Sammanträdesdatum Servicenämnden (13)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)"

Transkript

1 Servicenämnden (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s) ers. för Mauri Sukuvaara Barbro Vindahl (c) Björn Nordenhaag (mp) Övriga deltagande: Jörgen Johansson, förvaltningschef Yvonne Lövgren, sekr Anders Luthman Driftenheten Björn Halvarsson Teknikenheten Utses att justera: Patrik Rehnberg Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kommunkansliet,... Sekreterare: Yvonne Lövgren Paragrafer: Ordförande: Börje Jansson... Justerande: Patrik Rehnberg BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Servicenämndens : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet. Underskrift:

2 Servicenämnden Innehållsförteckning 24 Godkännande av dagordning 25 Betr. sanering av vatten- och avlopp vid Degernäs herrgård 26 Gång- och cykelväg 27 Frågor från Kommunala Handikapprådet 28 Bokslut Ang. ny ordförande i Kommunala Handikapprådet 30 Verksamhetsmål 31 Enkät gällande servicenämndens område 32 Internkontroll 2006 samt redovisning Rapporter/meddelanden 34 Konferenser/övrigt

3 Servicenämnden SRN 24 Godkännande av dagordning Dagordningen godkännes med följande tillägg: -Agenda 22 -Degernäs VA-ärende -Rapport GC-väg (gång o cykelväg) -Nämndens augustimöte

4 Servicenämnden SRN 25 Dnr: Betr. sanering av vatten- och avlopp vid Degernäs herrgård 1. Anvisar ytterligare kr till sanering av vatten- och avlopp vid Degernäs herrgård, att belasta konto ospec. fastigheter. Servicenämnden har i beslut omdisponerat medel inom sin investeringsbudget för ny vattenservice till Degernäs herrgård, samt ny distributionsledning och vattenmätning till campingen. Vid kontakt med Degerfors Golfklubb har klubben framfört att man även vill sanera avloppet. Björn Halvarsson

5 Servicenämnden SRN 26 Gång- och cykelväg 1. Ansöker ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, kr som saknas för att färdigställa gång- och cykelväg gamla Strömtorpsvägen. Servicenämnden har hos Vägverket ansökt om kr för att färdigställa gång- och cykelväg. Nämnden har beviljats hälften kr. Total kostnad beräknad till kr. Mellanskillnad å kr kr = kr ansökes om hos kommunstyrelsen. Björn Halvarsson

6 Servicenämnden SRN 27 Dnr: Frågor från Kommunala Handikapprådet 1. Antar och överlämnar förvaltningschefens tjänsteskrivelse såsom sin egen som svar till Kommunala Handikapprådet och för kännedom och vidare handläggning till Degerforsbyggen och kommunstyrelsen. Kommunala handikapprådet (KHR) har i en skrivelse ställt ett antal frågor till Servicenämnden och Kommunstyrelsen gällande Agenda 22, Stora Vallahallen, inköp av portabel högtalaranläggning samt lokaler för elallergiker. Kommunala handikapprådet, Servicenämnden, Kommunstyrelsen.

7 Servicenämnden SRN 28 Bokslut Godkänner förvaltningschefens verksamhetsrapport och bokslut för Förvaltningschefen redogör för verksamhetsåret 2005 och dess bokslut. Förvaltningschefen.

8 Servicenämnden SRN 29 Dnr: Ang. ny ordförande i Kommunala Handikapprådet 1. Vice ordförande i servicenämnden Marianne Högberg tar över som ordförande i Kommunala Handikapprådet till dess kommunfullmäktige utsett ny ordförande. Kommunala Handikapprådet är sedan organiserat under Servicenämnden. Ordföranden i KHR, Annika Blomgren har meddelat om avsägelse av uppdraget. Val av ny ordförande förrättas av kommunfullmäktige. Med anledning av ovan har Servicenämnden att tillsätta en ersättare för avgående Annika Blomgren till dess att kommunfullmäktige utsett ny ordförande. Kommunala handikapprådet, Marianne Högberg.

9 Servicenämnden SRN 30 Verksamhetsmål 1. Följande verksamhetsmål skall gälla för Servicenämndens verksamhet: Vision Fler och gladare invånare till hela Degerfors kommun. Servicenämnden skall genom servicenivån medverka till att Degerfors kommun är en attraktiv kommun att bo och verka i. Övergripande mål Gator och vägar i kommunen skall ha god standard. Välskötta grönytor och närskogar. Säker vattenförsörjning av god kvalitet. Serviceförvaltningen skall vara IT-ledande i kommunen. Centrum utan tung trafik. Servicenämnden skall verka för jämställdhet i kommunen. Detaljmål Ökad kund orientering enkät undersökning vad vill medborgarna Internet och vanlig post? Fördubblade resurser för gatuunderhåll. Från Byte av sopbil Ökad information om sopsortering för att minska kostnaderna för sophanteringen. Verka för att antalet fastigheter anslutna till det kommunala VA-systemet ökar i kommunens ytterområden. Verka för ett miljömässigt omhändertagande inom VA- och renhållning. Uppfylla Agenda 22 beträffande Servicenämndens område. Utarbetande av verksamhetsmål har pågått under våren 2006 och resulterade i ovanstående verksamhetsmål för Servicenämnden. Beslutsexp.: Förvaltningschef, enhetsansvariga.

10 Servicenämnden SRN 31 Enkät gällande servicenämndens område 1. Delegerar till Björn Nordenhaag och förvaltningschefen att utarbeta ett förslag till enkät som redovisas på nästa nämndsammanträde. Förslag till enkät finns framtagen. Björn Nordenhaag skickar till samtliga ledamöter för synpunkter. Björn Nordenhaag, förvaltningschef.

11 Servicenämnden SRN 32 Dnr: Internkontroll 2006 samt redovisning Antar föreliggande plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen år Godkänner redovisning av internkontroll för 2005 samt överlämnar densamma till kommunstyrelsen. Övergripande reglemente för kommunens interna kontroll fastställdes av kommunfullmäktige , reglementet gäller fr o m Med internkontroll avses här den kontroll som ska göras för att klarlägga att fastställda reglementen, regler och policys följs. Kommunstyrelsen, ansvariga för 2006 års internkontroll.

12 Servicenämnden SRN 33 Rapporter/meddelanden -KS , Översyn av lekplatser-prioritetsordning. -KS , Betr. sanering av vatten- och avlopp Degernäs. -Miljörapport 2005, Degerfors avloppsreningsverk. -Årsrapport 2005, Svartå reningsverk. -Årsrapport 2005, Åtorps reningsverk. Inkomna meddelanden/handlingar lägges till handlingarna. Ytterligare rapporter: -Årsrapport 2005-redovisning av avfallsmängder omhändertagna på återvinningscentralen. -Vinterväghållning. -Förbränning behöver minska mängden sopor till förbränning. -Miljöcirkulär. -PLUS-jobb, Reningsverket får ett PLUS-jobb.

13 Servicenämnden SRN 34 Konferenser/övrigt Sammanträdesdagar i augusti Nämndens första beredning och möte i augusti strykes. Därmed hålles nämndens första beredning efter semestern 18 aug och nämnden den 1 september. Ev. konferens/studiebesök SKF, Göteborg Föreslaget datum är tisdag den 30 maj Gäller servicenämndens ordinarie ledamöter samt chefstjänstemän och sekreterare. (i mån av plats även ersättare) Besked om deltagande skall lämnas till nästa nämnd 5 maj Ordförande och förvaltningschef får i uppdrag att arbeta vidare med ärendet. Nytt arbetstelefonnummer Till Marianne Högberg: Förvaltningschef, enhetschefer.

14

Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M)

Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M) Servicenämndens 2009-03-27 1. ( 10 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 11.00-11.45 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden 2011-03-01 1(9) Plats och tid: Torsgatan 1, kl 13:30-16:30 ande: Svein Henriksen (MP), ordförande Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Sherazade Belkaid Nilsson (S) Robert Bengtsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer