måndagen den 15 november 1993, kl Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte"

Transkript

1 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande 113 Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 15 november 1993, kl Samtliga ledamöter utom Annica Ericsson Kristina Cederberg Tommy Johansson Johan Lagerfelt Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Jessica Reinholds Kjell Hellberg Carl-Gustav Thunström Göran Arveståhl Anders Jonsson Egon Eriksson Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte Siv Arvebrink Iréne Blom Björn Eriksson Elisabeth Ekestubbe Marianne Järnqvist Bitte Sjöström Gulli allgren Åke Hedberg Arne Önnefors Närv ej tjg ers Gull-May Arnell Göran Larsson Övriga Justerare Plats och tid Torild Hilmersson, sekr Åke Sundeqvist, Anna Karlsson Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 18 november 1993, kl Sekreterare Ordförande Justerare Torild Hilmersson... Berndt Andersson... Åke Sundeqvist Anna Karlsson Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/nämnd Kommunfullmäktige Sammantr datum

2 2 Datum för Datum för uppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunledningskontoret Underskrift... Birgitta Johansson Ellbén Utragsbestyrkande

3 3 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 110 Anmälda förhinder och upprop Förhinder har anmälts av ledamöterna Annica Eriksson, Tommy Johansson, Bength Lundberg, Jessica Reinholds, Kjell Hellberg, Carl-Gustav Thunström, Kristina Cederberg, Johan Lagerfelt, Anders Jonsson och Egon Eriksson. Ersättarna Bert Eriksson, Siv Arvebrink, Björn Eriksson, Marianne Järnqvist, Gulli allgren, Arne Önnefors, Gunvor Hjelte, Iréne Blom, Bitte Sjöström och Åke Hedberg har inkallats för tjänstgöring. Fullmäktige beslutar att godkänna anmälda förhinder. Därefter förrättas upprop varvid ledamöterna Finn Haglund och Göran Arveståhl befinnes ej närvarande. Närvarande ersättaren Elisabeth Ekestubbe inträder för Göran Arveståhl.

4 4 Justeringssign Utdragsbestyrkande

5 5 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 111 Ks 106 Au 255 Dnr Barbro Holmqvists motion om förändringar i förtroendemannaorganisationen Kommunfullmäktige har den 15 februari 1993, 19, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Barbro Holmqvist framlagd motion om förändringar i förtroendemannaorganisationen. I motionen föreslås fullmäktige besluta att en parlamentariskt utsedd grupp utreder besparingsmöjligheter från och med valet 1994 i enlighet med ovan nämnda intentioner. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 23 februari 1993, 47, åt kommunledningskontoret att utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att anta yttrandet, samt att motionen därmed skall anses besvarad. Rolf Östman yrkar bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Rolf Östman reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag. Rolf Östman yrkar bifall till motionen.

6 6 Justeringssign Sven-Ove Cederstrand yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. forts Utdragsbestyrkande

7 7 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 111, forts Ks 106 Au 255 Dnr Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Kaj Nilsson, Ulla Jonson, Elisabeth Ekestubbe, Siv Zetterberg, Iréne elander och Åke Hedberg reserverar sig mot beslutet till förmån för Östmans förslag.

8 8 Justeringssign Utdragsbestyrkande

9 9 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 112 Ks 114 Au 261 Dnr Kaj Nilssons motion om cykelväg till Hagaby ridskola Kommunfullmäktige har den 14 juni 1993, 73, till kommunstyrelsen för beredning remitterat en av Kaj Nilsson framlagd motion om cykelväg till Hagaby ridskola. I motionen föreslås fullmäktige besluta att en cykelbar grusväg till Hagaby iordningställs i en första etapp, samt att denna omprioriteras i budgetarbetet så att färdigställandet kan ske under Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 22 juni 1993, 180, åt tekniska nämnden att avge förslag till yttrande. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 4 oktober 1993, 260, föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska nämnden ett tilläggsanslag i 1993 års budget för utförande av gång- och cykelväg till Hagaby. Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sammanträde den 20 oktober Arbetsutskottet förslår fullmäktige besluta att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om tilläggsanslag för utförande av gång- och cykelväg till Hagaby skall motionen anses besvarad. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 20 oktober 1993, 113, beslutat bevilja tekniska nämnden

10 10 tilläggsanslag om kronor för utförande av gång- och cykelväg till Hagaby. forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

11 11 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 112, forts Ks 114, forts Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag till svar på motionen. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

12 12 Justeringssign Utdragsbestyrkande

13 13 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 113 Ks 107 Au 256 Dnr Förslag till budget 1994 och flerårsbudget Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 1994 och flerårsbudget för åren 1995 och Barbro Holmqvist föreslår följande ändringar i förslaget till budget för 1994 och flerårsbudget för 1995 och 1996 Investeringsbudgeten - investeringen avseende Ekeby bygdegård flyttas från 1994 till 1996, - ingen gatukostnadsersättning tas ut, kronor anslås 1994 för belysning längs cykelväg till Hagaby ridskola, Driftbudgeten - hyran för hyresgästerna på Kungsgården sänks med 650 kronor per månad under ombyggnadstiden, - ersättningen till förtroendevalda samt partistödet minskas med sammanlagt kronor per år under 1995 och Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att anta budgetberedningens förslag till budget för 1994, att fastställa utdebiteringen för år 1994 till 18:70 kronor per skattekrona, att fastställa hundskatten för samma tid till 200 kronor per hund,

14 14 att fastställa låneramen för rörelsekrediter till kronor, samt att anta budgetberedningens förslag till flerårsbudget för åren forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

15 15 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 113, forts Ks 107, forts Au 256, forts Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag. Barbro Holmqvist yrkar bifall till sitt i arbetsutskottet framlagda förslag. Rolf Östman avger alternativt förslag till budget för 1994 enligt särskild skrivelse. Ola Daréus, Tomas Hagenfors och Alf Lundh yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Barbro Holmqvist och Kaj Nilsson reserverar sig mot beslutet till förmån för Holmqvists förslag. Rolf Östman reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag. Förslag och yrkanden Sven-Ove Cederstrand, Alf Lundh, Ola Daréus, Inga Davidsson-Friberg, Tomas Hagenfors, Börje Pettersson och Börje Åström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för år Barbro Holmqvist yrkar bifall till sina i kommunstyrelsen avgivna förslag beträffande Ekeby bygdegård, gatukostnadsersättning, belysning vid cykelväg samt hyran vid Kungsgården. Åke Hedberg yrkar bifall till Holmqvists förslag angående hyran vid Kungsgården.

16 16 forts Justeringssign Rolf Östman yrkar bifall till sitt i kommunstyrelsens avgivna alternativa förslag till budget. Utdragsbestyrkande

17 17 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 113, forts Ks 107, forts Au 256, forts Ola Daréus, Tomas Hagenfors, Börje Pettersson och Börje Åström yrkar avslag på Holmqvists och Östmans respektive förslag. Ola Daréus föreslår att, om ytterligare besparingar måste göras, en konsult anlitas för en total utvärdering av Kumla kommuns verksamhet. Sven-Ove Cederstrand yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till flerårsbudget. Barbro Holmqvist yrkar bifall till sitt i kommunstyrelsen avgivna förslag om minskning av partistöd och ersättning till förtroendevalda. Åke Hedberg yrkar bifall till Holmqvists förslag. Kommunfullmäktige justerar avgivna förslag och yrkanden. Propositionsordning Ordföranden föreslår följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för år 1994 utom i de delar där motförslag finnes. Bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot bifall till Östmans alternativa budgetförslag. Bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot bifall till Holmqvists förslag angående hyran påkungsgården. Bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot bifall till Holmqvists förslag angående gatukostnadsersättningar.

18 18 Justeringssign Bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot bifall till Holmqvists förslag angående Ekeby bygdegård. forts Utdragsbestyrkande

19 19 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 113, forts Ks 107, forts Au 256, forts Bifall till Holmqvists förslag angående belysning på cykelväg ställs mot avslag. Bifall till vart och ett av kommunstyrelsens förslag till utdebitering, hundskatt och låneram för rörelsekrediter. Bifall till Daréus förslag angående konsultmedverkan ställs mot avslag. Bifall till kommunstyrelsens förslag till flerårsbudget utom i de delar där motförslag finns. Bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot bifall till Holmqvists förslag angående partistöd och ersättningar till förtroendevalda. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta budgetberedningens förslag till budget för 1994, att fastställa utdebiteringen för år 1994 till 18:70 kronor per skattekrona, att fastställa hundskatten för samma tid till 200 kronor per hund, att fastställa låneramen för rörelsekrediter till kronor, att anta budgetberedningens förslag till flerårsbudget för åren , samt

20 20 att avslå samtliga ändrings- och tilläggsförslag. forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

21 21 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 113, forts Ks 107, forts Au 256, forts Reservationer Anna Karlsson, Rolf Östman och Bitte Sjöström reserverar sig mot beslutet till förmån för Östmans alternativa budgetförslag. Barbro Holmqvist, Kaj Nilsson, Ulla Jonson, Siw Zetterberg, Iréne elander, Iréne Blom och Elisabeth Ekestubbe reserverar sig mot beslutet till förmån för Holmqvists förslag angående hyran på Kungsgården, gatukostnadsersättningar och belysning på cykelväg. Åke Hedberg reserverar sig mot beslutet till förmån för Holmqvists förslag angående hyran påkungsgården. Barbro Holmqvist, Kaj Nilsson, Ulla Jonson, Siw Zetterberg och Iréne Blom reserverar sig mot beslutet till förmån för Holmqvists förslag angående Ekeby bygdegård. Ola Daréus, Katrin Tensmyr, Gösta Arvedson och Börje Åström reserverar sig mot beslutet till förmån för Daréus förslag om konsultmedverkan. Barbro Holmqvist, Kaj Nilsson, Ulla Jonson, Siw Zetterberg, Iréne elander och Elisabeth Ekestubbe reserverar sig mot beslutet till förmån för Holmqvists förslag angående partistöd och ersättningar till förtroendevalda.

22 22 Exp: Kommunens nämnder Ekonomienheten Justeringssign Utdragsbestyrkande

23 23 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 114 Ks 108 Au 257 Dnr Förslag till ändring av renhållningstaxan Tekniska nämnden har i budgetförslaget för 1994 redovisat förslag till höjning av renhållningstaxan för Kumla kommun. Förslaget innebär höjning av avgifter för latrinkärlshämtning och destruktion. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att anta förslaget, samt att den nya taxan skall gälla från och med första debiteringstillfället Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget. Exp:

24 24 Tekniska nämnden B Ellbén Justeringssign Utdragsbestyrkande

25 25 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 115 Ks 109 Au 265 Dnr Ändring av avgift för regelbunden brandsyn Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 1990, 81, att från och med den 1 januari 1991 ta ut avgift för regelbunden brandsyn. Grundbeloppet för brandsyn fastställdes till 350 kronor. Räddningschefen föreslår i skrivelse av den 28 september 1993 att grundbeloppet för regelbunden brandsyn fastställes till 450 kronor från och med den 1 januari Alf Lundh föreslår att grundbeloppet fastställes till 400 kronor. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att fastställa grundbeloppet för regelbunden brandsyn till 450 kronor från och med den 1 januari Alf Lundh reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag. Alf Lundh yrkar bifall till sitt i arbetsutskottet framlagda förslag. Ola Daréus yrkar bifall till Lundhs förslag. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Alf Lundh reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.

26 26 Justeringssign Alf Lundh, Tomas Hagenfors, Ola Daréus och Sven-Olof Lannhard yrkar bifall till Alf Lundhs i kommunstyrelsen avgivna förslag. forts Utdragsbestyrkande

27 27 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 115, forts Ks 109 Au 265 Sven-Ove Cederstrand yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Finn Haglund, Iréne elander, Alf Lundh, Inga Davidsson-Friberg, Sven-Olof Lannhard, Ruth Svärd, Torbjörn Ahlin, Ola Daréus, Katrin Tensmyr, Gösta Arvedson, Börje Åström Tomas Hagenfors, Barbro Matsman, Per Holm, Leif Grahn och Åke Hedberg reserverar sig mot beslutet till förmån för Lundhs förslag.

28 28 Exp: Räddningstjänsten B Ellbén Justeringssign Utdragsbestyrkande

29 29 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 116 Ks 110 Au 240 Dnr Förslag till förändring av principer för avskrivning av anläggningstillgångar och för påförande av interna kapitalkostnader Ekonomichef Ronny Salomonsson redovisar i PM av den 10 augusti 1993 förslag till förändring av principer för avskrivning av anläggningstillgångar och för påförande av interna kapitalkostnader. Förslaget innebär - att avskrivningar på nya investeringsobjekt påbörjas månaden efter anskaffningsmånaden, - att avskrivningar på större byggnadsprojekt dock påbörjas månaden efter det att slutbesiktning eller motsvarande har skett, - att gamla avskrivningsregler gäller för investeringsobjekt som anskaffas under 1993 och tidigare - att interna kapitalkostnader påföres respektive verksamhet efter samma tidsregler som angivits för avskrivningar, - att budgetering av avskrivningar och kapitalkostnader för nya investeringsobjekt sker med halvårseffekt för det första budgetåret, - att budgetering av avskrivningar och kapitalkostnader för större byggobjekt dock sker från och med månaden efter beräknad slutbesiktning. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att antaga förslaget, samt

30 30 att reglerna skall gälla från och med den 1 januari forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

31 31 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 116, forts Ks 110, forts Kommunstyrelsens beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

32 32 Exp: Kommunens nämnder Ekonomienheten Justeringssign Utdragsbestyrkande

33 33 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 117 Ks 111 Au 258 Dnr Tillägg till konsortialavtal och ändring av bolagsordning för Örebro Energi AB i anledning av förvärv av Hallsbergs Energi AB Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 1992, 99, att godkänna förslag till konsortialavtal mellan Örebro stad och Kumla kommun med anledning av Örebro Energi AB:s förvärv av Kumla Energi AB. Med anledning av att Örebro Energi AB nu träffat avtal med Hallsbergs kommun om förvärv av Hallsbergs Energi AB har Örebro stad, Kumla kommun och Hallsbergs kommun enats om tillägg och ändringar i konsortialavtalet. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att godkänna tillägget till konsortialavtal i Örebro Energi AB av den 15 juli 1993, samt att godkänna ändringen av bolagsordningen för Örebro Energi AB. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

34 34 Exp: Örebro stad Hallsbergs kommun Örebro Energi AB Justeringssign Utdragsbestyrkande

35 35 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf Redovisning från nämnderna januari - september Enligt reglementet för respektive nämnd skall nämnderna regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under året. Redovisning från nämnderna för perioden 1 januari -30 september 1993 föreligger. Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

36 36 Justeringssign Utdragsbestyrkande

37 37 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 119 Tid och plats för fullmäktiges sammanträden under 1994 samt sättet för kungörelse och kallelse Kommunfullmäktiges presidium föreslår att sammanträden under 1994 hålles den 17 januari, 14 februari, 21 mars, 18 april, 16 maj, 13 juni, 19 september, 17 oktober, 21 november och 12 december, att sammanträdena hålles i Folkets hus klockan dock att sammanträdet i november hålles klockan och att presidiet ges i uppdrag att fastställa plats för sammanträdet i juni samt att kungörelse om tid och plats för sammanträdena förutom att anslås på kommunens anslagstavla även införes i tidningarna Örebro-Kuriren, Nerikes Allehanda och Länsposten. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

38 38 Exp: B Ellbén Justeringssign Utdragsbestyrkande

39 39 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 120 Dnr Avsägelse av kommunalt uppdrag - Stefan Thungren Stefan Thungren har i skrivelse av den 28 oktober 1993 avsagt sig uppdraget som ersättare i skolstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen, samt att till ny ersättare i skolstyrelsen utse Anette Larsson. Exp: S Thungren

40 40 A Larsson Skolstyrelsen N-A Björk A Ericson Justeringssign Utdragsbestyrkande

41 41 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 120 a Dnr Avsägelse av kommunalt uppdrag - Bength Lundberg Bength Lundberg har i skrivelse av den 12 november 1993 avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturoch fritidsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen, att till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden utse ersättaren Björn Eriksson, samt att till ny ersättare efter Eriksson utse Thomas Andersson. Exp: B Lundberg B Eriksson T Andersson

42 42 Kultur- och fritidsnämnden N-A Björk A Ericson Justeringssign Utdragsbestyrkande

43 43 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 121 Dnr Tomas Hagenfors interpellation om utbildningsvikariat Tomas Hagenfors ingav en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med följande frågor: Hur många personer har hittills kunnat beredas jobb genom utbildningsvikariat i Kumla kommun? Vilka planer finns för att ta tillvara denna utbildningsmöjlighet ännu bättre i framtiden? Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 1993, 109 att interpellationen får framställas, samt att överlämna interpellationen till kommunstyrelsens ordförande. Svar föreligger från kommunstyrelsens ordförande.

44 44 Justeringssign Utdragsbestyrkande

45 45 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 122 Dnr Barbro Holmqvists och Åke Hedbergs motion om sänkning av partistödet Barbro Holmqvist och Åke Hedberg framlade en motion om sänkning av partistödet. I motionen föreslås fullmäktige besluta att partistödet från och med 1 januari 1995 utgår med ett basbelopp till varje parti i kommunfullmäktige samt med 60% av basbeloppet för varje mandat. Beräkningen görs efter föregående års basbelopp. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

46 46 Exp: Brittmarie Sandahl Justeringssign Utdragsbestyrkande

47 47 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 123 Dnr Ola Daréus och Katrin Tensmyrs motion om ändring av kommunalt aktivitetsbidrag Ola Daréus och Katrin Tensmyr framlade en motion om ändring av kommunalt aktivitetsbidrag. I motionen föreslås fullmäktige besluta att nya åldersregler 5-21 år skall gälla för utbetalning av kommunalt aktivitetsbidrag. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

48 48 Exp: B Sandahl Justeringssign Utdragsbestyrkande

49 49 Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/nämnd Kommunfullmäktige Sammantr datum Datum för Datum för uppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunledningskontoret Underskrift... Birgitta Johansson Ellbén

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 oktober 2000 klockan 17.00-18.40. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Peter Agerhäll Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed.

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(29) 2013-02-25 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30 19.15 Beslutande 41 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) 1(17) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-19:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 116-131 Plats och tid Värmlands Nysäter, Bygdegården, kl. 18.30 19.45 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell,

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 17 oktober 2011 med början kl. 17:00. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12 2011-01-26 1-12 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Utses att justera Cecilia Gustafsson (S) och Ann-Louise

Läs mer

Protokoll 2013-09-05

Protokoll 2013-09-05 2013-09-05 Kultur- och fritidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-09-05, klockan 14:00 Beslutande Björn Eriksson (S) Margareta Engman (M) Ewa Wilhelmsson (S) Herje Fahlén (FP) Jeanette Widström

Läs mer