Sammanträde i kultur- och tekniknämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde i kultur- och tekniknämnden"

Transkript

1 tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kultur- och tekniknämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 19 juni 2013, kl Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta OBS Gruppmöten kl Majoriteten (S, MP, V); kl Lokal, Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (M, FP, C, KD); kl Lokal, Björken, Elektron Kl träffas nämnden för en genomgång/analys av resultatet från PwC:s enkät, lokal Frösjön/Lockvattnet. Förslag till justerare Ordinarie: Ulf Bergner (S) Ersättare: Marian Ahlberg (FP) Tid och plats för justering Torsdagen den 27 juni 2013, kl Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta Allmänheten Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet. Beslutsunderlag till ärendena i kallelse finns tillgängliga i kommunhuset, medborgarkontoret och på Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: Dagordning Sammanträdets öppnande samt upprop Val av justerare och tid för justering Godkännande av dagordning Allmänhetens frågestund Information ~ Budgetuppföljning efter maj månad (utskick sker senare) ~ Resultat från medborgarundersökning 2013

2 tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Offentliga 1-7, Ej offentliga 8 Nr. Ärende Ärendemening 1 KOT Uppdrag om vatten- och avloppsledning 2 KOT Åtgärder för att nå en budget i balans 3 KOT Internkontrollplan 2013 för tekniknämnden 4 KOT Omfördelning av investeringsmedel 5 KOT Ansökan om projektbidrag för 1890 Festivalen 6 KOT Redovisning av delegationsbeslut KOT Anmälningsärenden KOT Förvaltningschefen informerar 2013 Berndt Ullström Ordförande Marie Karlsson Sekreterare

3 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT tekniknämnden Avloppsledning mellan Laxne och Gnesta Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Uppdrag till kultur- och teknikförvaltningen att genomföra förprojektering för en avloppsledning mellan Laxne och Gnesta som innehåller följande: 1. Dimensionering av avloppsledning 2. Höjdprofil på hela den aktuella ledningssträckningen 3. Översiktlig geoteknisk undersökning 4. Översiktlig undersökning av sjöbotten 5. Kostnadsbedömning avseende totala kostnader och kostnader för avloppsledning per meter samt konsekvenser för VA-taxan 6. Beräkning av anslutningsavgifter för hushåll som önskar det 7. Uppfattning hos markägare utefter avloppsledningens sträckning 8. Synpunkter från länsstyrelsen avseende miljöintressen och arkeologiska intressen 9. Konsekvenser för Gnesta reningsverk 2. Uppdraget ska redovisas i december 2013 Ärendebeskrivning Befintligt avloppsreningsverk i Laxne är i stort behov av att ersättas med ny anläggning. Efter diverse utredningar återstår två alternativa lokaliseringsplatser, dels vid det befintliga reningsverket intill badplatsen i Laxne samt vid Spårbacksområdet i utkanten av Laxne samhälle. Det finns ett stort motstånd från ortsbefolkningen att förlägga ett nytt reningsverk intill det gamla då denna plats används till rekreationsområde av ortsbefolkningen. Placeringen vid Spårbacken förordas av utförd MKB (miljökonsekvensbeskrivning) men är inte optimal ur driftsynpunkt då

4 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(5) 2(5) denna lösning är mer energikrävande. Ett reningsverk dimensioneras för 200 personer och kostnadsbedöms till ca 15 milj kr med en byggtid på minst 2 år. Under hand har ytterligare ett alternativ för att lösa avloppsfrågan i Laxne studerats översiktligt, en ledning från Laxne till Gnesta reningsverk. Denna lösning kan även åtgärda bristande enskilda avlopp som är rimligt nära ledningen. Det bedöms att ca personer kan anslutas till en framtida ledning mellan Laxne och Gnesta. En ledning med tillhörande pumpstationer med effektiva driftövervakningssystem ger en förenklad tillsyn jämfört med ett reningsverk. Byggtid för ledning bedöms till drygt 2 år. Ledningsalternativet kostnadsbedöms till ca milj kr. En längre avskrivningstid för ledningsalternativet (70 år mot 40 år för reningsverket) medför lägre årliga avskrivningar. Vid ledningsalternativet kommer på sikt intäkter att genereras i samband med framtida anslutningar (t ex i Norrtuna). Ekonomiska förutsättningar Jämförelse av årliga kostnader 3. Bedömning av årliga kostnader för avloppsledning (se bilaga 1 för investeringsbedömning) Årlig avskrivningskostnad 25 år pumpstationer (6,5 milj / 25 år) 260 tkr 70 år ledning (30,9 milj / 70 år) 441 tkr Årlig räntekostnad med 4% ränta 25 år pumpstationer (6,5 milj / 25 år) 152 tkr 70 år ledning (30,9 milj / 70 år) 716 tkr Årlig driftkostnad ledningsnät 200 tkr Total årlig kostnad tkr 4. Bedömning av årliga kostnader för nytt reningsverk i Laxne Årlig avskrivningskostnad 40 år byggnad (5 milj / 40 år) 125 tkr 15 år maskiner/installationer (10 milj / 15 år) 667 tkr Årlig räntekostnad med 4 % ränta 40 år byggnad (5 milj / 40 år) 117 tkr 15 år maskiner/installationer (10 milj / 15 år) 231 tkr Årlig driftkostnader reningsverk Årlig kemikalieanvändning reningsverk Total årlig kostnad 370 tkr 50 tkr tkr

5 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 3(5) 3(5) Kommentar till kostnadsberäkning Enligt bedömningen ovan får alternativet med reningsverk i Laxne (1 560 tkr) lägre årliga kostnader än avloppsledning (1 769 tkr). Till analysen av kostnaderna behöver emellertid följande faktorer medräknas: 5. Intäkter från framtida anslutningar till en avloppsledning, vilka idag är svårbedömda. I dagsläget finns ett intresse att ansluta sig från Norrtunaområdet. Inom området finns ca 130 fastigheter. Skulle området omvandlas till ett kommunalt verksamhetsområde där anslutning till det kommunala avloppsnätet är ett krav uppgår avgiften för avloppsanslutning till ca 6,9 milj ( kr/fastighet). 6. Investeringskostnaden för de olika alternativen bör beaktas även med tidsaspekt. Ledningsalternativet har en längre livslängd och är en mer robust lösning. Ett reningsverk har höga underhållskostnader i slutskedet av anläggningens livslängd och troligtvis krävs även en uppdatering av reningsprocess och maskinell utrustning under tiden som anläggningen används. 7. För alternativet med reningsverk krävs en tidigare investering för att ersätta anläggningen. Ledningsalternativet är mer hållbart och dess livscykel är nästan dubbelt så lång, 70 år jämfört med 40 år för reningsverk. Under ett reningsverks livslängd är det också oftast nödvändigt med en teknisk uppdatering som tidigare nämnts. 8. Det finns möjlighet att samförlägga en vattenledning i samma ledningsschakt som avloppsledningen. Merkostnaden blir i detta fall materialkostnad för vattenledning samt en mindre läggningskostnad, totalt ca 4 milj kr. Med denna lösning kan exempelvis Norrtuna även försörjas med kommunalt vatten. Merkostnad för vattenledning kan sannolikt till stor del finansieras av framtida anslutningsavgifter. 9. Gällande framtida anslutningar bör även beaktas de årliga brukningsavgifterna för att täcka driftkostnader. I ovanstående fall, Norrtuna, motsvarar brukningsavgiften ca årligen (ca kr per fastighet/hushåll). Kostnadsbedömning och tekniska lösningar har förankrats genom kontakter med kollegor och företag i VA-branschen. Kostnad för att genomföra förprojekteringen bedöms till cirka 500 tkr. Övriga förutsättningar Ledningsalternativet är inte tillståndspliktigt ur miljösynpunkt som ett reningsverk. Den planerade ledningen planeras att ansluta till det befintliga reningsverket i Gnesta. En förhandskontakt med Länsstyrelsen i Södermanland, tillsynsmyndighet för Gnesta avloppsreningsverk, har tagits angående ökad belastning i samband med inkoppling av ledning från Laxne. Länsstyrelsen ställer sig positiv till inkoppling av planerad ledning, dock bör man uppdatera gällande tillstånd för reningsverket i Gnesta och arbeta systematiskt för att minska ovidkommande vatten till reningsverket. Dessa

6 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 4(5) 4(5) två åtgärder är redan inplanerade i dagsläget för va-verksamheten oavsett ledning från Laxne. Länsstyrelsen har även kontaktats gällande arkeologi. Det berörda området har under lång tid bebotts av våra förfäder och är till stor del kulturhistoriskt intressant. Kartor med kända kulturhistoriska förekomster har erhållits av Länsstyrelsen och studerats översiktligt och bedöms inte utgöra ett hinder för ledningsutbyggnad, dock krävs en viss följsamhet i ledningsdragning för att undvika kulturhistoriska fyndplatser. Kontakten med Länsstyrelsen har varit i form av personliga besök med mycket god respons och konstruktiv hjälp. Samtliga markägare och arrendatorer som berörs av en eventuell ledning från Laxne till Gnesta har kontaktats. Även i detta fall har nästan uteslutande personliga besök ägt rum på plats vid respektive fastighet. Det samlade intrycket från kontakterna är att inga negativa åsikter framförts från varken markägare eller arrendator. Samtalen har varit av informell karaktär för att informera om det pågående utredningsarbetet. Informationsmöte med Vattenfall har hållits och även detta möte präglades av positiv anda och goda möjligheter finns för elförsörjning till aktuella pumpstationer. Ett informellt samrådsmöte med markägare som har fiskerätter i Klämmingen har genomförts. Mötet präglades av en konstruktiv diskussion. Om en eventuell ledning anläggs mellan Laxne och Gnesta finns möjligheter till samordning/samförläggning med exempelvis fiberkabel för bredband och gång- och cykelväg. En ledning möjliggör till en långsiktigt hållbar avloppslösning för många enskilda avlopp utmed ledningssträckningen. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen förordar en fortsatt utredning för avloppsledning mellan Laxne och Gnesta. De främsta fördelarna för ledning jämfört med nytt reningsverk i Laxne är framförallt den längre livslängden i kombination med en förenklad drift och tillsyn. En ledning löser inte enbart avloppsfrågan i Laxne samhälle utan möjligheter finns även att erbjuda kommunal avloppsanslutning till fastigheter utmed ledningssträckningen. En fortsatt utredning görs i form av en förprojektering för att kunna ta ställning till att anlägga en avloppsledning. En förprojektering ska innehålla följande delar: Dimensionering av avloppsledning Höjdprofil på hela den aktuella ledningssträckningen Översiktlig geoteknisk undersökning Översiktlig undersökning av sjöbotten Kostnadsbedömning avseende totala kostnader och kostnader för ledning per meter samt konsekvenser för VA-taxan Beräkning av anslutningsavgifter för hushåll som önskar det

7 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 5(5) 5(5) Uppfattning hos markägare utefter avloppsledningens sträckning Synpunkter från länsstyrelsen avseende miljöintressen och arkeologiska intressen Konsekvenser för Gnesta reningsverk I detta skede av utredningen kommer endast en avloppsledning att studeras, dvs inte möjligheten att lägga till vattenledning och fibernät eller kopplingen till att bygga cykel- och gångväg längs ledningen sträckning. Om förprojekteringen leder till ett ställningstagande om att välja alternativet med avloppsledning mellan Laxne och Gnesta så behöver ett hävande av beslutet om nytt reningsverk i Laxne genomföras. Bilagor Bedömning av investeringskostnader för avloppsledning Laxne-Gnesta Beslutet ska skickas till: Kommunstyrelsen Bengt Klintbo Förvaltningschef Lars Edenhofer Teknisk chef VA-ingenjör Krister Carlsson

8 teknikförvaltningen Bilaga 1 Bedömning av investeringskostnader för avloppsledning Laxne-Gnesta Investeringar Pumpstationer 7 st (inklusive schaktning, montering och övervakningssystem) 6,5 milj Avloppsledning (landbaserad ca meter) - Inköp av material (rör och svetsmuffar) 4,0 milj - Läggningskostnader (schakt och svetsning) 10,5 milj - Bergschakt 2,0 milj - Rörtryckning under väg 0,5 milj - Intrångsersättningar till markägare ( inkl kontraktsupplägg) 0,6 milj - Geoteknikundersökningar 1,0 milj - Projektering inkl förfrågningsunderlag 2,0 milj Avloppsledning (sjöbaserad ca m) 3,1 milj - Inköp material (rör, muffar och motvikter) - Läggningskostnader - Intrångsersättningar - Geoteknikundersökning (scanning av sjöbotten för läggning och underlag till länsstyrelsen för arkeologiskt godkännande) Arkeologisk undersökning 0,7 milj MKB-Undersökning av fauna, biotoper och djurliv 0,2 milj MKB (för både sjöledning och ledning i jordbruksmark) 0,4 milj Elanslutningar (Vattenfall) 0,5 milj Etableringskostnader och uppläggning av material 0,2 milj Drift- och övervakningssystem (kontrolleras från Gnesta) 1,0 milj Projektledning 1,0 milj Upphandlingskostnader (LOU-upphandling) 0,1 milj Lantmäterikostnader, ledningsrätt 0,2 milj Skördeskadereglering 0,4 milj Budget för ÄTOR (ändrings- och tilläggsarbeten) / diverse oförutsett 10% av 25 milj Summa total investeringskostnad för avloppsledning 37,4 milj 2,5 milj

9 teknikförvaltningen 2(2) 2(2)

10 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT tekniknämnden Åtgärder för att nå en budget i balans Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden Följande åtgärder genomförs för att nå en budget i balans Minskning av budgeten för barmarksunderhåll Minskad budget för lokalbidrag för idrottsföreningar Minskad budget för klottersanering 115 tkr 30 tkr 25 tkr Minskad budget för anläggningsbidrag för idrottsföreningar 20 tkr Minskad budget för kulturprojekt Ärendebeskrivning Budgetuppföljningen efter april 2013 visade ett prognostiserat underskott med 200 tkr för kultur- och tekniknämnden. Utifrån gällande styrregler ska nämnden ta beslut om åtgärder för att nå balans i budgeten vid nästkommande nämndsammanträde, dvs i juni månad. 10 tkr Förvaltningens synpunkter Förvaltningen föreslår följande åtgärder för att komma i budgetbalans: Minskning av budgeten för barmarksunderhåll Av en budget på 610 tkr (återstående medel avser avskrivningar med cirka 120 tkr) föreslås en minskad budget med 115 tkr. Konsekvenser: Inga större beläggningsarbeten på gator eller GC-vägar utförs. Mest akuta skador som potthål lagas för att förhindra personskador och farlig trafikmiljö. 115 tkr

11 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 2(3) Utbyte av lokala gatunamnsskyltar minskas i omfattning, sämre läsbara skyltar måste accepteras från trafikanter och gående. Dammbindning med saltning av grusvägar utförs endast en gång per år på mindre trafikerade sträckor och följs inte upp med efterföljande saltspridning. Vägdamm kommer att öka vid torr väderlek. Skadade kantstöd lagas i större utsträckning med asfaltslimpa istället för nytt kantstöd. Lagningen är mindre hållbar och inte lika estetiskt tilltalande som ett kantstöd i betong eller sten. Ingen underhållsmålning av staket vid pendeltågstationen utförs. Målning bedöms kunna skjutas framåt ett år utan större konsekvenser. Minskad budget för lokalbidrag för idrottsföreningar Av en budget på 45 tkr föreslås en minskad budget med 30 tkr. De senaste åren har denna budget inte utnyttjats fullt ut. Konsekvenser: Konsekvenserna bedöms som små eftersom föreningar endast i begränsad omfattning sökt detta bidrag. Minskad budget för klottersanering Av en budget på 100 tkr föreslås en minskning med 50 tkr. De senaste åren har drygt halva budgetanslaget använts. Mängden klotter varierar över tid och kan förekomma i olika mängd år från år Vid minskade anslag bör klottersanering i centrum prioriteras Konsekvenser: Minskat anslag innebär att insatser för klottersanering reduceras och mer klotter kan lämnas utan åtgärd längre tid. Minskad budget för anläggningsbidrag för idrottsföreningar 20 tkr Av en budget på 100 tkr föreslås en minskning med 20 tkr. I år har 80 tkr delats ut till de fyra föreningarna som har egen anläggning. Konsekvenser: Minskad budget bedöms få relativt små konsekvenser eftersom 80 procent tillkommer föreningarna. Minskad budget för kulturprojekt Av en budget på 80 tkr föreslås en minskning med 10 tkr. Konsekvenser: Minskad budget ger något färre evenemang. Bedömningen kan också kopplas till att föreningarna fick extra bidrag 2012 i föreningsmiljonen. 30 tkr 25 tkr 10 tkr Beslutet ska skickas till: ~ Kommunstyrelsen Bengt Klintbo

12 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 3(3) Förvaltningschef

13 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT tekniknämnden Internkontrollplan 2013 för tekniknämnden Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Godkänna interkontrollplan för kultur- och tekniknämnden 2013 Sammanfattning Följande fem risker för kultur- och tekniknämnden, förutom de av kommunstyrelsen beslutade fyra fokusområden ska hanteras i den interna kontrollplanen för 2013: 1. Vatten och avlopp 2. Mål och rutiner 3. Information 4. Lagstiftning 5. Service till medborgare Ärendebeskrivning Kommunförvaltningen har genomfört ett utvecklingsarbete för att ta fram en ny intern kontrollplan som är mera riskbaserad. Den syftar till att skapa en större enhetlighet mellan kommunstyrelsens och nämndernas interna kontrollplaner. Enligt detta förslag ska förvaltningen tillsammans med nämnden sammanställa högst fem prioriterade risker enligt en väsentlighetsoch riskanalys. Dessa fem risker ska läggas samman med kommunstyrelsens fyra fokusområden för 2013 och utgör därmed en intern kontrollplan. Kommunstyrelsens fyra fokusområden 2013 är: 1. Förhindra och förebygga mutor, bestickning och jäv 2. Tydlig och förankrad krishantering 3. Säkerhetsställa en god kompetensförsörjning 4. Säkerhetsställa att beslut kvalitetssäkras och verkställs (ny jämfört med

14 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 2(3) 2012) För att förstärka nämndens engagemang i den interna kontrollen har arbetet med att ta fram en väsentlighets- och riskanalys skett i form av ett grupparbete. Detta arbete genomfördes på kultur- och tekniknämndens möte den 29 maj i form av ett gemensamt grupparbete med hela nämnden. De föreslagna riskerna värderades i dels sannolikhet och dels konsekvens i en skala 1-5. Produkten av dessa två faktorer blev sedan risken. Här redovisas riskerna och antal poäng (sannolikhet multiplicerat med konsekvens): Risk Poäng 1. Sårbart VA-system Haveri i ett reningsverk Ledningsbrott inom VA Jäv vid upphandling Mål och rutiner inte kända och inte följs Problem med vattentäkt Dåliga beslutsunderlag Svårt att rekrytera kompetens Bristande information Varumärket Gnesta Miljökatastrof Förändra lagstiftning Lagändring Fördelning av kulturbidrag geografiskt Externa IT-intrång Jäv Servicenivån för låg Naturkatastrof Förlust av kompetens/erfarenhet Strejk Förskingring Smittspridning 91 Förvaltningens synpunkter Några av riskerna är snarlika och överlappar varandra. Förvaltningen har därför valt att gruppera ihop flera risker till grupper. Flera av riskerna/grupperna har dessutom direkt koppling till kommunstyrelsen

15 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 3(3) övergripande riskområden/kontrollmål och hanteras inom ramen för detta enligt följande: Kommunstyrelsens kontrollområden med koppling till nämndens risker 1. Förhindra och förebygga mutor och jäv 2. Tydlig och förankrad krishantering nr 11, 15, 18, 20, Säkerhetsställa en god kompetensförsörjning nr 8, Säkerhetsställa att beslut kvalitetssäkras och verkställs nr 7 nr 4, 16, 21 Återstående riskområden för nämnden bildar utgångspunkt för förslag till nämndens internkontrollplan enligt följande: tekniknämndens riskområden med koppling till nämndens risker 1. Vatten och avlopp (befintlig) nr 1, 2, 3, 6 2. Mål och rutiner (omformulerad) nr 5 3. Information (ny) nr 9, Lagstiftning (ny) nr 12, Service till medborgare (befintlig) nr 14, 17 Förvaltningen har sedan enligt en särskild mall tagit fram kontrollmål, ansvarig, kontrollmetod (inkl frekvens), rapport till och när för respektive risk inom såväl kommunstyrelsens fyra fokusområden som kultur- och tekniknämndens fem fokusområden. Detta redovisas i den bifogade interna kontrollplanen för Bilagor 1. Förslag till internkontrollplan 2013 för kultur- och tekniknämnden Beslutet ska skickas till: ~ Kommunstyrelsen Bengt Klintbo Förvaltningschef

16 Internkontrollplan för kultur- och tekniknämnden 2013 Nämndspecifika fokusområden 2013 Område Kontrollmål Ansvarig Kontrollmetod (inkl frekvens) Vatten och avlopp Minimera risker för driftstörningar i Förvaltningschef Uppföljning och kontroll hela systemet. Upprätta kort- och och teknikchef vid årlig uppdatering av långsiktig driftplanering strategisk VA-plan Mål och rutiner Service till medborgare Information Lagstiftning Målen är tydliga och kända i organisationen och upprättade rutiner används Medborgare talar väl om förvaltningens service Information till medborgare, förtroendevalda och medarbetare ska vara utförlig, tydlig och korrekt Verksamheterna ska följa gällande lagstiftning Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Årlig information till samtliga medarbetare samt uppföljning vid medarbetarsamtal Medborgarunder-sökning och utvärderingsgrupper Frekvens för medborgarinformation, uppföljning i nämnd samt vid medarbetarsamtal Uppdatering av styrdokument och vid genomgång av inspektioner Rapport till tekniknämnd tekniknämnd tekniknämnd tekniknämnd tekniknämnd När November December November December Januari Kommunstyrelsen övergripande fokusområden 2013

17 Område Kontrollmål Ansvarig Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport till Senast tid för kontroll Mutor och jäv Förhindra och förebygga mutor och jäv Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Årlig genomgång i samband med medarbetarsamtal tekniknämnd December Krishantering Tydlig och förankrad krishantering Kommunchef En gemensam krisövning anordnas i kommunen. tekniknämnd December Personal Säkerhetsställa en god kompetensförsörjning Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Identifiera kompetensutvecklingsbehov och möjligheter till arbetsrotation vid medarbetarsamtal tekniknämnd December Kvalitet Säkerhetsställa att beslut kvalitetssäkras och verkställs Förvaltningschef 1.Uppföljning avseende verkställigheten av kultur- och tekniknämndens beslut en gång per kvartal (ej de som är delegerade) 2. Uppföljning av beslutsunderlag med nämnden två gånger per år (juni och december) tekniknämnd December

18 teknikförvaltningen Sid 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT tekniknämnden Omfördelning av investeringsmedel Utredning om lokalisering av idrottshall Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner finansiering av utredning inför beslut om lokalisering av idrottshall genom omfördelning av investeringsmedel inom VA som inte utnyttjas i år (investeringsobjekt 99017) Ärendebeskrivning Inför beslut om lokalisering av idrottshall har den politiska referensgruppen efterfrågat uppgifter för två tilltänkta lokaliseringar - vid Hagstumosse och vid fd Tvålfabriken. Uppgifterna handlar om markförhållanden med eventuella behov av markförberedande åtgärder, trafikförsörjning etc samt kostnader för detta. Dessutom efterfrågas en lista med för- och nackdelar för respektive lokalisering. Förvaltningens synpunkter För att förvaltningen ska kunna svara på uppgifter framförallt om markförhållanden och eventuella kostnader för markberedning fordras att experter inom detta område anlitas. Förvaltningen har inga medel för detta i budgeten. Förvaltningen föreslår att finansiering sker genom omfördelning av investeringsmedel inom VA som inte utnyttjas i år (objekt Utredning om extra slambassäng i Björnlunda) Bilagor Gnesta kommun Gnesta vxl: besöksadress: Västra Storgatan 15 organisationsnummer:

19 teknikförvaltningen Sid 2(1) TJÄNSTESKRIVELSE 1. Investeringsplanen Bengt Klintbo Förvaltningschef Gnesta kommun Gnesta vxl: besöksadress: Västra Storgatan 15 organisationsnummer:

20 Investeringsplan för tekniknämnden (tkr) FV Objekt Beskrivning Beslut Återstår KoT KoT: inventarier medborgarkontor KoT KoT: inventarier Elektron KoT KoT: inventarier Elektron KoT KoT: Komplettering av biblioteksdisken inkl datakablar KoT KoT: Möbler ungdomens hus/freja Cafe KoT KoT: Skurmaskin KoT KoT: Forts omb trafiknätsanalys Bjl, Stj, Laxne KoT KoT:Enkelt avhjälpta hinder KoT KoT: Uppsnyggning Gnesta centrum KoT KoT: Ombyggn trafikanalys Lx, Stj, Bj KoT KoT: Ombyggn trafikanalys Gnesta KoT KoT: Uppsnyggning Gnesta centrum KoT KoT: Thulegatan trafiksäkerhetshöjande åtgärder KoT KoT: Byte av belysningsarmaturer KoT KoT: Uppsnyggning Gnesta centrum KoT KoT: Storgatan KoT KoT: Gång- och cykelvägar KoT KoT: Avstängningsmaterial gator KoT KoT: Parktraktor (LilleJD) KoT KoT: Parkbil VW Pickup KoT KoT: Minitraktor, konstgräs KoT KoT: Släntklippare KoT KoT: Snöplog KoT KoT: Byte av belysningsarmaturer KoT KoT: VA: Spill- o dagvatten Granv. Bjl KoT KoT: Utredning Gnesta Avloppreningsverk Nyinv KoT KoT: 1 extra slambassäng Björnlunda utredning KoT KoT:VA Gnesta vattenskyddsområde KoT KoT: VA, VUnderhåll VA-Systemet, vattenledningar KoT KoT: VA, Avloppsledningsnät KoT KoT: VA, Utredning Gnesta Vattenverk KoT KoT: VA, Inventering av vattenreservoarer KoT KoT:VA, Invest i elektronik, el, styrsystem KoT KoT: VA,Invest i maskiner, verktyg o utrustning KoT 92035A KoT: VA, Ledningsnät, rör o relining KoT KoT: VA, Vattenverk. Pumpar, ventlier och elektronik KoT KoT: VA, Avloppsledningsnät KoT KoT: VA, Dagvattenledningar. Ombyggnad av ledningar KoT KoT: VA, Avloppsledningsnät (relining) KoT KoT: VA, Björnlunda vattenverk KoT KoT: VA, Björnlunda- ny ledningar i gatan KoT KoT: VA, Extra slambassäng Björnlunda KoT KoT: VA, Björnlunda reningsverk, slamcentrifug

21 KoT KoT: VA, Nybyggnad av Laxne reningsverk KoT KoT: VA, Styr och övervakningssystem KoT KoT:VA, Invest i elektronik, el, styrsystem KoT KoT: VA,Invest i maskiner, verktyg o utrustning KoT KoT: VA, Ledningsnät, rör o relining KoT KoT: VA, Vattenverk. Pumpar, ventiler och elektronik KoT KoT: VA, Ledningsnät. Ventiler, brunnar, pumpstationer KoT KoT: VA, Avloppsledningsnät KoT KoT: VA, Dagvattenledningar. Ombyggnad av ledningar KoT KoT: VA, Avloppsledningsnät (relining) KoT KoT: VA, Gnesta reningsverk /alt ledning till Himmersfärdsverket) KoT KoT: VA, Styr och övervakningssystem KoT KoT: RH, Winsam mobile KoT KoT: RH, Isolera kontorsbyggnaden KoT KoT: RH, Däckmaskin

22 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT tekniknämnden Bidrag till Björnlunda kammarmusikförening Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Bevilja kulturprojektbidrag på kr till Björnlunda kammarmusikförening. Sammanfattning Björnlunda Kammarmusikförening ansöker om ett kulturprojektbidrag på 15000kr för rubricerad festival, som äger rum sept i Björnlunda prästgård. Upprinnelsen till denna festival är en Bluthnerflygel från 1890 som för tillfället är på totalrenovering. Flygeln kommer att stå i centrum för olika verk som spelas. Ärendebeskrivning Björnlunda kammarmusikförening vill genomföra en pianofestival i september månad. Det blir kammarmusik i olika sättningar: pianoafton, romansafton, pianotriokonserter men även föredrag om musiken i den tiden. Föreningen har önskningar om ytterligare ett historiskt föredrag med John Crispinsson. Upprinnelsen till denna festival är en Bluthnerflygel från 1890 som för tillfället är på totalrenovering. Flygeln kommer att stå i centrum för olika verk som spelas. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen föreslår ett kulturprojektbidrag på kr från budget för Kulturprojekt. Av en budget på 80 tkr återstår efter detta bidrag kr. Denna summa behövs till kommande projekt under hösten. Bilagor 1. Projektansökan Bengt Klintbo Susanne Stamreus Förvaltningschef fritidschef

23 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 2(2)

24 Ansökan om projektbidrag för 1890 Festivalen Björnlunda Kammarmusikförening ansöker härmed om ett projektbidrag på 15000kr för rubricerad festival, som äger rum sept i Björnlunda prästgård. Upprinnelsen till denna festival är en Bluthnerflygel från 1890 som för tillfället är på totalrenovering. Flygeln kommer att stå i centrum för olika verk som spelas. Kompositörerna ska ha levt år 1890 men musiken måste inte vara skriven just det året. Det blir kammarmusik i olika sättningar: pianoafton, romansafton, pianotriokonserter men även föredrag om musiken i den tiden etc. Vi har önskningar om ytterligare ett historiskt föredrag med John Crispinsson, om vi får ekonomiska möjligheter. Vår budget är fördelat på Solister Kammarmusiker Föredrag Marknadsföring Övrigt Summa 15000kr 21000kr 5000kr 4000kr 5000kr 50000kr Vi behöver 15000kr för att kunna genomföra det planerade programmet. Med vänlig hälsning Marie Louise Williams Sjöberg ordf. i Björnlunda Kammarmusikförening

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Måndagen den 10 juni 2013, kl.15.00. Frejaskolans sammanträdesrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1 Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Torsdagen den 22 december, 14.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Ajournering 15.00 15.10 ande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden. Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden. Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Måndagen den 23 september 2013, kl. 15.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

GNESTA ttl KOMMUN -X Kultur och tekniknämnden

GNESTA ttl KOMMUN -X Kultur och tekniknämnden ttl KOMMUN -X Kultur och tekniknämnden PROTOKOLL Protokoll från sammanträde i Kultur och tekniknämnden Tid och plats för Onsdagen den 19 december 2012, kl. 16.00-18.35 sammanträde Frösjön/Lockvattnet,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Tordagen den 16 juni 2016, kl. 09.30. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Sven-Inge Eriksson (KD) 1:e vice ordförande Björn Nilsson (S) Ledamot Sven Olsson (C) Tjänstgörande ersättare

Sven-Inge Eriksson (KD) 1:e vice ordförande Björn Nilsson (S) Ledamot Sven Olsson (C) Tjänstgörande ersättare Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 11 april 2017, kl. 11.00 11.55 Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträde i miljö- och byggnämnden

Sammanträde i miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i miljö- och byggnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 19 juni 2013, kl. 15.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Måndagen den 2 november 2015, kl. 15.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 15 juni 2016, kl. 14.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten

Läs mer

GNESTA KOMMUN -X. Gnesta kommun. Revisionsskrivelse. Kultur- och tekniknämnden. Åke Nilsson Ordförande. Björn Svallfors Vice ordförande

GNESTA KOMMUN -X. Gnesta kommun. Revisionsskrivelse. Kultur- och tekniknämnden. Åke Nilsson Ordförande. Björn Svallfors Vice ordförande GNESTA KOMMUN -X 2014-01-22 Revisionsskrivelse Gnesta kommun Ink: 2014-01- 22 Dnr: För handläggning" Kultur- och tekniknämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport: Granskning

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Samrådsversion 2015-12-18 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx xxx Diarienummer KS 2013/181 och 2015/475M. BAKRUND Vatten- och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Klubbstugan, Hovmantorps IP 14:00 17:30 ande Övriga deltagare Anders Palmengren (s) ordf Simon Walfridsson (c) v ordf Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer Pettersson (Sd)

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 oktober kl Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Tisdagen den 28 oktober kl Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Individnämnden Tid: Tisdagen den 28 oktober kl. 17.00 Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Bengt Larsson (M) Göran Hammarlund

Läs mer

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S)

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Björnidet, kl 10:00-10:35 Beslutande Ledamöter Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Ersättare Björn Nyström (M) Övriga

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Torbjörn Tomtlund. Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Sten G Johansson

Torbjörn Tomtlund. Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Sten G Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 14 januari 2015 kl 14.30-17.10 ande Åsa Bergkvist (S) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313)

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) 60 Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet behöver ytterligare beredas

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15.

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15. Valnämnden 2010-04-14 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Karbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 14 april 2010

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-09 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:50 Utses att justera Alma Nilsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Skärhamn 2015-11-10

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Översten, Kommunhuset i Höör Onsdagen den 23 april 2014 kl 13:00 14:50 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M),

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Stellan Sjögren, 0550-88020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2012-06-14 Kommunstyrelsen Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-15:00. Daniel Tukia (MP) John Carlsson (C) Tid och plats för justering: , kommunkontoret i Trosa

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-15:00. Daniel Tukia (MP) John Carlsson (C) Tid och plats för justering: , kommunkontoret i Trosa Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-15:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordf. Daniel Tukia (MP) John Carlsson (C) Staffan Malm (M) Cristina Forssander (FP) Mats Gustafsson,

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L)

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L) Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-26 1 (9) Plats och tid Dala-Floda Värdshus Dala-Floda, kl. 09.00-10.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Christina

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Janette Olsson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Janette Olsson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00 16:35 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Janette Olsson (S), vice ordförande Agneta Pettersson Bell (KD) ersätter Linda-Maria

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer

Att bilda gemensamhetsanläggning för VA Steg för steg

Att bilda gemensamhetsanläggning för VA Steg för steg Att bilda gemensamhetsanläggning för VA Steg för steg Göran Carlsson verksamhetsutvecklare Lantmäteriet Utbildningsdag om gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, Göteborg 2016-04-13 Innehåll Vad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde Uppdaterad 20170531 Info om Sjölanda omvandlingsområde Sjölanda omvandlingsområde Vad och varför? Sjölanda är klassat som ett av de högst prioriterade områdena för en VAutbyggnad i Trollhättans kommun.

Läs mer

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.15 10.35 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordförande Birgit Landquist (C), vice ordf. Hans Lennartsson (S) Kim Hellström (SD) Birgitta Zadenius (L) tjg

Läs mer

Slutredovisning VA-utbyggnad Ormanäs 1A

Slutredovisning VA-utbyggnad Ormanäs 1A TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida 2016-05-13 VA-GIS 2014/281 1 (1) VA-GIS nämnden Slutredovisning VA-utbyggnad Ormanäs 1A Förslag till beslut Att fastställa förslaget till slutredovisning av VA-utbyggnad

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-12-08 kl. 09.20-12.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

VA GIS nämnden avgiftsfinansierad

VA GIS nämnden avgiftsfinansierad 2016-03-01 XXX 2015/XXX 1 (2) Mittskåne Vatten Höör VA GIS nämnden avgiftsfinansierad Investeringsbudget, tkr Projekt Benämning Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 9067 Nya serviser VSD 150 150 150 9068 Ledningsförnyelse

Läs mer

Digitala skyltar längs med E6:an Ärende 18 KS 2017/199

Digitala skyltar längs med E6:an Ärende 18 KS 2017/199 Digitala skyltar längs med E6:an Ärende 18 KS 2017/199 Sida 143 av 430 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-08-23 Dnr: KS 2017/199 Kommunstyrelsen Digitala skyltar längs med E6:an Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Anders Karlin, enhetschef, UpphandlingsCenter Mariana Hasselström, biträdande enhetschef, UpphandlingsCenter Jan Lindeberg, utredare.

Anders Karlin, enhetschef, UpphandlingsCenter Mariana Hasselström, biträdande enhetschef, UpphandlingsCenter Jan Lindeberg, utredare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Måndagen den 28 september 2015, kl. 13.30 16.20 ande Leif Pettersson (S), Ludvika kommun Mari Jonsson (S), Borlänge

Läs mer

Mönsterås kommun. Fördjupad förprojektering VA för Nydalaområdet

Mönsterås kommun. Fördjupad förprojektering VA för Nydalaområdet Mönsterås kommun Fördjupad förprojektering VA för Nydalaområdet 2013-11-07 2(4) Bakgrund/Syfte Markkonsult Anders Elm AB har fått i uppdrag att utreda hur utförandet av alternativa avloppslösningar för

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2012-02-22 10

Teknik- och fritidsnämnden 2012-02-22 10 Teknik- och fritidsnämnden 2012-02-22 10 Plats och tid Beslutande Moberg, Järnvägsgatan 28, Emmaboda onsdagen den 22 februari 2012, kl 08.30-12.00 Per Sigvardsson (s) ordförande Annchristin Rosell (s)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl 14.00-15.20 ande Sören Grandelius (S) Lars-Göran Fahlborg (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 12.30 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Bength Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) Berne Klysing (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00 OBS! Veckodag! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-11. OBS! Mötet hålls vid Reningsverket, Hyndalsvägen 1. 4 Begäran om omdisponering av medel från 2015 års investeringsplan

Sammanträdesdatum 2015-06-11. OBS! Mötet hålls vid Reningsverket, Hyndalsvägen 1. 4 Begäran om omdisponering av medel från 2015 års investeringsplan TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-11 PLATS OCH TID Reningsverket, torsdag 11 juni 2015, kl. 15.00 OBS! Mötet hålls vid Reningsverket, Hyndalsvägen 1 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, onsdagen den 8 oktober 2014 kl. 15.15

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-05-12 kl. 09.15 11.45 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, 2016-06-16, kl. 09:00-11:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Sammanträdande organ Tid Plats

Sammanträdande organ Tid Plats KALLELSE Datum VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-12-02 Sammanträdande organ Tid Plats Vård- och omsorgsnämnden Torsdagen den 10 december 2015 kl 13.00 OBS! Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden 2013-05-29

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden 2013-05-29 TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden 2013-05-29 1(6) Kommunfullmäktige Begäran om anslag för investering i utbyggnad av vatten- och avloppsledningar till Norra Gylle, Fröjdenborg, Långskiftet och Väster

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Sammanträdande organ Barn- och utbildningsnämnden Tid Onsdagen den 25 januari, kl Plats

Sammanträdande organ Barn- och utbildningsnämnden Tid Onsdagen den 25 januari, kl Plats KALLELSE Datum 2017-01-18 Sammanträdande organ Barn- och utbildningsnämnden Tid Onsdagen den 25 januari, kl. 16.00 Plats Hellqvistsalen, kommunhuset Förslag till justerare: Förslag till ersättare för justerare:

Läs mer