Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november 1989, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november 1989, kl 17.30-23.10"

Transkript

1 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november 1989, kl Samtliga ledamöter utom Kjell Hellberg Bength Lundberg Arne Larsson Rune Jansson Sven-Gunnar Persson Anna Karlsson Anne-Christine iberg Annika Eriksson Kerstin Bergström Inge Rydh Tony Blom Per-Arne Mårstad Jan-Erik Lövstam Ulla-Britt Andersson Rolf Östman Göran Larsson Gudrun Persson Torild Hilmersson, sekr Carl-Gustav Thunström och Barbro Holmqvist Stadshuset, kanslichefens tjänsterum torsdagen den 23 november 1989, kl Sekreterare Ordförande Torild Hilmersson... Berndt Andersson Justerare Carl-Gustav Thunström Barbro Holmqvist Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/nämnd Kommunfullmäktige Sammantr datum Datum för Datum för

2 2 uppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunkansliet Underskrift... Anita Ericson Utdragsbestyrkande

3 3 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 88 Anmälda förhinder och upprop Förhinder har anmälts av ledamöterna Kjell Hellberg, Bength Lundberg, Arne Larsson, Rune Jansson, Sven-Gunnar Persson, Anna Karlsson, Anne-Christine iberg, Annika Eriksson och Kerstin Bergström. Suppleanterna Inge Rydh, Tony Blom, Per-Arne Mårstad, Jan-Erik Lövstam, Ulla-Britt Andersson, Rolf Östman, Göran Larsson samt Gudrun Persson har inkallats för tjänstgöring. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anmälda förhinder. Därefter förrättas upprop.

4 4 Justeringssign Utdragsbestyrkande

5 5 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 88 a Föredragningslistan Fullmäktige beslutar att ärende i den utsända föredragningslistan behandlas i följande ordning: 105, 88-91, , 95, 96, 98, 92, 93, 94 och 97, samt att debatten om 95, 96, 98 och 92 genomföres i ett sammanhang.

6 6 Justeringssign Utdragsbestyrkande

7 7 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 89 Ks 96 Au 238 Dnr Motion om interkommunal ersättning för elever vid alternativa skolor Skolstyrelsen Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde den 12 juni 1989, 54, att till kommunstyrelsen, för beredning, remittera Barbro Holmqvists m fl motion angående interkommunal ersättning för elever vid alternativa skolor. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att interkommunal ersättning utbetalas till de ungdomar i Kumla kommun som väljer sin skolgång i av regering och riksdag godkända alternativa skolor. Arbetsutskottet beslöt vid sammanträde den 20 juni 1989, 145, att uppdra åt skolstyrelsen att avge förslag till yttrande. Förslag till yttrande har upprättats av skolförvaltningen den 28 augusti 1989 och antagits av skolstyrelsen vid sammanträde den 13 september 1989, 41. Skolstyrelsen anser ej att generellt beslut skall fattas om ersättning till alternativa skolor. I stället skall ansökningarna prövas från fall till fall. De enskilda ansökningarna skall bedömas utifrån verksamhetens pedagogiska förnyelse och möjlighet till mångfald för hela skolan. Som krav ställs att skolorna godkänts samt att statsbidrag utgår till skolan. Sven Elisson yrkar bifall till motionen. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

8 8 att antaga skolstyrelsens förslag till yttrande, samt forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

9 9 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 89 Ks 96 Au 238, forts Dnr att motionen därmed skall anses besvarad. Sven Elisson reserverar sig mot beslutet. Barbro Holmqvist, Sven Elisson och Ola Daréus yrkar bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Sven Elisson, Ola Daréus, Barbro Holmqvist och Rune Jansson reserverar sig mot beslutet till förmån för tillstyrkan till motionen. Barbro Holmqvist, Finn Haglund och Sven Elisson yrkar bifall till motionen. Börje Pettersson och Elisabet Hamrén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Sven Elisson, Ola Daréus, Katrin Tensmyr, Gunnar Persson, Kerstin Lundqvist-Eriksson, Barbro Holmqvist, Finn Haglund, Johan Lagerfelt och Rune Odelind reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

10 10 Justeringssign Utdragsbestyrkande

11 11 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 90 Ks 98 Dnr Dnr Au 257 Dnr Alf Lundhs, Sven-Gunnar Perssons och Johan Lagerfelts motioner angående dagbarnvårdarens rätt att räkna in egna barn i underlaget för tjänst Socialndn Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen, för beredning remitterat av ledamöterna Sven-Gunnar Persson, Alf Lundh samt Johan Lagerfelt framställda motioner angående dagbarnvårdarnas rätt att räkna in egna barn i underlaget för tjänst. I motionerna föreslås fullmäktige besluta att socialnämnden får i uppdrag att utarbeta en modell i vilken de kommunala dagbarnvårdarna kan räkna in sina egna barn i underlaget för tjänst. Arbetsutskottet beslöt vid sammanträde den 25 april 1989, 82-84, uppdra åt socialnämnden att avge förslag till yttrande. Socialnämnden har vid sammanträde den 3 oktober 1989, 109, avgivit förslag till yttrande. Alf Lundh och Sven Elisson föreslår att ärendet återremitteras till socialnämnden för utredning enligt Birgitta Daréus förslag. Dan-Åke Moberg tillstyrker socialnämndens förslag. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att antaga socialnämndens förslag, samt att därmed anse motionen besvarad. Alf Lundh och Sven Elisson reserverar sig mot beslutet.

12 12 Alf Lundh, Ola Daréus och Rune Jansson yrkar pååterremiss till socialnämnden för en noggrannare forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

13 13 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 90 Ks 98 Dnr Dnr Au 257, forts Dnr kostnadsanalys över kommunens nettokostnader för plats i familjedaghem där egna barn räknas in i underlaget jämfört med plats i nyproduktion. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Alf Lundh, Sven Elisson, Barbro Holmqvist, Ola Daréus, Rune Jansson och Elisabet Hamrén reserverar sig mot beslutet. Alf Lundh yrkar att ärendet återremitteras till socialnämnden. Johan Lagerfelt yrkar bifall till motionen. Dan-Åke Moberg yrkar avslag till förslaget om återremiss samt bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att avslå Alf Lundhs yrkande samt att bifalla kommunstyrelsens förslag. Alf Lundh, Elisabet Hamrén, Inga Davidsson, Sven-Olov Lannhard, Majken Larsson, Per-Arne Mårstad, Sven Elisson, Ola Daréus, Katrin Tensmyr, Gunnar Persson, Kerstin Lundqvist-Eriksson, Barbro Holmqvist, Finn Haglund, Johan Lagerfelt, Rune Odelind, Per Holm, Göran Larsson och Jan-Erik Lövstam reserverar sig mot beslutet till förmån för Alf Lundhs yrkande om återremiss.

14 14 forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

15 15 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 90 Ks 98 Dnr Dnr Au 257, forts Dnr Vidare reserverar sig Barbro Holmqvist, Finn Haglund, Johan Lagerfelt och Rune Odelind mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

16 16 Justeringssign Utdragsbestyrkande

17 17 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäkrige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 91 Ks 97 Au 239 Dnr Motion angående personalpolitiskt program för Kumla kommun B Nilsson Kommunfullmäktiges ordförande har i enlighet med 10 i arbetsordningen för kommunfullmäktige till kommunstyrelsen överlämnat Alf Lundhs motion angående personalpolitiskt program för Kumla kommun. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att ett nytt personalpolitiskt program för Kumla kommun utarbetas under Arbetsutskottet beslöt vid sammanträde den 12 september 1989, 192, att uppdra åt personalkontoret att i samverkan med kommunkansliet utarbetar förslag till yttrande. Yttrande har upprättats av personalkontoret den 28 september Av yttrandet framgår att arbete med förslag till nytt personalpolitiskt program samt förslag till lönepolitisk filosofi, pågår sedan en tid tillbaka. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att antaga förslaget till yttrande, samt att motionen därmed skall anses besvarad. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

18 18 Justeringssign Utdragsbestyrkande

19 19 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 92 Ks 99 Au 240 Dnr Förslag till budget 1990 och flerårsbudget Nämnder och Budgetberedningen har överlämnat förslag till styrelser budget för år 1990 och flerårsbudget för åren 1990 Drätselkontor Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att antaga budgetberedningens förslag till budget för år 1990, att fastställa utdebiteringen för år 1990 till 16:50 kronor per skattekrona, att fastställa hundskatten för samma tid till 200 kronor per hund och år, att för finansiering av investeringar upptaga nya lån om kronor och tidigare beslutade lån om kronor, samt att antaga budgetberedningens förslag till flerårsbudget för åren Barbro Holmqvist föreslår att skattesatsen för år 1990 skall fastställas till 15:60 kronor per skattekrona. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.

20 20 forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

21 21 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 92 Ks 99 Au 240, forts Dnr Sven-Ove Cederstrand, Alf Lundh, Sven Elisson, Per Holm, Inga Davidsson och Ola Daréus yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Barbro Holmqvist och Finn Haglund yrkar att utdebiteringen för år 1990 skall vara oförändrad 15:60 kronor per skattekrona. Rolf Östman yrkar bifall till den av kommunstyrelsen föreslagna skattesatsen samt föreslår omfördelning i budgeten för år 1990 i enlighet med Vänsterpartiet Kommunisternas förslag till budget för Kumla kommun Kommunfullmäktige beslutar att antaga budgetberedningens förslag till budget för år 1990, att fastställa utdebiteringen för år 1990 till 16:50 kronor per skattekrona, att fastställa hundskatten för samma tid till 200 kronor per hund och år, att för finansiering av investeringar upptaga nya lån om kronor och tidigare beslutade lån om kronor, samt att antaga budgetberedningens förslag till flerårsbudget för åren Barbro Holmqvist, Finn Haglund, Johan Lagerfelt och Rune Odelind reserverar sig mot beslutet till förmån för Barbro Holmqvists och Finn Haglunds yrkande.

22 22 Arne Grönqvist och Rolf Östman reserverar sig mot beslutet till förmån för Östmans ändringsförslag. Justeringssign Utdragsbestyrkande

23 23 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 93 Ks 100 Au 241 Dnr Förslag till översyn av kommunens verksamheter -Kommunal förnyelse T Arvidsson Alf Lundh m fl har i skrivelse av den 11 oktober 1989 föreslagit att fullmäktige i samband med beslut om budget för år även beslutar att under 1990 och 1991 noggrant se över kommunens totala verksamhet, att förutsättningslöst ta fram olika modeller för förnyelse och förändring av kommunens verksamhet, exempelvis genom flera entreprenadavtal samt samarbetsprojekt med olika företag eller andra åtgärder, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast utse en arbetsgrupp, med kommundirektören som samordnare, för att påbörja en utredning enligt att-satserna ovan och anslå erforderliga medel till konsultmedverkan. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att bifalla förslaget. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Sven-Ove Cederstrand och Alf Lundh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Rolf Östman föreslår att under åren en översyn och omprövning görs av kommunens administration,

24 24 forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

25 25 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 93 Ks 100 Au 241 Dnr att modeller för demokratisering, självförvaltning och brukarinflytande tas fram, att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utse en styrgrupp, med representaner från samtliga partier, som ska leda ovanstående arbetet. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Rolf Östman och Arne Grönqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för Östmans förslag.

26 26 Justeringssign Utdragsbestyrkande

27 27 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Komunstyrelsens arbetsutskott Kf 94 Ks 101 Au 199 Dnr Regler för kapitalredovisning Nämnder och Ekonomichef Ronny Salomonsson har i PM av den 14 styrelser augusti 1989 avgivit förslag till regler för kapi- R Salomonsson talredovisning enligt följande: S Hägghult 1 Anskaffningar skall redovisas på investeringsbudgeten om livslängden är tre år eller mer och om kostnaden uppgår till ett basbelopp eller mer. Kostnadsgränsen skall löpande följa förändringen av basbeloppet. 2 Inköp av utrustning och inventarier i samband med ny- eller ombyggnad skall redovisas som investering. 3 Periodiskt underhåll skall i regel redovisas pådriftbudgeten. Eftersom gränsdragningen ofta är svår kan även standardförbättrande åtgärder direktföras på driftbudgeten om de uppgår till mindre belopp samtidigt som det finns en viss kontinuitet i förfarandet. Det vill säga att redovisningsreglementets väsentlighets- och konsekvensprinciper skall följas. 4 Årligen återkommande anskaffningar av likartad natur och kostnad kan kostnadsföras direkt på driftbudgeten om inte detta leder till ryckighet i resultatredovisningen. 5 Följande anskaffningar skall redovisas på investeringsbudgeten oberoende av kostnad för varje inköpstillfälle bostadsrätter - aktier, andelar och

28 28 - mark - konstverk, museiföremål - andra likartade objekt. forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

29 29 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 94 Ks 101 Au 199, forts Dnr Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att med upphävande av fullmäktiges beslut , antaga förslaget till regler för kapitalredovisning att gälla från och med 1990 års budget och redovisning. Barbro Holmqvist föreslår att övre kostnadsgränsen för inköp på driftbudgeten skall vara kronor. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet. Sven-Ove Cederstrand yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Finn Haglund föreslår att övre gränsen för inköp pådriftbudgeten skall vara kronor, vidare yrkar Haglund avslag på punkt 4 i kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Barbro Holmqvist, Finn Haglund och Johan Lagerfelt reserverar sig mot beslutet till förmån för Finn Haglunds förslag och yrkande.

30 30 Justeringssign Utdragsbestyrkande

31 31 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 95 Ks 102 Au 227 Dnr Stöd till de politiska partierna. De politiska Svenska kommunförbundet, Örebro länsavdelning, har partierna i cirkulär 5.89 lämnat rekommendation om parti- T Hilmersson stödets nivå. För Kumla kommun innebär rekommenda- Drätselkontor tionen att partistödet per mandat senast år 1991 skall uppgå till 0,75 basbelopp. Arbetsutskottet beslöt den 9 maj 1989, 101, att tillstyrka principen, samt att överlämna ärendet till budgetberedningen. I förslag till budget för år 1990 har medel upptagits i enlighet med rekommendationen. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att från och med år 1990 skall stöd till de politiska partierna utgå med 75 procent av basbeloppet året före bidragsåret, för varje mandat som respektive parti innehar i kommunfullmäktige. Barbro Holmqvist föreslår att bidraget skall vara 65 procent av basbeloppet. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet. Sven-Ove Cederstrand, Alf Lundh, Ola Daréus och Per Holm yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

32 32 Rune Odelind och Åke Hedberg yrkar avslag påkommunstyrelsens förslag. forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

33 33 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 95 Ks 102 Au 227 Dnr Rolf Östman föreslår att partistödet skall minskas med totalt kronor i jämförelse med kommunstyrelsens förslag, att totalt kronor skall anvisas för inrättande av partiföreträdartjänster för småpartierna Vänsterpartiet kommunisterna, Kristdemokratiska samhällspartiet och Miljöpartiet de gröna, samt att beloppen för partistöd och partiföreträdartjänsterna räknas upp i takt med basbeloppet. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Barbro Holmqvist, Finn Haglund, Johan Lagerfelt, Rune Odelind och Åke Hedberg reserverar sig mot beslutet till förmån för Rune Odelinds och Åke Hedbergs avslagsyrkande. Rolf Östman och Arne Grönqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för Rolf Östmans förslag.

34 34 Justeringssign Utdragsbestyrkande

35 35 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 96 Ks 103 Au 244 Dnr Kommunala arvoden till förtroendevalda T Hilmersson Lönekontoret S Hägghult Svenska kommunförbundet, Örebro länsavdelning har gjort en enkät beträffande arvoden till kommunalråd, oppositionsråd och partiföreträdare. Enkäten har besvarats av tio av länets elva kommuner. Samtliga kommuner anser det önskvärt att länsavdelningens styrelse gör en rekommendation för arvoden till kommunalråd, oppositionsråd och partiföreträdare. Nio av kommunerna anser vidare att arvodena bör kopplas till basbeloppet. Länsavdelningens styrelse beslöt vid sammanträde den 29 augusti 1989 rekommendera länets kommuner att arvoden till kommunalråd, oppositionsråd och partiföreträdare relateras till gällande basbelopp, att vid fastställelse av nivåer, hänsyn bör tas till uppdragets ansvar, omfattning och tidsåtgång, varvid månadsarvodets storlek kan fastställas till exempelvis % av gällande basbelopp, att någon automatisk höjning av arvode (som hittills exempelvis med hänsyn till antal år som innehavare av uppdraget) ej bör ske, att det beslutade arvodet skall inkludera ersättning för deltagande i sammanträde i respektive nämnd/styrelse samt övriga åtaganden/uppgifter som är direkt förenade med uppdraget, t ex beredningar och övriga förrättningar samt uppdrag i kommunala bolag och stiftelser, samt att en anpassning av övriga fasta arvoden, timarvoden och dagarvoden bör ske till gällande basbelopp.

36 36 forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

37 37 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 96 Ks 103 Au 244, forts Dnr Arbetsutskottet beslöt vid sammanträde den 4 september 1989, 184, att uppdra åt kommunkansliet att utarbeta olika alternativ inom ramen för länsavdelningens rekommendation. I ärendet föreligger av kanslichef Torild Hilmersson, den 26 september 1989, upprättat förslag till regler för arvoden till förtroendevalda, varvid kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa arvodet per månad för kommunstyrelsens ordförande till 90 procent av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, att fastställa arvodet per månad för kommunalråd och oppositionsråd till 85 procent av basbeloppet, att övriga fasta arvoden skall beräknas på ett arvode per månad motsvarande 75 procent av basbeloppet och fastställd omfattning av uppdraget, att fastställa omfattningen av uppdrag med fasta arvoden enligt bilaga 1 i kanslichefens förslag, att sammanträdes- och förrättningsarvode fastställes till 0,71 procent av basbeloppet för första timmen och 0,29 procent av basbeloppet för varje därpå följande påbörjad timme, att sammanträdes- och förrättningsarvode kan utgåför högst 8 timmar för hel dag mellan klockan och och högst 10 timmar för helt dygn, att justering av arvodesbelopp skall ske från den tidpunkt som nytt basbelopp gäller,

38 38 att antaga förslag till bestämmelser om ersättning till förtroendevalda enligt bilaga 2 i kanslichefens förslag, samt Justeringssign att beslutet skall gälla från och med den 1 januari forts Utdragsbestyrkande

39 39 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 96 Ks 103 Au 244, forts Dnr Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att bifalla förslaget. Barbro Holmqvist och Ola Daréus yrkar att ärendet återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet. Sven-Ove Cederstrand yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring och tillägg i förslaget till bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda: 4 stycke 4 föreslås få följande lydelse: I årsarvodet inräknas sammanträdesarvoden enligt 5-6 samt förrättningsarvoden enligt 8 stycke 1, punkterna 1, 3-8 för förrättningar inom kommunen. 8 föreslås få ett tillägg med en punkt 9: Punkt 9, Beträffande förrättningsarvoden för förtroendevalda som uppbär fasta arvoden finns särskilda bestämmelser i 4 stycke 4. Alf Lundh, Ola Daréus och Per Holm yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Sven-Ove Cederstrands ändrings- och tilläggsförslag.

40 40 Rune Odelind, Johan Lagerfelt, Rolf Östman och Åke Hedberg yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

41 41 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 96 Ks 103 Au 244, forts Dnr Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag med Sven-Ove Cederstrands ändrings- och tilläggsförslag. Barbro Holmqvist, Finn Haglund, Johan Lagerfelt, Rune Odelind, Åke Hedberg, Arne Grönqvist och Rolf Östman reserverar sig mot beslutet till förmån för Odelinds m fl yrkande.

42 42 Justeringssign Utdragsbestyrkande

43 43 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 97 Ks 104 Au 195 Dnr Förslag till ändring av regler för vänortsverksamheten S Hägghult Kommunkansliet har utarbetat förslag till ändring av regler för vänortsverksamheten. Förslaget innebär bl a en bearbetning med hänsyn till att utbytet utökats med vänorten Aurskog-Höland samt att bidraget till föreningars vänortsutbyte höjts till 100 kronor per deltagare dock högst kronor. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att antaga förslaget, samt att de nya bidragsreglerna tillämpas från och med den 1 januari Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

44 44 Justeringssign Utdragsbestyrkande

45 45 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 98 Ks 105 Au 243 Dnr Investeringsplan för VA-verken Tekniska ndn Kumla kommun har under åren uttagit 34 S Hägghult miljoner kronor, inklusive ränta, för mycket i VA- Drätselkontor avgifter. I ärendet föreligger ett av ekonomichef Ronny Salomonsson den 31 augusti 1989, upprättat förslag till reglering av överuttaget av VA-avgifter under den aktuella tidsperioden. Förslaget innebär att medel avsättes till en fond för investeringar i VA-verk och VA-ledningar. Tekniska nämnden beslöt vid sammanträde den 21 september 1989, 97, ingå till kommunfullmäktige med förslag att tillföra VA-kollektivet det som uttagits för mycket i VA-avgifter under perioden genom att avsätta 34 miljoner kronor till en fond för att finansiera investeringar i VA-verk och VA-ledningar att investeringar enligt plan i ekonomichefens förslag bilaga 2, finansieras med medel ur fonden tills denna är tömd att övergå till nominell avskrivningsmetod vid beräkning av kapitalkostnader för VA-verksamheten från och med år 1989 att från och med 1989 tillämpa ränteberäkning för VA-verksamheten i enlighet med regler i ekonomichefens förslag, bilaga 3 att sänka VA-taxan med 1:50 kronor per kubikmeter från och med 1 januari 1990.

46 46 forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

47 47 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 98 Ks 105 Au 243, forts Dnr Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att bifalla förslaget. Barbro Holmqvist föreslår att individuell återbetalning skall ske till alla som hör av sig. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottet förslag. Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet. Sven-Ove Cederstrand, Börje Pettersson, Alf Lundh, Sven Elisson, Per Holm, Rolf Östman och Ola Daréus yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Finn Haglund föreslår att det överuttag av VA-avgifter som skett under perioden skall återbetalas till alla dem som hör av sig. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Barbro Holmqvist, Finn Haglund och Johan Lagerfelt reserverar sig mot beslutet till förmån för Finn Haglunds förslag.

48 48 Justeringssign Utdragsbestyrkande

49 49 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 99 Ks 106 Au 246 Dnr Slutredovisning av investeringsobjekt - Centrumhuset, Sannahed Tekniska ndn Drätselkontor Tekniska nämnden har den 21 september 1989 avgivit slutredovisning avseende ombyggnad av Centrumhuset i Sannahed. Anslag Förbr Undersk Objekt tkr tkr tkr Centrumhuset, Sannahed 785,0 853,7 68,7 Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

50 50 Justeringssign Utdragsbestyrkande

51 51 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 100 Ks 107 Au 247 Dnr Slutredovisning av investeringsobjekt - Tallängens skola Skolstyrelsen Drätselkontor Skolstyrelsen har den 13 september 1989 avgivit slutredovisning avseende ombyggnad av slöjdsal i Tallängens skola. Anslag Förbr Underskott Objekt tkr tkr tkr Slöjdsal, Tallängens skola 433,3 475,9 42,6 Arbetsutskottet förslår fullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

52 52 Justeringssign Utdragsbestyrkande

53 53 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 101 Ks 108 Au 259 Dnr Slutredovisning av investeringsobjekt - Sannaheds barnstuga samt Kvarngården Socialndn Socialnämnden har den 3 oktober 1989, 111, Drätselkontor avgivit slutredovisning avseende ombyggnad av Sannaheds barnstuga samt kök och rökrum vid kvarngården. tkr Anslag Förbr Överskott/ Objekt tkr tkr Undersk. Kvarngården 318,0 376,3-58,3 Sannaheds barnstuga 1 000,0 685, ,0 Vidare föreligger en begäran från socialnämnden att få disponera kronor av överskottet dels för utbyte av heltäckningsmatta till trälamellgolv i del av Kvarngårdens samlingsrum dels för ombyggnad av skolans före detta slöjdsalsutrymme i Sannahed. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige att godkänna redovisningen. Det antecknas till protokollet att begäran om medel för utbyte av golv i Kvarngårdens samlingsrum och för ombyggnad av f d slöjdsal i Sannahed behandlas som särskilt ärende. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.

54 54 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget. Justeringssign Utdragsbestyrkande

55 55 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 102 Dnr Tid och plats för fullmäktige under 1990 samt sättet för kungörelse och kallelse A Ericson Kommunfullmäktiges presidium föreslår att sammanträden under år 1990 hålles den 22 januari, 26 februari, 19 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 17 september, 22 oktober, 19 november och 17 december, att sammanträdena hålles i Folkets hus klockan 18.30, samt att kungörelse om tid och plats för sammanträdena förutom att anslås på kommunens anslagstavla även införes i tidningarna Örebro-Kuriren, Nerikes Allehanda och Länsposten. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

56 56 Justeringssign Utdragsbestyrkande

57 57 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 103 Dnr Avsägelse av kommunalt uppdrag som överförmyndare Tingsrätten S Johansson V Björsson T Hilmersson Lönekontoret Svea Johansson har i skrivelse av den 6 november 1989, avsagt sig uppdraget som överförmyndare. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen, att remittera ärendet till valutskottet, att för tiden fram till det ny överförmyndare valts förordna ersättaren Vanja Björsson som överförmyndare, samt att för samma tid förordna Torild Hilmersson som ersättare.

58 58 Justeringssign Utdragsbestyrkande

59 59 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 104 Dnr Inga Davidssons interpellation angående flerbostadshus i Ekeby Inga Davidsson har i en interpellation av den 11 september 1989 ställt följande fråga till byggnadsnämndens ordförande: När påbörjas byggande av lägenheter i centrala Ekeby? Kommunfullmäktige beslöt den 18 september 1989, 69, att interpellationen får framställas, samt ordförande. att överlämna den till byggnadsnämndens Svar föreligger från byggnadsnämndens ordförande Carl-Gustav Thunström.

60 60 Justeringssign Utdragsbestyrkande

61 61 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 105 Dnr Anna Karlssons interpellation angående gruppstorlekar i barnomsorgen Hur motiverar du avstegen från gällande barnom- A Ericson sorgsplan? Vilka är de aktuella platsantalen i olika typer av grupper inom barnomsorgen? Vilka konsekvenser avser du att ökningen av antalet barn i grupperna får för kvalitén inom barnomsorgen? 87, Kommunfullmäktige beslöt den 23 oktober 1989, att interpellationen får framställas, samt att överlämna interpellationen till socialnämndens ordförande. Svar föreligger från socialnämndens ordförande Dan-Åke Moberg. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

62 62 Justeringssign Utdragsbestyrkande

63 63 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 106 Dnr Johan Lagerfelts motion angående utökad bemanning på Kumla polisstation T Rikse Johan Lagerfelt framlade en motion om utökad bemanning på Kumla polisstation. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdraga åt kommunstyrelsen att uppvakta länspolismästaren för att där försöka utverka utökad bemanning på Kumla polisstation, företrädesvis fredag- och lördagskväll. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

64 64 Justeringssign Utdragsbestyrkande

65 65 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 107 Dnr Rolf Östmans interpellation angående sänkta hastighetsgränser på motorvägar S-O Cederstrand Rolf Östman ingav en interpellation till trafiknämndens ordförande med följande frågor: Varför gick inte miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag att kommunstyrelsen skulle uppvakta länsstyrelsen med önskemål om sänkt hastighetsgräns påmotorvägen vidare till kommunstyrelsen? Anser du att fullmäktiges ställningstagande borde haft någon betydelse för det beslut ni fattade? Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas, samt att överlämna interpellationen till trafiknämndens ordförande.

66 66 Justeringssign Utdragsbestyrkande

67 67 Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/nämnd Kommunfullmäktige Sammantr datum Datum för Datum för uppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunkansliet Underskrift... Sigbrit Hägghult

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-11-15 Plats och tid Beslutande 113 Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-10-05 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Storrummet onsdagen den

Läs mer

måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25

måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-12-13 Plats och tid Beslutande Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2003-02-24 Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 24 mars 2003 kl 18.30 20.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus, måndagen den 18 september 2000 klockan 18.30-19.30. Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Carl-Gustav Thunström Gun-Britt Ahlin Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 november 2002, klockan 17.00 17.55 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Inge Carlsson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 oktober 2000 klockan 17.00-18.40. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Peter Agerhäll Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 23 april 2007, kl 18.30-20.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Bert Eriksson (s) Anki Andersson (kd) Tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2009-06-15 Plats Officersmässen, Sannahed Tid Måndagen den 15 juni 2009, klockan 19.50 20.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.30-16.30 Beslutande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Katarina Öberg (s) Lisbet Björklund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Protokoll 2010-09-20

Protokoll 2010-09-20 2010-09-20 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2010-09-20, klockan 18:30-18:55 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Kristina Davidsson (S) Annica Eriksson (S) Sven-Inge Carlsson (S) Britt Gelin (S) Gun-Britt

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-02-23

Kommunfullmäktige 2009-02-23 Kommunfullmäktige 2009-02-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 19.40 Beslutande Leif Nilsson (s) Håkan Svensson (s) Göran Engström (c) Carin Runeson (s) Märta Hansson (s) Birgitta Bolin (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-22

Protokoll 2013-04-22 2013-04-22 Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets hus, Teatern, 2013-04-22, klockan 18:30 20:45 Beslutande Kenneth Svärd (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 Beslutande Kristina Svensson Veronica Almroth Bengt Johansson Kerstin Gadde Anders Hygrell Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/ 1 (15) Plats och Tid Sjöliden 2013-02-12 kl 1830 Beslutande Lars Bryntesson Ordförande Birgitta Schöllin V ordförande Christoffer Nathanson Jenny Danielsson Gustaf Nordquist Britt-Marie Skoglund Kjell

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer