Skaftö fiber Ekonomisk Förening org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106"

Transkript

1 Till våra medlemmar i Skaftö Fiber Skaftö Fiber har glädjen att informera om att vi tillsammans med Empower ämnar börjar gräva för fiberkabel inom en snar framtid.. För de medlemmar som inte var med på årsstämman kommer här lite information Efter att fått information om att Östersidan också betraktas som tätort, vid sidan av Grundsund och Fiskebäckskil,(inga bidrag möjliga) så började styrelsen arbeta för en lösning utan hänsyn taget till bidrag. Efter information från den tänkta entreprenören, om möjligheten att sälja ut fibernätet till Skanova för 9000 kr per fastighet, såg vi en möjlighet att kunna komma under kr per anslutning. Detta oavsett om vi får lov att tillgodogöra oss moms eller inte. ( momsfrågan är inte prövad tidigare) För detta förslag fick vi stämmans godkännande. En annan förutsättning, för att priset skall kunna hållas, är att det blir minst 450 anslutande medlemmar. Vi måste under dessa förutsättningar gå ut till er och be er om att skriva under ett anslutningsavtal, så att vi åtminstone vet hur många som är intresserade, baserat på nedan nämnda prislapp. Vi arbetar under tiden på att få ett kontrakt som säkerställer projektets genomförande. Det bifogade anslutningsavtalet ska vara föreningen tillhanda senast Viktigt: ange korrekt fastighetsbeteckning! Empower har informerat om att för avtal som kommer in senare är 5 augusti kommer avgiften att höjas med ca kr. Efter att grävning passerat er tomt kan föreningen ej längre garantera anslutning. Kostnaden per medlem för fiberanslutningen planeras att uppgå till cirka kr under förutsättning att grävning kan ske enligt plan. Vi förutser emellertid inga stora hinder i genomförandet. Slutavräkning kommer att ske när projektet är klart under Betalning ska ske med kr den 1 oktober kr den 1 december och sluträkning ca kr den 1 maj För den som betalar kr i en post erhålls en rabatt på 300 kr. Faktura kommer att skickas till Er från föreningen. Arbeten på den egna tomten avtalas direkt med entreprenören och faktureras direkt till respektive medlem. Varje medlem väljer själv vilket tjänsteutbud som önskas. Telia Soneras kommunikationsoperatör Zitius erbjuder ett stort utbud. Genom Zitius kan Du dessutom välja årsabonnemang eller delårsabonnemang. Vi har skickat detta meddelande via e-post eller vanlig post. För Er som inte har skrivare finns avtal att hämta i Grundsund hos Hannas i Hamnen, Hannas i Krögen eller hos Skaftö Golfklubb, Golfshoppen. Avtalen kan hämtas från den 15 juli. Ni har säkerligen bekanta eller grannar som ännu ej är med i Skaftö Fiber. Var med och påverka så blir det billigare för alla. Eftersom det är viktigt både för er själva och andra att avtalet returneras i tid, dröj inte. Hälsningar Styrelsen i Skaftö Fiber, c/o Colliander, Hilmers Lid 1, Fiskebäckskil

2 Avtal om fastighetsanslutning 2015_ - - Avtalet är upprättat mellan Skaftö Fiber ekonomisk förening org. nr (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad Medlemmen). Medlemmen Namn Personnr, Organisationsnr eller Födelsedatum Adress Postnummer Postort Land (om ej Sverige) Telefon Mobiltelefon Epostadress Byggnader som skall anslutas på fastigheten: Detta avtal gäller anslutning av nedanstående fastighet (i fortsättningen kallad Fastigheten) till Skaftö Fiber ekonomiska förenings fibernät för bredband. Fastigheten Fastighetsbeteckning Jag är även intresserad att ansluta mig om priset blir kr (kryss i rutan) Jag har tagit del av avtalsvillkoren vilka jag härmed godkänner Skaftö Skaftö Underskrift För Skaftö Fiber Namnförtydligande Namnförtydligande

3 1. Bakgrund och syfte Föreningen ska anlägga och driva ett optofiber baserat data nät, nedan kallat Fibernätet. Via Fibernätet kommer medlemmarnas fastigheter att vara anslutna till av Föreningen vald Kommunikationsoperatörs (KO) nät och därifrån vidare ut i världen. Föreningen förbereder och dimensionerar Fibernätet så att minst en anslutning till detta möjliggörs för Fastigheten. Fibernätet består av kanalisation, fiberkabel, skarvbrunnar och övrig utrustning för ett komplett passivt nät. Föreningen kommer att via avtal med relevant KO hålla nätet aktiverat. Beslut om byggstart tas av styrelsen, baserat på bland annat undertecknade fastighetsanslutningsavtal, beviljade lån, beviljade bidrag samt offert(er) från entreprenör(er). 2. Anläggnings finansiering 2:1 Fibernätet finansieras av Föreningens egna kapital baserat på de insatser medlemmarna tillskjuter enligt 6 i Föreningens stadgar, eventuella lån samt externa stödmedel. 2:2 I den mån byggnationen finansierats med lån kan Föreningen, i syfte att betala tillbaka lånet (amorteringar) och täcka kostnaderna för detsamma (ränta mm), komma att ta ut en avgift som faktureras Medlemmen separat. 3. Anslutningsvillkor Föreningens åtagande 3:1.Föreningen ombesörjer installationen av Fibernätet. 3:2 Föreningen svarar för att ansluta överenskommen byggnad, på medlemmens Fastighet, till Föreningens Fibernät och att upprätthålla den anslutna fastighetens förbindelse med andra Fibernät samt fortlöpande tillhandahålla nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. 3:3 Föreningen svarar för allt material fram till byggnadens användarnod samt avslutning av fiberkabel. Föreningen tillhandahåller anvisningar och eventuella specialverktyg. 3:4 Föreningen står för alla grävarbeten med undantag för grävning på Fastighetens tomt. Medlemmens åtagande. 3:5 Medlemmen förbinder sig att utan krav på ekonomisk ersättning medge Föreningen rätt att, om så erfordras, på Fastigheten nedlägga ledning för Fibernät avsett för annan eller andra medlemmar. Sådan rätt ska regleras i särskilt Markupplåtelseavtal. 3:6 Överenskommen byggnad på medlemmens Fastighet ska anslutas till Föreningens stamnät vid den kopplingspunkt som Föreningen bestämmer. 3:7 Medlemmen svarar för grävning för kanalisationsrör på egen fastighet (från användarnoden till närmaste kopplingspunkt i Föreningens stamnät).

4 4. Användarvillkor 4:1 Den utrustning Medlemmen ansluter till Fibernätet skall vara godkänd för ändamålet. 4:2 Medlemmen får inte manipulera eller fysiskt skada Fibernätet på ett onormalt sätt. 4:3 Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela ut sin tillgång till Fibernätet utanför Fastighetens gränser. 4:4 Föreningen äger rätt att efter påminnelse tillfälligt stänga av Medlemmens förbindelse med Fibernätet om ovanstående villkor inte efterlevs. Åtgärden beslutas av styrelsen. Medlemmen har inte rätt att få förekommande avgifter reducerade på grund av avstängningen. Vid upprepade allvarliga förseelser har Föreningen rätt att häva detta avtal, se nedan. 5. Ägarbyten 5:1 När Medlem ska överlåta en ansluten fastighet ska denne, om det är möjligt, även överlåta sin andel i föreningen (se 3 kap. 3 lagen om ekonomiska föreningar). Därefter kan förvärvaren ansöka om medlemskap i Föreningen och, om detta beviljas, inträda som medlem i överlåtarens ställe. 5:2 Om andelen inte överlåts i samband med att fastigheten avyttras, eller om den överlåtits men förvärvaren inte ansöker om, respektive inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet i enlighet med stadgarna. Föreningen äger i detta fall rätt att frånkoppla fastigheten från Fibernätet. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastighet övergår till annan på grund av bodelning arv eller testamente (se 3 kap. 2 FL). 6. Drift och underhållsavgift. 6:1 Varje medlem ska löpande betala en Nätavgift till Föreningen. 6:2 Avgiften utgör ersättning för att Föreningen upprätthåller den anslutna fastighetens förbindelse med andra Fibernät, d.v.s. fortlöpande tillhandahåller nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Ersättningen ska täcka Föreningens kostnader för administration, underhåll, värdeminskning på Fibernätet m.m. 6:3 Avgiften fastställs fortlöpande av Föreningens styrelse och betalas i enlighet med dess stadgar. 7. Avtalets giltighet 7:1 Utgångspunkten för förhållandet mellan parterna är att detta avtal ska gälla under den tid Medlemmen är medlem i Föreningen. 7:2 För att avtalet skall vara relevant och giltigt krävs att man vid Föreningsstämma beslutat att genomföra planerat Fibernät enligt vid föreningsstämman antagna kostnader per fastighet. 7:3 Medlemmen kan bringa avtalet att upphöra, antingen genom att säga upp sitt medlemskap i Föreningen, enligt stadgarna, eller genom att andelen i Föreningen förvärvas av annan som beviljats medlemskap i Föreningen varvid rättigheter och skyldigheter på grund av medlemskapet och detta avtal övergår på förvärvaren. 7:4 Föreningen kan bringa avtalet att upphöra, antingen genom med omedelbar verkan häva avtalet på grund av upprepade allvarliga brott mot villkoren i detta avtal eller genom att utesluta Medlemmen ur Föreningen, varvid avtalet upphör att gälla när Medlemmen avgår ur Föreningen. 7:5 Föreningen har rätt att häva detta avtal om anläggandet av kommunikationsnätet inte kan fullföljas inom de ekonomiska ramar och de villkor som förutsattes när Fibernätet projekterades och att avvikelsen kommer att bli betydande.

5 8. Övrigt I den mån Föreningen inte kan fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständlighet som Föreningen inte råder över kan Föreningen inte göras ansvarig för därav föranledd skada. Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 EXEMPEL 8A Arbetspapper Avtal om fastighetsanslutning 20xx-xx-xx Avtalet är upprättat mellan Bredbys fiberförening med organisationsnummer xxxx (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej.

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej. Anslutningsavtal v.151004 - Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 20150801 Avtalet är upprättat mellan Starrkärrs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769628-4756 (i fortsättningen kallad

Läs mer

Avtal om anslutning till fibernät

Avtal om anslutning till fibernät Avtal Avtalet är upprättat mellan Rindö Fiber ek. för. fiberförening med organisationsnummer 76 96 27-36 01 (nedan kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (nedan kallad Medlemmen).

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Hej Fiberintressenter!

Hej Fiberintressenter! Hej Fiberintressenter! Nu har det blivit dags att teckna avtal om fiberanslutning. Bifogat finner du anslutningsavtal för den eller de anslutningar du anmält intresse för. Läs igenom och fyll i dina uppgifter

Läs mer

AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING

AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING Avtal om fastighetsanslutning 2013-09-07 Sida 1(5) AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING Mellan Siene-Horla-Kärtared Fiber ek. för. organisationsnummer 769626-8502 (i fortsättningen kallad föreningen ) och nedanstående

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer 1(5) PFEF_Avtal_FA_150604. Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad

Läs mer

/: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/

/: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/ /: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/ Hej, Under nästa vecka kommer vi tända upp fibernätet i Frillesås för de första 50st abonnenterna i Etapp 1 (Jägarevägen, Stockenvägen, Stamvägen

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Första upplagan, augusti 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening Sida 1 av 2 Bilaga 1 Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening 2011-xx-xx Jag ansöker om medlemskap i Bredbys fiberförening ekonomisk förening, organisationsnummer xxxxxx (nedan kallad Föreningen).

Läs mer

Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person.

Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person. Sidan 1 av 5 Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person. Avtal Detta avtal är upprättat mellan Namn: Personnummer: Adress: Postnr: Postort: Land:

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP Detta avtal gäller anslutning av nedanstående fastighet (i fortsättningen kallad Fastigheten) till Oleby NET fiberoptiska bredbandsnät. Avtalet är upprättat

Läs mer

Avtalsskrivning,för,Fiberanslutning, Havdhem,Fiber,Ekonomisk,Förening,!!!!! Det!krävs!tre!avtal!för!att!få!fiber!ansluten.!Notera!att!det!normalt!

Avtalsskrivning,för,Fiberanslutning, Havdhem,Fiber,Ekonomisk,Förening,!!!!! Det!krävs!tre!avtal!för!att!få!fiber!ansluten.!Notera!att!det!normalt! AvtalssivningförFiberanslutning HavdhemFiberEkonomiskFörening Detävstreavtalförattfåfiberansluten.Noteraattdetnormalt behövsenuppsättningavtalperfastighet(ejperbyggnad). Förbyggnaderpåofrigrundetc.vänligenkontaktaStyrelsen.

Läs mer

Avtal fiberanslutning till villa

Avtal fiberanslutning till villa Avtal fiberanslutning till villa Kunduppgifter Namn Faktureringsadress Fastighetsbeteckning/anläggning Postnr Ort E-post Mobiltelefon Telefon Gatuadress om annan än ovan Anslutning till och i fastighet

Läs mer

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Blankettsamling Ansökan Överlåtelse Ansökan Medlemskap i Förening Ansökan om Autogiro Handlingarna skickas till Väskinde Fiber /Eva Pettersson Väskinde Lilla Klintegårde

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

#Fiberhandboken 2.0. Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar

#Fiberhandboken 2.0. Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar #Fiberhandboken 2.0 Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Femte upplagan, september 2015 1 Förord När jag satte ihop den första upplagan av denna handbok 2012, så var det på önskemål

Läs mer

Avtal fiberanslutning till villa

Avtal fiberanslutning till villa Avtal fiberanslutning till villa Kunduppgifter Namn Faktureringsadress Fastighetsbeteckning/anläggning Postnr Ort E-post Mobiltelefon Telefon Gatuadress om annan än ovan Anslutning till och i fastighet

Läs mer

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som Fastighetsägare tecknar avtal med Munkfors kommun (benämnd som leverantören i detta dokument), org nr 212000-1801, med adress Smedsgatan

Läs mer

Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015

Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015 Valdemarsro villaförening - Fiberinformation Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015 I december 2014 fick ni en enkät i brevlådan. Enkäten syftade till att undersöka intresset

Läs mer