Hej Fiberintressenter!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej Fiberintressenter!"

Transkript

1 Hej Fiberintressenter! Nu har det blivit dags att teckna avtal om fiberanslutning. Bifogat finner du anslutningsavtal för den eller de anslutningar du anmält intresse för. Läs igenom och fyll i dina uppgifter på sida 1. Kryssa i det anslutningsalternativ du önskar och glöm inte att skriva under på sista sidan. Om du vill teckna avtal om flera anslutningar så ska det skrivas ett avtal per anslutning. Är du inte ägare till den fastighet du avser teckna avtal för så krävs ett godkännande från fastighetsägaren. Blankett för detta finns på Returnera två likalydande, påskrivna avtal till nedanstående adress senast måndagen den 15/ Vi återsänder därefter ett exemplar av avtalet till dig efter vår påskrift. Pjetteryd fiber ekonomisk förening Jan-Åke Gunnarsson Glädjelida Hagatorp Älmhult Till anslutningsavtalet hör föreningens stadgar. Dessa kan du ladda hem från eller hör av dig till någon kontaktperson enligt nedan så ser vi till så du får ett exemplar. För avtal som inkommer senare än 15/ förbehåller vi oss rätten att ta ut en extra avgift om det innebär merkostnader för hantering av anslutningen (ex. omprojektering). Vid tecknande av avtal och inbetalning av delbetalning åtar sig föreningen att arbeta för att ansluta fastigheten till en kostnad av max kr, enligt avtalet. Skulle vi inte lyckas hålla kostnadstaket innan så återbetalas delbetalningen på kr. Vår ambition är att kunna ansluta alla som är intresserade och vi kommer att arbeta med bidragsansökningar och att försöka få fler att ansluta sig för att kunna hålla nere kostnaderna. Det är därför viktigt att avtal tecknas. Om avtal inte tecknas så avförs fastigheten från vår lista och vårt arbete för den aktuella fastigheten läggs ner. Pjätteryds socken kommer förmodligen etappindelas i olika geografiska områden och grävningen att utföras område för område. Medlemmen står för grävning på egen tomt men föreningen tillhandahåller kanalisationsmaterial och instruktioner för grävning. Tomtgräns kan i vissa fall vara lite oklar, men principen är att föreningen vill undvika att gräva i gräsmattor, rabatter, stensättningar, under staket och stenmurar, o.d. Har du frågor om din tomtgräns så hör av dig till någon kontaktperson enligt nedan. Vill du att föreningen ombesörjer grävning på din tomt så kryssa i avsedd ruta på första sidan i anslutningsavtalet. Grävning kommer då att ske av den entreprenör som föreningen anlitar och med lämplig maskin. Kostnader för denna grävning kommer att debiteras medlemmen direkt från entreprenören. Har du frågor så är du välkommen att höra av dig! Styrelsen för Pjetteryd fiber ekonomisk förening Jan-Åke Gunnarsson Arne Johansson

2 Avtal om fastighetsanslutning till Pjetteryd fiber ek. för. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad Medlemmen). Pjetteryd fiber Nord ekonomisk förening org.nr Pjetteryd fiber Syd ekonomisk förening org.nr Medlemmen Namn 1 Person- eller organisationsnummer Namn 2 Adress Postnummer Postort Land (om ej Sverige) Telefon Mobiltelefon Epostadress Jag/vi vill få en fullständig anslutning till fastigheten enligt punkt 4a och 6a i anslutningsavtalet. Jag/vi önskar att av föreningen anlitad entreprenör ordnar grävningen på min tomt och fakturerar mig denna kostnad separat. Jag/vi vill få en förberedande anslutning till fastigheten enligt punkt 4b och 6b i anslutningsavtalet. Jag är inte ägare till fastigheten och bifogar därför godkännande från fastighetsägare (särskild blankett) Detta avtal gäller anslutning av nedanstående fastighet (i fortsättningen kallad Fastigheten) till Pjetteryd Fiber ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband (i fortsättningen kallat Byanätet). Fastigheten Fastighetsbeteckning Husnummer eller annan beteckning OBS! ett avtal per fastighet/anslutning! Avtal om fastighetsanslutning till Pjetteryd fiber ek. för. Sid 1/5

3 1. Bakgrund och syfte Föreningen ska anlägga och driva Byanätet. Via Byanätet kommer medlemmarnas fastigheter att vara anslutna till Älmhults kommuns stamnät för bredband och därifrån vidare ut i världen. Byanätet består av kanalisation, fiberkabel, skarvbrunnar och övrig utrustning för ett komplett nät. Föreningen äger Byanätet och kommer att via avtal med Älmhults kommun hålla Byanätet anslutet till kommunens stamnät. Beslut om byggstart tas av styrelsen baserat på bland annat undertecknade fastighetsanslutningsavtal, beviljade lån, beviljade bidrag samt offert(er) från entreprenör(er). 2. Anläggningens finansiering Byanätet finansieras av Föreningens egna kapital baserat på de insatser medlemmarna tillskjuter enligt 6 i Föreningens stadgar, eventuella lån samt externa stödmedel. Byanätet kommer därmed att utgöra en anläggningstillgång hos Föreningen. Medlemmen är inte skyldig att tillskjuta ett större belopp än det högsta beloppet enligt stadgarna. I den mån anskaffningskostnaden finansierats med lån kan Föreningen, i syfte att betala tillbaka lånet (amorteringar) och täcka kostnaderna för detsamma (ränta mm), komma att ta ut en avgift som inkluderas i Byanätsavgiften enligt 8 Föreningens stadgar. 3. Ägarbyten När Medlem ska överlåta en ansluten fastighet ska denne, om det är möjligt, även överlåta sin andel i föreningen (se 3 kap. 3 lagen om ekonomiska föreningar). Därefter kan förvärvaren ansöka om medlemskap i Föreningen och, om detta beviljas, inträda som medlem i överlåtarens ställe. Den nya medlemmen behöver inte betala insats, eftersom den redan har betalats av överlåtaren. Om andelen inte överlåts i samband med att fastigheten avyttras, eller om den överlåtits men förvärvaren inte ansöker om, alternativt inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet i enlighet med stadgarna. Föreningen äger i detta fall rätt att frånkoppla fastigheten från Byanätet. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastighet övergår till annan på grund av bodelning, arv eller testamente (se 3 kap. 2 lagen om ekonomiska föreningar). 4. Anslutningsvillkor Medlemskap För både fullständig- och förberedande anslutning krävs medlemskap i Pjetteryd fiber ek. för. Föreningens åtagande vid a) Fullständig anslutning Föreningen svarar för att ansluta en (1) byggnad med ett (1) fiberpar, på medlemmens Fastighet enligt ovan, till Föreningens Byanät och att upprätthålla den anslutna fastighetens förbindelse med kommunens stamnät samt fortlöpande tillhandahålla anslutning för bl.a. dataoch telekommunikation. Föreningen svarar för allt material fram till byggnaden samt installation, avslutning av fiberkabel och anslutning och montering av medieomvandlare i överenskommen byggnad på Fastigheten. Föreningen står även för alla grävarbeten med undantag av grävning på Fastighetens tomt. När Fastighetens anslutning är färdigställd äger Medlemmen den utrustning som Föreningen monterat inne i byggnad där avlämningspunkten finns (mediaomvandlare). Föreningen äger kabelrör och fiberkabel fram till den punkt där fiberkabeln ansluts till mediaomvandlaren. Avtal om fastighetsanslutning till Pjetteryd fiber ek. för. Sid 2/5

4 b) Förberedande anslutning Föreningen ansvarar för att plats förbereds i brunn och nod för att i framtiden kunna ansluta aktuell fastighet. Skyddsslang för fiberkabel läggs från närmsta brunn till en punkt så nära fastigheten som möjligt i den gemensamma ledningsgraven. Ingen separat grävning görs till den förberedda fastigheten. Vid framtida anslutning betalar den anslutande fastigheten verklig kostnad för anslutning av fastighe-ten (exempelvis grävning, material, projektering, Lantmäteriförrättning, etc.) dock minst kr utöver den tidigare inbetalda avgiften om kronor. Förberedande anslutning åläggs att årligen erlägga medlemsavgift, men betalar ingen Byanätsavgift. Medlemmens åtagande vid fullständig anslutning Överenskommen byggnad på Medlemmens Fastighet ska anslutas till Föreningens Byanät vid en kopplingspunkt som Föreningen bestämmer. Medlemmen bestämmer, i samråd med Föreningen, plats för medieomvandlare i byggnaden (lämpligen i närhet till ett jordat 230 V- uttag). Medlemmen svarar för grävning inklusive återfyllnadsmaterial för kanalisationsrör på egen tomt (från byggnaden till tomtgräns). Föreningen tillhandahåller anvisningar och material. Föreningen kan ordna så att anlitad entreprenör, mot ersättning enligt fastställd taxa, utför dessa grävningsarbeten. Medlemmen upplåter, utan intrångsersättning, mark för Föreningens ledningsdragning på fastighet som ägs av Medlemmen. Medlem som inte äger Fastigheten i detta avtal, svarar för att Föreningen kan göra ledningsdragning på Fastigheten utan intrångsersättning. Föreningen avser att, som ledningsägare, ansöka om ledningsrätt för Byanätet. Medlemmen ska ge Föreningen tillträde till byggnaden vid installation av fiber och mediaomvandlare. Medlemmen avtalar själv med tjänsteleverantörer om önskade tjänster. Föreningens anslutningsavtal innebär inte någon skyldighet att aktivera nätabonnemang eller tjänster. Aktivering sker när Medlemmen önskar. 5. Användarvillkor Den utrustning Medlemmen ansluter till Byanätet skall vara godkänd för ändamålet. Medlemmen får inte manipulera eller belasta Byanätet på ett onormalt sätt. Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela ut sin tillgång till Byanätet utanför Fastighetens gränser. Medlemmen ska erlägga avgifter enligt 7, och vid fullständig anslutning även enligt 8, i Föreningens stadgar. Föreningen äger rätt att efter påminnelse tillfälligt stänga av Medlemmens förbindelse med Byanätet om ovanstående villkor inte efterlevs. Åtgärden beslutas av styrelsen. Medlemmen har inte rätt att få förekommande avgifter reducerade på grund av avstängningen. Vid upprepade allvarliga förseelser har Föreningen rätt att häva detta avtal, se nedan. Avtal om fastighetsanslutning till Pjetteryd fiber ek. för. Sid 3/5

5 6. Insatser och Avgifter Medlemsinsats a) Fullständig anslutning Varje medlem ska till föreningen betala en insats för anslutning av byggnad på medlemmens fastighet enligt nedan: Delbetalning sker med SEK vid bindande anmälan och påskrivande av anslutnings-avtal. Ytterligare delbetalning om SEK betalas i samband med att grävning påbörjas för aktuell vägsträcka. Resterande SEK, upp till maxbelopp enligt 6 i stadgarna, inbetalas efter beslut och anmodan från styrelsen om det anses befogat. Insatsen betalas i enlighet med Föreningens stadgar. På insatsen betalas ingen moms. b) Förberedande anslutning Medlemmen ska betala SEK inklusive moms i avgift för förberedande anslutning av fastigheten. Avgiften betalas i enlighet med Föreningens stadgar. Byanätsavgift Varje medlem, som tecknat avtal om fullständig anslutning, ska löpande till föreningen betala Byanätsavgift. Avgiften utgör ersättning för att föreningen upprätthåller den anslutna fastighetens förbindelse med kommunens stamnät, d.v.s. fortlöpande tillhandahåller nätkapacitet för bl.a. data-och telekommunikation. Ersättningen ska täcka Föreningens kostnader för administration, underhåll, värdeminskning på Byanätet m.m. På Byanätsavgiften tillkommer moms. Avgiften fastställs fortlöpande av Föreningens styrelse och betalas i enlighet med Föreningens stadgar. 7. Avtalets giltighet Utgångspunkten för förhållandet mellan parterna är att detta avtal ska gälla under den tid Med-lemmen är medlem i Föreningen. Medlemmen kan bringa avtalet att upphöra, antingen genom uppsägning av medlemskapet, och upphör då samtidigt med att Medlemmen avgår ur Föreningen enligt stadgarna, eller genom att andelen i Föreningen förvärvas av annan som beviljas medlemskap, se ovan, varvid rättigheter och skyldigheter på grund av medlemskapet och detta avtal övergår på förvärvaren. Föreningen kan bringa avtalet att upphöra, antingen genom med omedelbar verkan häva avtalet på grund av upprepade allvarliga brott mot villkoren i detta avtal eller genom att utesluta Medlemmen ur Föreningen enligt stadgarna, varvid avtalet upphör att gälla när Medlemmen avgår ur Föreningen. Föreningen eller Medlemmen har rätt att häva detta avtal om anläggandet av Byanätet inte kan fullföljas inom de ekonomiska ramar och de villkor som förutsattes när Byanätet projekterades och avvikelsen kommer att bli betydande. 8. Övrigt I den mån Föreningen inte kan fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som Föreningen inte rår över kan Föreningen inte göras ansvarig för därav föranledd skada. Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Avtal om fastighetsanslutning till Pjetteryd fiber ek. för. Sid 4/5

6 Medlemmen har läst och accepterat Föreningens stadgar. Föreningens stadgar finns publicerade på Särskilda villkor Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Underskrifter Ort och datum Ort och datum Medlemmens underskrift Föreningens underskrift Medlemmens underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande/Namnförtydligande Avtal om fastighetsanslutning till Pjetteryd fiber ek. för. Sid 5/5