Sammanträde i kultur- och tekniknämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde i kultur- och tekniknämnden"

Transkript

1 tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kultur- och tekniknämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 19 juni 2013, kl Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta OBS Gruppmöten kl Majoriteten (S, MP, V); kl Lokal, Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (M, FP, C, KD); kl Lokal, Björken, Elektron Kl träffas nämnden för en genomgång/analys av resultatet från PwC:s enkät, lokal Frösjön/Lockvattnet. Förslag till justerare Ordinarie: Ulf Bergner (S) Ersättare: Marian Ahlberg (FP) Tid och plats för justering Torsdagen den 27 juni 2013, kl Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta Allmänheten Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet. Beslutsunderlag till ärendena i kallelse finns tillgängliga i kommunhuset, medborgarkontoret och på Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: Dagordning Sammanträdets öppnande samt upprop Val av justerare och tid för justering Godkännande av dagordning Allmänhetens frågestund Information ~ Budgetuppföljning efter maj månad (utskick sker senare) ~ Resultat från medborgarundersökning 2013

2 tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Offentliga 1-7, Ej offentliga 8 Nr. Ärende Ärendemening 1 KOT Uppdrag om vatten- och avloppsledning 2 KOT Åtgärder för att nå en budget i balans 3 KOT Internkontrollplan 2013 för tekniknämnden 4 KOT Omfördelning av investeringsmedel 5 KOT Ansökan om projektbidrag för 1890 Festivalen 6 KOT Redovisning av delegationsbeslut KOT Anmälningsärenden KOT Förvaltningschefen informerar 2013 Berndt Ullström Ordförande Marie Karlsson Sekreterare

3 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT tekniknämnden Avloppsledning mellan Laxne och Gnesta Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Uppdrag till kultur- och teknikförvaltningen att genomföra förprojektering för en avloppsledning mellan Laxne och Gnesta som innehåller följande: 1. Dimensionering av avloppsledning 2. Höjdprofil på hela den aktuella ledningssträckningen 3. Översiktlig geoteknisk undersökning 4. Översiktlig undersökning av sjöbotten 5. Kostnadsbedömning avseende totala kostnader och kostnader för avloppsledning per meter samt konsekvenser för VA-taxan 6. Beräkning av anslutningsavgifter för hushåll som önskar det 7. Uppfattning hos markägare utefter avloppsledningens sträckning 8. Synpunkter från länsstyrelsen avseende miljöintressen och arkeologiska intressen 9. Konsekvenser för Gnesta reningsverk 2. Uppdraget ska redovisas i december 2013 Ärendebeskrivning Befintligt avloppsreningsverk i Laxne är i stort behov av att ersättas med ny anläggning. Efter diverse utredningar återstår två alternativa lokaliseringsplatser, dels vid det befintliga reningsverket intill badplatsen i Laxne samt vid Spårbacksområdet i utkanten av Laxne samhälle. Det finns ett stort motstånd från ortsbefolkningen att förlägga ett nytt reningsverk intill det gamla då denna plats används till rekreationsområde av ortsbefolkningen. Placeringen vid Spårbacken förordas av utförd MKB (miljökonsekvensbeskrivning) men är inte optimal ur driftsynpunkt då

4 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(5) 2(5) denna lösning är mer energikrävande. Ett reningsverk dimensioneras för 200 personer och kostnadsbedöms till ca 15 milj kr med en byggtid på minst 2 år. Under hand har ytterligare ett alternativ för att lösa avloppsfrågan i Laxne studerats översiktligt, en ledning från Laxne till Gnesta reningsverk. Denna lösning kan även åtgärda bristande enskilda avlopp som är rimligt nära ledningen. Det bedöms att ca personer kan anslutas till en framtida ledning mellan Laxne och Gnesta. En ledning med tillhörande pumpstationer med effektiva driftövervakningssystem ger en förenklad tillsyn jämfört med ett reningsverk. Byggtid för ledning bedöms till drygt 2 år. Ledningsalternativet kostnadsbedöms till ca milj kr. En längre avskrivningstid för ledningsalternativet (70 år mot 40 år för reningsverket) medför lägre årliga avskrivningar. Vid ledningsalternativet kommer på sikt intäkter att genereras i samband med framtida anslutningar (t ex i Norrtuna). Ekonomiska förutsättningar Jämförelse av årliga kostnader 3. Bedömning av årliga kostnader för avloppsledning (se bilaga 1 för investeringsbedömning) Årlig avskrivningskostnad 25 år pumpstationer (6,5 milj / 25 år) 260 tkr 70 år ledning (30,9 milj / 70 år) 441 tkr Årlig räntekostnad med 4% ränta 25 år pumpstationer (6,5 milj / 25 år) 152 tkr 70 år ledning (30,9 milj / 70 år) 716 tkr Årlig driftkostnad ledningsnät 200 tkr Total årlig kostnad tkr 4. Bedömning av årliga kostnader för nytt reningsverk i Laxne Årlig avskrivningskostnad 40 år byggnad (5 milj / 40 år) 125 tkr 15 år maskiner/installationer (10 milj / 15 år) 667 tkr Årlig räntekostnad med 4 % ränta 40 år byggnad (5 milj / 40 år) 117 tkr 15 år maskiner/installationer (10 milj / 15 år) 231 tkr Årlig driftkostnader reningsverk Årlig kemikalieanvändning reningsverk Total årlig kostnad 370 tkr 50 tkr tkr

5 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 3(5) 3(5) Kommentar till kostnadsberäkning Enligt bedömningen ovan får alternativet med reningsverk i Laxne (1 560 tkr) lägre årliga kostnader än avloppsledning (1 769 tkr). Till analysen av kostnaderna behöver emellertid följande faktorer medräknas: 5. Intäkter från framtida anslutningar till en avloppsledning, vilka idag är svårbedömda. I dagsläget finns ett intresse att ansluta sig från Norrtunaområdet. Inom området finns ca 130 fastigheter. Skulle området omvandlas till ett kommunalt verksamhetsområde där anslutning till det kommunala avloppsnätet är ett krav uppgår avgiften för avloppsanslutning till ca 6,9 milj ( kr/fastighet). 6. Investeringskostnaden för de olika alternativen bör beaktas även med tidsaspekt. Ledningsalternativet har en längre livslängd och är en mer robust lösning. Ett reningsverk har höga underhållskostnader i slutskedet av anläggningens livslängd och troligtvis krävs även en uppdatering av reningsprocess och maskinell utrustning under tiden som anläggningen används. 7. För alternativet med reningsverk krävs en tidigare investering för att ersätta anläggningen. Ledningsalternativet är mer hållbart och dess livscykel är nästan dubbelt så lång, 70 år jämfört med 40 år för reningsverk. Under ett reningsverks livslängd är det också oftast nödvändigt med en teknisk uppdatering som tidigare nämnts. 8. Det finns möjlighet att samförlägga en vattenledning i samma ledningsschakt som avloppsledningen. Merkostnaden blir i detta fall materialkostnad för vattenledning samt en mindre läggningskostnad, totalt ca 4 milj kr. Med denna lösning kan exempelvis Norrtuna även försörjas med kommunalt vatten. Merkostnad för vattenledning kan sannolikt till stor del finansieras av framtida anslutningsavgifter. 9. Gällande framtida anslutningar bör även beaktas de årliga brukningsavgifterna för att täcka driftkostnader. I ovanstående fall, Norrtuna, motsvarar brukningsavgiften ca årligen (ca kr per fastighet/hushåll). Kostnadsbedömning och tekniska lösningar har förankrats genom kontakter med kollegor och företag i VA-branschen. Kostnad för att genomföra förprojekteringen bedöms till cirka 500 tkr. Övriga förutsättningar Ledningsalternativet är inte tillståndspliktigt ur miljösynpunkt som ett reningsverk. Den planerade ledningen planeras att ansluta till det befintliga reningsverket i Gnesta. En förhandskontakt med Länsstyrelsen i Södermanland, tillsynsmyndighet för Gnesta avloppsreningsverk, har tagits angående ökad belastning i samband med inkoppling av ledning från Laxne. Länsstyrelsen ställer sig positiv till inkoppling av planerad ledning, dock bör man uppdatera gällande tillstånd för reningsverket i Gnesta och arbeta systematiskt för att minska ovidkommande vatten till reningsverket. Dessa

6 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 4(5) 4(5) två åtgärder är redan inplanerade i dagsläget för va-verksamheten oavsett ledning från Laxne. Länsstyrelsen har även kontaktats gällande arkeologi. Det berörda området har under lång tid bebotts av våra förfäder och är till stor del kulturhistoriskt intressant. Kartor med kända kulturhistoriska förekomster har erhållits av Länsstyrelsen och studerats översiktligt och bedöms inte utgöra ett hinder för ledningsutbyggnad, dock krävs en viss följsamhet i ledningsdragning för att undvika kulturhistoriska fyndplatser. Kontakten med Länsstyrelsen har varit i form av personliga besök med mycket god respons och konstruktiv hjälp. Samtliga markägare och arrendatorer som berörs av en eventuell ledning från Laxne till Gnesta har kontaktats. Även i detta fall har nästan uteslutande personliga besök ägt rum på plats vid respektive fastighet. Det samlade intrycket från kontakterna är att inga negativa åsikter framförts från varken markägare eller arrendator. Samtalen har varit av informell karaktär för att informera om det pågående utredningsarbetet. Informationsmöte med Vattenfall har hållits och även detta möte präglades av positiv anda och goda möjligheter finns för elförsörjning till aktuella pumpstationer. Ett informellt samrådsmöte med markägare som har fiskerätter i Klämmingen har genomförts. Mötet präglades av en konstruktiv diskussion. Om en eventuell ledning anläggs mellan Laxne och Gnesta finns möjligheter till samordning/samförläggning med exempelvis fiberkabel för bredband och gång- och cykelväg. En ledning möjliggör till en långsiktigt hållbar avloppslösning för många enskilda avlopp utmed ledningssträckningen. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen förordar en fortsatt utredning för avloppsledning mellan Laxne och Gnesta. De främsta fördelarna för ledning jämfört med nytt reningsverk i Laxne är framförallt den längre livslängden i kombination med en förenklad drift och tillsyn. En ledning löser inte enbart avloppsfrågan i Laxne samhälle utan möjligheter finns även att erbjuda kommunal avloppsanslutning till fastigheter utmed ledningssträckningen. En fortsatt utredning görs i form av en förprojektering för att kunna ta ställning till att anlägga en avloppsledning. En förprojektering ska innehålla följande delar: Dimensionering av avloppsledning Höjdprofil på hela den aktuella ledningssträckningen Översiktlig geoteknisk undersökning Översiktlig undersökning av sjöbotten Kostnadsbedömning avseende totala kostnader och kostnader för ledning per meter samt konsekvenser för VA-taxan Beräkning av anslutningsavgifter för hushåll som önskar det

7 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 5(5) 5(5) Uppfattning hos markägare utefter avloppsledningens sträckning Synpunkter från länsstyrelsen avseende miljöintressen och arkeologiska intressen Konsekvenser för Gnesta reningsverk I detta skede av utredningen kommer endast en avloppsledning att studeras, dvs inte möjligheten att lägga till vattenledning och fibernät eller kopplingen till att bygga cykel- och gångväg längs ledningen sträckning. Om förprojekteringen leder till ett ställningstagande om att välja alternativet med avloppsledning mellan Laxne och Gnesta så behöver ett hävande av beslutet om nytt reningsverk i Laxne genomföras. Bilagor Bedömning av investeringskostnader för avloppsledning Laxne-Gnesta Beslutet ska skickas till: Kommunstyrelsen Bengt Klintbo Förvaltningschef Lars Edenhofer Teknisk chef VA-ingenjör Krister Carlsson

8 teknikförvaltningen Bilaga 1 Bedömning av investeringskostnader för avloppsledning Laxne-Gnesta Investeringar Pumpstationer 7 st (inklusive schaktning, montering och övervakningssystem) 6,5 milj Avloppsledning (landbaserad ca meter) - Inköp av material (rör och svetsmuffar) 4,0 milj - Läggningskostnader (schakt och svetsning) 10,5 milj - Bergschakt 2,0 milj - Rörtryckning under väg 0,5 milj - Intrångsersättningar till markägare ( inkl kontraktsupplägg) 0,6 milj - Geoteknikundersökningar 1,0 milj - Projektering inkl förfrågningsunderlag 2,0 milj Avloppsledning (sjöbaserad ca m) 3,1 milj - Inköp material (rör, muffar och motvikter) - Läggningskostnader - Intrångsersättningar - Geoteknikundersökning (scanning av sjöbotten för läggning och underlag till länsstyrelsen för arkeologiskt godkännande) Arkeologisk undersökning 0,7 milj MKB-Undersökning av fauna, biotoper och djurliv 0,2 milj MKB (för både sjöledning och ledning i jordbruksmark) 0,4 milj Elanslutningar (Vattenfall) 0,5 milj Etableringskostnader och uppläggning av material 0,2 milj Drift- och övervakningssystem (kontrolleras från Gnesta) 1,0 milj Projektledning 1,0 milj Upphandlingskostnader (LOU-upphandling) 0,1 milj Lantmäterikostnader, ledningsrätt 0,2 milj Skördeskadereglering 0,4 milj Budget för ÄTOR (ändrings- och tilläggsarbeten) / diverse oförutsett 10% av 25 milj Summa total investeringskostnad för avloppsledning 37,4 milj 2,5 milj

9 teknikförvaltningen 2(2) 2(2)

10 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT tekniknämnden Åtgärder för att nå en budget i balans Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden Följande åtgärder genomförs för att nå en budget i balans Minskning av budgeten för barmarksunderhåll Minskad budget för lokalbidrag för idrottsföreningar Minskad budget för klottersanering 115 tkr 30 tkr 25 tkr Minskad budget för anläggningsbidrag för idrottsföreningar 20 tkr Minskad budget för kulturprojekt Ärendebeskrivning Budgetuppföljningen efter april 2013 visade ett prognostiserat underskott med 200 tkr för kultur- och tekniknämnden. Utifrån gällande styrregler ska nämnden ta beslut om åtgärder för att nå balans i budgeten vid nästkommande nämndsammanträde, dvs i juni månad. 10 tkr Förvaltningens synpunkter Förvaltningen föreslår följande åtgärder för att komma i budgetbalans: Minskning av budgeten för barmarksunderhåll Av en budget på 610 tkr (återstående medel avser avskrivningar med cirka 120 tkr) föreslås en minskad budget med 115 tkr. Konsekvenser: Inga större beläggningsarbeten på gator eller GC-vägar utförs. Mest akuta skador som potthål lagas för att förhindra personskador och farlig trafikmiljö. 115 tkr

11 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 2(3) Utbyte av lokala gatunamnsskyltar minskas i omfattning, sämre läsbara skyltar måste accepteras från trafikanter och gående. Dammbindning med saltning av grusvägar utförs endast en gång per år på mindre trafikerade sträckor och följs inte upp med efterföljande saltspridning. Vägdamm kommer att öka vid torr väderlek. Skadade kantstöd lagas i större utsträckning med asfaltslimpa istället för nytt kantstöd. Lagningen är mindre hållbar och inte lika estetiskt tilltalande som ett kantstöd i betong eller sten. Ingen underhållsmålning av staket vid pendeltågstationen utförs. Målning bedöms kunna skjutas framåt ett år utan större konsekvenser. Minskad budget för lokalbidrag för idrottsföreningar Av en budget på 45 tkr föreslås en minskad budget med 30 tkr. De senaste åren har denna budget inte utnyttjats fullt ut. Konsekvenser: Konsekvenserna bedöms som små eftersom föreningar endast i begränsad omfattning sökt detta bidrag. Minskad budget för klottersanering Av en budget på 100 tkr föreslås en minskning med 50 tkr. De senaste åren har drygt halva budgetanslaget använts. Mängden klotter varierar över tid och kan förekomma i olika mängd år från år Vid minskade anslag bör klottersanering i centrum prioriteras Konsekvenser: Minskat anslag innebär att insatser för klottersanering reduceras och mer klotter kan lämnas utan åtgärd längre tid. Minskad budget för anläggningsbidrag för idrottsföreningar 20 tkr Av en budget på 100 tkr föreslås en minskning med 20 tkr. I år har 80 tkr delats ut till de fyra föreningarna som har egen anläggning. Konsekvenser: Minskad budget bedöms få relativt små konsekvenser eftersom 80 procent tillkommer föreningarna. Minskad budget för kulturprojekt Av en budget på 80 tkr föreslås en minskning med 10 tkr. Konsekvenser: Minskad budget ger något färre evenemang. Bedömningen kan också kopplas till att föreningarna fick extra bidrag 2012 i föreningsmiljonen. 30 tkr 25 tkr 10 tkr Beslutet ska skickas till: ~ Kommunstyrelsen Bengt Klintbo

12 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 3(3) Förvaltningschef

13 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT tekniknämnden Internkontrollplan 2013 för tekniknämnden Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Godkänna interkontrollplan för kultur- och tekniknämnden 2013 Sammanfattning Följande fem risker för kultur- och tekniknämnden, förutom de av kommunstyrelsen beslutade fyra fokusområden ska hanteras i den interna kontrollplanen för 2013: 1. Vatten och avlopp 2. Mål och rutiner 3. Information 4. Lagstiftning 5. Service till medborgare Ärendebeskrivning Kommunförvaltningen har genomfört ett utvecklingsarbete för att ta fram en ny intern kontrollplan som är mera riskbaserad. Den syftar till att skapa en större enhetlighet mellan kommunstyrelsens och nämndernas interna kontrollplaner. Enligt detta förslag ska förvaltningen tillsammans med nämnden sammanställa högst fem prioriterade risker enligt en väsentlighetsoch riskanalys. Dessa fem risker ska läggas samman med kommunstyrelsens fyra fokusområden för 2013 och utgör därmed en intern kontrollplan. Kommunstyrelsens fyra fokusområden 2013 är: 1. Förhindra och förebygga mutor, bestickning och jäv 2. Tydlig och förankrad krishantering 3. Säkerhetsställa en god kompetensförsörjning 4. Säkerhetsställa att beslut kvalitetssäkras och verkställs (ny jämfört med

14 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 2(3) 2012) För att förstärka nämndens engagemang i den interna kontrollen har arbetet med att ta fram en väsentlighets- och riskanalys skett i form av ett grupparbete. Detta arbete genomfördes på kultur- och tekniknämndens möte den 29 maj i form av ett gemensamt grupparbete med hela nämnden. De föreslagna riskerna värderades i dels sannolikhet och dels konsekvens i en skala 1-5. Produkten av dessa två faktorer blev sedan risken. Här redovisas riskerna och antal poäng (sannolikhet multiplicerat med konsekvens): Risk Poäng 1. Sårbart VA-system Haveri i ett reningsverk Ledningsbrott inom VA Jäv vid upphandling Mål och rutiner inte kända och inte följs Problem med vattentäkt Dåliga beslutsunderlag Svårt att rekrytera kompetens Bristande information Varumärket Gnesta Miljökatastrof Förändra lagstiftning Lagändring Fördelning av kulturbidrag geografiskt Externa IT-intrång Jäv Servicenivån för låg Naturkatastrof Förlust av kompetens/erfarenhet Strejk Förskingring Smittspridning 91 Förvaltningens synpunkter Några av riskerna är snarlika och överlappar varandra. Förvaltningen har därför valt att gruppera ihop flera risker till grupper. Flera av riskerna/grupperna har dessutom direkt koppling till kommunstyrelsen

15 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 3(3) övergripande riskområden/kontrollmål och hanteras inom ramen för detta enligt följande: Kommunstyrelsens kontrollområden med koppling till nämndens risker 1. Förhindra och förebygga mutor och jäv 2. Tydlig och förankrad krishantering nr 11, 15, 18, 20, Säkerhetsställa en god kompetensförsörjning nr 8, Säkerhetsställa att beslut kvalitetssäkras och verkställs nr 7 nr 4, 16, 21 Återstående riskområden för nämnden bildar utgångspunkt för förslag till nämndens internkontrollplan enligt följande: tekniknämndens riskområden med koppling till nämndens risker 1. Vatten och avlopp (befintlig) nr 1, 2, 3, 6 2. Mål och rutiner (omformulerad) nr 5 3. Information (ny) nr 9, Lagstiftning (ny) nr 12, Service till medborgare (befintlig) nr 14, 17 Förvaltningen har sedan enligt en särskild mall tagit fram kontrollmål, ansvarig, kontrollmetod (inkl frekvens), rapport till och när för respektive risk inom såväl kommunstyrelsens fyra fokusområden som kultur- och tekniknämndens fem fokusområden. Detta redovisas i den bifogade interna kontrollplanen för Bilagor 1. Förslag till internkontrollplan 2013 för kultur- och tekniknämnden Beslutet ska skickas till: ~ Kommunstyrelsen Bengt Klintbo Förvaltningschef

16 Internkontrollplan för kultur- och tekniknämnden 2013 Nämndspecifika fokusområden 2013 Område Kontrollmål Ansvarig Kontrollmetod (inkl frekvens) Vatten och avlopp Minimera risker för driftstörningar i Förvaltningschef Uppföljning och kontroll hela systemet. Upprätta kort- och och teknikchef vid årlig uppdatering av långsiktig driftplanering strategisk VA-plan Mål och rutiner Service till medborgare Information Lagstiftning Målen är tydliga och kända i organisationen och upprättade rutiner används Medborgare talar väl om förvaltningens service Information till medborgare, förtroendevalda och medarbetare ska vara utförlig, tydlig och korrekt Verksamheterna ska följa gällande lagstiftning Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Årlig information till samtliga medarbetare samt uppföljning vid medarbetarsamtal Medborgarunder-sökning och utvärderingsgrupper Frekvens för medborgarinformation, uppföljning i nämnd samt vid medarbetarsamtal Uppdatering av styrdokument och vid genomgång av inspektioner Rapport till tekniknämnd tekniknämnd tekniknämnd tekniknämnd tekniknämnd När November December November December Januari Kommunstyrelsen övergripande fokusområden 2013

17 Område Kontrollmål Ansvarig Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport till Senast tid för kontroll Mutor och jäv Förhindra och förebygga mutor och jäv Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Årlig genomgång i samband med medarbetarsamtal tekniknämnd December Krishantering Tydlig och förankrad krishantering Kommunchef En gemensam krisövning anordnas i kommunen. tekniknämnd December Personal Säkerhetsställa en god kompetensförsörjning Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Identifiera kompetensutvecklingsbehov och möjligheter till arbetsrotation vid medarbetarsamtal tekniknämnd December Kvalitet Säkerhetsställa att beslut kvalitetssäkras och verkställs Förvaltningschef 1.Uppföljning avseende verkställigheten av kultur- och tekniknämndens beslut en gång per kvartal (ej de som är delegerade) 2. Uppföljning av beslutsunderlag med nämnden två gånger per år (juni och december) tekniknämnd December

18 teknikförvaltningen Sid 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT tekniknämnden Omfördelning av investeringsmedel Utredning om lokalisering av idrottshall Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner finansiering av utredning inför beslut om lokalisering av idrottshall genom omfördelning av investeringsmedel inom VA som inte utnyttjas i år (investeringsobjekt 99017) Ärendebeskrivning Inför beslut om lokalisering av idrottshall har den politiska referensgruppen efterfrågat uppgifter för två tilltänkta lokaliseringar - vid Hagstumosse och vid fd Tvålfabriken. Uppgifterna handlar om markförhållanden med eventuella behov av markförberedande åtgärder, trafikförsörjning etc samt kostnader för detta. Dessutom efterfrågas en lista med för- och nackdelar för respektive lokalisering. Förvaltningens synpunkter För att förvaltningen ska kunna svara på uppgifter framförallt om markförhållanden och eventuella kostnader för markberedning fordras att experter inom detta område anlitas. Förvaltningen har inga medel för detta i budgeten. Förvaltningen föreslår att finansiering sker genom omfördelning av investeringsmedel inom VA som inte utnyttjas i år (objekt Utredning om extra slambassäng i Björnlunda) Bilagor Gnesta kommun Gnesta vxl: besöksadress: Västra Storgatan 15 organisationsnummer:

19 teknikförvaltningen Sid 2(1) TJÄNSTESKRIVELSE 1. Investeringsplanen Bengt Klintbo Förvaltningschef Gnesta kommun Gnesta vxl: besöksadress: Västra Storgatan 15 organisationsnummer:

20 Investeringsplan för tekniknämnden (tkr) FV Objekt Beskrivning Beslut Återstår KoT KoT: inventarier medborgarkontor KoT KoT: inventarier Elektron KoT KoT: inventarier Elektron KoT KoT: Komplettering av biblioteksdisken inkl datakablar KoT KoT: Möbler ungdomens hus/freja Cafe KoT KoT: Skurmaskin KoT KoT: Forts omb trafiknätsanalys Bjl, Stj, Laxne KoT KoT:Enkelt avhjälpta hinder KoT KoT: Uppsnyggning Gnesta centrum KoT KoT: Ombyggn trafikanalys Lx, Stj, Bj KoT KoT: Ombyggn trafikanalys Gnesta KoT KoT: Uppsnyggning Gnesta centrum KoT KoT: Thulegatan trafiksäkerhetshöjande åtgärder KoT KoT: Byte av belysningsarmaturer KoT KoT: Uppsnyggning Gnesta centrum KoT KoT: Storgatan KoT KoT: Gång- och cykelvägar KoT KoT: Avstängningsmaterial gator KoT KoT: Parktraktor (LilleJD) KoT KoT: Parkbil VW Pickup KoT KoT: Minitraktor, konstgräs KoT KoT: Släntklippare KoT KoT: Snöplog KoT KoT: Byte av belysningsarmaturer KoT KoT: VA: Spill- o dagvatten Granv. Bjl KoT KoT: Utredning Gnesta Avloppreningsverk Nyinv KoT KoT: 1 extra slambassäng Björnlunda utredning KoT KoT:VA Gnesta vattenskyddsområde KoT KoT: VA, VUnderhåll VA-Systemet, vattenledningar KoT KoT: VA, Avloppsledningsnät KoT KoT: VA, Utredning Gnesta Vattenverk KoT KoT: VA, Inventering av vattenreservoarer KoT KoT:VA, Invest i elektronik, el, styrsystem KoT KoT: VA,Invest i maskiner, verktyg o utrustning KoT 92035A KoT: VA, Ledningsnät, rör o relining KoT KoT: VA, Vattenverk. Pumpar, ventlier och elektronik KoT KoT: VA, Avloppsledningsnät KoT KoT: VA, Dagvattenledningar. Ombyggnad av ledningar KoT KoT: VA, Avloppsledningsnät (relining) KoT KoT: VA, Björnlunda vattenverk KoT KoT: VA, Björnlunda- ny ledningar i gatan KoT KoT: VA, Extra slambassäng Björnlunda KoT KoT: VA, Björnlunda reningsverk, slamcentrifug

21 KoT KoT: VA, Nybyggnad av Laxne reningsverk KoT KoT: VA, Styr och övervakningssystem KoT KoT:VA, Invest i elektronik, el, styrsystem KoT KoT: VA,Invest i maskiner, verktyg o utrustning KoT KoT: VA, Ledningsnät, rör o relining KoT KoT: VA, Vattenverk. Pumpar, ventiler och elektronik KoT KoT: VA, Ledningsnät. Ventiler, brunnar, pumpstationer KoT KoT: VA, Avloppsledningsnät KoT KoT: VA, Dagvattenledningar. Ombyggnad av ledningar KoT KoT: VA, Avloppsledningsnät (relining) KoT KoT: VA, Gnesta reningsverk /alt ledning till Himmersfärdsverket) KoT KoT: VA, Styr och övervakningssystem KoT KoT: RH, Winsam mobile KoT KoT: RH, Isolera kontorsbyggnaden KoT KoT: RH, Däckmaskin

22 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT tekniknämnden Bidrag till Björnlunda kammarmusikförening Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Bevilja kulturprojektbidrag på kr till Björnlunda kammarmusikförening. Sammanfattning Björnlunda Kammarmusikförening ansöker om ett kulturprojektbidrag på 15000kr för rubricerad festival, som äger rum sept i Björnlunda prästgård. Upprinnelsen till denna festival är en Bluthnerflygel från 1890 som för tillfället är på totalrenovering. Flygeln kommer att stå i centrum för olika verk som spelas. Ärendebeskrivning Björnlunda kammarmusikförening vill genomföra en pianofestival i september månad. Det blir kammarmusik i olika sättningar: pianoafton, romansafton, pianotriokonserter men även föredrag om musiken i den tiden. Föreningen har önskningar om ytterligare ett historiskt föredrag med John Crispinsson. Upprinnelsen till denna festival är en Bluthnerflygel från 1890 som för tillfället är på totalrenovering. Flygeln kommer att stå i centrum för olika verk som spelas. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen föreslår ett kulturprojektbidrag på kr från budget för Kulturprojekt. Av en budget på 80 tkr återstår efter detta bidrag kr. Denna summa behövs till kommande projekt under hösten. Bilagor 1. Projektansökan Bengt Klintbo Susanne Stamreus Förvaltningschef fritidschef

23 teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 2(2)

24 Ansökan om projektbidrag för 1890 Festivalen Björnlunda Kammarmusikförening ansöker härmed om ett projektbidrag på 15000kr för rubricerad festival, som äger rum sept i Björnlunda prästgård. Upprinnelsen till denna festival är en Bluthnerflygel från 1890 som för tillfället är på totalrenovering. Flygeln kommer att stå i centrum för olika verk som spelas. Kompositörerna ska ha levt år 1890 men musiken måste inte vara skriven just det året. Det blir kammarmusik i olika sättningar: pianoafton, romansafton, pianotriokonserter men även föredrag om musiken i den tiden etc. Vi har önskningar om ytterligare ett historiskt föredrag med John Crispinsson, om vi får ekonomiska möjligheter. Vår budget är fördelat på Solister Kammarmusiker Föredrag Marknadsföring Övrigt Summa 15000kr 21000kr 5000kr 4000kr 5000kr 50000kr Vi behöver 15000kr för att kunna genomföra det planerade programmet. Med vänlig hälsning Marie Louise Williams Sjöberg ordf. i Björnlunda Kammarmusikförening

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-03-13, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07

Kommunstyrelsen 2015-01-07 Kommunstyrelsen 2015-01-07 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE. Datum 2014-10-20

KALLELSE. Datum 2014-10-20 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2014-10-20 Sida 1(2) Kommunstyrelsen OBS! Tid: onsdag den 29 oktober 2014 klockan 10:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef Beslutande organ 2009-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Vänersalen, Stadshuset i Mariestad kl. 13.30 18.10 Beslutande Jan-Olov Gustavsson (s) ordförande Göran Johansson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-09

Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (s), (c), (mp), (fp), (ksff) (m), (v) (kd) Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Olle Olsson (kd) Said Lundin (s) Joakim

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

SYSAV, Spillepengsgatan 13 i Malmö (karta m m är bifogat) måndagen den 12 mars 2012, klockan 15.00

SYSAV, Spillepengsgatan 13 i Malmö (karta m m är bifogat) måndagen den 12 mars 2012, klockan 15.00 KALLELSE 2012-03-05 1 (4) STAFFANSTORPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Plats/tid SYSAV, Spillepengsgatan 13 i Malmö (karta m m är bifogat) måndagen den 12 mars 2012, klockan 15.00 Sammanträdet kommer att inledas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2013-06-04 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl. 09.00 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se.

Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se. Teknik- och fritidsnämndens handlingar 27 mars 2014 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19 Sida Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se

Läs mer

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18.

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2013-08-15 Tid 2013-08-26, Kl 19:00 Plats Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer