onsdagen den 5 oktober 1994, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50"

Transkript

1 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Storrummet onsdagen den 5 oktober 1994, kl Sven-Ove Cederstrand, ordf Åke Sundeqvist, tjg ers Tony Blom Marianne Arvidsson, tjg ers Annica Eriksson Börje Pettersson Rolf Östman Barbro Holmqvist Johan Lagerfelt Alf Lundh Per-Arne Mårstad Ola Daréus Tomas Hagenfors Carl-Gustav Thunström Ulla Jonson Kaj Nilsson Åke Hedberg Per Holm Brittmarie Sandahl, sekr Torild Hilmersson Thage Arvidsson Barbro Holmqvist Brittmarie Sandahl... Sven-Ove Cederstrand... Barbro Holmqvist Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/nämnd Kommunstyrelsen Sammantr datum Datum för Datum för uppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunledningskontoret

2 2 Underskrift Justeringssign... Birgitta Johansson Ellbén Utdragsbestyrkande

3 3 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 82 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Anmäles beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott genom protokoll av den 6, 22 och 27 september 1994.

4 4 Justeringssign Utdragsbestyrkande

5 5 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 83 Au 199 Dnr Barbro Holmqvists motion om skötselansvar för gator och vägar i kommunens tätorter Kommunfullmäktige har den 13 juni 1994, 60, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Barbro Holmqvist framlagd motion om skötselansvar för gator och vägar i kommunens tätorter. I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun vidtar åtgärder i syfte att snarast under kommande mandatperiod överta skötselansvaret för gator och vägar inom tätorterna Sannahed, Åbytorp, Ekeby och Kvarntorp. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 21 juni 1994 åt tekniska nämnden att avge förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Sven-Ove Cederstrand föreslår att motionen avslås. Barbro Holmqvist föreslår att tekniska nämndens yttrande antas med den ändringen att andra och tredje stycket under rubriken Avslutning i stadsbyggnadsförvaltningens förslag stryks. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att avslå motionen. Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet. Barbro Holmqvist föreslår att motionen bifalles. Kommunstyrelsen beslutar

6 6 att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Justeringssign Utdragsbestyrkande forts

7 7 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 83, forts Barbro Holmqvist och Johan Lagerfelt reserverar sig mot beslutet till förmån för Holmqvists förslag.

8 8 Justeringssign Utdragsbestyrkande

9 9 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 84 Au 190 Dnr Redovisning av obesvarade motioner Enligt 27 6 stycket Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kumla skall kommunstyrelsen varje år vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Kommunledningskontoret har upprättat redovisning avseende motioner som fortfarande är under beredning. Sedan senaste redovisningstillfället har tre motioner inlämnats och fyra besvarats. För närvarande finns 14 obesvarade motioner. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att godkänna redovisningen. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.

10 10 Justeringssign Utdragsbestyrkande

11 11 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 85 Au 200 Dnr Förslag till reviderat miljöprogram för Kumla kommun Kommunfullmäktige antog den 11 december 1989, 109, miljöprogram för Kumla kommun. Miljö- och byggnadsnämnden påbörjade under 1992 revidering av miljöprogrammet. Ett förslag till reviderat miljöprogram utarbetades. Förslaget har under våren 1994 varit utsänt på remiss till kommunens styrelser och nämnder samt berörda myndigheter, företag och organisationer. Miljö- och byggnadsnämnden har den 6 september 1994 översänt förslag till reviderat miljöprogram, daterat den 31 augusti 1994, till fullmäktige för antagande. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att anta miljö- och byggnadsnämndens förslag till reviderat miljöprogram för Kumla kommun. Johan Lagerfelt föreslår att förslaget till miljöprogram under rubriken Byggande och boende, sida 9, kompletteras med följande text "Inom byggande och boende är god ventilation väsentlig för att motverka infektioner och annan hälsoproblematik. Inom barnomsorgen har ventilationen för att motverka framtida hälsoproblem särskild betydelse för barnen." Tomas Hagenfors föreslår att avsnittet om tjänstecyklar på sida 10 tas bort. Rolf Östman föreslår att en översyn och revidering av miljöprogrammet skall göras under 1995.

12 12 forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

13 13 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 85, forts Sven-Ove Cederstrand föreslår att en uppföljning och revidering av miljöprogrammet skall göras under Kommunstyrelsen justerar avgivna förslag och yrkanden. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka miljö- och byggnadsnämndens förslag till miljöprogram för Kumla kommun med tillägg enligt Johan Lagerfelts förslag, samt att avslå Tomas Hagenfors förslag. besluta Vidare föreslår kommunstyrelsen fullmäktige att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att göra en uppföljning och revidering av miljöprogrammet under Rolf Östman reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.

14 14 Justeringssign Utdragsbestyrkande

15 15 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 86 Au 201 Dnr Förvärv av del av fastigheten Kumla-Ekeby 3:3 och hela fastigheten Kumla 13:38 Köpekontrakt har upprättats den 8 september 1994 enligt vilket Kumla kommun av Alrik Persson, Kumla, förvärvar del av fastigheten Kumla-Ekeby 3:3 samt hela fastigheten Kumla 13:38 för en köpeskilling om kronor. Fastigheterna Kumla-Ekeby 3:3 och Kumla 13:38 ligger inom det planerade exploateringsområdet Norra Mos. Tekniska nämnden har den 15 september 1994, 63, beslutat föreslå fullmäktige godkänna kontraktet. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att godkänna kontraktet. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.

16 16 Justeringssign Utdragsbestyrkande

17 17 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 87 Au 202 Dnr Ändring av reglemente för socialnämnden Förslag till ändring av reglementet för socialnämnden har upprättats. Ändringen är föranledd av inrättandet av en barn- och utbildningsnämnd i Kumla. Socialnämnden har den 30 augusti 1994, 74, föreslagit kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till reglemente för socialnämnden att gälla från och med den 1 januari Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att bifalla förslaget. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.

18 18 Justeringssign Utdragsbestyrkande

19 19 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 88 Au 191 Dnr Revidering av ägaravtal för Länstrafiken Örebro AB Länstrafikens verksamhet regleras i två avtal. Ett konsortialavtal mellan länets kommuner och landsting och ett uppdragsavtal mellan kommunerna, landstinget och Länstrafiken. Behov föreligger att justera avtalen dels på grund av ändringar i befolkningsfördelningen, dels med hänsyn till att Örebro kommun delas den 1 januari 1995 och länets 12:e kommun, Lekeberg, bildas. Förslag till reviderade konsortialavtal och uppdragsavtal har utarbetats. Länstrafiken föreslår i skrivelse av den 22 april 1994 ägarna att anta utarbetade förslag till konsortialavtal och uppdragsavtal. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att anta förslag till konsortialavtal och uppdragsavtal. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.

20 20 Justeringssign Utdragsbestyrkande

21 21 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 89 Au 192 Dnr Överlåtelse av fastigheter till Kumla Bostäder AB samt borgen för lån. Kommundirektör Thage Arvidsson har i skrivelse av den 20 september 1994 presenterat förslag till överlåtelse av fastigheterna Hällabrottet 7:2 och 7:3, Pastorn 14, Kyrkoadjunkten 5, Trädgårdsmästaren 14 och 21, Järven 1 och 2 samt Falken 1 till Kumla Bostäder AB för en försäljningssumma om kronor. Kommunfullmäktige har den 18 oktober 1993, 100, bl a beslutat att under vissa villkor till kommunstyrelsen delegera beslut om överlåtelse av fastigheter till Kumla Bostäder AB även i de fall beloppen överstiger den i kommunstyrelsens reglemente angivna beloppsgränsen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att försälja ovanstående fastigheter till Kumla Bostäder AB enligt de förutsättningar som anges i kommundirektörens skrivelse av den 20 september 1994, att till Kumla Bostäder AB överlåta de till respektive fastighet hörande lånen enligt särskild förteckning, att bevilja Kumla Bostäder AB borgen för de överförda lånen och för erforderliga nya lån upp till den slutliga försäljningssumman, samt att uppdra åt kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand att i förening med endera av kommundirektör Thage Arvidsson eller ekonomichef Ronny Salomonsson underteckna erforderliga handlingar och borgensförbindelser.

22 22 Exp: Kumla Bostäder AB Ekonomienheten Kammarrätten Jönköping Justeringssign Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. Utdragsbestyrkande

23 23 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 90 Au 193 Dnr Ökning av aktiekapitalet i Kumla Bostäder AB Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde den 18 oktober 1993 att teckna aktier till ett belopp om kronor i Kumla Bostäder AB under bildande. Samtidigt medgav fullmäktige att bolagsordningen för det nybildade bolaget, före utgången av år 1994, ändras så att aktiekapitalet uppgår till lägst tre miljoner kronor och högst tolv miljoner kronor. Då stiftelsen Kumlabostäder överlåtit sin verksamhet, sina tillgångar och skulder till Kumla Bostäder AB kan stiftelsen upplösas. Kvarvarande grundfond återförs enligt stiftelsens stadgar till Kumla kommun. Grundfonden, kronor, har därefter genom beslut i kommunstyrelsen, 76/1994, omvandlats till aktiekapital i Kumla Bostäder AB. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 30 augusti 1994, 173, åt kommundirektören att utreda behovet av eventuell ytterligare utökning av aktiekapitalet. Kommundirektör Thage Arvidsson har i PM av den 22 september 1994 presenterat förslag i ärendet. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att uppdra åt stämmoombudet i Kumla Bostäder AB att vid extra bolagsstämma besluta att Kumla Bostäder AB genom nyemission ökar aktiekapitalet till sammanlagt kronor innebärande ett ytterligare tillskott med cirka kronor,

24 24 att Kumla kommun tecknar ytterligare aktier i Kumla Bostäder AB motsvarande nyemissionen, samt Justeringssign att uppdra åt kommunalråd Sven-Ove Cederstrand och kommundirektör Thage Arvidsson att för Kumla kommun underteckna erforderliga handlingar. Utdragsbestyrkande

25 25 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 90, forts Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.

26 26 Justeringssign Utdragsbestyrkande

27 27 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 91 Au 184 Dnr Kumla Bostäder AB:s ansökan om kommunal -kvarteret Verkmästaren borgen Kumla Bostäder AB har i skrivelse av den 29 augusti 1994 ansökt om kommunal borgen om kronor avseende ombyggnad av kvarteret Verkmästaren. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja begärd borgen. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. Exp:

28 28 Kumla Bostäder AB Ekonomienheten Kammarrätten i Jönköping Justeringssign Utdragsbestyrkande

29 29 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 92 Au 203 Dnr utbyggnad av cykelväg m m Omdisponering av medel för Tekniska nämnden har den 15 september 1994, 59, beslutat hemställa att kronor av 1993 års överskott omdisponeras till investeringsbudgeten för utbyggnad av cykelväg samt för inköp av transportfordon och teknisk utrustning. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla framställningen. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

30 30 Exp: Tekniska nämnden Ekonomienheten Justeringssign Utdragsbestyrkande

31 31 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 93 Au 195 Dnr Medel för utarbetande av informations- och säkerhetsstrategi Datagruppen och riskhanteringsgruppen har i skrivelse av den 17 maj 1994 påtalat behovet av utarbetande av en informations- och säkerhetsstrategi för Kumla kommun. I skrivelsen föreslås att kronor anslås till utarbetande av en informations- och säkerhetsstrategi och en kurs för verksamhetsansvariga med avseende på säkerhetsaspekter. Arbetsutskottet beslöt den 24 maj att överlämna ärendet till budgetberedningen. I facknämndernas budgetäskanden för åren återfinns förslag om såväl investeringar i ny datautrustning som utbyte av äldre datautrustning. För att klarlägga riktlinjerna för den framtida datautvecklingen bör en informations- och säkerhetsstrategi snarast utarbetas. Tony Blom föreslår att alla äskanden till datautrustning avbryts, att kronor anslås till en datautredning, samt att alla datainköp därefter sker genom datasamordnaren. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bifalla förslaget, samt

32 32 Justeringssign att anslaget täcks av kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov i 1994 års budget. forts Utdragsbestyrkande

33 33 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 93, forts Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. Exp:

34 34 L Flyckt Ekonomienheten Justeringssign Utdragsbestyrkande

35 35 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 94 Au 225 Dnr Överföring av omsorger och särskola från landstinget 1 januari 1995 Överföringen av omsorger och särskola från landstinget till kommunerna i Örebro län kommer att ske från och med den 1 januari Finansieringen av överföringen sker bland annat genom skatteväxling. Ekonomichef Ronny Salomonsson redogör i skrivelse av den 28 september 1994 för den formella handläggningen som erfordras för att omfördelning av statsbidrag mellan landstinget och kommunerna ska kunna genomföras. För att förenkla och påskynda handläggningen av ärendet avser Kommunförbundet Örebro län inge en samlad ansökan till Regeringen från kommunerna i länet. Styrelsen för Kommunförbundet Örebro län har vid sammanträde den 3 oktober 1994 beslutat att rekommendera länets kommuner att hos Regeringen ansöka om reglering av utjämningsbidrag, samt att föreslå kommunstyrelsen i länets kommuner att uppdra åt Kommunförbundet Örebro län att, genom lämnande av fullmakt, för deras räkning lämna ansökan till Regeringen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge Kommunförbundet Örebro län fullmakt att för Kumla kommuns räkning till Regeringen inlämna ansökan om förändringar i de statliga utjämningsbidragen för länets kommuner och landstinget.

36 36 Exp: KÖL + handl R Salomonsson Justeringssign Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. Utdragsbestyrkande

37 37 Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/nämnd Kommunstyrelsen Sammantr datum Datum för Datum för uppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunledningskontoret Underskrift... Birgitta Johansson Ellbén

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-11-15 Plats och tid Beslutande 113 Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Samtliga ledamöter

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november 1989, kl 17.30-23.10

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november 1989, kl 17.30-23.10 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1989-11-20 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 oktober 2000 klockan 17.00-18.40. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Peter Agerhäll Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus, måndagen den 18 september 2000 klockan 18.30-19.30. Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Carl-Gustav Thunström Gun-Britt Ahlin Gun-Britt

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (53) 2012-08-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2012-08-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2009-06-15 Plats Officersmässen, Sannahed Tid Måndagen den 15 juni 2009, klockan 19.50 20.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 27 november 2012, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-06-19 1 Kf 66 Meddelanden 1. Kammarrättens i Jönköping dom 1995-05-09 i S-R Jonassons, Virserum, överklagande av kommunfullmäktiges beslut 1994-11-24, 120, om renhållningstaxa för Hultsfreds kommun.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordförande Majvor Sjölund (C) Helena Stenberg (S) Helén Lindbäck (KD) Lars-Olof

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 13.40. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S Ulf Svenson tjänstgör för Pelle

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ställföreträdande kommunchef Charlotte Dahlbom, socialchef. Astrid Dahl (v) och Dorrit Pade (kfl)

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ställföreträdande kommunchef Charlotte Dahlbom, socialchef. Astrid Dahl (v) och Dorrit Pade (kfl) LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 19.00 20.30 20.45 21.20 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00-16.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla

Läs mer