torsdagen den 20 augusti 1992, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "torsdagen den 20 augusti 1992, kl"

Transkript

1 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Storrummet, torsdagen den 20 augusti 1992, kl Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Bength Lundberg, tjg ers Tony Blom Kjell Hellberg Annica Eriksson Börje Pettersson Rolf Östman Barbro Holmqvist Johan Lagerfelt Alf Lundh Per-Arne Mårstad Ola Daréus Tomas Hagenfors Närv ej tjg ers Berndt Andersson Carl-Gustav Thunström Ulla Jonson Sven-Olof Lannhard Åke Hedberg Katrin Tensmyr Övriga Brittmarie Sandahl, sekr Torild Hilmersson Justerare Barbro Holmqvist Sekreterare Brittmarie Sandahl Ordförande... Sven-Ove Cederstrand Justerare... Barbro Holmqvist Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/nämnd Kommunstyrelsen Sammantr datum Datum för Datum för uppsättande nedtagande

2 2 Förvaringsplats Kommunledningskontoret Underskrift... Birgitta Johansson Ellbén Utdragsbestyrkande

3 3 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 66 Anmälan av arbetsutskottets och byggutskottets protokoll Anmäles beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott genom protokoll av den 2 juni, 16 juni och 11 augusti 1992 samt beslut av kommunstyrelsens byggutskott genom protokoll av den 15 maj och 5 juni 1992.

4 4 Justeringssign Utdragsbestyrkande

5 5 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 67 Au 154 Dnr Anders Jonssons m fl motion angående arbetslösas rätt till barnomsorg Kommunfullmäktige har den 23 mars 1992, 37, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Anders Jonsson och Bitte Sjöström framlagd motion angående arbetslösas rätt till barnomsorg. I motionen föreslås fullmäktige besluta att arbetslösa föräldrar ska ha rätt att behålla sin plats inom barnomsorgen eller garanteras plats när de erbjuds ett arbete. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 7 april 1992, 98, åt socialnämnden att avge förslag till yttrande. Socialnämnden har den 26 maj 1992 avgivit förslag till yttrande. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att anta yttrandet samt att motionen därmed skall anses besvarad. Kjell Hellberg föreslår följande tillägg till yttrandet "att den förälder som förlorat eller lämnat sin barnomsorgsplats på grund av arbetslöshet skall placeras under begreppet förtur, dvs före den ordinarie barnomsorgskön, efter punkterna 1-3 under rubriken Förturer i den av fullmäktige beslutade barnomsorgsplanen för åren , samt

6 6 att vid en senare revidering av barnomsorgsplanen skall detta införas." Justeringssign Utdragsbestyrkande forts

7 7 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 67, forts Rolf Östman och Thomas Hagenfors yrkar bifall till Hellbergs förslag. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag med Hellbergs tilläggsförslag.

8 8 Justeringssign Utdragsbestyrkande

9 9 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 68 Au 162 Dnr Alf Lundhs motion angående inrättande av naturvårdsråd Kommunfullmäktiges ordförande har enligt arbetsordning för Kumla kommunfullmäktige, 10, till kommunstyrelsen för beredning remitterat en av Alf Lundh inlämnad motion angående inrättande av naturvårdsråd. I motionen föreslås fullmäktige besluta att inrätta ett naturvårdsråd i Kumla kommun. Arbetsutskottet beslöt den 13 november 1990, 274, att uppdra åt kommunkansliet att utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att ta erforderliga initiativ för att få till stånd ett miljöråd för kontakt med föreningslivet i miljö-och naturvårdsfrågor samt att motionen därmed skall anses besvarad. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.

10 10 Justeringssign Utdragsbestyrkande

11 11 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 69 Au 163 Dnr miljödelegation Anna Karlssons m fl motion angående Kommunfullmäktige har den 17 december 1990, 98, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Anna Karlsson m fl framlagd motion angående miljödelegation. I motionen föreslås fullmäktige besluta att en miljödelegation med representanter för alla partier och förvaltningar tillsätts och att en halvtidstjänst tillsätts för delegationens räkning. Arbetsutskottet beslöt den 14 januari 1991, 10, att uppdra åt kommunkansliet att utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att avslå motionen. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.

12 12 Justeringssign Utdragsbestyrkande

13 13 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks Au 164 Dnr Sven Gunnar Perssons m fl och Johan Lagerfelts motioner angående vänort i Baltikum Kommunfullmäktige har den 25 februari 1991, 11 och 12, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat av Sven Gunnar Persson m fl och Johan Lagerfelt framställda motioner angående vänort i Baltikum. I Sven Gunnar Perssons m fl motion föreslås fullmäktige besluta att upprätta vänortsförbindelse med en ort i Baltikum. I Johan Lagerfelts motion föreslås fullmäktige besluta att kommunen arbetar för att snarast uppta ett vänortssamarbete med lämplig kommun i Baltikum. Arbetsutskottet beslöt den 5 mars 1992, 75 och 76, att uppdra åt kommunkansliet att utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. I yttrandet föreslås att fullmäktige beslutar att avslå motionerna. Barbro Holmqvist föreslår att fullmäktige beslutar att stöda och uppmuntra kontakter med Baltikum, såatt på sikt ett vänortssamarbete kan växa fram ur dessa. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att avslå motionerna.

14 14 Justeringssign Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag. forts Utdragsbestyrkande

15 15 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 70, forts Alf Lundh föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att för närvarande ej uppta vänortsförbindelse med ort i Baltikum, att föreningars, kyrkors och företags kontakter med Baltikum uppmuntras, samt att motionerna därmed skall anses besvarade. Barbro Holmqvist föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att stöda och uppmuntra föreningars, kyrkors och företags kontakter med Baltikum, så att på sikt ett vänortssamarbete kan växa fram ur dessa, samt att motionerna därmed skall anses besvarade. Sven-Ove Cederstrand och Rolf Östman yrkar bifall till Lundhs förslag. Johan Lagerfelt och Tomas Hagenfors yrkar bifall till Holmqvists förslag. Då ordföranden finner övervägande bifall till Lundhs förslag begärs votering. Följande voteringsproposition fastställs: Den som önskar bifalla Lundhs förslag röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har kommunstyrelsen beslutat bifalla Holmqvists förslag. I omröstningen avges 9 Ja-röster och 4 Nej-röster. Ja-röster avges av Bength Lundberg, Tony Blom, Kjell Hellberg, Annica Ericsson, Börje Pettersson, Rolf Östman, Alf Lundh, Per-Arne Mårstad och Sven-Ove Cederstrand. Nej-röster avges av Barbro

16 16 Holmqvist, Johan Lagerfelt, Ola Daréus och Tomas Hagenfors. Justeringssign Utdragsbestyrkande forts

17 17 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 70, forts Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla Lundhs förslag.

18 18 Justeringssign Utdragsbestyrkande

19 19 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 71 Au 165 Dnr Egon Erikssons m fl motion angående ändrade regler för partistödet Kommunfullmäktige har den 15 juni 1992, 61, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Egon Eriksson m fl framlagd motion om ändrade regler för partistödet. I motionen föreslås fullmäktige besluta att ett nytt system för partistöd tas fram och att detta fördelas dels med ett väl tilltaget grundstöd per parti i fullmäktige, och dels utifrån antalet mandat i fullmäktige att förslag presenteras fullmäktige för beslut såatt de nya reglerna hinner träda ikraft redan till Förslag till yttrande över motionen har utarbetats inom kommunledningskontoret. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att anta yttrandet samt att motionen därmed skall anses besvarad. Rolf Östman föreslår att en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp tillsätts för att se över ersättningsreglerna för partierna. Sven-Ove Cederstrand, Tomas Hagenfors, Alf Lundh och Barbro Holmqvist yrkar avslag till Östmans förslag. Kommunstyrelsen beslutar

20 20 att tillstyrka arbetsutskottets förslag, samt Justeringssign Utdragsbestyrkande forts

21 21 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 71, forts att avslå Östmans förslag. Rolf Östman reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.

22 22 Justeringssign Utdragsbestyrkande

23 23 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 72 Au 166 Dnr Anna Karlssons m fl motion angående småpartiers möjlighet att arbeta Kommunfullmäktige har den 23 oktober 1989, 85, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Anna Karlsson m fl framlagd motion angående småpartiers möjlighet att arbeta. I motionen föreslås fullmäktige besluta att ledamot eller suppleant i fullmäktige har rätt att närvara vid sammanträde med alla nämnder, styrelser och beredningar om respektive parti inte är representerat däri, att sådan representant och suppleanter ska ha rätt att få sin mening antecknad till protokollet, samt att sammanträdesarvode utgår till sådan representant vid sammanträde på arbetstid. Arbetsutskottet beslöt den 24 oktober 1989, 267, att uppdra åt kommunkansliet att utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att avslå motionen. Rolf Östman yrkar bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

24 24 Rolf Östman reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag. Justeringssign Utdragsbestyrkande

25 25 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 73 Au 167 Dnr Anna Karlssons m fl motion angående partiföreträdare för småpartier Kommunfullmäktige har den 17 december 1990, 99, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Anna Karlsson m fl framlagd motion angående partiföreträdare för småpartier. I motionen föreslås fullmäktige besluta att Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna och Kristdemokratiska samhällspartiet tilldelas varsin partiföreträdarresurs motsvarande 20 procent av en kommunalrådslön. Arbetsutskottet beslöt den 14 januari 1991, 9, att uppdra åt kommunkansliet att utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att avslå motionen. Rolf Östman föreslår att en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp tillsätts för att se över ersättningsreglerna för partierna. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag, samt att avslå Östmans förslag. Rolf Östman reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.

26 26 Justeringssign Utdragsbestyrkande

27 27 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 74 Au 168 Dnr Ändring av avgifter för felparkering Nu gällande taxa för felparkeringsavgifter antogs av kommunfullmäktige den 20 mars 1989, 11. Tekniska nämnden har den 10 juni 1992, 34, beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta följande taxa för felparkeringsavgifter i Kumla kommun Förseelse vid Avgift Stoppförbud 300 kronor P-förbud 300 "- Längre tid än tillåten 200 "- Handikapplats 400 "- Vägkorsning 300 "- Färdriktning 300 "- GC-bana 300 "- Övergångsställe 300 "-. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att anta förslaget samt att den nya taxan skall gälla från och med den 1 oktober Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.

28 28 Justeringssign Utdragsbestyrkande

29 29 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 75 Au 169 Dnr Övertagande av tillsyn enligt miljöskyddslagen Av miljöskyddslagen (SFS 1969:387) 44 a framgår att länsstyrelsen efter åtagande av en kommun får överlåta åt den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet att utföra sådan tillsyn som annars ankommer på länsstyrelsen. Miljö- och byggnadsnämnden har den 23 juni 1992, 61, beslutat föreslå att kommunen hemställer att länsstyrelsen i enlighet med miljöskyddslagen 44 a från och med den 1 januari 1993 till miljö-och byggnadsnämnden i Kumla överlåter tillsynen över dels ladugård, stall eller annan anläggning för djur med utrymme för mer än 100 djurenheter (punkt B enligt förteckning i bilaga till miljöskyddsförordningen), dels följande företag i Kumla kommun: AGE Skofabrik AB, Box 60, Kumla (B 35.02), Ericsson Mobile Communications AB, Box 28, Kumla (B ), Ericsson Radio Systems AB, Box 118, Kumla (B 38.02), Kriminalvårdsanstalten Kumla, Kumla (B 38.02). Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att bifalla förslaget. Per-Arne Mårstad yrkar avslag till arbetsutskottets förslag i den del som avser tillsyn

30 30 över ladugård, stall eller annan anläggning för djur med utrymme för mer än 100 djurenheter. forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

31 31 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 75, forts Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Johan Lagerfelt deltar ej i beslutet.

32 32 Justeringssign Utdragsbestyrkande

33 33 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 76 Au 156 Förköpsärende - fastigheten Ekeby-Nybble 1:15 A Kihlgård Köpekontrakt har upprättats enligt vilket Anders O Arnesson Kihlgård, Vintrosa, av Olov Arnesson och Ewa Lyly, E Lyly Örebro, förvärvat fastigheten Nybble 1:15 i Ekeby rek m mottag- församling, Kumla, för en köpeskilling om ningsbevis kronor. Säljarna har den 26 maj 1992 inkommit med + besvärshänv förfrågan om kommunen avser utöva sin förköpsrätt. Inskrivnings- Fastighetschefen och stadsarkitekten har förordat myndigheten, förköp med anledning av att fastigheten delvis lig-hallsberg ger inom detaljplanelagt skyddsområde runt Kvarntorps industriområde. Ekonomienheten Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen skall utnyttja sin förköpsrätt till fastigheten. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

34 34 Justeringssign Utdragsbestyrkande

35 35 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 77 Au 170 Dnr Fastighetsförsäljning - del av Hällabrottet 1:14, Kapellgatan, Kumla Ekonomienheten Köpekontrakt har upprättats enligt vilket Kumla T Arvidsson kommun till Kumla Fastighetsaktiebolag försäljer E Pettersson del av fastigheten Hällabrottet 1:14, Kumla, cirka kvm, för en köpesumma om kronor. Avtalet gäller under förutsättning att det godkännes av kommunstyrelsen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna avtalet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

36 36 Justeringssign Utdragsbestyrkande

37 37 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 78 Au 171 Dnr Fastighetsförsäljning - fastigheten Hällabrottet 1:91, Ramsågsgatan, Kumla Ekonomienhet Kumla kommun försäljer genom fastighetsreglering T Arvidsson fastigheten Hällabrottet 1:91, Kumla, till E Pettersson Ellege Emballage AB mot en ersättning om kronor. Den försålda fastigheten skall föras till Hällabrottet 1:97 och användas för industriändamål. Överenskommelsen om fastighetsreglering gäller under förutsättning att den godkännes av kommunstyrelsen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna överenskommelsen. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

38 38 Justeringssign Utdragsbestyrkande

39 39 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 79 Au 172 Dnr Avtal om räddningstjänst avsedd för SAKAB:s industriområden A Höög Sedan 1983 finns avtal tecknat mellan Kumla kommun och Svensk avfallskonvertering AB om räddningstjänst avsedd för SAKAB:s industriområden i Kumla kommun. Med anledning av överläggningar om försäljning av SAKAB har en genomgång gjorts av nu gällande avtal. Ett i princip likalydande avtal om räddningstjänst har tecknats att gälla från och med den 1 juli Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna avtalet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

40 40 Justeringssign Utdragsbestyrkande

41 41 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 80 Au 155 Dnr Utredning om samordning av kommunens och stiftelsen Kumlabostäders fastighetsskötsel B Örtegren I samband med utredning om stiftelsen Kumla- -Kumlabostäder bostäders framtida organisation har frågan om Ekonomienheten samordning av kommunens och Kumlabostäders fastighetsskötsel aktualiserats. Kommunstyrelsens arbetsutskott antog den 11 februari 1992, 29, förslag till uppläggning av utredning om samordning av kommunens och Kumlabostäders fastighetsskötsel. Utredningen har genomförts och redovisas i promemoria av den 4 maj Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt Kumlabostäder och stadsbyggnadsförvaltningen att under 1993 och 1994 genomföra de samordningar av personal, lokaler, maskiner m m som ger samordningsvinster, att uppdra åt Kumlabostäder och stadsbyggnadsförvaltningen att under första kvartalet 1995 återkomma till Kumlabostäders styrelse och kommunstyrelsen med redovisning av uppnådda samordningsvinster samt att vad gäller kultur- och fritidsförvaltningens fastigheter avvakta beslut om vilken nämnd som skall ansvara för kommunens grönområden. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

42 42 Justeringssign Utdragsbestyrkande

43 43 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 81 Au 143 Dnr Omklädnadsutrymmen BOB-hallen Kultur- och IFK Kumla alliansen, IFK Kumla hockey och IFK Kumla fritidsndn fotboll anhåller i gemensam skrivelse av den 28 Ekonomienheten april 1992 att kommunen medverkar till att skapa fler omklädnadsutrymmen i BOB-hallen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt den 12 maj 1992, 137, att remittera skrivelsen till kultur-och fritidsförvaltningen för yttrande senast den 25 maj Kultur- och fritidsförvaltningen tillstyrker en utökning av antalet omklädnadsutrymmen men framhåller samtidigt behovet av tilläggsanslag för genomförande av förslagna investeringar. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden ett tillläggsanslag om kronor på investeringsbudgeten för anordnande av föreslagna omklädnadsutrymmen i BOB-hallen. Vidare beslutar arbetsutskottet att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden att till budgetberedningen ta fram dels förslag till lösning av förrådsfrågan, dels förslag angående parkavdelningens placering och dimensionering samt ansvaret för kommunens skogar. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

44 44 Justeringssign Utdragsbestyrkande

45 45 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 82 Au 173 Dnr Ansökan om kommunal borgen - stiftelsen Kumlabostäder Ekonomienheten Stiftelsen Kumlabostäder har i skrivelse av den 6 Kumlabostäder juli 1992 ansökt om kommunal borgen för lån om Kammarrätten kronor avseende ombyggnad av tolv lägeni Jönköping heter i kv Läraren 2 med adress Köpmangatan 41, Kumla. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja begärd borgen. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

46 46 Justeringssign Utdragsbestyrkande

47 47 Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/nämnd Kommunstyrelsen Sammantr datum Datum för Datum för uppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunledningskontoret Underskrift... Birgitta Johansson Ellbén

onsdagen den 21 april 1993, kl

onsdagen den 21 april 1993, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-04-21 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 21 april 1993, kl

Läs mer

onsdagen den 23 september 1992, kl

onsdagen den 23 september 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-09-23 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 23 september 1992, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

måndagen den 15 februari 1993, kl Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Barbro Holmqvist Ej tjg ers Berndt Andersson Sven-Olof Lannhard

måndagen den 15 februari 1993, kl Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Barbro Holmqvist Ej tjg ers Berndt Andersson Sven-Olof Lannhard 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-02-15 Plats och tid Drabanten, Kumla Folkets hus måndagen den 15 februari 1993, kl 18.00-18.10 Beslutande Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

måndagen den 15 juni 1992, kl

måndagen den 15 juni 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-06-15 Plats och tid Beslutande Tjg ersättare Fylsta skola, Orkestersalen måndagen den 15 juni 1992, kl 18.30-19.10 Samtliga

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 januari 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 januari 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-01-22 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 januari 1990, kl 18.30-19.10 Samtliga ledamöter

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 22 januari 1992, kl

Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 22 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-01-22 Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 22 januari 1992, kl 17.00-17.50 Beslutande Övriga Salomonsson Justerare

Läs mer

onsdagen den 2 februari 1994, kl

onsdagen den 2 februari 1994, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-02-02 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 2 februari 1994, kl 17.00-17.35 Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 maj 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 maj 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-05-18 Plats och tid Beslutande Tjg ersättare Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 maj 1992, kl 18.50-19.40 Samtliga

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus, måndagen den 21 oktober 1991, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus, måndagen den 21 oktober 1991, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-10-21 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus, måndagen den 21 oktober

Läs mer

måndagen den 14 februari 1994, kl Tjg ersättare Björn Eriksson Iréne Blom Marianne Järnqvist Göran Andersson Gulli Wallgren

måndagen den 14 februari 1994, kl Tjg ersättare Björn Eriksson Iréne Blom Marianne Järnqvist Göran Andersson Gulli Wallgren 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-02-14 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 14 februari 1994, kl 18.30-20.45 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 25 februari 1991, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 25 februari 1991, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-02-25 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 25 februari

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 27 februari 1995, kl

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 27 februari 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-02-27 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 27 februari 1995, kl 18.30-19.55 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 4 mars 1998, klockan 17.00-17.50 Beslutande Annica Eriksson, ordf Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Åke Sundeqvist, tjg ers Torbjörn

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-09-18 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Husaren måndagen den 18 september 1995, kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1988-10-24 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl 18.30-18.45 Samtliga

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 28 maj 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 28 maj 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-05-28 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 28 maj 1990,

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-10-05 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Storrummet onsdagen den

Läs mer

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-06-01 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

onsdagen den 15 september 1993, kl

onsdagen den 15 september 1993, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-09-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Nämndrummet onsdagen

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl Inga Davidsson-Friberg Ruth Svärd Anna Karlsson

Gillesalen, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl Inga Davidsson-Friberg Ruth Svärd Anna Karlsson 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-04-22 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 18.30- Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 16 december 1991, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 16 december 1991, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-12-16 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 16 december 1991, kl 18.30-20.00.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

onsdagen den 20 januari 1993, kl

onsdagen den 20 januari 1993, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-01-20 Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 20 januari 1993, kl 17.00-18.10 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 6 mars 1996, kl 17.00-17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg, ordf Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 4 december 1996, kl 17.00-17.30. Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

måndagen den 18 juni 1990, kl

måndagen den 18 juni 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-06-18 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Ekeby församlingshem, måndagen den 18 juni 1990, kl

Läs mer

måndagen den 12 juni 1989, kl

måndagen den 12 juni 1989, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1989-06-12 Plats och tid Beslutande Officersmässen, Sannahed måndagen den 12 juni 1989, kl 18.30-19.40 Samtliga ledamöter utom Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 31 maj 1995, kl

Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 31 maj 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-05-31 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 31 maj 1995, kl 17.00-19.00 Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Annica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 oktober 1999, kl 17.00-18.50 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Kent Sundström Sven-Ove Cederstrand Elisabeth Ekestubbe, tjg ers Marianne

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 26 februari 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 26 februari 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-02-26 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 26 februari 1990, kl 18.30-20.10 Samtliga

Läs mer

Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl

Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-12-18 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

måndagen den 13 juni 1994, kl Tommy Johansson Tomas Hagenfors from Tjg ersättare Siv Arvebrink Sven-Erik Dahlberg

måndagen den 13 juni 1994, kl Tommy Johansson Tomas Hagenfors from Tjg ersättare Siv Arvebrink Sven-Erik Dahlberg 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-06-13 Plats och tid Officersmässen, Sannahed måndagen den 13 juni 1994, kl 18.30-20.20 Beslutande 52 Samtliga ledamöter utom

Läs mer

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-11-15 Plats och tid Beslutande 113 Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Samtliga ledamöter

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 14 december 1992, kl Tjg ersättare Bert Eriksson Iréne Blom Marianne Järnqvist Börje Åström

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 14 december 1992, kl Tjg ersättare Bert Eriksson Iréne Blom Marianne Järnqvist Börje Åström 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-12-14 Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 14 december 1992, kl 18.30-19.50. Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 december 2001 klockan 17.00 18.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25

måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-12-13 Plats och tid Beslutande Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 mars 2000, klockan 17.00-17.50. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Kent Sundström Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 23 september 1996, kl 18.30-19.25 Beslutande Tjg ersättare Ej tjg ersättare Övriga Samtliga ledamöter utom Marianne Arvidsson (s) Berndt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 26 januari 1998 klockan 18.30-19.35 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Sven-Ove Cederstrand (s) Tony Blom (s) Eva Blomqvist

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus tisdagen den 13 december 1988, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus tisdagen den 13 december 1988, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1988-01-18 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus tisdagen den 13 december 1988, kl 18.30-19.00 Samtliga ledamöter

Läs mer

onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45

onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-11-17 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 3 juni 1998, kl 17.00-17.55 Beslutande Dan-Åke Moberg Sven-Inge Carlsson, tj ers 62-63 Marianne Arvidsson Sofia Lindstrand, tj ers Annica Eriksson Rolf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

måndagen den 14 juni 1993, kl Tjg ersättare Bert Eriksson Arne Önnefors Marianne Järnqvist Åke Hedberg Närv ej tjg ers Gull-May Arnell

måndagen den 14 juni 1993, kl Tjg ersättare Bert Eriksson Arne Önnefors Marianne Järnqvist Åke Hedberg Närv ej tjg ers Gull-May Arnell 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-06-14 Plats och tid Beslutande 55 Officersmässen, Sannahed måndagen den 14 juni 1993, kl 18.30-21.25 Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 oktober 1992, kl Åke Sundeqvist. Tjg ersättare Birgit Andersson Sven Sundin

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 oktober 1992, kl Åke Sundeqvist. Tjg ersättare Birgit Andersson Sven Sundin 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-10-19 Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 oktober 1992, kl 18.30-20.40. Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 12 januari 2000, klockan 17.00-17.45 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Leif Grahn, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 12 november 1997 klockan 17.00-17.55. Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Ej tjg ersättare Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 29 januari 1996 kl 18.30-19.15 Samtliga ledamöter utom Håkan Håkansson (s) Gulli Wallgren (s) Göran Arveståhl (m) Ola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 september 2004, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Kristina Davidsson (s), tjg

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 april 1991, kl MariAnne Andersson Maj Johansson

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 april 1991, kl MariAnne Andersson Maj Johansson 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-04-22 Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 april 1991, kl 18.30-20.35 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 januari 2001 klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Peter Agerhäll Sven-Ove Cederstrand Göran Arveståhl Marianne Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

måndagen den 21 mars 1994, kl Tjg ersättare Siv Arvebrink Marianne Emberg

måndagen den 21 mars 1994, kl Tjg ersättare Siv Arvebrink Marianne Emberg 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-03-21 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 21 mars 1994, kl 18.30-19.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 23 januari 1989, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 23 januari 1989, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1989-01-23 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 23 januari 1989, kl 18.30-20.12 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 april 2001 kl. 17.15 18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 september 1989, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 september 1989, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1989-09-18 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 september

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 november 1998, kl 17.00-18.05 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 november 1995, kl

Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 november 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-11-15 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 november 1995, kl 17.00-17.55 Beslutande Ej tjg ers Övriga Dan-Åke

Läs mer

måndagen den 13 juni 1988, kl

måndagen den 13 juni 1988, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1988-06-13 Plats och tid Beslutande Officersmässen, Sannahed måndagen den 13 juni 1988, kl 18.30-20.00 Samtliga ledamöter utom Håkan

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2009-12-02 Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2009-12-02, klockan 17:00-17:15 Beslutande Lennart Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C) Katarina Hansson (S) Linda Axäng (FP) Björn Eriksson (S) Maria Haglund

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 november 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 november 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-11-19 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 november

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 januari 2002, klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 september 2005, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 20 mars 2000, klockan 18.30-19.15. Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Yvonne Hagström Irene Östlund Göran Arveståhl Irene Welander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 3 november 2004, klockan 17.00 17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Liselott Schöllin (kd), tjg ers Björn Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 9 april 1997 kl 17.00-17.50 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, tisdagen den 5 oktober 2004, klockan 17.00 18.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Peter Agerhäll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 3 mars 1999, klockan 17.00-18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Kent Sundström Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 28 februari 2000, klockan 18.30-20.40 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Liselott Rehnman Sofia Lindstrand Jan Rohlén Kent Sundström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 16 december 1996 kl 18.30-19.50, 22.50-23.30. Beslutande Samtliga ledamöter utom Lena Eriksson (s) Bength Lundberg (s) Sigbritt Collin (s) Johan Lagerfelt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 september 2006, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Stadshuset, kansliavdelningen torsdag den 24 augusti kl Sara Klerestam. Sölve Persson. Anslag/Bevis

Sammanträdesprotokoll. Stadshuset, kansliavdelningen torsdag den 24 augusti kl Sara Klerestam. Sölve Persson. Anslag/Bevis Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 21 augusti 2006, kl 18.30-18.45 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sven-Inge Carlsson (s) Maria Rönnbäck

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 september 2002, klockan 17.00 18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Rikard Svärd (c) tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunfullmäktige Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2011-10-18, klockan 18:30-18:40 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Denis Nilsson (V) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Teatern, Kumla Folkets hus, måndagen den 27 maj 2002 klockan 18.30-19.45 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Liselott Rehnman (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 november 2001 kl 17.00 17.45 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Gun-Britt Andersson (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 29 maj 1996 klockan 17.15-18.20 Beslutande Dan-Åke Moberg, ordf Björn Eriksson, tjg ers 66-67 Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november 1989, kl 17.30-23.10

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november 1989, kl 17.30-23.10 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1989-11-20 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 17 mars 2008, kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Björn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 klockan 18.30 20.05 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Annica Eriksson (s) Gudrun

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-02-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2010-02-03, klockan 17:00-17:45 Beslutande Lennart Eriksson (S) Linda Axäng (FP) Annica Ericsson (S) Maria Haglund (M) Katarina Hansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 oktober 2000 klockan 17.00-18.40. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Peter Agerhäll Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Ekeby bygdegård, måndagen den 19 juni 2000, klockan 18.30-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Gun-Britt Andersson Yvonne Hagström Kjell Hellberg Sofia Lindstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 6 maj 1998, klockan 17.25-18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 10 september 2003, klockan 17.00 17.50 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lisbet Björklund (s),

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 april 1988, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 april 1988, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1988-04-18 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 april

Läs mer

måndagen den 21 november 1994, kl Bitte Sjöström (v) 89

måndagen den 21 november 1994, kl Bitte Sjöström (v) 89 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-11-21 Plats och tid Beslutande o m Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 21 november 1994, kl 17.30-20.20 20.40-21.15 Samtliga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 maj 2004, klockan 17.00 17.20 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 april 2006, klockan 17.00 18.05 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lisbet Björklund (s), tjg ers Kerstin

Läs mer