Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm"

Transkript

1 Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Unikt erbjudande från Fiberstaden att ansluta sig till bredband före den 31 januari 2015! I anslutning till det avtal som föreningen överenskommit med Fiberstaden erbjuder nu Fiberstaden Långvinds fastighetsägare att ansluta sig till en kostnad av kr istället för ordinarie avgiften på kr om man tecknar sig före den 31 januari Erbjudandet gäller för de fastigheter inom GA2 som får nya vattenserviser och där samförläggning sker med Fiberstaden. Utöver anslutningsavgiften tillkommer den egna grävningen på tomten in i huset. Möjlighet finns även att delbetala anslutningsavgiften med 298 kr/mån. Bifogat hittar du anmälningsblanketterna som skickas till Fiberstaden före den 31 januari Nyhet abonnemang anpassat till fritidsboende! En nyhet är Fiberstaden erbjuder ett abonnemang speciellt anpassat för fritidsboende. I korthet innebär det att man som kund kan abonnera under kortare perioder, dock minst en månad i taget utan extra avgifter. Bredband till övriga fastighetsägare Flera fastighetsägare som inte får nya vattenserviser och som då inte berörs av Fiberstadens erbjudande har hört av sig om möjligheten att ansluta sig till bredband. Styrelsen ska utreda möjligheten och har ambitionen att till stämman i sommar komma med ett motsvarande erbjudande till övriga fastighetsägare. Tills vidare är det viktigt att alla som är intresserade av bredbandsanslutning anmäler detta till så att vi vet hur många som är intresserade. Lägesrapport från vintervattenprojektet Efter en lite trög start så rullar vintervattenprojektet vidare som planerat. Det har varit en hel del vatten vid Saltpannevägen upp mot Tjäderstigen men nu är detta avklarat. Vid Orrstigen fanns en del berg och där har entreprenören lagt en isolerad låda istället för att spränga. Vill du ha mer information, maila till

2 Information om anmälning till vintervatten inom Ga2 Inom Ga2 är det 268 st som idag har sommarvatten. Av dessa har nu hittills 165 st anmält att de vill ha vintervatten. När det pågående vintervattenprojektet är färdigt kommer driftskostnaden för vattensystemet att huvudsakligen bestå av plombering av sommarvattenventilerna över vintern samt borttagning av plomberingen på våren. För att minimera denna kostnad är det bra om så många som möjligt anmäler sig för vintervatten. Har man anmält sig för vintervatten men vill behålla sommarvattnet tills vidare kan man förlänga sommarsäsongen om vädret så tillåter. Det är dessutom en fördel om man vill sälja sin fastighet i framtiden då köparen inte behöver betala någon anslutningsavgift. Nya köpare idag föredrar en anslutning till föreningens vintervattensystem framför att ha egen brunn. I år är det många som anmält sig vilket innebär en låg kostnad per fastighet för registrering hos Lantmäteriet. En anmälan gör man på följande sätt: 1. Betala omgående in mellanskillnaden 450 kr i fondering för vintervatten för detta år på föreningens plusgirokonto För kommande år blir den årliga fonderingen 1500 kr i stället för 1050 kr. 3. En registreringsavgift till Lantmäteriet tillkommer. För anmälningar i år blir avgiften 2500 kr dividerat med antal sökande efter att förrättningen vunnit laga kraft (f n 21 st) plus kr per fastighet. Denna avgift debiterar jag ut vid nästa års utdebitering. Om man anmäler sig om några år riskerar man att få betala hela registreringsavgiften själv, dvs 2500 kr plus kr. Dessutom får man betala fonderingsskillnaden om 450 kr för varje år som gått uppräknad med ränta på ränta, dvs efter 5 år blir detta 2911 kr och efter 10 år 5764 kr vid 3% ränta. OBS! Ni som ännu inte anmält er e- postadress till mig, v g gör det så fort som möjligt! Kassör Sven Sjöberg Tel.: E-post: Långvind den 17 november 2014 Styrelsen 2. Fyll i blanketten om ändrat andelstal som finns på hemsidan under Föreningen Vintervatten och skicka den så fort som möjligt till Sven Sjöberg, Storsegelgatan 4, Västerås.

3 Fiberstaden AB Bredbandsanslutning till Hudiksvalls stadsnät Kontrakt privatperson Mellan, å ena sidan, Fiberstaden AB, med organisationsnummer och adress Trädgårdsgatan 4, Hudiksvall, (nedan kallat Fiberstaden ) samt, å andra sidan, nedan angiven kund, (nedan kallad Kunden ) har denna dag följande kontrakt upprättats. Kunduppgifter Namn Personnummer Telefon nr. dagtid Telefon nr. kvällstid Installationsadress Postnummer, ort Fastighetsbeteckning E-post Nuvarande adress/faktureringsadress: Samma som ovan Adress Postnummer, ort BAKGRUND A. Fiberstaden tillhandahåller anslutning till Hudiksvalls stadsnät ( Stadsnätet ). Kunden äger en fastighet (eller tomträtt) som kan komma att anslutas till Stadsnätet. Genom tillgång till Stadsnätet kan Kunden själv beställa de tjänster som tillhandahålls av olika leverantörer i Stadsnätet; exempelvis bredband, telefoni och tv. B. En förutsättning för att anslutning ska kunna installeras för Kunden är att tillräckligt många kunder har beställt anslutning så att det är ekonomiskt försvarbart för Fiberstaden att bygga ut Stadsnätet i det område som Kunden har sin fastighet. Först när sådant beslut har fattats kan för Kundens fastighet närmaste punkt för anslutning till Stadsnätet ( Överlämningspunkten ) och tiden för färdigställande bestämmas. Överlämningspunkten kan vara i ett skåp ovan mark, i en brunn eller på annan av Fiberstaden anvisad plats. Kunden ska själv gräva för anslutningen från Överlämningspunkten till bostadsbyggnaden på fastigheten. C. Genom detta kontrakt avtalar Fiberstaden och Kunden om att Fiberstaden ska installera en anslutning till Stadsnätet för Kundens fastighet i enlighet med vad som anges nedan. SÅLUNDA HAR PARTERNA NU KOMMIT ÖVERENS OM FÖLJANDE

4 Sida 2 av 3 1 Arbetets omfattning och arbetsordning 1.1 Bifogad handbok, se bilaga 1, ( Handboken ), beskriver installationen och utgör avtalsinnehåll. Om uppgifter i detta kontrakt och Handboken strider mot varandra ska uppgifterna i detta kontrakt äga företräde framför uppgifterna i Handboken. Arbetet kommer att utföras i följande ordning. 1.2 Beslut om grävning fattas av Fiberstaden. 1.3 Fiberstaden underrättar Kunden skriftligen om placeringen av Överlämningspunkten och att beslut om grävning har fattats. 1.4 Fiberstaden tillhandahåller Kunden kanalisation och sökband som Kunden gräver ned mellan Överlämningspunkten och Kundens byggnad i enlighet med de instruktioner som anges i Handboken. 1.5 Fiberstaden borrar för kanalisation in i byggnaden. 1.6 Fiberstaden levererar och monterar fibertermineringsbox och mediaomvandlare inne i byggnaden. 1.7 Fiberstaden ansluter optisk fiber mellan Överlämningspunkten och fibertermineringsbox samt mediaomvandlare. Dessutom aktiverar Fiberstaden mediaomvandlare. Genom utförandet av dessa åtgärder är installationen att betrakta som färdigställd. Där mediaomvandlare ska placeras ska det finnas tillräckligt utrymme för placeringen. 1.8 Kunden återställer själv byggnad och mark efter installationen. 2 Tider 2.1 Detta kontrakt gäller under en tid av ett år efter att det undertecknats av båda parter ( Avtalstiden ). Kunden förbinder sig att motta anslutning till sin fastighet inom denna tid. 2.2 Leveranstiden är sex månader från det att beslut om grävning och bestämning av Överlämningspunkten fattats av Fiberstaden och Kunden underrättats om detta. 2.3 Färdigställande inom Leveranstiden förutsätter att Kunden i rätt tid utfört de åtgärder som åligger denne enligt detta kontrakt. 2.4 Vidare förutsätter färdigställande inom leveranstiden att väderförhållandena är tjänliga för grävning. Exempel på väderförhållande som inte är att betrakta som tjänligt är när det är tjäle i marken. 3 Anslutningsavgift 3.1 Avgiften för anslutningen till Stadsnätet är kr inklusive moms. (Introduktionserbjudande kr) Avgiften betalas mot faktura, om ej annat är överenskommet, när anslutningen är färdigställd i enlighet med vad som anges i punkten 1.7 ovan.

5 Sida 3 av 3 4 Äganderätt m.m. 4.1 Fiberstaden har kvar äganderätten till mediaomvandlaren även efter monteringen. 4.2 Hudiksvalls Stadsnät äger kanalisationen fram till Kundens fastighetsgräns, fastighetsägaren äger kanalisationen från fastighetsgränsen och på sin fastighet. 4.3 Fiberstaden har i vart fall rätt att vid varje tillfälle även efter Avtalstidens utgång uppdatera programvaran som följer med anslutningen. 5 Villkor 5.1 Anslutning enligt detta kontrakt är villkorat av att Fiberstaden fattar beslut om grävning för utbyggnad av Stadsnätet inom Avtalstiden. Om inte sådant beslut fattas inom Avtalstiden upphör detta kontrakt att gälla. Om kontraktet upphör att gälla av den orsaken ska inte någon av parterna utge skadestånd till den andre. Vänligen markera önskat betalningsalternativ och godkänn avtalsvillkor Introduktionserbjudande kr inkl moms För att ta del av detta erbjudande skall avtalet vara Fiberstaden tillhanda senast Betalning av hela beloppet, kr inkl moms Faktura, 30 dagar Delbetalning 298 kr/mån i 36 mån. Totalkostnad kr, därav ränta 729 kr (5%). Ordinarie anslutningsavgift kr inkl moms Anslutningsvgift för avtal inkomna eller senare Betalning av hela beloppet, kr inkl moms Faktura, 30 dagar Delbetalning, 375 kr/mån i 36 månader Totalkostnad 13461,50 kr, därav ränta 961,50 kr (5%). Jag har tagit del av och godkänner Allmänna avtalsvillkor privatkund Ort, datum Ort, datum Underskrift, Kund Underskrift, Fiberstaden AB Namnförtydligande Namnförtydligande Bia Larsson Av detta avtal har två originalexemplar upprättats och utväxlats mellan parterna.

Hej Fiberintressenter!

Hej Fiberintressenter! Hej Fiberintressenter! Nu har det blivit dags att teckna avtal om fiberanslutning. Bifogat finner du anslutningsavtal för den eller de anslutningar du anmält intresse för. Läs igenom och fyll i dina uppgifter

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Mer fiber till Svenstorp!

Mer fiber till Svenstorp! 2015-04-21 «FÖRNAMN_FASTÄGARE» «EFTERNAMN_FASTÄGARE» «LAGFAREN_ÄGARE_ADR» «POSTNR» «POSTORT» Mer fiber till Svenstorp! För det första vill jag passa på att tacka för att jag fick träffa er i Församlingshemmet

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015

Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015 Valdemarsro villaförening - Fiberinformation Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015 I december 2014 fick ni en enkät i brevlådan. Enkäten syftade till att undersöka intresset

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Nu finns chans till fiber i Påarp!

Nu finns chans till fiber i Påarp! 2014-10-29 «Förnamn» «Efternamn» «Postadress» «Postnr» «Ort» Avser fastighet: Båstad, «Fastighets_bet». Nu finns chans till fiber i Påarp! Är du intresserad av att få driftsäkert och snabbt internet, TV

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLMÄNT - BAKGRUND Vem har beslutat att Hemlunda ska ha kommunalt vatten och avlopp och vad innebär det? Kommunfullmäktige i Piteå beslutade

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 EXEMPEL 8A Arbetspapper Avtal om fastighetsanslutning 20xx-xx-xx Avtalet är upprättat mellan Bredbys fiberförening med organisationsnummer xxxx (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående

Läs mer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer 1(5) PFEF_Avtal_FA_150604. Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Avtal om anslutning till fibernät

Avtal om anslutning till fibernät Avtal Avtalet är upprättat mellan Rindö Fiber ek. för. fiberförening med organisationsnummer 76 96 27-36 01 (nedan kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (nedan kallad Medlemmen).

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Dagordning extra stämma 120216 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare inklusive information

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer