Sammanträde i kultur- och tekniknämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde i kultur- och tekniknämnden"

Transkript

1 tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kultur- och tekniknämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 19 juni 2013, kl Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta OBS Gruppmöten kl Majoriteten (S, MP, V); kl Lokal, Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (M, FP, C, KD); kl Lokal, Björken, Elektron Kl träffas nämnden för en genomgång/analys av resultatet från PwC:s enkät, lokal Frösjön/Lockvattnet. Förslag till justerare Ordinarie: Ulf Bergner (S) Ersättare: Marian Ahlberg (FP) Tid och plats för justering Torsdagen den 27 juni 2013, kl Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta Allmänheten Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet. Beslutsunderlag till ärendena i kallelse finns tillgängliga i kommunhuset, medborgarkontoret och på Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: Dagordning Sammanträdets öppnande samt upprop Val av justerare och tid för justering Godkännande av dagordning Allmänhetens frågestund Information ~ Budgetuppföljning efter maj månad (utskick sker senare) ~ Resultat från medborgarundersökning 2013

2 tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Offentliga 1-7, Ej offentliga 8 Nr. Ärende Ärendemening 1 KOT Uppdrag om vatten- och avloppsledning 2 KOT Åtgärder för att nå en budget i balans 3 KOT Internkontrollplan 2013 för tekniknämnden 4 KOT Omfördelning av investeringsmedel 5 KOT Ansökan om projektbidrag för 1890 Festivalen 6 KOT Redovisning av delegationsbeslut KOT Anmälningsärenden KOT Förvaltningschefen informerar 2013 Berndt Ullström Ordförande Marie Karlsson Sekreterare

3 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT tekniknämnden Avloppsledning mellan Laxne och Gnesta Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Uppdrag till kultur- och teknikförvaltningen att genomföra förprojektering för en avloppsledning mellan Laxne och Gnesta som innehåller följande: 1. Dimensionering av avloppsledning 2. Höjdprofil på hela den aktuella ledningssträckningen 3. Översiktlig geoteknisk undersökning 4. Översiktlig undersökning av sjöbotten 5. Kostnadsbedömning avseende totala kostnader och kostnader för avloppsledning per meter samt konsekvenser för VA-taxan 6. Beräkning av anslutningsavgifter för hushåll som önskar det 7. Uppfattning hos markägare utefter avloppsledningens sträckning 8. Synpunkter från länsstyrelsen avseende miljöintressen och arkeologiska intressen 9. Konsekvenser för Gnesta reningsverk 2. Uppdraget ska redovisas i december 2013 Ärendebeskrivning Befintligt avloppsreningsverk i Laxne är i stort behov av att ersättas med ny anläggning. Efter diverse utredningar återstår två alternativa lokaliseringsplatser, dels vid det befintliga reningsverket intill badplatsen i Laxne samt vid Spårbacksområdet i utkanten av Laxne samhälle. Det finns ett stort motstånd från ortsbefolkningen att förlägga ett nytt reningsverk intill det gamla då denna plats används till rekreationsområde av ortsbefolkningen. Placeringen vid Spårbacken förordas av utförd MKB (miljökonsekvensbeskrivning) men är inte optimal ur driftsynpunkt då

4 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(5) 2(5) denna lösning är mer energikrävande. Ett reningsverk dimensioneras för 200 personer och kostnadsbedöms till ca 15 milj kr med en byggtid på minst 2 år. Under hand har ytterligare ett alternativ för att lösa avloppsfrågan i Laxne studerats översiktligt, en ledning från Laxne till Gnesta reningsverk. Denna lösning kan även åtgärda bristande enskilda avlopp som är rimligt nära ledningen. Det bedöms att ca personer kan anslutas till en framtida ledning mellan Laxne och Gnesta. En ledning med tillhörande pumpstationer med effektiva driftövervakningssystem ger en förenklad tillsyn jämfört med ett reningsverk. Byggtid för ledning bedöms till drygt 2 år. Ledningsalternativet kostnadsbedöms till ca milj kr. En längre avskrivningstid för ledningsalternativet (70 år mot 40 år för reningsverket) medför lägre årliga avskrivningar. Vid ledningsalternativet kommer på sikt intäkter att genereras i samband med framtida anslutningar (t ex i Norrtuna). Ekonomiska förutsättningar Jämförelse av årliga kostnader 3. Bedömning av årliga kostnader för avloppsledning (se bilaga 1 för investeringsbedömning) Årlig avskrivningskostnad 25 år pumpstationer (6,5 milj / 25 år) 260 tkr 70 år ledning (30,9 milj / 70 år) 441 tkr Årlig räntekostnad med 4% ränta 25 år pumpstationer (6,5 milj / 25 år) 152 tkr 70 år ledning (30,9 milj / 70 år) 716 tkr Årlig driftkostnad ledningsnät 200 tkr Total årlig kostnad tkr 4. Bedömning av årliga kostnader för nytt reningsverk i Laxne Årlig avskrivningskostnad 40 år byggnad (5 milj / 40 år) 125 tkr 15 år maskiner/installationer (10 milj / 15 år) 667 tkr Årlig räntekostnad med 4 % ränta 40 år byggnad (5 milj / 40 år) 117 tkr 15 år maskiner/installationer (10 milj / 15 år) 231 tkr Årlig driftkostnader reningsverk Årlig kemikalieanvändning reningsverk Total årlig kostnad 370 tkr 50 tkr tkr

5 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 3(5) 3(5) Kommentar till kostnadsberäkning Enligt bedömningen ovan får alternativet med reningsverk i Laxne (1 560 tkr) lägre årliga kostnader än avloppsledning (1 769 tkr). Till analysen av kostnaderna behöver emellertid följande faktorer medräknas: 5. Intäkter från framtida anslutningar till en avloppsledning, vilka idag är svårbedömda. I dagsläget finns ett intresse att ansluta sig från Norrtunaområdet. Inom området finns ca 130 fastigheter. Skulle området omvandlas till ett kommunalt verksamhetsområde där anslutning till det kommunala avloppsnätet är ett krav uppgår avgiften för avloppsanslutning till ca 6,9 milj ( kr/fastighet). 6. Investeringskostnaden för de olika alternativen bör beaktas även med tidsaspekt. Ledningsalternativet har en längre livslängd och är en mer robust lösning. Ett reningsverk har höga underhållskostnader i slutskedet av anläggningens livslängd och troligtvis krävs även en uppdatering av reningsprocess och maskinell utrustning under tiden som anläggningen används. 7. För alternativet med reningsverk krävs en tidigare investering för att ersätta anläggningen. Ledningsalternativet är mer hållbart och dess livscykel är nästan dubbelt så lång, 70 år jämfört med 40 år för reningsverk. Under ett reningsverks livslängd är det också oftast nödvändigt med en teknisk uppdatering som tidigare nämnts. 8. Det finns möjlighet att samförlägga en vattenledning i samma ledningsschakt som avloppsledningen. Merkostnaden blir i detta fall materialkostnad för vattenledning samt en mindre läggningskostnad, totalt ca 4 milj kr. Med denna lösning kan exempelvis Norrtuna även försörjas med kommunalt vatten. Merkostnad för vattenledning kan sannolikt till stor del finansieras av framtida anslutningsavgifter. 9. Gällande framtida anslutningar bör även beaktas de årliga brukningsavgifterna för att täcka driftkostnader. I ovanstående fall, Norrtuna, motsvarar brukningsavgiften ca årligen (ca kr per fastighet/hushåll). Kostnadsbedömning och tekniska lösningar har förankrats genom kontakter med kollegor och företag i VA-branschen. Kostnad för att genomföra förprojekteringen bedöms till cirka 500 tkr. Övriga förutsättningar Ledningsalternativet är inte tillståndspliktigt ur miljösynpunkt som ett reningsverk. Den planerade ledningen planeras att ansluta till det befintliga reningsverket i Gnesta. En förhandskontakt med Länsstyrelsen i Södermanland, tillsynsmyndighet för Gnesta avloppsreningsverk, har tagits angående ökad belastning i samband med inkoppling av ledning från Laxne. Länsstyrelsen ställer sig positiv till inkoppling av planerad ledning, dock bör man uppdatera gällande tillstånd för reningsverket i Gnesta och arbeta systematiskt för att minska ovidkommande vatten till reningsverket. Dessa

6 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 4(5) 4(5) två åtgärder är redan inplanerade i dagsläget för va-verksamheten oavsett ledning från Laxne. Länsstyrelsen har även kontaktats gällande arkeologi. Det berörda området har under lång tid bebotts av våra förfäder och är till stor del kulturhistoriskt intressant. Kartor med kända kulturhistoriska förekomster har erhållits av Länsstyrelsen och studerats översiktligt och bedöms inte utgöra ett hinder för ledningsutbyggnad, dock krävs en viss följsamhet i ledningsdragning för att undvika kulturhistoriska fyndplatser. Kontakten med Länsstyrelsen har varit i form av personliga besök med mycket god respons och konstruktiv hjälp. Samtliga markägare och arrendatorer som berörs av en eventuell ledning från Laxne till Gnesta har kontaktats. Även i detta fall har nästan uteslutande personliga besök ägt rum på plats vid respektive fastighet. Det samlade intrycket från kontakterna är att inga negativa åsikter framförts från varken markägare eller arrendator. Samtalen har varit av informell karaktär för att informera om det pågående utredningsarbetet. Informationsmöte med Vattenfall har hållits och även detta möte präglades av positiv anda och goda möjligheter finns för elförsörjning till aktuella pumpstationer. Ett informellt samrådsmöte med markägare som har fiskerätter i Klämmingen har genomförts. Mötet präglades av en konstruktiv diskussion. Om en eventuell ledning anläggs mellan Laxne och Gnesta finns möjligheter till samordning/samförläggning med exempelvis fiberkabel för bredband och gång- och cykelväg. En ledning möjliggör till en långsiktigt hållbar avloppslösning för många enskilda avlopp utmed ledningssträckningen. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen förordar en fortsatt utredning för avloppsledning mellan Laxne och Gnesta. De främsta fördelarna för ledning jämfört med nytt reningsverk i Laxne är framförallt den längre livslängden i kombination med en förenklad drift och tillsyn. En ledning löser inte enbart avloppsfrågan i Laxne samhälle utan möjligheter finns även att erbjuda kommunal avloppsanslutning till fastigheter utmed ledningssträckningen. En fortsatt utredning görs i form av en förprojektering för att kunna ta ställning till att anlägga en avloppsledning. En förprojektering ska innehålla följande delar: Dimensionering av avloppsledning Höjdprofil på hela den aktuella ledningssträckningen Översiktlig geoteknisk undersökning Översiktlig undersökning av sjöbotten Kostnadsbedömning avseende totala kostnader och kostnader för ledning per meter samt konsekvenser för VA-taxan Beräkning av anslutningsavgifter för hushåll som önskar det

7 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 5(5) 5(5) Uppfattning hos markägare utefter avloppsledningens sträckning Synpunkter från länsstyrelsen avseende miljöintressen och arkeologiska intressen Konsekvenser för Gnesta reningsverk I detta skede av utredningen kommer endast en avloppsledning att studeras, dvs inte möjligheten att lägga till vattenledning och fibernät eller kopplingen till att bygga cykel- och gångväg längs ledningen sträckning. Om förprojekteringen leder till ett ställningstagande om att välja alternativet med avloppsledning mellan Laxne och Gnesta så behöver ett hävande av beslutet om nytt reningsverk i Laxne genomföras. Bilagor Bedömning av investeringskostnader för avloppsledning Laxne-Gnesta Beslutet ska skickas till: Kommunstyrelsen Bengt Klintbo Förvaltningschef Lars Edenhofer Teknisk chef VA-ingenjör Krister Carlsson

8 teknikförvaltningen Bilaga 1 Bedömning av investeringskostnader för avloppsledning Laxne-Gnesta Investeringar Pumpstationer 7 st (inklusive schaktning, montering och övervakningssystem) 6,5 milj Avloppsledning (landbaserad ca meter) - Inköp av material (rör och svetsmuffar) 4,0 milj - Läggningskostnader (schakt och svetsning) 10,5 milj - Bergschakt 2,0 milj - Rörtryckning under väg 0,5 milj - Intrångsersättningar till markägare ( inkl kontraktsupplägg) 0,6 milj - Geoteknikundersökningar 1,0 milj - Projektering inkl förfrågningsunderlag 2,0 milj Avloppsledning (sjöbaserad ca m) 3,1 milj - Inköp material (rör, muffar och motvikter) - Läggningskostnader - Intrångsersättningar - Geoteknikundersökning (scanning av sjöbotten för läggning och underlag till länsstyrelsen för arkeologiskt godkännande) Arkeologisk undersökning 0,7 milj MKB-Undersökning av fauna, biotoper och djurliv 0,2 milj MKB (för både sjöledning och ledning i jordbruksmark) 0,4 milj Elanslutningar (Vattenfall) 0,5 milj Etableringskostnader och uppläggning av material 0,2 milj Drift- och övervakningssystem (kontrolleras från Gnesta) 1,0 milj Projektledning 1,0 milj Upphandlingskostnader (LOU-upphandling) 0,1 milj Lantmäterikostnader, ledningsrätt 0,2 milj Skördeskadereglering 0,4 milj Budget för ÄTOR (ändrings- och tilläggsarbeten) / diverse oförutsett 10% av 25 milj Summa total investeringskostnad för avloppsledning 37,4 milj 2,5 milj

9 teknikförvaltningen 2(2) 2(2)

10 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT tekniknämnden Åtgärder för att nå en budget i balans Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden Följande åtgärder genomförs för att nå en budget i balans Minskning av budgeten för barmarksunderhåll Minskad budget för lokalbidrag för idrottsföreningar Minskad budget för klottersanering 115 tkr 30 tkr 25 tkr Minskad budget för anläggningsbidrag för idrottsföreningar 20 tkr Minskad budget för kulturprojekt Ärendebeskrivning Budgetuppföljningen efter april 2013 visade ett prognostiserat underskott med 200 tkr för kultur- och tekniknämnden. Utifrån gällande styrregler ska nämnden ta beslut om åtgärder för att nå balans i budgeten vid nästkommande nämndsammanträde, dvs i juni månad. 10 tkr Förvaltningens synpunkter Förvaltningen föreslår följande åtgärder för att komma i budgetbalans: Minskning av budgeten för barmarksunderhåll Av en budget på 610 tkr (återstående medel avser avskrivningar med cirka 120 tkr) föreslås en minskad budget med 115 tkr. Konsekvenser: Inga större beläggningsarbeten på gator eller GC-vägar utförs. Mest akuta skador som potthål lagas för att förhindra personskador och farlig trafikmiljö. 115 tkr

11 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 2(3) Utbyte av lokala gatunamnsskyltar minskas i omfattning, sämre läsbara skyltar måste accepteras från trafikanter och gående. Dammbindning med saltning av grusvägar utförs endast en gång per år på mindre trafikerade sträckor och följs inte upp med efterföljande saltspridning. Vägdamm kommer att öka vid torr väderlek. Skadade kantstöd lagas i större utsträckning med asfaltslimpa istället för nytt kantstöd. Lagningen är mindre hållbar och inte lika estetiskt tilltalande som ett kantstöd i betong eller sten. Ingen underhållsmålning av staket vid pendeltågstationen utförs. Målning bedöms kunna skjutas framåt ett år utan större konsekvenser. Minskad budget för lokalbidrag för idrottsföreningar Av en budget på 45 tkr föreslås en minskad budget med 30 tkr. De senaste åren har denna budget inte utnyttjats fullt ut. Konsekvenser: Konsekvenserna bedöms som små eftersom föreningar endast i begränsad omfattning sökt detta bidrag. Minskad budget för klottersanering Av en budget på 100 tkr föreslås en minskning med 50 tkr. De senaste åren har drygt halva budgetanslaget använts. Mängden klotter varierar över tid och kan förekomma i olika mängd år från år Vid minskade anslag bör klottersanering i centrum prioriteras Konsekvenser: Minskat anslag innebär att insatser för klottersanering reduceras och mer klotter kan lämnas utan åtgärd längre tid. Minskad budget för anläggningsbidrag för idrottsföreningar 20 tkr Av en budget på 100 tkr föreslås en minskning med 20 tkr. I år har 80 tkr delats ut till de fyra föreningarna som har egen anläggning. Konsekvenser: Minskad budget bedöms få relativt små konsekvenser eftersom 80 procent tillkommer föreningarna. Minskad budget för kulturprojekt Av en budget på 80 tkr föreslås en minskning med 10 tkr. Konsekvenser: Minskad budget ger något färre evenemang. Bedömningen kan också kopplas till att föreningarna fick extra bidrag 2012 i föreningsmiljonen. 30 tkr 25 tkr 10 tkr Beslutet ska skickas till: ~ Kommunstyrelsen Bengt Klintbo

12 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 3(3) Förvaltningschef

13 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT tekniknämnden Internkontrollplan 2013 för tekniknämnden Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Godkänna interkontrollplan för kultur- och tekniknämnden 2013 Sammanfattning Följande fem risker för kultur- och tekniknämnden, förutom de av kommunstyrelsen beslutade fyra fokusområden ska hanteras i den interna kontrollplanen för 2013: 1. Vatten och avlopp 2. Mål och rutiner 3. Information 4. Lagstiftning 5. Service till medborgare Ärendebeskrivning Kommunförvaltningen har genomfört ett utvecklingsarbete för att ta fram en ny intern kontrollplan som är mera riskbaserad. Den syftar till att skapa en större enhetlighet mellan kommunstyrelsens och nämndernas interna kontrollplaner. Enligt detta förslag ska förvaltningen tillsammans med nämnden sammanställa högst fem prioriterade risker enligt en väsentlighetsoch riskanalys. Dessa fem risker ska läggas samman med kommunstyrelsens fyra fokusområden för 2013 och utgör därmed en intern kontrollplan. Kommunstyrelsens fyra fokusområden 2013 är: 1. Förhindra och förebygga mutor, bestickning och jäv 2. Tydlig och förankrad krishantering 3. Säkerhetsställa en god kompetensförsörjning 4. Säkerhetsställa att beslut kvalitetssäkras och verkställs (ny jämfört med

14 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 2(3) 2012) För att förstärka nämndens engagemang i den interna kontrollen har arbetet med att ta fram en väsentlighets- och riskanalys skett i form av ett grupparbete. Detta arbete genomfördes på kultur- och tekniknämndens möte den 29 maj i form av ett gemensamt grupparbete med hela nämnden. De föreslagna riskerna värderades i dels sannolikhet och dels konsekvens i en skala 1-5. Produkten av dessa två faktorer blev sedan risken. Här redovisas riskerna och antal poäng (sannolikhet multiplicerat med konsekvens): Risk Poäng 1. Sårbart VA-system Haveri i ett reningsverk Ledningsbrott inom VA Jäv vid upphandling Mål och rutiner inte kända och inte följs Problem med vattentäkt Dåliga beslutsunderlag Svårt att rekrytera kompetens Bristande information Varumärket Gnesta Miljökatastrof Förändra lagstiftning Lagändring Fördelning av kulturbidrag geografiskt Externa IT-intrång Jäv Servicenivån för låg Naturkatastrof Förlust av kompetens/erfarenhet Strejk Förskingring Smittspridning 91 Förvaltningens synpunkter Några av riskerna är snarlika och överlappar varandra. Förvaltningen har därför valt att gruppera ihop flera risker till grupper. Flera av riskerna/grupperna har dessutom direkt koppling till kommunstyrelsen

15 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 3(3) övergripande riskområden/kontrollmål och hanteras inom ramen för detta enligt följande: Kommunstyrelsens kontrollområden med koppling till nämndens risker 1. Förhindra och förebygga mutor och jäv 2. Tydlig och förankrad krishantering nr 11, 15, 18, 20, Säkerhetsställa en god kompetensförsörjning nr 8, Säkerhetsställa att beslut kvalitetssäkras och verkställs nr 7 nr 4, 16, 21 Återstående riskområden för nämnden bildar utgångspunkt för förslag till nämndens internkontrollplan enligt följande: tekniknämndens riskområden med koppling till nämndens risker 1. Vatten och avlopp (befintlig) nr 1, 2, 3, 6 2. Mål och rutiner (omformulerad) nr 5 3. Information (ny) nr 9, Lagstiftning (ny) nr 12, Service till medborgare (befintlig) nr 14, 17 Förvaltningen har sedan enligt en särskild mall tagit fram kontrollmål, ansvarig, kontrollmetod (inkl frekvens), rapport till och när för respektive risk inom såväl kommunstyrelsens fyra fokusområden som kultur- och tekniknämndens fem fokusområden. Detta redovisas i den bifogade interna kontrollplanen för Bilagor 1. Förslag till internkontrollplan 2013 för kultur- och tekniknämnden Beslutet ska skickas till: ~ Kommunstyrelsen Bengt Klintbo Förvaltningschef

16 Internkontrollplan för kultur- och tekniknämnden 2013 Nämndspecifika fokusområden 2013 Område Kontrollmål Ansvarig Kontrollmetod (inkl frekvens) Vatten och avlopp Minimera risker för driftstörningar i Förvaltningschef Uppföljning och kontroll hela systemet. Upprätta kort- och och teknikchef vid årlig uppdatering av långsiktig driftplanering strategisk VA-plan Mål och rutiner Service till medborgare Information Lagstiftning Målen är tydliga och kända i organisationen och upprättade rutiner används Medborgare talar väl om förvaltningens service Information till medborgare, förtroendevalda och medarbetare ska vara utförlig, tydlig och korrekt Verksamheterna ska följa gällande lagstiftning Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Årlig information till samtliga medarbetare samt uppföljning vid medarbetarsamtal Medborgarunder-sökning och utvärderingsgrupper Frekvens för medborgarinformation, uppföljning i nämnd samt vid medarbetarsamtal Uppdatering av styrdokument och vid genomgång av inspektioner Rapport till tekniknämnd tekniknämnd tekniknämnd tekniknämnd tekniknämnd När November December November December Januari Kommunstyrelsen övergripande fokusområden 2013

17 Område Kontrollmål Ansvarig Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport till Senast tid för kontroll Mutor och jäv Förhindra och förebygga mutor och jäv Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Årlig genomgång i samband med medarbetarsamtal tekniknämnd December Krishantering Tydlig och förankrad krishantering Kommunchef En gemensam krisövning anordnas i kommunen. tekniknämnd December Personal Säkerhetsställa en god kompetensförsörjning Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Identifiera kompetensutvecklingsbehov och möjligheter till arbetsrotation vid medarbetarsamtal tekniknämnd December Kvalitet Säkerhetsställa att beslut kvalitetssäkras och verkställs Förvaltningschef 1.Uppföljning avseende verkställigheten av kultur- och tekniknämndens beslut en gång per kvartal (ej de som är delegerade) 2. Uppföljning av beslutsunderlag med nämnden två gånger per år (juni och december) tekniknämnd December

18 teknikförvaltningen Sid 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT tekniknämnden Omfördelning av investeringsmedel Utredning om lokalisering av idrottshall Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner finansiering av utredning inför beslut om lokalisering av idrottshall genom omfördelning av investeringsmedel inom VA som inte utnyttjas i år (investeringsobjekt 99017) Ärendebeskrivning Inför beslut om lokalisering av idrottshall har den politiska referensgruppen efterfrågat uppgifter för två tilltänkta lokaliseringar - vid Hagstumosse och vid fd Tvålfabriken. Uppgifterna handlar om markförhållanden med eventuella behov av markförberedande åtgärder, trafikförsörjning etc samt kostnader för detta. Dessutom efterfrågas en lista med för- och nackdelar för respektive lokalisering. Förvaltningens synpunkter För att förvaltningen ska kunna svara på uppgifter framförallt om markförhållanden och eventuella kostnader för markberedning fordras att experter inom detta område anlitas. Förvaltningen har inga medel för detta i budgeten. Förvaltningen föreslår att finansiering sker genom omfördelning av investeringsmedel inom VA som inte utnyttjas i år (objekt Utredning om extra slambassäng i Björnlunda) Bilagor Gnesta kommun Gnesta vxl: besöksadress: Västra Storgatan 15 organisationsnummer:

19 teknikförvaltningen Sid 2(1) TJÄNSTESKRIVELSE 1. Investeringsplanen Bengt Klintbo Förvaltningschef Gnesta kommun Gnesta vxl: besöksadress: Västra Storgatan 15 organisationsnummer:

20 Investeringsplan för tekniknämnden (tkr) FV Objekt Beskrivning Beslut Återstår KoT KoT: inventarier medborgarkontor KoT KoT: inventarier Elektron KoT KoT: inventarier Elektron KoT KoT: Komplettering av biblioteksdisken inkl datakablar KoT KoT: Möbler ungdomens hus/freja Cafe KoT KoT: Skurmaskin KoT KoT: Forts omb trafiknätsanalys Bjl, Stj, Laxne KoT KoT:Enkelt avhjälpta hinder KoT KoT: Uppsnyggning Gnesta centrum KoT KoT: Ombyggn trafikanalys Lx, Stj, Bj KoT KoT: Ombyggn trafikanalys Gnesta KoT KoT: Uppsnyggning Gnesta centrum KoT KoT: Thulegatan trafiksäkerhetshöjande åtgärder KoT KoT: Byte av belysningsarmaturer KoT KoT: Uppsnyggning Gnesta centrum KoT KoT: Storgatan KoT KoT: Gång- och cykelvägar KoT KoT: Avstängningsmaterial gator KoT KoT: Parktraktor (LilleJD) KoT KoT: Parkbil VW Pickup KoT KoT: Minitraktor, konstgräs KoT KoT: Släntklippare KoT KoT: Snöplog KoT KoT: Byte av belysningsarmaturer KoT KoT: VA: Spill- o dagvatten Granv. Bjl KoT KoT: Utredning Gnesta Avloppreningsverk Nyinv KoT KoT: 1 extra slambassäng Björnlunda utredning KoT KoT:VA Gnesta vattenskyddsområde KoT KoT: VA, VUnderhåll VA-Systemet, vattenledningar KoT KoT: VA, Avloppsledningsnät KoT KoT: VA, Utredning Gnesta Vattenverk KoT KoT: VA, Inventering av vattenreservoarer KoT KoT:VA, Invest i elektronik, el, styrsystem KoT KoT: VA,Invest i maskiner, verktyg o utrustning KoT 92035A KoT: VA, Ledningsnät, rör o relining KoT KoT: VA, Vattenverk. Pumpar, ventlier och elektronik KoT KoT: VA, Avloppsledningsnät KoT KoT: VA, Dagvattenledningar. Ombyggnad av ledningar KoT KoT: VA, Avloppsledningsnät (relining) KoT KoT: VA, Björnlunda vattenverk KoT KoT: VA, Björnlunda- ny ledningar i gatan KoT KoT: VA, Extra slambassäng Björnlunda KoT KoT: VA, Björnlunda reningsverk, slamcentrifug

21 KoT KoT: VA, Nybyggnad av Laxne reningsverk KoT KoT: VA, Styr och övervakningssystem KoT KoT:VA, Invest i elektronik, el, styrsystem KoT KoT: VA,Invest i maskiner, verktyg o utrustning KoT KoT: VA, Ledningsnät, rör o relining KoT KoT: VA, Vattenverk. Pumpar, ventiler och elektronik KoT KoT: VA, Ledningsnät. Ventiler, brunnar, pumpstationer KoT KoT: VA, Avloppsledningsnät KoT KoT: VA, Dagvattenledningar. Ombyggnad av ledningar KoT KoT: VA, Avloppsledningsnät (relining) KoT KoT: VA, Gnesta reningsverk /alt ledning till Himmersfärdsverket) KoT KoT: VA, Styr och övervakningssystem KoT KoT: RH, Winsam mobile KoT KoT: RH, Isolera kontorsbyggnaden KoT KoT: RH, Däckmaskin

22 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT tekniknämnden Bidrag till Björnlunda kammarmusikförening Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Bevilja kulturprojektbidrag på kr till Björnlunda kammarmusikförening. Sammanfattning Björnlunda Kammarmusikförening ansöker om ett kulturprojektbidrag på 15000kr för rubricerad festival, som äger rum sept i Björnlunda prästgård. Upprinnelsen till denna festival är en Bluthnerflygel från 1890 som för tillfället är på totalrenovering. Flygeln kommer att stå i centrum för olika verk som spelas. Ärendebeskrivning Björnlunda kammarmusikförening vill genomföra en pianofestival i september månad. Det blir kammarmusik i olika sättningar: pianoafton, romansafton, pianotriokonserter men även föredrag om musiken i den tiden. Föreningen har önskningar om ytterligare ett historiskt föredrag med John Crispinsson. Upprinnelsen till denna festival är en Bluthnerflygel från 1890 som för tillfället är på totalrenovering. Flygeln kommer att stå i centrum för olika verk som spelas. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen föreslår ett kulturprojektbidrag på kr från budget för Kulturprojekt. Av en budget på 80 tkr återstår efter detta bidrag kr. Denna summa behövs till kommande projekt under hösten. Bilagor 1. Projektansökan Bengt Klintbo Susanne Stamreus Förvaltningschef fritidschef

23 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 2(2)

24 Ansökan om projektbidrag för 1890 Festivalen Björnlunda Kammarmusikförening ansöker härmed om ett projektbidrag på 15000kr för rubricerad festival, som äger rum sept i Björnlunda prästgård. Upprinnelsen till denna festival är en Bluthnerflygel från 1890 som för tillfället är på totalrenovering. Flygeln kommer att stå i centrum för olika verk som spelas. Kompositörerna ska ha levt år 1890 men musiken måste inte vara skriven just det året. Det blir kammarmusik i olika sättningar: pianoafton, romansafton, pianotriokonserter men även föredrag om musiken i den tiden etc. Vi har önskningar om ytterligare ett historiskt föredrag med John Crispinsson, om vi får ekonomiska möjligheter. Vår budget är fördelat på Solister Kammarmusiker Föredrag Marknadsföring Övrigt Summa 15000kr 21000kr 5000kr 4000kr 5000kr 50000kr Vi behöver 15000kr för att kunna genomföra det planerade programmet. Med vänlig hälsning Marie Louise Williams Sjöberg ordf. i Björnlunda Kammarmusikförening

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Måndagen den 10 juni 2013, kl.15.00. Frejaskolans sammanträdesrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

GNESTA ttl KOMMUN -X Kultur och tekniknämnden

GNESTA ttl KOMMUN -X Kultur och tekniknämnden ttl KOMMUN -X Kultur och tekniknämnden PROTOKOLL Protokoll från sammanträde i Kultur och tekniknämnden Tid och plats för Onsdagen den 19 december 2012, kl. 16.00-18.35 sammanträde Frösjön/Lockvattnet,

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Sammanträde i miljö- och byggnämnden

Sammanträde i miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i miljö- och byggnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 19 juni 2013, kl. 15.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Sammanträde i kommunfullmäktige

Sammanträde i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunfullmäktige Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 november 2014, kl. 19.00 B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Klubbstugan, Hovmantorps IP 14:00 17:30 ande Övriga deltagare Anders Palmengren (s) ordf Simon Walfridsson (c) v ordf Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer Pettersson (Sd)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-19. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00. 4 Museum i Fagerås före detta bibliotek TN 13/246

Sammanträdesdatum 2013-12-19. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00. 4 Museum i Fagerås före detta bibliotek TN 13/246 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, minnesanteckningar

Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, minnesanteckningar Datum 2012-05-14 Diarienummer 1 (5) Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, Teckomatorp 2012-03-27, kl 19.00-21.30 Svalövs kommun har, i samarbete med NSVA och

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-08-20 1-6 Plats och tid: Kommunkontoret, Lessebo måndagen den 20 augusti 2012 kl 14.00-15.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00 2014-01-22 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 22 januari, kl. 9.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP)

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP) 53-60 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholms stad Kl. 19.30 21.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Anders Flodin (M), ordf. Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) Carina

Läs mer

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun Sid 1(5) Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND 2 2 VERKSAMHETSOMRÅDE 2 3 TEKNISK LÖSNING 3 4 TIDPLAN/ETAPPINDELNING 3 5 ANSLUTNING

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 12.30 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Bength Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) Berne Klysing (FP)

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2008-02-28 38

Service- och tekniknämnden 2008-02-28 38 Service- och tekniknämnden 2008-02-28 38 Plats och tid Sal 606, AVA-huset, kl 13.00-16.15 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-10-06. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 18:41

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-10-06. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 18:41 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-10-06 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 18:41 Ajournering 18:18 18:27 Utses att justera Leif

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

OBS! Sammanträdet börjar kl. 14.00

OBS! Sammanträdet börjar kl. 14.00 Socialnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i socialnämnden Tid och plats för sammanträde Tisdagen den 28 maj 2013, kl. 14.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta. OBS! Sammanträdet börjar

Läs mer

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 54 Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 KS Beslut Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida TEKNISKA NÄMNDEN 2007-08-29 TEKNISKANÄMNDENS PRESIDIE 2007-09-10 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-11-14 2 TN 52 Dnr 2007.205-35 TN:s presidie 3 TN 53 Installation av slamavvattning med kringutrustningar vid Lessebo

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-01-26

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-01-26 Socialnämnden 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 26 januari 2010, kl. 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer