måndagen den 13 juni 1988, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "måndagen den 13 juni 1988, kl"

Transkript

1 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Officersmässen, Sannahed måndagen den 13 juni 1988, kl Samtliga ledamöter utom Håkan Håkansson Ulla Sjöström Bength Lundberg Birgitta Johansson Ola Daréus Tjg suppl Lennart Eriksson Ulla-Britt Andersson Inge Rydh Bengt Pettersson Gunnar Frithioff Övriga Justerare Plats och tid Torild Hilmersson, sekr Ewa Gustavsson och Gunnar Persson Stadshuset, kanslichefens tjänsterum onsdagen den 15 juni 1988, kl Sekreterare Torild Hilmersson Ordförande... Berndt Andersson Justerare Ewa Gustavsson Gunnar Persson Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/nämnd Kommunfullmäktige Sammantr datum Datum för Datum för uppsättande nedtagande

2 2 Förvaringsplats Kommunkansliet Underskrift... Birgitta Johansson Ellbén Utdragsbestyrkande

3 3 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 44 Anmälda förhinder och upprop Förhinder har anmälts av Håkan Håkansson, Ulla Sjöström, Bength Lundberg, Birgitta Johansson och Ola Daréus. Suppleanterna Lennart Eriksson, Ulla-Britt Andersson, Inge Rydh, Bengt Pettersson och Gunnar Frithioff har inkallats för tjänstgöring. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anmälda förhinder. Därefter förrättas upprop.

4 4 Justeringssign Utdragsbestyrkande

5 5 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 45 Ks 55 Au 119 Dnr Inga Davidssons motion om behovet av lämplig industrimark T Arvidsson Fullmäktige har den 15 oktober 1984, 85, till kommunstyrelsen remitterat en av Inga Davidsson framlagd motion om behovet av lämplig industrimark. I motionen föreslås fullmäktige besluta att en plan för lämplig industrimark i anslutning till Kumla tätort snarast framtages. Arbetsutskottet beslöt den 30 oktober 1984, 309, att uppdraga åt kommunkansliet att utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att antaga yttrandet, samt att motionen därmed skall anses besvarad. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

6 6 Justeringssign Utdragsbestyrkande

7 7 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 46 Ks 56 Au 140 Dnr Inga Davidssons motion angående flerbostadshus i Ekeby och Åbytorp Ledningsgrupp- Kommunfullmäktige har den 14 september 1987, 59, en för fysisk för beredning till kommunstyrelsen remitterat en av planering + Inga Davidsson framställd motion angående flerbos- -yttrande tadshus i Ekeby och Åbytorp. I motionen föreslås T Hilmersson fullmäktige besluta att kommunen snarast planerar för flerbostadshus i Ekeby och Åbytorp. 217 Arbetsutskottet beslöt den 16 september 1987, att uppdraga åt kommunkansliet att utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande har utarbetats. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att antaga yttrandet, samt att motionen därmed skall anses besvarad. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

8 8 Justeringssign Utdragsbestyrkande

9 9 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 47 Ks 68 Au 144 Dnr Arne Larssons motion om rättvisa och nytänkande i barnomsorgen Socialnämnden Fullmäktiges ordförande har till kommunstyrelsen remitterat en av Arne Larsson framställd motion av den 21 augusti 1986 angående rättvisa och nytänkande i barnomsorgen. I motionen föreslås fullmäktige besluta att skyndsamt låta undersöka vilka alternativa tillsynsformer som ryms inom nuvarande resursramar samt att resultat av denna undersökning beaktas i kommande barnomsorgsplan. 224, Arbetsutskottet beslöt den 9 september 1986, att uppdraga åt socialnämnden att utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Yttrandet är gemensamt för Arne Larssons motion och Inga Davidssons motion angående fler barnomsorgsformer i kommunen. Sven Elisson och Finn Haglund yrkar att förslag enligt reservation i socialnämnden tillstyrkes. Sven-Ove Cederstrand yrkar att socialnämndens förslag tillstyrkes. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att antaga socialnämndens förslag, samt

10 10 att motionen därmed skall anses besvarad. forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

11 11 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 47, forts Ks 144, forts Au 144, forts Sven Elisson och Finn Haglund reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. Arne Larsson, Finn Haglund och Sven Elisson yrkar bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Arne Larsson, Finn Haglund, Sven Elisson, Kerstin Lundqvist-Eriksson och Rune Janson reserverar sig mot beslutet. Arne Larsson m fl, Sven Elisson m fl, Finn Haglund och Rune Janson m fl yrkar bifall till motionen. Sven-Ove Cederstrand yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Då ordföranden fann övervägande bifall till kommunstyrelsens förslag begärdes votering. Följande voteringsproposition framställdes och godkändes: Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har fullmäktige beslutat att bifalla motionen. Ja-röster avgavs av Svea Johansson, Sven-Ove Cederstrand, Börje Pettersson, idar Andersson, Maj Johansson, Inez Karlsson, Bodil Boström, Kjell Hellberg, Ingrid Pettersson, Åke Sundeqvist, Kerstin Bergström, IngaLill Eriksson, Sigvard Holmberg, Arne Östlund, Carl-Gustav Thunström, MariAnne Andersson, Esse Greiffe, Ewa Gustavsson,

12 12 Sven Sundin, Kristina Andersson, Lennart Eriksson, Ulla-Britt Andersson, Inge Rydh, Arne Grönqvist, Rolf Östman och Berndt Andersson. forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

13 13 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 47, forts Nej-röster avgavs av Inga Davidsson, Arne Larsson Alf Lundh, Elisabeth Hamrén, Sven-Olof Lannhard, Bengt Pettersson, Finn Haglund, Rune Odelind, Olle Fyrgård, Barbro Holmqvist, Kaj Nilsson, Sven Elisson, Kerstin Lundqvist-Eriksson, Gösta Arvedson, Gunnar Persson, Gunnar Frithioff, Rune Janson, Sven-Gunnar Persson och Åke Hedberg. Kommunfullmäktige har alltså beslutat att med 26 röster mot 19 bifalla kommunstyrelsens förslag. Mot beslutet reserverar sig Inga Davidsson, Arne Larsson, Alf Lundh, Elisabeth Hamrén, Sven-Olof Lannhard, Bengt Pettersson, Finn Haglund, Rune Odelind, Olle Fyrgård, Barbro Holmqvist, Kaj Nilsson, Sven Elisson, Kerstin Lundqvist-Eriksson, Gösta Arvedson, Gunnar Persson, Gunnar Frithioff, Rune Janson, Sven-Gunnar Persson och Åke Hedberg.

14 14 Justeringssign Utdragsbestyrkande

15 15 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 48 Ks Au 145 Dnr Inga Davidssons motion angående flera barnomsorgsformer i kommuner Socialnämnden Fullmäktige har den 18 mars 1985, 27, till kommunstyrelsen remitterat en av Inga Davidsson inlämnad motion angående flera barnomsorgsformer i kommunen. I motionen föreslås fullmäktige besluta att försöksverksamhet med nya barnomsorgsformer snarast inrättas, t ex föräldrakooperativ och/eller trefamiljssystem. Arbetsutskottet beslöt den 19 mars 1985, 81, att uppdraga åt socialnämnden att utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Yttrandet är gemensamt för Inga Davidssons motion och Arne Larssons motion om rättvisa och nytänkande i barnomsorgen. Sven Elisson och Finn Haglund yrkar att förslag enligt reservation i socialnämnden tillstyrkes. Sven-Ove Cederstrand yrkar att socialnämndens förslag tillstyrkes. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att antaga socialnämndens förslag, samt att motionen därmed skall anses besvarad. Sven Elisson och Finn Haglund reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

16 16 Justeringssign Arne Larsson, Finn Haglund och Sven Elisson yrkar bifall till motionen. forts Utdragsbestyrkande

17 17 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 48, forts Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Arne Larsson, Finn Haglund, Sven Elisson, Kerstin Lundqvist-Eriksson och Rune Janson reserverar sig mot beslutet. Arne Larsson m fl, Sven Elisson m fl, Finn Haglund och Rune Janson m fl yrkar bifall till motionen. Sven-Ove Cederstrand yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Mot beslutet reserverar sig Inga Davidsson, Arne Larsson, Alf Lundh, Elisabeth Hamrén, Sven-Olof Lannhard, Bengt Pettersson, Finn Haglund, Rune Odelind, Olle Fyrgård, Barbro Holmqvist, Kaj Nilsson, Sven Elisson, Kerstin Lundqvist-Eriksson, Gösta Arvedson, Gunnar Persson, Gunnar Frithioff, Rune Janson, Sven-Gunnar Persson och Åke Hedberg.

18 18 Justeringssign Utdragsbestyrkande

19 19 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 49 Ks 57 Au 120 Dnr Rolf Östmans motion om inrättande av fågelreservat Tekniska Fullmäktige har den 14 oktober 1985 till kommun- -nämnden styrelsen remitterat en av Rolf Östman framlagd Byggnadsnämnd motion i vilken fullmäktige föreslås besluta Miljö- och hälsoskydds- att ge miljö- och hälsoskyddskontoret i uppdrag att nämnd tillsammans med övriga berörda förvaltningar vidta T Arvidsson åtgärder för att göra lertaget söder om Kumla till + yttrande fågelreservat. Arbetsutskottet beslöt den 15 oktober 1985, 272, att uppdraga åt miljö- och hälsoskyddskontoret att tillsammans med kommunkansliet utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att antaga yttrandet, samt att motionen därmed skall anses besvarad. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

20 20 Justeringssign Utdragsbestyrkande

21 21 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 50 Ks 58 Au 139 Dnr Åke Hedbergs motion om biologiskt odlade trädgårdsoch lantbruksprodukter Svenska kom- Fullmäktiges ordförande har till kommunstyrelsen munförbundet remitterat en av Åke Hedberg framställd motion av Kommunens sty- den 24 augusti 1987 om biologiskt odlade trädgårds-relser och och lantbruksprodukter. I motionen föreslås full-nämnder + mäktige besluta yttrande att vid den kommunala upphandlingen av mat till daghem, skolor, pensionärs- och ålderdomshem i första hand och i den utsträckning sådant finns att tillgå, skall inköpas biologiskt odlade trädgårds-och lantbruksprodukter. 191, Arbetsutskottet beslöt den 8 september 1987, att uppdraga åt kommunkansliet att tillsammans med skolförvaltningen, socialförvaltningen och miljöoch hälsoskyddskontoret utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att kommunens nämnder och styrelser uppmärksammas på de möjligheter till miljövänliga inköp som ryms inom upphandlingsreglementet, att kommunen genom Svenska kommunförbundet ska verka för att normalförslaget till kommunalt upphandlingsreglemente tillförs en klausul om miljövänlighet i upphandlingen, samt besvarad. att motionen därmed skall anses

22 22 Justeringssign Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Utdragsbestyrkande forts

23 23 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 50, forts Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

24 24 Justeringssign Utdragsbestyrkande

25 25 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 51 Ks 70 Au 146 Dnr Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för VA-ledningar i Gartzvägen Tekniska Projekteringen av fjärrvärme och VA för Gartzvägen nämnden jämte sidogator är klar vilken visar att projektet Drätselkontor har blivit större än vad som var tänkt från början. Kostnaderna för hela projektet är beräknade till kronor. Budgeterade medel uppgår till kronor. Tekniska nämnden har den 19 maj 1988 beslutat att begära tilläggsanslag om kronor för omläggning och nyanläggning av VA-ledningar i Gartzvägen jämte sidogator. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att bevilja begärt tilläggsanslag. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

26 26 Justeringssign Utdragsbestyrkande

27 27 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 52 Ks 71 Au 147 Dnr Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för ombyggnad av torget Tekniska Enligt kostnadssammanställning , revide- -nämnden rad beräknas kostnaderna för ombyggnaden Drätselkontor av torget till kronor. Budgeterade medel tillsammans med bidrag från fastighetsägare uppgår till kronor. Tekniska nämnden har den 19 maj 1988 beslutat att begära tilläggsanslag om kronor för ombyggnad av torget. Finn Haglund föreslår att möjligheten till bidrag från sponsorer och till nedbantning för att hålla tidigare beviljat anslag undersöks. Sven-Ove Cederstrand yrkar att tekniska nämndens begäran tillstyrkes. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att bevilja begärt tilläggsanslag. Finn Haglund reserverar sig mot beslutet. Finn Haglund yrkar att arbetsutskottets förslag avstyrkes. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Finn Haglund reserverar sig mot beslutet.

28 28 forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

29 29 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 52, forts Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget. Finn Haglund reserverar sig mot beslutet.

30 30 Justeringssign Utdragsbestyrkande

31 31 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 53 Ks 72 Au 148 Dnr Tekniska nämndens förslag om försäljning av del av fastigheten Kumla 9:1, illéngatan Tekniska Enligt avtal av den 2 maj 1988 försäljer Kumla nämnden kommun del av fastigheten Kumla 9:1, illéngatan, Ulla James till stiftelsen Hyresbostäder i Kumla för en köpeskilling om kronor. Avtalet gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande. Tekniska nämnden har den 19 maj 1988 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna avtalet. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att bifalla förslaget. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

32 32 Justeringssign Utdragsbestyrkande

33 33 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 54 Ks 59 Au 134 Dnr Socialnämndens anhållan om tilläggsanslag för utbyggnad inom barnomsorgen Socialnämnd Socialnämnden har den 12 april 1988 beslutat att Drätselkontor göra bland annat följande utbyggnader av barnomsorgen under 1988 samt att hos kommunfullmäktige anhålla om medel för genomförandet: - Folkets hus i Åbytorp byggs om så att fritidshem och deltidsgrupp vid barnstugan kan flyttas dit och att barnstugan utökas med en småbarnsgrupp, beräknad kostnad kronor, - om- och tillbyggnad av Norrgårdens barnstuga genomförs för att kunna utöka barnstugan med en småbarnsgrupp, beräknad kostnad kronor, - byggnation av två daghemsavdelningar i Korsta byar. Stadsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till uppförande av barnstuga med fyra avdelningar till en uppskattad kostnad av kronor. Det antecknades till protokollet att i budget för år 1988 finns anslaget kronor för ombyggnad av lokaler för barnomsorgen vilket avses disponeras för delfinansiering av ombyggnad av Folkets hus i Åbytorp. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att för utbyggnad av barnomsorgen bevilja tilläggsanslag i 1988 års budget om sammanlagt kronor fördelat på kronor för ombyggnad av Folkets Hus i Åbytorp, med

34 34 kronor för om- och tillbyggnad av Norrgårdens barn- forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

35 35 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 54, forts Ks 59, forts Au 134, forts stuga, samt kronor för fyra daghemsavdel-ningar vid Kumlaby centrum. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

36 36 Justeringssign Utdragsbestyrkande

37 37 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 55 Ks 60 Au 111 Dnr Aina och Paul Johanssons donation Kammarkolle- Makarna Aina och Paul Johansson har i inbördes tes-giet + skri- tamente satt Kumla stad som en av åtta universella velse testamentstagare. Kumla stads del av arvet skall Drätselkontor enligt testamentet avsättas till en särskild fond I Rosenström "Aina och Paul Johanssons donationsfond". Fondens avkastning skall användas för humanitär verksamhet inom Kumla stad, företrädesvis i sådana situationer då andra hjälpmöjligheter saknas eller är uppenbart otillräckliga. Kommunkansliet har upprättat PM. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att mottaga fonden, samt att hos kammarkollegiet begära att donationsvillkoren ändras så att utdelning kan ske inom hela Kumla kommun samt att beslut om bidrag ska fattas av Kumla kommuns socialchef och distriktsöverläkaren gemensamt. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

38 38 Justeringssign Utdragsbestyrkande

39 39 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 56 Avsägelser från kommunala uppdrag Kulturnämnd Per Holm har i skrivelse av den 9 maj 1988 avsagt Överförmyndar- sig uppdraget som suppleant i kulturnämnden. nämnd Personalkontor Britt-Marie Eriksson har i skrivelse av den 2 maj S Hägghult 1988 avsagt sig uppdraget som suppleant i överförmyndarnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelserna, att till suppleant i kulturnämnden utse Lillemor Holm, samt att ej tillsätta ny suppleant i överförmyndarnämnden.

40 40 Justeringssign Utdragsbestyrkande

41 41 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 57 Ks 73 Au Ombyggnad och reparation av fastigheten Kajan Ericsson radio systems AB, vilka förhyr fastigheten Kajan 17-18, Västra Drottninggatan i Kumla har efterhört möjligheten att få genomföra viss ombyggnad och reparation på den äldre delen av fastigheten Kajan Avsikten är att Kumla kommun såsom fastighetsägare åtar sig ansvar för projektering, finansiering och upphandling av arbetena samt att den slutgiltiga kostnaden regleras genom en omskrivning av föreliggande hyresavtal. Arbetsutskottet beslöt den 15 februari 1988, 27 att uppdraga åt kommundirektör Thage Arvidsson att upprätta avtal om projekteringssamverkan, att medge att den totala kostnaden regleras genom omskrivning av hyresavtalet, dock att det åligger fullmäktige att fatta slutligt beslut om investeringen. K-konsult har den 6 juni 1988 presenterat sammanställning av projektkostnader för tillbyggnad av fastigheten Kajan Den totala kostnaden uppgår till cirka 3 miljoner kronor. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att bevilja anslag om kronor för ombyggnad och reparation av fastigheten Kajan Kommunstyrelsen beslutar

42 42 att tillstyrka förslaget. forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

43 43 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 57, forts Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

44 44 Justeringssign Utdragsbestyrkande

45 45 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf Arne Larssons m fl motion angående miljöprogram för Kumla kommun I Rosenström Arne Larsson m fl har den 8 juni 1988 framlagt en motion angående miljöprogram för Kumla kommun. I motionen föreslås fullmäktige besluta att ett miljöprogram för Kumla kommun utarbetas under Kommunfullmäktige beslutar beredning. att remittera motionen till kommunstyrelsen för

46 46 Justeringssign Utdragsbestyrkande

47 47 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf Sven Elissons m fl motion angående bostadsreserv och eventuella hyresförluster I Rosenström Sven Elisson och Gunnar Persson har den 1 juni 1988 framlagt en motion angående bostadsreserv och eventuella hyresförluster. I motionen föreslås fullmäktige besluta att byggandet inom kommunen skall ske i sådan utsträckning att bostadsreserven inom den kommande 10-årsperioden omfattar cirka 50 lägenheter, att kommunen, av den händelse onormala hyresförluster uppstår, skall stå för dessa samt att en konsekvensutredning tillsättes med anledning av föreslagen bostadsreserv. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

48 48 Justeringssign Utdragsbestyrkande

49 49 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 60 Dnr Olle Fyrgårds motion angående cykel- och gångväg längs Viagatans sträckning I Rosenström Olle Fyrgård har den 8 juni 1988 framlagt en motion angående cykel- och gångväg längs Viagatans sträckning. I motionen föreslås fullmäktige besluta att Viagatan snarast kompletteras med cykel- och gångväg enligt prioriterat förslag till huvudnät för gång- och cykeltrafik. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

50 50 Justeringssign Utdragsbestyrkande

51 51 Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/nämnd Kommunfullmäktige Sammantr datum Datum för Datum för uppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunkansliet Underskrift... Birgitta Johansson Ellbén

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1988-10-24 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl 18.30-18.45 Samtliga

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 25 februari 1991, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 25 februari 1991, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-02-25 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 25 februari

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 28 maj 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 28 maj 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-05-28 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 28 maj 1990,

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus, måndagen den 21 oktober 1991, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus, måndagen den 21 oktober 1991, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-10-21 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus, måndagen den 21 oktober

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 januari 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 januari 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-01-22 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 januari 1990, kl 18.30-19.10 Samtliga ledamöter

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-09-18 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Husaren måndagen den 18 september 1995, kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

måndagen den 15 februari 1993, kl Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Barbro Holmqvist Ej tjg ers Berndt Andersson Sven-Olof Lannhard

måndagen den 15 februari 1993, kl Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Barbro Holmqvist Ej tjg ers Berndt Andersson Sven-Olof Lannhard 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-02-15 Plats och tid Drabanten, Kumla Folkets hus måndagen den 15 februari 1993, kl 18.00-18.10 Beslutande Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 maj 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 maj 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-05-18 Plats och tid Beslutande Tjg ersättare Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 maj 1992, kl 18.50-19.40 Samtliga

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 23 januari 1989, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 23 januari 1989, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1989-01-23 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 23 januari 1989, kl 18.30-20.12 Samtliga ledamöter

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 26 februari 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 26 februari 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-02-26 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 26 februari 1990, kl 18.30-20.10 Samtliga

Läs mer

måndagen den 15 juni 1992, kl

måndagen den 15 juni 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-06-15 Plats och tid Beslutande Tjg ersättare Fylsta skola, Orkestersalen måndagen den 15 juni 1992, kl 18.30-19.10 Samtliga

Läs mer

måndagen den 12 juni 1989, kl

måndagen den 12 juni 1989, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1989-06-12 Plats och tid Beslutande Officersmässen, Sannahed måndagen den 12 juni 1989, kl 18.30-19.40 Samtliga ledamöter utom Håkan

Läs mer

måndagen den 18 juni 1990, kl

måndagen den 18 juni 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-06-18 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Ekeby församlingshem, måndagen den 18 juni 1990, kl

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus tisdagen den 13 december 1988, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus tisdagen den 13 december 1988, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1988-01-18 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus tisdagen den 13 december 1988, kl 18.30-19.00 Samtliga ledamöter

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

måndagen den 14 februari 1994, kl Tjg ersättare Björn Eriksson Iréne Blom Marianne Järnqvist Göran Andersson Gulli Wallgren

måndagen den 14 februari 1994, kl Tjg ersättare Björn Eriksson Iréne Blom Marianne Järnqvist Göran Andersson Gulli Wallgren 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-02-14 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 14 februari 1994, kl 18.30-20.45 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl Inga Davidsson-Friberg Ruth Svärd Anna Karlsson

Gillesalen, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl Inga Davidsson-Friberg Ruth Svärd Anna Karlsson 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-04-22 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 18.30- Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 september 1989, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 september 1989, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1989-09-18 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 september

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 16 december 1991, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 16 december 1991, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-12-16 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 16 december 1991, kl 18.30-20.00.

Läs mer

måndagen den 21 mars 1994, kl Tjg ersättare Siv Arvebrink Marianne Emberg

måndagen den 21 mars 1994, kl Tjg ersättare Siv Arvebrink Marianne Emberg 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-03-21 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 21 mars 1994, kl 18.30-19.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

onsdagen den 21 april 1993, kl

onsdagen den 21 april 1993, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-04-21 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 21 april 1993, kl

Läs mer

Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl

Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-12-18 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 april 1988, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 april 1988, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1988-04-18 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 april

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 april 1991, kl MariAnne Andersson Maj Johansson

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 april 1991, kl MariAnne Andersson Maj Johansson 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-04-22 Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 april 1991, kl 18.30-20.35 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 27 februari 1995, kl

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 27 februari 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-02-27 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 27 februari 1995, kl 18.30-19.55 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

onsdagen den 23 september 1992, kl

onsdagen den 23 september 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-09-23 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 23 september 1992, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 23 september 1996, kl 18.30-19.25 Beslutande Tjg ersättare Ej tjg ersättare Övriga Samtliga ledamöter utom Marianne Arvidsson (s) Berndt Andersson

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 22 januari 1992, kl

Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 22 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-01-22 Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 22 januari 1992, kl 17.00-17.50 Beslutande Övriga Salomonsson Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-06-01 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Ej tjg ersättare Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 29 januari 1996 kl 18.30-19.15 Samtliga ledamöter utom Håkan Håkansson (s) Gulli Wallgren (s) Göran Arveståhl (m) Ola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 26 januari 1998 klockan 18.30-19.35 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Sven-Ove Cederstrand (s) Tony Blom (s) Eva Blomqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 4 mars 1998, klockan 17.00-17.50 Beslutande Annica Eriksson, ordf Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Åke Sundeqvist, tjg ers Torbjörn

Läs mer

onsdagen den 15 september 1993, kl

onsdagen den 15 september 1993, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-09-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Nämndrummet onsdagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

måndagen den 13 juni 1994, kl Tommy Johansson Tomas Hagenfors from Tjg ersättare Siv Arvebrink Sven-Erik Dahlberg

måndagen den 13 juni 1994, kl Tommy Johansson Tomas Hagenfors from Tjg ersättare Siv Arvebrink Sven-Erik Dahlberg 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-06-13 Plats och tid Officersmässen, Sannahed måndagen den 13 juni 1994, kl 18.30-20.20 Beslutande 52 Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 oktober 1992, kl Åke Sundeqvist. Tjg ersättare Birgit Andersson Sven Sundin

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 oktober 1992, kl Åke Sundeqvist. Tjg ersättare Birgit Andersson Sven Sundin 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-10-19 Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 oktober 1992, kl 18.30-20.40. Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 april 2001 kl. 17.15 18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 28 februari 2000, klockan 18.30-20.40 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Liselott Rehnman Sofia Lindstrand Jan Rohlén Kent Sundström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 oktober 1999, kl 17.00-18.50 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Kent Sundström Sven-Ove Cederstrand Elisabeth Ekestubbe, tjg ers Marianne

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 november 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 november 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-11-19 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 november

Läs mer

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-11-15 Plats och tid Beslutande 113 Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Teatern, Kumla Folkets hus, måndagen den 27 maj 2002 klockan 18.30-19.45 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Liselott Rehnman (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 december 2001 klockan 17.00 18.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 3 juni 1998, kl 17.00-17.55 Beslutande Dan-Åke Moberg Sven-Inge Carlsson, tj ers 62-63 Marianne Arvidsson Sofia Lindstrand, tj ers Annica Eriksson Rolf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 januari 2001 klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Peter Agerhäll Sven-Ove Cederstrand Göran Arveståhl Marianne Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 20 mars 2000, klockan 18.30-19.15. Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Yvonne Hagström Irene Östlund Göran Arveståhl Irene Welander

Läs mer

måndagen den 14 juni 1993, kl Tjg ersättare Bert Eriksson Arne Önnefors Marianne Järnqvist Åke Hedberg Närv ej tjg ers Gull-May Arnell

måndagen den 14 juni 1993, kl Tjg ersättare Bert Eriksson Arne Önnefors Marianne Järnqvist Åke Hedberg Närv ej tjg ers Gull-May Arnell 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-06-14 Plats och tid Beslutande 55 Officersmässen, Sannahed måndagen den 14 juni 1993, kl 18.30-21.25 Samtliga ledamöter utom

Läs mer

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-10-05 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Storrummet onsdagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

onsdagen den 2 februari 1994, kl

onsdagen den 2 februari 1994, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-02-02 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 2 februari 1994, kl 17.00-17.35 Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

torsdagen den 20 augusti 1992, kl

torsdagen den 20 augusti 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-08-20 Plats och tid Stadshuset, Storrummet, torsdagen den 20 augusti 1992, kl 17.00-18.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 mars 2000, klockan 17.00-17.50. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Kent Sundström Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne Arvidsson

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 14 december 1992, kl Tjg ersättare Bert Eriksson Iréne Blom Marianne Järnqvist Börje Åström

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 14 december 1992, kl Tjg ersättare Bert Eriksson Iréne Blom Marianne Järnqvist Börje Åström 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-12-14 Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 14 december 1992, kl 18.30-19.50. Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Plats och tid Teatern, Kumla Folkets hus, måndagen den 25 februari 2002 klockan 18.30-20.45 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Gun-Britt Andersson (s), Siv Arvebrink (s) Sven-Inge

Läs mer

onsdagen den 20 januari 1993, kl

onsdagen den 20 januari 1993, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-01-20 Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 20 januari 1993, kl 17.00-18.10 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 klockan 18.30 20.05 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Annica Eriksson (s) Gudrun

Läs mer

måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25

måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-12-13 Plats och tid Beslutande Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Hällabrottet, Ordenshuset Tid Måndagen den 16 juni 2003, kl 18.30 20.25 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 9 april 1997 kl 17.00-17.50 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november 1989, kl 17.30-23.10

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november 1989, kl 17.30-23.10 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1989-11-20 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november

Läs mer

onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45

onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-11-17 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 januari 2002, klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-11-25 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-11-25, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 12 november 1997 klockan 17.00-17.55. Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 19 maj 2003 kl 18.30 19.15 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 4 december 1996, kl 17.00-17.30. Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 september 2002, klockan 17.00 18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Rikard Svärd (c) tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 16 december 1996 kl 18.30-19.50, 22.50-23.30. Beslutande Samtliga ledamöter utom Lena Eriksson (s) Bength Lundberg (s) Sigbritt Collin (s) Johan Lagerfelt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 6 mars 1996, kl 17.00-17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg, ordf Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 april 2006, klockan 17.00 18.05 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lisbet Björklund (s), tjg ers Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 september 2004, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Kristina Davidsson (s), tjg

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 12 januari 2000, klockan 17.00-17.45 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Leif Grahn, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 6 maj 1998, klockan 17.25-18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.30-16.00 ande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Kerstin Lundqvist Eriksson (fp) Liselott

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 21 november 1988, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 21 november 1988, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1988-11-21 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 21 november 1988, kl 18.30-00.25 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, tisdagen den 5 oktober 2004, klockan 17.00 18.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Peter Agerhäll

Läs mer

måndagen den 21 november 1994, kl Bitte Sjöström (v) 89

måndagen den 21 november 1994, kl Bitte Sjöström (v) 89 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-11-21 Plats och tid Beslutande o m Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 21 november 1994, kl 17.30-20.20 20.40-21.15 Samtliga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Ekeby bygdegård, måndagen den 19 juni 2000, klockan 18.30-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Gun-Britt Andersson Yvonne Hagström Kjell Hellberg Sofia Lindstrand

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 31 maj 1995, kl

Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 31 maj 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-05-31 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 31 maj 1995, kl 17.00-19.00 Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Annica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 mars 2008, klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 november 1998, kl 17.00-18.05 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 september 2005, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2011-02-21 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 17.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Kerstin Junker (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 november 2001 kl 17.00 17.45 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Gun-Britt Andersson (s) Göran Arveståhl

Läs mer