Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!"

Transkript

1 Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1

2 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa en god kunskap inför beslut på stämman i sommar

3 3 Dagordning Bakgrund Förslag nya sommarvattenledningar Förslag vintervattenledningar Gemensamhetsanläggningar Kostnader och anbud Finansiering Vilka har möjlighet att inte vara med vintervattenanläggningen? Taxeringsvärde Avdragsrätt för räntor Teknik, ledningsdragning, tider och etapper Röstning Frågestund Bilder plus minnesanteckningar läggs ut på hemsidan

4 4 Bakgrund När etappen 1 av Långvinds fritidsområde anlades drogs sommarvattenledningar på huvuddelen av området. Vissa fastigheter (ca 36 st) som låg i slutfasen av etapp 1 byggdes av olika skäl med vintervattenledningar. Sommarvattenledningarna är idag ca 40 år, den återstående livslängden på nuvarande ledningssystem torde vara åtminstone 10 till 20 år men förr eller senare måste ledningarna och ventilerna bytas ut. På- och avtappning varje vår och höst är tidskrävande och kostar ca 100 Tkr varje år. Varje år uppstår vattenläckage på grund av djupfrysta ledningar och trasiga ventiler. Ett antal fastighetsägare har själva borrat en brunn för att säkerställa vattentillgång året runt. Tekniskt finns det inga hinder att anlägga ett nytt vintervattensystem

5 5 19 Lag om förvaltning av samfälligheter En samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning skall avsätta medel till en fond för att säkerställa underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningen, när gemensamhetsanläggningen är av kommunalteknisk natur eller annars av större värde samt inrättad för småhusfastigheter. I de fall som avses i andra stycket skall föreningens styrelse också upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningarnas storlek skall kunna bedömas. Lag (2003:629).

6 6 Förslag sommarvattenledningar Styrelsen tänker föreslå stämman i år att börja fondera medel för nya sommarvattenledningar så att de kan bytas om ca 15 år Kostnaden för nya sommarvattenledningar är ca 70% av vad vintervattenledningar kostar = 70% av 12 Mkr = 8,5 Mkr vilket blir 25 Tkr per fastighet Avgiften höjs då med 8,5 Mkr/15 år utslaget på 340 fastigheter, ca 1650 kr per år om allt ska vara betalt innan man lägger nya ledningar.

7 7 Förslag sommarvattenledningar Vad händer efter 15 år när sommarvattenledningarna ska bytas? Är det ännu fler inom området som borrat egen brunn? Vad händer då om många vill anlägga vintervattenledningar? Antagligen säger fler nej än idag om fler har egen brunn De med egen brunn kan välja att inte vara med i investeringen och istället kräva återbetalning av fonderade medel Är det en bra utveckling att fler och fler anlägger egna brunnar inom området när vi har ett vattenverk som är dimensionerat för att samtliga fastigheter kan anslutas med vintervatten?

8 8 Förslag vintervattenledningar En ny gemensamhetsanläggning för vintervatten bildas för både etapp 1 och 2 (Korsholmen) inkl gemensamhetsanläggning 4 (brunn och vattenverk). Stämman beslutar om anläggningsförrättning. Alla förrättningskostnader bekostas av alla andelsägare inom etapp 1. Utbyggnaden av vintervattnet i etappen 1 finansieras genom ett gemensamt lån som innebär en merkostnad på ca kr per år efter skattereduktion Möjlighet finns att själv finansiera sin del av vintervattnet direkt (ca 45 Tkr) och då slippa den årliga merkostnaden. Fastighetsägare i etapp 1 med egen borrad brunn har möjlighet att välja om de vill ansluta sig till och betala för vintervattenledningarna eller inte.

9 9 Gemensamhetsanläggningar En ny gemensamhetsanläggning för vintervatten bildas för både etapp 1 och 2 (Korsholmen). Den nya gemensamhetsanläggningen innehåller även gemensamhetsanläggning 4 (brunn och vattenverk). Andelsägare inom gemensamhetsanläggning 3 (GA3), vägar och vattenledningar inom Korsholmen, röstar om att lägga Korsholmens vattenledningar i den nya gemensamhetsanläggningen för vintervatten och vattenverk. GA3 ombildas då för att innehålla endast vägar inom etapp 2 (Korsholmen). Gemensamhetsanläggning 2 (GA2) ombildas och innehåller endast vägar och grönområden inom etapp 1.

10 10 Kostnader och anbud Fyra anbud har inkommit Vi har även budgeterat för: Projektering Bygg- och projektledning samt kontrollant Index för 2010 och 2011 Moms Ränta under byggtiden Vi har tagit det nästa högsta anbudet och lagt till ovanstående samt 2,5 Mkr för reservationer och oförutsett och kommer då fram till 12 Mkr Fortums ev medfinansiering är ej inräknad i budgeten (ev 0,5 Mkr) Skillnaden mellan budget och verklig kostnad regleras efter andelstalen när anläggningen är färdigställd för alla oavsett om man betalat in kontantinsats eller är med i samfällighetens lån Upphandling planeras att ske som en totalentreprenad med funktionskrav och 5 års garanti

11 11 Årlig merkostnad Vi har budgeterat att 260 av 340 fastighet ansluts till vintervatten Kostnaden blir då ca 46 Tkr per fastighet Vi har budgeterat att lånet amorteras på 30 år (bankerna erbjuder även 40 års amortering) Merkostnaden första året blir då brutto med 4% ränta kr/år Taxeringsvärdet höjs med kr enligt våra beräkningar vilket innebär en merkostnad på 164 kr/år Möjlighet finns att få skattereduktion vilket innebär att nettokostnaden blir totalt kr/år

12 12 Delägarbeskattning För att en samfällighet ska vara föreningsbeskattad ställs tre krav som samtliga ska vara uppfyllda: Samfälligheten ska vara förvaltad av en juridisk person (samfällighetsförening) Samfälligheten ska vara en mark- eller regleringssamfällighet Samfälligheten ska vara en egen taxeringsenhet vid fastighetstaxeringen Är något av dessa krav inte uppfyllda är samfälligheten delägarbeskattad. Anläggningssamfälligheter som förvaltas av en förening och där andelsägarna är småhusfastigheter till mer än 90% betraktas samfälligheten som delägarbeskattad enligt lantmäteriverket och skatteverket. Det innebär att andelsägarna kan få en skattereduktion för räntorna.

13 13 Lån och säkerhet En samfällighetsförening har möjlighet att utan särskild säkerhet uppta lån av bank eller stadshypoteksinstitut. Långivarens fordran säkerställs genom att föreningen enligt en särskild lag (SFS 1973:1152) har förmånsrätt för sina fordringar i de delägande fastigheterna. Det innebär att den utdebitering för samfälligheten som föreningsstämman beslutat om har bättre förmånsrätt än t ex pantbrev i de delägande fastigheterna.

14 14 Teknik, ledningsdragning och etapper Måste man bygga om ledningen från servisen in till huset? Vart ska de nya ledningarna dras? Vilka etapper är det? När kan arbetena påbörjas?

15 15 Vilka har möjlighet att inte vara med vintervattenanläggningen? Endast de som har vattenförsörjning på annat sätt tex egen brunn Alla obebyggda tomter ansluts till vintervattenanläggningen För de som inte ansluts till anläggningen har möjlighet att få viss återvinning i den gamla sommarvattenanläggningen. Det beloppet fastställs av lantmätaren. 19 Lag om förvaltning av samfälligheter Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intressen skall även beaktas i skälig omfattning. Risk finns att stämmans beslut kan överklagas vilket innebär merkostnader och tidsförskjutning

16 16 Om de med egen brunn vill ansluta sig senare? Styrelsen beslutar Vad kostnaden då blir är svårt att säga men bedöms idag till 65 Tkr istället för 46 Tkr. Merkostnaderna är grävning och etableringskostnader, avstängning av ledningar, registrering hos lantmäteriet mm.

17 17 Röstning 51 Lag om förvaltning av samfälligheter För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller att upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat föreskrives i stadgarna.

18 18 Sammanfattning Investering i nya sommarvattenledningar beräknas till 25 Tkr per fastighet. Merkostnaden för att ha sommarvatten framöver blir ca kr/år för att klara av att byta ledningarna om 15 år. Investeringen i vintervattenledningar kostar 46 Tkr per fastighet om 260 fastigheter ansluts. Merkostnaden för vintervatten blir första året ca kr/år

19 Frågestund 19

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens förslag till beslut gällande motionen Ny typ av finansiering Bakgrund För tre år sedan gjorde vi en utredning om att lösa föreningens lån. Det vi kom fram till då var att vi skulle

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Frågor och svar kring stambyte

Frågor och svar kring stambyte Brf Hanveden 1 2013-05-27 Frågor och svar kring stambyte VARFÖR STAMBYTE? Varför måste föreningen göra stambyte? Föreningen har haft många vattenskador som förorsakat höga kostnader. Detta har föranlett

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best Bo-ekonomen Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best nr: 94901004 FöreningsSparbanken/Institutet

Läs mer