Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november 1989, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november 1989, kl 17.30-23.10"

Transkript

1 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november 1989, kl Samtliga ledamöter utom Kjell Hellberg Bength Lundberg Arne Larsson Rune Jansson Sven-Gunnar Persson Anna Karlsson Anne-Christine iberg Annika Eriksson Kerstin Bergström Inge Rydh Tony Blom Per-Arne Mårstad Jan-Erik Lövstam Ulla-Britt Andersson Rolf Östman Göran Larsson Gudrun Persson Torild Hilmersson, sekr Carl-Gustav Thunström och Barbro Holmqvist Stadshuset, kanslichefens tjänsterum torsdagen den 23 november 1989, kl Sekreterare Ordförande Torild Hilmersson... Berndt Andersson Justerare Carl-Gustav Thunström Barbro Holmqvist Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/nämnd Kommunfullmäktige Sammantr datum Datum för Datum för

2 2 uppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunkansliet Underskrift... Anita Ericson Utdragsbestyrkande

3 3 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 88 Anmälda förhinder och upprop Förhinder har anmälts av ledamöterna Kjell Hellberg, Bength Lundberg, Arne Larsson, Rune Jansson, Sven-Gunnar Persson, Anna Karlsson, Anne-Christine iberg, Annika Eriksson och Kerstin Bergström. Suppleanterna Inge Rydh, Tony Blom, Per-Arne Mårstad, Jan-Erik Lövstam, Ulla-Britt Andersson, Rolf Östman, Göran Larsson samt Gudrun Persson har inkallats för tjänstgöring. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anmälda förhinder. Därefter förrättas upprop.

4 4 Justeringssign Utdragsbestyrkande

5 5 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 88 a Föredragningslistan Fullmäktige beslutar att ärende i den utsända föredragningslistan behandlas i följande ordning: 105, 88-91, , 95, 96, 98, 92, 93, 94 och 97, samt att debatten om 95, 96, 98 och 92 genomföres i ett sammanhang.

6 6 Justeringssign Utdragsbestyrkande

7 7 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 89 Ks 96 Au 238 Dnr Motion om interkommunal ersättning för elever vid alternativa skolor Skolstyrelsen Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde den 12 juni 1989, 54, att till kommunstyrelsen, för beredning, remittera Barbro Holmqvists m fl motion angående interkommunal ersättning för elever vid alternativa skolor. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att interkommunal ersättning utbetalas till de ungdomar i Kumla kommun som väljer sin skolgång i av regering och riksdag godkända alternativa skolor. Arbetsutskottet beslöt vid sammanträde den 20 juni 1989, 145, att uppdra åt skolstyrelsen att avge förslag till yttrande. Förslag till yttrande har upprättats av skolförvaltningen den 28 augusti 1989 och antagits av skolstyrelsen vid sammanträde den 13 september 1989, 41. Skolstyrelsen anser ej att generellt beslut skall fattas om ersättning till alternativa skolor. I stället skall ansökningarna prövas från fall till fall. De enskilda ansökningarna skall bedömas utifrån verksamhetens pedagogiska förnyelse och möjlighet till mångfald för hela skolan. Som krav ställs att skolorna godkänts samt att statsbidrag utgår till skolan. Sven Elisson yrkar bifall till motionen. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

8 8 att antaga skolstyrelsens förslag till yttrande, samt forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

9 9 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 89 Ks 96 Au 238, forts Dnr att motionen därmed skall anses besvarad. Sven Elisson reserverar sig mot beslutet. Barbro Holmqvist, Sven Elisson och Ola Daréus yrkar bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Sven Elisson, Ola Daréus, Barbro Holmqvist och Rune Jansson reserverar sig mot beslutet till förmån för tillstyrkan till motionen. Barbro Holmqvist, Finn Haglund och Sven Elisson yrkar bifall till motionen. Börje Pettersson och Elisabet Hamrén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Sven Elisson, Ola Daréus, Katrin Tensmyr, Gunnar Persson, Kerstin Lundqvist-Eriksson, Barbro Holmqvist, Finn Haglund, Johan Lagerfelt och Rune Odelind reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

10 10 Justeringssign Utdragsbestyrkande

11 11 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 90 Ks 98 Dnr Dnr Au 257 Dnr Alf Lundhs, Sven-Gunnar Perssons och Johan Lagerfelts motioner angående dagbarnvårdarens rätt att räkna in egna barn i underlaget för tjänst Socialndn Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen, för beredning remitterat av ledamöterna Sven-Gunnar Persson, Alf Lundh samt Johan Lagerfelt framställda motioner angående dagbarnvårdarnas rätt att räkna in egna barn i underlaget för tjänst. I motionerna föreslås fullmäktige besluta att socialnämnden får i uppdrag att utarbeta en modell i vilken de kommunala dagbarnvårdarna kan räkna in sina egna barn i underlaget för tjänst. Arbetsutskottet beslöt vid sammanträde den 25 april 1989, 82-84, uppdra åt socialnämnden att avge förslag till yttrande. Socialnämnden har vid sammanträde den 3 oktober 1989, 109, avgivit förslag till yttrande. Alf Lundh och Sven Elisson föreslår att ärendet återremitteras till socialnämnden för utredning enligt Birgitta Daréus förslag. Dan-Åke Moberg tillstyrker socialnämndens förslag. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att antaga socialnämndens förslag, samt att därmed anse motionen besvarad. Alf Lundh och Sven Elisson reserverar sig mot beslutet.

12 12 Alf Lundh, Ola Daréus och Rune Jansson yrkar pååterremiss till socialnämnden för en noggrannare forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

13 13 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 90 Ks 98 Dnr Dnr Au 257, forts Dnr kostnadsanalys över kommunens nettokostnader för plats i familjedaghem där egna barn räknas in i underlaget jämfört med plats i nyproduktion. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Alf Lundh, Sven Elisson, Barbro Holmqvist, Ola Daréus, Rune Jansson och Elisabet Hamrén reserverar sig mot beslutet. Alf Lundh yrkar att ärendet återremitteras till socialnämnden. Johan Lagerfelt yrkar bifall till motionen. Dan-Åke Moberg yrkar avslag till förslaget om återremiss samt bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att avslå Alf Lundhs yrkande samt att bifalla kommunstyrelsens förslag. Alf Lundh, Elisabet Hamrén, Inga Davidsson, Sven-Olov Lannhard, Majken Larsson, Per-Arne Mårstad, Sven Elisson, Ola Daréus, Katrin Tensmyr, Gunnar Persson, Kerstin Lundqvist-Eriksson, Barbro Holmqvist, Finn Haglund, Johan Lagerfelt, Rune Odelind, Per Holm, Göran Larsson och Jan-Erik Lövstam reserverar sig mot beslutet till förmån för Alf Lundhs yrkande om återremiss.

14 14 forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

15 15 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 90 Ks 98 Dnr Dnr Au 257, forts Dnr Vidare reserverar sig Barbro Holmqvist, Finn Haglund, Johan Lagerfelt och Rune Odelind mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

16 16 Justeringssign Utdragsbestyrkande

17 17 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäkrige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 91 Ks 97 Au 239 Dnr Motion angående personalpolitiskt program för Kumla kommun B Nilsson Kommunfullmäktiges ordförande har i enlighet med 10 i arbetsordningen för kommunfullmäktige till kommunstyrelsen överlämnat Alf Lundhs motion angående personalpolitiskt program för Kumla kommun. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att ett nytt personalpolitiskt program för Kumla kommun utarbetas under Arbetsutskottet beslöt vid sammanträde den 12 september 1989, 192, att uppdra åt personalkontoret att i samverkan med kommunkansliet utarbetar förslag till yttrande. Yttrande har upprättats av personalkontoret den 28 september Av yttrandet framgår att arbete med förslag till nytt personalpolitiskt program samt förslag till lönepolitisk filosofi, pågår sedan en tid tillbaka. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att antaga förslaget till yttrande, samt att motionen därmed skall anses besvarad. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

18 18 Justeringssign Utdragsbestyrkande

19 19 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 92 Ks 99 Au 240 Dnr Förslag till budget 1990 och flerårsbudget Nämnder och Budgetberedningen har överlämnat förslag till styrelser budget för år 1990 och flerårsbudget för åren 1990 Drätselkontor Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att antaga budgetberedningens förslag till budget för år 1990, att fastställa utdebiteringen för år 1990 till 16:50 kronor per skattekrona, att fastställa hundskatten för samma tid till 200 kronor per hund och år, att för finansiering av investeringar upptaga nya lån om kronor och tidigare beslutade lån om kronor, samt att antaga budgetberedningens förslag till flerårsbudget för åren Barbro Holmqvist föreslår att skattesatsen för år 1990 skall fastställas till 15:60 kronor per skattekrona. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.

20 20 forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

21 21 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 92 Ks 99 Au 240, forts Dnr Sven-Ove Cederstrand, Alf Lundh, Sven Elisson, Per Holm, Inga Davidsson och Ola Daréus yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Barbro Holmqvist och Finn Haglund yrkar att utdebiteringen för år 1990 skall vara oförändrad 15:60 kronor per skattekrona. Rolf Östman yrkar bifall till den av kommunstyrelsen föreslagna skattesatsen samt föreslår omfördelning i budgeten för år 1990 i enlighet med Vänsterpartiet Kommunisternas förslag till budget för Kumla kommun Kommunfullmäktige beslutar att antaga budgetberedningens förslag till budget för år 1990, att fastställa utdebiteringen för år 1990 till 16:50 kronor per skattekrona, att fastställa hundskatten för samma tid till 200 kronor per hund och år, att för finansiering av investeringar upptaga nya lån om kronor och tidigare beslutade lån om kronor, samt att antaga budgetberedningens förslag till flerårsbudget för åren Barbro Holmqvist, Finn Haglund, Johan Lagerfelt och Rune Odelind reserverar sig mot beslutet till förmån för Barbro Holmqvists och Finn Haglunds yrkande.

22 22 Arne Grönqvist och Rolf Östman reserverar sig mot beslutet till förmån för Östmans ändringsförslag. Justeringssign Utdragsbestyrkande

23 23 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 93 Ks 100 Au 241 Dnr Förslag till översyn av kommunens verksamheter -Kommunal förnyelse T Arvidsson Alf Lundh m fl har i skrivelse av den 11 oktober 1989 föreslagit att fullmäktige i samband med beslut om budget för år även beslutar att under 1990 och 1991 noggrant se över kommunens totala verksamhet, att förutsättningslöst ta fram olika modeller för förnyelse och förändring av kommunens verksamhet, exempelvis genom flera entreprenadavtal samt samarbetsprojekt med olika företag eller andra åtgärder, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast utse en arbetsgrupp, med kommundirektören som samordnare, för att påbörja en utredning enligt att-satserna ovan och anslå erforderliga medel till konsultmedverkan. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att bifalla förslaget. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Sven-Ove Cederstrand och Alf Lundh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Rolf Östman föreslår att under åren en översyn och omprövning görs av kommunens administration,

24 24 forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

25 25 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 93 Ks 100 Au 241 Dnr att modeller för demokratisering, självförvaltning och brukarinflytande tas fram, att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utse en styrgrupp, med representaner från samtliga partier, som ska leda ovanstående arbetet. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Rolf Östman och Arne Grönqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för Östmans förslag.

26 26 Justeringssign Utdragsbestyrkande

27 27 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Komunstyrelsens arbetsutskott Kf 94 Ks 101 Au 199 Dnr Regler för kapitalredovisning Nämnder och Ekonomichef Ronny Salomonsson har i PM av den 14 styrelser augusti 1989 avgivit förslag till regler för kapi- R Salomonsson talredovisning enligt följande: S Hägghult 1 Anskaffningar skall redovisas på investeringsbudgeten om livslängden är tre år eller mer och om kostnaden uppgår till ett basbelopp eller mer. Kostnadsgränsen skall löpande följa förändringen av basbeloppet. 2 Inköp av utrustning och inventarier i samband med ny- eller ombyggnad skall redovisas som investering. 3 Periodiskt underhåll skall i regel redovisas pådriftbudgeten. Eftersom gränsdragningen ofta är svår kan även standardförbättrande åtgärder direktföras på driftbudgeten om de uppgår till mindre belopp samtidigt som det finns en viss kontinuitet i förfarandet. Det vill säga att redovisningsreglementets väsentlighets- och konsekvensprinciper skall följas. 4 Årligen återkommande anskaffningar av likartad natur och kostnad kan kostnadsföras direkt på driftbudgeten om inte detta leder till ryckighet i resultatredovisningen. 5 Följande anskaffningar skall redovisas på investeringsbudgeten oberoende av kostnad för varje inköpstillfälle bostadsrätter - aktier, andelar och

28 28 - mark - konstverk, museiföremål - andra likartade objekt. forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

29 29 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 94 Ks 101 Au 199, forts Dnr Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att med upphävande av fullmäktiges beslut , antaga förslaget till regler för kapitalredovisning att gälla från och med 1990 års budget och redovisning. Barbro Holmqvist föreslår att övre kostnadsgränsen för inköp på driftbudgeten skall vara kronor. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet. Sven-Ove Cederstrand yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Finn Haglund föreslår att övre gränsen för inköp pådriftbudgeten skall vara kronor, vidare yrkar Haglund avslag på punkt 4 i kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Barbro Holmqvist, Finn Haglund och Johan Lagerfelt reserverar sig mot beslutet till förmån för Finn Haglunds förslag och yrkande.

30 30 Justeringssign Utdragsbestyrkande

31 31 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 95 Ks 102 Au 227 Dnr Stöd till de politiska partierna. De politiska Svenska kommunförbundet, Örebro länsavdelning, har partierna i cirkulär 5.89 lämnat rekommendation om parti- T Hilmersson stödets nivå. För Kumla kommun innebär rekommenda- Drätselkontor tionen att partistödet per mandat senast år 1991 skall uppgå till 0,75 basbelopp. Arbetsutskottet beslöt den 9 maj 1989, 101, att tillstyrka principen, samt att överlämna ärendet till budgetberedningen. I förslag till budget för år 1990 har medel upptagits i enlighet med rekommendationen. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att från och med år 1990 skall stöd till de politiska partierna utgå med 75 procent av basbeloppet året före bidragsåret, för varje mandat som respektive parti innehar i kommunfullmäktige. Barbro Holmqvist föreslår att bidraget skall vara 65 procent av basbeloppet. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet. Sven-Ove Cederstrand, Alf Lundh, Ola Daréus och Per Holm yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

32 32 Rune Odelind och Åke Hedberg yrkar avslag påkommunstyrelsens förslag. forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

33 33 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 95 Ks 102 Au 227 Dnr Rolf Östman föreslår att partistödet skall minskas med totalt kronor i jämförelse med kommunstyrelsens förslag, att totalt kronor skall anvisas för inrättande av partiföreträdartjänster för småpartierna Vänsterpartiet kommunisterna, Kristdemokratiska samhällspartiet och Miljöpartiet de gröna, samt att beloppen för partistöd och partiföreträdartjänsterna räknas upp i takt med basbeloppet. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Barbro Holmqvist, Finn Haglund, Johan Lagerfelt, Rune Odelind och Åke Hedberg reserverar sig mot beslutet till förmån för Rune Odelinds och Åke Hedbergs avslagsyrkande. Rolf Östman och Arne Grönqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för Rolf Östmans förslag.

34 34 Justeringssign Utdragsbestyrkande

35 35 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 96 Ks 103 Au 244 Dnr Kommunala arvoden till förtroendevalda T Hilmersson Lönekontoret S Hägghult Svenska kommunförbundet, Örebro länsavdelning har gjort en enkät beträffande arvoden till kommunalråd, oppositionsråd och partiföreträdare. Enkäten har besvarats av tio av länets elva kommuner. Samtliga kommuner anser det önskvärt att länsavdelningens styrelse gör en rekommendation för arvoden till kommunalråd, oppositionsråd och partiföreträdare. Nio av kommunerna anser vidare att arvodena bör kopplas till basbeloppet. Länsavdelningens styrelse beslöt vid sammanträde den 29 augusti 1989 rekommendera länets kommuner att arvoden till kommunalråd, oppositionsråd och partiföreträdare relateras till gällande basbelopp, att vid fastställelse av nivåer, hänsyn bör tas till uppdragets ansvar, omfattning och tidsåtgång, varvid månadsarvodets storlek kan fastställas till exempelvis % av gällande basbelopp, att någon automatisk höjning av arvode (som hittills exempelvis med hänsyn till antal år som innehavare av uppdraget) ej bör ske, att det beslutade arvodet skall inkludera ersättning för deltagande i sammanträde i respektive nämnd/styrelse samt övriga åtaganden/uppgifter som är direkt förenade med uppdraget, t ex beredningar och övriga förrättningar samt uppdrag i kommunala bolag och stiftelser, samt att en anpassning av övriga fasta arvoden, timarvoden och dagarvoden bör ske till gällande basbelopp.

36 36 forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

37 37 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 96 Ks 103 Au 244, forts Dnr Arbetsutskottet beslöt vid sammanträde den 4 september 1989, 184, att uppdra åt kommunkansliet att utarbeta olika alternativ inom ramen för länsavdelningens rekommendation. I ärendet föreligger av kanslichef Torild Hilmersson, den 26 september 1989, upprättat förslag till regler för arvoden till förtroendevalda, varvid kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa arvodet per månad för kommunstyrelsens ordförande till 90 procent av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, att fastställa arvodet per månad för kommunalråd och oppositionsråd till 85 procent av basbeloppet, att övriga fasta arvoden skall beräknas på ett arvode per månad motsvarande 75 procent av basbeloppet och fastställd omfattning av uppdraget, att fastställa omfattningen av uppdrag med fasta arvoden enligt bilaga 1 i kanslichefens förslag, att sammanträdes- och förrättningsarvode fastställes till 0,71 procent av basbeloppet för första timmen och 0,29 procent av basbeloppet för varje därpå följande påbörjad timme, att sammanträdes- och förrättningsarvode kan utgåför högst 8 timmar för hel dag mellan klockan och och högst 10 timmar för helt dygn, att justering av arvodesbelopp skall ske från den tidpunkt som nytt basbelopp gäller,

38 38 att antaga förslag till bestämmelser om ersättning till förtroendevalda enligt bilaga 2 i kanslichefens förslag, samt Justeringssign att beslutet skall gälla från och med den 1 januari forts Utdragsbestyrkande

39 39 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 96 Ks 103 Au 244, forts Dnr Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att bifalla förslaget. Barbro Holmqvist och Ola Daréus yrkar att ärendet återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet. Sven-Ove Cederstrand yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring och tillägg i förslaget till bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda: 4 stycke 4 föreslås få följande lydelse: I årsarvodet inräknas sammanträdesarvoden enligt 5-6 samt förrättningsarvoden enligt 8 stycke 1, punkterna 1, 3-8 för förrättningar inom kommunen. 8 föreslås få ett tillägg med en punkt 9: Punkt 9, Beträffande förrättningsarvoden för förtroendevalda som uppbär fasta arvoden finns särskilda bestämmelser i 4 stycke 4. Alf Lundh, Ola Daréus och Per Holm yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Sven-Ove Cederstrands ändrings- och tilläggsförslag.

40 40 Rune Odelind, Johan Lagerfelt, Rolf Östman och Åke Hedberg yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

41 41 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 96 Ks 103 Au 244, forts Dnr Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag med Sven-Ove Cederstrands ändrings- och tilläggsförslag. Barbro Holmqvist, Finn Haglund, Johan Lagerfelt, Rune Odelind, Åke Hedberg, Arne Grönqvist och Rolf Östman reserverar sig mot beslutet till förmån för Odelinds m fl yrkande.

42 42 Justeringssign Utdragsbestyrkande

43 43 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 97 Ks 104 Au 195 Dnr Förslag till ändring av regler för vänortsverksamheten S Hägghult Kommunkansliet har utarbetat förslag till ändring av regler för vänortsverksamheten. Förslaget innebär bl a en bearbetning med hänsyn till att utbytet utökats med vänorten Aurskog-Höland samt att bidraget till föreningars vänortsutbyte höjts till 100 kronor per deltagare dock högst kronor. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att antaga förslaget, samt att de nya bidragsreglerna tillämpas från och med den 1 januari Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

44 44 Justeringssign Utdragsbestyrkande

45 45 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 98 Ks 105 Au 243 Dnr Investeringsplan för VA-verken Tekniska ndn Kumla kommun har under åren uttagit 34 S Hägghult miljoner kronor, inklusive ränta, för mycket i VA- Drätselkontor avgifter. I ärendet föreligger ett av ekonomichef Ronny Salomonsson den 31 augusti 1989, upprättat förslag till reglering av överuttaget av VA-avgifter under den aktuella tidsperioden. Förslaget innebär att medel avsättes till en fond för investeringar i VA-verk och VA-ledningar. Tekniska nämnden beslöt vid sammanträde den 21 september 1989, 97, ingå till kommunfullmäktige med förslag att tillföra VA-kollektivet det som uttagits för mycket i VA-avgifter under perioden genom att avsätta 34 miljoner kronor till en fond för att finansiera investeringar i VA-verk och VA-ledningar att investeringar enligt plan i ekonomichefens förslag bilaga 2, finansieras med medel ur fonden tills denna är tömd att övergå till nominell avskrivningsmetod vid beräkning av kapitalkostnader för VA-verksamheten från och med år 1989 att från och med 1989 tillämpa ränteberäkning för VA-verksamheten i enlighet med regler i ekonomichefens förslag, bilaga 3 att sänka VA-taxan med 1:50 kronor per kubikmeter från och med 1 januari 1990.

46 46 forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

47 47 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 98 Ks 105 Au 243, forts Dnr Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att bifalla förslaget. Barbro Holmqvist föreslår att individuell återbetalning skall ske till alla som hör av sig. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottet förslag. Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet. Sven-Ove Cederstrand, Börje Pettersson, Alf Lundh, Sven Elisson, Per Holm, Rolf Östman och Ola Daréus yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Finn Haglund föreslår att det överuttag av VA-avgifter som skett under perioden skall återbetalas till alla dem som hör av sig. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Barbro Holmqvist, Finn Haglund och Johan Lagerfelt reserverar sig mot beslutet till förmån för Finn Haglunds förslag.

48 48 Justeringssign Utdragsbestyrkande

49 49 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 99 Ks 106 Au 246 Dnr Slutredovisning av investeringsobjekt - Centrumhuset, Sannahed Tekniska ndn Drätselkontor Tekniska nämnden har den 21 september 1989 avgivit slutredovisning avseende ombyggnad av Centrumhuset i Sannahed. Anslag Förbr Undersk Objekt tkr tkr tkr Centrumhuset, Sannahed 785,0 853,7 68,7 Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

50 50 Justeringssign Utdragsbestyrkande

51 51 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 100 Ks 107 Au 247 Dnr Slutredovisning av investeringsobjekt - Tallängens skola Skolstyrelsen Drätselkontor Skolstyrelsen har den 13 september 1989 avgivit slutredovisning avseende ombyggnad av slöjdsal i Tallängens skola. Anslag Förbr Underskott Objekt tkr tkr tkr Slöjdsal, Tallängens skola 433,3 475,9 42,6 Arbetsutskottet förslår fullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

52 52 Justeringssign Utdragsbestyrkande

53 53 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 101 Ks 108 Au 259 Dnr Slutredovisning av investeringsobjekt - Sannaheds barnstuga samt Kvarngården Socialndn Socialnämnden har den 3 oktober 1989, 111, Drätselkontor avgivit slutredovisning avseende ombyggnad av Sannaheds barnstuga samt kök och rökrum vid kvarngården. tkr Anslag Förbr Överskott/ Objekt tkr tkr Undersk. Kvarngården 318,0 376,3-58,3 Sannaheds barnstuga 1 000,0 685, ,0 Vidare föreligger en begäran från socialnämnden att få disponera kronor av överskottet dels för utbyte av heltäckningsmatta till trälamellgolv i del av Kvarngårdens samlingsrum dels för ombyggnad av skolans före detta slöjdsalsutrymme i Sannahed. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige att godkänna redovisningen. Det antecknas till protokollet att begäran om medel för utbyte av golv i Kvarngårdens samlingsrum och för ombyggnad av f d slöjdsal i Sannahed behandlas som särskilt ärende. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.

54 54 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget. Justeringssign Utdragsbestyrkande

55 55 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 102 Dnr Tid och plats för fullmäktige under 1990 samt sättet för kungörelse och kallelse A Ericson Kommunfullmäktiges presidium föreslår att sammanträden under år 1990 hålles den 22 januari, 26 februari, 19 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 17 september, 22 oktober, 19 november och 17 december, att sammanträdena hålles i Folkets hus klockan 18.30, samt att kungörelse om tid och plats för sammanträdena förutom att anslås på kommunens anslagstavla även införes i tidningarna Örebro-Kuriren, Nerikes Allehanda och Länsposten. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

56 56 Justeringssign Utdragsbestyrkande

57 57 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 103 Dnr Avsägelse av kommunalt uppdrag som överförmyndare Tingsrätten S Johansson V Björsson T Hilmersson Lönekontoret Svea Johansson har i skrivelse av den 6 november 1989, avsagt sig uppdraget som överförmyndare. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen, att remittera ärendet till valutskottet, att för tiden fram till det ny överförmyndare valts förordna ersättaren Vanja Björsson som överförmyndare, samt att för samma tid förordna Torild Hilmersson som ersättare.

58 58 Justeringssign Utdragsbestyrkande

59 59 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 104 Dnr Inga Davidssons interpellation angående flerbostadshus i Ekeby Inga Davidsson har i en interpellation av den 11 september 1989 ställt följande fråga till byggnadsnämndens ordförande: När påbörjas byggande av lägenheter i centrala Ekeby? Kommunfullmäktige beslöt den 18 september 1989, 69, att interpellationen får framställas, samt ordförande. att överlämna den till byggnadsnämndens Svar föreligger från byggnadsnämndens ordförande Carl-Gustav Thunström.

60 60 Justeringssign Utdragsbestyrkande

61 61 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 105 Dnr Anna Karlssons interpellation angående gruppstorlekar i barnomsorgen Hur motiverar du avstegen från gällande barnom- A Ericson sorgsplan? Vilka är de aktuella platsantalen i olika typer av grupper inom barnomsorgen? Vilka konsekvenser avser du att ökningen av antalet barn i grupperna får för kvalitén inom barnomsorgen? 87, Kommunfullmäktige beslöt den 23 oktober 1989, att interpellationen får framställas, samt att överlämna interpellationen till socialnämndens ordförande. Svar föreligger från socialnämndens ordförande Dan-Åke Moberg. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

62 62 Justeringssign Utdragsbestyrkande

63 63 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 106 Dnr Johan Lagerfelts motion angående utökad bemanning på Kumla polisstation T Rikse Johan Lagerfelt framlade en motion om utökad bemanning på Kumla polisstation. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdraga åt kommunstyrelsen att uppvakta länspolismästaren för att där försöka utverka utökad bemanning på Kumla polisstation, företrädesvis fredag- och lördagskväll. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

64 64 Justeringssign Utdragsbestyrkande

65 65 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 107 Dnr Rolf Östmans interpellation angående sänkta hastighetsgränser på motorvägar S-O Cederstrand Rolf Östman ingav en interpellation till trafiknämndens ordförande med följande frågor: Varför gick inte miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag att kommunstyrelsen skulle uppvakta länsstyrelsen med önskemål om sänkt hastighetsgräns påmotorvägen vidare till kommunstyrelsen? Anser du att fullmäktiges ställningstagande borde haft någon betydelse för det beslut ni fattade? Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas, samt att överlämna interpellationen till trafiknämndens ordförande.

66 66 Justeringssign Utdragsbestyrkande

67 67 Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/nämnd Kommunfullmäktige Sammantr datum Datum för Datum för uppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunkansliet Underskrift... Sigbrit Hägghult

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 26 februari 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 26 februari 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-02-26 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 26 februari 1990, kl 18.30-20.10 Samtliga

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-11-15 Plats och tid Beslutande 113 Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Samtliga ledamöter

Läs mer

måndagen den 15 februari 1993, kl Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Barbro Holmqvist Ej tjg ers Berndt Andersson Sven-Olof Lannhard

måndagen den 15 februari 1993, kl Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Barbro Holmqvist Ej tjg ers Berndt Andersson Sven-Olof Lannhard 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-02-15 Plats och tid Drabanten, Kumla Folkets hus måndagen den 15 februari 1993, kl 18.00-18.10 Beslutande Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-06-01 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-10-05 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Storrummet onsdagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25

måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-12-13 Plats och tid Beslutande Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25 Samtliga ledamöter

Läs mer

måndagen den 13 juni 1988, kl

måndagen den 13 juni 1988, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1988-06-13 Plats och tid Beslutande Officersmässen, Sannahed måndagen den 13 juni 1988, kl 18.30-20.00 Samtliga ledamöter utom Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 16 december 1996 kl 18.30-19.50, 22.50-23.30. Beslutande Samtliga ledamöter utom Lena Eriksson (s) Bength Lundberg (s) Sigbritt Collin (s) Johan Lagerfelt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2003-02-24 Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 24 mars 2003 kl 18.30 20.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att

Läs mer

onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45

onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-11-17 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 3 mars 1999, klockan 17.00-18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Kent Sundström Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 9 april 1997 kl 17.00-17.50 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 klockan 18.30 20.05 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Annica Eriksson (s) Gudrun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 17 mars 2008, kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Björn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus, måndagen den 18 september 2000 klockan 18.30-19.30. Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Carl-Gustav Thunström Gun-Britt Ahlin Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 januari 2002, klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Åbytorp, Betaniakyrkan Tid Måndagen den 14 juni 2004 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Bert Eriksson (s) Trudi Hellqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Hällabrottet, Ordenshuset Tid Måndagen den 16 juni 2003, kl 18.30 20.25 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 november 2002, klockan 17.00 17.55 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Inge Carlsson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Tisdagen den 25 januari 2005 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Katarina Öberg (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 mars 2008, klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 september 2004, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Kristina Davidsson (s), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 oktober 2000 klockan 17.00-18.40. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Peter Agerhäll Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 september 2000, klockan 17.00-18.50. Beslutande Dan-Åke Moberg Leif Grahn Annica Eriksson Göran Larsson Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 november 1995, kl

Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 november 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-11-15 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 november 1995, kl 17.00-17.55 Beslutande Ej tjg ers Övriga Dan-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 2 december 1998, klockan 17.00-17.45 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman, 117-121 Åke Sundeqvist, tjg ers

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 23 april 2007, kl 18.30-20.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Bert Eriksson (s) Anki Andersson (kd) Tid

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

3nco\( Ingrid Hansson

3nco\( Ingrid Hansson -a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) m Sammantradesdatum 2012-11-16 STAFFAN STOPPS Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Esarp/ fredagen den 16 november 2012 klockan 10.30-11.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumla Folkets hus - Teatern, 2011-10-18, klockan 17:45 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Raymonda Kourie (KD) Stefan Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 19 mars 2007, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 6 maj 1998, klockan 17.25-18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 14 februari 2001 klockan 17.00-17.50 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Leif Grahn (kd) Annica Eriksson (s) Elisabeth Ekestubbe (m) Sven-Ove Cederstrand (s)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.45 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Utses att

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 mars 2004 kl 18.30 20.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Marwan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2005-03-02

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2005-03-02 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 2 mars 2005, klockan 17.00 18.45 Beslutande Annica Eriksson (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) Bert Eriksson (s), tjg ers Per Holm (kd) Lisbet Björklund (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s) 1(12) Plats och tid IFO-förvaltningen,, kl 13.30-16.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande Berndt Jendrny, förvaltningschef

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-01-18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum, Norrtull kl 13.30-15.30 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer