SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, kl Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson (s) Elisabeth Lennartsson (s) Solveig Samuelsson (s) Leif Peterson (s) E-L Norling-Larsson (s) WiviAnne Hoffman (s) Ylva Averin (s) Gill Hoffman (s) Charlotte Dohn (s) Kent Larsson (s) Björn Dieker (m) Lolo Lindström (m) S Enmark-Karlsson (m) Billy Ludvigsson (c) Roland Larsson (c) Anita Karlsson (c) Birgitta Pettersson (c) IngaMaj Karlsson (c) Katarina Raneborn (v) Charlott Nyberg (v) Gun Forsström (v) Gunilla Högberg (fp) Bo Malmström (fp) Kjell Lindblom (fp) Owe Ranebäck (kd) M Thorzén-Sundberg (kd) Björn Lennartsson (sd) Tjänstgörande ersättare Gun Jonsson (s) i stället Siv Ahlstrand Lennart Lindvall (s) i stället för Lennart Andersson Leif-Åke Johansson (s) i stället för Christer Gunnarsson Bengt Averin (s) i stället för Stig Hesse Fredrik Ohlson (m) i stället för Calill Ohlson Nils Knutsson (m) i stället för Eva Forss Annika Bäckman (v) i stället för Rune Karlsson Tommy Sundberg (kd) i stället för Erling Johansson Icke tjänstgörande ersättare Hans-Olov Karlsson (c) och Boris Elfström (v) Utses att justera Solveig Samuelsson och Björn Dieker Justeringens plats och tid Rådhuset, Askersund, Underskrifter Sekreterare... Sigyn Danielsson Ordförande... Eva Arvidsson Paragrafer Organ Justerande... Solveig Samuelsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Björn Dieker Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Britt Östensson

2 Kommunfullmäktige Kf 11 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Solveig Samuelsson och Björn Dieker med Per Eriksson och Fredrik Ohlson som ersättare. Det tillkännages, att protokollet skall justeras torsdagen den 27 februari 2003 klockan på Rådhuset.

3 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalkontoret Hjulet Kommunchefen Ekonomi- och utv.chefen Budgetkamreren Ekonomisekreteraren Kf 12 Ks 23 Au 15 Dnr Flytt av servicecentralen Hjulets och SUF:s verksamheter m.m. Kommunchefen har överlämnat bilagda skrivelse (Bil.). Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar Följande inriktning skall gälla 1. Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar de lokaler man hyr i Kristinagården efter vårterminen SUF:s verksamhet flyttas under höstterminen 2003 från nuvarande förhyrda lokaler i motorcykelfabriken vid Vapenvägen till Kristinagården. 3. Kommunchefen får i uppdrag att förhandla med Landstingsservice om förhyrning av lokaler i Kristinagården för SUF:s behov. I uppdraget ingår även att förhandla med Landstingsservice om hur de lokalanpassningar som krävs för SUF:s behov, skall genomföras och finansieras. 4. Kommunchefen får i uppdrag att utarbeta förslag till nya lokaler som ersättning för de lokaler som socialförvaltningen hyr av Servicecentralen Hjulet i MC-fabriken och för den lokalyta som Närlunda rektorsområde inte kan lämna i Kristinagården. 5. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att i samråd med barn- och

4 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott utbildningsförvaltningen snarast utreda Sjöängsskolans behov av kompletterande lokaler, företrädesvis i form av en tillfällig paviljong. Utredningen skall redovisa förslag till storlek, placering och finansiering samt tidsplan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar 1. Servicecentralen Hjulets verksamhet flyttas från nuvarande förhyrda lokaler i motorcykelfabriken vid Vapenvägen till kommunens lokaler vid Bergslagsvägen. 2. Följande tilläggsanslag beviljas i 2003 års investeringsbudget: Om- och tillbyggnationer m.m. i kommunens kronor lokaler vid Bergslagsvägen. 3. Tilläggsanslaget finansieras enligt följande: Ur kommunens rörelsekapital kronor 4. Förändringarna i Servicecentralen Hjulets driftbudget, som orsakas av lokalbytet, görs fr.o.m års budget. I kommunstyrelsen tillstyrker Björn Dieker (m), Owe Ranebäck (kd), Billy Ludvigsson (c), Katarina Raneborn (v), Per Eriksson (s), Solveig Samuelsson (s) och Bo Malmström (fp) bifall till arbetsutskottets örslag. Kommunstyrelsen beslutar: Arbetsutskottets förslag bifalles. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Arbetsutskottets förslag bifalles. På begäran av Katarina Raneborn (v), biträdd av Owe Ranebäck (kd) och

5 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Bo Malmström (fp) antecknas följande till protokollet: Det är viktigt att kommunen uppmärksammar de sociala och arbetsmarknadsmässiga konsekvenserna av den neddragning av antalet platser, som sker i Hjulets verksamhet. I kommunfullmäktige tillstyrker Bo Trygg (s), Björn Dieker (m), Gunilla Högberg (fp), Katarina Raneborn (v), Owe Ranebäck (kd), Billy Ludvigsson (c), Per Eriksson (s) och Kjell Lindblom (fp) bifall till kommunstyrelsens förslag. Nils Knutsson (m) yrkar att följande tillägg skall göras till beslutet: Arbetet på Bergslagsvägen skall utföras, men inflyttning skall ske först när ny hyresgäst finns på Vapenvägen. Sedan överläggningen avslutats, ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och förklarar detta bifallet. Ordföranden ställer härefter proposition på Nils Knutssons tilläggsyrkande och förklarar detta avslaget. Kommunfullmäktige har alltså beslutat: 1. Servicecentralen Hjulets verksamhet flyttas från nuvarande förhyrda lokaler i motorcykelfabriken vid Vapenvägen till kommunens lokaler vid Bergslagsvägen. 2. Följande tilläggsanslag beviljas i 2003 års investeringsbudget: Om- och tillbyggnationer m.m. i kommunens kronor lokaler vid Bergslagsvägen. 3. Tilläggsanslaget finansieras enligt följande: Ur kommunens rörelsekapital kronor 4. Förändringarna i Servicecentralen Hjulets driftbudget, som orsakas av lokalbytet, görs fr.o.m års budget. På begäran av Katarina Raneborn (v), biträdd av Owe Ranebäck (kd), antecknas följande till protokollet: Det är viktigt att kommunen uppmärksammar de sociala och arbetsmarknadsmässiga konsekvenserna av den neddragning av antalet platser, som sker i Hjulets verksamhet.

6 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Askersundsbostäder Kommunchefen Ekonomikontoret Sekreteraren Kf 13 Ks 24 Au 1 Dnr Kommunal borgen för lån med pantbrev Askersundsbostäder AB har överlämnat bilagda protokollsutdrag 48/02 (Bil.). Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar Askersunds kommun ingår borgen för de lån med säkerhet av pantbrev, som förfaller under innevarande mandatperiod Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Arbetsutskottets förslag bifalles. Kommunfullmäktige beslutar: Askersunds kommun ingår borgen för de lån med säkerhet av pantbrev, som förfaller under innevarande mandatperiod

7 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Askersundsbostäder Sekreteraren Kf 14 Ks 25 Au 2 Dnr Ändring av bolagsordning och ägardirektiv, Askersundsbostäder AB Askersundsbostäder AB har överlämnat bilagda protokollsutdrag 49/02 (Bil. 1). Även ägardirektiven måste ändras med anledning av lagändringen. Bilagda omskrivna ägardirektiv föreligger (Bil. 2). Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar 1. Bilagda nya bolagsordning godkänns. 2. Bilagda nya ägardirektiv antas. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Arbetsutskottets förslag bifalles. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Bilagda nya bolagsordning godkänns. 2. Bilagda nya ägardirektiv antas.

8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Industrifastigheter Sekreteraren Kf 15 Ks 26 Au 3 Dnr Ändring av bolagsordning och ägardirektiv, Askersunds Industrifastigheter AB Askersunds Industrifastigheter har överlämnat bilagda skrivelse jämte omskriven bolagsordning (Bil. 1). Även ägardirektiven måste ändras med anledning av lagändringen. Bilagda omskrivna ägardirektiv föreligger (Bil. 2). Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar 1. Bilagda nya bolagsordning godkänns. 2. Bilagda nya ägardirektiv antas. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Arbetsutskottets förslag bifalles. I kommunfullmäktige yrkar Kjell Lindblom (fp) att ärendet skall återremitteras till kommunstyrelsen för införande av samma närvarorätt vid bolagsstämman som finns i 12 i bolagsordningen för Askersundsbostäder AB. Sedan överläggningen avslutats, ställer ordföranden proposition på yrkandet om återremiss och förklarar detta bifallet.

9 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har alltså beslutat: Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för utredning om samma närvarorätt vid bolagsstämman som finns i 12 i bolagsordningen för Askersundsbostäder AB, skall införas i bolagsordningen.

10 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Länsrätten Sekreteraren Kf 16 Ks 27 Au 21 Dnr Yttrande över överklagande Länsrätten har förelagt kommunfullmäktige att yttra sig över bifogade överklagande (Bil.1 ). Kommunsekreteraren har upprättat bilagda förslag till yttrande (Bil. 2). Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar Bilagda yttrande skall avges. I kommunstyrelsen yrkar Katarina Raneborn (v) att överklagandet skall tillstyrkas. Per Eriksson (s) tillstyrker bifall till arbetsutskottets förslag. Sedan överläggningen avslutats, ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Katarina Raneborns yrkande samt förklarar arbetsutskottets förslag bifallet. Kommunstyrelsen har alltså beslutat föreslå kommunfullmäktige: Arbetsutskottets förslag bifalles. Katarina Raneborn (v) anför reservation mot detta beslut.

11 Kommunfullmäktige I kommunfullmäktige tillstyrker Bo Trygg (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. Katarina Raneborn (v) yrkar att överklagandet skall tillstyrkas. Sedan överläggningen avslutats, ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Katarina Raneborns yrkande samt förklarar kommunstyrelsens förslag bifallet. Kommunfullmäktige har alltså beslutat: Bilagda yttrande skall avges. Katarina Raneborn (v), Annika Bäckman (v), Charlott Nyberg (v) och Gun Forsström (v) anför reservation mot detta beslut.

12 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunfullmäktige Kf 17 Ks 28 Au 7 Kf 145 Dnr Motion om interpellationer till ordföranden i kommunala aktiebolag Bilagda motion har lämnats in (Bil.). Kommunfullmäktige beslutar: Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar Motionen avslås. I kommunstyrelsen yrkar Katarina Raneborn (v) att motionen skall bifallas. Per Eriksson (s) tillstyrker bifall till arbetsutskottets förslag. Sedan överläggningen avslutats, ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Katarina Raneborns yrkande samt förklarar arbetsutskottets förslag bifallet. Kommunstyrelsen har alltså beslutat föreslå kommunfullmäktige: Arbetsutskottets förslag bifalles. Katarina Raneborn (v) anför reservation mot detta beslut.

13 Kommunfullmäktige I kommunfullmäktige tillstyrker Per Eriksson (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. Gun Forsström (v) yrkar att motionen skall bifallas. Sedan överläggningen avslutats, ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Gun Forsströms yrkande samt förklarar kommunstyrelsens förslag bifallet. Kommunfullmäktige har alltså beslutat: Motionen avslås. Katarina Raneborn (v), Annika Bäckman (v), Charlott Nyberg (v) och Gun Forsström (v) anför reservation mot detta beslut.

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Sekreteraren Kf 18 Ks 29 Au 20 Dnr Ändring av arbetsordningen för kommunfullmäktige Bilagda skrivelse föreligger (Bil.). Enligt arbetsordningen bör interpellationer ges in senast 14 dagar före det sammanträde vid vilket de avses att ställas. Detta medför att kallelserna till fullmäktige inte kan skickas med s.k. B-post. Antalet dagar bör därför ändras till 17. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar i kommunfullmäktiges arbetsordning skall ha den lydelse som föreslås i bilagda skrivelse. 2. I 30 punkt 1 ändras antalet dagar från 14 till 17. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Arbetsutskottets förslag bifalles. Kommunfullmäktige beslutar: i kommunfullmäktiges arbetsordning skall ha den lydelse som föreslås i bilagda skrivelse. 2. I 30 punkt 1 ändras antalet dagar från 14 till 17.

15 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kf 19 Kf 6 Dnr Interpellation om möjlighet att rösta Bilagda interpellation har ställts till socialnämndens ordförande (Bil.). Kommunfullmäktige beslutar: Interpellationen överlämnas till socialnämndens ordförande för eventuellt besvarande. I kommunfullmäktige besvarar socialnämndens ordförande interpellationen i enlighet med bilagda skriftliga svar (Bil. 2). Katarina Raneborn (v) tackar för svaret och framför bl.a. att samhället har ett ansvar för att information ges. Även Lennart Lindvall (s) och Kjell Lindblom (fp) yttrar sig.

16 Kommunfullmäktige Kf 20 Dnr Interpellation om inköp av blomstercheckar Bilagda interpellation har ställts till kommunstyrelsens ordförande (Bil. 1). I kommunfullmäktige besvarar kommunstyrelsens ordförande interpellationen i enlighet med bilagda skriftliga svar (Bil. 2). Annika Bäckman (v) framför bl.a. att hon fortfarande ifrågasätter varför kommunens blomsterhandlare inte tillfrågades. Även Bo Malmström (fp) yttrar sig.

17 Kommunfullmäktige Kf 21 Dnr Interpellation om byggnation i kommunen Bilagda interpellation har ställts till byggnadsnämndens ordförande (Bil.). I kommunfullmäktige besvarar byggnadsnämndens ordförande interpellationen i enlighet med bilagda skriftliga svar (Bil. 2). Katarina Raneborn (v) tackar för svaret och får svar på ytterligare frågor till byggnadsnämndens ordförande.

18 Kommunfullmäktige Socialnämndens ordf. Sekreteraren Kf 22 Dnr Interpellation om stöd och hjälp till misshandlade kvinnor Bilagda interpellation har ställts till socialnämndens ordförande (Bil.). Kommunfullmäktige beslutar: Interpellationen överlämnas till socialnämndens ordförande för eventuellt besvarande.

19 Kommunfullmäktige Kf 23 Dnr Interpellation om drogförebyggande arbete Bilagda interpellation har ställts till kultur- och fritidsnämndens ordförande (Bil. 1). Kultur- och fritidsnämndens ordförande har överlämnat bilagda skriftliga svar på interpellationen (Bil. 2). Charlott Nyberg (v) framför bl.a. att en tjänst som fritidsledare bör tas med i kommande budget.

20 Kommunfullmäktige Erik Bœcklund Kommunstyrelsen Sekreteraren Kf 24 Dnr Medborgarförslag om kostnader föranledda av interpellationer Bilagda medborgarförslag har inkommit (Bil.). Kommunfullmäktige beslutar: Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige. Se nästa sida. Dan Freij (kd) och Daniel Nilsson (v) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-02-28 0.

Kommunfullmäktige. Se nästa sida. Dan Freij (kd) och Daniel Nilsson (v) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-02-28 0. 2011-02-28 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 18.00 19.25 Beslutande Se nästa sida Övriga deltagande kommunsekreterare Ola Blomberg 28 Utses att justera Dan Freij (kd) och Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-05-16 1. Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00

Kommunfullmäktige 2011-05-16 1. Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2011-05-16 1 Plats och tid Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Ida Josefsson, kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C)

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C) Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-23.05 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-12-18 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 18 december 2000, kl 19.00-19.50

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-09-27 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.30 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer