Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus, måndagen den 18 september 2000 klockan Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Carl-Gustav Thunström Gun-Britt Ahlin Gun-Britt Andersson Roger Arvidsson Sven-Inge Carlsson Marvan Barakat Berndt Andersson Siv Arvebrink Sofia Lindstrand Stefan Svensson Thomas Andersson Lars-Åke Kjellman Sam Södergren fr o m 71 Berith Grahn Sven-Arne Karlsson Ej tjg ersättare Kerstin Cederström Övriga Sara Klerestam, sekr Justerare Plats och tid Bert Eriksson, Mårten Franzson Stadshuset, kanslichefens tjänsterum, torsdagen den 21 september 2000, klockan Sekreterare Sara Klerestam Ordförande... Sven-Ove Cederstrand Justerare Bert Eriksson Mårten Franzson Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Datum för uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats Kommunledningskontoret Underskrift... Birgitta Johansson Ellbén

2 2 Kommunfullmäktige Kf 68 Anmälda förhinder och upprop Förhinder har anmälts av ledamöterna Carl-Gustav Thunström (s), Gun-Britt Andersson (s), Sven-Inge Carlsson (s), Berndt Andersson (s), Sofia Lindstrand (s), Thomas Andersson (s), Lars-Åke Kjellman (m) och Berith Grahn. Ersättarna Gun-Britt Ahlin (s), Roger Arvidsson (s), Marvan Barakat (s), Siv Arvebrink (s), Stefan Svensson (s), Sam Södergren (m) och Sven-Arne Karlsson (kd) har inkallats för tjänstgöring. att godkänna anmälda förhinder. Därefter förrättas upprop varvid inkallade ersättaren Sam Södergren (m) befinnes ej närvarande.

3 3 Kf 69 Dnr 177/ Protokoll från länsstyrelsen över sammanräkning för utseende av ny ledamot och ny ersättare i fullmäktige Barbro Matsman (kd) har i skrivelse av den 2 maj 2000 avsagt sig samtliga kommunala uppdrag. Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2000, 65 att godkänna avsägelsen, samt att hos länsstyrelsen begära sammanräkning för utseende av ny ledamot i fullmäktige. Länsstyrelsen har genom protokoll av den 6 juli 2000 meddelat att till ny ledamot efter Barbro Matsman (kd) utsetts Berith Grahn (kd) och till ersättare efter Berith Grahn (kd) utsetts Sven-Arne Karlsson (kd). Nils-Arne Björk Birgitta Johansson Ellbén Anita Ståhl

4 4 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 70 Ks 88 Au 243 Dnr 150/ Margareta Hultman Brikells m fl motion angående Kumla Utvecklingsforum Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2000, 49, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Margareta Hultman Brikell m fl. I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun snarast tar initiativ till att ett samverkansorgan av i motionen beskrivet slag bildas, samt att Kumla kommun utarbetar ett näringslivspolitiskt program. Arbetsutskottet beslutade den 2 maj 2000, 158 att uppdra åt kommundirektör Thage Arvidsson att senast den 24 maj 2000 avge förslag till yttrande. Förslag till yttrande har upprättats. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige att anta yttrandet med tillägget att uppdra åt kommundirektör Thage Arvidsson att i ett samlat dokument redovisa de näringslivsinsatser som för närvarande sker inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, samt att motionen därmed skall anses vara besvarad. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. forts

5 5 Kf 70, forts Margareta Hultman Brikell (v) och Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att bifalla förslaget. Thage Arvidsson

6 6 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 71 Ks 93 Au 219 Dnr 227/ Förslag till nya bidragsbestämmelser för föreningar med ungdomsverksamhet Kultur- och fritidsnämnden har utarbetat förslag till nya bidragsbestämmelser för föreningar med ungdomsverksamhet. Förslaget syftar till att öka kontakten mellan politiker och föreningsliv, samt att kulturoch fritidspolitiska mål i högre grad skall påverka bidragen. Efter förhandlingar skall en överenskommelse tecknas individuellt med varje förening utifrån en uppgjord verksamhetsplan. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige att ändra meningen Kommunala bidrag utgår ej till organisationer inom Svenska kyrkan som erhåller bidrag av skattemedel från kyrkliga kommuner på sidan 2 punkt 4 till en skrivning som är anpassad till Svenska kyrkans skiljande från staten, samt att i övrigt godkänna förslaget. Lars-Åke Kjellman föreslår att texten på sidan 3, under rubriken Ansökan ändras från Verksamhetsplan och budget för det år föreningsstödet avser till Preliminär verksamhetsplan och budget för det år föreningsstödet avser. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Kultur- och fritidsnämnden föreslår i en skrivelse att punkt 4 i stycket Regler för att erhålla bidrag på sidan 2 utgår, vilket innebär att föreningar inom Svenska kyrkan har möjlighet att söka bidrag och därmed genomgå sedvanlig prövning i kultur- och fritidsnämnden för att godkännas som bidragsberättigad förening. forts,

7 7 Kf 71, forts Förslag och yrkanden Göran Arveståhl (m) yrkar på återremiss för en omarbetning av bidragsbestämmelserna. Gull-May Arnell (fp) föreslår att en utvärdering av bidragssystemet utarbetas tillsammans med föreningarna efter en treårsperiod. Vidare yrkar Arnell bifall till arbetsutskottets förslag och till kultur- och fritidsnämndens tilläggsförslag. Björn Eriksson (s), Göran Larsson (kd) och Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och till kultur- och fritidsnämndens tilläggsförslag. Björn Eriksson (s) och Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till Gull-May Arnells (fp) förslag. Sören Götemo (m) yrkar bifall till Göran Arveståhls (m) förslag. Propositionsordning Följande propositionsordning godkännes: bifall till Göran Arveståhls (m) förslag om återremiss ställs mot avgörande av frågan vid sammanträdet. Därefter ställs bifall till kommunstyrelsens förslag mot vart och ett av de angivna förslagen mot kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner att beslut om bidragsbestämmelser skall avgöras vid sammanträdet. Beslut att bifalla kommunstyrelsens förslag med kultur- och fritidsnämndens tilläggsförslag, samt att en utvärdering av bidragssystemet utarbetas tillsammans med föreningarna efter en treårsperiod. Kultur- och fritidsnämnden

8 8 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 72 Ks 89 Au 244 Dnr 257/ Förslag till komplettering till Taxa för boende i särskilda boendeformer och Taxa för social hemtjänst m m avseende begravningsavgift till Svenska kyrkan Den 1 januari 2000 lämnade Svenska Kyrkan den offentliga sektorn och därmed upphörde rätten att ta ut församlingsskatt. Svenska kyrkan har dock kvar huvudmannaskapet för den övervägande delen av begravningsverksamheten vilket innebär att en obligatorisk begravningsavgift har ersatt en del av den tidigare kyrkoskatten. Det är fullmäktige som tar ställning till hur begravningsavgift och medlemsavgift till trossamfund skall behandlas vid avgiftsberäkning enligt 35 andra stycket i socialtjänstlagen. I enlighet med kommunallagens likställighetsprincip skall antingen alla trossamfunds medlemsavgifter beaktas eller så skall inte några medlemsavgifter beaktas. Socialnämnden beslutade den 2 maj 2000, 45, att föreslå fullmäktige att vid beräkning av avgifter för vård och omsorg skall hänsyn tas till obligatorisk begravningsavgift, samt att hänsyn inte skall tas till frivillig medlemsavgift till Svenska Kyrkan eller annat trossamfund. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige att vid beräkning av avgifter för vård och omsorg skall hänsyn tas till obligatorisk begravningsavgift, samt att hänsyn inte skall tas till frivillig medlemsavgift till Svenska Kyrkan eller annat trossamfund. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. forts

9 9 Kf 72, forts att bifalla förslaget. Socialnämnden

10 10 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 73 Ks 94 Au 229 Dnr 247/ Laxå kommun ansöker om medlemskap i Nerikes Brandkår Kommunfullmäktige i Laxå kommun har den 20 juni 2000, 45, ansökt om medlemskap i Nerikes Brandkår. I en skrivelse av den 31 juli 2000 föreslår direktionen för Nerikes Brandkår att kommunfullmäktige hos förbundsmedlemmarna beslutar att Laxå kommun erbjuds medlemskap i Nerikes Brandkår från och med 1 januari 2001, att fördelningstalen fastställs till: Örebro 63,5 % Kumla 14,9 % Hallsberg 10,6 % Lekeberg 4,0 % Laxå 7,0 % Fördelningstalen är beräknade utifrån en besparing om kronor enligt tidigare gjord utredning. Besparingen skall vara genomförd innan inträde sker i Nerikes Brandkår, alternativt att Laxå kommun ersätter Nerikes Brandkår med den faktiska kostnaden tills besparingen är genomförd, att direktionen utökas med en ordinarie ledamot och en ersättare som representerar Laxå kommun, att Örebro kommun representeras av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare, samt att ny förbundsordning för Nerikes Brandkår fastställes i enlighet med upprättat förslag daterad den 4 maj Arbetsutskottet föreslår fullmäktige att anta förslaget. forts,

11 11 Kommunstyrelsen Kf 73, forts Ks 94, forts Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. att bifalla förslaget. Nerikes Brandkår Laxå kommun

12 12 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 74 Ks 92 Au 202 Dnr 213/ Lekebergs kommuns inträde i Sydnärkesgruppen Lekebergs kommun har meddelat intresse av medlemskap i Sydnärkesgruppen. Samarbetet mellan kommunerna i Sydnärkesgruppen regleras genom en arbetsordning som antagits av respektive kommuns fullmäktige. Med anledning av Lekebergs kommuns förestående inträde har kommuncheferna i Sydnärke lämnat förslag till ändring av arbetsordningen. Sydnärkesgruppen beslutade den 3 maj 2000 att rekommendera respektive kommunfullmäktige att anta förslag till ändring av arbetsordningen för Sydnärkesgruppen innebärande att Sydnärkesgruppen utökas med Lekebergs kommun. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige att anta förslag till ändring av arbetsordningen för Sydnärkesgruppen innebärande att Sydnärkesgruppen utökas med Lekebergs kommun. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. att bifalla förslaget. Lekebergs kommun Torild Hilmersson

13 13 Kommunstyrelsen Kf 75 Ks 90 Dnr 263/ Delårsrapport för Kumla kommun Redovisning av delårsrapport per den 31 juli 2000 har upprättats för Kumla kommun i enlighet med den kommunala redovisningslag som gäller from Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna delårsrapporten. att bifalla förslaget. Ekonomiavdelningen

14 14 Kommunstyrelsen Kf 76 Ks 91 Dnr Budgetprognos och nämndernas månadsrapporter, september 2000 Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2000, 42, att alla nämnder/förvaltningar skall lämna skriftlig rapport till varje kommunstyrelsesammanträde om hur utfallet på drift- och investeringsbudgeten beräknas bli för aktuellt kalenderår. I samband med månadsrapporterna till kommunstyrelsens septembersammanträde skall dessutom en översiktlig helårsprognos för hela kommunen upprättas. I en skrivelse av den 29 augusti 2000 har ekonomichef Ronny Salomonsson utarbetat en översiktlig budgetprognos som baseras på nämndernas rapporter. Sven-Ove Cederstrand föreslår att nämnderna uppmanas att redovisa minst ett nollresultat i sina driftbudgetar för år Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna budgetprognosen och nämndernas månadsrapporter med Sven-Ove Cederstrands tillägg. att bifalla förslaget. Ekonomiavdelningen

15 15 Kf 77 Dnr 229/ Avsägelse från kommunalt uppdrag Kjell Jonasson Kjell Jonasson (m) har i skrivelse av den 22 juni 2000 avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. att godkänna avsägelsen, samt att till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden utse Sven-Erik Blom (m). Miljö- och byggnadsnämnden Sven-Erik Blom Nils-Arne Björk Birgitta Johansson Ellbén Anita Ståhl

16 16 Kf 78 Dnr 251/ Avsägelse från kommunalt uppdrag Iréne Östlund Iréne Östlund (s) har i skrivelse av den 12 augusti 2000 avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. att godkänna avsägelsen, samt att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utse Gun-Britt Ahlin (s). Barn- och utbildningsnämnden Gun-Britt Ahlin Nils-Arne Björk Birgitta Johansson Ellbén

17 17 Kf 79 Dnr 252/ Avsägelse från kommunalt uppdrag Sofia Lindstrand Sofia Lindstrand (s) har i skrivelse av den 14 augusti 2000 avsagt sig samtliga kommunala uppdrag. att godkänna avsägelsen, samt att hos länsstyrelsen begära sammanräkning för utseende av ny ledamot i fullmäktige, att till ledamot i kultur- och fritidsnämnden utse Thomas Andersson (s), att till ersättare i kommunstyrelsen utse Roger Arvidsson (s), att till stämombud för Kumla Fastighets AB utse Thomas Andersson (s), att till ersättare i valutskottet utse Catarina Hansson (s), samt att till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden utse Josef Majersky (s) efter Thomas Andersson (s). Länsstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Kumla Fastighets AB Valutskottet Thomas Andersson Catarina Hansson Josef Majersky Nils-Arne Björk Birgitta Johansson Ellbén

18 18 Kf 80 Dnr 277/ Avsägelse från kommunalt uppdrag Berith Grahn Berith Grahn (kd) har i skrivelse av den 10 september 2000 avsagt sig samtliga kommunala uppdrag. att godkänna avsägelsen, samt att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utse Raymonda Kourie (kd). Barn- och utbildningsnämnden Raymonda Kourie Nils-Arne Björk Birgitta Johansson Ellbén

19 19 Kf 81 Dnr 230/ Katarina Hanssons och Gun-Britt Anderssons motion angående vikariepool för undersköterskor Katarina Hansson (s) och Gun-Britt Andersson (s) framlade en motion angående vikariepool för undersköterskor. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige tar initiativ till att starta upp en pool där ett visst antal undersköterskor med spetskompetens anställes. Dessa personer ska utgå från en gemensam lokal dit personalen från verksamheterna kan ringa för att erhålla vikarier. Om personalen i poolen någon dag inte efterfrågas, ska de efter ett givet schema befinna sig i olika verksamheter för att ytterligare bygga på sin kompetens. att det tages initiativ till att anställa ett antal outbildade personer till poolen, som har ett intresse av att arbeta i vården. De ska under anställningen vikariera på samma förutsättningar som ovan. Vid anställningen ska personernas kunskaper valideras och studie/handlingsplan upprättas för att de efter 1-2 år är utbildade undersköterskor. För att personen ska få tid till sin utbildning ska den noga schemaläggas, och även praktik/vikarie delen blir så varierande som möjligt. att tjänsterna ska vara på heltid, detta för att göra Kumla kommun till en attraktiv arbetsgivare både för män och kvinnor. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Birgitta Johansson Ellbén

20 20 Kf 82 Dnr 266/ Inga Davidsson-Fribergs motion angående regler för kommunens medverkan vid födelsedagar och begravning Inga Davidsson-Friberg (c) framlade en motion angående regler för kommunens medverkan vid födelsedagar och begravning. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att gemensamma regler utarbetas för Kumla kommun vad gäller uppvaktning och representation vid födelsedagar för kommunanställda och förtroendevalda (även pensionerade respektive avgångna) att motsvarande regler utarbetas vad gäller blomstergåvor (eller motsvarande) och representation vid begravningar, både beträffande personal och förtroendevalda (inkl pensionerade respektive avgångna). att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Birgitta Johansson Ellbén

21 21 Kf 83 Dnr 278/ Lars-Åke Kjellmans motion angående inrättande av medborgarkontor Lars-Åke Kjellman (m) framlade en motion angående inrättande av medborgarkontor. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att en förutsättningslös behovsanalys för ett medborgarkontor startas, att de ekonomiska och rationella fördelarna utredes, att snarast undersöka lokalfrågan och lämplig geografisk placering, samt att andra myndigheter kontaktas för deras eventuella deltagande. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Birgitta Johansson Ellbén

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-11-15 Plats och tid Beslutande 113 Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Samtliga ledamöter

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 oktober 2000 klockan 17.00-18.40. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Peter Agerhäll Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2009-06-15 Plats Officersmässen, Sannahed Tid Måndagen den 15 juni 2009, klockan 19.50 20.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-12-18 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 18 december 2000, kl 19.00-19.50

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-03-13 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva

Läs mer

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S)

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S) 2(30) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00 14.55 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson (M) Kristina Kristiansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ställföreträdande kommunchef Charlotte Dahlbom, socialchef. Astrid Dahl (v) och Dorrit Pade (kfl)

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ställföreträdande kommunchef Charlotte Dahlbom, socialchef. Astrid Dahl (v) och Dorrit Pade (kfl) LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 19.00 20.30 20.45 21.20 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 116-131 Plats och tid Värmlands Nysäter, Bygdegården, kl. 18.30 19.45 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell,

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer