Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer"

Transkript

1 1(5) PFEF_Avtal_FA_ Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad Medlemmen) i syfte att ansluta fastigheten (i fortsättningen kallad Fastigheten) till Föreningens fibernät (i fortsättningen kallad Fibernätet). Medlem och fakturaadress Namn Personnummer eller organisationsnummer Adress Postnummer Postort Land (om ej Sverige) Telefon Mobiltelefon E-postadress Ansluten fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetens adress om annan än till Medlem Postnummer Ort Kontaktperson om annan än till Medlem Telefon kontaktperson E-postadress kontaktperson Val angående anslutning: Jag önskar antal extra, sekundära anslutningar till samma Fastighet (inom tomten). Beskrivning primär byggnad Beskrivning sekundär/a byggnad/er samt avstånd till den primära byggnaden..

2 2(5) Allmänt Föreningen avser att bygga och driva ett optiskt fibernät som består av kanalisation, fiberkabel, skarvbrunnar och övrig utrustning, dvs. Fibernätet. Den del av Fibernätet, som används gemensamt av medlemmarna, ska finansieras av Föreningens egna kapital, dvs. de insatser medlemmarna ska tillskjuta, samt av eventuella lån och externa stödmedel och Fibernätet kommer därmed att utgöra en anläggningstillgång hos Föreningen. Beslut att bygga Fibernätet tas av Föreningens styrelse baserat på antalet medlemmar i Föreningen, eventuellt beviljade lån, beviljade bidrag samt offert/er från entreprenör/er. Bedömer däremot Föreningens styrelse att det inte är möjligt att bygga nätet till den kostnad som planerats, kommer en extra föreningsstämma att inkallas för att besluta om åtgärder. Definitioner av begrepp Kommunikationsoperatör: Det Fibernät som Föreningen avser bygga är ett s.k. passivt nät, dvs. en optisk fiberkabel som kräver belysning för att kunna vidarebefordra en optisk signal. Denna belysning står en Kommunikationsoperatör för. Avlämningspunkt: En punkt vid Medlemmens tomt vid Fastigheten där ansvaret för grävning övergår mellan Föreningen och Medlemmen. Anslutningspunkt: Den punkt inne i Fastigheten där fiberkabeln ansluts till en mediaomvandlare och eventuellt annan teknisk utrustning. Mediaomvandlare: Utrustning för omvandling av den optiska signalen i fiberkabeln till en datasignal som kan användas av den utrustning som Medlemmen kan ansluta till Fibernätet. Användarnod: Den punkt inne i Fastigheten där Medlemmens utrustning (dock inte mediaomvandlare) kopplas på Fibernätet. Kan jämställas med det s.k. första jacket i en traditionell kopparledning för fast telefoni. Avtalsvillkor Föreningens åtagande 1. Föreningen svarar för att ansluta byggnad/er på Medlemmens Fastighet enligt ovan till Föreningens gemensamma Fibernät vid en avlämningspunkt som Föreningens styrelse bestämmer efter samråd med Medlemmen. Föreningen tillhandahåller nätkapacitet i första hand för bredband, fast telefoni och TV och upprättar avtal med en Kommunikationsoperatör. 2. Föreningen svarar för grävning fram till avlämningspunkten, för allt material fram till en användarnod i Fastighetens byggnad/er, för avslutning av fiberkabel och anslutning av mediaomvandlare i överenskommen byggnad/er samt för funktionsprovning av det passiva fibernätet. Medlemmens åtagande 3. Medlemmen har läst och accepterat Föreningens stadgar, betalt Föreningens årsavgift samt en första del av insatsen om 100 kronor. 4. Medlemmen ska under byggnationen av Fibernätet ställa upp med ideellt arbete motsvarande 2 arbetsdagar à 8 timmar, antingen personligen eller genom ersättare och på

3 tider som maximalt gynnar byggnationens framskridande. Om detta inte uppfylls kan Medlemmen komma att debiteras för uteblivna arbetsdagar enligt Föreningens styrelses beslut. 5. Medlemmen svarar för grävning för kanalisationsrör på egen tomt från anslutningspunkten i byggnaden/byggnaderna till avlämningspunkten vid det gemensamma Fibernätet samt för väggenomföring av den optiska kabeln fram till anslutningspunkten där mediaomvandlaren ska installeras, allt enligt Föreningens rekommendationer och tidplan. 6. Medlemmen bestämmer plats för användarnod och anslutningspunkt i Fastighetens byggnad/er, ser till att jordat eluttag finns vid anslutningspunkten samt svarar för montering av mediaomvandlare enligt Föreningens anvisningar och tidplan. 7. Medlemmen är ekonomiskt ansvarig för fysiska skador på material och utrustning som ingår i Fibernätet inom den egna tomten, dvs. från avlämningspunkten till anslutningspunkten. 8. Den utrustning Medlemmen ansluter till Fibernätet ska vara godkänd för ändamålet. 9. Medlemmen får inte manipulera eller belasta Fibernätet på ett onormalt sätt. 10. Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela ut sin tillgång till Fibernätet utanför Fastighetens gränser. 3(5) Insats och avgifter 11. Medlemmen åtar sig att betala en insats för byggnation av Fibernätet. Medlemmen är inte skyldig att tillskjuta en högre insats än det högsta beloppet enligt 6 i Föreningens stadgar. Storleken på insatsen fastställs efter projektering och upphandling. En delinbetalning av insatsen om 3500 kronor ska ske senast den 15 oktober För vidare delinbetalningar, se bilaga A. 12. Medlemmen ska enligt Föreningens stadgar 7 betala en anslutningsavgift för byggnad/er på Medlemmens Fastighet. För den primära byggnaden gäller: a. Anslutningsavgiften är 125 kronor om Medlemmen undertecknar detta avtal senast den 31 augusti b. Anslutningsavgiften är 1250 kronor om Medlemmen undertecknar detta avtal under tiden från den 1 september 2015 till och med slutdatumet för ansökan om statligt bidrag. c. Anslutningsavgiften är individuellt anpassad om Medlemmen undertecknar detta avtal efter passerat slutdatum för ansökan om statligt bidrag och motsvarar kostnaden för byggnation av fibernät enligt punkt 2 från Medlemmens avlämningspunkt och fram till en möjlig punkt för påkoppling på Fibernätet. Anslutningsavgiften för en sekundär byggnad är 5000 kronor oavsett tidpunkt som Medlemmen undertecknar detta avtal. Anslutningsavgiften betalas mot faktura. 13. Medlemmen ska betala en nätavgift för att Föreningen fortlöpande tillhandahåller nätkapacitet i Fibernätet. Avgiften ska också täcka Föreningens kostnader för administration, drift och underhåll, värdeminskning m.m. Avgiften fastställs fortlöpande av Föreningens styrelse.

4 4(5) Nätavgiften betalas mot faktura. Andra betalningssätt kan avtalas. Avtalets giltighet 14. Detta avtal ska gälla under den tid Medlemmen är medlem i Föreningen. 15. Medlemmen kan få avtalet att upphöra, antingen genom att säga upp medlemskapet och därmed gå ur Föreningen enligt dess stadgar, eller genom att insatsen förvärvas av annan som söker och beviljas medlemskap av Föreningens styrelse, en s.k. tillträdande Medlem. 16. Den tillträdande Medlemmen övertar, vid förvärvande av en Fastighet enligt punkt 15, detta avtal genom att denne anger kontaktuppgifter och signerar den utträdande Medlemmens avtal. 17. Föreningen kan få avtalet att upphöra, antingen genom att häva avtalet på grund av allvarligt brott mot villkoren i detta avtal, t.ex. om åtagandena enligt punkterna 7, 8, 9 och 10 inte fullföljs, eller genom att enligt Föreningens stadgar 8 utesluta Medlemmen ur Föreningen. 18. Föreningen eller Medlemmen har rätt att häva detta avtal om anläggandet av Fibernätet inte kan fullföljas inom de ekonomiska ramar och de villkor som förutsattes när Fibernätet projekterades och att avvikelsen kommer att bli betydande. Övrigt 19. Föreningen äger rätt att stänga av leveransen av nätkapacitet om betalning av avgifter och insatser inte skett inom den tid Föreningens styrelse beslutat. Avstängningen kan upphöra efter beslut av styrelsen. 20. Medlemmen har inte rätt att få förekommande avgifter reducerade angående punkterna 17 och 19. En eventuell återanslutningskostnad betalas av Medlemmen. 21. I den mån Föreningen inte kan fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som Föreningen inte rår över kan Föreningen inte göras ansvarig för därav föranledd skada. 22. Tvister med anledning av detta avtal eller dess tillämpning skall slutligt avgöras enligt svensk lag av allmän domstol. Till detta avtal hör bilaga A.

5 5(5) Detta avtal har upprättas i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Ort och Datum Ort och Datum Medlems underskrift Firmatecknare för. Firmatecknare för Organisationsnummer Bankgiro Epost Hemsida

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 05

Elanslutningsvillkor AV 05 Elanslutningsvillkor AV 05 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa villkor skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbrukningsplats till ett eldistributionsnät

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer