Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal# _1.PPT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT"

Transkript

1 Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal# _1.PPT

2 2 Legal# _1.PPT Försäljning och uthyrning

3 Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter. 2. Direkt äganderätt till ägarlägenheter 3. Jordabalken är tillämplig vid överlåtelse av ägarlägenhet 4. Inga särregler införda vid överlåtelse av luftfastigheter dvs icke bebyggda ägarlägenheter 5. Inga särregler införda avseende förvärv av icke avstyckad ägarlägenhet 6. Kommunen har inte förköpsrätt vid överlåtelse av ägarlägenheter 7. Lagfartsplikt 8. Bestämmelserna om energideklaration är tillämpliga avseende ägarlägenheter 3 Legal# _1.PPT

4 Uthyrning av ägarlägenhet En oinskränkt rätt att hyra ut sin ägarlägenhet. Hyreslagen gäller vid uthyrning. Hyresgästen blir förstahandshyresgäst. Utgångspunkten är att hyresgästen får besittningsskydd. Men besittningsskyddet är uttunnat Bruksvärdesmetoden är tillämplig. Ej möjligt att upplåta tomträtt i en ägarlägenhet. 4 Legal# _1.PPT

5 Skatter Samma skatterättsliga regler skall gälla som gäller för småhus. Värderas som hyreshus Fastighetsavgift 0.75% av tax.värde max kr per år Stämpelskatt utgår vid förvärv av ägarlägenhet (1.5 % för fysisk person, 3 % för juridisk person). Stämpelskatt om 2 % vid nyinteckning, dvs uttag av pantbrev. 5 Legal# _1.PPT

6 Skillnaden mellan bostadsrätt och ägarlägenhet FÖRDELAR MED ÄGARLÄGENHET Ingen insållning fritt överlåtbara. Inga tillstånd krävs för uthyrning. Således lättare att äga flera bostäder (Buy to let) möjliggör investeringar i lägenheter. Ägarlägenheten formellt en bättre säkerhet än en bostadsrätt. FÖRDELAR MED BOSTADSRÄTT Bostadsrätten har lägre kommunal fastighetsavgift! Bostadsrätten överlåts stämpelskattefritt! Bostadsrätten kan belånas utan stämpelskattekostnad! 6 Legal# _1.PPT

7 7 Legal# _1.PPT Ägarlägenheten som säkerhet

8 Ägarlägenheten som säkerhet Ägarlägenhet används som säkerhet genom överlämnande av pantbrev Värdering en ny upplåtelseform attraktiv? Samfällighetens legala panträtt kan vara ett hot för panthavarna. Skillnad mot bostadsrätt? avgiftshöjning insatsökning. 8 Legal# _1.PPT

9 9 Legal# _1.PPT Grannelagsrätt

10 Grannelagsrätt Utgångspunkten De regler som gäller idag avseende störningar och miljöskydd för fastigheter skall även gälla äganderättslägenheter. Vid fastighetsbildningen skall miljöhänsyn tas (FBL och PBL). Miljöbalken Skadestånd 32 kap. Jordabalken 3 kap 1 - Skälig hänsyn till omgivningen. Störningar vid byggnadsarbeten / tillträde till annans ägarlägenhet. Vanvård 3 kap 8 9 jordabalken. 10 Legal# _1.PPT

11 Störningar mellan ägarlägenheter Ny regel införs i 3 kap 11 jordabalken Den som äger en del av en sådan anläggning som avses i 5 ska vid användandet av sin del av anläggningen 1. se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skaliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att störningarna inte skäligen bör tålas, och 2. iaktta allt som fordras för att bevara sundhet ordning, ordning och gott skick inom eller utanför anläggningen. Ägaren skall hålla noggrann tillsyn över att det som sägs i första stycket fullgörs också av personer som hör till ägarens hushåll eller som besöker honom eller henne som gäster personer som ägaren har inrymt i sin del av anläggningen, eller personer som för ägarens räkning utför arbete i ägarens del av anläggningen. Om en ägare åsidosätter sina skyldigheter enligt första eller andra stycket eller om en nyttjanderättshavare åsidosätter de skyldigheter som enligt samma stycken åligger en ägare, får ägaren till en annan del av anläggningen för talan mot den förstnämnde ägaren. Om en del av anläggningen ingår i en samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening, får även föreningen föra talan. 11 Legal# _1.PPT

12 Ordningsregler för användandet av samfälld egendom Reglerna om grannelagsrätt enligt jordabalken avser redan inträffade störningar som härrör från ägarlägenhetsfastigheter. Störningar kan också uppkomma vid brukandet av gemensamma anläggningar. Ny regel införs som tydliggör rätten för den samfällighetsförening som förvaltar de eventuella gemensamhetsanläggningar som bildats att meddela ordningsföreskrifter för de gemensamma anläggningarna (exempel trapphus, tvättstuga). Regeln gäller samfälligheter kopplade till ägande av tredimensionella fastigheter. Föreningsmedlem skall följa de regler som föreningen meddelar i stadgarna för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom samfälligheten (jämför hyresrätt och bostadsrätt). Medlemmen ansvarar för personer som hör till dennes hushåll, gäster, personer inrymda hos denne och personer som utför arbete för dennes räkning. Föreningen för talan om föreläggande vid vite. 12 Legal# _1.PPT

13 Sanktioner mot störningar från en ägarlägenhet eller störningar vid nyttjande av samfällighetens egendom Talan förs i allmän domstol mot ägaren av den ägarlägenhet där störningarna pågår. Förläggande mot ägaren att tillse att störningarna upphör. Vite kan kopplas till föreläggandet (enda sanktion). Det ovan sagda följer av befintligt regelverk. I bostadsrättslagen finns bestämmelser om tillsägelse och underrättelse några sådana har inte införts. I hyreslagen och bostadsrättslagen anges att sådana ärenden ska hanteras skyndsamt. Ansvar för rättegångskostnader. Regeringen menar att det är möjligt att detta inte är tillräckliga för att komma till rätta med störningar skäl att följa utvecklingen och senare undersöka om det finns behov av ytterligare åtgärder. 13 Legal# _1.PPT

14 Samfälligheten Ägarlägenheter skall tillförsäkras nödvändiga rättigheter. I första hand skall gemensamhetsanläggningar skapas (prövas dock i det enskilda fallet). Skapas samfällighet skall den förvaltas av samfällighetsförening. Inga nya regler om förvaltningen av samfälligheter som säkrar rättigheter för ägarlägenheter införs. Dock gäller de redan gällande reglerna om obligatorisk fondering och upprättande av underhållsplan. Andelstal fastställs efter fastighetsägares nytta. Föreningen bildas genom antagande av styrelse och stadgar. 14 Legal# _1.PPT

15 Styrelse, föreningsstämma och röstningsregler Styrelsen i samfällighetsföreningen företräder samfällighetsföreningen och tecknar dess firma. Föreningsstämman utser styrelse och beslutar i övergripande frågor såsom uttaxering av bidrag. Medlem har rösträtt på föreningsstämman. En röst per medlem oaktat andelstal och hur många delägarfastigheter medlemmen äger. Vid frågor av ekonomisk betydelse gäller andelstalen om så begärs. Minoritetsskyddsregel 20%. Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Anser medlem att beslut taget på stämma är felaktigt kan han klandra detta genom att väcka talan hos fastighetsdomstolen. Problem att bygga nya ägarlägenheter på befintliga byggnader? 15 Legal# _1.PPT

16 Avgifter/Uttaxering av bidrag Samfällighetsföreningen har att uttaxera bidrag för dess drift om så behövs. Uttaxering skall täcka kostnaderna för förvaltningen av samfälligheten, fondering osv som inte täcks på annat sätt. Debiteringslängd framtas och godkänns. Stämman beslutar om uttaxering Normalt en gång per år. Beslutet direkt verkställbart Kronofogdemyndigheten. Extra ordinär utdebitering Klara och förfallna fordringar. Styrelsen ansvarig att så sker annars blir ledamöterna solidariskt ansvariga. 16 Legal# _1.PPT

17 Skattefrågor - Samfällighetsförening Inget eget skattesubjekt (undantag finns). Inkomster och utgifter fördelas på delägarna. Delägarna får således göra avdrag för föreningens ränteutgifter. Föreningens eventuella ränteinkomster beskattas hos delägarna om inkomsterna överstiger 600 kr per medlem. Detta betyder att det är förmånligare för samfällighetsförening att uppta lån än vad det är för en bostadsrättsförening men det är dyrare att spara pengar i samfällighetsförening. 17 Legal# _1.PPT

18 Samfällighetsförenings möjlighet att uppta lån Samfällighetsföreningen har möjlighet att uppta lån utan säkerhet. Detta är möjligt då uttaxerade bidrag enligt lagen om förvaltning av samfälligheter har bästa förmånsrätt i de delägande fastigheterna. Föreningens tillgång till medel för att betala en skuld är därigenom tryggad. Föreningen uttaxerar amortering och ränta. Lagen om förmånsrätt för fordringar enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. När borgenär kräver föreningen är styrelsen skyldig att ta ut erforderliga medel av medlemmarna genom uttaxering. Beslut om uttaxering av bidrag är direkt verkställbart hos kronofogdemyndighet vid utebliven betalning från delägare. Förutsätter dock korrekt beslut om utaxering. Utmätning måste ske inom ett år. 18 Legal# _1.PPT

19 Byggnation och finansiering i uppförandeskedet Regler om byggfelsförsäkring vid uppförande av flerbostadshus skall gälla vid byggnation av ägarlägenheter. Skyddsregler i konsumenttjänstlagen vid uppförande av småhus inte tillämpliga. Troligtvis kommer överlåtelse av luftfastighet med ett därtill kopplat entreprenadavtal att vara en vanlig lösning. Finansiering av byggnationen har inte varit föremål för diskussion inför införandet. Överlåtelse av luftfastighet ger lägre stämpelskatt. Inget krav på en ekonomisk plan. Förhands- och optionsavtal kan inte användas som vid bostadsrätt. 19 Legal# _1.PPT

20 Slutsatser Formella skillnader mellan bostadsrätter och ägarlägenheter - viktigast är: -uthyrning. -försäljning utan insållning. Frågan är om reglerna att få bukt med störningar är tillräckliga? Röstningsreglerna i samfällighetsförening kan motverka tillbyggnation av ägarlägenheter på befintliga byggnader. Bostadsrättsföreningen har en omfattande och detaljrik lagstiftning Ägarlägenheter kommer endast att ha lagen om förvaltning av samfälligheter och 3 kap jordabalken. 20 Legal# _1.PPT

21 Mannheimer Swartling Advokatbyrå Välkomna att kontakta oss om ni har frågor! Advokat Jesper Prytz / Advokat Lars Gahnström / Legal# _1.PPT

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL

Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL Finns en tydlig koppling mellan lag om förvaltning av samfälligheter och anläggningslagen. 1 SFL är dock tillämplig på fler samfälligheter:

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Bilaga 14. Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981. Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322

Bilaga 14. Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981. Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322 Bilaga 14 Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981 Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322 Äganderätt till lägenhet 195 Äganderätt till lägenhet Av docent ANDERS VICTORIN

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar

Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar Johannes Dahlström Viktor Skult 2013 Johannes Dahlström & Viktor Skult Författarna har gemensamt bidragit till hela examensarbetet. Institutionen

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Examensarbete med praktik Fastighetsrätt, 30 högskolepoäng Författare: Maria Bramfeldt Handledare:

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer