Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (21) KS041206

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko (s) Franz Maretta (s) ers för Annika Engelbrektsson (s) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Eric Arvidsson (c) ers för Birgitta Höijer (c) Nils Björk (kd) Roland Halvarsson (v) Eje Johansson (v) Cathrine Pedersen (v) Övriga deltagande: Jan-Ove Beckman, kommunchef Christer Lindberg, ekonomichef Björn Nordenhaag (mp) ersättare Jörgen Johansson, servicechef, 220, 221 Ove Weststrand, bygg- och miljöchef, 230 Peter Morfeldt, kultur- och utbildningschef, 230 Kristina Sandberg, socialchef, 230 Marianne Andersson, sekreterare Utses att justera: Justeringens plats och tid: Underskrifter: Franz Maretta Kommunkansliet,... Sekreterare: Marianne Andersson Paragrafer: Ordförande: Robert Mörk Organ: Justerande: Franz Maretta BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Underskrift:

2 Kommunstyrelsen KS 219 KS AU 188 Dnr: Yttrande över förslag att bilda naturreservaten Gällberget och Lövfalla. Länsstyrelsen Örebro län Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen antar bygg- och miljöchefens yttrande som svar till Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen har till kommunen översänt förslag till beslut om att bilda naturreservaten Gällberget och Lövfalla. Förslaget är daterat och översänt för yttrande. Eventuella synpunkter skall vara Länsstyrelsen i Örebro län tillhanda senast 3 december Syftet med de båda reservaten är att bevara biologisk mångfald, bevara värdefulla naturmiljöer och återställa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Områdena har en naturskogsartad karaktär med en mångfald av arter som skulle missgynnas av normalt skogsbruk. Reservaten skall göras tillgängliga för besök genom att bland annat stigar anläggs. Markägare är staten, Naturvårdsfonden och naturvårdsförvaltare blir Länsstyrelsen. Beredande organs förslag Yttrande från bygg- och miljöchef Ove Weststrand, ank Kommunstyrelsens arbetsutskott 188/

3 Kommunstyrelsen KS 220 KS AU 189 Dnr: Kommunens fordonspark Jörgen Johansson Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att upphandling av leasingbilar skall ske. Upphandlingen skall göras i samråd med berörd förvaltning och dess personal. Försäljningen samt återanskaffning genomförs enligt servicechefens förslag. Då beslut om servicebilens finansiering ligger under servicenämndens ansvar överlämnas till servicenämnden att ta beslut om finansieringen. Kostnaden för en total leasing, det vill säga att verkstadsdelen läggs externt, skall redovisas. Servicechefen har gjort en översyn av kommunens fordonspark och föreslår att leasingbilar utbytes genom att nya bilar upphandlas enligt LOU med samma typ av leasing, finansiell leasing 60 månader. Service och reparationer kommer att utföras av vår egen verkstad enligt nuvarande system. Reparationer förorsakade av vårdslöshet, försummelse, vanvård och onormal körning kommer fortsättningsvis att debiteras hyrestagaren. Bjarne Rasmussen önskar få en redovisning av vad kostnaden blir om kommunen väljer en total leasing, det vill säga att även verkstadsdelen läggs externt. Beredande organs förslag Servicechefens förslag till utbyte av leasingbilar samt försäljning och utbyte av fordon, daterat Kommunstyrelsens arbetsutskott, 189/ KS 220 Kostnaden för totalleasing kan redovisas först när anbud tagits in. I kostnaden kommer att vägas in förvaltningens kostnader för transporten till verkstad. _

4 Kommunstyrelsen KS 221 KS AU 190 Dnr: Riktlinjer för elektronisk post och internetanvändning i Degerfors kommun. Samtl. förvaltningar och kom. bolag. Webmaster Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen antar förslaget till Riktlinjer för elektronisk post och Internetanvändning inom Degerfors kommun. Beslutet innebär att tidigare riktlinjer från 1997 om e-post upphävs. Förslag till Riktlinjer för elektronisk post och internetanvändning inom Degerfors kommun. Nu gällande riktlinjer antogs I riktlinjerna anges hur elektronisk post skall hanteras. I riktlinjerna för internetanvändning anges bl.a de begränsningar som gäller för att surfa på internet arbetstid, samt allmänhetens rätt till insyn. KS 221 Bilaga Servicechefen har i skrivelse som bifogas protokollet, kommenterat skrivningen avseende kopiering hemsida m.m, samt kopiering av programvara.

5 Kommunstyrelsen KS 222 KS AU 192 Dnr: Degerfors Idrottsförening: Kanslihyra Kommunstyrelsens beslut: 1. Kommunstyrelsen beviljar Degerfors IF hyresbefrielse för 2005 vad gäller kapitaltjänstkostnaden. Driftskostnaden betalas av Degerfors IF. 2. Hyresbefrielsen förutsätter att kommunala verksamheter får kostnadsfritt disponera Stora Valla Idrottsplats och kanslibyggnaden. Degerfors Idrottsförening har inkommit med en begäran att under 2005 befrias från kanslihyra. Som anledning till sin begäran anför föreningen sitt ansträngda ekonomiska läge samt att kansliet i stor omfattning används till gagn för ungdomsfotbollen i Degerfors.

6 Kommunstyrelsen KS 223 KS AU 202 Dnr: Hemställan från Folkets Hus, Degerfors att Degerfors kommun godkänner föreningens ansökan till Föreningssparbanken om amorteringsfrihet under 2005 på lån. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen bifaller framställan från Folkets Hus, Degerfors, om amorteringsfrihet under Folkets Hus skall till kommunstyrelsen redovisa ett åtgärdsprogram för hur man efter 2005 ska få det ekonomiska utrymmet för att betala sina amorteringar. Åtgärdsprogrammet skall lämnas under januari Uppmana revisor Elmer Borg att informera sig om Folkets Hus, Degerfors, ekonomiska situation och även bistå föreningen vid framtagandet av åtgärdsprogrammet. I en plan för att förbättra likviditeten för Folkets Hus, Degerfors, har styrelsen beslutat att ansöka om amorteringsfrihet under 2005 på de lån föreningen har i Föreningssparbanken. I egenskap av borgensman skall Degerfors kommun, som ställt en generell borgen på 1,3 miljon kronor, godkänna att ansökan får göras.

7 Kommunstyrelsen KS 224 KS AU 203 Dnr: Organisation för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kommunstyrelsens beslut: 1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att fastställa organisationen när MBL-förfarandet är klart. 2. Kommunchefen får i uppdrag att se över turistbyråfunktionen och hur de åtaganden som legat på turistbyrån skall lösas i framtiden. Vid kommunstyrelsens möte redogjorde kommunchef och berörda förvaltningschefer för förvaltningsorganisation. En fördjupad redovisning har därefter lämnats till arbetsutskottet. Yrkanden 1. Roland Halvarsson (v) yrkar att kommunsekreteraretjänsten och tjänsten som ekonomi/personalchef tas bort. 2. Robert Mörk (s) yrkar bifall till kommunchefens förslag. Två yrkanden finns. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet bifallit Robert Mörks yrkande. Reservation Roland Halvarsson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. KS 224 Kommunchefen meddelade att MBL-förhandlingen avslutades fredag den 3 december, vilket innebär att beslut i ärendet inte kan fattas förrän tidsfristen för rätten att begära central förhandling gått ut. Kompletterande uppgifter lämnades avseende tjänster på kommunstyrelsens verksamhetsområde. Forts

8 Kommunstyrelsen KS 224 forts Yrkande Ove Torpman yrkar att kommunchefen får i uppdrag att utreda hur turistfrågan skall lösas i kommunen. Idag ansvarar turistbyrån bl a för bokning av olika arrangemang, t.ex dressinåkning. Om kommunen även i fortsättningen skall erbjuda dessa aktiviteter måste ansvaret för bokningen lösas.

9 Kommunstyrelsen KS 225 Dnr: Lokala trafikföreskrifter Kommunstyrelsen beslutar: 1. Samtliga nu gällande lokala trafikföreskrifter inom Degerfors kommuns tätbebyggda områden upphör att gälla vid årsskiftet Tekniska kontorets förslag till nya lokala trafikföreskrifter för tätbebyggda områden i Degerfors kommun, antages, med ikraftträdelsedatum årsskiftet , och med en successiv skyltsättning under I enlighet med Trafikförordningen (TrF) som trädde i kraft är kommunen skyldig att senast ha skrivit om sina lokala trafikföreskrifter enligt de nya direktiven, för därefter upphör de gamla föreskrifterna att gälla. För att genomföra detta samt implementera direktiven i Trafikplanen, som antogs av kommunfullmäktige , har tekniska kontoret samordnat aktiviteterna i ett dokument med gemensamt förslag till beslut. I arbetet med specificering och skyltsättning har vissa justeringar från Trafikplanen gjorts. Dessa avvikelser från Trafikplanen är redovisade i separat dokument. Dessutom har Trafikplanens uppdelning i huvud- och lokalgator konsekvensbeskrivits med avseende på stopp- och väjningsplikt samt huvudleder, beskrivits i ett särskilt dokument. Beredande organs förslag Tjänstemannaförslag, daterat KS 225 Reservationer Eric Arvidsson (c) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till centerpartiets tidigare yttrande i frågan. Bilaga prot.anteckning Lars-Gunnar Hedenquist (fp) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad protokollsanteckning

10 Kommunstyrelsen KS 226 KS AU 194 Dnr: Verksamhetsplan och mål för socialförvaltningen KF Kommunstyrelsen beslutar: Socialförvaltningens verksamhetsplan och mål (SN 46/2004) överlämnas till kommunfullmäktige för fastställelse. Socialnämnden har reviderat verksamhetsplan för socialförvaltningen samt antagit målformuleringar. Enligt Komrev skall en verksamhetsplan och mål fastställas av kommunfullmäktige.

11 Kommunstyrelsen KS 227 KS AU 205 Dnr: Nya reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder inom Degerfors kommun. KF KS KUN 1. Bygg o MiljöN SN Serv.N 2. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder, med de vid mötet gjorda kompletteringar och ändringar. Kommunchefen får i uppdrag att till fullmäktiges behandling av ärendet tillföra kompletteringar (bostadsanpassning, delegation) och redaktionella ändringarna i reglementsförslagen, samt att vid fullmäktiges möte redovisa dessa ändringar. Sedan beslut fattats om ny lednings- och nämndorganisation har en översyn och uppdatering av gällande reglementen gjorts. Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och föreningsnämnden har sammangått i en kultur- och utbildningsnämnd, byggnadsnämnden och miljönämnden har sammangått i en bygg- och miljönämnd och kommunstyrelsens verksamhet har delats upp på sådant sätt, att stor del av verksamheten förts till en ny servicenämnd. Relativt omfattande förändringar i tidigare reglementen har därför gjorts och när det gäller servicenämnden har ett helt nytt förslag upprättats. Reglementena bygger på ett grundläggande gemensamt dokument för alla nämnder inklusive kommunstyrelsen. Det gemensamma dokumentet beskriver frågor som nämndens styrfunktion, nämndens arbetsformer, mandattid, sammansättning, bestämmelser för beslutsfattande, beslutsförhet, kallelser, ledamots tjänstgöring etc. De nämndvisa reglementena tar sedan upp nämndspecifika förhållanden och sådant från det gemensamma dokumentet som särskilt behöver förtydligas för kommunstyrelsen eller annan nämnd Vid genomgång av förslaget till reglementen görs en del justeringar och tillägg som skall tillföras inför behandlingen i kommunstyrelsen. Av varje nämnds reglemente skall erhållen delegation från fullmäktige framgå. forts

12 Kommunstyrelsen KS 227 forts KS 227 Tillägg till utskickat beslutsunderlag: Ett tillägg avseende bostadsanpassningen föreslås införlivas i förslaget till reglemente för kommunstyrelsen. Komplettering skall även göras i förslaget till reglemente för kultur- och utbildningsnämnden, när det gäller erhållen delegation från fullmäktige. Dessutom påtalas en del smärre justeringar av redaktionell art i föreliggande förslag. Tillsättning av tjänster: Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 196/ frågan om regler för tjänstetillsättningar. I det förslag som då förelåg från personalchefen föreslås att den förvaltning som önskar inrätta en ny tjänst ska inkomma till kommunstyrelsen med begäran om detta. Kostnadsberäkning över lön och overheadkostnader samt förslag på hur finansieringen skall ske, skall lämnas till kommunstyrelsen. Av inhämtat yttrande framgår att kommunens ledningsgruppen förordar att respektive nämnd i enlighet med sitt verksamhetsuppdrag och inom anvisade ekonomiska ramar får besluta om inrättande och tillsättning av tjänster. I föreliggande förslag till reglementen som utarbetats av kommunchefen, ligger ansvaret för inrättande och tillsättning av tjänster på respektive nämnd. Yrkanden: Roland Halvarsson (v) yrkar bifall till personalchefens förslag att kommunstyrelsen skall besluta om inrättande av nya tjänster inom nämndernas ansvarsområde. Robert Mörk (s) yrkar bifall till kommunchefens förslag att respektive nämnd fattar beslut om inrättande och tillsättning av tjänster. Lars-Gunnar Hedenquist (fp) yrkar att beslut om inrättande av nya tjänster inom nämndernas ansvarsområde skall ligga kvar på kommunstyrelsen även under år Forts

13 Kommunstyrelsen KS 227 forts Ordföranden konstaterar att två yrkanden finns när det gäller var beslut om inrättandet av nya tjänster skall tas: 1. Robert Mörks yrkande att respektive nämnd fattar beslut om inrättande och tillsättning av tjänster. 2. Roland Halvarssons och L-G Hedenguists yrkande att beslut om inrättande av nya tjänster skall tas av kommunstyrelsen. Propositionsordning Ordföranden meddelar att han har för avsikt att ställa dessa båda yrkanden under proposition. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Omröstning genomförs och ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen bifallit Robert Mörks yrkande. Votering begärs och verkställs. För bifall till Robert Mörks yrkande avges JA-röst, för bifall till Halvarssons/Hedenquists yrkande avges NEJ-röst. Omröstning utfaller med 8 JA-röster och 3 NEJ-röster. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit Robert Mörks yrkande.

14 Kommunstyrelsen KS 228 Dnr: Ändring av detaljplan för Ölsboda Herrgård 2:50 m.fl. Plan och utveckl. avd Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen har ingen erinran mot föreslagen ändring av detaljplan för Ölsboda Herrgård 2:50 m.fl. Ändring av detaljplan för Ölsboda Herrgård 2:50 m.fl har överlämnats till kommunstyrelsen för synpunkter. Planändringen syftar till att utöka byggrätten.

15 Kommunstyrelsen KS 229 Dnr: Arkivering av leverantörsfakturor. Ek.chefen Kommunstyrelsen beslutar: Kommunens inkommande leverantörsfakturor överlämnas till ibusiness AB för arkivering från och med med tillämpningen av lag 1994:1383 och att avtal upprättas mellan kommunen och företaget. Kommunen har enligt tidigare beslut infört skanning, elektronisk distribution och handläggning av leverantörsfakturor. Uppdraget att skanna, tolka och elektroniskt distribuera inkommande pappersfakturor har upphandlats av extern part ibusiness AB. I samband med upphandlingen begärdes även option på arkivering av originalfakturor i pappersform efter i anbudet angivna krav. Efter en genomgång av rutinerna för skanningshanteringen har det visast sig mest lämpligt att arkiveringen av leverantörsfakturorna sker hos ibusiness AB. Av kommunens arkivreglemente framgår att lag 1994:1383 gäller för överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter. I nämnda lag regleras tillgänglighet och förvaring.

16 Kommunstyrelsen KS 230 Dnr: Månadsrapport Kommunstyrelsen beslutar: 1. Månadsuppföljningar skall lämnas även under 2005, med start i mars månad. 2. Den ekonomiska rapporten mottas och läggs till handlingarna. Ekonomisk månadsrapport lämnades för november 2004 av ekonomichefen och förvaltningschefer.

17 Kommunstyrelsen KS 231 Dnr: Delegationsärenden Kommunstyrelsen beslutar: Redovisade delegationsbeslut mottas och läggs till handlingarna. Redovisning av delegationsbeslut. Ekonomichefen, lista delegationsbeslut, ank Ekonomichefen, finanspolicy, ank Ekonomichefen, finanspolicy, ank

18 Kommunstyrelsen KS 232 Dnr: Manifestation mot våld mot kvinnor Kommunstyrelsen beslutar: Ledamot Lars-Gunnar Hedenquist får i uppdrag att kontakta de olika partiernas gruppföreträdare för en gemensam diskussion och förslag på hur kommunen kan manifestera mot kvinnovåld. Kommunfullmäktige behandlade motion från Ulf Örtegren angående våld och förtryck mot kvinnor. Fullmäktige beslutade att återremitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare utredning. Vid ärendets beredning framkom att man önskade en bredare politisk hantering runt frågan.

19 Kommunstyrelsen KS 233 Dnr: Prioritering av porrfria alternativ när det gäller hotell och konferensanläggningar. ROKS, Hornsgat. 66, 1 tr Stockholm Kommunstyrelsens beslut: 1. Degerfors kommun skall vid hotellbokningar samt vid upphandling av konferenser för kommunanställda och politiker, i första hand prioritera hotell och konferensanläggningar vars betal-tv utbud är porrfritt. 2. Degerfors kommun ska verka för att i kommande upphandlingsunderlag föra in kriterier som överensstämmer med detta beslut. Sveriges kommuner har fått brev/e-post från ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige. I brevet frågar ROKS om kommunerna har någon policy för att boka porrfria hotell i samband med tjänsteresa. ROKS har med hjälp av medel från Socialstyrelsen tagit fram en katalog över pornografifria hotell. Detta möjliggör ett aktivt val i samband med hotellbokningar. Frågan har tidigare aktualiserats i ett antal av länets kommuner och Örebro läns landsting. Som ett led i jämställdhetsarbetet föreslås att Degerfors kommuns hotellbokningar förläggs till porrfria hotellalternativ när så är möjligt. Med relativt enkla medel kan kommunen på detta sätt ta avstånd från porrens negativa inverkan på vårt samhälle. I lagen om offentlig upphandling kan kommunen som upphandlar varor och tjänster ställa upp ett antal kriterier. Ett kan vara att hotellrummet inte skall erbjuda pornografiskt material i TV-utbudet. s beredning Förslag från Ks ordförande, Robert Mörk.

20 VOTERINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen, datum: VotlistaKS Paragraf 227 Namn JA NEJ Ordinarie (s) Robert Mörk ordf X (s) Bjarne Rasmussen, vice ordf X (s) Annika Engelbrektsson - (s) Annica Blomgren X (s) Ove Torpman X (s) Jeannette Rasko X (fp) Lars-Gunnar Hedenquist X (c) Birgitta Höijer - (kd) Nils Björk X (v) Roland Halvarsson, opp råd X (v) Cathrine Pedersen - Ersättare: (s) Frans Maretta X (s) Ove Gunnarsson (s) Harri Brunke (s) Marianne Högberg (s) Börje Jansson (s) Ahti Hannila (fp) Ulf Örtegren (c) Erik Arvidsson X (mp) Björn Nordenhag (v) Mauri Sukuvaara (v) Eje Johansson X Summa: 8 3

21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr: Ärendemening sid Yttrande över förslag att bilda naturreservaten Gällberget och Lövfalla Kommunens fordonspark Riktlinjer för elektronisk post och internetanvändning i Degerfors kommun Degerfors Idrottsförening: Kanslihyra Hemställan från Folkets Hus, Degerfors: Amorteringsfrihet Organisation för kommunstyrelsens verksamhetsområde Lokala trafikföreskrifter Verksamhetsplan och mål för socialförvaltningen Nya reglementen för kommunstyrelse och nämnder Ändring av detaljplan för Ölsboda Herrgård 2:50 m.fl Arkivering av leverantörsfakturor Månadsrapport Delegationsärenden Manifestation mot våld mot kvinnor Prioritering av porrfria alternativ när det gäller hotell och konferensanläggningar. 19 Bilaga 221. Protokollsanteckning, 225. Voteringslista 227,

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer