Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 november 1990, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 november 1990, kl"

Transkript

1 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 november 1990, kl Samtliga ledamöter utom Evy Eriksson Håkan Håkansson Bength Lundberg Kerstin Bergström Rune Jansson Anna-Maria Karlsson Finn Haglund Anna Karlsson Rune Odelind, Sven Elisson, Inge Rydh Tony Blom Gudrun Persson Ulla Britt Andersson Göran Larsson Thomas Carlsson Kaj Nilsson Rolf Östman Torild Hilmersson, sekr MariAnne Andersson, Arne Larsson Stadshuset, kanslichefens tjänsterum torsdagen den 22 november 1990, kl Sekreterare Torild Hilmersson Ordförande... Berndt Andersson Justerare MariAnne Andersson Arne Larsson Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/nämnd Kommunfullmäktige Sammantr datum Datum för Datum för

2 2 uppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunkansliet Underskrift... Anita Ericson Utdragsbestyrkande

3 3 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 74 Anmälda förhinder och upprop Förhinder har anmälts av ledamöterna Kerstin Bergström, Evy Eriksson, Finn Haglund, Håkan Håkansson, Rune Jansson, Anna Karlsson, Anna-Maria Karlsson och Bength Lundberg. Suppleanterna Ulla-Britt Andersson, Tony Blom, Tomas Carlsson, Göran Larsson, Kaj Nilsson, Gudrun Persson, Inge Rydh och Rolf Östman har inkallats för tjänstgöring. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anmälda förhinder. Därefter förrättas upprop.

4 4 Justeringssign Utdragsbestyrkande

5 5 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 75 Ks 82 Au 225 Dnr Redovisning av obesvarade motioner Enligt 11 4 stycket arbetsordningen för Kumla kommunfullmäktige skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner vars beredning ännu ej slutförts. Kommunkansliet har upprättat en redovisning avseende motioner som fortfarande är under beredning. Sedan senaste redovisningstillfället har fem motioner inlämnats och sex besvarats. För närvarande finns tretton obesvarade motioner. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att godkänna redovisningen. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

6 6 Justeringssign Utdragsbestyrkande

7 7 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 76 Ks 83 Au 226 Dnr Alf Lundhs motion angående organisationsförändringar inom kultur- och fritidsförvaltningarna Park- och fri- Kommunfullmäktige har den 17 april 1989, 27, till tidsnämnden kommunstyrelsen för beredning remitterat en av Alf Kulturndn Lundh framställd motion angående organisationsförändringar inom kultur- och fritidsförvaltningarna. I motionen föreslås fullmäktige besluta att en arbetsgrupp snarast tillsättes för att utreda möjligheterna till en förändring av kultur-och fritidsförvaltningarnas organisation. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt den 25 april 1989, 81, att förklara sig berett att låta utföra en utredning under medverkan av konsult från Svenska kommunförbundet, samt att begära yttrande från park- och fritidsnämnden och kulturnämnden. Park- och fritidsnämnden och kulturnämnden har den 5 juni 1989 respektive den 28 september 1989 beslutat ställa sig positiva till att en utredning genomföres. Kommunkansliet har den 8 oktober 1990 avgivit förslag till yttrande. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att antaga förslaget till yttrande samt att motionen därmed skall anses besvarad.

8 8 forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

9 9 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 76, forts Ks 83, forts Dnr Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

10 10 Justeringssign Utdragsbestyrkande

11 11 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 77 Ks 84 Au 227 Dnr Arne Grönkvists m fl motion angående ett bilfritt område i centrum Kommunfullmäktige beslöt den 23 oktober 1989, 84, att till kommunstyrelsen för beredning remittera Arne Grönqvists m fl motion angående ett bilfritt område i centrum. I motionen föreslås fullmäktige besluta att Köpmangatan från Vattugatan till Hagendalsvägen och Hagendalsvägen upp till Götgatan avstängs för biltrafik, att en alternativ plats för parkering på torget utreds. Arbetsutskottet beslöt den 24 oktober 1989, 268, att uppdraga åt kommunkansliet att utarbeta förslag till yttrande efter hörande av stadsbyggnadsförvaltningen, Köpmannaföreningen och Gatuföreningen. Kommunkansliet har den 24 september 1990 avgivit förslag till yttrande. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att avslå motionen. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Arne Grönqvist yrkar bifall till motionen.

12 12 Börje Pettersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

13 13 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 77, forts Dnr Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

14 14 Justeringssign Utdragsbestyrkande

15 15 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 78 Ks 85 Au 228 Dnr Barbro Holmqvists motion angående minskning av antalet ledamöter i fullmäktige Kommunfullmäktige har den 17 september 1990, 72, till kommunstyrelsen för beredning remitterat en av Barbro Holmqvist framlagd motion angående minskning av antalet ledamöter i fullmäktige. I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att minska antalet ledamöter från 45 till 41. Arbetsutskottet beslöt den 25 september 1990, 218, att uppdra åt kommunkansliet att utarbeta förslag till yttrande. Kommunkansliet har den 4 oktober 1990 avgivit förslag till yttrande. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att avslå motionen. Barbro Holmqvist yrkar bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet. Barbro Holmqvist och Ola Daréus yrkar bifall till motionen.

16 16 Sven Elisson, Sven Gunnar Persson och Sven-Ove Cederstrand yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

17 17 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 78, forts Dnr Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Barbro Holmqvist, Johan Lagerfelt, Kaj Nilsson, Ola Daréus och Gunnar Persson reserverar sig mot beslutet till förmån för Holmqvists yrkande.

18 18 Justeringssign Utdragsbestyrkande

19 19 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 79 Ks 86 Au 239 Dnr Arne Larssons motion angående utredning om nytt huvudbibliotek Kulturndn Kommunfullmäktige har den 14 september 1987, 58, Byggnadsndn till kommunstyrelsen för beredning remitterat en av Arne Larsson inlämnad motion angående utredning om nytt huvudbibliotek. I motionen föreslås fullmäktige besluta att en förutsättningslös utredning görs om de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av en framtida central lokalisering av ett nytt huvudbibliotek. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt den 16 september 1987, 216, att uppdraga åt kommunkansliet att utarbeta förslag till yttrande. Kommunkansliet har den 8 oktober 1990 avgivit förslag till yttrande i vilket föreslås att motionen avslås. Alf Lundh yrkar bifall till motionen. Sven-Ove Cederstrand yrkar att motionen avslås. Arbetsutskottet förslår fullmäktige besluta att avslå motionen. Alf Lundh reserverar sig mot beslutet. Alf Lundh och Sven Gunnar Persson yrkar bifall till motionen.

20 20 forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

21 21 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 79, forts Ks 86, forts Dnr Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Alf Lundh, Elisabet Hamrén, Ola Daréus och Sven Gunnar Persson reserverar sig mot beslutet. Arne Larsson, Sven Gunnar Persson och Inga Davidsson yrkar bifall till motionen. Katrin Tensmyr och Sven-Ove Cederstrand yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Arne Larsson, Alf Lundh, Elisabet Hamrén, Inga Davidsson, Sven-Olof Lannhard, Majken Larsson, Ola Dareús, Sven Gunnar Persson, Per Holm, Göran Larsson, Åke Hedberg och Thomas Carlsson reserverar sig mot beslutet till förmån för Larssons m fl yrkande.

22 22 Justeringssign Utdragsbestyrkande

23 23 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 80 Ks 87 Au 229 Dnr Förslag till budget 1991 och flerårsbudget Kommunens sty- Budgetberedningen har överlämnat förslag till relser och budget för år 1991 och flerårsbudget för åren 1991 nämnder Drätselkontor Alf Lundh med instämmande av Sven Elisson föreslår att sotningsverksamheten återföres i enskild regi och att utgiften för sotarkammare och ny sotarbil utgår ur budgeten. Sven-Ove Cederstrand föreslår att arbetsutskottet vidhåller sitt beslut av den 18 september 1990, 200, att uppdraga åt kommunkansliet att i samverkan med räddningstjänsten och Kumla Energi AB utreda förutsättningarna för att överföra sotningsväsendet till Kumla Energi AB. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Sven-Ove Cederstrands förslag att vidhålla tidigare beslut i ärendet. Vidare beslutar arbetsutskottet föreslå fullmäktige besluta att antaga budgetberedningens förslag till budget för år 1991, att fastställa utdebiteringen för år 1991 till 16:50 kronor per skattekrona, att fastställa hundskatten för samma tid till 200 kronor per hund och år, att för finansiering av investeringar upptaga nya lån om kronor samt

24 24 forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

25 25 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 80, forts Ks 87, forts Au 229, forts Dnr att antaga budgetberedningens förslag till flerårsbudget för åren Alf Lundh och Sven Elisson reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag beträffande sotningsverksamheten. Alf Lundh yrkar bifall till sitt i arbetsutskottet framlagda förslag beträffande sotningsverksamheten samt tillstyrker i övrigt arbetsutskottets förslag. Barbro Holmqvist yrkar att bidraget till Folkets hus minskas med 400 tkr varje år i tre år med början i budget Sven Gunnar Persson yrkar att bidraget till studieförbunden inte minskas i budget 1991 samt att studieförbunden tillskrivs angående framtida prioriteringar i cirkelverksamheten. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag samt att avslå samtliga ändringsyrkanden. Alf Lundh, Elisabet Hamrén, Katrin Tensmyr, Ola Daréus, Barbro Holmqvist och Sven Gunnar Persson reserverar sig mot beslutet till förmån för Lundhs förslag. Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.

26 26 Ola Daréus, Barbro Holmqvist och Sven Gunnar Persson reserverar sig mot beslutet till förmån för Perssons förslag. forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

27 27 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 80, forts Dnr Sven-Ove Cederstrand yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Alf Lundh, Sven Elisson, Sven Gunnar Persson, Ola Daréus, Barbro Holmqvist och Åke Hedberg yrkar bifall till Lundhs i kommunstyrelsen framlagda förslag angående sotningsverksamheten. Sven Gunnar Persson, Ola Daréus, Barbro Holmqvist och Åke Hedberg yrkar bifall till Perssons i kommunstyrelsen avgivna förslag angående bidrag till studieförbunden. Barbro Holmqvist yrkar bifall till sitt i kommunstyrelsen avgivna förslag angående bidraget till Folkets hus. Alf Lundh, Sven Elisson, Sven Gunnar Persson, Ola Daréus, Barbro Holmqvist och Åke Hedberg yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Rolf Östman föreslår följande ändringar i budget för år 1991: BUDGETFÖRSTÄRKNINGAR tkr Minskade utgifter 1.1 Partistöd Sänkta politikerarvoden Minskad administration Kurser, konferenser, representation, konsulter Folkets hus, ingen bidragsökning 100 Ökade inkomster 1.6 Industrimark Ökad upplåning Summa 4 000

28 28 forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

29 29 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 80, forts Dnr BUDGETFÖRSVAGNINGAR tkr Ökade utgifter 2.1 Kvalitetsförstärkning barnomsorg Personalutbildning, barnomsorg, äldreomsorg KBT Partiföreträdare, småpartier Praktik för politiker Kumlan, tätare utgivning Källsortering sopor, försök Miljödelegation Städning skolor 400 Summa Kommunfullmäktige ajournerar förhandlingarna kl Kommunfullmäktige återupptar förhandlingarna kl Kommunfullmäktige beslutar att antaga budgetberedningens förslag till budget för år 1991, att fastställa utdebiteringen för år 1991 till 16:50 kronor per skattekrona, att fastställa hundskatten för samma tid till 200 kronor per hund och år, att för finansiering av investeringar upptaga nya lån om kronor, att antaga budgetberedningens förslag till flerårsbudget för åren , samt att avslå samtliga tilläggs- och ändringsförslag.

30 30 forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

31 31 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 80, forts Dnr Alf Lundh, Elisabet Hamrén, Arne Larsson, Inga Davidsson, Sven-Olof Lannhard, Majken Larsson, Sven Elisson, Ola Daréus, Katrin Tensmyr, Gunnar Persson, Kerstin Lundqvist-Eriksson, Barbro Holmqvist, Johan Lagerfelt, Rune Odelind, Kaj Nilsson, Sven Gunnar Persson, Per Holm, Göran Larsson, Åke Hedberg och Thomas Carlsson reserverar sig mot beslutet till förmån för Lundhs förslag angående sotningsväsendet. Ola Daréus, Gunnar Persson, Kerstin Lundqvist-Eriksson, Barbro Holmqvist, Johan Lagerfelt, Rune Odelind, Kaj Nilsson, Sven Gunnar Persson, Per Holm, Göran Larsson, Åke Hedberg och Thomas Carlsson reserverar sig mot beslutet till förmån för Perssons förslag angående bidrag till studieförbunden. Barbro Holmqvist, Johan Lagerfelt, Rune Odelind och Kaj Nilsson reserverar sig mot beslutet till förmån för Holmqvists förslag angående bidrag till Folkets hus för åren Gunnar Persson och Kerstin Lundqvist-Eriksson reserverar sig mot beslutet till förmån för Holmqvists förslag angående bidrag till Folkets hus för år Arne Grönqvist och Rolf Östman reserverar sig mot beslutet till förmån för Östmans ändringsförslag.

32 32 Justeringssign Utdragsbestyrkande

33 33 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 81 Ks 88 Au 210 Dnr Avgift för regelbunden brandsyn m m A Höög I räddningstjänstförordningen anges på vilka objekt S Hägghult regelbunden brandsyn skall förrättas. Brandsynen är en service avsedd att förebygga brand och den kan förenas med krav på åtgärder för att förbättra brandskyddet. Enligt räddningstjänstlagen 18 får kommunfullmäktige föreskriva att avgift ska erläggas för brandsyn. Räddningschefen har i skrivelse av den 20 augusti 1990 avgivit förslag i ärendet. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta bilagda förslag till brandsynefrister. besluta Arbetsutskottet föreslår vidare fullmäktige att med stöd av 18 räddningstjänstlagen fr o m föreskriva att avgift skall erläggas för brandsyn, att anta bifogade taxa för regelbunden brandsyn och grundbelopp att gälla fr o m , samt att genom delegation uppdra åt räddningsnämnden att själv justera grundbeloppet med hänsyn till förändringar av kostnadsläget. Kommunstyrelsen beslutar att anta bilagda förslag till brandsynefrister.

34 34 Justeringssign Vidare beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Utdragsbestyrkande forts

35 35 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 81, forts Dnr Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

36 36 Justeringssign Utdragsbestyrkande

37 37 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 82 Ks 89 Au 230 Dnr Ändring av indexserie i va-taxan för Kumla kommun Tekniska ndn I taxan för Kumla kommuns vatten- och avloppsverk, S Hägghult som antogs av fullmäktige den 18 januari 1988, 2, föreskrivs i 9 att anläggningsavgifter är baserade på visst indextal som fortlöpande beräknas och publiceras av Svenska byggnadsentreprenör- föreningen. Detta index har numera upphört och Svenska vatten-och avloppsverksföreningen rekommenderar kommunerna att övergå till konsumentprisindex för reglering av va-taxan. Tekniska nämnden har den 19 april 1990, 25, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens va-taxa regleras enligt konsumentprisindex vad gäller anläggningsavgifter. Med anledning härav har förslag till ändring i den av fullmäktige antagna va-taxan utarbetats. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att bifalla förslaget. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

38 38 Justeringssign Utdragsbestyrkande

39 39 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 83 Ks 90 Au 240 Dnr Anvisning av småhustomter - näringslivsförtur Tekniska ndn T Arvidsson T Hilmersson Tekniska nämnden har enligt kommunfullmäktiges beslut att förmedla småhustomter och bostäder. Enligt reglerna för tomt- och småhuskö kan anvisning ske efter beslut om förtur av tekniska nämnden. Förtur kan bland annat beviljas om sådana skäl föreligger, som kan anses vara av väsentlig bety- delse ur kommunens synpunkt, exempelvis för lokalisering av industri, kontor eller allmän förvaltning eller inrättning (näringslivsförtur). Samtliga näringslivsfrågor hanteras av kommunstyrelsen varför det kan vara lämpligt att kommunstyrelsen fattar beslut även i dessa frågor. Tekniska nämnden har vid sammanträde den 20 september 1990 föreslagit att beslutanderätten om de s k näringslivsförturerna till småhustomt överförs från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Kommundirektören föreslår i skrivelse att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att vid förmedling av småhustomt skall beslut om s k näringslivsförtur fattas av kommunstyrelsen, att medge kommunstyrelsen rätt att delegera beslutanderätten i dessa ärenden till särskild avdelning, till ledamot eller suppleant i styrelsen eller till tjänsteman i kommunen. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att bifalla förslaget.

40 40 Justeringssign Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Utdragsbestyrkande forts

41 41 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 83, forts Dnr Rolf Östman föreslår med instämmande av Sven Gunnar Persson att andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag ändras till: att medge kommunstyrelsen rätt att delegera beslutanderätten i dessa ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott. Barbro Holmqvist yrkar avslag till andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag. Då ordföranden fann övervägande ja till kommunstyrelsens förslag begärdes votering. Kommunfullmäktige beslutar att utse Östmans förslag till motförslag i voteringen. Följande voteringsproposition godkändes: den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla Östmans förslag. I omröstningen som redovisas i bilaga till protokollet avges 32 ja-röster och 12 nej-röster. Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

42 42 Justeringssign Utdragsbestyrkande

43 43 Voteringslista vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 nov Ja Nej Avstår S Sven Ove Cederstrand x Börje Pettersson x Dan-Åke Moberg x Bodil Boström x Maj Johansson x MariAnne Andersson x Ewa Sävhammar x Tommy Johansson x Kjell Hellberg x Marianne Arvidsson x Åke Sundeqvist x Carl-Gustav Thunström x Lena Eriksson x Annica Eriksson x Bert Eriksson x Kristina Cederberg x Mårten Blomqvist x Birgit Andersson x Inge Rydh x Tony Blom x Ulla-Britt Andersson x

44 44 Gudrun Persson x Vpk Arne Grönqvist x Rolf Östman x Justeringssign Utdragsbestyrkande

45 45 Voteringslista, forts 83 Ja Nej Avstår C Alf Lundh x Elisabet Hamrén x Arne Larsson x Inga Davidsson x Sven-Olof Lannhard x Majken Larsson x Fp Ola Daréus x Katrin Tensmyr x Gunnar Persson x Kerstin L-Eriksson x M Barbro Holmqvist x Johan Lagerfelt x Rune Odelind x Kaj Nilsson x Kds Sven Gunnar Persson x Per Holm x Göran Larsson x Mp Åke Hedberg x Thomas Carlsson x

46 46 Berndt Andersson x Justeringssign Utdragsbestyrkande

47 47 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 84 Ks 91 Au 231 Dnr Försäljning av fastigheten Ekeby 8:1 och del av Ekeby 9:1, Ekebygatan, Ekeby Tekniska ndn Köpekontrakt har upprättats enligt vilket Kumla Drätselkontor kommun till Förvaltnings AB Geten försäljer fastig- M Karhu heten Ekeby 8:1 samt del av fastigheten Ekeby 9:1, Ekebygatan, Ekeby, Kumla kommun, för en köpesumma om kronor. Försäljningen syftar till att Förvaltnings AB Geten på den aktuella marken skall uppföra bostäder. Avtalet gäller under förutsättning att det godkännes av kommunfullmäktige och att tekniska nämn- -den godkänner exploateringsavtal för Ekeby 8:1 m fl daterat Tekniska nämnden har den 20 september 1990 föreslagit fullmäktige besluta att godkänna upprättat köpekontrakt. Vidare har tekniska nämnden samma dag beslutat godkänna exploateringsavtalet för Ekeby 8:1 m fl. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att godkänna avtalet. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar

48 48 att bifalla förslaget. Justeringssign Utdragsbestyrkande

49 49 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 85 Ks 92 Au 233 Dnr Ändring av lokala hälsoskyddsföreskrifter Länsstyrelsen Kommunförbundets i Örebro län miljö- och hälso- + handl skyddsdelegation har beslutat rekommendera länets Miljö- och kommuner att införa ett tomgångskörningsförbud om hälsoskyddsndn en minut i hela kommunen. S Hägghult I de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Kumla kommun, antagna av fullmäktige den 18 maj 1987, 39, anges i 4 att inom detaljplanelagt område får tomgångskörning ske i högst tre minuter. Inom miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har en total översyn gjorts av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Erfarenheterna visar att de frågor rörande avloppsanordningar och toaletter som regleras i 1 och 2 inte längre utgör något sanitärt problem. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har den 25 september 1990 föreslagit att 1 och 2 utgår ur de lokala hälsoskyddsföreskrifterna samt att förbudet mot tomgångskörning utökas till att gälla en minut i hela kommunen. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att bifalla förslaget. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

50 50 Justeringssign Utdragsbestyrkande

51 51 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 86 Ks 93 Au 232 Dnr Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och Ändrad lagstiftning och nya uppgifter för miljöhälsoskyddsndn och hälsoskyddsnämnden medför behov av förändringar i delegationsordningen. Förslag till delegationsordning har utarbetats. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har den 25 september 1990 hemställt att fullmäktige medger nämnden rätt att delegera beslutanderätten inom de områden som anges i nämndens förslag till delegationsordning av den 24 september Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att medge miljö- och hälsoskyddsnämnden rätt att delegera beslutanderätten enligt förslaget. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

52 52 Justeringssign Utdragsbestyrkande

53 53 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 87 Ks 95 Au 258 Dnr Yttrande över Rune Thörnings tillägg till besvär över kommunfullmäktiges beslut angående fondering av överuttag av va-avgifter m m Kammarrätten i Rune Thörning har den 28 november 1989 besvärat sig Jönköping + över kommunfullmäktiges beslut den 20 november handl 1989, 98, med motiveringen att beslutet skulle strida mot 24 lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (va-lagen). Kommunfullmäktige har den 26 februari 1990, 32, avgivit yttrande över besvären. Thörning har därefter till kammarrätten inkommit med ett tillägg till sitt överklagande. Kammarrätten i Jönköping har den 30 oktober 1990 givit Kumla kommun tillfälle att inkomma med yttrande över Thörnings tillägg. yttrande. Kommunkansliet har utarbetat förslag till Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att anta utarbetat förslag till yttrande. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

54 54 Justeringssign Utdragsbestyrkande

55 55 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 88 Ks 74 Dnr Årsredovisning för Kumla Energi AB Enligt bolagsordning för Kumla Energi AB skall styrelsens förslag till årsredovisning överlämnas till kommunfullmäktige i Kumla. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

56 56 Justeringssign Utdragsbestyrkande

57 57 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 89 Dnr Tid och plats för fullmäktige under 1991 samt sättet för kungörelse och kallelse A Ericson Kommunfullmäktiges presidium föreslår att sammanträden under år 1991 hålles den 21 januari, 25 februari, 18 mars, 22 april, 21 maj, 10 juni, 16 september, 21 oktober, 18 november och 16 december, att sammanträdena hålles i Folkets hus klockan samt att kungörelse om tid och plats för sammanträdena förutom att anslås på kommunens anslagstavla även införes i tidningarna Örebro-Kuriren, Nerikes Allehanda och Länsposten. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

58 58 Justeringssign Utdragsbestyrkande

59 59 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 90 Dnr Rolf Östmans interpellation angående fackligt aktiv personals rättigheter Rolf Östman ingav en interpellation till socialnämndens ordförande med följande frågor: Har du godkänt beslutet att utestänga fackligt aktiva från föreståndarmötet? På vilken grund anser du att ett sådant beslut kan motiveras? Kommunfullmäktige beslöt den 18 juni 1990, 56, att interpellationen får framställas samt att överlämna interpellationen till socialnämndens ordförande. Svar föreligger från socialnämndens ordförande Dan-Åke Moberg.

60 60 Justeringssign Utdragsbestyrkande

61 61 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 91 Dnr Avsägelse av kommunalt uppdrag - Tommy Svensson Skolstyrelsen Tommy Svensson har i skrivelse av den 24 april 1990 S Arvebrink avsagt sig uppdraget som ledamot i skolstyrelsen. Lönekontoret S Hägghult Kommunfullmäktige beslöt den 18 juni 1990, 55, att till ny ledamot i skolstyrelsen utse suppleanten Börje Sandberg samt att för förslag till ny suppleant remittera ärendet till valutskottet. Kommunfullmäktige beslutar att till suppleant i skolstyrelsen utse Siv Arvebrink.

62 62 Justeringssign Utdragsbestyrkande

63 63 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 92 Dnr Avsägelse av kommunala uppdrag - Eva Naeslund Kulturnämnden H Johansson Lönekontoret S Hägghult Länsstyrelsen Eva Naeslund har på grund av flyttning från orten lämnat sina uppdrag som suppleant i kommunfullmäktige samt suppleant i kulturnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen, att till ny suppleant i kulturnämnden utse Håkan Johansson samt att hos länsstyrelsen hemställa om ny sammanräkning för utseende av suppleant i kommunfullmäktige efter Eva Naeslund.

64 64 Justeringssign Utdragsbestyrkande

65 65 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 93 Dnr Avsägelse av kommunalt uppdrag - Håkan Larsson Byggnadsndn I elander Lönekontoret S Hägghult Håkan Larsson har på grund av flyttning från orten lämnat sitt uppdrag som suppleant i byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att utse Iréne elander till ny suppleant i byggnadsnämnden.

66 66 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 94 Dnr Alf Lundhs motion angående inrättande av naturvårdsråd Fullmäktiges ordförande har enligt arbetsordning för Kumla kommunfullmäktige, 10, till kommunstyrelsen för beredning remitterat en av Alf Lundh inlämnad motion angående inrättande av naturvårdsråd. i motionen föreslås fullmäktige besluta att inrätta ett naturvårdsråd i Kumla kommun.

67 67 Justeringssign Utdragsbestyrkande

68 68 Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/nämnd Kommunfullmäktige Sammantr datum Datum för Datum för uppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunkansliet Underskrift... Anita Ericson

Gillesalen, Kumla Folkets hus, måndagen den 21 oktober 1991, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus, måndagen den 21 oktober 1991, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-10-21 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus, måndagen den 21 oktober

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 28 maj 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 28 maj 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-05-28 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 28 maj 1990,

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 25 februari 1991, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 25 februari 1991, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-02-25 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 25 februari

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1988-10-24 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl 18.30-18.45 Samtliga

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 26 februari 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 26 februari 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-02-26 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 26 februari 1990, kl 18.30-20.10 Samtliga

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

måndagen den 18 juni 1990, kl

måndagen den 18 juni 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-06-18 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Ekeby församlingshem, måndagen den 18 juni 1990, kl

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 januari 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 januari 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-01-22 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 januari 1990, kl 18.30-19.10 Samtliga ledamöter

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-09-18 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Husaren måndagen den 18 september 1995, kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 maj 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 maj 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-05-18 Plats och tid Beslutande Tjg ersättare Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 maj 1992, kl 18.50-19.40 Samtliga

Läs mer

onsdagen den 23 september 1992, kl

onsdagen den 23 september 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-09-23 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 23 september 1992, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

måndagen den 15 juni 1992, kl

måndagen den 15 juni 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-06-15 Plats och tid Beslutande Tjg ersättare Fylsta skola, Orkestersalen måndagen den 15 juni 1992, kl 18.30-19.10 Samtliga

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 16 december 1991, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 16 december 1991, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-12-16 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 16 december 1991, kl 18.30-20.00.

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 23 januari 1989, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 23 januari 1989, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1989-01-23 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 23 januari 1989, kl 18.30-20.12 Samtliga ledamöter

Läs mer

måndagen den 15 februari 1993, kl Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Barbro Holmqvist Ej tjg ers Berndt Andersson Sven-Olof Lannhard

måndagen den 15 februari 1993, kl Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Barbro Holmqvist Ej tjg ers Berndt Andersson Sven-Olof Lannhard 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-02-15 Plats och tid Drabanten, Kumla Folkets hus måndagen den 15 februari 1993, kl 18.00-18.10 Beslutande Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 september 1989, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 september 1989, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1989-09-18 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 september

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 23 september 1996, kl 18.30-19.25 Beslutande Tjg ersättare Ej tjg ersättare Övriga Samtliga ledamöter utom Marianne Arvidsson (s) Berndt Andersson

Läs mer

måndagen den 14 februari 1994, kl Tjg ersättare Björn Eriksson Iréne Blom Marianne Järnqvist Göran Andersson Gulli Wallgren

måndagen den 14 februari 1994, kl Tjg ersättare Björn Eriksson Iréne Blom Marianne Järnqvist Göran Andersson Gulli Wallgren 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-02-14 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 14 februari 1994, kl 18.30-20.45 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 27 februari 1995, kl

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 27 februari 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-02-27 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 27 februari 1995, kl 18.30-19.55 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

måndagen den 12 juni 1989, kl

måndagen den 12 juni 1989, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1989-06-12 Plats och tid Beslutande Officersmässen, Sannahed måndagen den 12 juni 1989, kl 18.30-19.40 Samtliga ledamöter utom Håkan

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus tisdagen den 13 december 1988, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus tisdagen den 13 december 1988, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1988-01-18 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus tisdagen den 13 december 1988, kl 18.30-19.00 Samtliga ledamöter

Läs mer

onsdagen den 21 april 1993, kl

onsdagen den 21 april 1993, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-04-21 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 21 april 1993, kl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

måndagen den 21 mars 1994, kl Tjg ersättare Siv Arvebrink Marianne Emberg

måndagen den 21 mars 1994, kl Tjg ersättare Siv Arvebrink Marianne Emberg 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-03-21 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 21 mars 1994, kl 18.30-19.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl Inga Davidsson-Friberg Ruth Svärd Anna Karlsson

Gillesalen, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl Inga Davidsson-Friberg Ruth Svärd Anna Karlsson 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-04-22 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 18.30- Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 april 1991, kl MariAnne Andersson Maj Johansson

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 april 1991, kl MariAnne Andersson Maj Johansson 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-04-22 Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 april 1991, kl 18.30-20.35 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl

Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-12-18 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-11-15 Plats och tid Beslutande 113 Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Samtliga ledamöter

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Ej tjg ersättare Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 29 januari 1996 kl 18.30-19.15 Samtliga ledamöter utom Håkan Håkansson (s) Gulli Wallgren (s) Göran Arveståhl (m) Ola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 26 januari 1998 klockan 18.30-19.35 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Sven-Ove Cederstrand (s) Tony Blom (s) Eva Blomqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 22 januari 1992, kl

Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 22 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-01-22 Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 22 januari 1992, kl 17.00-17.50 Beslutande Övriga Salomonsson Justerare

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 oktober 1992, kl Åke Sundeqvist. Tjg ersättare Birgit Andersson Sven Sundin

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 oktober 1992, kl Åke Sundeqvist. Tjg ersättare Birgit Andersson Sven Sundin 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-10-19 Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 oktober 1992, kl 18.30-20.40. Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

måndagen den 13 juni 1988, kl

måndagen den 13 juni 1988, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1988-06-13 Plats och tid Beslutande Officersmässen, Sannahed måndagen den 13 juni 1988, kl 18.30-20.00 Samtliga ledamöter utom Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 28 februari 2000, klockan 18.30-20.40 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Liselott Rehnman Sofia Lindstrand Jan Rohlén Kent Sundström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Plats och tid Teatern, Kumla Folkets hus, måndagen den 25 februari 2002 klockan 18.30-20.45 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Gun-Britt Andersson (s), Siv Arvebrink (s) Sven-Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 16 december 1996 kl 18.30-19.50, 22.50-23.30. Beslutande Samtliga ledamöter utom Lena Eriksson (s) Bength Lundberg (s) Sigbritt Collin (s) Johan Lagerfelt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Teatern, Kumla Folkets hus, måndagen den 27 maj 2002 klockan 18.30-19.45 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Liselott Rehnman (s)

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 14 december 1992, kl Tjg ersättare Bert Eriksson Iréne Blom Marianne Järnqvist Börje Åström

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 14 december 1992, kl Tjg ersättare Bert Eriksson Iréne Blom Marianne Järnqvist Börje Åström 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-12-14 Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 14 december 1992, kl 18.30-19.50. Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

onsdagen den 15 september 1993, kl

onsdagen den 15 september 1993, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-09-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Nämndrummet onsdagen

Läs mer

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-10-05 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Storrummet onsdagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 4 mars 1998, klockan 17.00-17.50 Beslutande Annica Eriksson, ordf Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Åke Sundeqvist, tjg ers Torbjörn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 20 mars 2000, klockan 18.30-19.15. Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Yvonne Hagström Irene Östlund Göran Arveståhl Irene Welander

Läs mer

torsdagen den 20 augusti 1992, kl

torsdagen den 20 augusti 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-08-20 Plats och tid Stadshuset, Storrummet, torsdagen den 20 augusti 1992, kl 17.00-18.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 april 1988, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 april 1988, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1988-04-18 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 april

Läs mer

måndagen den 13 juni 1994, kl Tommy Johansson Tomas Hagenfors from Tjg ersättare Siv Arvebrink Sven-Erik Dahlberg

måndagen den 13 juni 1994, kl Tommy Johansson Tomas Hagenfors from Tjg ersättare Siv Arvebrink Sven-Erik Dahlberg 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-06-13 Plats och tid Officersmässen, Sannahed måndagen den 13 juni 1994, kl 18.30-20.20 Beslutande 52 Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november 1989, kl 17.30-23.10

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november 1989, kl 17.30-23.10 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1989-11-20 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november

Läs mer

onsdagen den 2 februari 1994, kl

onsdagen den 2 februari 1994, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-02-02 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 2 februari 1994, kl 17.00-17.35 Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 oktober 1999, kl 17.00-18.50 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Kent Sundström Sven-Ove Cederstrand Elisabeth Ekestubbe, tjg ers Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 3 juni 1998, kl 17.00-17.55 Beslutande Dan-Åke Moberg Sven-Inge Carlsson, tj ers 62-63 Marianne Arvidsson Sofia Lindstrand, tj ers Annica Eriksson Rolf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 december 2001 klockan 17.00 18.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-06-01 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 april 2001 kl. 17.15 18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 12 november 1997 klockan 17.00-17.55. Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

måndagen den 14 juni 1993, kl Tjg ersättare Bert Eriksson Arne Önnefors Marianne Järnqvist Åke Hedberg Närv ej tjg ers Gull-May Arnell

måndagen den 14 juni 1993, kl Tjg ersättare Bert Eriksson Arne Önnefors Marianne Järnqvist Åke Hedberg Närv ej tjg ers Gull-May Arnell 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-06-14 Plats och tid Beslutande 55 Officersmässen, Sannahed måndagen den 14 juni 1993, kl 18.30-21.25 Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 3 november 2004, klockan 17.00 17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Liselott Schöllin (kd), tjg ers Björn Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 september 2004, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Kristina Davidsson (s), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 4 december 1996, kl 17.00-17.30. Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Ekeby bygdegård, måndagen den 19 juni 2000, klockan 18.30-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Gun-Britt Andersson Yvonne Hagström Kjell Hellberg Sofia Lindstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 15 november kl 17.00-2015 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 6 mars 1996, kl 17.00-17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg, ordf Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25

måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-12-13 Plats och tid Beslutande Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 9 april 1997 kl 17.00-17.50 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 klockan 18.30 20.05 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Annica Eriksson (s) Gudrun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 april 2003 kl 18.30-20.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 mars 2000, klockan 17.00-17.50. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Kent Sundström Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne Arvidsson

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunfullmäktige Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2011-10-18, klockan 18:30-18:40 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Denis Nilsson (V) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 januari 2001 klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Peter Agerhäll Sven-Ove Cederstrand Göran Arveståhl Marianne Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 12 januari 2000, klockan 17.00-17.45 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Leif Grahn, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 april 2006, klockan 17.00 18.05 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lisbet Björklund (s), tjg ers Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 19 maj 2003 kl 18.30 19.15 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 november 2001 kl 17.00 17.45 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Gun-Britt Andersson (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 24 november 1997, klockan 17.30-21.50 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Gudrun Persson (s) Arne Önnefors (s) Yvonne Hagström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 september 2006, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, tisdagen den 5 oktober 2004, klockan 17.00 18.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Peter Agerhäll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2003-02-24 Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 24 mars 2003 kl 18.30 20.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 september 2005, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 september 2002, klockan 17.00 18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Rikard Svärd (c) tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 21 november 1988, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 21 november 1988, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1988-11-21 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 21 november 1988, kl 18.30-00.25 Samtliga ledamöter

Läs mer

måndagen den 21 november 1994, kl Bitte Sjöström (v) 89

måndagen den 21 november 1994, kl Bitte Sjöström (v) 89 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-11-21 Plats och tid Beslutande o m Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 21 november 1994, kl 17.30-20.20 20.40-21.15 Samtliga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Hällabrottet, Ordenshuset Tid Måndagen den 16 juni 2003, kl 18.30 20.25 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Gun-Britt

Läs mer

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, bilaga A

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, bilaga A Sammanträdesdatum 18 Plats och tid Björnekullaskolan, Åstorp kl 19.00-20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga deltagare Yngve Olsson, ersättare Kjell Malmgren, ersättare Bertil Göransson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 januari 2002, klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 november 1998, kl 17.00-18.05 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2009-12-02 Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2009-12-02, klockan 17:00-17:15 Beslutande Lennart Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C) Katarina Hansson (S) Linda Axäng (FP) Björn Eriksson (S) Maria Haglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Stadshuset, kansliavdelningen torsdag den 24 augusti kl Sara Klerestam. Sölve Persson. Anslag/Bevis

Sammanträdesprotokoll. Stadshuset, kansliavdelningen torsdag den 24 augusti kl Sara Klerestam. Sölve Persson. Anslag/Bevis Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 21 augusti 2006, kl 18.30-18.45 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sven-Inge Carlsson (s) Maria Rönnbäck

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-11-25 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-11-25, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer