Annika Engelbrektsson. Kommunkansliet. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson.... Ordförande: Robert Mörk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annika Engelbrektsson. Kommunkansliet. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson.... Ordförande: Robert Mörk"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) deltar , , 196, 200 Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Övriga deltagande: Jan-Ove Beckman, kommunchef Christer Lindberg, ekonomichef Marianne Andersson, sekreterare Arne Åkerhammar, projektutveckling, 200 Owe Nilsson, VD Degerforsbyggen, 200 Sören Hedberg, Näringslivsenheten, 200 Jörgen Johansson, servicechef, Från Svartå Folkets Husförening ( 199): Börje Jansson, Valle Careliusen och Ingvar Näsman Utses att justera: Annika Engelbrektsson Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kommunkansliet,... Sekreterare: Marianne Andersson Paragrafer: Ordförande: Robert Mörk Organ: Justerande: Annika Engelbrektsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Underskrift:

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 187 Dnr: Motion ang förlorad arbetsförtjänst. Monica Johansson./. Arbetsutskottet beslutar: överlämnas till personalchefen för yttrande. Marie Eriksson (s) har i motion föreslagit att en utvärdering av det kommunala ersättningssystemet för förtroendevalda genomförs. Förtroendevalda i facknämnderna har genom en enkät beretts möjlighet att lämna synpunkter på ersättningssystemet och även att lämna förslag på förändringar.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 188 Dnr: Yttrande över förslag att bilda naturreservaten Gällberget och Lövfalla. Länsstyrelsen Örebro län Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen antar bygg- och miljöchefens yttrande. Länsstyrelsen har till kommunen översänt förslag till beslut om att bilda naturreservaten Gällberget och Lövfalla. Förslaget är daterat och översänt för yttrande. Eventuella synpunkter skall vara Länsstyrelsen i Örebro län tillhanda senast 3 december Syftet med de båda reservaten är att bevara biologisk mångfald, bevara värdefulla naturmiljöer och återställa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Områdena har en naturskogsartad karaktär med en mångfald av arter som skulle missgynnas av normalt skogsbruk. Reservaten skall göras tillgängliga för besök genom att bland annat stigar anläggs. Markägare är staten, Naturvårdsfonden och naturvårdsförvaltare blir Länsstyrelsen. Beredande organs förslag Yttrande från bygg- och miljöchef Ove Weststrand, ank

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 189 Dnr: Kommunens fordonspark Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att upphandling av leasingbilar skall ske. Upphandlingen skall göras i samråd med berörd förvaltning och dess personal. Försäljningen samt återanskaffning genomförs enligt servicechefens förslag. Då beslut om servicebilens finansiering ligger under servicenämndens ansvar överlämnas till servicenämnden att ta beslut om finansieringen. Kostnaden för en total leasing, det vill säga att verkstadsdelen läggs externt, skall redovisas. Servicechefen har gjort en översyn av kommunens fordonspark och föreslår att leasingbilar utbytes genom att nya bilar upphandlas enligt LOU med samma typ av leasing, finansiell leasing 60 månader. Service och reparationer kommer att utföras av vår egen verkstad enligt nuvarande system. Reparationer förorsakade av vårdslöshet, försummelse, vanvård och onormal körning kommer fortsättningsvis att debiteras hyrestagaren. Bjarne Rasmussen önskar få en redovisning av vad kostnaden blir om kommunen väljer en total leasing, det vill säga att även verkstadsdelen läggs externt. Beredande organs förslag Servicechefens förslag till utbyte av leasingbilar samt försäljning och utbyte av fordon, daterat

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 190 Dnr: Riktlinjer för elektronisk post och internetanvändning i Degerfors kommun. Samtl. förvaltningar och kom. bolag. Webmaster Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen antar förslaget till Riktlinjer för elektronisk post och Internetanvändning inom Degerfors kommun. Beslutet innebär att tidigare riktlinjer från 1997 om e-post upphävs. Förslag till Riktlinjer för elektronisk post och internetanvändning inom Degerfors kommun. Nu gällande riktlinjer antogs I riktlinjerna anges hur elektronisk post skall hanteras. I riktlinjerna för internetanvändning anges bl.a de begränsningar som gäller för att surfa på internet arbetstid, samt allmänhetens rätt till insyn.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 191 Dnr: Rapport: Skrivelse ang tågtrafik sträckan Örebro - Oslo Arbetsutskottet beslutar: Skrivelsen mottas och läggs till handlingarna. Från Värmlandstrafik ab har skrivelse skickats till Näringslivsdepartementet, Sverige och till Samferdselsdepartementet i Norge med begäran om statlig medverkan i ny utvecklad tågtrafik mellan Norge och Sverige på sträckan Örebro Karlstad Kongsvinger Oslo. Bakgrunden är de neddragningar som gjorts inom tågtrafiken och de försämringar som nedläggningen av LinX innebär. Värmlandstrafik ab hemställer i skrivelsen om att åtgärder vidtas för att säkra och vidareutveckla järnvägstrafiken på ovan angiven sträcka.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 192 Dnr: Degerfors Idrottsförening: Kanslihyra Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beviljar Degerfors IF hyresbefrielse för 2005 vad gäller kapitaltjänstkostnaden. Driftskostnaden betalas av Degerfors IF. Degerfors Idrottsförening har inkommit med en begäran att under 2005 befrias från kanslihyra. Som anledning till sin begäran anför föreningen sitt ansträngda ekonomiska läge samt att kansliet i stor omfattning används till gagn för ungdomsfotbollen i Degerfors.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 193 Dnr: Förfrågan om möjlighet till hyresreducering för VK Orion. Thomas Hakkarainen Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet beslutar att som svar på förfrågan från Thomas Hakkarainen, meddela att ingen ändring av hyresnivån i nuläget görs, med hänvisning till pågående utredning om föreningsbidrag och hyresnivåer. Från Thomas Hakkarainen, har inkommit en förfrågan om möjligheten för klubben att beviljas reducering av hallhyran. Arbetsutskottet konstaterade att ett uppdrag ligger på ekonomichefen och kommunchefen att se över föreningsbidrag, hyresnivåer och nyttjanderätt för att utifrån det ta fram ett bidragssystem.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 194 Dnr: Verksamhetsplan och mål för socialförvaltningen KF Arbetsutskottet beslutar: Socialnämndens verksamhetsplan och mål (SN 46/2004) överlämnas till kommunfullmäktige för fastställelse. Socialnämnden har reviderat verksamhetsplan för socialförvaltningen samt antagit målformuleringar. Enligt Komrev skall en verksamhetsplan och mål fastställas av kommunfullmäktige.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 195 Dnr: Revisorernas granskning av delårsrapport Christer Lindberg JO Beckman Arbetsutskottet beslutar: Kommunchefen och ekonomichefen får i uppdrag att sammanställa ett svar till komrev avseende de påpekanden som gjordes vid granskning av delårsrapport Komrev har granskat delårsrapporten avseende Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen för vidtagande av erforderliga åtgärder och revisorerna önskar information om vilka åtgärder som vidtagits och/eller planeras med anledning av de synpunkter som framgår av revisionsrapporten.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 196 Dnr: Regler för tjänstetillsättningar. Peter Morfeldt./. Kristina Sandberg./. Jörgen Johansson./. Ove Westrand./. Arbetsutskottet beslutar: Yttrande över personalchefens förslag skall inhämtas från samtliga förvaltningschefer. Eftersom det ute i förvaltningarna fanns ett behov av att få ett klargörande av vilka regler som gäller för tjänstetillsättningar, har personalchefen på arbetsutskottets uppdrag sammanställt vilka regler som gäller för nyinrättade tjänster resp. återbesättning av redan befintliga tjänster.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 197 Dnr: Motion avs Bergslagens Räddningstjänst: Kompletterande förslag om räddningstjänst i egen regi. BRT, Peter Backman Arbetsutskottet beslutar: Roland Halvarssons kalkyl för en räddningstjänst i egen regi skall överlämnas till direktionen för Bergslagens Räddningstjänst för yttrande. Roland Halvarsson (v) överlämnade , Kf 73 motion avseende Bergslagens Räddningstjänst. I motionen föreslås att en allsidig utvärdering görs av Degerfors kommuns medlemskap i Bergslagens Räddningstjänst, att kommunen undersöker de ekonomiska och praktiska möjligheterna att driva räddningstjänsten i egen regi samt att kommunen undersöker de ekonomiska och praktiska möjligheterna för ett samarbete med Karlskoga kommun avseende räddningstjänst. Bergslagens Räddningstjänst, Karlskoga kommun samt Degerfors Brandmannaklubb har yttrat sig över motionen. Karlskoga kommun säger i sitt yttrande att man inte är intresserade av ett samarbete med Degerfors kommun i en gemensam räddningstjänst. Roland Halvarsson redovisade till arbetsutskottet en kalkyl, som enligt Halvarssons beräkningar, visar kostnaden för Degerfors kommun om man driver räddningstjänsten i egen regi. Enligt Halvarssons kalkyl skulle årskostnaden stanna vid cirka 5,1 mkr att jämföra med nuvarande kostnad på 7,3 mkr.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 198 Dnr: BRT: Medlemsbidrag för pensionskostnader. Arbetsutskottet beslutar: Degerfors kommun har tagit del av skrivelser från Storfors kommun och Karlskoga kommun med synpunkter på medlemsbidraget. Skrivelserna läggs därmed till handlingarna. Direktionen för Bergslagens Räddningstjänsts beslutade om budget för 2005 vid sitt sammanträde , 27. I det beslutet beslutade direktionen att flytta medlemsbidrag för pensionskostnader till medlemsbidrag för verksamheten i syfte att finansiera Åtorpsstationen. Storfors kommun har i skrivelse daterad reagerat på beslutet. Detsamma gäller för Karlskoga kommun, som tog upp frågan i skrivelse daterad

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 199 Dnr: Uppdragsersättning 2005 för Svartå Folkets Husförening. FH, Svartå Arbetsutskottet beslutar: Arbetsutskottet har tagit del av Folkets Hus föreningens framställan och den ekonomiska situationen för föreningen. En ny träff med föreningen skall hållas i januari efter det att föreningen träffat ombudsman. Svartå Folkets Hus förening har inkommit med en skrivelse avseende konsekvenserna av den föreslagna uppdragsersättningen för år Föreningsrepresentanter har därför inbjudits för en dialog. I samband med att föreningen beviljades anslag för installation av fjärrvärme, (Ks 98/2004) beslutades att en reglering av föreningens bidrag skulle göras för kommande år. Svartå Folkets hus förening önskar att regleringen sker över en femårsperiod för att öka föreningens möjligheter att klara sin ekonomi.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 200 Dnr: Nya Industrilokaler: Högbergstorp och Kvarnberg. Arbetsutskottet beslutar: Arbetsutskottet ställer sig positiv till att tillskapa nya industrilokaler enligt Degerforsbyggens förslag. Degerforsbyggen får i uppdrag att gå vidare i förhandlingarna med intressenter dels för lokal vid Högbergstorp och dels vid Kvarnberg. Degerforsbyggen får därefter återkomma med formellt ärende till kommunstyrelsen. Owe Nilsson, Degerforsbyggen redogjorde för ärende där intressent finns för nyetablering i Degerfors kommun om lämplig industrilokal kan erbjudas. För att kunna tillmötesgå lokalönskemål föreslås att industrilokal byggs vid Högbergstorp. Ytterligare en möjlighet till nyetablering finns då det även efterfrågats en industrilokal vid Kvarnbergs. Även här krävs nybyggnation för att kunna erbjuda lämplig lokal.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 201 Dnr: Konvertering lån Christer Lindberg Arbetsutskottet beslutar: Arbetsutskottet beslutar att konvertera lån på CHF hos Kommuninvest i Sverige AB till svenska kronor genom upptagande av ett nytt lån på kr (SEK). Kommunen beslutade under åren 1989 till 1990 att genomföra ett antal upplåningar på totalt kr (SEK) i olika utländska valutor. Därefter beslutade (Ks Au 81/1991) att lånen skulle placeras i en utländsk valuta (CHF). Genom kursförändringar under årens lopp var skulden vid 2003 års utgång bokförd till kr (SEK). Med anledning av den senare tidens kursförändringar samt för att minska risken för framtida kursförluster föreslås att lånet konverteras till svenska kronor genom upptagande av ett lån på kr (SEK). Detta medför en viss minskning av den totala bokförda skulden inkl. redan uppbokade kursförluster.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 202 Dnr: Hemställan från Folkets Hus, Degerfors att Degerfors kommun godkänner föreningens ansökan till Föreningssparbanken om amorteringsfrihet under 2005 på lån. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen bifaller framställan från Folkets Hus, Degerfors, om amorteringsfrihet under Folkets Hus skall till kommunstyrelsen redovisa ett åtgärdsprogram för hur man efter 2005 ska få det ekonomiska utrymmet för att betala sina amorteringar. Åtgärdsprogrammet skall lämnas under januari Uppmana revisor Elmer Borg att informera sig om Folkets Hus, Degerfors, ekonomiska situation och även bistå föreningen vid framtagandet av åtgärdsprogrammet. I en plan för att förbättra likviditeten för Folkets Hus, Degerfors, har styrelsen beslutat att ansöka om amorteringsfrihet under 2005 på de lån föreningen har i Föreningssparbanken. I egenskap av borgensman skall Degerfors kommun, som ställt en generell borgen på 1,3 miljon kronor, godkänna att ansökan får göras.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 203 Dnr: Organisationsförslag - förvaltning Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen antar förslaget till förvaltningsorganisation. Vid kommunstyrelsens möte redogjorde kommunchef och berörda förvaltningschefer för förvaltningsorganisation. En fördjupad redovisning har därefter lämnats till arbetsutskottet. Yrkanden 1. Roland Halvarsson (v) yrkar att kommunsekreteraretjänsten och tjänsten som ekonomi/personalchef tas bort. 2. Robert Mörk (s) yrkar bifall till kommunchefens förslag. Två yrkanden finns. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet bifallit Robert Mörks yrkande. Reservation Roland Halvarsson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 204 Dnr: Utvärdering av ungdomens hus. JO Beckman P Morfeldt Arbetsutskottets beslut: Kommunchefen och förvaltningschefen i Kuf får i uppdrag att sammanställa och utvärdera projektet Ungdomens Hus utifrån den tidigare målbilden. Komma med förslag på hur vi kan få en fungerande verksamhet i Ungdomens Hus och samtidigt förstärka föreningslivet och deras ekonomiska förutsättningar. Återkomma med finansieringsförslag till KS. (s) framförde problematiken runt Ungdomens Hus och hur den har fungerat historiskt och kom med förslag att försöka föra in föreningslivet i verksamheten för att få ett fungerande verksamhet i Ungdomens Hus. Man skulle med hjälp av ett ökat föreningsbidrag kunna påverka föreningarna att själva ta större aktiv del/roll i Ungdomens Hus, och inte enbart klara av problematiken men en anställning. Ordföranden föreslår att en utvärdering av projektet Ungdomens Hus görs för att se i vilken utsträckning förväntade mål uppnåddes.

20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr: Ärendemening sid Svar på motion ang ersättning för förlorad arbetsförtjänst, förtroendevalda Yttrande: Naturreservat Gällberget och Lövfalla Kommunens fordonspark Riktlinjer för elektronisk post och internetanvänding Skrivelse ang utvecklad tågtrafik Örebro Oslo Degerfors IF: Kanslihyra VK Orion: Hallhyra Verksamhetsplan och mål för socialförvaltningen Revisorernas granskning av delårsrapport Regler för tjänstetillsättningar: Svar på motion ang BRT BRT: Skrivelser från medlemskommuner ang medlemsbidraget Svartå Folkets Husförening ang konsekvenserna av den föreslagna uppdragsersättningen för år Nya industrilokaler Konvertering lån Folkets Hus, Degerfors: Amorteringsfritt lån Förvaltningsorganisation Utvärdering av projektet Ungdomens hus. 19

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00.

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-19 ( 32 ).B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Rekrytering kommunchef

Rekrytering kommunchef Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2011-09-05 35(36) KS 159 Dnr: 60-2011 Rekrytering kommunchef Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens beslut KS 77/2011-05-09 pkt 2 upphävs.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-01-20 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-11:45 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer