Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 29 maj 1996 klockan Beslutande Dan-Åke Moberg, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Åke Sundeqvist, tjg ers Kent Sundström Tony Blom Leif Grahn Gudrun Persson, tjg ers Barbro Holmqvist Gulli Wallgren Carl-Gustav Thunström, ej Ej tjg ers Sven-Inge Carlsson Eva Blomqvist Per Holm Johan Lagerfelt Övriga Brittmarie Sandahl, sekr Thage Arvidsson Torild Hilmersson Ronny Salomonsson Justerare Torbjörn Ahlin Sekreterare Brittmarie Sandahl Ordförande... Dan-Åke Moberg Justerare... Torbjörn Ahlin Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen Datum för uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats Kommunledningskontoret

2 2 Underskrift... Birgitta Johansson Ellbén Ks 51 Anmälan av allmänna utskottets protokoll Anmäles beslut av kommunstyrelsens allmänna utskott genom protokoll av den 7 och 21 maj 1996.

3 3 Kommunstyrelsens allmänna utskott Ks 52 Au 110 Dnr 2024/ Börje Åströms motion angående lönepolitiskt program Kommunfullmäktige har den 24 februari 1992, 15, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Börje Åström framlagd motion om lönepolitiskt program. I motionen föreslås fullmäktige besluta att ett lönepolitiskt program snarast utarbetas. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 3 mars 1992, 61, åt personalchefen och kanslichefen att utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta att anta yttrandet, samt att motionen därmed skall anses besvarad. Rolf Östman yrkar bifall till motionen. att tillstyrka allmänna utskottets förslag. Rolf Östman reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

4 4 Kommunstyrelsens allmänna utskott Ks 53 Au 111 Dnr 2187/ Alf Lundhs motion angående samordning av kommunala verksamheter Kommunfullmäktige har den 19 oktober 1992, 92, till kommunstyrelsen för beredning remitterat en av Alf Lundh framlagd motion om samordning av verksamheter inom barnomsorg, fritidsverksamhet, skola och äldreomsorg. I motionen föreslås fullmäktige besluta att berörda förvaltningar informerar sig om de samordningstankar som aktionsgruppen i Sannahed och andra har diskuterat fram samt utnyttjar Sannahedsmodellen i andra och kommande besparingsprojekt, att söka möjligheter stimulera till utökat samarbete mellan olika personalgrupper, samt att undersöka möjligheterna för ett utökat brukarinflytande. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 3 november 1992, 259, åt kommunledningskontoret att utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta att anta yttrandet, samt att motionen därmed skall anses besvarad.

5 5 att tillstyrka förslaget. Kommunstyrelsens allmänna utskott Ks 54 Au 112 Dnr 2104/ Johan Lagerfelts m fl motion om utförsäljning av stiftelsens Kumlabostäder bostadslägenheter Kommunfullmäktige har den 24 maj 1993, 52, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Johan Lagerfelt m fl framlagd motion om utförsäljning av stiftelsens Kumlabostäder bostadslägenheter. I motionen föreslås fullmäktige besluta att kommunen verkar för en utförsäljning av bostadslägenheterna tillhörande stiftelsen Kumlabostäder enligt de riktlinjer som skisserats i motionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 25 maj 1993, 147, åt kommunledningskontoret att efter samråd med stiftelsen Kumlabostäder utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta att avslå motionen. Barbro Holmqvist yrkar bifall till motionen. att tillstyrka allmänna utskottets förslag.

6 6 Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. Kommunstyrelsens allmänna utskott Ks 55 Au 113 Dnr 2122/ Gösta Arvedsons motion om allmänhetens frågestund Kommunfullmäktige har den 14 juni 1993, 74, till kommunstyrelsen för beredning remitterat en av Gösta Arvedson framlagd motion om allmänhetens frågestund. I motionen föreslås fullmäktige besluta att frågestunden även får omfatta i förväg inlämnade allmänpolitiska frågor, samt att om det är lämpligt frågestunden för allmänpolitiska frågor eventuellt lägges vid ett annat fullmäktigesammanträde än det då frågor kring kommunens årsredovisning sker. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 22 juni 1993, 181, åt kommunledningskontoret att utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta att anta yttrandet, samt

7 7 att motionen därmed skall anses besvarad. att tillstyrka förslaget.

8 8 Kommunstyrelsens allmänna utskott Ks 56 Au 114 Dnr 2200/ Börje Åströms motion om utredning om förändring av Kumla kommuns nämndorganisation Kommunfullmäktige har den 18 oktober 1993, 106, till kommunstyrelsen för beredning remitterat en av Börje Åström framlagd motion om utredning om förändring av Kumla kommuns nämndorganisation. I motionen föreslås fullmäktige besluta att snarast utreda möjligheten att överföra kultur- och fritidsnämndens kulturuppgifter till den nya barn- och utbildningsnämnden och fritidsuppgifterna till tekniska nämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 2 november 1993, 290, åt kommunledningskontoret att utarbeta förslag till yttrande efter inhämtande av synpunkter från berörda nämnder. Förslag till yttrande föreligger. Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta att anta yttrandet, samt att motionen därmed skall anses besvarad. att tillstyrka förslaget.

9 9 Kommunstyrelsens allmänna utskott Ks 57 Au 115 Dnr 2104/ Torbjörn Ahlins motion om Öjamossen Kommunfullmäktige har den 15 maj 1995, 50, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Torbjörn Ahlin framlagd motion om Öjamossen. I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun ökar tillgängligheten till området kring Älgasjön genom anläggandet av en spång efter vederbörliga kontakter med berörd markägare och Hardemo hembygdsförening, att spången anläggs som arbetsmarknadspolitisk åtgärd, samt att spången kompletteras med informationstavla avseende Öjamossens natur och kulturhistoria. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 22 maj 1995, 127, åt kommunledningskontoret att utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta att motionen med hänvisning till genomförda åtgärder skall anses besvarad. att tillstyrka förslaget.

10 10 Kommunstyrelsens allmänna utskott Ks 58 Au 116 Dnr 2114/ Barbro Holmqvists motion om informationsbladet Kumlan Kommunfullmäktige har den 15 maj 1995, 52, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Barbro Holmqvist framlagd motion om informationsbladet Kumlan. I motionen föreslås fullmäktige besluta att samtliga partier, som är representerade i fullmäktige, ges samma utrymme i informationsbladet Kumlans samtliga nummer. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 22 maj 1995, 129, åt kommundirektör Thage Arvidsson att utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta att avslå motionen. Barbro Holmqvist och Rolf Östman yrkar bifall till motionen. att tillstyrka allmänna utskottets förslag. Barbro Holmqvist och Rolf Östman reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

11 11 Kommunstyrelsens allmänna utskott Ks 59 Au 117 Dnr 2173/ Johan Claessons och Anette Larssons motion om utflyttande av fullmäktigemöte till torget Kommunfullmäktige har den 18 september 1995, 76, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Johan Claesson och Anette Larsson framlagd motion om utflyttande av fullmäktigemöte till torget. I motionen föreslås fullmäktige besluta att ett av kommunfullmäktiges sammanträden flyttas ut från Folkets Hus till torget, Kumla. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 21 september 1995, 209, åt kommunledningskontoret att utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta att avslå motionen. Rolf Östman yrkar bifall till motionen. att tillstyrka allmänna utskottets förslag. Rolf Östman reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

12 12 Kommunstyrelsens allmänna utskott Ks 60 Au 118 Dnr 25/ Börje Åströms motion om överenskommelser angående avgångsvederlag Kommunfullmäktige har den 29 januari 1996, 8, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Börje Åström framlagd motion om överenskommelser angående avgångsvederlag. I motionen föreslås fullmäktige besluta att alla eventuellt förekommande förmånsavtal redovisas, att redovisningen skall omfatta när beslutet fattats och vilken kommunal instans som fattat det, att redovisning sker av vilka maximala ekonomiska konsekvenser avtalen kan få för kommunen, samt att alla eventuellt otillbörliga fallskärmar rivs upp med beaktande av den metodik som tillämpats i bl a Trollhättan och Västerås. Kommunstyrelsens allmänna utskott uppdrog den 6 februari 1996, 32, åt kommunledningskontoret att utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta att anta yttrandet, samt att motionen därmed skall anses besvarad.

13 13 att tillstyrka förslaget. Kommunstyrelsens allmänna utskott Ks 61 Au 125 Dnr 164/ Ändring av taxan för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Kommunfullmäktige fastställde den 18 november 1991, 87, ny barnomsorgstaxa för Kumla kommun. Beslutet har därefter kompletterats enligt kommunfullmäktige 103/92. Förslag till ändring av avgiftssystem och taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg har utarbetats inom barn- och utbildningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden har den 14 maj 1996, 20, beslutat att föreslå kommunstyrelsen att besluta om ett förändrat avgiftssystem enligt utredningen inom barnomsorgen med tre nivåer och inom skolbarnsomsorgen med två nivåer (heldagsomsorg eller eftermiddagsomsorg) och att underskottet på grund av förändrade barnomsorgsavgifter fördelas med samma höjning för nivå 1 och 2. Kent Sundström och Torbjörn Ahlin yrkar att ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden. Allmänna utskottet beslutar att ärendet skall avgöras idag. Vidare beslutar allmänna utskottet föreslå fullmäktige besluta att anta förslaget till ändring av avgiftssystem och taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Kumla kommun.

14 14 Med anledning av det avgivna förslaget har kansliavdelningen inarbetat föreslagna ändringar i taxan för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Kumla kommun. Torbjörn Ahlin yrkar i första hand återremiss av ärendet till barn- och utbildningsnämnden, i andra hand avslag till allmänna utskottets förslag. forts Ks 61, forts att ärendet skall avgöras idag. Vidare beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka allmänna utskottets förslag. Torbjörn Ahlin, Kent Sundström, Leif Grahn och Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för Ahlins avslagsyrkande.

15 15 Kommunstyrelsens allmänna utskott Ks 62 Au 119 Dnr 145/ Avtal angående barn- och ungdomsboendet i Örebro län I samband med kommunaliseringen av omsorger, särskola m m beslutade kommunfullmäktige den 13 juni 1994, 53, i enlighet med av Kommunförbundet Örebro rekommenderad handläggningsordning. Beslutet innebar bl a att ett treårigt avtal tecknades med Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län angående barn- och ungdomsboendet i länet. Under våren 1996 har framkommit att villkoren för reglering enligt avtal om barn- och ungdomsboendet måste ändras. En förutsättning för att få till stånd förhandlingar och nya villkor är att avtalet sägs upp. Socialnämnden har den 23 april 1996, 41, beslutat att hos kommunfullmäktige anhålla om bemyndigande att svara för avtal med Örebro läns landsting rörande barn- och ungdomsboendet. Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta att bemyndiga socialnämnden att svara för avtal med Örebro läns landsting rörande barn- och ungdomsboendet. att tillstyrka förslaget.

16 16 Ks 63 Dnr 173/ Årsredovisning 1995 för Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla samt fråga om ansvarsfrihet för dess styrelse Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla har överlämnat årsredovisning för år Revisorerna har tillstyrkt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att lägga årsredovisningen till handlingarna, samt att bevilja ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

17 17 Ks 64 Dnr 99/ Årsredovisning 1995 för Stiftelsen Nygårdshemmet samt fråga om ansvarsfrihet för dess styrelse Stiftelsen Nygårdshemmet har överlämnat årsredovisning för år Revisorerna har tillstyrkt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att lägga årsredovisningen till handlingarna, samt att bevilja ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

18 18 Kommunstyrelsens allmänna utskott Ks 65 Au 126 Dnr 123/ Uppsägning av konsortialavtal - stiftelsen Örebro läns djursjukhus Den 1 januari 1983 ingick länets elva kommuner ett konsortialavtal rörande bildandet av stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Kommunernas samarbete angående djursjukhuset består av två delar dels konsortialavtalet, dels stiftelsen. Lindesbergs kommun har den 11 april 1996 sagt upp konsortialavtalet rörande bildandet av stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Karlskoga kommun har den 28 mars 1996 bland annat beslutat att träffa överenskommelse med övriga stiftare om att stiftelsen Örebro läns djursjukhus skall upplösas på lämpligt sätt. Alllmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta att säga upp konsortialavtalet rörande bildandet av stiftelsen Örebro läns djursjukhus, samt att träffa överenskommelse med övriga stiftare om stiftelsens upplösning. att tillstyrka förslaget.

19 19 Kommunstyrelsens allmänna utskott Ks 66 Au 127 Dnr 2258/ Detaljplan för kv Åsnan m fl i nordvästra Kumla Miljö- och byggnadsnämnden har den 23 april 1996, 31, godkänt förslag till detaljplan för kv Åsnan m fl i nordvästra Kumla och översänt planen till kommunstyrelsen för antagande. Detaljplanen ligger till grund för uttag av gatukostnader. Kent Sundström föreslår att Vasavägens bredd ändras från 5 till 6 meter. Allmänna utskottet beslutar att avslå Kent Sundströms förslag. Vidare föreslår allmänna utskottet kommunstyrelsen besluta att anta detaljplanen enligt plan- och bygglagen 5 kap 29. Kent Sundström yrkar bifall till sitt i allmänna utskottet framlagda förslag. att avslå Kent Sundströms förslag. Vidare beslutar kommunstyrelsen att bifalla allmänna utskottets förslag.

20 20 Exp: Miljö- och byggnadsnämnden f v exp

21 21 Kommunstyrelsens allmänna utskott Ks 67 Au 128 Dnr 2259/ Förslag till uttag av gatukostnader för kv Åsnan m fl i nordvästra Kumla Kommunstyrelsens byggtekniska utskott har den 23 april 1996, 23, avgett förslag till uttag av gatukostnader för kv Åsnan m fl i nordvästra Kumla. Byggtekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att den utställda utredningen, daterad 31 januari 1996, skall utgöra underlag för debitering av gatukostnader för kv Åsnan m fl, att angivna kostnader gäller kostnadsläget i augusti 1995; uppräkning skall genomföras med konsumentprisindex med augusti 1995 som basmånad, att betalning av ersättning kan, efter prövning av kommunen, få ske genom avbetalning varvid skälig ränta på obetalda belopp erlägges, samt att ålderspensionärer som bebott fastigheten en längre tid medges anstånd med betalning av ersättningen tills fastigheten byter ägare varvid betalning av ränta sker med 4,9 % första året, därefter höjs räntan med 0,5 procentenheter per år; räntan kan vid varje tillfälle dock uppgå till högst gällande diskonto + 2 procentenheter. Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla byggtekniska utskottets förslag. Barbro Holmqvist yrkar avslag till allmänna utskottets förslag. att bifalla allmänna utskottets förslag.

22 22 Exp: Tekniska kontoret f v exp Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt avslagsyrkande. Kommunstyrelsens allmänna utskott Ks 68 Au 129 Dnr 161/ Tilläggsanslag för löneökningar i 1996 års budget I 1996 års budget finns avsatt 5,06 % generellt för löneökningar. Dessa anslag finns utlagda på respektive nämnds olika verksamheter. Dessutom finns centralt under kommunstyrelsen avsatt kronor för oförutsedda löneökningar. De lokala förhandlingarna om 1996 års löner är avslutade för merparten av kommunens anställda. Reglering av kostnadsökningarna genom löneavtalen kan därför nu ske genom tilläggsanslag till nämnderna. En liten ökning av arbetsgivaravgiften har skett i jämförelse med antagandena i årsbudgeten. Det är lämpligt att justering av detta sker i samband med justering av löneökningar. Ekonomichefen redovisar i skrivelse av den 8 maj 1996 förslag till fördelning av tilläggsanslag samt föreslår att nämnderna beviljas tilläggsanslag i 1996 års budget för löneökningar med sammanlagt kronor med fördelning enligt upprättat förslag, samt att finansiering sker genom ianspråktagande av kronor från kommunstyrelsens anslag för löneökningar (verksamhetskod 00332) i 1996 års budget. Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla förslaget.

23 23 Exp: Resp nämnd + handl Ekonomiavd att bifalla förslaget.

24 24 Kommunstyrelsens allmänna utskott Ks 69 Au 130 Dnr 161/ Fördelning av anslag för löneförändringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Enligt förslag till fördelning av tilläggsanslag för löneökningar blir resultatet för kommunstyrelsens eget verksamhetsområde ett tilläggsanslag på totalt kronor. Ekonomichefen redovisar i skrivelse av den 8 maj 1996 förslag till fördelning av tilläggsanslaget. Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla förslaget. att bifalla förslaget.

25 25 Exp: Ekonomiavd

26 26 Kommunstyrelsens allmänna utskott Ks 70 Au 131 Dnr 58/ Yttrande över Barbro Holmqvists yttrande i anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut 3/96, Ändring av taxa för boende i särskilda boendeformer Länsrätten har förelagt Kumla kommun att senast den 3 juni 1996 yttra sig över från Barbro Holmqvist ingivet yttrande över kommunens yttrande i anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut 3/96, Ändring av taxa för boende i särskilda boendeformer. Förslag till yttrande har utarbetats inom kommunledningskontoret. Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förslaget till yttrande. att bifalla förslaget. Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet.

27 27 Exp: Länsrätten + skrivelse

28 28 Kommunstyrelsens allmänna utskott Ks 71 Au 132 Dnr 147/ Yttrande över förslag till riktlinjer och mål för småskalig vedeldning inom samlad bebyggelse Länsstyrelsen och Kommunförbundet Örebro län har tillsammans utarbetat förslag till riktlinjer och mål för småskalig vedeldning inom samlad bebyggelse. Länsstyrelsen har i remiss av den 12 april 1996 berett Kumla kommun tillfälle avge yttrande över förslaget. Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att i yttrande till länsstyrelsen tillstyrka förslaget till riktlinjer och mål för småskalig vedeldning utom vad gäller punkt 4 som bör utgå. Vidare föreslår allmänna utskottet kommunstyrelsen besluta att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att omarbeta kommunens miljöprogram så att ordet skall när det gäller utbyte av vedpannor till år 2000 ändras till bör. Dan-Åke Moberg föreslår att yttrandet till länsstyrelsen kompletteras med att tidpunkten i punkt 1 i länsstyrelsens förslag bör ändras från år 2000 till år att bifalla allmänna utskottets förslag med Dan-Åke Mobergs tilläggsförslag.

29 29 Exp: Länsstyrelsen + skrivelse Miljö- och byggnadsnämnden

30 30 Kommunstyrelsens allmänna utskott Ks 72 Au 133 Dnr 162/ Utvärdering av jämställdhetsplanen Kommunfullmäktige antog den 23 januari 1995, 6, förslag till jämställdhetsplan för Kumla kommun. Enligt jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare med minst 10 anställda upprätta en årlig jämställdhetsplan. En redovisning och utvärdering av mål och åtgärder skall redovisas i efterföljande års plan. Personalchefen redovisar i skrivelse av den 26 april 1996 genomförd utvärdering av jämställdhetsplanen. Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisningen. Rolf Östman föreslår att jämställdhetsplanen omarbetas under att avslå Rolf Östmans förslag. Vidare beslutar kommunstyrelsen att bifalla allmänna utskottets förslag.

31 31 Exp: B Nilsson

32 32

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 4 mars 1998, klockan 17.00-17.50 Beslutande Annica Eriksson, ordf Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Åke Sundeqvist, tjg ers Torbjörn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 4 december 1996, kl 17.00-17.30. Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Ej tjg ersättare Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 29 januari 1996 kl 18.30-19.15 Samtliga ledamöter utom Håkan Håkansson (s) Gulli Wallgren (s) Göran Arveståhl (m) Ola

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 31 maj 1995, kl

Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 31 maj 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-05-31 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 31 maj 1995, kl 17.00-19.00 Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Annica

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-09-18 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Husaren måndagen den 18 september 1995, kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 12 november 1997 klockan 17.00-17.55. Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 oktober 1999, kl 17.00-18.50 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Kent Sundström Sven-Ove Cederstrand Elisabeth Ekestubbe, tjg ers Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 3 juni 1998, kl 17.00-17.55 Beslutande Dan-Åke Moberg Sven-Inge Carlsson, tj ers 62-63 Marianne Arvidsson Sofia Lindstrand, tj ers Annica Eriksson Rolf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 april 2001 kl. 17.15 18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

onsdagen den 21 april 1993, kl

onsdagen den 21 april 1993, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-04-21 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 21 april 1993, kl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 26 januari 1998 klockan 18.30-19.35 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Sven-Ove Cederstrand (s) Tony Blom (s) Eva Blomqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 6 mars 1996, kl 17.00-17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg, ordf Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 maj 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 maj 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-05-18 Plats och tid Beslutande Tjg ersättare Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 maj 1992, kl 18.50-19.40 Samtliga

Läs mer

onsdagen den 23 september 1992, kl

onsdagen den 23 september 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-09-23 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 23 september 1992, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 december 2001 klockan 17.00 18.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

måndagen den 15 februari 1993, kl Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Barbro Holmqvist Ej tjg ers Berndt Andersson Sven-Olof Lannhard

måndagen den 15 februari 1993, kl Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Barbro Holmqvist Ej tjg ers Berndt Andersson Sven-Olof Lannhard 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-02-15 Plats och tid Drabanten, Kumla Folkets hus måndagen den 15 februari 1993, kl 18.00-18.10 Beslutande Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 9 april 1997 kl 17.00-17.50 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-06-01 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

onsdagen den 2 februari 1994, kl

onsdagen den 2 februari 1994, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-02-02 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 2 februari 1994, kl 17.00-17.35 Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 23 september 1996, kl 18.30-19.25 Beslutande Tjg ersättare Ej tjg ersättare Övriga Samtliga ledamöter utom Marianne Arvidsson (s) Berndt Andersson

Läs mer

Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl

Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-12-18 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 september 2002, klockan 17.00 18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Rikard Svärd (c) tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 12 januari 2000, klockan 17.00-17.45 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Leif Grahn, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 16 december 1996 kl 18.30-19.50, 22.50-23.30. Beslutande Samtliga ledamöter utom Lena Eriksson (s) Bength Lundberg (s) Sigbritt Collin (s) Johan Lagerfelt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 januari 2001 klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Peter Agerhäll Sven-Ove Cederstrand Göran Arveståhl Marianne Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 mars 2000, klockan 17.00-17.50. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Kent Sundström Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne Arvidsson

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 6 maj 1998, klockan 17.25-18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 januari 2002, klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 november 1998, kl 17.00-18.05 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-10-05 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Storrummet onsdagen den

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 28 maj 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 28 maj 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-05-28 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 28 maj 1990,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 3 mars 1999, klockan 17.00-18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Kent Sundström Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne Arvidsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 22 januari 1992, kl

Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 22 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-01-22 Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 22 januari 1992, kl 17.00-17.50 Beslutande Övriga Salomonsson Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 25 februari 1991, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 25 februari 1991, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-02-25 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 25 februari

Läs mer

måndagen den 13 juni 1994, kl Tommy Johansson Tomas Hagenfors from Tjg ersättare Siv Arvebrink Sven-Erik Dahlberg

måndagen den 13 juni 1994, kl Tommy Johansson Tomas Hagenfors from Tjg ersättare Siv Arvebrink Sven-Erik Dahlberg 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-06-13 Plats och tid Officersmässen, Sannahed måndagen den 13 juni 1994, kl 18.30-20.20 Beslutande 52 Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 maj 2004, klockan 17.00 17.20 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 april 2006, klockan 17.00 18.05 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lisbet Björklund (s), tjg ers Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 2 december 1998, klockan 17.00-17.45 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman, 117-121 Åke Sundeqvist, tjg ers

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 27 februari 1995, kl

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 27 februari 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-02-27 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 27 februari 1995, kl 18.30-19.55 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 20 mars 2000, klockan 18.30-19.15. Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Yvonne Hagström Irene Östlund Göran Arveståhl Irene Welander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Ekeby bygdegård, måndagen den 19 juni 2000, klockan 18.30-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Gun-Britt Andersson Yvonne Hagström Kjell Hellberg Sofia Lindstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

måndagen den 14 februari 1994, kl Tjg ersättare Björn Eriksson Iréne Blom Marianne Järnqvist Göran Andersson Gulli Wallgren

måndagen den 14 februari 1994, kl Tjg ersättare Björn Eriksson Iréne Blom Marianne Järnqvist Göran Andersson Gulli Wallgren 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-02-14 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 14 februari 1994, kl 18.30-20.45 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

måndagen den 15 juni 1992, kl

måndagen den 15 juni 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-06-15 Plats och tid Beslutande Tjg ersättare Fylsta skola, Orkestersalen måndagen den 15 juni 1992, kl 18.30-19.10 Samtliga

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus, måndagen den 21 oktober 1991, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus, måndagen den 21 oktober 1991, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-10-21 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus, måndagen den 21 oktober

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, tisdagen den 5 oktober 2004, klockan 17.00 18.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Peter Agerhäll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 september 2004, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Kristina Davidsson (s), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 3 november 2004, klockan 17.00 17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Liselott Schöllin (kd), tjg ers Björn Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 september 2006, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 klockan 18.30 20.05 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Annica Eriksson (s) Gudrun

Läs mer

onsdagen den 15 september 1993, kl

onsdagen den 15 september 1993, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-09-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Nämndrummet onsdagen

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl Inga Davidsson-Friberg Ruth Svärd Anna Karlsson

Gillesalen, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl Inga Davidsson-Friberg Ruth Svärd Anna Karlsson 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-04-22 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 18.30- Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 november 2001 kl 17.00 17.45 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Gun-Britt Andersson (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 10 maj 2006, klockan 17.00 17.55 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Bert Eriksson (s), tjg ers 71 Annica Eriksson (s) 59-70, 72-74 Torbjörn Ahlin (c) Björn

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 16 december 1991, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 16 december 1991, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-12-16 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 16 december 1991, kl 18.30-20.00.

Läs mer

måndagen den 21 mars 1994, kl Tjg ersättare Siv Arvebrink Marianne Emberg

måndagen den 21 mars 1994, kl Tjg ersättare Siv Arvebrink Marianne Emberg 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-03-21 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 21 mars 1994, kl 18.30-19.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 september 2005, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 januari 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 januari 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-01-22 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 januari 1990, kl 18.30-19.10 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Hällabrottet, Ordenshuset Tid Måndagen den 16 juni 2003, kl 18.30 20.25 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 10 september 2003, klockan 17.00 17.50 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lisbet Björklund (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunfullmäktige Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2011-10-18, klockan 18:30-18:40 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Denis Nilsson (V) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 mars 2008, klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, torsdagen den 8 mars 2001 klockan 17.00 19.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Leif Grahn (kd) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-11-15 Plats och tid Beslutande 113 Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 14 januari 2004, klockan 17.00 18.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Peter

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1988-10-24 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl 18.30-18.45 Samtliga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

måndagen den 14 juni 1993, kl Tjg ersättare Bert Eriksson Arne Önnefors Marianne Järnqvist Åke Hedberg Närv ej tjg ers Gull-May Arnell

måndagen den 14 juni 1993, kl Tjg ersättare Bert Eriksson Arne Önnefors Marianne Järnqvist Åke Hedberg Närv ej tjg ers Gull-May Arnell 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-06-14 Plats och tid Beslutande 55 Officersmässen, Sannahed måndagen den 14 juni 1993, kl 18.30-21.25 Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2009-12-02 Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2009-12-02, klockan 17:00-17:15 Beslutande Lennart Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C) Katarina Hansson (S) Linda Axäng (FP) Björn Eriksson (S) Maria Haglund

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-02-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2010-02-03, klockan 17:00-17:45 Beslutande Lennart Eriksson (S) Linda Axäng (FP) Annica Ericsson (S) Maria Haglund (M) Katarina Hansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2003-02-24 Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 24 mars 2003 kl 18.30 20.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 28 februari 2000, klockan 18.30-20.40 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Liselott Rehnman Sofia Lindstrand Jan Rohlén Kent Sundström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 mars 2006, klockan 17.00 18.15. Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Peter Agerhäll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Teatern, Kumla Folkets hus, måndagen den 27 maj 2002 klockan 18.30-19.45 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Liselott Rehnman (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 april 2003 kl 18.30-20.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Plats och tid Teatern, Kumla Folkets hus, måndagen den 25 februari 2002 klockan 18.30-20.45 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Gun-Britt Andersson (s), Siv Arvebrink (s) Sven-Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 februari 2004, klockan 17.00 19.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lisbet Björklund (s),

Läs mer

onsdagen den 20 januari 1993, kl

onsdagen den 20 januari 1993, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-01-20 Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 20 januari 1993, kl 17.00-18.10 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 oktober 2000 klockan 17.00-18.40. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Peter Agerhäll Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 oktober 1992, kl Åke Sundeqvist. Tjg ersättare Birgit Andersson Sven Sundin

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 oktober 1992, kl Åke Sundeqvist. Tjg ersättare Birgit Andersson Sven Sundin 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-10-19 Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 oktober 1992, kl 18.30-20.40. Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 24 november 1997, klockan 17.30-21.50 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Gudrun Persson (s) Arne Önnefors (s) Yvonne Hagström

Läs mer

måndagen den 12 juni 1989, kl

måndagen den 12 juni 1989, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1989-06-12 Plats och tid Beslutande Officersmässen, Sannahed måndagen den 12 juni 1989, kl 18.30-19.40 Samtliga ledamöter utom Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 september 2000, klockan 17.00-18.50. Beslutande Dan-Åke Moberg Leif Grahn Annica Eriksson Göran Larsson Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 17 mars 2008, kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Björn

Läs mer