Plats och tid: Folkets Hus, kl Mötet ajournerat kl under 100. Enligt bifogad förteckning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 22.00. Mötet ajournerat kl. 21.10 21.20 under 100. Enligt bifogad förteckning."

Transkript

1 Kommunfullmäktige (25) Plats och tid: Folkets Hus, kl Mötet ajournerat kl under 100. Innan det formella mötet startade hade fullmäktige deltagit i en föreläsning i Karlskoga, som startade kl Beslutande: Enligt bifogad förteckning. Övriga deltagande: Christina Kleemo, kommunsekreterare Marianne Andersson, sekreterare Utses att justera: Annica Blomgren och Ulf Örtegren Justeringens plats och tid: Kommunkansliet, Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson Paragrafer: Ordförande: Justerande:... Jeannette Rasko..... Annica Blomgren Ulf Örtegren BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunfullmäktige : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Underskrift:

2 2. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr ÄRENDEN sid Revisorernas budget Budget Kommunal utdebitering Kommunal borgen för Revisionsrapport: Granskning av delårsrapport 2007 med lekmannarevisorernas utlåtande avs rapporten Uppföljning av tidigare granskning av lönerutinen Svar på motion om lågstrålande mobiltelefoner Svar på motion om fiskebefrämjande åtgärder Nytt reglemente för servicenämnden Nytt reglemente för kommunstyrelsen Avsägelse av uppdrag: Börje Eriksson (v) Fyllnadsval till socialnämnd och Östra Värmlands turism Motion om annonsering av fullmäktiges möten Motion rörande energiåtervinning. 25 BILAGOR: Närvaro- / omröstningsbilaga. S-gruppens yrkande, 100. Motion rörande energiåtervinning.

3 Kommunfullmäktige KF 99 Dnr: Revisorernas budget Delges: Revisorerna Kommunfullmäktiges beslut: Revisorernas budget för 2008 fastställs till kr. Ärendet Revisorerna har lämnat sitt förslag till revisorernas budget för år 2008 i vilket kommunfullmäktige föreslås anvisa kronor i revisionsanslag för verksamhetsåret Kommunstyrelsen beslutade att överlämna förslaget till kommunfullmäktiges presidium för beredning och förslag. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 192 /2007.

4 Kommunfullmäktige KF 100 Dnr: Budget samt verksamhetsplan. Delges: Kommunfullmäktiges beslut: 1. Oförändrade föreningsbidrag för 2008 med undantag för Degerfors Folkets Hus vars ersättning i viss mån kommer att ersättas med ökade hyresintäkter. 2. Att ta fram regler för föreningsbidrag under Syftet med kommunens föreningsbidrag skall vara att bedriva verksamhet, inte bygga kapital. 3. Att kr avsätts för att bevara Ungdomens Hus med en central placering som motsvarar dagens. Beslutet skall gälla från 1 januari 2008 för att trygga kontinuitet i verksamheten. 4. Att tillföra medel för följande områden: Läromedel Syftet är att förstärka Kultur- och Utbildningsnämndens resurser till förskola och skola. Landsbygdsutveckling Syftet är att gå in som delfinansiär för LEADER som arbetar med att skapa en uthållig, attraktiv och levande landsbygd. LSS-boende Syftet är att utreda möjligheten att flytta boendet från Västergården till en bättre lokal. Stora Valla. Syftet är att ge ett ökat driftsbidrag till Idrottsplatsen Stora Valla för nödvändiga investeringar. Personalbefrämjande åtgärder. Syftet är att sänka sjuktalen genom bl.a kompetensutveckling och friskvårdsinsatser. Musikkåren. Syftet är att förstärka musikkåren och som motprestation få återkommande konserter. Den bedömda kostnaden för ovanstående är ca 3,2 miljoner kronor och finansieras via kommunfullmäktiges konto för oförutsedda behov, forts

5 Kommunfullmäktige KF 100 forts Beslut, forts: vilket innebär att formella beslut tas vid senare tillfälle efter beredning av kommunledningen. Den redovisade kostnadsökningen kommer att få effekter på långtidsplanen för i första hand Kommunfullmäktige beslutar därför följande: 5. Att uppdra till kommunledning och kommunstyrelse att ta fram förslag för att minska kostnaden för 2009 där grunden för kostnadsminskningarna i huvudsak skall vara relaterade till strukturella förändringar enligt Analysgruppens rapport, daterad Att i övrigt fastställa budgeten för 2008 enligt kommunstyrelsens förslag, punkterna 7 15, nedan. 7. Antar förslag till investeringsbudget enligt bilaga 1. Budgetberedningskommittén vill dock poängtera att nybyggnad av sporthall, ombyggnad av Brukets gymnastiksal och teknikcollege kan komma upp som separata ärenden med separata förslag till finansieringar, investeringskalkyler och driftskalkyler. 8. Driftkostnadskalkyler alltid skall upprättas inför äskande av investeringsanslag. 9. Antar förslag till ändrade ramar för driftbudget. 10. Antar förslag till finansiella målsättningar. 11. Antar förslag om att verksamhetens mål enligt en god ekonomisk hushållning behandlas som separat ärende i kommunfullmäktige. Detta skall dock ske senast Antar förslag till att kommunalskatten skall vara oförändrad, det vill säga 21,87 kr. 13. Antar förslag till resultatbudget enligt bilaga Antar förslag till balansbudget enligt bilaga Antar förslag till finansieringsbudget enligt bilaga Ett nytt gruppboende öppnas den 1 september 2008 för personer med utvecklingsstörning. 1 miljon kronor avsätts i 2008 års budget. Beloppet tas ur kommunfullmäktigs konto för oförutsedda utgifter

6 Kommunfullmäktige KF 100 forts ÄRENDET Budgetförslag samt verksamhetsplan överlämnas till kommunfullmäktige. Investeringsbudget Kommunstyrelsen och nämnderna har under 2007 arbetat fram underlag till ramar för investeringar Av de investeringar som återfinns i budgetförslaget är ingen av den art att anslagsbindningsnivån bör ligga på projektnivå. Separat förteckning finns över de investeringar respektive nämnd skall utföra inom sin ram. Budgetberedningskommittén (BBK) föreslår att driftskalkyler alltid skall upprättas för de investeringar som påverkar driftskostnaderna. BBK diskuterar att lyfta ur följande investeringar ur investeringsbudgeten för att behandlas som egna ärenden i kommunfullmäktige. Det gäller: Nybyggnation av sporthall Ombyggnad av Brukets gymnastiksal Teknikcollege Orsaken till att behandla ovanstående investeringsprojekt som egna ärenden är dels att tillräckligt beslutsunderlag saknas i dagsläget och dels att nybyggnation av sporthall och ombyggnad av Brukets gymnastiksal kan ses som ett sammanhållet ärende. Driftbudget Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde om budgetramar för kommunstyrelsen och övriga nämnder. I kommunstyrelsens ram ingår överförmyndarnämndens budget, revisorernas budget, ofördelade löneökningar samt anslag för oförutsedda utgifter. Under hösten 2007 har prognoserna för skatteintäkter och utjämningssystemet försämrats. Detta har medfört att Budgetberedningskommittén (BBK) har beslutat om ramförändringar för att kommunens totala resultat skall uppgå till minst 1 % av skatteintäkter inklusive generella bidrag och utjämning. Resultatnivån överensstämmer med kommunfullmäktiges finansiella mål för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Ramförändringarna har kommunicerats med nämnderna genom dess förvaltningar. forts

7 Kommunfullmäktige KF 100 forts Inför 2008 finns inga större planerade verksamhetsförändringar som påverkar respektive nämnds nettokostnader. Inför 2009 och framåt finns en verksamhetsökning i form av en ny gruppbostad inom socialnämndens verksamhetsområde. Denna är beräknad att kosta drygt 3,1 mkr/år. De nedan föreslagna ramarna för kommunstyrelsen och respektive nämnd har inför 2009 räknats upp med 2,3 % och inför 2010 räknats upp med 2,0%. I personalomkostnadspålägget om 42,14 % ingår från och med 2008 finansiering av friskvård med 0,5 % av den totala lönesumman. Ungdomens hus upphör som projekt i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut under Kostnader för ungdomens hus ingår inte i kultur- och utbildningsnämndens ram utan verksamheten får behandlas som ett nytt ärende efter det att kultur- och utbildningsnämnden utvärderat verksamheten. Kommunstyrelsen, tkr. Kommunstyrelsens ram har tillförts medel med tkr från servicenämnden med anledning av bildandet av stadsbyggnadsavdelningen. Kommunstyrelsens ram tillförs även medel med 30 tkr per år För medfinansiering av projekt Bergskraft i Bergsslagen samt 50 tkr för ökade kostnader för överförmyndarnämnden. Kommunstyrelsens ram har minskat med tkr som fördelats till kultur- och utbildningsnämnden, servicenämnden och socialnämnden som kompensation för löneökningar. Den återstående delen, 400 tkr, har förts till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Del av kommunstyrelsens ram, 662 tkr, förs över till kultur- och utbildningsnämnden och till socialnämnden för att respektive ordförandearvode skall belasta respektive nämnd. För att komma ned till ram har även budgetberedningskommittén föreslagit förändringar i kommunstyrelsens verksamheter. De mest framträdande är sänkning av bidrag till allmänkulturella föreningar och minskning av anslag för konsultköp (se BBK 18). Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter uppgår till 800 tkr för 2008 och 400 per år för 2009 och Kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter uppgår till tkr per år under planperioden. forts

8 Kommunfullmäktige KF 100 forts : Bygg- och miljönämnden, tkr. Bygg- och miljönämndens ram är oförändrad. Kultur- och utbildningsnämnden, tkr. Kultur- och utbildningsnämndens ram har förändrats genom att kompensation erhållits med 945 tkr för löneökningar avseende personal anslutna till kommunal och SKTF. Ramen har även sänks med 115 tkr vilket motsvarar en sänkning med 10 % av föreningsanslaget. Ram för ordförandearvode, 331 tkr, har förts över från kommunstyrelsen. Servicenämnden, tkr. Servicenämndens ram har förändrats genom att kompensation erhållits med 180 tkr för löneökningar avseende personal anslutna till kommunal och SKTF. Med anledning av omorganisation och bildande av stadsbyggnadsavdelningen har tkr förts över till kommunstyrelsen. Servicenämndens utökning av skötselobjekt enligt SRN 108/2007 får finansieras inom ram. Budgetberedningskommittén uppmanar servicenämnden att ta upp en diskussion med Folkets hus för samordning av skötsel och tillsyn av utrymmen runt fastigheten och torget. Socialnämnden, tkr. Socialnämndens ram har förändrats genom att kompensation erhållits med tkr för löneökningar avseende personal anslutna till kommunal och SKTF samt tkr med anledning av det tilläggsanslag som erhölls under våren 2007 med anledning av arbetstidslagen. Ramen har även sänks med 25 tkr vilket motsvarar en sänkning med 10 % av föreningsanslaget. Ram för ordförandearvode, 331 tkr, har förts över från kommunstyrelsen. Skattesats, finansiella och verksamhetsmässiga mål enligt en god ekonomisk hushållning. Budgetberedningskommittén diskuterar skattesatsen för den kommande planperioden. I samtliga ekonomiska uppställningar i budgethandlingarna utgår budgetberedningskommittén att skatten skall vara oförändrad, dvs 21,87 kr. Budgetberedningskommittén diskuterar övergripande finansiella målsättningar enligt följande. Målen avseende investeringar och amorteringar är förändrade jämfört med tidigare år. forts

9 Kommunfullmäktige KF 100 forts - Årets resultat skall minst uppgå till 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning. - De löpande investeringarna skall understiga avskrivningarna. Större strategiska investeringar kan finansieras via lån. - Amortering skall ske med minst 15 mkr under planperioden. - Skattesatsen skall vara oförändrad under planperioden, dvs uppgå till 21,87 kr. Budgetberedningskommittén diskuterar övergripande verksamhetsmässiga målsättningar enligt en god ekonomisk hushållning. Nedanstående målsättning återfanns tidigare under finansiella målsättningar. - Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning. Budgetberedningskommittén diskuterar övriga verksamhetsmål enligt en god ekonomisk hushållning och föreslår att dessa behandlas som separat ärende i kommunfullmäktige. Detta skall dock ske senast Resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget Efter diskussioner och beslut i Budgetberedningskommittén avseende investeringar, driftbudgetramar (inkl finansiering) och finansiella målsättningar har resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget sammanställts för planperioden. Resultatbudgeten för 2009 och 2010 innehåller för närvarande ospecificerade sparbeting om ca 2,4 mkr för 2009 och ca 1,0 mkr för Det är viktigt att arbete omgående påbörjas för att resultatnivån enligt de finansiella målsättningarna för 2009 och 2010 skall kunna uppnås. Ekonomi- och personalavdelningen bemyndigas att justera resultatbudgeten, balansbudgeten och finansieringsbudgeten med anledning av den beslutade hanteringen av teknikcollege, nybyggnation av sporthall och ombyggnation av brukets gymnastiksal i investeringsbudgeten. forts

10 Kommunfullmäktige KF 100 forts Yrkanden Robert Mörk (s) lämnar skriftligt yrkande i 6 punkter (se bilaga 1). Siv Karlsson (kd) yrkar: Att antalet korttidsplatser för äldre utökas. Antalet platser skall vara flexibelt utifrån dagsbehovet. Utökningen är 1 4 rum eller 1 8 platser. I miljon kronor avsätts i 2008 års budget, beloppet tas ur fullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. Siv Karlsson yrkar vidare: Att ett nytt gruppboende öppnas den 1 september 2008 för personer med utvecklingsstörning. I miljon kronor avsätts i 2008 års budget, beloppet tas ur fullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. Roland Halvarsson (v) yrkar att kr avsätts för att bevara Ungdomens Hus med en central placering som motsvarar dagens. Beslutet skall gälla från 1 januari 2008 för att trygga kontinuitet i verksamheten. Ingvar Eriksson (v) yrkar att Kultur- och Utbildningsnämnden får en utökning av beslutad ram med 2 %, vilket motsvarar cirka 4 mkr. Birgitta Höijer (c) yrkar bifall till Robert Mörks yrkande, med undantag punkten 3 (500 kkr till ungdomsfrågor/ungdomens hus). Birgitta Höijer yrkar vidare: Bifall till Roland Halvarssons yrkande avseende Ungdomens Hus. Bifall till Siv Karlssons yrkanden avseende utökning av korttidsplatser för äldre, samt hennes yrkande om nytt gruppboende för utvecklingsstörda. Ulf Örtegren (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar även bifall till Siv Karlssons yrkanden avseende nytt gruppboende för utvecklingsstörda. Annika Engelbrektsson (s) yrkar bifall till Robert Mörks yrkande. När det gäller de kr avsedda för ungdomsfrågor/ungdomens Hus, anser Engelbrektsson att Kultur- och Utbildningsnämnden i egenskap av facknämnde bäst bedömer hur dessa skall användas och också var Ungdomens hus skall lokaliseras. forts

11 Kommunfullmäktige KF 100 forts Eric Arvidsson (c) yrkar bifall till Siv Karlssons yrkande avseende utökning av korttidsplatser för äldre, samt hennes yrkande om nytt gruppboende för utvecklingsstörda. Vidare yrkar Arvidsson bifall till Robert Mörks yrkande, med undantag punkten 3 (500 kkr till ungdomsfrågor/ungdomens hus). Vad gäller ungdomens hur yrkar Arvidsson bifall till Roland Halvarssons yrkande. Ulla Andersson (v) yrkar bifall till Roland Halvarssons yrkande avseende Ungdomens Hus. Torbjörn Holm (v) yrkar bifall till Roland Halvarssons yrkande avseende Ungdomens Hus. Ajournering Mötet ajourneras kl för enskilda överläggningar i partigrupperna. Propositionsordning Ordföranden meddelar sin avsikt att först pröva ställda yrkanden avseende Ungdomens Hus, Halvarssson m.fl.. Därefter Ingvar Erikssons yrkande om utökad ram till KUN, Siv Karlssons yrkande om korttidsplatser, yrkande om nytt gruppboende. Därefter prövas Mörks (sgruppens) yrkande, punkt för punkt. Kommunfullmäktige godkänner denna propositionsordning. Omröstning - Ungdomens hus Robert Mörks (s) m.fl yrkar att Kultur- och utbildningsförvaltningen tillförs kr avsedda för Ungdomsfrågor/Ungdomens Hus. Att avgörandet för var Ungdomens hus ska lokaliseras överlåtes till KUN. Roland Halvarsson (v) yrkande att kr avsätts för att bevara Ungdomens Hus med en central placering som motsvarar dagens.. Beslutet skall gälla från 1 januari 2008 för att trygga kontinuitet i verksamheten. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att fullmäktige bifallit Robert Mörks yrkande. forts

12 Kommunfullmäktige KF 100 forts Votering begärs och skall verkställas. Den som röstar för bifall till Robert Mörks yrkande röstar ja. Den som röstar för bifall till Roland Halvarssons yrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 18 ja-röster mot 22 nej-röster. Kommunfullmäktige har därmed bifallit Roland Halvarssons yrkande. (Separat omröstningsbilaga, omröstning nr 1) Omröstning Utökning KUN Ordföranden ställer proposition på Ingvar Erikssons yrkande avseende 2 % utökning till KUN. Ordföranden finner att fullmäktige avslagit yrkandet. Reservation Ingvar Eriksson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Omröstning Korttidplatser för äldre Ordföranden ställer proposition på Siv Karlssons yrkande om utökning av korttidsplatser för äldre. Ordförande finner att Kommunfullmäktige avslagit yrkandet. Reservationer Siv Karlsson (kd), Jan Johansson (kd), Lars-Åke Bergsten (m), Margareta Aronsson (m), Christina Larsson (c), Birgitta Höijer (c) samt Marion Moberg-Bakker (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för Siv Karlssons yrkande. Omröstning Gruppboende Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och Siv Karlssons, m.fl. yrkande om nytt gruppboende för utvecklingsstörda. Ordföranden finner att fullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. forts

13 Kommunfullmäktige KF 100 forts Votering begärs och skall verkställas. Två förslag finns: Robert Mörks (s) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag att gruppboende öppnas januari Siv Karlssons m.fl yrkande att gruppboende skall öppnas september Den som röstar för bifall till kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som röstar för bifall till Siv Karlssons yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller med 18 ja-röster mot 22 nej-röster. Kommunfullmäktige har därmed bifallit Siv Karlssons yrkande. (Separat omröstningsbilaga, omröstning nr 2). Omröstning Ordföranden ställer därefter proposition på Robert Mörks och socialdemokraternas ställningstagande angående budget 2008, pkt 1, 2, 4, 5, 6. (Se bilaga 1 till protokollet). Ordföranden finner att fullmäktige bifaller förslagen. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 191/2007.

14 Kommunfullmäktige KF 101 Dnr: Kommunal utdebitering Delges: Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att utdebiteringen för Degerfors kommun avseende budgetåret 2008 utgör 21,87 kr, det vill säga oförändrad skattesats jämfört med år Ärendet Kommunstyrelsen beslutade att den kommunala utdebiteringen för Degerfors kommun avseende budgetår 2008 skall utgöra 21,87 kr, det vill säga oförändrad skattesats jämfört med år Ärendets beredning Kommunstyrelsen 188/2007.

15 Kommunfullmäktige KF 102 Dnr: Kommunal borgen för Delges: Stig Eriksson Länsrätten Sekr Kommunfullmäktige beslutar: 1. Att kommunstyrelsen för år 2008 har rätt att för kommunen ingå borgen såsom för egen skuld för Degerfors Byggen AB:s låneförpliktelser om totalt kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 2. Att kommunstyrelsen för år 2008 har rätt att för kommunen ingå borgen såsom för egen skuld för Degerfors Energi AB:s låneförpliktelser om totalt kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 3. Att kommunstyrelsen för år 2008 har rätt att för kommunen ingå borgen såsom för egen skuld för Degerfors Industrihus AB:s låneförpliktelser om totalt kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 4. Kommunstyrelsen delegerar rätten att fatta beslut om borgen till kommunens ekonomichef att för kommunens räkning, att inom ramen för kommunfullmäktiges beslut ingå borgen såsom för egen skuld för bolagen inom Degerfors kommunkoncerns låneförpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostnader. Ärendet Under 2005 beslutade Kommunfullmäktige att ändra principerna för borgensåtaganden gentemot de egna bolagen. Med anledning av detta skall ramarna omräknas inför De nya ramarna innehåller även en justering som innebär att borgenssumman utökas istället för pantförskrivning, vilket leder till en lägre räntekostnad för bolaget. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 189/2007.

16 Kommunfullmäktige KF 103 Dnr: Revisionsrapport: Granskning av delårsrapport 2007 med lekmannarevisorernas utlåtande avseende rapporten. Delges: Revisionen Kommunfullmäktiges beslut: Rapporten mottas och läggs till handlingarna. Ärendet Revisorernas granskning av delårsrapport 2007 överlämnas till kommunstyrelsen för behandling och till kommunfullmäktige för kännedom. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 202/2007.

17 Kommunfullmäktige KF 104 Dnr: Uppföljning av tidigare granskning av lönerutinen. Delges: Kommunfullmäktiges beslut: Rapporten mottas och läggs till handlingarna. Ärendet Revisorerna har gjort en uppföljning av den lönegranskning som skedde under Revisorerna konstaterar att den kritik som framfördes under 2005, kvarstår. De områden som revisorerna lyfter fram är följande: Rutiner för dokumentation av utförda kontroller på löneavdelningen behöver arbetas fram. Lönesystemet behöver arbetas in i dokumentationen över redovisningssystemet. Rutinen för reseräkningar ses över. Rutinen för kontroll av anställda vilka erhåller lön från olika arbetstillfällen. Ekonomi- och personalchefen säger i sin kommentar till revisionsrapporten att det finns behov av att se över den dokumentation som finns och av rutiner. Arbetet har påbörjats men på grund av ansträngd arbetssituation, bl.a. beroende på sjukfrånvaro, har det inte kunnat slutföras. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 216 /2007.

18 Kommunfullmäktige KF 105 Dnr: Svar på motion om lågstrålande mobiltelefoner. Delges: Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till servicechefens utredning i frågan. Ärendet Med anledning av en motion, lämnad av Enar Rådberg , i vilken föreslås att kommunen fastställer TCO:s märkning av mobiltelefoner som grundläggande krav för kommunens upphandling av mobiltelefoner, har servicechefen gjort utredning avseende lågstrålande mobiltelefoner. I sin utredning konstaterar servicechefen att det idag inte finns någon exakt vetenskap på området., men det pågår ständigt forskning varför det är klokt att inta en försiktig ställning när det gäller användning av mobiltelefoni. Det som kan rekommenderas är följande: Följa utveckling och forskning på området. Använda handsfree i så stor omfattning som möjligt. Se till att om möjligt ha bra täckning vid samtal i mobiltelefon. Ersätta de mobiltelefoner som inte uppfyller gränsvärdena för SAR. Vid inköp av nya mobiltelefoner rekommendera 3G-telefoner. Alla inköp av mobiltelefoner hanteras av telefoniansvarig. (f.n. Ingegerd Pettersson). Gamla mobiltelefoner och tillbehör återlämnas till telefonansvarig för återvinning. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 194/2007.

19 Kommunfullmäktige KF 106 Dnr: Svar på motion om fiskebefrämjande åtgärder. Delges: Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till de med Länsstyrelsen genomförda mötena där frågan diskuterats. Ärendet Vänsterpartiet tillställde kommunfullmäktige , 107, en motion rörande fiskebefrämjande åtgärder. I motionen föreslås att kommunen kontaktar Länsstyrelsen i Örebro län och begär att Länsstyrelsen driver frågan om ersättning för fiskebefrämjande åtgärder mot de nuvarande ägarna till kraftverken i Åtorp och Degerfors. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 3, att översända motionen till Länsstyrelsen i Örebro län för handläggning och utredning. I svar från länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen framgår att länsstyrelsen vid två tillfällen träffat kommunchef Jan-Ove Beckman och vänsterpartiets Roland Halvarsson för att diskutera motionen. Från Länsstyrelsens sida anses motionen i och med dessa möten vara besvarad. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 198/2007.

20 Kommunfullmäktige KF 107 Dnr: Nytt reglemente för servicenämnden. Delges: ServN Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige fastställer det nya reglementet för Servicenämnden. Ärendet Sedan omorganisation skett inom verksamheter som berör Servicenämndens ansvarsområden har en översyn av reglementet för Servicenämnden gjorts. De områden som berörs är trafik och trafikförsörjning samt mätning, beräkning och kartering inom planområdet. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 195/2007.

21 Kommunfullmäktige KF 108 Dnr: Nytt reglemente för kommunstyrelsen. Delges: Kommunchefen Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige fastställer det nya reglementet för kommunstyrelsen. Ärendet Sedan omorganisation skett inom verksamheter som berör Kommunstyrelsens och Servicenämndens ansvarsområden har en översyn av reglementet för Kommunstyrelsen gjorts. De områden som berörs är trafik och trafikförsörjning samt mätning, beräkning och kartering inom planområdet. Det nya reglementet anger därför att Kommunstyrelsen är trafiknämnd och väghållningsmyndighet (paragraf 1, sista stycket). Vidare anges att Kommunstyrelsens ansvarar i övrigt för trafikfrågor och trafikförsörjning samt mätning, beräkning och kartering (Paragraf 4.4, sista två punkterna). Enligt reglementet har politiskt parti som finns representerat i kommunfullmäktige men ej har ordinarie ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen, rätt att delta och yttra sig vid kommunstyrelsens sammanträden men ej att delta i besluten. Kommunstyrelsens ärendelista och handlingar skickas till partirepresentant om så önskas. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 196/2007.

22 Kommunfullmäktige KF 109 Dnr: Avsägelse av förtroendeuppdrag. Delges: Börje Eriksson Länsstyrelsen Lönekontoret Sekr Kommunfullmäktiges beslut: 1. Kommunfullmäktige beviljar Börje Eriksson entledigande från sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige. 2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen i Örebro län om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i fullmäktige för vänsterpartiet efter avgående Börje Eriksson. Ärendet Börje Eriksson, vänsterpartiet avsäger sig uppdraget som ersättare i fullmäktige på grund av att han flyttar från orten.

23 Kommunfullmäktige KF 110 Dnr: , Fyllnadsval till socialnämnd och Östra Värmlands Turism. Delges: De valda Östra Värmlands Turism Lönekontoret Sekr Kommunfullmäktiges beslut: 1. Rurik Norrman (s) väljs som ordinarie ledamot i socialnämnden. 2. Lennart Johansson (s) väljs som ny ersättare i socialnämnden. 3. Kent Gustafsson (s) väljs som ersättare i Östra Värmlands Turism. Ärendet Fyllnadsval skall göras till socialnämnden efter Ingvar Näsman (s) som avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i nämnden. Valberedningen föreslår att förste ersättare Rurik Norrman (s) väljs som ordinarie ledamot och att som ny ersättare för socialdemokraterna väljs Lennart Johansson. I Östra Värmlands Turism är Timo Laaksonen (s) vald som kommunens representant. Valberedningen föreslås att även en ersättare utses. Förslag: Kent Gustafsson (s).

24 Kommunfullmäktige KF 111 Dnr: Motion ang annonsering av fullmäktiges möten. Delges: Kommunfullmäktiges beslut: Motionen överlämnas till kommunkansliet för beredning och förslag. Ärendet En motion lämnades från Ingvar Eriksson (v) m.fl. med förslaget att fullmäktiges möten får en utförligare annonsering i pressen. Motionen har följande lydelse: Motion till kommunfullmäktige i Degerfors, Kommunmedlemmarnas intresse för att delta i den politiska processen är tyvärr ganska lågt. För att öka intresset föreslår vi: Att annonseringen inför Kommunfullmäktiges sammankomster förbättras. T.ex bör Annonseringen förutom tid och plats alltid innehålla dagordningen. Storleken på annonserna ska vara minst 100 x 150 mm. Annonserna tryckas även i annan färg än svart. Det tydligt framgå att samtliga kommunmedlemmar välkomnas som åhörare. För vänsterpartiet, Anita Bohlin Neuman, Ingvar Eriksson, Eje Johansson, Ulla Andersson, Leif Grönberg.

25 Kommunfullmäktige KF 112 Dnr: Motion rörande energiåtervinning. Delges: Kommunfullmäktiges beslut: Motionen överlämnas till kommunkansliet för beredning och förslag. Ärendet En motion lämnades från Vänsterparitet angående möjligheten att återvinna energi. I motionen som undertecknats av Roland Halvarsson m.fl. förelås att kommunen ger i uppdrag till Degerfors Energi AB att kontakta Outokumpus ledning för att undersöka möjligheterna att återvinna energi i nya Hot Rolled Plate (grovplåtverket) Motionen bifogas protokollet.

26 NÄRVAROLISTA / OMRÖSTNINGSBILAGA 1 (2) KOMMUNFULLMÄKTIGE : Mandatfördelning: (s) 18, (v) 12, (Fp) 2, (c) 3, (m) 3, (Kd) 2, (Mp) 1 FRÅNVARANDE: (S) (V) 1 (FP) (C) (M) (KD) (MP) OMRÖSTNING LEDAMÖTER 41 st NÄRVARO 100, votering 1 100, votering 2 JA NEJ Avstår JA NEJ Avstår Robert Mörk (s) X X X Roland Halvarsson (v) X X X Annika Engelbrektsson (s) X X X Franz Maretta (s) X X X Peter Pedersen (v) X X X Marianne Högberg (s) X X X Gisela Lindh (s) X X X Ulf Örtegren (fp) X X X Birgitta Höijer (c) X X X Anita Bohlin-Neuman (v) X X X Jeannette Rasko, ordf. (s) X X X Sven-Olof Reinholdsson (s) X X X Mauri Sukuvaara (v) X X X Annica Blomgren (s) X X X Marion Moberg-Bakker (m) X X X Nils Fröberg (s) X X X Anne Lindberg (v) Anita Birath (s) X X X Siv Karlsson (kd) X X X Gunnel Carlsson (fp) X X X Eric Arvidsson (c ) X X X Kent Gustafsson (s) X X X Monica Littorin (v) Yvonne Karlsson (s) X X X Timo Laaksonen (s) X X X Ingvar Eriksson (v) X X X Anna Warnqvist (s) Ove Gunnarsson (s) X X X Cathrine Pedersen (v) X X X Pernilla Stolt (s) X X X Harri Brunke (s) Christina Larsson (c) X X X Björn Nordenhaag (mp) X X X Bernt Vitans (v) X X X Jan Johansson (kd) X X X Åsa Högberg (s) X X X Lars-Åke Bergsten (m) X X X Eje Johansson (v) X X X Per-Olow Linder (v) Torbjörn Holm (v) X X X Lenny Karlsson (m)

27 Sid 2 ERSÄTTARE NÄRVARO OMRÖSTNING 100, votering 1 100, votering 2 JA NEJ Avstår JA NEJ Avstår MODERATERNA Margareta Aronsson X X X SOCIALDEMOKRATERNA Bjarne Rasmussen X X X Mary-Anne Landberg X X X Alf Carlsson Rurik Norrman Ahti Hannila Benny Christensen Conny Larsson Kjell Agtorp Tauno Karppinen FOLKPARTIET Lars G Hedenquist Christina Krider CENTERN Bertil Persson Anders Persson VÄNSTERPARTIET Maarit Linder Leif Grönberg X X X Ulla Andersson X X X Abbas Parash Par Börje Eriksson Bengt Arvidsson MILJÖPARTIET DE GRÖNA Gordana Simunovic Enar Rådberg KRISTDEMOKRATERNA - Summa närvarande: 40 (av 41) Omröstningsresultat: Ordförande: Jeannette Rasko Justeras: Annica Blomgren Ulf Örtegren Övriga närvarande: Christina Kleemo, kommunsekreterare Marianne Andersson, sekreterare

28 BILAGA nr 1, KF 100/ Socialdemokraternas ställningstagande angående budget Att föreslå oförändrade föreningsbidrag för 2008 med undantag för Degerfors Folkets Hus vars ersättning i viss mån kommer att ersättas med ökade hyresintäkter. 2. Att ta fram regler för föreningsbidrag under Syftet med kommunens föreningsbidrag skall vara att bedriva verksamhet, inte bygga kapital. 3. Att tillföra Kultur- och utbildningsförvaltningen kr avsedda för Ungdomsfrågor/Ungdomens hus. 4. Att tillföra medel för följande områden: Läromedel Syftet är att förstärka Kultur- och Utbildningsnämndens resurser till förskola och skola. Landsbygdsutveckling Syftet är att gå in som delfinansiär för LEADER som arbetar med att skapa en uthållig, attraktiv och levande landsbygd. LSS-boende Syftet är att utreda möjligheten att flytta boendet från Västergården till en bättre lokal. Stora Valla Syftet är att ge ett ökat driftsbidrag till Idrottsplatsen Stora Valla för nödvändiga investeringar. Personalbefrämjande åtgärder. Syftet är att sänka sjuktalen genom bl.a kompetensutveckling och friskvårdsinsatser. Musikkåren. Syftet är att förstärka musikkåren och som motprestation få återkommande konserter. Den bedömda kostnaden för ovanstående är ca 3,2 miljoner kr och finansieras via kommunfullmäktiges konto för oförutsedda behov, vilket innebär att formella beslut tas vid senare tillfälle efter beredning av kommunledningen. Den redovisade kostnadsökningen kommer att få effekter på långtidsplanen för i första hand 2009 varför vi föreslår följande. 5. Att uppdra till kommunledning och kommunstyrelse att ta fram förslag för att minska kostnaden för 2009 där grunden för kostnadsminskningarna i huvudsak skall vara relaterade till strukturella förändringar enligt Analysgruppens rapport daterad Att i övrigt fastställa budgeten för 2008 enligt kommunstyrelsens förslag.

29

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Enligt bifogad förteckning. Christina Kleemo, kommunsekreterare Marianne Andersson, sekreterare. Jeannette Rasko och Nils Björk.

Enligt bifogad förteckning. Christina Kleemo, kommunsekreterare Marianne Andersson, sekreterare. Jeannette Rasko och Nils Björk. Kommunfullmäktige 2005-12-12 1. (22) Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 21.00. Beslutande: Enligt bifogad förteckning. Övriga deltagande: Christina Kleemo, kommunsekreterare Marianne Andersson, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-11-30 1(26) Tid och plats: kl. 17.35 21.00 (grupparbete inkl. fika 18.55 19.35), Tunet BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: ÖVRIGA DELTA- GARE Icke tjänstgörande ersättare Robert Mörk (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-18 1. (21) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 15.35. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Annika Engelbrektsson. Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) ordförande 45-48

Annika Engelbrektsson. Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) ordförande 45-48 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-21 1. (22) B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande deltar ej 45-48 Bjarne Rasmussen (s) deltar 43-48 Annika

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-16 1. (19) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-10-04 1. (23) KS041004

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-10-04 1. (23) KS041004 Kommunstyrelsen 2004-10-04 (23) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00-15.45 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Ove Gunnarsson (s) ers för Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-17 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.45 16.15 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: DEGERFORS Plats: Länshuset Örebro Dnr: 201-04943-2010 Rösträkningen och fördelningen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-04-26 1(9) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 16.00-18.05, D-salen, Folkets Hus Annika Engelbrektsson, (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Ramsussen (S) Franz Maretta (S) Ulf Örtegren (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2006-11-22 1. (23)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2006-11-22 1. (23) Socialnämnden 2006-11-22 1. (23) Plats och tid: Letälvsgårdens samlingssal, kl. 13.15 17.05. Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Bjarne Rasmussen (s), ordförande Ingvar Näsman (s) Annica

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9) Kommunstyrelsen 2006-04-10 1. (9) Plats och tid: Lärcenter, kl. 13.00 14.05. Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Franz Maretta (s) ersättare för Ove Torpman

Läs mer

Enligt bifogad förteckning. Christina Kleemo, kommunsekreterare Marianne Andersson, sekreterare Elmer Borg, lekmannarevisor

Enligt bifogad förteckning. Christina Kleemo, kommunsekreterare Marianne Andersson, sekreterare Elmer Borg, lekmannarevisor Kommunfullmäktige 2007-06-18 1. (15) Plats och tid: Letälvsskolans lab. kl. 18.30 19.40. Beslutande: Enligt bifogad förteckning. Övriga deltagande: Christina Kleemo, kommunsekreterare Marianne Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2008-09-10 1. (24) Underskrifter:. Paragrafer: 90-109 ... ANSLAG / BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2008-09-10 1. (24) Underskrifter:. Paragrafer: 90-109 ... ANSLAG / BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-09-10 1. (24) Plats och tid: Letälvsgården, kl. 13.15 17.00. Beslutande: Bjarne Rasmussen, (s), ordförande Siv Karlsson, (kd) Mary-Anne Landberg, (s) Rurik Norrman, (s) Nils Fröberg,

Läs mer

Enligt bifogad förteckning. Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare. Annica Blomgren och Roland Halvarsson.... Marianne Andersson

Enligt bifogad förteckning. Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare. Annica Blomgren och Roland Halvarsson.... Marianne Andersson Kommunfullmäktige 2005-01-31 1. (18 ) Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.10. Beslutande: Enligt bifogad förteckning. Övriga deltagande: Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare Utses att justera:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-26 1(28) Tid: kl. 18.30 19.50, ajournerat 19.30 19.40 Plats: Tunet, Folkets Hus Beslutande Peter Pedersen (V) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson (V) Anita Bohlin-Neuman (V) Anne Lindberg (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2014-09-17 09-22 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: DEGERFORS Plats: Länshuset, Stortorget 22, Örebro Dnr: 201-5323-2014 Rösträkningen och

Läs mer

Kristina Sandberg, förvaltningschef Marianne Andersson, sekreterare. Siv Karlsson. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson

Kristina Sandberg, förvaltningschef Marianne Andersson, sekreterare. Siv Karlsson. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson Socialnämnden 2007-01-11 1. (7) Plats och tid: Letälvsgårdens samlingssal, kl. 13.15 14.00. Beslutande: Bjarne Rasmussen, (s), ordförande Siv Karlsson, (kd) Mary-Anne Landberg, (s) Ingvar Näsman, (s) Anna

Läs mer

Marianne Högberg (s), ordförande Lenny Karlsson (m) Mauri Sukuvaara (v)

Marianne Högberg (s), ordförande Lenny Karlsson (m) Mauri Sukuvaara (v) Servicenämndens 2008-03-28 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset Data-sal kl 13.00-14.15 Beslutande: Marianne Högberg (s), ordförande Lenny Karlsson (m) Mauri Sukuvaara (v) Övriga deltagande: Jörgen Johansson,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Servicenämnden 1 (17) kl 14.00-15.45

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Servicenämnden 1 (17) kl 14.00-15.45 Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid: Beslutande: Folkets Hus D-salen kl 14.00-15.45 Börje Jansson ordf. (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Marianne Högberg (s) Barbro Windahl (c) Björn Nordenhaag

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Marianne Högberg (s), ordförande Lenny Karlsson (m) Göran Bäckelin (fp) Börje Jansson (s) Jeannette Rasko (s) Mauri Sukuvaara (v) Dagobert Klug (v)

Marianne Högberg (s), ordförande Lenny Karlsson (m) Göran Bäckelin (fp) Börje Jansson (s) Jeannette Rasko (s) Mauri Sukuvaara (v) Dagobert Klug (v) Servicenämnden 2007-02-02 1. ( 15 ) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 14.00-16.45 Beslutande: Marianne Högberg (s), ordförande Lenny Karlsson (m) Göran Bäckelin (fp) Börje Jansson (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och utbildningsnämndens 2008-05-28 1. (18) arbetsutskott

Sammanträdesdatum Kultur- och utbildningsnämndens 2008-05-28 1. (18) arbetsutskott Kultur- och utbildningsnämndens 2008-05-28 1. (18) Plats och tid: Coop-huset, kl 13.00-16.30 Beslutande: Annika Engelbrektsson (s), ordf. (ej ordf. punkt 1 71) Lars-Gunnar Hedenqvist (fp), ordf. 71 punkt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-20 1. (20) AU040920

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-20 1. (20) AU040920 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-20 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.00 16.15 Beslutande: Bjarne Rasmussen (s), ordförande Annika Blomgren (s) ers för Robert Mörk, (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2005-01-19 1. (13) SN050119

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2005-01-19 1. (13) SN050119 Socialnämnden 2005-01-19 1. (13) Plats och tid: Familjecentralen på Pilgården, kl. 13.15 16.00 Beslutande: Bjarne Rasmussen (s), ordförande Annica Blomgren (s) Johnny Berg (s) Rurik Norrman (s) Ingvar

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Enligt bifogad förteckning. Ulf Örtegren, ordförande 80. Jeannette Rasko, ordförande

Enligt bifogad förteckning. Ulf Örtegren, ordförande 80. Jeannette Rasko, ordförande Kommunfullmäktige 2006-11-27 1. (19) Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.30. Beslutande: Enligt bifogad förteckning. Ulf Örtegren, ordförande 80. Jeannette Rasko, ordförande 81 93. Övriga deltagande:

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Tid 8.15-10.00 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 amuel Gonzalez Westling (V) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Direktjustering

Läs mer

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C)

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C) VIADIDAKTNÄMNDEN 2015-09-21 1 Plats och tid Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, kl 13:00 15:40 Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Ola Lindgren (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V) 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Bjarne Rasmussen, (s), ordförande Ove Torpman (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Bjarne Rasmussen, (s), ordförande Ove Torpman (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-18 1. ( 21 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Bjarne Rasmussen, (s), ordförande Ove Torpman (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

Enligt bifogad förteckning. Ajournering 20.45 20.55. Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare. Roland Halvarsson och Yvonne Karlsson

Enligt bifogad förteckning. Ajournering 20.45 20.55. Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare. Roland Halvarsson och Yvonne Karlsson Kommunfullmäktige 2004-01-26 (16) Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 215 Beslutande: Enligt bifogad förteckning. Ajournering 20.45 20.55. Övriga deltagande: Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17) Sida 2011-06-13 1 (17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 13 juni, 2011 klockan 18.00 20.05 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Hällabrottet, Ordenshuset Tid Måndagen den 16 juni 2003, kl 18.30 20.25 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Gun-Britt

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2009-04-08 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Studiebesök vid Härjedalens gymnasieskola 31 Allmänhetens frågestund 32 Prisutdelning Kommunduellen 2009 33

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-12-14 1(27) Tid och plats: kl. 17.30 21.00 (ajournering 19.05 19.35), Tunet, Folkets Hus BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Roland Halvarsson (V) Annika Engebrektsson (S) Franz Maretta (S) Peter

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(9) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:05 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-03-16 1(15) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 13.15 16.00, D-salen i Folkets hus Anita Bohlin-Neuman (V), ordförande Monica Littorin (V) 29-38 Bernt Vitans (V) Agneta Pettersson (V) Kathe Arvidsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86 2010-10-25 Plats och tid Riddarsalen, Centrumhuset, Ödeshög, måndag 25 oktober 2010 klockan 19:00-22:05 Beslutande Se särskild närvaroförteckning, sid 2 Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1 Plats och tid Torsdag 23 april 2009 19.00-20.55 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-24 1(6) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: kl. 16.00-16.45, Nya Folkets Hus Karlskoga Annika Engelbrektsson ordf. (S) Lars-Gunnar Hedequist (FP) Ove Gunnarsson (S) Anita

Läs mer