Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Övriga deltagande: Jan-Ove Beckman, kommunchef Christer Lindberg, ekonomichef Marianne Andersson, sekreterare Henric Skoog, serviceavd. Jörgen Johansson, servicechef Sören Hedberg, näringslivsenheten Susanna Weiberg, stadsarkitekt Utses att justera: Justeringens plats och tid: Underskrifter: Lars-Gunnar Hedenquist Kommunkansliet,... Sekreterare: Marianne Andersson Paragrafer: Ordförande: Robert Mörk Organ: Justerande: Lars-Gunnar Hedenquist BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Underskrift:

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 206 Dnr: Bergslagens Räddningstjänst: Förbundets hantering av pensionskostnader. KF Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Rapporten från Bergslagens Räddningstjänsts revisorer överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. Från revisionen vid Bergslagens Räddningstjänst har skrivelse inkommit avseende förbundets hantering av pensionskostnader. Av skrivelsen framgår att revisionen är tveksamma till hanteringen av pensionskostnaden inom BRT och framhåller vikten av att drift och pensionskostnader inte sammanblandas.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 207 Dnr: Bredbandsutbyggnad Örebro län, etapp 3. H Skoog Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Totalkostnaden för utbyggnaden avseende Degerfors kommun blir kr på 8 år. 2. Servicenämnden beviljas ett tilläggsanslag år 2005 på kr för den fortsatta utbyggnaden. 3. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter år Finansiering för nästkommande sju år överlämnas till budgetberedningskommittén. Degerfors kommun har i likhet med 10 övriga kommuner i länet, tidigare medfinansierat en bredbandsutbyggnad till småorter (I Degerfors kommun Svartå och Åtorp) enligt den av kommunfullmäktige antagna IT-infrastrukturplanen till en täckning av cirka 90 % av kommunens teleabonnemang. Med nya finansieringsmöjligheter kan nu en utbyggnad ske så att kommunernas samtliga telestationer, cirka 80 st blir utrustade för ADSL och 40 st blir fiberanslutna. Det totala investeringsbehovet för Örebro län uppgår till cirka 100 miljoner kronor och där den stora posten är ett redundant regionnät. Medfinansieringen för respektive kommun uppgår till 400 tkr per kommun, fördelade på 2 år, 2005 och Degerfors kommun tecknar i likhet med övriga 10 kommunerna i länet, ett tilläggsavtal med SCANOVA. Genom den nu planerade utbyggnaden kommer samtliga telestationer i de aktuella kommunerna att bli utbyggda för ADSL och cirka 40 av dessa blir fiberanslutna. För Degerfors kommun kommer 100 procent av stationerna att bli fiberanslutna. De telestationer som nu är aktuella är Knutsbol, Högåsen, Håkanbol, Däldenäs och Slättåsen. Kommunfullmäktige beslutade , 32 att teckna avtal på 10 år med SCANOVA om nätutbyggnad etapp 2. Finansieringen av detta lades ut på 10 år ( kr/år). Den nu föreslagna etappen 3 är ett tilläggsavtal till avtalet från 2003.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 208 Dnr: Hyra för samlingslokaler, Folkets Hus Degerfors, 2005 Nolltaxa. Folkets Hus, Dfs Arbetsutskottet beslutar: Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom Folkets Hus förslag till ökade hyror för nolltaxade föreningar i Folkets Hus. Skrivelse har inkommit från Folkets Hus i Degerfors där föreningen meddelar att man har för avsikt att höja hyran för nolltaxade föreningar från och med 1/ Den senaste hyreshöjningen gjordes 2002.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 209 Dnr: Skrivelse från Bergslaget ang Rikstrafiken. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen mottar skrivelsen för kännedom. Intresseföreningen Bergslaget kommuner och landsting i samverkan har översänd skrivelse till Näringsdepartementet om rikstrafikens uppdrag (ank. reg ). I skrivelsen påtalas bl a att rikstrafikens dåliga ekonomi medfört att Bergslagsregionen drabbats hårt av trafikinskränkningar och att ytterligare neddragningar av tågtrafiken är att vänta.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 210 Dnr: Ombyggnad av f.d elverket Jannelund 20:1. Susanna Weiberg Arbetsutskottet beslutar; Stadsarkitekten får i uppdrag att tillsammans med ansvariga vid Degerforsbyggen AB ta fram en ekonomisk kalkyl för en ombyggnad av Jannelund 20:1 där ombyggnaden sker enligt plan- och bygglagens krav. I Degerfors kommun finns sedan flera år ett behov av att tillskapa ett boende för personer som av olika orsaker inte får bostad inom den ordinarie bostadsmarknaden. Från socialförvaltningen finns ett önskemål om att bygga om Jannelund 20:1, fd. elverket, till tre lägenheter för att därigenom lösa ett akuta bostadsbehov. Degerforsbyggen AB har lämnat ombyggnadsförslaget till översiktsplanegruppen och stadsarkitekten för prövning. För att kunna lämna bygglov för bostäder krävs en planändring. I sitt svar avstyrker stadsarkitekten en ändring av detaljplanen, med hänvisning till plan- och bygglagens krav för permanentboende.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 211 Dnr: Förnyad borgen för Degerforsbyggen AB och Degerfors Energi AB. KF Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. att kommunstyrelsen för år 2005 har rätt att för kommunen ingå borgen såsom för egen skuld för Degerforsbyggen AB:s låneförpliktelser om totalt kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 2. att kommunstyrelsen för år 2005 har rätt att för kommunen ingå borgen såsom för egen skuld för Degerfors Energi AB:s låneförpliktelser om totalt kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 3. Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för kommunfullmäktiges beslut delegera rätten att fatta beslut om borgen till enskild tjänsteman. 4. Att upphäva tidigare borgensbeslut enligt bilaga. Då en del av de tidigare borgensbesluten kan vara tio år och äldre erfordrar kreditgivare ett mer aktuellt beslut i samband med omsättning av lån med kommunal borgen. För att lösa detta kan kommunfullmäktige genom beslut förnya borgensåtagandet vid varje enskild omsättning av lån där nytt beslut erfordras. Detta medför att bolagen har en framförhållning då beslutsprocessen tar en viss tid samt att möjligheten försvåras att snabbt förändra och förbättra lånebilden om tillfälle erbjuds. Ett annat alternativ är att kommunfullmäktige inför varje budgetår, helst i samband med beslut om budget, anger ramar för borgensåtagandet. Detta rambeslut skall inte medföra ett utökat ansvarsåtagande för kommunen. Nya framställningar under budgetåret om utökat borgensåtaganden skall beslutas av kommunfullmäktige. forts

