Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17"

Transkript

1 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg (s) Sigbritt Collin (s) Gun-Britt Ahlin (s) Göran Arveståhl (m) Inga Davidsson-Friberg (c) Eva Blomqvist (fp) Anders Jonsson (v) Liselott Rehnman (s) Arne Önnefors (s) Roger Arvidsson (s) Siw Zetterberg (m) Peter Andersson (c) Ej tjg ersättare Ann-Britt Ottosson (Kd) Åke Hedberg (mp) Övriga Niklas Rundberg, sekr Justerare Åke Sundeqvist (s) Leif Grahn (Kd) Plats och tid Stadshuset, kanslichefens tjänsterum, torsdagen den 20 mars 1997, klockan Sekreterare Niklas Rundberg Ordförande... Marianne Arvidsson Justerare Åke Sundeqvist Leif Grahn Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Datum för uppsättande Datum för nedtagande

2 2 Förvaringsplats Kommunledningskontoret Underskrift... Birgitta Johansson Ellbén Kf 17 Anmälda förhinder och upprop Förhinder har anmälts av ledamöterna Siv Arvebrink (s), Inge Rydh (s), Bert Eriksson (s), Bength Lundberg (s), Sigbritt Collin (s), Göran Arveståhl (m), Inga Davidsson Friberg (c), Eva Blomqvist (fp) och Anders Jonsson (v). Ersättarna Liselott Rehnman (s), Arne Önnefors (s), Roger Arvidsson (s), Siw Zetterberg (m), och Peter Andersson (c) har inkallats för tjänstgöring. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anmälda förhinder. Därefter förrättas upprop varvid ledamoten Gun-Britt Ahlin (s) befanns inte vara närvarande.

3 3 Kf 18 Dnr 1/ Protokoll från länsstyrelsen över sammanräkning för utseende av ny ledamot i fullmäktige m m Carina Andersson (s) har i skrivelse av den 27 december 1996 avsagt sig samtliga kommunala uppdrag. Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 1997, 7, att godkänna avsägelsen. Länsstyrelsen har genom protokoll av den 13 mars 1997 meddelat att till ny ledamot efter Carina Andersson (s) utsetts Sven-Inge Carlsson (s), samt att till ny ersättare efter Sven-Inge Carlsson (s) utsetts Börje Sandberg (s).

4 4 Exp: Anita Andersson Nils-Arne Björk

5 5 Kf 19 Dnr 18/ Protokoll från länsstyrelsen över sammanräkning för utseende av ny ersättare i fullmäktige Sven Sundin (s) har i skrivelse av den 13 januari 1997 avsagt sig uppdraget som ersättare i fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 1997, 9, att godkänna avsägelsen. Länsstyrelsen har genom protokoll av den 13 mars 1997 meddelat att till ny ersättare efter Sven Sundin (s) utsetts Anders Boström (s).

6 6 Exp: Anita Andersson Nils-Arne Björk

7 7 Kf 20 Dnr 53/ Protokoll från länsstyrelsen över sammanräkning för utseende av ny ersättare i fullmäktige Bror Welander (m) har i skrivelse av den 13 februari 1997 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 1997, 13, att godkänna avsägelsen. Länsstyrelsen har genom protokoll av den 13 mars 1997 meddelat att till ny ersättare efter Bror Welander (m) utsetts Berry Keller (m).

8 8 Exp: Anita Andersson Nils-Arne Björk

9 9 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens allmänna utskott Kf 21 Ks 15 Au 49 Dnr 169/ Kent Sundströms motion om öppenvårdsalternativ för vuxna missbrukare Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj 1996, 53, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Kent Sundström. I motionen föreslås fullmäktige besluta att utreda ett öppenvårdsalternativ för vuxna missbrukare i Kumla kommun eventuellt i samarbete med Sydnärke, samt att avsätta medel för utredning och eventuellt igångsättande. Allmänna utskottet beslutade den 11 juni 1996, 150, att uppdra åt socialnämnden att avge förslag till yttrande. Socialnämnden har den 28 januari 1997, 3, beslutat avge yttrande. Allmänna utskottet föreslår fullmäktige att anta yttrandet, samt att motionen därmed skall anses besvarad. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

10 10 Exp: Socialnämnden

11 11 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens allmänna utskott Kf 22 Ks 16 Au 50 Dnr 47/ Ombudgeteringar av investeringar från år 1996 till budget för år 1997 Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 13 februari 1997 föreslår ekonomichefen i en skrivelse att ombudgetering av investeringar från 1996 till 1997 års budget sker enligt upprättad förteckning med sammanlagt kr på utgiftssidan och med kr på inkomstsidan det vill säga en sammanlagd nettoutgift om kr. Allmänna utskottet föreslår fullmäktige att bifalla förslaget. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

12 12 Exp: Ekonomiavdelningen Kommunens nämnder

13 13 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens allmänna utskott Kf 23 Ks 17 Au 51 Dnr 46/ Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 1996 till budget för år 1997 Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 13 februari 1997 föreslår ekonomichefen att totalt kr av 1996 års budgetavvikelser överförs till 1997 års budget i enlighet med upprättad förteckning. Allmänna utskottet föreslår fullmäktige att bifalla förslaget med det påpekandet att en del av de medel som överförs till miljö- och byggnadsnämnden bör användas för att korta handläggningstiden för planärenden. Rolf Östman föreslår att inget underskott överförs till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Dan-Åke Moberg yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med den justeringen att bör användas skall bytas ut mot skall användas. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Dan-Åke Mobergs förslag. Rolf Östman reserverar sig mot beslutet. Bror Lundin (mp) hemställer om att kommunstyrelsens överskott om kr skall fördelas lika mellan socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Han yrkar vidare avslag på kommunstyrelsens förslag. Rolf Östman (v) yrkar bifall till sitt i kommunstyrelsen framställda yrkande och avslag på kommunstyrelsens och Bror Lundins förslag.

14 14 forts Kf 23, forts Dan-Åke Moberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Bror Lundins (mp) och Rolf Östmans (v) förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Bror Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet.

15 15 Exp: Ekonomiavdelningen Kommunens nämnder

16 16 Kf 24 Dnr 73/ Avsägelse från kommunalt uppdrag - Anders Jonsson Anders Jonsson (v) har i skrivelse av den 28 februari 1997 avsagt sig samtliga kommunala uppdrag. Anders Jonsson är ledamot i fullmäktige och socialnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen, att hos länsstyrelsen begära sammanräkning för utseende av ny ledamot efter Anders Jonsson, att i övrigt remittera ärendet till valutskottet. Exp: Anders Jonsson

17 17 Valutskottet Rolf Östman Anita Andersson Nils-Arne Björk

18 18 Kf 25 Dnr 101/ Bror Lundins motion om ändring av reglerna för bidrag till politiska partier Bror Lundin (mp) har den 17 mars 1997 ingett en motion angående ändring av reglerna för bidrag till politiska partier i Kumla. I motionen föreslås fullmäktige besluta att punkterna a och c i de nuvarande reglerna för bidrag till politiska partier ändras på följande sätt: Berättigade till bidrag är parti som a) deltagit i kommunfullmäktigeval och som erhållit plats i fullmäktige c) är representerade i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

19 19 Exp: Birgitta Ellbén

20 20 Kf 26 Dnr 103/ Torbjörn Ahlins m fl motion om hållbar energiförsörjning i Kumla Torbjörn Ahlin (c) m fl ingav en motion om hållbar energiförsörjning i Kumla. I motionen föreslås fullmäktige besluta att kommunen verkar för att konvertering av direktverkande el till biobaserad fjärrvärme genomförs med utnyttjande av förväntade statliga stimulansåtgärder att kommunen vid nästa upphandling av el infordrar offert på grön el att kommunen gör en översyn av befintlig styr- och reglerteknik avseende ventilation och uppvärmning av kommunens fastigheter att kommunen inför kronometermätning av elförbrukning lokalt med hjälp av kronometrar enligt Borlängemodellen att kommunen undersöker möjligheten att i kommunens eluppvärmda fastigheter konvertera till fjärrvärme eller bergvärme att kommunens positiva ställningstagande till solenergi omsätts till ägardirektiv gentemot kommunens helägda aktiebolag att kommunen i plan- och bygglovssammanhang skall ha en positiv inställning till uppförande av vindkraftverk att kommunen i bygglovssammanhang ställer ökade krav på att värmeförsörjningen ordnas på kretsloppanpassat sätt att kommunen (bl a i Kumlan) i ökad utsträckning informerar fastighetsägare/hushåll om lämpliga kretsloppsanpassningar av uppvärmningen av fastigheterna i vår kommun och att information även ges om statliga stimulansåtgärder som är relevanta i sammanhanget, när dessa har blivit klargjorda från statens sida, vilket kan förväntas inom en kort framtid att ovan nämnda information även skall avse lämpliga former för träbränsleeldning, värmepumpar, djupborrning i samband med bergvärme, solenergi samt lågenergiutrustning för hushåll

21 21 forts Kf 26, forts att kommunen i övrigt medverkar till den energiomställning som kan förväntas beslutas med anledning av regeringens proposition Omställning och utveckling av energisystemet, överlämnad till riksdagen den 14 mars 1997 och till att Kumla blir delaktigt av de statliga stimulansåtgärder som också kan antas erbjudas när propositionen behandlas i riksdagen att kommunen i tillämpliga delar genomför ovanstående åtgärder i samverkan med det regionala energikontoret ÖNET. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

22 22 Exp: Birgitta Ellbén

23 23 Kf 27 Dnr 102/ Rikard Svärds interpellation om att spara rätt i skolan Rikard Svärd (c) har den 17 mars 1997 ingett en interpellation till ordföranden för barn- och utbildningsnämnden med följande fråga. Hur anser Du att barn- och utbildningsnämnden ska hantera de mest negativa följderna av den förtätning inom barnskolan som förvisso varit och är ekonomiskt nödvändig? Finns inte anledning att på nytt fråga sig om inte tiden är mogen för att öka föräldrainflytandet genom att pröva den form av föräldrainflytande som ges genom en lokal skolstyrelse med föräldrarepresentation. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas, samt att överlämna den till ordföranden för barn- och utbildningsnämnden.

24 24 Exp: Birgitta Ellbén Tony Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus, måndagen den 18 september 2000 klockan 18.30-19.30. Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Carl-Gustav Thunström Gun-Britt Ahlin Gun-Britt

Läs mer

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-11-15 Plats och tid Beslutande 113 Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Samtliga ledamöter

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november 1989, kl 17.30-23.10

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november 1989, kl 17.30-23.10 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1989-11-20 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2009-06-15 Plats Officersmässen, Sannahed Tid Måndagen den 15 juni 2009, klockan 19.50 20.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 oktober 2000 klockan 17.00-18.40. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Peter Agerhäll Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Enligt bifogad lista

Enligt bifogad lista Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(25) Sammanträdesdatum 2007-02-15 Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 februari 2007 kl 18.30-21.10. Ajournering mellan kl 20.15-20.35. Beslutande

Läs mer

Måndagen den 23 februari 2009 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Folkets Hus, klockan 18.30-22.00 Sammanträdet ajournerades klockan 20.15-20.

Måndagen den 23 februari 2009 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Folkets Hus, klockan 18.30-22.00 Sammanträdet ajournerades klockan 20.15-20. Plats och tid Beslutande Sammanträdesprotokoll 1 (26) Till protokollet hör 7 bilagor Måndagen den 23 februari 2009 i s sessionssal, Folkets Hus, klockan 18.30-22.00 Sammanträdet ajournerades klockan 20.15-20.30

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12 2011-01-26 1-12 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Utses att justera Cecilia Gustafsson (S) och Ann-Louise

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C)

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C) Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-23.05 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Johansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer