Plats och tid: Nämndhuset, kl BESLUTANDE Ledamöter:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.45 15.35. BESLUTANDE Ledamöter:"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1 av 16 Blad Plats och tid: Nämndhuset, kl BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s), ordförande Annica Engelbrektsson (s) Bjarne Rasmussen (s) Birgitta Höijer (c) Roland Halvarsson (v) Tjänstgörande ersättare: ÖVRIGA DELTAGANDE Icke tjänstgörande ersättare: Tjänstemän: Maria Eriksson, kommunsekreterare Jan-Ove Beckman, kommunchef Max Tolf, ekonomichef, 146 Stig Eriksson, ek. chef Degerforsbolagen AB, 146 Utses att justera: Roland Halvarsson Justeringens tid och plats: Kommunkansliet, Underskrifter Paragrafer: Sekreterare:. Maria Eriksson Ordförande:.. Robert Mörk Justerande:.. Roland Halvarsson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 2 av 16 ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Underskrift:

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 3 av 16 Dnr ÄRENDEN Sid 145 Fastställande av föredragningslista Borgen Degerforsbolagen AB Årsredovisning Tidplan Redovisningsrapport avseende granskning av Bergslagens 8-9 Räddningstjänstförbund med revisorernas utlåtande Policy för försäkringsskydd vid utlandsresor Kommunsamarbete om hållbar utveckling Trafiksäkerhetspolicy Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens 13 allmänna VA-anläggning, ABVA Disponering av marknadsplatser på torget (Medborgarplatsen) VA-taxa Filmpol Mitt 16

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 4 av 16 KS AU 145 Dnr: Fastställande av föredragningslista Arbetsutskottets beslut Föredragningslistan fatställdes med tillägg av följande ärenden: Borgen Degerforsbolagen AB VA-taxa Filmpol Mitt

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 5 av 16 KS AU 146 Dnr: KS Borgen Degerforsbolagen AB Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås besluta 1. Degerforsbolagen AB återbetalar kronor till Degerfors kommun och att Degerfors kommun samtidigt amorterar av sin låneskuld med motsvarande belopp. 2. Degerforsbolagen AB beviljas kommunal borgen med kr för upptagande av nytt lån för finansiering av köp av aktier i dotterbolag. Från och med årsskiftet är det inte tillåtet för Degerforsbolagen AB att dra av räntekostnaden för de lån bolaget använde för att förvärva aktier i Dotterbolag. Den upptagna skulden som genererar ränteintäkt för kommunen uppgår till kr. Räntebeloppet för 2009 uppgår till kr. Ytterligare lån om kr finns som det ej utgår ränta på. För undvika att moderbolaget inte får avdragsrätt på en väsentlig räntekostnad bör upplåning istället ske från extern långivare med kommunal borgen. För att kommunkoncernen ej ytterligare ska belastas med externa lån är ett sätt att kommunen använder det återbetalda lånet från Degerforsbolagen AB för att amortera sin egen låneskuld. Effekten av om Degerforsbolagen AB lånar externt är att kommunen inte erhåller ränteintäkten om tkr. Kommunen får dock en lägre räntekostnad för egen del. Den lägre räntekostnaden för kommunen finansierar dock inte den uteblivna ränteintäkten. Skillnaden uppgår till knappt 400 tkr vid en räntesats om 5 %.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 6 av 16 KS AU 146 (forts.) Dnr: KS Det pågår även diskussioner om huruvida lån med kommunal borgen motverkar konkurrensen på marknaden. D.v.s. lånen är inte konkurrensneutrala. För att motverka detta kan kommunen ta ut en riskpremie i form av en borgensavgift. Denna skulle exempelvis uppgå till ränteskillnaden mellan ett lån med kommunalborgen och ett lån utan kommunal borgen. Ekonomichefen skriver i sin bedömning att den koncernmässiga bedömningen är att konstruktionen med det av Degerfors kommun utlämnade lånen för förvärv att dotterbolagsaktier inte längre skall gälla utan Degerforsbolagen AB ska låna upp motsvarande belopp, kr på den externa marknaden. För att de skall kunna göra detta krävs en kommunal borgen med motsvarande belopp. s beredning Tjänsteskrivelse från ekonomichefen,

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 7 av 16 KS AU 147 Dnr: KS Årsredovisning Tidplan Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås besluta Förslag för tidplan till tidplan för årsredovisning 2008 godkänns. Kommunstyrelsen ska senast 15 april året efter aktuellt redovisningsår överlämna årsredovisningen till revisorerna och kommunfullmäktige. Det innebär att kommunstyrelsen måste behandla årsredovisningen på sitt sammanträde den 6 april För att den sammanställda redovisningen ska kunna färdigställas behöver kommunens bolag överlämna erforderliga uppgifter till ekonomi- och personalavdelningen. Följande tidplan föreslås gälla: Inlämnande av uppgifter såsom underlag till elimineringar, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar från kommunens bolag. Inlämnande av verksamhetsberättelser från kommunens nämnder till ekonomi- och personalavdelningen. Slutredovisningar av större investeringsprojekt Behandling av årsredovisningen i kommunstyrelsens arbetsutskott Behandling i kommunstyrelsen Behandling i kommunfullmäktige. En detaljerad tidplan till förvaltningarna för olika brytdatum (debiteringar, periodiseringar, rättelser m.m.) upprättas av ekonomi- och personalavdelningen som även vidarebefordrar denna i organisationen. s beredning Tjänsteskrivelse från ekonomichefen,

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 8 av 16 KS AU 148 Dnr: KS Revisionsrapport avseende granskning av Bergslagens Räddningstjänstförbund med revisorernas utlåtande Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås besluta Rapporten lämnas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom. De av förbundsmedlemmarna utsedda revisorerna har granskat Bergslagens Räddningstjänstförbunds delårsrapport för perioden Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god redovisningssed. Vid granskningen har revisorerna biträtts av KPMG. Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten, som enligt 9 kap 20 i kommunallagen ska behandlas av direktionen, är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen gäller både de finansiella målen och målen och riktlinjerna för verksamheten. Med anledning av svårigheten att utifrån begreppet god ekonomisk hushållning bedöma utfallet av antagna prestationsmål har dock revisorernas uppdrag begränsats till att bedöma de finansiella målen. Vi vill påpeka vikten av att utvecklingsarbetet kring de verksamhetsmässiga målen i förbundet fortsätter i syfte att öka mätbarheten ur perspektivet god ekonomisk hushållning. Det bör även påpekas att de finansiella målen ska bygga på en grundlig analys avseende bl.a. förbundets behov av framtida investeringar. Utifrån en sådan analys ska sedan finansiella mål tas fram. Revisorerna har vid sin analytiska granskning av resultaträkningen och balansräkningen inte noterat några väsentliga avvikelser från god redovisningssed varför vi bedömer att resultatet ger en rättvisande bild för perioden. Förbundet prognostiserar ett resultat för 2008 på +0,4 mkr, vilket innebär att kommunallagens krav på ekonomisk balans skulle infrias. Marginalen för oförutsedda utgifter, d.v.s. avvikelser mot prognosens antaganden, är dock låg.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 9 av 16 KS AU 148 (forts.) Dnr: KS Direktionen i Bergslagens Räddningstjänstförbund har beslutat om finansiella mål för god ekonomisk hushållning enligt nedan: Årets resultat budgeteras till 0 % av tilldelat driftsbidrag På sikt arbeta in utökad avskrivningskostnad utifrån kommande investeringsbehov Årets investeringar ska finansieras med egna medel och bör på lång sikt inte överskrida den årliga avskrivningskostnaden Likviditetskonto bör vid bokslutet inte överskrida 10 mkr Utifrån nuvarande prognos, är det revisorernas bedömning att det finansiella målet kring resultatnivån samt likviditetsmålet kommer att uppnås per Målet avseende investeringar nås till den del det avser finansiering med egna medel. Däremot kommer årets investeringar att överstiga 2008 års kostnad för avskrivningar. s beredning Revisionsrapport avseende granskning av Bergslagens Räddningstjänstförbund med revisorernas utlåtande,

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 10 av 16 KS AU 149 Dnr: KS Policy för försäkringsskydd vid utlandsresor Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås besluta Policy för försäkringsskydd vid utlandsresor antas. Degerfors kommun har en tjänstereseförsäkring för sina anställda och förtroendevalda som gäller vid utlandsresor anordnade av Degerfors kommun. Elever omfattas av en särskild försäkring. Policyn reglerar vilka som omfattas av kommunens tjänstereseförsäkring och vilka åtgärder andra medföljande bör vidta. s beredning Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren,

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 11 av 16 KS AU 150 Dnr: KS Kommunsamarbete om hållbar utveckling Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet anser att projektidén är intressant och tackar Michael Sjöberg, utvecklingschef i Karlskoga kommun, för informationen. 2. Michael Sjöberg bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde , kl Karlskoga kommun har ställt förfrågan om intresse från Degerfors kommun och Kristinehamns kommun att delta ett utvecklingsarbete för Hållbar Utveckling i regionen Karlskoga-Degerfors-Kristinehamn, KDK-regionen. Arbetet skall pågå inom ramen för en treårig process och skall utgå från de tio åtaganden som upptecknats i samband med Ålborgdeklarationen från En processledare skall hålla ihop processen och ett antal delprocessledare och deltagare skall finnas i varje kommun. Inledningsvis skall en nulägesbeskrivning i varje kommun tas fram för de tio åtagandeområdena, varefter en andra fas med målformuleringar för ett utvecklingsarbete genomförs. Finansiering skall ske dels med externa bidrag, dels med att varje kommun svarar för kostnaden för den arbetsinsats som krävs av medarbetarna inom ramen för processen. s beredning Tjänsteskrivelse från kommunchefen

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 12 av 16 KS AU 151 Dnr: KS Trafiksäkerhetspolicy Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens föreslås besluta Trafiksäkerhetspolicyn antas. Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet förordar alternativ 4 när det gäller alkolås. 2. Följande redaktionella ändring skall göras på sidan 3 i policyn: genomgått utbildningen Arbete på väg 3. Det finns en motstridighet angående användning av handsfree: sidan 2 punkt 8 under Den anställde skall och sidan 3, stycket om Handsfree. Policyn måste vara entydig. 4. Frågan om vad kommunens kollektivavtal säger om alkohol- och drogtester ska utredas vidare. Förslaget till ny trafiksäkerhetspolicy återremitterades av kommunstyrelsen, KS 160/ , för att kompletteras med riktlinjer för användande av alkolås, handsfree och utbildning om arbete på väg. s beredning Reviderats förslag till trafiksäkerhetspolicy, Kommunstyrelsen 160/ Delges Servicechefen

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 13 av 16 KS AU 152 Dnr: KS Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna VA-anläggning, ABVA Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås besluta Ny ABVA antas och gäller från och med Arbetsutskottets beslut Underlaget skall kompletteras med vad som skiljer de nya bestämmelserna från de gamla. Ett nytt förslag till Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna VA-anläggning, ABVA, har tagits fram. Ny ABVA föreslås gälla från och med I lagen om allmänna vattentjänster anges att kommunen har till 31 december 2008 på sig att besluta om ny VA-taxa och ABVA för den allmänna anläggningen. s beredning Servicenämnden 102/ Tjänsteskrivelse från enhetschefen för driftenheten, Förslag till Allmänna bestämmelser för användande av Degerfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Delges Enhetschefen för driftenheten

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 14 av 16 KS AU 153 Dnr: KS Disponering av marknadsplatser på torget (Medborgarplatsen) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Föreningen Offensiva Degerfors disponerar område i centrala tätorten för genomförande av den så kallade Vulkanmarken under två dagar per år. Torget (Medborgarplatsen) ingår i detta område. Arbetsutskottets beslut Följande tillägg skall göras som ens redaktionell ändring, i sista stycket i sammanfattningen, i kommunchefens tjänsteskrivelse: att så kan ske på Medborgarplatsen under de dagar Vulkanmarken äger rum. I samband med den s k Vulkanmarken har meningsskiljaktigheter uppstått mellan föreningen Folkets Hus och föreningen Offensiva Degerfors angående disponeringsrätten till plats på torget (Medborgarplatsen). Serveringstillståndet för föreningen Folkets Hus i Degerfors att tillhandahålla alkoholhaltiga drycker utomhus till allmänheten reglerar på intet sätt rätten att disponera torget eller annan plats i direkt anslutning till Folkets Hus. Under de dagar som föreningen Offensiva Degerfors genomför Vulkanmarken, får denna förening anses vara den som har disponeringsrätt till de centrala delar av tätorten som anges i ärendebeskrivningen ovan. För tillhandahållande av alkoholhaltiga drycker till allmänheten enligt serveringstillstånd skall därför föreningen Folkets Hus avtala med föreningen Offensiva Degerfors att så kan ske på Medborgarplatsen under de dagar Vulkanmarken äger rum. s beredning Tjänsteskrivelse från kommunchefen,

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 15 av 16 KS AU 154 Dnr: KS VA-taxa Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås besluta Nuvarande VA-taxa antagen av kommunfullmäktige , KF 113/ , med rättelse KF 39/ , och med kostnadsnivå enligt servicenämndens beslut , fortsätter att gälla. I lagen om allmänna vattentjänster anges att kommunen har till 31 december 2008 på sig att besluta om ny VA-taxa och ABVA för den allmänna anläggningen. Förslag till ny VA-taxa utarbetas och överföring av förslaget på befintliga abonnemang pågår. Därefter justeras kostnadsnivån för att reglera intäkterna till nuvarande nivå. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet. s beredning Tjänsteskrivelse från enhetschefen för driftenheten,

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 16 av 16 KS AU 155 Dnr: Filmpol Mitt Arbetsutskottets beslut Det finns för tillfället inget intresse av deltagande från Degerfors kommuns sida. Degerfors kommun har blivit erbjuden att delta i Region Örebros satsning Filmpol Mitt. Kommunchefen informerar om projektet.

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter:

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-16 Sida 1 av 14 Blad Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s), ordförande Birgitta Höijer (c) Annika Engelbrektsson (s) Bjarne

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-09 Sida 1 av 24

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-09 Sida 1 av 24 Kommunstyrelsen 2009-03-09 Sida 1 av 24 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 13.00 16.05 BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Robert Mörk (S), ordf. Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson (V) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-12-14 1(27) Tid och plats: kl. 17.30 21.00 (ajournering 19.05 19.35), Tunet, Folkets Hus BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Roland Halvarsson (V) Annika Engebrektsson (S) Franz Maretta (S) Peter

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-04

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-04 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla Pontén (s) Anders Rydahl (s) Mats Wallin (s) Anders Weinemo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-10-04 1(33) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 17.40, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S) ordf. Birgitta Höijer (C) Marianne Högberg (S) Franz Maretta (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf Örtegren

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Ann Knudsen (M) ej 113-130

Åke Thörnesjö (M) ordf Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Ann Knudsen (M) ej 113-130 Sida PROTOKOLL 1(33) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:40 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Ann Knudsen (M) ej 113-130 Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Annika Engelbrektsson. Kommunkansliet. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson.... Ordförande: Robert Mörk

Annika Engelbrektsson. Kommunkansliet. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson.... Ordförande: Robert Mörk Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-15 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.00 17.10 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) deltar 189-190, 192-193, 196, 200 Annika

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16,46-18,22

Kommunkontoret, klockan 16,46-18,22 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1(29) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16,46-18,22 Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande 138-149, 151-160 Mathias Lindqvist (S), vice ordförande 138-160

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Datum 2011-06-14. Lena Sahrblom, kommunchef Sune Ekman, revisor Melker Renström, revisor Hans Eriksson, revisor Gunnel Rundqvist, kanslichef

Datum 2011-06-14. Lena Sahrblom, kommunchef Sune Ekman, revisor Melker Renström, revisor Hans Eriksson, revisor Gunnel Rundqvist, kanslichef 1(105) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00 - Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Emil Gustafsson (GL) beviljas permission fr.o.m. klockan 16.00, 131 Mats Runqvist (HOB) beviljas permission

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-01-18 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.00, Smedjan, Nämndhuset Robert Mörk (S), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson (S) Tjänstgörande

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Daniel Frisk och Göran Strömqvist

Daniel Frisk och Göran Strömqvist 1(116) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 17.45 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Daniel Frisk och Göran Strömqvist Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-05-03 1. (32) KS040503

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-05-03 1. (32) KS040503 Kommunstyrelsen 2004-05-03 1. (32) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.05 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Franz Maretta (s) ers för Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, torsdag 26 februari 2015. Helena Henriksson 40-75 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, torsdag 26 februari 2015. Helena Henriksson 40-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (54) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling-Olzon (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-03-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-03-19 1(37) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort kl 08.30-11.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2006-10-09 1. (20)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2006-10-09 1. (20) Kommunstyrelsen 2006-10-09 1. (20) Plats och tid: Lärcenter, sal 1, kl. 13.00 16.30. Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) deltar ej 159 pga jäv. Franz Maretta

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2010/2011 för kultur- och utbildningsnämnden

Kvalitetsrapport läsåret 2010/2011 för kultur- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2012-06-04 48(51) KS 127 Dnr: 83-2012 Kvalitetsrapport läsåret 2010/2011 för kultur- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00.

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-19 ( 32 ).B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika

Läs mer

Plats och tid Wärdshuset, Ransäters hembygdsgård, kl. 18.30-20.15, ajournering för allmänhetens frågestund kl. 19.13-19.20

Plats och tid Wärdshuset, Ransäters hembygdsgård, kl. 18.30-20.15, ajournering för allmänhetens frågestund kl. 19.13-19.20 Kommunfullmäktige 2015-06-23 1 (21) Plats och tid Wärdshuset, Ransäters hembygdsgård, kl. 18.30-20.15, ajournering för allmänhetens frågestund kl. 19.13-19.20 Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 08.30-12.10 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Magnus Björkman (M), ordförande Torgny Larsson (S) Leif Sandberg (C) Personalchef/ tf kommunchef

Läs mer