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 211 forts Kommunens beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är därför förbehållet kommunfullmäktige. Fullmäktige kan dock delegera rätten att fatta beslut om borgensåtaganden om fullmäktige angett ramar för borgensåtagandet. Därför kan kommunfullmäktige delegera detta till kommunstyrelsen som i sin tur kan delegera till enskild tjänsteman.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 212 Dnr: Högbergs industriområde. Kommunstyrelsen 10/1 Sören Hedberg Arbetsutskottet beslutar: Till Sören Hedberg uppdras att ta fram beslutsunderlag till kommunstyrelsens möte I beslutsunderlaget skall framgå beräknad kostnad för kommunen och en bedömning av efterfrågan av nya industrilokaler i Degerfors. tas upp på kommunstyrelsens möte i januari. Arbetsutskottet beslutade , 200 att ställa sig positiv till tillskapandet av nya industrilokaler enligt det förslag som förelåg från Degerforsbyggen AB. Degerforsbyggen AB fick i uppdrag att förhandla vidare om uthyrning av lokal med den intressent som då fanns. Sedan arbetsutskottets beslut har förutsättningarna ändrats i och med att den tilltänkte hyresgästen inte längre kvarstår. En diskussion förs i arbetsutskottet huruvida detta bör påverka kommunens ställningstagande avseende att bygga industrilokaler.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 213 Dnr: Detaljplan för golfbana på Degernäs 1:3 KF Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: Att inte ha någon erinran mot förslag till detaljplan för golfbana på Degernäs 1:3. Föreligger förslag till detaljplan för golfbana på Degernäs 1:3, upprättad Normalt planförfarande har tillämpats. Planförslaget har varit utställt för allmän granskning under tiden

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 214 Dnr: Rapport från IT-gruppen Jörgen Johansson Arbetsutskottet beslutar: Informationen från IT-styrgrupp har mottagits och gruppen får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för ett ärende. En översyn av telefonin i Degerfors kommun pågår inom IT-avdelningen där en arbetsgrupp tillsatts för att arbeta med frågan. En frågeställning är om kommunen skall driva växeln i egen regi eller genom KST-lösning. Beslut om telefonins utformning i kommunen måste vara löst till budgetåret 2006.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 215 Dnr: Rapport ang nyöppnad förskoleavdelning vid Slingan. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet har tagit del av ärendet om ny förskoleavdelning vid Slingan och kultur- och utbildningsnämndens beslut avseende finansieringen. Arbetsutskottet tar inte ställning i ärendet då ärendet ligger inom kulturoch utbildningsnämndens ansvarsområde. En ny avdelning ska öppnas inom förskolan vid Slingan. Kultur och Utbildningsnämnden har beslutat att den extra kostnaden på kr skall finansieras genom omfördelningar inom kultur- och utbildningsnämndens budgetram. Roland Halvarsson väcker frågan om det är ett realistiskt finansieringsbeslut.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 216 Dnr: Organisation för kommunstyrelsens verksamhetsområde. J Beckman Jörgen Johansson Ove Weststrand Arbetsutskottet beslutar: Organisationen fastställs enligt föreliggande förslag för kommunstyrelsens verksamhetsområde, serviceförvaltningen samt för bygg- och miljöförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutad , 224 att uppdra till arbetsutskottet att fastställa organisationen när MBL-förfarandet slutförts. Organisationsförslaget har tidigare redovisats för kommunstyrelsen och

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 217 Dnr: Ny jämställdhetsplan för Degerfors kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen antar förslag till jämnställdhetsplan för Degerfors kommun, att gälla åren Centrala arbetsmiljökommittén har tagit fram förslag till ny jämställdhetsplan för Degerfors kommun. Planen är tänkt att gälla under åren Vid genomgång av förslaget till jämställdhetsplan föreslås några ändringar av formuleringar, vilka skall införas till kommunstyrelsens behandling av ärendet. Yrkanden Roland Halvarsson (v) yrkar att i jämställdhetsplanen ska införas en skrivning om att kommunen skall verka för att den individuella lönesättningen avskaffas. Bjarne Rasmussen (s) yrkar avslag till Halvarssons yrkande, med hänvisning till att kommunen ska följa upprättade kollektivavtal. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifallit Bjarne Rasmussens yrkande. Reservation Roland Halvarsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 218 Dnr: Personalpolitiskt program Monica Johansson Förvaltningschefer Arbetsutskottet beslutar: 1. Personalchef Monica Johansson får i uppdrag att göra en översyn av det personalpolitiska programmet, samt upprätta en handlingsplan för dess genomförande. 2. Arbetsutskottet beslutar att förvaltningschefernas månatliga ekonomiska redovisning till kommunstyrelsen även skall omfatta en rapportering om personalsituationen. Ordföranden föreslår att en översyn av det personalpolitiska programmet görs och att en handlingsplan upprättas. Bjarne Rasmussen föreslår att förvaltningschefernas månatliga redovisningen till kommunstyrelsen, även skall omfatta en rapportering om personalsituationen inom förvaltningarna där statistik avseende antal anställda, andelen deltid/heltid samt sjukfrånvaro redovisas.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 219 Dnr: Naturreservat vid Degernäs/Ramshöjden. Ks AU Mårten Persson Arbetsutskottet beslutar: Mårten Persson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, bjuds in till arbetsutskottets möte i januari för en diskussion om regler och föreskrifter för naturvårdsreservatet. Länsstyrelsen har bifallit ansökan från Degerfors kommun om statliga bidrag till naturreservatet Degernäs/Ramshöjden. Bidrag beviljas med 50 % av kostnaden dock högst kr. Arbetsutskottet är överens om att innan kommunen tar ställning till att bilda ovanstående naturvårdsreservat, skall en redovisning lämnas av vilka regler och föreskrifter som det medför.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 220 Dnr: Skrivelse ang att arbeta för ett friskare arbetsliv. JO Beckman Monica Johansson Arbetsutskottet beslutar: Kommunchef J-O Beckman och personalchef Monica Johansson får i uppdrag att yttra sig över det förslag till arbetsmodell som redovisas i skrivelsen. En skrivelse med rubriken 2008 har Örebro läns Sveriges friskaste arbetsliv har inkommit till kommunen. Skrivelsen är undertecknas av ordföranden för Försäkringskassan och ordföranden i Landstingsstyrelsen. Bifogat skrivelsen finns en arbetsplan för hur denna vision är tänkt att kunna uppnås.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 221 Dnr: Kommunstyrelsens detaljbudget Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens detaljbudget för 2005 godkännes. Kommunstyrelsens detaljbudget för Ordföranden efterfrågar en redovisningsmodell som tydligt visar det ekonomiska utrymmet.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 222 Dnr: Avskrivning av fordringar Ekonomikontoret Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen godkänner avskrivningar av osäkra fordringar om totalt kr varav kr utgöres av kravavgifter och dröjsmålsräntor. Enligt god redovisningssed skall fordringar som är äldre än ett år och/eller anses osäkra avskrivas i bokförningen. Kravet mot kunderna kommer dock att kvarstå där möjlighet finnes.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 223 Dnr: Städorganisationen i Degerfors och Karlskoga kommuner. KS J Beckman Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet uppdrar till kommunchefen, att med beaktande av de synpunkter som lämnats i yttrande från berörda förvaltningschefer utreda möjligheten till gemensam städorganisation för Karlskoga och Degerfors. Ett förslag till gemensam organisation för städverksamheten i Degerfors och Karlskoga kommuner har redovisats i folkhälso- och kostnämnden , 74. Enligt kommunallagen kan den gemensamma nämnden endast ha ansvar för områden där verksamheten berör samma sakområde i båda kommunerna. Det krävs därför beslut av kommunstyrelse i både Karlskoga och Degerfors för att arbeta vidare med förslaget. I Degerfors kommun har yttranden har inhämtats respektive förvaltningschefer i kultur- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Båda är positiva till att även lägga in städorganisationen i kostorganisationen under den gemensamma folkhälso- och kostnämnden.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 224 Dnr: Finanspolicy för Degerfors kommun Christer Lindberg Arbetsutskottet beslutar: Ekonomichefen får i uppdrag att se över finanspolicyn för Degerfors kommun. En översyn av finanspolicyn för Degerfors kommun ska göras.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 225 Dnr: Utredningsuppdrag avs regional gymnasieutbildning. Peter Morfeldt Karlskoga kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen att tillsammans med förvaltningschefen i Karlskoga utreda formerna för en fördjupad samverkan mellan gymnasieskolorna i Degerfors och Karlskoga i syfte att skapa en samverkan som ger gymnasieutbildning av god kvalitet, med hög fyllnadsgrad och i kostnadseffektiv organisation. 2. Uppdraget redovisas senast i respektive kommunstyrelser under april månad I gymnasieproposition 2004:140 betonas att gymnasieskolan skall reformeras i elva steg. En planerad förändring ger elever möjlighet att söka nationella program och inriktningar i annan kommun även om utbildningen anordnas i hemkommunen. Ambitionen med förändringen är att öka valfriheten för eleverna och att skapa ett incitament för fördjupat samarbete mellan kommuner. Likaså pekar propositionen på vikten av en kvalitetsökning inom området yrkesutbildningar. Dessa förändringar får konsekvenser för hur den framtida gymnasieskolan bör struktureras och hur formerna för kommunal gymnasiesamverkan kan organiseras. De avtal som tecknas bör gynna elevers möjligheter att inom pendelavstånd kunna välja bland samtliga nationella program och inriktningar. Dessutom bör dimensionering och utbud formas så att verksamheterna präglas av hög fyllnadsgrad, god kvalitet och kostnadseffektiv organisation.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 226 Dnr: Förlängning av hyresavtal. Degerforsbyggen AB Kommunstyrelsen 10/1 Arbetsutskottet beslutar: Arbetsutskottet avvaktar med beslut i frågan, till dess planerat möte med Degerforsbyggen AB genomförts. tas upp på kommunstyrelsens möte i januari. Hyreskontrakt upprättades för 2003 mellan Degerfors kommun och Degerforsbyggen AB. Det antogs av kommunstyrelsen 111/2003. Principen är att kommunen äger fastigheterna där kommunal verksamhet bedrivs men hyr ut dessa till Degerforsbyggen AB för uthyrning till kommunens styrelser och nämnder i andra hand. Avtalet har tidigare förlängts till Degerforsbyggen AB anhåller nu om att avtalet förlängs till

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 227 Dnr: Folkets Hus, Degerfors: Begäran om utbetalning av extra anslag. FH Dfs, Anders Wase Arbetsutskottet beslutar: Kommunen önskar ta del av rapporten av genomförd fastighetsanalys innan någon utbetalning av anslag görs. Kommunstyrelsen beslutade inför 2004 om extra anslag på kr till Folkets Hus, Degerfors för en behovsanalys av fastigheten avseende energibesparande åtgärder. Översynen är nu genomförd och från Folkets Hus har inkommit begäran om att utbetalningen av extra anslag skall verkställas.

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 228 Dnr: Revisionens granskning av delårsrapporten. Revisionen./. KF Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Revisorernas granskning av delårsrapport överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 2. Kommunchefens och ekonomichefens svar till revisionen godkänns och överlämnas till revisionen samt kommunfullmäktige för kännedom. Kommunrevisionen har översänt rapport över granskning av delårsrapport per och där kommunstyrelsen uppmanas återkomma med kommentarer kring genomförd granskning. Kommunchefen och ekonomichefen har i enlighet med uppdrag från arbetsutskottet 195/2004 sammanställt ett svar till kommunens revisorer.

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 229 Dnr: Rutin för inkommande fakturor. Revisionen./. KF Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsens ställer sig bakom ekonomichefens svar till revisionen avseende granskning av rutiner för inkommande fakturor. 2. Ekonomichefens svar, jämte svar från kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom, 3. Revisionens rapport avseende granskning av rutin för inkommande fakturor överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. Revisionen har granskat rutinen för inkommande fakturor under år Syftet med granskningen har varit att kontrollera om den interna kontrollen i rutinen för inkommande fakturor är tillfredsställande samt om redovisningen av utgiftsslag är rättvisande. Ekonomichefen har lämnat ett svar till revisionen avseende gjord granskning. Även kultur- och utbildningsnämnden (KUN 125) samt socialnämnden (SN 73) har i lämnat svar till kommunens revisorer. Svaren är sammanställda av respektive förvaltningsekonom.

27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr: Ärendemening sid BRT: Förbundets hantering av pensionskostnader Bredbandsutbyggnad Örebro län, etapp Hyra för samlingslokaler, Folkets Hus Degerfors 2005 nolltaxa Skrivelse från Bergslaget ang rikstrafiken Ombyggnad av f.d elverket Jannelund 20: Förnyad borgen för Degerforsbyggen AB och Degerfors Energi AB Högbergs industriområde Detaljplan för golfbana på Degernäs 1: Rapport från IT-gruppen Rapport om ny avdelning inom förskolan, Slingan Organisation för kommunstyrelsens verksamhetsområde Ny jämställdhetsplan för Degerfors kommun Personalpolitiskt program Naturreservat vid Degernäs/Ramshöjden Skrivelse ang att arbeta för ett friskare arbetsliv Kommunstyrelsens detaljbudget Avskrivning av fordringar Städorganisationen i Degerfors och Karlskoga kommuner Finanspolicy för Degerfors kommun Utredningsuppdrag avs regional gymnasieutbildning Förlängning av hyresavtal Folkets Hus Degerfors: Begäran om utbetalning av extra bidrag Revisionens granskning av delårsrapporten Rutin för inkommande fakturor. 26

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00.

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-19 ( 32 ).B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Rekrytering kommunchef

Rekrytering kommunchef Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2011-09-05 35(36) KS 159 Dnr: 60-2011 Rekrytering kommunchef Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens beslut KS 77/2011-05-09 pkt 2 upphävs.

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer