Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 21 april 2008, kl Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Katarina Hansson (s) Linda Axäng (fp) Tid och plats för justering Stadshuset, kansliavdelningen Måndag den 28 april, klockan Sekreterare Lars Claeson Ordförande... Annica Eriksson Justerare Katarina Hansson Linda Axäng Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Datum för uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats Kommunledningskontoret Underskrift... Lena Larsson

2 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 Kf 37 Inkomna skrivelser och rapporter Dnr 2008/ Ett medborgarförslag har den 8 april 2008 inkommit till kommunledningskontoret. Förslaget handlar om tillverkning av dataspel. Förslagsställaren föreslår att kommunen startar ett eget dataspelsföretag. Fullmäktiges presidium har tagit del av förslaget och beslutat att förslaget faller utanför fullmäktiges befogenhetsområde och därför inte kan sakbehandlas i fullmäktige.

3 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 38 Ks 41 Au 109 Dnr 2008/ Årsredovisning för Kumla kommun för år 2007 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige Allmänhetens frågor Förslag Kommunledningskontoret har överlämnat årsredovisning för Kumla kommun för år Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. Till årsredovisningen har bifogats bokslutsanalyser för 2007 års bokslut. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. Ekonomichef Johan Hultgren föredrar årsredovisningen. Närvarande åhörare bjuds möjlighet att ställa frågor med anledning av årsredovisningen. Inga frågor ställs. Lennart Eriksson (s), Maria Haglund (m), Åsa Häggsträm (v) och Mats Gunnarsson (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt framför ett tack för ett gott arbete till alla som arbetat med att ta fram årsredovisning för Kumla kommun för år Årsredovisningen läggs till handlingarna. Ekonomiavdelningen Kommunens nämnder

4 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 Kf 39 Revisionsberättelse för Kumla kommun avseende år 2007 Kommunfullmäktige Revisionerna har den 15 april 2008 överlämnat revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionens ordförande Anders Svärd (c) föredrar revisionsberättelsen. Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Kommunens nämnder

5 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 40 Ks 42 Au 127 Dnr 2008/ Kallelse till ordinarie bolagsstämma med Kumla Fastighets AB, samt årsredovisning och granskningsrapport Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige Styrelsen i Kumla Fastighets AB har i enlighet med bolagsordningen tillställt kommunstyrelsen kallelse till ordinarie bolagsstämma med tillhörande årsredovisning. Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Enligt arbetsutskottet. VD Thage Arvidsson föredrar årsredovisningen. Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Sten Persson, ombud Bert Eriksson, ersättare

6 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 41 Ks 43 Au 128 Dnr 2008/ Kallelse till ordinarie bolagsstämma med Trakaj AB samt årsredovisning Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige Styrelsen i Trakaj AB har i enlighet med bolagsordningen tillställt kommunstyrelsen kallelse till ordinarie bolagsstämma med tillhörande årsredovisning. Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet. Enligt arbetsutskottet. VD Thage Arvidsson föredrar årsredovisningen. Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet. Sten Persson, ombud Bert Eriksson, ersättare

7 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 42 Ks 44 Au 129 Dnr 2008/ Kallelse till ordinarie bolagsstämma med Kumla Bostäder AB, samt årsredovisning och granskningsrapport Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige Styrelsen i Kumla Bostäder AB har i enlighet med bolagsordningen tillställt kommunstyrelsen kallelse till ordinarie bolagsstämma med tillhörande årsredovisning. Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Enligt arbetsutskottet. Näringslivsansvarig Thage Arvidsson föredrar årsredovisningen. Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bert Eriksson, ombud Thomas Andersson, ersättare

8 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 43 Ks 45 Au 130 Dnr 2008/ Kallelse till ordinarie bolagsstämma med Stadsnät i Kumla AB, samt årsredovisning och granskningsrapport Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige Styrelsen i Stadsnät i Kumla AB har i enlighet med bolagsordningen tillställt kommunstyrelsen kallelse till ordinarie bolagsstämma med tillhörande årsredovisning. Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Enligt arbetsutskottet. Näringslivsansvarig Thage Arvidsson föredrar årsredovisningen. Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Thomas Andersson, ombud Sten Persson, ersättare

9 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 44 Ks 48 Au 111 Dnr 2008/ Personalekonomisk redovisning 2007 Kommunledningskontoret har sammanställt personalekonomisk redovisning för år Arbetsutskottet Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige Förslag Personalchef Ulla Lundholm, personalsekreterare Malin Holm och rehabiliteringssamordnare Mikael Wennerström föredrar ärendet. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. Personalchef Ulla Lundholm, personalsekreterare Malin Holm och rehabiliteringssamordnare Mikael Wennerström föredrar ärendet. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. Personalchef Ulla Lundholm, personalsekreterare Malin Holm och rehabiliteringssamordnare Mikael Wennerström föredrar ärendet. Björn Eriksson (s) och Elisabeth Berglund (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. Personalavdelningen Kommunens nämnder

10 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 45 Ks 39 Au 108 Dnr 424/ Torbjörn Ahlins m fl motion om Kumlan Arbetsutskottet Förslag Arbetsutskottets förslag Reservationer Kommunfullmäktige remitterade den 22 januari 2008, 11, en motion från Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Linda Axäng (fp) och Mats Gunnarsson (mp) om tidskriften Kumlan. I motionen föreslår de att det i varje nummer av tidskriften Kumlan införs en enkätfråga som företrädare för varje parti representerat i kommunfullmäktige svarar på. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 februari 2008, 70, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. Vik. kommunsekreterare Caroline Eriksson har den 12 mars 2008 inkommit med förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland annat att skriften Kumlan är ett informationsblad för Kumlas invånare och en skrift som inte ska innehålla partipolitisk debatt. Eriksson föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Maria Haglund (m) yrkar bifall till motionen. Dan-Åke Moberg (s) yrkar avslag till motionen. Kommunfullmäktige avslår motionen. Maria Haglund (m) och Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån för Haglunds förslag.

11 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 Kf 45, forts Ks 39, forts Kommunstyrelsen Förslag Kommunstyrelsens förslag Reservationer Kommunfullmäktige Propositionsordning Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Linda Axäng (fp) och Per Holm (kd) yrkar bifall till motionen. Dan-Åke Moberg (s) yrkar avslag på motionen. Åsa Häggström (v) föreslår att det i ett nummer per år av tidskriften Kumlan införs en enkätfråga som företrädare för varje parti representerat i kommunfullmäktige svarar på. Kommunfullmäktige avslår motionen. Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Mats Hellgren (m), Per Holm (kd) och Linda Axäng (fp) reserverar sig till förmån för Ahlins, Axängs och Holms förslag. Åsa Häggström (v) reserverar sig till förmån för sitt förslag. Linda Axäng (fp), Torbjörn Ahlin (c), Per Holm (kd), Åsa Häggström (v), Mats Gunnarsson (mp) och Maria Haglund (m) yrkar bifall till motionen. Lennart Eriksson (s) yrkar avslag på motionen. Åsa Häggström (v) yrkar att det i ett nummer per år av tidskriften Kumlan införs en enkätfråga som företrädare för varje parti representerat i kommunfullmäktige svarar på. Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: Kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen ställs mot de två alternativa yrkandena. Kommunfullmäktige avslår motionen. Elisabet Centervärn (m), Maria Haglund (m), Awat Mohammad (m), Berry Keller (m), Elisabet Ekestubbe (m), Torbjörn Ahlin (c), Jan Engman (c), Maria Rönnbäck (c), Marguerite Landin (c), Linda Axäng (fp), Herje Fahlén (fp), Katrin Tensmyr (fp), Per Holm (kd), Bernt Sköld (kd), Sven-Arne Karlsson (kd), Raymonda Kourie (kd), Mats Gunnarsson (mp), Åsa Häggström (v) och Elisabeth Berglund (v) reserverar sig till förmån för Axängs, Ahlins, Holms, Häggströms, Gunnarssons och Haglunds yrkanden. Åsa Häggström (v) och Elisabeth Berglund (v) reserverar sig till förmån för Häggströms yrkande. Informationssamordnare Karin Moberg

12 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 46 Ks 40 Au 125 Dnr 2008/79 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Kumla, skall kommunstyrelsen varje år vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt. Kommunledningskontoret har den 26 mars 2008 upprättat redovisning gällande motioner och medborgarförslag som fortfarande är under beredning. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. Förslag Maria Haglund (m) föreslår att motionerna och medborgarförslagen från år 2005 och 2006 som inte har någon tidsgräns ska besvaras så snart som möjligt. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen med Haglunds tilläggsförslag. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner redovisningen med Haglunds tilläggsförslag. Samtliga nämnder

13 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 47 Ks 46 Au 131 Dnr 2008/43.41 Årsredovisning och revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för år 2007 Kommunalförbundet Nerikes Brandkår har den 14 mars 2008 inkommit med årsredovisning för år Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens förslag Enligt bestämmelserna i kommunallagen har fullmäktige i respektive medlemskommun att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. Enligt arbetsutskottet. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. Nerikes Brandkår

14 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 48 Ks 47 Au 110 Dnr 2008/ Hantering av pensionsutbetalningar och pensionsfond för pensionsåtagande för intjänandetid före år 1998 Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 1997, 73, om en handlingsplan för långsiktigt användande av medel för försäljningen av aktier i Örebro Energi AB. Beslutet innebar bland annat att det skedde en avsättning med 145 miljoner kronor till en pensionsfond avsedd att finansiera framtida pensionsutbetalningar som den pensionsskuld som uppkommit före år 1998 genererar. I handlingsplanen fastslogs också att det var nödvändigt att göra uppföljning av fondens utveckling eftersom att förutsättningarna i kalkylen förändras över tiden. Finanschef Ronny Salomonsson har den 7 mars 2008 inkommit med skrivelse om hanteringen av pensionsutbetalningar och pensionsfond för pensionsåtagande för intjänandetid före år Salomonsson föreslår att fullmäktige beslutar att 1. En avsättning för att finansiera framtida pensionsutbetalningar görs till befintlig pensionsfond med ett belopp om 12 miljoner kronor per år med första avsättning från den 1 januari år Kommunens resultatmål ändras till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag från och med 2009 års budget innebärande ett resultat på resultatbudgeten om 16 miljoner kronor. 3. Kommunens genomsnittliga investeringar över tiden bör uppgå till mellan 45 och 50 miljoner kronor årligen. 4. Uppföljning av pensionsfondens utveckling ska ske regelbundet eftersom förutsättningarna kan ändras och kalkylerna innehåller vissa osäkerhetsfaktorer som kan medföra ändrade ställningstaganden under planeringsperioden.

15 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 48, forts Ks 47, forts Au 110, forts Dnr 2008/ Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige Förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Enligt arbetsutskottet. Mats Gunnarsson (mp) och Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att: 1. En avsättning för att finansiera framtida pensionsutbetalningar görs till befintlig pensionsfond med ett belopp om 12 miljoner kronor per år med första avsättning från den 1 januari år Kommunens resultatmål ändras till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag från och med 2009 års budget innebärande ett resultat på resultatbudgeten om 16 miljoner kronor. 3. Kommunens genomsnittliga investeringar över tiden bör uppgå till mellan 45 och 50 miljoner kronor årligen. 4. Uppföljning av pensionsfondens utveckling ska ske regelbundet eftersom förutsättningarna kan ändras och kalkylerna innehåller vissa osäkerhetsfaktorer som kan medföra ändrade ställningstaganden under planeringsperioden. Ekonomiavdelningen

16 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 49 Ks 49 Au 112 Dnr 2008/ Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Sydnärke förslag till överenskommelse Lag (SFS 2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser trädde i kraft den 1 januari Lagen möjliggör för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Finansiell samordning (Finsam) ska underlätta en effektiv resursanvändning. Syftet med Finsam är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. En arbetsgrupp för Finsam Sydnärke har inkommit med ett förslag till överenskommelse om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, Samordningsförbundet Sydnärke. Sydnärkesgruppen har den 27 februari 2008 diskuterat ärendet och respektive kommun har att besluta om deltagande i Finsam. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 mars 2008 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att granska förslag till överenskommelse om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, Samordningsförbundet Sydnärke. Arbetsutskottet Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige Personalchef Ulla Lundholm informerar. Personalchef Ulla Lundholm får i uppdrag att ta kontakt med Sydnärkekommunerna för diskussioner kring utformande av förbundsordning mm. Kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun blir medlem i Finsam. Enligt arbetsutskottet. Förslag Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun blir medlem i Finsam. Personalavdelningen

17 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 50 Ks 50 Au 126 Dnr 2008/ Köp av fastigheten Kumla Byrsta 1:23 Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten Kumla Byrsta 1:23. Fastigheten är bebyggd med en lager- och verkstadsbyggnad. Området bör bli föremål för planering bland annat med hänsyn till att Nerikes Brandkår etablerat sig i direkt anslutning till fastigheten. Köpesumma kronor, tillträdesdag den 30 maj Köpekontraktet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner det. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt anslår kronor i investeringsbudgeten för fastighetsköpet. Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt anslår kronor i investeringsbudgeten för fastighetsköpet. Ekonomiavdelningen Tekniska kontoret

18 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 Kf 51 Dnr 2008/ Avsägelse av kommunalt uppdrag Sven-Arne Karlsson Sven-Arne Karlsson (kd) har i skrivelse från den 21 april 2008 avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Fullmäktige beviljar avsägelsen. Till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden utser fullmäktige Catharina Lindvall-Scharmer (kd). Catharina Lindvall-Scharmer Sven-Arne Karlsson Kultur- och fritidsnämnden Nils-Arne Björk Lars Claeson

19 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 Kf 52 Dnr 2008/ Lennart Erikssons och Katarina Hanssons motion om kommunens intern- och fortbildningar Lennart Eriksson (s) och Katarina Hansson (s) har den 15 april 2008 inkommit med en motion om kommunens intern- och fortbildningar. I motionen föreslår de att Komvux får i uppdrag att ta fram en strategi för att starta arbetet med att möta kommunens förvaltningar gällande all intern- och fortbildning för kommunens anställda. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

20 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 Kf 53 Dnr 2008/ Maria Haglunds m fl motion om utförsäljning av kommunal mark och fastigheter Maria Haglund (m), Torbjörn Ahlin (c), Linda Axäng (fp), Per Holm (kd) och Mats Gunnarsson (mp) har den 18 mars 2008 inkommit med en motion om utförsäljning av kommunal mark och fastigheter. I motionen föreslår de att 1. fullmäktige beslutar att ge de kommunala förvaltningarna samt bolagen i uppdrag att undersöka vilket mark- och fastighetsinnehav som kommunen kan sälja av samt 2. efter denna inventering göra en plan för möjlig utförsäljning och genomföra den. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

21 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 Kf 54 Dnr 2008/ Medborgarförslag om att omklädnings- och tvagningsbyggnaderna vid Djupadalsbadet byggs om till vandrarhem Ett medborgarförslag har den 19 mars 2008 inkommit om att bygga om omklädnings- och tvagningsbyggnaderna vid Djupadalsbadet till vandrarhem, när det nya badhuset / simhallen byggs vid Djupadalsbadet. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

22 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22 Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 21 april 2008 Bilaga 1 Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet Sven-Håkan Trygg, tjg ers Elisabet Centervärn, tjg ers Ing-Marie Andersson, tjg ers Mats Hellgren, Annica Eriksson Maria Haglund Björn Eriksson Awat Mohammad Katarina Hansson Berry Keller Lennart Eriksson Elisabet Ekestubbe Gunnel Kask Carl-Gustav Thunström Centerpartiet Gun-Britt Andersson Torbjörn Ahlin Lisbet Björklund Jan Engman Stefan Svensson Maria Rönnbäck Anna Kajsa Gullberg Marguerite Landin Bert Eriksson Eva Wilhelmsson Folkpartiet liberalerna Christer Thörner Linda Axäng Britt Gelin, tjg ers Herje Fahlén Mohammed Bahram Hassan, tjg ers Katrin Tensmyr Marianne Arvidsson Sten Persson Kristdemokraterna Kristina Davidsson Per Holm Sven-Inge Carlsson Bernt Sköld Gun-Britt Ahlin Sven-Arne Karlsson Roger Arvidsson Raymonda Kourie Vänsterpartiet Åsa Häggström Elisabeth Berglund Sverigedemokraterna Miljöpartiet Mats Gunnarsson Ej tjänstgörande ersättare Anmälda förhinder Katarina Öberg (s) Dan-Åke Moberg (s) Sölve Persson (s) Thomas Andersson (s) Övriga närvarande Lars Claeson, sekr Ulla Lundholm Johan Hultgren Malin Holm Anders Svärd Mikael Wennerström Thage Arvidsson

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 17 mars 2008, kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Björn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 23 april 2007, kl 18.30-20.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Bert Eriksson (s) Anki Andersson (kd) Tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 april 2003 kl 18.30-20.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 24 april kl 18.30 21.15 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Bert Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 april 2006, klockan 17.00 18.05 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lisbet Björklund (s), tjg ers Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Åbytorp, Betaniakyrkan Tid Måndagen den 14 juni 2004 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Bert Eriksson (s) Trudi Hellqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Hällabrottet, Ordenshuset Tid Måndagen den 16 juni 2003, kl 18.30 20.25 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Tisdagen den 25 januari 2005 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Katarina Öberg (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 mars 2008, klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid måndagen den 21 maj 2007, kl 18.30-21.15. Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Tid och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 26 april 2004 kl 18.30 21.15 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Eva Wilhelmsson

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-10-18 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2010-10-18, klockan 18:30 19:15 Beslutande Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Annica Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Ing-Marie Andersson (S) Maria Haglund

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2009-06-15 Plats Officersmässen, Sannahed Tid Måndagen den 15 juni 2009, klockan 19.50 20.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 18 september 2006 18.30 18.50. Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Katarina Öberg Jan Engman Tid och plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2003-02-24 Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 24 mars 2003 kl 18.30 20.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Stadshuset, kansliavdelningen torsdag den 24 augusti kl Sara Klerestam. Sölve Persson. Anslag/Bevis

Sammanträdesprotokoll. Stadshuset, kansliavdelningen torsdag den 24 augusti kl Sara Klerestam. Sölve Persson. Anslag/Bevis Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 21 augusti 2006, kl 18.30-18.45 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sven-Inge Carlsson (s) Maria Rönnbäck

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 19 maj 2003 kl 18.30 19.15 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 april 2008, klockan 17.00-18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 april 2001 kl. 17.15 18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 15 oktober 2007, kl 18.30 19.40 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson (s) Elisabet Centervärn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 15 november kl 17.00-2015 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 19 november 2007, kl 17.00 18.45, 19.15-20.35 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Kristina Davidsson (s)

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

Protokoll 2012-04-16

Protokoll 2012-04-16 2012-04-16 Plats och tid Folkets hus, Teatern, 2012-04-16, klockan 18:30 22:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) Roger Arvidsson (S) Denis Nilsson (V) Lennart Eriksson (S) Margareta

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunfullmäktige Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2011-10-18, klockan 18:30-18:40 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Denis Nilsson (V) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 18 december 2006, kl 17.00 18.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Votering Se bilaga 2 Utses att justera protokollet Thomas Bäck (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 15 september 2008, kl 18.30 19.45. Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Lisbet Björklund (s) Per Holm (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, tisdagen den 5 oktober 2004, klockan 17.00 18.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Peter Agerhäll

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-02-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2010-02-03, klockan 17:00-17:45 Beslutande Lennart Eriksson (S) Linda Axäng (FP) Annica Ericsson (S) Maria Haglund (M) Katarina Hansson (S)

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumla Folkets hus - Teatern, 2011-10-18, klockan 17:45 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Raymonda Kourie (KD) Stefan Svensson

Läs mer

Protokoll 2010-09-20

Protokoll 2010-09-20 2010-09-20 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2010-09-20, klockan 18:30-18:55 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Kristina Davidsson (S) Annica Eriksson (S) Sven-Inge Carlsson (S) Britt Gelin (S) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 maj 2004, klockan 17.00 17.20 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 19 mars 2007, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 3 november 2004, klockan 17.00 17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Liselott Schöllin (kd), tjg ers Björn Eriksson

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2009-12-02 Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2009-12-02, klockan 17:00-17:15 Beslutande Lennart Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C) Katarina Hansson (S) Linda Axäng (FP) Björn Eriksson (S) Maria Haglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 september 2004, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Kristina Davidsson (s), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 september 2006, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Protokoll 2010-12-14

Protokoll 2010-12-14 2010-12-14 Kommunfullmäktige Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2010-12-14, klockan 17:00 17:50 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Denis Nilsson (V) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 10 maj 2006, klockan 17.00 17.55 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Bert Eriksson (s), tjg ers 71 Annica Eriksson (s) 59-70, 72-74 Torbjörn Ahlin (c) Björn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 24 februari 2003 kl 18.30 19.15 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson (s) Berry Keller (m) Tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 mars 2007, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Åsa Häggström (v) Annica Eriksson (s) Jan Engman (c), tjg ers Lennart Eriksson (s) Tony

Läs mer

Protokoll 2013-04-22

Protokoll 2013-04-22 2013-04-22 Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets hus, Teatern, 2013-04-22, klockan 18:30 20:45 Beslutande Kenneth Svärd (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 10 januari 2007, klockan 17.00 18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Åsa Häggström (v) Annica Eriksson (s) Torbjörn Ahlin (c) Lennart Eriksson (s) Per

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 september 2005, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 19 september 2005 kl 18.30-20.20 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Christer Thörner (s) Per Holm (kd) Tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 3 oktober 2007, klockan 17.00-18.05 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Åsa Häggström (v) Annica Eriksson (s) Torbjörn Ahlin (c) Lennart Eriksson (s) Raymonda

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-05-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2013-05-02, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Björn Eriksson (S) Dan-Åke Moberg (S) Mårten Blomqvist (S) Christer Thörner (S)

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2012-06-18 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2012-06-18, klockan 17:30-20:50 Beslutande Mårten Blomqvist (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Moberg (S) Lisa Claeson (V) Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Skogstorpsskolan, Matsalen Tid Måndagen den 18 juni 2007, kl 18.30-18.45, 19.15-21.00, 21.10-22.05 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 26 januari 1998 klockan 18.30-19.35 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Sven-Ove Cederstrand (s) Tony Blom (s) Eva Blomqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 oktober 1999, kl 17.00-18.50 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Kent Sundström Sven-Ove Cederstrand Elisabeth Ekestubbe, tjg ers Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 januari 2001 klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Peter Agerhäll Sven-Ove Cederstrand Göran Arveståhl Marianne Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 20 mars 2000, klockan 18.30-19.15. Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Yvonne Hagström Irene Östlund Göran Arveståhl Irene Welander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Plats och tid Teatern, Kumla Folkets hus, måndagen den 25 februari 2002 klockan 18.30-20.45 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Gun-Britt Andersson (s), Siv Arvebrink (s) Sven-Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Teatern, Kumla Folkets hus, måndagen den 27 maj 2002 klockan 18.30-19.45 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Liselott Rehnman (s)

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-12-12 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2011-12-12, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Sten Persson (S) Lennart Eriksson (S) Britt Gelin (S) Katarina Hansson (S) Anna Adolfsson (C)

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 20 november 2006, kl 18.30-19.10, 19.40-21.15 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Gunnel Kask (s) Linda Axäng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 januari 2002, klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 17 september 2007, kl 18.30-21.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Marianne Arvidsson (s) Mats Gunnarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 klockan 18.30 20.05 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Annica Eriksson (s) Gudrun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 november 2001 kl 17.00 17.45 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Gun-Britt Andersson (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 13 februari 2008, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 juni 2002, klockan 17.00 18.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Ann-Britt Ottosson (kd), tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 10 september 2003, klockan 17.00 17.50 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lisbet Björklund (s),

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-09-18 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Husaren måndagen den 18 september 1995, kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-11-05 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2008-11-05, klockan 17:00 17:35 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Åsa Häggström (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C) Lennart Eriksson (S) Raymonda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 4 mars 1998, klockan 17.00-17.50 Beslutande Annica Eriksson, ordf Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Åke Sundeqvist, tjg ers Torbjörn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-01-30 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2013-01-30, klockan 17:00 18:20 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Dan-Åke Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-03-15 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2010-03-15, klockan 18:30 20:40 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Mats Hellgren (M) Annica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2012-11-19 Plats och tid Folkets hus, Teatern, 2012-11-19, kl. 17:00-18:15, 18:50-21:35 Beslutande Lennart Eriksson (S) Margareta Engman (M) Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Gunnel Kask (S) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Ekeby bygdegård, måndagen den 19 juni 2000, klockan 18.30-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Gun-Britt Andersson Yvonne Hagström Kjell Hellberg Sofia Lindstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 20 mars 2006, klockan 18.30 20.15 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Gun-Britt Ahlin Rolf Östman Tid och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 januari 2008, klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Raymonda Kourie (kd), tjg ers Lennart Eriksson

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1988-10-24 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl 18.30-18.45 Samtliga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 mars 2004 kl 18.30 20.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Marwan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 december 2006 Klockan 15.00 18.20 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 maj 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 maj 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-05-18 Plats och tid Beslutande Tjg ersättare Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 18 maj 1992, kl 18.50-19.40 Samtliga

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen KS 2013/1275. Kommunstyrelsen. Justerare: Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, klockan 17:00

Protokoll Kommunstyrelsen KS 2013/1275. Kommunstyrelsen. Justerare: Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, klockan 17:00 Protokoll 2014-10-08 Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-10-08 klockan 17:00 Beslutande Annica Moberg S Lennart Eriksson S Stefan Svensson S Gunnel Kask S Andreas Brorsson S Mats Hellgren M Margareta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 februari 2004, klockan 17.00 19.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lisbet Björklund (s),

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-11-14 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2011-11-14, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) Roger Arvidsson (S) Denis Nilsson (V) Lennart Eriksson (S) Margareta

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 3 juni 1998, kl 17.00-17.55 Beslutande Dan-Åke Moberg Sven-Inge Carlsson, tj ers 62-63 Marianne Arvidsson Sofia Lindstrand, tj ers Annica Eriksson Rolf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 december 2001 klockan 17.00 18.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2014-01-21 Plats och tid Folkets hus, Teatern, 2014-01-21, klockan 18:30-19:55. Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Denis Nilsson (V) Marianne Arvidsson (S) Margareta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 28 februari 2000, klockan 18.30-20.40 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Liselott Rehnman Sofia Lindstrand Jan Rohlén Kent Sundström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.30-16.00 ande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Kerstin Lundqvist Eriksson (fp) Liselott

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen KS 2013/1276. Kommunstyrelsen. Justerare: Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, klockan 17:00

Protokoll Kommunstyrelsen KS 2013/1276. Kommunstyrelsen. Justerare: Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, klockan 17:00 Protokoll 2014-11-05 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-11-05 klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson S Ordförande Annica Moberg S Lennart Eriksson S Stefan Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2009-03-16 Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 16 mars 2009, klockan 18.30 21.00 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses

Läs mer