SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, kl Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Eva Arvidsson (s) Per Eriksson (s) Elisabeth Lennartsson (s) Lennart Andersson (s) Solveig Samuelsson (s) Leif Peterson (s) E-L Norling-Larsson (s) WiviAnne Hoffman (s) Stig Hesse (s) Ylva Averin (s) Kent Larsson (s) Björn Dieker (m) Calill Ohlson (m) Lolo Lindström (m) Eva Forss (m) Anita Karlsson (c) Birgitta Pettersson (c) IngaMaj Karlsson (c) Katarina Raneborn (v) Rune Karlsson (v) Tjänstgörande ersättare Gun Jonsson (s) i stället för Bo Trygg Lennart Lindvall (s) i stället för Siv Ahlstrand Gudrun Hallberg (s) i stället för Christer Gunnarsson Leif-Åke Johansson (s) i stället för Gill Hoffman Bengt Averin (s) i stället för Charlotte Dohn Nils Knutsson (m) i stället för Siv Enmark-Karlsson Lars Nordkvist (c) i stället för Billy Ludvigsson Icke tjänstgörande ersättare Elise-Marie Lövkvist-Sjödahl (s) och Tommy Sundberg (kd) Övriga Göran Mattsson, kommunchef Solveig Samuelsson och Kjell Lindblom Charlott Nyberg (v) Gun Forsström (v) Gunilla Högberg (fp) Bo Malmström (fp) Kjell Lindblom (fp) Erling Johansson (kd) Owe Ranebäck (kd) M Thorzén-Sundberg (kd) Björn Lennartsson (sd) Justeringens plats och tid Rådhuset, Askersund, Underskrifter Sekreterare... Sigyn Danielsson Ordförande... Eva Arvidsson Paragrafer Organ Justerande... Solveig Samuelsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Kjell Lindblom Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Britt Östensson

2 Kommunfullmäktige Kf 34 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Solveig Samuelsson och Kjell Lindblom med Ylva Averin och Gunilla Högberg som ersättare. Det tillkännages, att protokollet skall justeras tisdagen den 29 april 2003 klockan på Rådhuset.

3 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott SUF Kf 35 Ks 59 Au 100 Dnr Årsredovisning 2002, Sydnärkes Utbildningsförbund Direktionen för Sydnärkes Utbildningsförbund har överlämnat bilagda protokollsutdrag 20/03 jämte årsredovisning (Bil. 1). Revisorerna har överlämnat bilagda revisionsberättelse och redogörelse (Bil. 2 och 3). Årsredovisningen och de sakkunnigas rapporter bifogas inte i protokollet, men har tillställts ledamöter och ersättare. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar Årsredovisningen godkänns. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Arbetsutskottets förslag bifalles. I kommunfullmäktige redogör Susanne Stenlund, ordförande i Sydnärkes Utbildningsförbund, och Gunnar Öhrn, utbildningsdirektör i Sydnärkes Utbildningsförbund, för årsredovisningen och det ekonomiska läget. Calill Ohlson (m) tillstyrker bifall till kommunstyrelsens förslag.

4 Kommunfullmäktige Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år Årsredovisningen godkänns. På grund av jäv deltar inte Per Eriksson (s), Solveig Samuelsson (s), Calill Ohlson (m), Rune Karlsson (v) och Erling Johansson (kd) i handläggningen av ärendet såvitt det gäller frågan om ansvarsfrihet.

5 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ekonomi- och utv.chefen Ekonomisekreteraren Revisorerna Kf 36 Ks 57 Au 98 Dnr Årsredovisning 2002 Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årsredovisning för år Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar Årsredovisningen godkänns. I kommunstyrelsen redogör ekonomi- och utvecklingschefen för årsredovisningen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Arbetsutskottets förslag bifalles. Bilagda revisionsberättelse föreligger (Bil). Även en revisionsrapport över årsredovisningen föreligger. I kommunfullmäktige redogör revisionens ordförande Solweig Clefjord för revisionens granskning. Per Eriksson (s), Björn Dieker (m) och Solveig Samuelsson (s) tillstyrker bifall till kommunstyrelsens förslag.

6 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år Årsredovisningen godkänns. I handläggningen av ärendet vad gäller frågan om ansvarsfrihet, deltar inte de beslutande som år 2002 var ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen eller annan nämnd med redovisningsskyldighet till kommunen eller de som på annat sätt är jäviga enligt 5 kap. 20 a kommunallagen. Frågan om ansvarsfrihet handläggs särskilt för varje organ.

7 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Nerikes Brandkår Kf 37 Ks 58 Au 99 Dnr Årsredovisning 2002, Nerikes Brandkår Nerikes Brandkår har överlämnat bilagda skrivelse jämte årsredovisning (Bil. 1). Revisorerna har överlämnat bilagda revisionsberättelse och redogörelse (Bil. 2 och 3). Årsredovisningen och de sakkunnigas rapporter bifogas inte i protokollet, men har tillställts ledamöter och ersättare. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar Årsredovisningen godkänns. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Arbetsutskottets förslag bifalles. I kommunfullmäktige redogör revisionens ordförande Solweig Clefjord för granskningen. 1. Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2002.

8 Kommunfullmäktige Årsredovisningen godkänns. På grund av jäv deltar inte Kent Larsson (s) och Björn Dieker (m) i handläggningen av ärendet såvitt det gäller frågan om ansvarsfrihet.

9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Socialnämnden Kommunchefen Ekonomi- och utv.chefen Budgetkamreren Ekonomisekreteraren Personalchefen Tekniska förvaltn. Kf 38 Ks 60 Au 95 Dnr Övertagande av Ingkasol AB:s verksamhet Kommunchefen har överlämnat bilagda skrivelse (Bil.). Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar 1. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar att överta verksamheten vid Ingkasol AB, erbjuds berörd personal vid Ingkasol anställning i Askersunds kommun fr.o.m. den 1 juni 2003 i enlighet med personalchefens skrivelse (bilaga 7). 2. Personalchefen får i uppdrag att förhandla och sluta avtal med berörda arbetstagarorganisationer för att uppnå de syften som anges i personalchefens skrivelse (bilaga 8). Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar 1. Askersunds kommun övertar verksamheten vid Ingkasol AB fr.o.m. den 1 juni Fastigheterna Askersund Knappfabriken 4, Askersund Knappfabriken 24, Askersund Askersundsby 1:21 och Askersund Askersundsby 1:22 förvärvas enligt bilagda köpekontrakt (bilagorna 1, 2, 3 och 4).

10 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att, med kontrasignation av kommunchefen, underteckna köpehandlingarna. 4. Inventarier, utrustning och fordon för totalt kronor förvärvas enligt specifikationen i bilaga Följande tilläggsanslag beviljas i kommunens investeringsbudget för år 2003: Fastighetsförvärv :- Lagfartskostnader :- Förvärv av inventarier, fordon m.m :- Totalt :- 6. Tilläggsanslaget finansieras enligt följande: Utökning av kommunens upplåningsram :- 7. Följande tilläggsanslag beviljas i kommunens driftbudget för år 2003: Tillkommande driftkostnader, socialnämnden, 1 juni - 31 december :- Tillkommande driftintäkter, socialnämnden, 1 juni - 31 december :- Tillkommande kapitalkostnader, finansförvaltningen, 1 juni - 31 december :- 8. Kostnader och intäkter för kommande år medtas i budgeten fr.o.m. år Detta beslut gäller under förutsättning att avtal kan slutas i enlighet med kommunstyrelsens beslut, punkt 2, ovan. I kommunstyrelsen tillstyrker Per Eriksson (s), Leif Peterson (s) och Katarina Raneborn (v) bifall till arbetsutskottets förslag.

11 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Arbetsutskottets förslag bifalles. Bilagda särskilda yttrande tillförs protokollet (Bil. 2). I kommunfullmäktige tillstyrker Per Eriksson (s), Lolo Lindström (m), Monica Thorzén-Sundberg (kd), Katarina Raneborn (v) och Anita Karlsson (c) bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag bifalles. På begäran av Björn Dieker (m), Gunilla Högberg (fp), Monica Thorzén- Sundberg (kd) och Lolo Lindström (m) tillförs det särskilda yttrande, som föreligger i kommunstyrelsens protokoll, även till kommunfullmäktiges protokoll (Bil. 2).

12 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Barn- och utbildningsn. Fastighetsingenjören Ekonomikontoret Budgetberedningen Kf 39 Ks 61 Au 96 Dnr Tillfällig byggnad till Sjöängsskolan Fastighetsingenjören har överlämnat bilagda kostnadsbedömning (Bil.). Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar 1. En tillfällig byggnad skall leasas till Sjöängsskolan enligt bifogade kostnadsbedömning. 2. Tillkommande driftkostnader under år 2003 skall finansieras inom barn- och utbildningsnämndens budgetram. 3. Etableringskostnader, kronor, påförs verksamhet 1253 Skollokaler i 2003 års investeringsbudget. 4. Kostnaderna för följande år upptas i budgeten fr.o.m. år I kommunstyrelsen tillstyrker Per Eriksson (s), Siv Ahlstrand (s), Solveig Samuelsson (s), Billy Ludvigsson (c), Björn Dieker (m) och Katarina Raneborn (v) bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Arbetsutskottets förslag bifalles.

13 Kommunfullmäktige I kommunfullmäktige tillstyrker Calill Ohlson (m) och Solveig Samuelsson (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. 1. En tillfällig byggnad skall leasas till Sjöängsskolan enligt bifogade kostnadsbedömning. 2. Tillkommande driftkostnader under år 2003 skall finansieras inom barn- och utbildningsnämndens budgetram. 3. Etableringskostnader, kronor, påförs verksamhet 1253 Skollokaler i 2003 års investeringsbudget. 4. Kostnaderna för följande år upptas i budgeten fr.o.m. år 2004.

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Askersundsbostäder Kommunchefen Ekonomikontoret Sekreteraren Kf 40 Ks 62 Au 97 Dnr Kommunal borgen för lån Askersundsbostäder AB har överlämnat bilagda protokollsutdrag 16/03 (Bil.). Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar Askersunds kommun ingår borgen för de lån med kommunal borgen, som förfaller under innevarande mandatperiod Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Arbetsutskottets förslag bifalles. I kommunfullmäktige tillstyrker Stig Hesse (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. Askersunds kommun ingår borgen för de lån med kommunal borgen, som förfaller under innevarande mandatperiod

15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ind.fast. AB Sekreteraren Kf 41 Ks 63 Au 73 Dnr Ändring av bolagsordning och ägardirektiv, Askersunds Industrifastigheter AB Kommunfullmäktige återremitterade den 24 februari ett förslag om ändring av bolagsordningen och ägardirektiven för Askersunds Industrifastigheter AB med anledning en ändring i kommunallagen. Denna ändring bestod i att kommunfullmäktige skall ha möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas. Tidigare stod det att kommunfullmäktige skulle ha möjlighet att yttra sig. Ärendet återremitterades för utredning om samma närvarorätt vid bolagsstämman, som finns i 12 i bolagsordningen för Askersundsbostäder AB, skall införas. I denna paragraf står följande om närvarorätt: Kommunfullmäktigeledamöterna i Askersunds kommun har rätt att närvara vid bolagsstämma och skall erhålla kallelse på samma sätt och inom samma tid. Askersunds Industrifastigheter AB har överlämnat bilagda ändrade förslag till bolagsordning (Bil. 1). Bilagda förslag till nya ägardirektiv föreligger (Bil. 2). Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar 1. Bilagda nya bolagsordning godkänns. 2. Bilagda nya ägardirektiv antas.

16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Arbetsutskottets förslag bifalles. I kommunfullmäktige tillstyrker Solveig Samuelsson (s) och Kjell Lindblom (fp) bifall till kommunstyrelsens förslag. 1. Bilagda nya bolagsordning godkänns. 2. Bilagda nya ägardirektiv antas.

17 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunfullmäktige Sonja Cederlöf Kf 42 Ks 64 Au 59 Au 195 Kf 73 Dnr Motion om hörselskadades delaktighet i samhällslivet Bilagda motion har inkommit (Bil.). Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet beslutar: Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och tekniska förvaltningen för utredning och yttrande. Bilagda svar föreligger från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och tekniska förvaltningen (Bil. 2-4). Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar Följande svar ges på motionen: 1. Föreslagen inventering har gjorts och har bilagts protokollet. 2. Serviceavtal finns.

18 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott HRF Askersund har överlämnat en handledning för att motverka uppkomsten av hörselskador och att hjälpa drabbade. Handledningen skall reproduceras för att distribueras till förtroendevalda och anställda. 4. Personalen i äldreomsorgen hjälper till med att byta batterier m.m. HRF Askersund har föreslagit att ett hörselombud utses vid varje äldreboende. Förslaget har överlämnats till socialnämnden för handläggning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Arbetsutskottets förslag bifalles. I kommunfullmäktige tillstyrker Per Eriksson (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. Följande svar ges på motionen: 1. Föreslagen inventering har gjorts och har bilagts protokollet. 2. Serviceavtal finns. 3. HRF Askersund har överlämnat en handledning för att motverka uppkomsten av hörselskador och att hjälpa drabbade. Handledningen skall reproduceras för att distribueras till förtroendevalda och anställda. 4. Personalen i äldreomsorgen hjälper till med att byta batterier m.m. HRF Askersund har föreslagit att ett hörselombud utses vid varje äldreboende. Förslaget har överlämnats till socialnämnden för handläggning.

19 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 43 Ks 65 Au 76 Anmälan av obehandlade motioner Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges sammanträden i april och oktober redovisa de motioner, vilkas beredning inte har slutförts. Bilagda förteckning över obehandlade motioner föreligger (Bil.). Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar Förteckningen överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar: Förteckningen överlämnas till kommunfullmäktige. Förteckningen läggs till handlingarna.

20 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kf 44 Kf 22 Dnr Interpellation om stöd och hjälp till misshandlade kvinnor Bilagda interpellation har ställts till socialnämndens ordförande (Bil.). Interpellationen överlämnas till socialnämndens ordförande för eventuellt besvarande. I kommunfullmäktige besvarar socialnämndens ordförande interpellationen i enlighet med bilagda skriftliga svar (Bil. 2). Gun Forsström (v) framför bl.a. att det är problem med att nå kvinnor, som inte söker hjälp.

21 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kf 45 Kf 29 Dnr Interpellation om kvinnovåld Bilagda interpellation har ställts till socialnämndens ordförande (Bil.). Interpellationen överlämnas till socialnämndens ordförande för eventuellt besvarande. I kommunfullmäktige besvarar socialnämndens ordförande interpellationen i enlighet med bilagda skriftliga svar (Bil. 2). Monica Thorzén-Sundberg (kd) framför bl.a. att något måste göras åt det stora mörkertalet, att det måste finnas möjlighet att få hjälp dygnet runt och att en handlingsplan behövs. Även Katarina Raneborn (v) och Bo Malmström (fp) yttrar sig.

22 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kf 46 Kf 30 Dnr Interpellation om inrättande av tjänster som fältassistenter Bilagda interpellation har ställts till socialnämndens ordförande (Bil.). Interpellationen överlämnas till socialnämndens ordförande för eventuellt besvarande. I kommunfullmäktige besvarar socialnämndens ordförande interpellationen i enlighet med bilagda skriftliga svar (Bil. 2). Kjell Lindblom (fp) förklarar att han inte är nöjd med svaret och framför bl.a. att medel till tjänsterna bör finnas med tanke på resultatet i bokslutet. Även Lennart Andersson (s), Rune Karlsson (v), Katarina Raneborn (v) och Owe Ranebäck (kd) yttrar sig.

23 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens ordf. Sekreteraren Kf 47 Dnr Interpellation om krisgruppens uppgifter Bilagda interpellation har ställts till kommunstyrelsens ordförande (Bil.). Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande för eventuellt besvarande.

24 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Sekreteraren Kf 48 Dnr Motion om folkhälsoinsatser i äldrevården Bilagda motion har lämnats in (Bil.) Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

25 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Sekreteraren Kf 49 Dnr Motion om heltidstjänst för befattningen som stadsarkitekt Bilagda motion har lämnats in (Bil.) Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

26 Kommunfullmäktige Berit Norén-Lindgren Ronny Larsson Barn- och utbildningsn. Assistent B Östensson Sekreteraren Kf 50 Dnr Entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och val av efterträdare Berit Norén-Lindgren (s) anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 1. Berit Norén-Lindgren entledigas från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 2. Ronny Larsson (s), Kristinebergsvägen 1, ÅSBRO, utses för tiden t.o.m. den 31 december 2006 till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2008-02-25 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2008-02-25 kl. 19.00-19.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Åsa Pitkänen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-11-26 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-11-26 kl. 19.00-22.00. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Per Eriksson (s) Åsa Pitkänen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-05-31 1 (30) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-05-31 kl. 14.00-16.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Elisabeth Lennartsson (s) i stället

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-03-04 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2008-03-04 kl. 14.00-15.25. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Lennart Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-11-06 1 (23) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-11-06 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Elisabeth Lennartsson (s) i stället

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (27) Socialnämnden 2005-04-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 april 2005 kl 9.00-13.00 Beslutande Övriga deltagande Gudrun Hallberg (s) (i Leif Petersons ställe)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 22 februari 2010 kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (21) Socialnämnden 2005-05-25 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 25 maj 2005 kl 11.00-13.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gudrun Hallberg (s) (i Leif Petersons

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-10.50 Beslutande Susanne Stenlund, s Katarina Hansson, s Per Holm, kd Christina Johansson, s Calill Ohlson, m Solveig Samuelsson, s Björn Eriksson, s Ulf

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(18) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 klockan 18.30 20.05 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Annica Eriksson (s) Gudrun

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 26 januari 2005, kl 9.00-11.45 Beslutande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman (s) Mats Bergman (s) (i Siv

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl KOMMUN 2010-03-17 2010-03-18 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott / bokslutsberedning Plats och tid Sessionssalen, Norbergsvägen 19 onsdagen den 17 mars kl. 08.30 16.45 torsdagen den 18 mars kl. 08.15

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.00 16.00 Beslutande Ersättare Susanne Stenlund, s, ordförande Katarina Hansson, s Per Holm, kd Christina Johansson, s Calill Ohlson, m Solveig Samuelsson, s,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-01-19 1 (11 ) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-01-19 kl.16.00 17.00. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Lars Nordkvist

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2005 03 16 1(10) Plats och tid Skogstorpsskolan, Kumla onsdagen den 16 mars 2005, kl. 15.20 17.00 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 Sida 1 (10) Plats och tid Askersunds bibliotek kl. 17.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan 2009-05-18 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan 18.00 19.00 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00 11.35 Beslutande Katarina Hansson, s, ordförande Kristina Davidsson, s, tjg ers Per Holm, kd Christina Johansson, s Calill Ohlson, m Solveig Samuelsson, s

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (13)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (13) 2014-05-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 12 maj, 2014 klockan 18.00 19.40 Leif Carlberg (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Kennet Hedlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden

Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-09.10, 10.30-11.50 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 10.50-10.30 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordförande Katarina Hansson, s Per Holm, kd Christina Johansson, s Calill Ohlson, m Solveig Samuelsson, s Annica Eriksson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-30 52 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2016-11-21, kl 1000-1330 ande Jan Larsson, S Britta Tervaniemi, V Kurt Haapala, C Britt-Inger Fagervall, S Sixten Olli, V Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2005-05-23 1 (18 ) Plats och tid Studiebesök industriområdet Gustavslund, 2005-05-23 kl.14.00 14.55. Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2005-05-23 kl. 14.55 17.45.

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 08:30 09:20 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Rodret Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. ordförande Bo Pettersson (c) Ersättare:

Läs mer

Reidun Westman, kulturchef Emma Gabrielsson, vik. kultursekreterare Gunnar Gustafsson, bildarkivet Ulla Lindalen, bildarkivet

Reidun Westman, kulturchef Emma Gabrielsson, vik. kultursekreterare Gunnar Gustafsson, bildarkivet Ulla Lindalen, bildarkivet Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-16.45 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Peter Westerdahl (M) Cecilia Koch Danielsson (FP)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-13 Sida 1 (12) Plats och tid Askersunds bibliotek kl. 17.00-20.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) Gun-Britt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer