Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson (s) Jan Engman (c), tjg ers Katarina Hansson (s) 45-57, Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Linda Axäng (fp) Carl-Gustav Thunström (s) Maria Haglund (m) Sölve Persson (s) Närvarande, ej tjg ers Gunnel Kask (s), 45-57, Bert Eriksson (s) Christer Thörner (s) Elisabeth Berglund (v) Sten Persson (s) Övriga Lars Claeson, sekr Ronny Salomonsson Thage Arvidsson Lena Larsson Annika Hallberg 45-57, Dan Aronsson Ulla Lundholm Anders Borg Justerare Maria Haglund Sekreterare Lars Claeson Ordförande... Dan-Åke Moberg Justerare... Maria Haglund Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen Datum för uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats Kommunledningskontoret Underskrift... Lars Claeson

2 2 Ks 44 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 februari samt den 6, 8 och 13 mars 2007.

3 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 45 Au 70 Dnr 112/ Stefan Svenssons motion angående taxi i Kumla Kommunstyrelsen Förslag Kommunfullmäktige remitterade den 18 april 2005, 62, en motion framlagd av Stefan Svensson (s) angående taxi i Kumla. I motionen föreslås fullmäktige besluta att kommunkansliet får i uppdrag att omedelbart kontakta berörda instanser för att inleda förhandlingar om en förbättring av taxiverksamheten i Kumla. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 april 2005, 121, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. Administrativ handläggare Lars Claeson har den 6 mars 2007 inkommit med förslag till yttrande. Av yttrandet framgår att det finns möjlighet att få tillgång till taxibilar för resor inom Kumla kommun även om taxibilarna inte är stationerade i kommunen på vardagskvällar, dock till en högre kostnad. På helgerna finns i regel en eller två bilar stationerade i Kumla kommun. Örebro Läns Taxi AB har dock visat intresse av att föra en diskussion om sin taxiverksamhet inom Kumla kommun, varför Lars Claeson föreslår att kommunledningskontoret får i uppdrag att inleda förhandlingar med Örebro Läns Taxi AB. Vidare föreslår Lars Claeson att kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen därmed skall anses besvarad. Kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att inleda förhandlingar med Örebro Läns Taxi AB. Kommunfullmäktige antar förslaget till yttrande och motionen anses därmed besvarad. Annica Eriksson (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Kommunfullmäktige bifaller motionen.

4 4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 46 Au 99 Dnr 268/ Gunnel Kask och Katarina Hanssons motion angående Kumla kommun en mönsterarbetsplats Arbetsutskottet Förslag Kommunfullmäktige remitterade den 18 september 2006, 100, en motion från Gunnel Kask (s) och Katarina Hansson (s) angående Kumla kommun som en mönsterarbetsplats. I motionen föreslås fullmäktige att ett projekt startas upp tillsammans med de fackliga organisationerna för att Kumla kommun ska bli en mönsterarbetsplats. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 september 2006, 287, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. Personalchef Ulla Lundholm föreslår i yttrande från den 28 mars 2007 bland annat att kommunfullmäktige ger personalavdelningen i uppdrag att undersöka om det finns intresse att på ett antal arbetsplatser starta projekt som innebär ökat inflytande och delaktighet på arbetsplatserna. Ulla Lundholm föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen därmed skall anses besvarad. Dan-Åke Moberg (s) föreslår att förslag till beslut skall ha följande lydelse (förslag till ändring med fet, kursiv stil): Kommunfullmäktige antar yttrandet och ger personalavdelningen i uppdrag att i samarbete med de fackliga organisationerna starta upp minst fem projekt som innebär ökat inflytande och delaktighet på arbetsplatserna. Som stöd i projektet kan något av ovanstående diskussionsmaterial användas. Kommunfullmäktige antar yttrandet med Mobergs ändringsförslag och motionen anses därmed besvarad. Enligt arbetsutskottet.

5 5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 47 Au 100 Dnr 106/ Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Kumla, skall kommunstyrelsen varje år vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt. Kommunledningskontoret har den 27 mars 2007 upprättat redovisning gällande motioner och medborgarförslag som fortfarande är under beredning. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. Enligt arbetsutskottet.

6 6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 48 Au 77 Dnr 97/ Årsredovisning för Kumla kommun för år 2006 Kommunledningskontoret har överlämnat årsredovisning för Kumla kommun för år Till årsredovisningen har bifogats bokslutsanalyser för 2006 års bokslut. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. Enligt arbetsutskottet.

7 7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 49 Au 101 Dnr 107/ Kallelse till ordinarie bolagsstämma med Kumla Bostäder AB, samt årsredovisning och granskningsrapport Styrelsen i Kumla Bostäder AB har i enlighet med bolagsordningen tillställt kommunstyrelsen kallelse till ordinarie bolagsstämma med tillhörande årsredovisning och granskningsrapport. Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Enligt arbetsutskottet.

8 8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 50 Au 102 Dnr 108/ Kallelse till ordinarie bolagsstämma med Kumla Fastighets AB, samt årsredovisning och granskningsrapport Styrelsen i Kumla Fastighets AB har i enlighet med bolagsordningen tillställt kommunstyrelsen kallelse till ordinarie bolagsstämma med tillhörande årsredovisning och granskningsrapport. Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Enligt arbetsutskottet.

9 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 51 Au 103 Dnr 105/ Kallelse till ordinarie bolagsstämma med Stadsnät i Kumla AB, samt årsredovisning och granskningsrapport Styrelsen i Stadsnät i Kumla AB har i enlighet med bolagsordningen tillställt kommunstyrelsen kallelse till ordinarie bolagsstämma med tillhörande årsredovisning och granskningsrapport. Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Enligt arbetsutskottet.

10 10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 52 Au 79 Dnr 82/ Årsredovisning och revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för år 2006 Kommunalförbundet Nerikes Brandkår har den 16 mars 2007 inkommit med årsredovisning för år Enligt bestämmelserna i kommunallagen har fullmäktige i respektive medlemskommun att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. Enligt arbetsutskottet.

11 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 53 Au 104 Dnr 95/ Årsredovisning och revisionsberättelse gällande år 2006 för Stiftelsen Nygårdshemmet Stiftelsen Nygårdshemmet har i skrivelse från den 20 mars 2007 överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och revisionsberättelsen. Enligt arbetsutskottet.

12 12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 54 Au 105 Förnyelse av beslut om kommunal borgen Folkets Hus Kommunfullmäktige har den 16 juni 2003, 48, beviljat Föreningen Folkets Hus i Kumla u.p.a. kommunal borgen för lån upp till kronor. Fullmäktige har den 26 januari 2004, 6, beviljat Föreningen Folkets Hus i Kumla u.p.a. kommunal borgen för lån upp till kronor. Vid båda dessa tillfällen beslutade också fullmäktige att utse Björn Eriksson (s) och dåvarande kommundirektör Thage Arvidsson att underteckna erforderliga handlingar. Fullmäktige har att fatta nytt beslut om vilka personer som skall underteckna erforderliga handlingar. Kommunfullmäktige beviljar Folkets Hus i Kumla kommunal borgen för lån upp till kronor. Beslutet ersätter tidigare beslut i fullmäktige från den 16 juni 2003, 48, om att bevilja Föreningen Folkets Hus i Kumla u.p.a. kommunal borgen för lån upp till kronor, samt beslut i fullmäktige från den 26 januari 2004, 6, om att bevilja Föreningen Folkets Hus i Kumla u.p.a. kommunal borgen för lån upp till kronor. Kommunfullmäktige utser Björn Eriksson (s) och kommundirektör Annika Hallberg att för Kumla kommun underteckna erforderliga handlingar. Enligt arbetsutskottet.

13 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 55 Au 71 Dnr 69/ Kapitaltäckningsgaranti gentemot Stadsnät i Kumla AB Kommunstyrelsens ordförande Dan-Åke Moberg (s) och kommundirektör Annika Hallberg har den 6 mars 2007 inkommit med skrivelse om kapitaltäckningsgaranti gentemot Stadsnät i Kumla AB. Kapitaltäckningsgarantin gäller till utgången av år 2009, under förutsättning att kommunfullmäktige i Kumla godkänner densamma. Kommunfullmäktige godkänner kapitaltäckningsgarantin. Kapitaltäckningsgarantin gäller till utgången av år Enligt arbetsutskottet.

14 14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 56 Au 78 Dnr 94/ Vision e-tjänster Utredare Maria Neselius har den 22 mars 2007 inkommit med förslag till vision e-tjänster. Visionen om en myndighet som erbjuder olika e-tjänster skall genomsyra all verksamhetsutveckling i Kumla kommun. Kommunfullmäktige antar vision för e-tjänster. Enligt arbetsutskottet.

15 15 Ks 57 Dnr 40/ Nämndernas månadsrapporter till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har inkommit med rapport till kommunstyrelsen avseende utfall på driftoch investeringsbudgeten. Månadsrapporterna läggs till handlingarna.

16 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 58 Au 82 Dnr 89/ Årsredovisning för Stiftelsen Aina och Paul Johanssons fond för år 2006 Kommunstyrelsens beslut Stiftelser som har tillgångar till ett värde överstigande 10 basbelopp skall enligt stiftelselagen upprätta årsredovisning. Kommunledningskontoret har lämnat förslag till årsredovisning för Stiftelsen Aina och Paul Johanssons fond för år Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen. Expediering Ekonomiavdelningen

17 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 59 Au 83 Dnr 90/ Årsredovisning för Stiftelsen Stig Johanssons minne för år 2006 Kommunstyrelsens beslut Stiftelser som har tillgångar till ett värde överstigande 10 basbelopp skall enligt stiftelselagen upprätta årsredovisning. Kommunledningskontoret har lämnat förslag till årsredovisning för Stiftelsen Stig Johanssons minne för år Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen. Expediering Ekonomiavdelningen

18 18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 60 Au 84 Dnr 91/ Årsredovisning för Stiftelsen samfond för utdelning till behövande inom Kumla-delen av Kumla kommun år 2006 Kommunstyrelsens beslut Stiftelser som har tillgångar till ett värde överstigande 10 basbelopp skall enligt stiftelselagen upprätta årsredovisning. Kommunledningskontoret har lämnat förslag till årsredovisning för Stiftelsen samfond för utdelning till behövande inom Kumla-delen av Kumla kommun år Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen. Expediering Ekonomiavdelningen

19 19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 61 Au 85 Dnr 92/ Räkenskapssammanställning för år 2006 för kommunens stiftelser med tillgångar understigande 10 basbelopp Kommunstyrelsens beslut Kommunledningskontoret har upprättat räkenskapssammanställning för år 2006 för kommunens stiftelser med tillgångar understigande 10 basbelopp. Dessa är följande: Stiftelsen samfond för belöning åt trotjänare, Stiftelsen Ida Petterssons minne, Stiftelsen samfond för skolungdom inom Hardemo-delen av Kumla kommun, Stiftelsen samfond för skolungdom inom Kumladelen av Kumla kommun, Stiftelsen samfond för skolungdom inom Ekeby-delen av Kumla kommun, Stiftelsen Hardemo Kyrkskolas fond för studieresor, Stiftelsen Gustav Larssons stipendiefond för Stene skola, Stiftelsen samfond för utdelning till behövande inom Hardemo-delen av Kumla kommun, Stiftelsen samfond för utdelning till behövande inom Ekeby-delen av Kumla kommun, Stiftelsen Esters minne, Stiftelsen Karl Larssons minne samt Stiftelsen samfond för trivselskapande åtgärder vid Sannaheds ålderdomshem. Kommunstyrelsen godkänner räkenskapssammanställningen. Kommunstyrelsen godkänner räkenskapssammanställningen. Expediering Ekonomiavdelningen

20 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 62 Au 80 Dnr 93/ Befolkningsprognos för Kumla kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till befolkningsprognos för Kumla kommun bestående av kommunprognos för perioden och delområdesprognos för perioden Kommunstyrelsen fastställer befolkningsprognosen som riktlinje för kommunens planering. Kommunstyrelsen fastställer befolkningsprognosen som riktlinje för kommunens planering. Expediering Kommunens nämnder + handling

21 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 63 Au 81 Dnr 71/ Begäran om utökad borgen Kommunstyrelsens beslut Kumla Fastighets AB har för närvarande ett medgivande från Kumla kommun att uppta lån till en nivå om 350 miljoner kronor med kommunal borgen. Ordförande i Kumla Fastighets AB, Dan-Åke Moberg, och Vd i Kumla Fastighets AB, Tage Arvidsson, har den 9 mars 2007 inkommit med skrivelse där man hemställer att kommunstyrelsen medger att ramen för borgensåtagande utökas till 500 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen med redovisningskamreren som ersättare får i uppdrag att fatta beslut om borgen upp till ett tak om 500 miljoner kronor för borgen till Kumla Fastighets AB. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen med redovisningskamreren som ersättare får i uppdrag att fatta beslut om borgen upp till ett tak om 500 miljoner kronor för borgen till Kumla Fastighets AB. Expediering Ekonomichef Ronny Salomonsson Redovisningskamrer Dan Aronsson Kumla Fastighets AB

22 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 64 Au 86 Dnr 78/ Förfrågan om medlemskap i KGF Örebro Region Kommunstyrelsens beslut KGF (Kreditgarantiföreningen) Örebro Region erbjuder Kumla kommun att medverka till föreningens etablering. Syftet med etableringen är att förstärka företagarnas möjligheter att få krediter vid nystart eller för att utveckla befintliga verksamheter. Medverkan sker genom medlemskap i KGF Örebro Region. Medlemsavgiften uppgår till 50 tkr. Kommunstyrelsen beslutar att Kumla kommun blir medlem i KGF Örebro Region. Medlemsavgiften på kronor skall belasta kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen beslutar att Kumla kommun blir medlem i KGF Örebro Region. Medlemsavgiften på kronor skall belasta kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Expediering KGF Region Örebro, Box 1220, ÖREBRO Ekonomiavdelningen

23 23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 65 Au 87 Dnr 86/ Ansökan om bidrag för arrangemang kring fotbollslandskamp Örebro läns fotbollsförbund har fått möjlighet att arrangera en fotbollslandskamp i fotboll den 15 juni 2007, Dam U 23, mellan Sverige och Schweiz. Matchen skall spelas i Kumla. I skrivelse från den 21 mars 2007 önskar därför Örebro läns fotbollsförbund att Kumla kommun bidrar ekonomiskt till arrangemanget med kronor samt arrangerar en ledarmiddag för landslagsledningarna. Kommunstyrelsen beslutar att Kumla kommun bidrar med kronor till damlandskampen i fotboll, U 23, den 15 juni 2007 mellan Sverige och Schweiz i Kumla. Medlen för detta skall belasta kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Kumla kommun bidrar med kronor till damlandskampen i fotboll, U 23, den 15 juni 2007 mellan Sverige och Schweiz i Kumla, samt arrangerar en ledarmiddag för landslagsledningarna. Medlen för detta skall belasta kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Expediering Örebro Läns Fotbollsförbund, Box , ÖREBRO Ekonomiavdelningen

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 oktober 2000 klockan 17.00-18.40. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Peter Agerhäll Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.30-16.30 Beslutande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Katarina Öberg (s) Lisbet Björklund

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79 Protokoll 2009-10-27 1 (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 21.15 Avser : 78-98 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer