Sammanträdesdatum Servicenämnden (13)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)"

Transkript

1 Servicenämnden (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp) Barbro Vindahl (c) Mauri Sukuvaara (v) Övriga deltagande: Jörgen Johansson, förvaltningschef Yvonne Lövgren, sekr Anders Luthman Driftenheten Björn Halvarsson Teknikenheten Patrik Rehnberg ej tjänstgörande ersättare Gordana Simunovic, revisionen 35 Elmer Borg, revisionen 35 Håkan Blomé, revisionen 35 Rolf Aronsson, 35 Utses att justera: Barbro Vindahl Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kommunkansliet,... Sekreterare: Yvonne Lövgren Paragrafer: Ordförande: Börje Jansson... Justerande: Barbro Vindahl BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Servicenämnden : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet. Underskrift:

2 Servicenämnden SRN Innehållsförteckning 35 Rapport:Revisionsrapport IT-säkerhet 36 Godkännande av dagordning 37 Revisionsrapport IT-säkerhet 38 Reparation av tak centralförrådet 39 Enkät 40 Inköp av portabel högtalaranläggning 41 Höjning av renhållningstaxan med anledning av lagrådsremiss om skatt på förbränning 42 Detaljplan Duvedalsudden 43 Fördjupning av översiktsplan över Letälven med omgivningar 44 Rapporter 45 Övrigt

3 Servicenämnden SRN 35 Rapport: Revisionsrapport IT-säkerhet Rolf Aronsson från revisionen redogör för revisionsrapporten gällande ITsäkerhet.

4 Servicenämnden SRN 36 Godkännande av dagordning Dagordningen godkännes med följande tilläggsärenden för beslut: IT-säkerhet Reparation av tak centralförrådet Enkät Inköp av portabel högtalaranläggning Renhållningstaxan Planer

5 Servicenämnden SRN 37 Dnr: Revisionsrapport IT-säkerhet Servicenämndens beslut: 1. Att initiera arbetet med att revidera kommunens policy för IT-säkerhet. 2. Revisionsrapporten godkännes. 3. Föreslår kommunstyrelsen att följa revisionens rekommendationer för servrarnas placering. Ärendet Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers, har gjort en granskning av grundläggande IT-säkerhet i kommunen och ingående bolag. Resultatet presenteras i revisionsrapport, daterad mars Rapporten är hemligstämplad enligt sekretesslagens 2, 5 kapitlet. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen och servicenämnden för vidtagande av nödvändiga åtgärder. Revisionen vill ha ett gemensamt svar från kommunstyrelsen och servicenämnden med en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits och/eller kommer att vidtagas med anledning av revisionsrapporten. Svaret skall vara revisionen tillhanda senast 31 maj Beslutsexp.: Kommunstyrelsen, förvaltningschef.

6 Servicenämnden SRN 38 Reparation av tak centralförrådet Servicenämndens beslut: 1. Godkänner ombudgetering å kr från konto för fastigheter till nytt tak på centralförrådet (gäller halva byggnaden). Ärendet Centralförrådet är i behov av nytt tak. Byte sker från papptak till plåttak. I första skedet nytt tak på halva byggnaden. Beslutsexp.: Förvaltningschef, Anders Luthman.

7 Servicenämnden SRN 39 Enkät Servicenämndens beslut: Bordlägges till nästa möte den 2 juni.

8 Servicenämnden SRN 40 Inköp av portabel högtalaranläggning Servicenämndens beslut: En portabel högtalaranläggning skall inköpas för kr enligt lämnad offert. Ärendet Efter en begäran från kommunala handikapprådet om att en portabel högtalaranläggning skall inköpas, avsattes kr i investeringsbudget Offert på anläggning har lämnats. Offererat pris kr. Beslutsexpediering Jerry Goude

9 Servicenämnden SRN 41 Höjning av renhållningstaxan med anledning av lagrådsremiss om skatt på förbränning Servicenämndens beslut: 1. Att informera kommunstyrelsen om att en begäran om höjning av renhållningstaxan är att förvänta med anledning av förväntat beslut om skatt på förbränning. 2. Återkommer med exakt besked till kommunstyrelsen gällande taxehöjningen när beslutet är taget av regeringen. Ärendet Regeringens förslag om skatt på förbränning av avfall lämnades till lagrådet den 20 mars. Skatten föreslås gälla hushållsavfall. Skattebeloppet blir en schablon på mellan kr per ton avfall, beroende på förbränningsanläggningens elverkningsgrad. Skatten föreslås införas den 1 juli Regeringen räknar med att skatten kommer att öka kostnaderna för ett villahushåll med kr per år och för hushåll i flerbostadshus med kr per år. Beräkningen utgår från data om skattekostnad med påslag för mervärdesskatt för konsumenten. Det är i dagsläget inte klart hur stor påverkan skatten får på Degerfors kommuns taxenivå, men att den medför ett behov av en höjning av nuvarande nivå är att förvänta. Beslutsexp.: Kommunstyrelsen/fullmäktige.

10 Servicenämnden SRN 42 Dnr: Detaljplan Duvedalsudden Detaljplan Duvedalsudden Servicenämndens beslut: Inga invändningar. Ärendet Strategi- och utvecklingsavdelningen arbetar just nu med ovanstående plan och vill därför ha synpunkter på bifogade samrådsförslag. Reservation Mauri Sukuvaara reserverar sig mot beslutet. Beslutsexp.: Strategi- och utvecklingsavdelningen.

11 Servicenämnden SRN 43 Dnr: Fördjupning av översiktsplan över Letälven med omgivningar Servicenämndens beslut: Har erinran mot att reservat för alternativ lokal trafikangöring finns medtaget i planen (se sid 17) då ingen buss- och biltrafik skall tillåtas över nuvarande gångbro. Ärendet Fördjupning av översiktsplan över Letälven med omgivningar har inkommit från Strategi och utvecklingsavdelningen för samråd jämlikt PBL 4:3. Yrkanden Marianne Högberg (s) yrkar att ingen buss- och biltrafik skall tillåtas över nuvarande gångbro. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden enhälligt antar yrkandet. Beslutsexp.: Strategi- och utvecklingsavdelningen.

12 Servicenämnden SRN 44 Rapporter -Månadsrapport-inga avvikelser-mailas ut. -Översyn Servicenämndens verksamhet. -Folkhälso- och kostnämnden , Hälsobeskrivning 2005 Degerfors kommun. -Folkhälso- och kostnämnden , broschyr: Tolv svenska kommuner och FN:s barnkonvention. -Folkhälso- och kostnämnden , Protokoll. -Folkhälso- och kostnämnden , Ärendelista. -Folkhälso- och kostnämnden , Protokoll. -Folkhälso- och kostnämnden , Ärendelista. Inkomna meddelanden/rapporter lägges till handlingarna.

13 Servicenämnden SRN 45 Övrigt Konferens Inbjudan har inkommit från Elöverkänsligas förbund gällande konferens i Svartå den 17 maj kl Börje Jansson och Jörgen Johansson deltager. Studiebesök Studiebesök SKF Göteborg tisdag 30 maj Tio personer deltager. Förvaltningschefen och sekreteraren får i uppdrag att samordna resan. Beredning 19 maj Ordinarie beredning 19 maj Extra budgetuppföljning nästa beredning den 19 maj, kl Ersättning för toner och papper Ersättning för toner och papper gällande servicenämndens ledamöter Servicenämndens beslut: Förvaltningschefen och sekreteraren får i uppdrag att ta fram uppgifter ang. kostnader och tidsbesparing.

14

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M)

Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M) Servicenämndens 2009-03-27 1. ( 10 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 11.00-11.45 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 1 Avskrivning av skuld 2 Hemställan om övertagande av lån 3 Revisionsrapport, intern kontroll 4 Inköp av vattentankar 5 Överklagan färdtjänstbeslut 6 Verksamhetsuppföljning per

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27) Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27) Plats och tid Vävsalen, Kinnaström, kl 13.30 18.15 Beslutande Bo Petersson (s) Eje Björkman (s) Tjänstgör för A Malmberg (s) Jan Österström (s) Tjänstgör

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00.

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-19 ( 32 ).B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-05-16 1. Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00

Kommunfullmäktige 2011-05-16 1. Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2011-05-16 1 Plats och tid Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Ida Josefsson, kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20.

Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20. 1(19) Plats och tid Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20.20 Paragrafer 1 18 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Pelle Brandt (M) Christian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-01-13 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2014-01-13 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C ) Göran Landström (M) Claes Brandén

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer