måndagen den 14 juni 1993, kl Tjg ersättare Bert Eriksson Arne Önnefors Marianne Järnqvist Åke Hedberg Närv ej tjg ers Gull-May Arnell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "måndagen den 14 juni 1993, kl Tjg ersättare Bert Eriksson Arne Önnefors Marianne Järnqvist Åke Hedberg Närv ej tjg ers Gull-May Arnell"

Transkript

1 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande 55 Officersmässen, Sannahed måndagen den 14 juni 1993, kl Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg Gudrun Persson Kerstin Bergström Birgit Andersson tom Håkan Håkansson Kjell Hellberg Jessica Reinholds Ulla Jonson Anna Karlsson Egon Eriksson Tjg ersättare Bert Eriksson Arne Önnefors Siv Arvebrink Iréne Blom Björn Eriksson Bitte Sjöström Marianne Järnqvist Åke Hedberg Närv ej tjg ers Gull-May Arnell Övriga Torild Hilmersson, sekr Justerare Bength Lundberg, Barbro Matsman Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 17 juni 1993, kl Sekreterare Torild Hilmersson Ordförande... Berndt Andersson Justerare Bength Lundberg Barbro Matsman Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/nämnd Kommunfullmäktige Sammantr datum

2 2 Datum för Datum för uppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunledningskontoret Underskrift... Birgitta Johansson Ellbén Utragsbestyrkande

3 3 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 53 Anmälda förhinder och upprop Moberg, Förhinder har anmälts av ledamöterna Dan-Åke Kerstin Bergström, Håkan Håkansson, Kjell Hellberg, Gudrun Persson, Ulla Jonson, Anna Karlsson och Egon Eriksson. Ersättarna Bert Eriksson, Siv Arvebrink, Björn Eriksson, Marianne Järnqvist, Arne Önnefors, Iréne Blom, Bitte Sjöström och Åke Hedberg har inkallats för tjänstgöring. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anmälda förhinder. Därefter förrättas upprop varvid ledamöterna Birgit Andersson och Jessica Reinholds befanns ej närvarande.

4 4 Justeringssign Utdragsbestyrkande

5 5 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 54 Ks 50 Au 101 Dnr länsfärdtjänst Rolf Östmans och Anna Karlssons motion om Fullmäktiges ordförande har enligt arbetsordning för Kumla kommunfullmäktige, 10, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Rolf Östman och Anna Karlsson inlämnad motion om länsfärdtjänst. I motionen föreslås fullmäktige besluta att införa rätt till färdtjänst i hela länet, samt att avgiften för färdtjänst skall vara densamma som länstrafikens taxa. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 14 maj 1991, 122, åt kommunkansliet att efter samråd med socialförvaltningen utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Socialnämnden har den 27 april 1993, 43, föreslagit att motionen avslås. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att avslå motionen. motionen. Rolf Östman yrkar bifall till Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

6 6 Rolf Östman reserverar sig mot beslutet. Rolf Östman yrkar bifall till motionen. forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

7 7 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 54, forts Sven-Ove Cederstrand yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Propositionsordningen fastställes. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Rolf Östman, Anders Jonsson och Bitte Sjöström reserverar sig mot beslutet till förmån för Östmans yrkande.

8 8 Justeringssign Utdragsbestyrkande

9 9 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 55 Ks 51 Au 102 Dnr Ola Daréus m fl motion om alternativt huvudmannaskap inom barnomsorg och äldreomsorg Kommunfullmäktige har den 21 oktober 1991, 74, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Ola Daréus m fl framlagd motion om alternativt huvudmannaskap inom barnomsorg och äldreomsorg. I motionen föreslås fullmäktige besluta att under den kommande mandatperioden kommunen utreder konsekvenserna av, och verkar för att överföra minst ett daghem till lämplig intressent, samt att under den kommande mandatperioden kommunen utreder konsekvenserna av, och verkar för att överföra minst ett servicehus eller ålderdomshem till lämplig intressent. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 3 december 1991, 310, åt socialnämnden att avge förslag till yttrande. Socialnämnden har den 27 april 1993, 38, avgett förslag till yttrande. Barbro Holmqvist och Alf Lundh tillstyrker förslaget till yttrande med följande ändring enligt Birgitta Daréus förslag i socialnämnden: sida 2, tredje stycket under rubriken Slutsatser "Det är dock värdefullt att i verksamheten vara öppen för att starta upp verksamhetsformer som ger alternativa lösningar inom äldre- och barnomsorgen.

10 10 Signalerna från den politiska ledningen måste vara tydliga vad det gäller inställningen till alternativ." Justeringssign Dan-Åke Moberg tillstyrker socialnämndens förslag. forts Utdragsbestyrkande

11 11

12 12 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 55, forts Ks 51, forts Au 102, forts Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta samt att anta socialnämndens förslag till yttrande, att motionen därmed skall anses besvarad. Barbro Holmqvist och Alf Lundh reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag. Barbro Holmqvist yrkar bifall till sitt i arbetsutskottets framlagda förslag. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Barbro Holmqvist, Johan Lagerfelt och Katrin Tensmyr reserverar sig mot beslutet till förmån för Holmqvists förslag. Ola Daréus och Johan Lagerfelt yrkar bifall till yttrandet med det av Barbro Holmqvist och Alf Lundh i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagna tillägget. Sven-Ove Cederstrand yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordningen fastställes. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

13 13 Då ordföranden finner övervägandee avslag på Daréus och Lagerfelts tilläggsförslag begäres votering. Följande voteringsproposition fastställes: Justeringssign Utdragsbestyrkande forts

14 14 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 55, forts Ks 51, forts Au 102, forts Den som vill avslå tilläggsförslaget röstar Ja den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsförslaget. Vid voteringen, som redovisas som votering nr 1 i bilaga till protokollet, avgavs 21 Ja-röster och 22 Nej-röster. Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag med Daréus och Lagerfelts tilläggsförslag.

15 15 Exp: Socialnämnden Justeringssign Utdragsbestyrkande

16 16 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 56 Ks 52 Au 103 Dnr Ola Daréus motion om miljöfarligt avfall Kommunfullmäktige har den 10 juni 1991, 61, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Ola Daréus framlagd motion om miljöfarligt avfall. I motionen föreslås fullmäktige besluta att fler platser - miljöstationer - för avlämnande av miljöfarligt avfall inrättas i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 11 juni 1991, 163, åt miljö- och hälsoskyddsnämnden att avge förslag till yttrande. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har den 24 september 1991 avgett förslag till yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 oktober 1991, 271, att i avvaktan på den pågående utredningen om avfallshanteringen i Sydnärke uppdra åt räddningstjänsten och tekniska nämndens byggnadsutskott att inkomma med uppgifter i ärendet. Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande av den 10 mars 1993 vidtagna åtgärder samt vad som framkommit i genomförd utredning. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att med hänvisning till vad som framförts i avgivna yttranden skall motionen anses besvarad. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.

17 17 forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

18 18 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 56, forts Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

19 19 Exp: Stadsbyggnadsförvaltningen Justeringssign Utdragsbestyrkande

20 20 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 57 Ks 53 Au 104 Dnr Johan Lagerfelts och Egon Erikssons motion om regionaltåg Kommunfullmäktige har den 23 mars 1992, 38, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Johan Lagerfelt och Egon Eriksson framlagd motion om regionaltåg i Örebro län. I motionen föreslås fullmäktige besluta att kommunen inom ramen för sitt engagemang i Länstrafiken AB verkar för att införa ett regionaltåg enligt motionens riktlinjer. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 7 april 1992, 99, åt administrative chefen att efter samråd med Länstrafiken AB utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att anta yttrandet, samt att motionen därmed skall anses besvarad. Johan Lagerfelt och Rolf Östman yrkar bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Johan Lagerfelt och Rolf Östman reserverar sig mot beslutet.

21 21 Justeringssign Johan Lagerfelt, Åke Hedberg och Rolf Östman yrkar bifall till motionen. forts Utdragsbestyrkande

22 22 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 57, forts Ks 53 Au 104 Dnr Sven-Ove Cederstrand och Tomas Hagenfors yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordningen fastställes. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Johan Lagerfelt och Åke Hedberg reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

23 23 Justeringssign Utdragsbestyrkande

24 24 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 58 Ks 54 Au 105 Dnr Tomas Hagenfors motion om lokalhistorisk kurs Kommunfullmäktige har den 21 september 1992, 75, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Tomas Hagenfors framlagd motion om lokalhistorisk kurs. I motionen föreslås fullmäktige besluta att en lokalhistorisk kurs startas i Kumla, gärna i samarbete med Hallsbergs kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 6 oktober 1992, 234, åt kommunledningskontoret att utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att anta yttrandet, samt att motionen därmed skall anses besvarad. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

25 25 Justeringssign Utdragsbestyrkande

26 26 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 59 Ks 55 Au 106 Dnr Alf Lundhs motion om dieseldrivna fordon vegetabiliska bränslen för Kommunfullmäktige har den 15 februari 1993, 17, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Alf Lundh framlagd motion om vegetabiliska bränslen för dieseldrivna fordon. I motionen föreslås fullmäktige besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna att snarast övergå till något slag av vegetabiliskt bränsle till alla kommunens dieseldrivna fordon och maskiner. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 23 februari 1993, 45, åt stadsbyggnadsförvaltningen att avge förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att anta yttrandet, samt att motionen därmed skall anses besvarad. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

27 27 Exp: Stadsbyggnadsförvaltningen Justeringssign Utdragsbestyrkande

28 28 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 60 Ks 56 Au 127 Dnr Katrin Tensmyrs motion om prislappar på kommunal service Kommunfullmäktige har den 15 juni 1992, 62, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Katrin Tensmyr framlagd motion om prislappar påkommunal service. I motionen föreslås fullmäktige besluta att på lämpligt sätt låta "prismärka" kommunal service som information till allmänheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 11 augusti 1992, 178, åt ekonomichef Ronny Salomonsson att utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Barbro Holmqvist tillstyrker yttrandet med följande ändring i sista stycket "Den årliga artikeln i Kumlan om bokslutet kan t ex kombineras med en redovisning av ett antal nyckeltal för kommunens verksamhet". Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att anta yttrandet med Holmqvists ändringsförslag, samt att motionen därmed skall anses besvarad. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.

29 29 Katrin Tensmyr och Barbro Holmqvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

30 30 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 60, forts Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

31 31 Justeringssign Utdragsbestyrkande

32 32 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 61 Ks 57 Au 128 Dnr Tomas Hagenfors och Rolf Östmans motion om arvoden vid extra kommunstyrelsesammanträde Kommunfullmäktige har den 19 april 1993, 35, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av Tomas Hagenfors och Rolf Östman framlagd motion om arvoden vid extra kommunstyrelsesammanträde. I motionen föreslås fullmäktige besluta att extra kommunstyrelsesammanträde i anslutning till fullmäktige inte arvoderas. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 4 maj 1993, 116, åt kommunledningskontoret att utarbeta förslag till yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att i 8 i "Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda" införes ett nytt stycke med lydelsen "På varandra följande sammanträden med beredande och beslutande organ berättigar endast till ett arvode.", samt att motionen därmed skall anses besvarad. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Tomas Hagenfors yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

33 33 Finn Haglund yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för förtydligande. forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

34 34 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 61, forts Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

35 35 Exp: B Sandahl Justeringssign Utdragsbestyrkande

36 36 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 62 Ks 58 Au 129 Dnr Ändring i pensionsbestämmelser för kommunalt förtroendevalda Den 18 maj 1992, 48, beslutade kommunfullmäktige att anta normalpensionsreglemente för kommunalt förtroendevalda (PRF-KL) att gälla från och med den 1 januari 1992 samt att göra vissa ändringar i äldre bestämmelser (KPRF). Svenska Kommunförbundet rekommenderar i cirkulär 1993:33 kommunerna besluta att göra följande ändringar i pensionsbestämmelserna för förtroendevalda (PRF-KL och KPRF) med giltighet från och med den 1 januari 1993: Bestämmelserna tillföres: 1. Vid beräkning av samordningsavdrag för folkpension, ATP och pensionstillskott samt delpension bortses från vad som föreskrives om minskning av basbeloppet enligt 1 kap 6 tredje stycket lagen om allmän försäkring, 2 och 2 a lagen om pensionstillskott respektive 11 lagen om delpensionsförsäkring. 2. Vid beräkning av samordningsavdrag för pensionstillskott bortses från de höjningar av förmånsnivåerna som görs enligt 2 och 2 a lagen om pensionstillskott. Bestämmelserna ändras: 4. PRF-KL 16 mom 2 och motsvarande i KPRF Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat arbetstagares arbetsoförmåga eller död skall gälla vad som anges

37 37 i 18, 19, 20 a och 100 a lagen om försäkringsavtal. forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

38 38 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 62, forts Ks 58, forts Au 129, forts Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att göra ändringar i pensionsbestämmelserna för förtroendevalda (PRF-KL och KPRF) enligt redovisad rekommendation med giltighet från och med den 1 januari Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget. Exp:

39 39 B Ellbén Personalenheten Justeringssign Utdragsbestyrkande

40 40 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 63 Ks 59 Au 108 Dnr Förslag till ny torghandelsstadga Förslag till ny torghandelsstadga har utarbetats inom stadsbyggnadsförvaltningen. Förslaget innebär en anpassning till nuvarande förhållanden samt en viss utökning av försäljningstiden. Tekniska nämnden har vid sammanträde den 18 mars 1993, 21, föreslagit fullmäktige besluta att antaga förslaget till ny torghandelsstadga. En lokal ordningsstadga, till vilket även en torghandelsstadga räknas, skall enligt 23 allmänna ordningsstadgan antas av kommunfullmäktige efter hörande av de myndigheter vilkas verksamhetsområde berörs av förslaget. Fullmäktiges beslut skall underställas länsstyrelsens prövning. Yttranden över förslaget har inhämtats från polismyndigheten i Hallsbergs polisdistrikt samt från miljö- och byggnadsnämnden. Förslaget kompletteras. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att anta förslaget till torghandelsstadga, samt att överlämna torghandelsstadgan till länsstyrelsen för fastställelse. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.

41 41 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget. Exp: Länsstyrelsen + handl Justeringssign Utdragsbestyrkande

42 42 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 64 Ks 60 Au 109 Dnr Ändring av taxa för torgavgifter I samband med att förslag till ny torghandelsstadga utarbetats har en översyn gjorts av taxan för torgavgifter. Förslag till ändring av taxan för torgavgifter har utarbetats inom stadsbyggnadsförvaltningen. Tekniska nämnden har vid sammanträde den 18 mars 1993, 23, godkänt förslaget. Enligt 1 avgiftslagen skall grunderna för beräkningen av avgifter för bland annat torghandel beslutas av fullmäktige. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta samt att anta förslaget till taxa för torgavgifter, att taxan träder i kraft från och med den 1 juli Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

43 43 Exp: Tekniska nämnden + handl B Ellbén Justeringssign Utdragsbestyrkande

44 44 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 65 Ks 61 Au 110 Dnr Ändring av taxa för upplåtelse av allmän plats Nu gällande taxa för upplåtelse av allmän plats antogs av kommunfullmäktige den 16 september 1968, 79. Förslag till ändring av taxan har utarbetats inom stadsbyggnadsförvaltningen. Tekniska nämnden har den 15 april 1993, 35, efter vissa ändringar tillstyrkt förslaget. Viss språklig bearbetning av förslaget har därefter gjorts. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att anta förslaget till taxa för upplåtelse av allmän plats, samt att taxan träder i kraft från och med den 1 juli Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget. Exp:

45 45 Tekniska nämnden + handl B Ellbén Justeringssign Utdragsbestyrkande

46 46 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 66 Ks 62 Au 111 Dnr Försäljning av fastigheterna Ejdern 20 och Tärnan 21, Skolvägen 18 B och Skolvägen 20 Köpekontrakt har upprättats enligt vilket Kumla kommun till Åsbro Bil AB, Askersund, försäljer fastigheterna Ejdern 20 och Tärnan 21, Kumla, för en köpeskilling om sammanlagt kronor. Kontrakten gäller under förutsättning att de godkännes av kommunfullmäktige. Tekniska nämnden har den 15 april 1993, 36, beslutat föreslå fullmäktige godkänna kontrakten. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att godkänna kontrakten. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget. Exp:

47 47 Tekniska nämnden R Salomonsson E Pettersson Justeringssign Utdragsbestyrkande

48 48 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 67 Ks 72 Au 152 Dnr Anhållan om tilläggsanslag i 1993 års budget för ombyggnad i Kumlahallen Kultur- och fritidsnämnden har den 10 maj 1993, 19, beslutat begära att under 1993 få disponera kronor för ombyggnad av utrymmen i Kumlahallen. I kultur- och fritidsnämndens budget finns för 1994 planerat en investering om kronor för ombyggnad av cafeteria/simhall. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att för genomförande av projektet bevilja tilläggsanslag om kronor i 1993 års investeringsbudget, att kronor av investeringsutgiften finansieras genom ianspråktagande av kommunens rörelsekapital, att resterande del av investeringsutgiften, kronor, finansieras genom överföring från kultur- och fritidsnämndens driftbudget till investeringsbudgeten, samt att en förutsättning för att projektet skall kunna genomföras är att överenskommelse träffas med arrendatorn för cafeterian. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Kommunfullmäktige beslutar

49 49 att bifalla förslaget. Exp: Kultur- och fritidsnämnden, Ekonomienheten Justeringssign Utdragsbestyrkande

50 50 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 68 Ks 71 Au 107 Dnr Förslag till barnomsorgsplan Socialnämnden har den 27 april 1993, 40, överlämnat förslag till barnomsorgsplan för åren Skolstyrelsens arbetsutskott har den 21 april 1993, 23, föreslagit skolstyrelsen att efter vissa smärre ändringar tillstyrka förslaget till barnomsorgsplan i de delar som ingår i skolstyrelsens verksamhetsområde. Barbro Holmqvist föreslår att det av socialnämnden beslutade tillägget på sida 1 under punkt 2 "Påsikt bör kommunen erbjuda föräldrar som så önskar möjlighet att få barnomsorg från 12 månader" stryks. Dan-Åke Moberg tillstyrker socialnämndens förslag. Arbetsutskottet beslutar att avslå Holmqvists ändringsförslag. Arbetsutskottet föreslår, under förutsättning att skolstyrelsen beslutar enligt redovisat förslag, fullmäktige besluta att anta förslaget till barnomsorgsplan Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag. Skolstyrelsen har den 12 maj 1993, 27, beslutat enligt förslaget med ett tillägg under rubriken Fortbildning samt att en skrivelse om tjänsteför-

51 51 delningsprinciper tillföres barnomsorgsplanen som bilaga. Justeringssign Utdragsbestyrkande forts

52 52 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 68, forts Ks 71, forts Socialnämnden har den 25 maj 1993, 52, beslutat att skrivelsen om tjänstefördelningsprinciper, med följande tillägg enligt Johan Lagerfelts förslag, "För befintlig verksamhet är denna praxis bra, men för nya verksamhetsmodeller inom skola/barnomsorg (t ex barnskola) skall tjänstefördelningsprinciperna ses över för att tillfredsställa behovet av pedagogiskt utbildad personal. Härvidlag skall LAS och det personalpolitiska programmet vara vägledande så långt som möjligt." bilägges barnomsorgsplanen. Förhandlingarna ajourneras kl Förhandlingarna återupptas kl Tony Blom yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med skolstyrelsens komplettering enligt 27. Kjell Hellberg yrkar bifall till skolstyrelsens komplettering samt att bilagan om tjänstefördelningsprinciper kompletteras med följande "Härvidlag skall LAS och det personalpolitiska programmet vara vägledande så långt som möjligt". Johan Lagerfelt yrkar bifall till socialnämndens komplettering enligt 52. Barbro Holmqvist yrkar bifall till sitt i arbetsutskottet framlagda förslag. Rolf Östman föreslår att det av socialnämnden beslutade tillägget på sida 1 under punkt 2 "På sikt bör kommunen erbjuda..." ändras till "I mån av plats bör kommunen erbjuda...". Vidare föreslår Rolf Östman att följande mening tillföres planen "Målet är dock att det verkliga behovet av platser skall uppnås". Tomas Hagenfors tillstyrker socialnämndens komplettering enligt 52.

53 53 forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

54 54 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 68, forts Ks 71, forts Kommunstyrelsen beslutar att låta komplettera förslaget till barnomsorgsplan i enlighet med Kjell Hellbergs yrkande, samt att avslå samtliga övriga tilläggs- och ändringsförslag. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta förslaget till barn- att anta det kompletterade omsorgsplan Barbro Holmqvist och Johan Lagerfelt reserverar sig mot beslutet till förmån för Holmqvists förslag. Rolf Östman reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag. Johan Lagerfelt, Barbro Holmqvist, Katrin Tensmyr och Tomas Hagenfors reserverar sig mot beslutet till förmån för Lagerfelts förslag. Förslag och yrkanden Kommunfullmäktige justerar avgivna förslag och yrkanden enligt följande: Sven-Ove Cederstrand och Tony Blom yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Barbro Holmqvist föreslår att på sida 1 under punkt 2 meningen "På sikt bör kommunen erbjuda föräldrar som så önskar möjlighet att få barnomsorg från 12 månader" stryks. Rolf Östman yrkar bifall till sina i kommunstyrelsen avgivna ändrings- och tilläggsförslag.

55 55 Justeringssign Johan Lagerfelt, Ola Daréus, Inga Davidsson-Friberg, Barbro Holmqvist och Barbro Matsman yrkar bifall till den av socialnämnden, 52, föreslagna kompletteringen. forts Utdragsbestyrkande

56 56 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 68, forts Propositionsordning Ordföranden föreslår följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsens förslag utom i de delar där motförslag finnes ställs mot avslag. Bifall till Rolf Östmans ändringsförslag ställs mot bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifall till Rolf Östmans tilläggsförslag ställs mot avslag. Bifall till Barbro Holmqvists förslag ställs mot avslag. Bifall till Johan Lagerfelts yrkande ställs mot bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag utom i de delar där motförslag finnes, att avslå Rolf Östmans båda förslag, samt att avslå Barbro Holmqvists förslag. Då ordföranden finner övervägande avslag pålagerfelts förslag och bifall till kommunstyrelsens förslag begäres votering. Följande voteringsproposition fastställes: Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har fullmäktige beslutat att bifalla Lagerfelts förslag. I voteringen, som redovisas som votering nr 2 i bilaga till protokollet, avgavs 21 Ja-röster mot 22 Nej-röster och 1 ledamot avstod.

57 57 forts Justeringssign Utdragsbestyrkande

58 58 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 68, forts Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla Lagerfelts förslag.

59 59 Exp: Socialnämnden Skolstyrelsen Justeringssign Utdragsbestyrkande

60 60 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 69 Ks 63 Dnr Årsredovisning 1992 för stiftelsen Kumlabostäder Stiftelsen Kumlabostäder har överlämnat årsredovisning för år Enligt stadgar för stiftelsen Kumlabostäder skall revisorernas berättelse jämte stiftelsens årsredovisning överlämnas till kommunfullmäktige, som har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Kommunfullmäktige beslutar vidare att bevilja ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

61 61 Justeringssign Utdragsbestyrkande

62 62 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 70 Ks 64 Dnr Årsredovisning 1992 för Stiftelsen Svenska Skoindustrimuséet i Kumla Stiftelsen Svenska Skoindustrimuséet i Kumla har överlämnat årsredovisning för år Revisorerna har tillstyrkt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Kommunfullmäktige beslutar vidare att bevilja ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

63 63 Justeringssign Utdragsbestyrkande

64 64 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 71 Ks 65 Dnr Årsredovisning 1992 för Stiftelsen Nygårdshemmet Stiftelsen Nygårdshemmet har överlämnat årsredovisning för år ansvarsfrihet. Revisorerna har tillstyrkt att styrelsen beviljas Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Kommunfullmäktige beslutar vidare att bevilja ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

65 65 Justeringssign Utdragsbestyrkande

66 66 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 72 Redovisning från nämnderna, januari - april 1993 Enligt reglementet för respektive nämnd skall nämnderna regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under året. Redovisning från nämnderna för perioden 1 januari -30 april 1993 föreligger. Ekonomichef Ronny Salomonsson redogör för det prognostiserade årsresultatet.

67 67 Justeringssign Utdragsbestyrkande

68 68 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 73 Kaj Nilssons motion om cykelväg till Hagaby ridskola Kaj Nilsson framlade en motion om cykelväg till Hagaby ridskola. I motionen föreslås fullmäktige besluta att en cykelbar grusväg till Hagaby iordningställs i en första etapp, samt att denna omprioriteras i budgetarbetet så att färdigställandet kan ske under Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

69 69 Exp: B Sandahl Justeringssign Utdragsbestyrkande

70 70 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 74 Gösta Arvedsons motion om allmänhetens frågestund Gösta Arvedson framlade en motion om allmänhetens frågestund. I motionen föreslås fullmäktige besluta att frågestunden även får omfatta i förväg inlämnade allmänpolitiska frågor, samt att om det är lämpligt frågestunden för allmänpolitiska frågor eventuellt lägges vid ett annat fullmäktigesammanträde än det då frågor kring kommunens årsredovisning sker. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning

71 71 Exp: B Sandahl Justeringssign Utdragsbestyrkande

72 72 VOTERINGAR VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN DEN 14 JUNI Avst Votering 1 Votering 2 Ja Nej Avst Ja Nej S Annica Eriksson x x Sven-Ove Cederstrand x x Marianne Arvidsson x x Börje Pettersson x x Lena Eriksson x x Tommy Johansson x x Bength Lundberg x x Tony Blom x x Carl-Gustav Thunström x x Inge Rydh x x Kristina Cederberg x x Åke Sundeqvist x x Birgit Andersson x (fr o m 56) Bert Eriksson x x Siv Arvebrink x x Björn Eriksson x x Marianne Järnqvist x x

73 73 Arne Önnefors x x Justeringssign Utdragsbestyrkande forts

74 74 VOTERINGAR VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN DEN 14 JUNI Avst Votering 1 Votering 2 Ja Nej Avst Ja Nej M Barbro Holmqvist x x Johan Lagerfelt x x Finn Haglund x x Kaj Nilsson x x Göran Arveståhl x x Siw Zetterberg x x Iréne elander x x Iréne Blom x x C Alf Lundh x x Inga Davidsson-Friberg x x Sven-Olof Lannhard x x Ruth Svärd x x Torbjörn Ahlin x x Fp Ola Daréus x x Katrin Tensmyr x x

75 75 Gunnar Persson x x Gösta Arvedson x x Justeringssign Utdragsbestyrkande forts

76 76 VOTERINGAR VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN DEN 14 JUNI Avst Votering 1 Votering 2 Ja Nej Avst Ja Nej KDS Tomas Hagenfors x x Barbro Matsman x x Per Holm x x Leif Grahn x x V Rolf Östman x x Anders Jonsson x x Bitte Sjöström x x MP Åke Hedberg x x Berndt Andersson x x Summa

77 77 Justeringssign Utdragsbestyrkande

78 78 Styrelse/nämnd Kommunfullmäktige Sammantr datum Anslag/Bevis Protokoll är justerat Datum för Datum för uppsättande nedtagande Förvaringsplats Underskrift Kommunledningskontoret... Birgitta Johansson Ellbén

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 maj 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 maj 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-05-18 Plats och tid Beslutande Tjg ersättare Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 maj 1992, kl 18.50-19.40 Samtliga

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-09-18 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Husaren måndagen den 18 september 1995, kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 16 december 1991, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 16 december 1991, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-12-16 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 16 december 1991, kl 18.30-20.00.

Läs mer

måndagen den 15 juni 1992, kl

måndagen den 15 juni 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-06-15 Plats och tid Beslutande Tjg ersättare Fylsta skola, Orkestersalen måndagen den 15 juni 1992, kl 18.30-19.10 Samtliga

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl Inga Davidsson-Friberg Ruth Svärd Anna Karlsson

Gillesalen, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl Inga Davidsson-Friberg Ruth Svärd Anna Karlsson 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-04-22 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 18.30- Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

onsdagen den 21 april 1993, kl

onsdagen den 21 april 1993, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-04-21 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 21 april 1993, kl

Läs mer

måndagen den 13 juni 1994, kl Tommy Johansson Tomas Hagenfors from Tjg ersättare Siv Arvebrink Sven-Erik Dahlberg

måndagen den 13 juni 1994, kl Tommy Johansson Tomas Hagenfors from Tjg ersättare Siv Arvebrink Sven-Erik Dahlberg 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-06-13 Plats och tid Officersmässen, Sannahed måndagen den 13 juni 1994, kl 18.30-20.20 Beslutande 52 Samtliga ledamöter utom

Läs mer

måndagen den 15 februari 1993, kl Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Barbro Holmqvist Ej tjg ers Berndt Andersson Sven-Olof Lannhard

måndagen den 15 februari 1993, kl Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Barbro Holmqvist Ej tjg ers Berndt Andersson Sven-Olof Lannhard 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-02-15 Plats och tid Drabanten, Kumla Folkets hus måndagen den 15 februari 1993, kl 18.00-18.10 Beslutande Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 28 maj 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 28 maj 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-05-28 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 28 maj 1990,

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 25 februari 1991, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 25 februari 1991, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-02-25 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 25 februari

Läs mer

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-11-15 Plats och tid Beslutande 113 Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Samtliga ledamöter

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus, måndagen den 21 oktober 1991, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus, måndagen den 21 oktober 1991, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-10-21 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus, måndagen den 21 oktober

Läs mer

måndagen den 21 mars 1994, kl Tjg ersättare Siv Arvebrink Marianne Emberg

måndagen den 21 mars 1994, kl Tjg ersättare Siv Arvebrink Marianne Emberg 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-03-21 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 21 mars 1994, kl 18.30-19.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

onsdagen den 23 september 1992, kl

onsdagen den 23 september 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-09-23 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 23 september 1992, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 oktober 1992, kl Åke Sundeqvist. Tjg ersättare Birgit Andersson Sven Sundin

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 oktober 1992, kl Åke Sundeqvist. Tjg ersättare Birgit Andersson Sven Sundin 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-10-19 Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 oktober 1992, kl 18.30-20.40. Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

måndagen den 14 februari 1994, kl Tjg ersättare Björn Eriksson Iréne Blom Marianne Järnqvist Göran Andersson Gulli Wallgren

måndagen den 14 februari 1994, kl Tjg ersättare Björn Eriksson Iréne Blom Marianne Järnqvist Göran Andersson Gulli Wallgren 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-02-14 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 14 februari 1994, kl 18.30-20.45 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 26 januari 1998 klockan 18.30-19.35 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Sven-Ove Cederstrand (s) Tony Blom (s) Eva Blomqvist

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 27 februari 1995, kl

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 27 februari 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-02-27 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 27 februari 1995, kl 18.30-19.55 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl

Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-12-18 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 14 december 1992, kl Tjg ersättare Bert Eriksson Iréne Blom Marianne Järnqvist Börje Åström

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 14 december 1992, kl Tjg ersättare Bert Eriksson Iréne Blom Marianne Järnqvist Börje Åström 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-12-14 Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 14 december 1992, kl 18.30-19.50. Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Ej tjg ersättare Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 29 januari 1996 kl 18.30-19.15 Samtliga ledamöter utom Håkan Håkansson (s) Gulli Wallgren (s) Göran Arveståhl (m) Ola

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 januari 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 januari 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-01-22 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 januari 1990, kl 18.30-19.10 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 4 mars 1998, klockan 17.00-17.50 Beslutande Annica Eriksson, ordf Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Åke Sundeqvist, tjg ers Torbjörn

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1988-10-24 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl 18.30-18.45 Samtliga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 23 september 1996, kl 18.30-19.25 Beslutande Tjg ersättare Ej tjg ersättare Övriga Samtliga ledamöter utom Marianne Arvidsson (s) Berndt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

onsdagen den 15 september 1993, kl

onsdagen den 15 september 1993, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-09-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Nämndrummet onsdagen

Läs mer

måndagen den 18 juni 1990, kl

måndagen den 18 juni 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-06-18 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Ekeby församlingshem, måndagen den 18 juni 1990, kl

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 23 januari 1989, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 23 januari 1989, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1989-01-23 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 23 januari 1989, kl 18.30-20.12 Samtliga ledamöter

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 22 januari 1992, kl

Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 22 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-01-22 Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 22 januari 1992, kl 17.00-17.50 Beslutande Övriga Salomonsson Justerare

Läs mer

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-06-01 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 16 december 1996 kl 18.30-19.50, 22.50-23.30. Beslutande Samtliga ledamöter utom Lena Eriksson (s) Bength Lundberg (s) Sigbritt Collin (s) Johan Lagerfelt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 20 mars 2000, klockan 18.30-19.15. Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Yvonne Hagström Irene Östlund Göran Arveståhl Irene Welander

Läs mer

måndagen den 12 juni 1989, kl

måndagen den 12 juni 1989, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1989-06-12 Plats och tid Beslutande Officersmässen, Sannahed måndagen den 12 juni 1989, kl 18.30-19.40 Samtliga ledamöter utom Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 28 februari 2000, klockan 18.30-20.40 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Liselott Rehnman Sofia Lindstrand Jan Rohlén Kent Sundström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 oktober 1999, kl 17.00-18.50 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Kent Sundström Sven-Ove Cederstrand Elisabeth Ekestubbe, tjg ers Marianne

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus tisdagen den 13 december 1988, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus tisdagen den 13 december 1988, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1988-01-18 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus tisdagen den 13 december 1988, kl 18.30-19.00 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Teatern, Kumla Folkets hus, måndagen den 27 maj 2002 klockan 18.30-19.45 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Liselott Rehnman (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 april 2001 kl. 17.15 18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 26 februari 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 26 februari 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-02-26 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 26 februari 1990, kl 18.30-20.10 Samtliga

Läs mer

måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25

måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-12-13 Plats och tid Beslutande Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 december 2001 klockan 17.00 18.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-10-05 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Storrummet onsdagen den

Läs mer

onsdagen den 2 februari 1994, kl

onsdagen den 2 februari 1994, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-02-02 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 2 februari 1994, kl 17.00-17.35 Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Ekeby bygdegård, måndagen den 19 juni 2000, klockan 18.30-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Gun-Britt Andersson Yvonne Hagström Kjell Hellberg Sofia Lindstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 4 december 1996, kl 17.00-17.30. Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 september 1989, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 september 1989, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1989-09-18 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 september

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 mars 2000, klockan 17.00-17.50. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Kent Sundström Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Plats och tid Teatern, Kumla Folkets hus, måndagen den 25 februari 2002 klockan 18.30-20.45 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Gun-Britt Andersson (s), Siv Arvebrink (s) Sven-Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 6 mars 1996, kl 17.00-17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg, ordf Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 31 maj 1995, kl

Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 31 maj 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-05-31 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 31 maj 1995, kl 17.00-19.00 Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Annica

Läs mer

torsdagen den 20 augusti 1992, kl

torsdagen den 20 augusti 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-08-20 Plats och tid Stadshuset, Storrummet, torsdagen den 20 augusti 1992, kl 17.00-18.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

onsdagen den 20 januari 1993, kl

onsdagen den 20 januari 1993, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-01-20 Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 20 januari 1993, kl 17.00-18.10 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 3 juni 1998, kl 17.00-17.55 Beslutande Dan-Åke Moberg Sven-Inge Carlsson, tj ers 62-63 Marianne Arvidsson Sofia Lindstrand, tj ers Annica Eriksson Rolf

Läs mer

måndagen den 21 november 1994, kl Bitte Sjöström (v) 89

måndagen den 21 november 1994, kl Bitte Sjöström (v) 89 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-11-21 Plats och tid Beslutande o m Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 21 november 1994, kl 17.30-20.20 20.40-21.15 Samtliga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 29 maj 1996 klockan 17.15-18.20 Beslutande Dan-Åke Moberg, ordf Björn Eriksson, tjg ers 66-67 Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 april 1991, kl MariAnne Andersson Maj Johansson

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 april 1991, kl MariAnne Andersson Maj Johansson 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-04-22 Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 22 april 1991, kl 18.30-20.35 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 januari 2001 klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Peter Agerhäll Sven-Ove Cederstrand Göran Arveståhl Marianne Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45

onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-11-17 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 12 november 1997 klockan 17.00-17.55. Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer

måndagen den 13 juni 1988, kl

måndagen den 13 juni 1988, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1988-06-13 Plats och tid Beslutande Officersmässen, Sannahed måndagen den 13 juni 1988, kl 18.30-20.00 Samtliga ledamöter utom Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 12 januari 2000, klockan 17.00-17.45 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Leif Grahn, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 3 november 2004, klockan 17.00 17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Liselott Schöllin (kd), tjg ers Björn Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 17 mars 2008, kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Björn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 september 2004, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Kristina Davidsson (s), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 september 2002, klockan 17.00 18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Rikard Svärd (c) tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 januari 2002, klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 9 april 1997 kl 17.00-17.50 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 3 mars 1999, klockan 17.00-18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Kent Sundström Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 september 2005, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 april 2003 kl 18.30-20.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2003-02-24 Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 24 mars 2003 kl 18.30 20.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 november 2001 kl 17.00 17.45 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Gun-Britt Andersson (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 klockan 18.30 20.05 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Annica Eriksson (s) Gudrun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 maj 2004, klockan 17.00 17.20 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, tisdagen den 5 oktober 2004, klockan 17.00 18.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Peter Agerhäll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 april 2006, klockan 17.00 18.05 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lisbet Björklund (s), tjg ers Kerstin

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 november 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 november 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-11-19 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 19 november

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 24 november 1997, klockan 17.30-21.50 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Gudrun Persson (s) Arne Önnefors (s) Yvonne Hagström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 15 november kl 17.00-2015 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 november 1995, kl

Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 november 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-11-15 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 november 1995, kl 17.00-17.55 Beslutande Ej tjg ers Övriga Dan-Åke

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2009-12-02 Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2009-12-02, klockan 17:00-17:15 Beslutande Lennart Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C) Katarina Hansson (S) Linda Axäng (FP) Björn Eriksson (S) Maria Haglund

Läs mer

måndagen den 18 november 1991, kl

måndagen den 18 november 1991, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1991-11-18 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 18 november 1991, kl 17.00-24.00 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus, måndagen den 18 september 2000 klockan 18.30-19.30. Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Carl-Gustav Thunström Gun-Britt Ahlin Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 19 maj 2003 kl 18.30 19.15 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 november 1998, kl 17.00-18.05 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove

Läs mer