Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband."

Transkript

1 Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer , i fortsättningen kallad Föreningen, och nedanstående fysiska eller juridiska person, i fortsättningen kallad Medlemmen. Detta avtal gäller anslutning av nedanstående fastighet, i fortsättningen kallad Fastigheten, till Föreningens lokala fibernät för bredband, i fortsättningen kallat Byanätet. Medlemmen Namn Person- eller organisationsnummer Medlemsnummer Faktureringsadress Postnummer Postort Land (om ej Sverige) Telefon Mobiltelefon E-postadress Jag vill att fakturor och brev skickas till ovanstående e-postadress. Jag vill att fakturor och brev skickas till ovanstående faktureringsadress mot en portoavgift (f.n. 15 SEK/faktura). Fastigheten Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Jag beställer Fullständig anslutning av Fastigheten enligt kap. 3.1 och 6.1 i detta anslutningsavtal. Jag beställer ytterligare ( ) st Tilläggsanslutningar i ovanstående Fullständiga anslutning, enligt bilaga 1 till detta anslutningsavtal. Jag beställer ytterligare ( ) st Förberedande tilläggsanslutningar i ovanstående Fullständiga anslutning, enligt bilaga 1 till detta anslutningsavtal. Jag önskar att av Föreningen anlitad entreprenör ordnar grävningen på min tomt och fakturerar mig denna kostnad separat. Jag beställer Förberedande anslutning till Fastigheten enligt kap. 3.2 och 6.2 i detta anslutningsavtal. Jag beställer ytterligare ( ) st Förberedande tilläggsanslutningar i ovanstående Förberedande anslutning, enligt bilaga 1 till detta anslutningsavtal. Jag är inte ägare till Fastigheten och bifogar därför godkännande från fastighetsägare. 1 (6)

2 1 Bakgrund och syfte Föreningen ska anlägga och driva Byanätet; ett fiberoptiskt bredbandsnät för data- och telekommunikation (Internet, IPtelefoni, IP-TV, larm etc.). Via Byanätet kommer de anslutna fastigheterna att vara anslutna till Stamnätet; ett fiberoptiskt bredbandsnät för data kopplat till Internet. Byanätet består av kanalisation, fiberkabel, skarvbrunnar och övrig utrustning för ett komplett aktivt nät. Föreningen äger Byanätet och kommer att via avtal med stamnätsägaren (f.n. ElmNet) hålla Byanätet anslutet till Stamnätet. Beslut om byggstart tas av Föreningen baserat på bland annat antalet undertecknade avtal om fullständig fastighetsanslutning, beviljande lån, beviljade bidrag samt offert(er) från entreprenör(er). 2 Finansiering Byanätet finansieras av de insatser och avgifter som medlemmarna skjuter till enligt 6 och 8 i Föreningens stadgar, eventuella lån samt externa stödmedel. Byanätet kommer därmed att utgöra en anläggningstillgång hos Föreningen. Medlemmen är inte skyldig att tillskjuta en större insats än den högsta insatsen som anges i stadgarna. 3 Anslutningsvillkor För såväl fullständig som förberedande anslutning krävs medlemskap i Föreningen. Med Tomt avses i detta avtal ytan omkring Byggnaden som är avstyckad som tomt eller som på ett naturligt sätt avgränsas av gräsmattekant, staket, eller dyl. 3.1 Fullständig anslutning Fullständig anslutning, i fortsättningen kallad Full.Ansl., innebär att det till Tomten grävs och läggs kanalisation och fiber. Byggnaden, enligt definition i punkt 3.1.1, ansluts till Föreningens Byanät vid en kopplingspunkt som Föreningen bestämmer. Medlemmen bestämmer, i samråd med Föreningen plats där medieomvandlare installeras i Byggnaden (i markplan och i närhet till ett jordat 230 V eluttag). Föreningen har rätt att som ledningsägare ansöka om ledningsrätt för Byanätet på Fastigheten. För Full.Ansl. betalar medlemmen insats enligt punkt Föreningens åtagande Föreningen svarar för att ansluta en (1) överenskommen byggnad på Fastigheten, i fortsättningen kallad Byggnaden, med Föreningens Byanät, att upprätthålla Fastighetens förbindelse med Stamnätet samt att fortlöpande tillhandahålla nätkapacitet för bl. a. data- och telekommunikation. Åtagandet innefattar att: Föreningen står för alla grävarbeten, undantaget grävning på Fastighetens Tomt. Föreningen svarar för allt bredbandsmaterial fram till Byggnaden. Föreningen svarar för installation, avslutning av fiberkabel och anslutning och montering av medieomvandlare i Byggnaden. Föreningen svarar för att upprätthålla förbindelsen med Stamnätet. (Detta sker i första hand genom en av Stamnätsägaren upphandlad kommunikationsoperatör och regleras i avtal mellan Föreningen och Stamnätsägaren.) 2 (6)

3 3.1.2 Medlemmens åtagande Medlemmen ska betala insatser och avgifter enligt kap. 6. Medlemmen ansvarar för grävning inklusive återfyllnadsmaterial för kanalisationsrör på egen Tomt (från Byggnaden till Tomtgräns). Föreningen tillhandahåller anvisningar och material. Föreningen kan ordna så att av föreningen anlitad entreprenör, mot ersättning enligt fastställd taxa, utför dessa grävningsarbeten. Medlemmen ska, inom den tid Föreningen föreskriver, möjliggöra installation, avslutning av fiberkabel, anslutning och montering av medieomvandlare genom att färdigställa grävarbetet på den egna Tomten samt lämna tillträde till Byggnaden förutsatt att Föreningen lämnat besked om tidpunkten minst 4 veckor i förväg. Om Medlemmen ej kan uppfylla åtagandet i rätt tid svarar Medlemmen för den merkostnad som installation vid en annan tidpunkt än den som Föreningen angivit. Medlemmen upplåter, utan intrångsersättning, mark för Föreningens ledningsdragning på fastighet som ägs av Medlemmen. För det fall Medlemmen inte äger Fastigheten (hyresgäst/arrendator enligt 4 i Föreningens stadgar) svarar Medlemmen för att Föreningen får göra ledningsdragning på Fastigheten utan intrångsersättning. Medlemmen avtalar själv med tjänsteleverantörer om önskade tjänster (Internet, IP-telefoni, IP-TV, larm etc). Detta anslutningsavtal innebär dock inte någon skyldighet att aktivera abonnemang eller tjänster. Aktivering sker när Medlemmen önskar. 3.2 Förberedande anslutning Förberedande anslutning, i fortsättningen kallad Förb.Ansl, innebär att det skapas en plats i Byanätet för anslutning av Fastigheten i framtiden. Parterna är införstådda med att Förb.Ansl. endast innebär att Fastigheten har garanterad plats i systemet. En medlem med Förb.Ansl. har inte möjlighet att dra nytta av samordningsfördelar, bidrag mm om inte avtal om Full.Ansl. tecknas senast det datum som anges i Föreningens stadgar 8. För Förb.Ansl. betalar Medlemmen avgift enligt punkt Föreningens åtagande Föreningen åtar sig att förbereda plats i Byanätet så att Fastigheten i framtiden ska kunna anslutas. Föreningen svarar för att skyddsslang för fiberkabel läggs från närmsta brunn till en punkt så nära Tomten som möjligt i den gemensamma ledningsgraven. Ingen separat grävning görs till den fastighet som ska förberedas. Föreningen svarar för att plats för Fastigheten förbereds i brunn och nod Medlemmens åtagande Medlemmen ska betala avgifter enligt punkt 6.2. Medlemmen upplåter, utan intrångsersättning, mark för Föreningens ledningsdragning på fastighet som ägs av Medlemmen. För det fall Medlemmen inte äger Fastigheten (hyresgäst/arrendator enligt 4 i Föreningens stadgar) svarar Medlemmen för att Föreningen får göra ledningsdragning på Fastigheten utan intrångsersättning. 3.3 Abonnemang och tjänster Byanätet är ett öppet nät, vilket innebär att det finns flera oberoende tjänsteleverantörer att välja mellan. Medlemmen väljer själv vilka tjänsteleverantörer och vilka tjänster som denne vill abonnera på. Tjänster som erbjuds är bl.a. Internet, IP-telefoni, IP-TV och larm. 3 (6)

4 Dessa tjänster ingår inte i detta avtal, utan tecknas direkt med tjänsteleverantören. Anslutningar med någon form av aktiv tjänst anses vara Aktiva. För varje Aktiv anslutning betalar Medlemmen Byanätsavgift enligt punkt Ägarbyte, byte av arrendator/hyresgäst När Medlemmen ska överlåta Fastigheten ska denne om det är möjligt, överlåta sin andel i Föreningen (se 3 kap 3 i lagen om ekonomiska föreningar). När Medlemmen är arrendator/hyresgäst och arrendet/hyresavtalet ska överlåtas ska andelen i Föreningen om möjligt överlåtas till den nya arrendatorn/hyresgästen eller till fastighetsägaren. Därefter ska förvärvaren ansöka om medlemskap i Föreningen och, om detta beviljas, inträda som medlem i överlåtarens ställe. Den nya medlemmen behöver inte betala insats om den redan har betalats av överlåtaren. Om andelen inte överlåts i samband med att Fastigheten (alternativt arrendet/hyresavtalet) överlåts eller om andelen överlåtits men förvärvaren inte ansöker om, eller inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet i enlighet med stadgarna. Föreningen har i detta fall rätt att frånkoppla fastigheten från Byanätet. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av Fastigheten övergår till annan på grund av bodelning, arv eller testamente (se 3 kap 2 i FL). 5 Användarvillkor Den utrustning Medlemmen ansluter till Byanätet ska inte vara skadlig för Byanätet. Medlemmen får inte manipulera eller belasta Byanätet på ett icke ändamålsenligt sätt. Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela ut sin tillgång till Byanätet utanför Fastighetens gränser. Medlemmen ansvarar för att anslutningen inte utnyttjas för olagliga ändamål. Föreningen äger rätt att efter påminnelse tillfälligt stänga av Medlemmens förbindelse med Byanätet om ovanstående villkor inte efterlevs eller om Medlemmen ej betalar avgifter och insatser enligt detta avtal. Åtgärden beslutas av Föreningens styrelse. Medlemmen har inte rätt att få förekommande avgifter reducerade på grund av avstängningen. 6 Insats och avgifter 6.1 Fullständig anslutning Medlemmen ska i enlighet med Föreningens stadgar betala insats, dock högst SEK per Fastighet. Delbetalning av insats mot faktura med SEK då anslutningsavtal ingås. Ytterligare SEK i insats betalas mot faktura senast en vecka innan grävning påbörjas på den vägsträcka som Fastigheten tillhör enligt Föreningens projektplaneringskarta. Insatsen betalas i enlighet med Föreningens stadgar. På insatsen betalas ingen moms. 6.2 Förberedande anslutning För Förb.Ansl. krävs ingen insats utan endast Reservationsavgift. Betalning av Reservationsavgift mot faktura med SEK (inkl. moms) då avtal om Förb.Ansl. ingås. Vid övergång till FullAnsl. betalas insats enligt kap Ovanstående reservationsavgift om 4000 SEK (exkl. moms) kan då tillgodoräknas som delbetalning av insats som 4000 SEK. Kostnader som inte täcks av Medlemmens insats kommer föreningen fakturera som anslutningsavgift för att täcka den verkliga kostnaden för anslutning av Fastigheten (kan exempelvis bestå av kostnader för installation, grävning, material, projektering, Lantmäteriförrättning). 4 (6)

5 En Reservationsavgift används för att bekosta dels den Förb.Ansl. del av utbyggnad av nätet, men även dess del av kostnaden för underhåll av Byanätet i 10 år. Förb.Ansl. som inte övergått i Full.Ansl. inom 10 år från att detta avtal undertecknats kan därför inte längre garanteras en plats i nätet. 6.3 Byanätsavgift Fullständig anslutning och tilläggsanslutning För varje Aktiv anslutning, se definition i punkt 3.3, ska Medlemmen löpande betala byanätsavgift till Föreningen. Byanätsavgiften utgör ersättning för att Föreningen upprätthåller Fastighetens förbindelse med Stamnätet, dvs fortlöpande tillhandahåller nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Avgiften ska täcka Föreningens kostnader för administration, underhåll, värdeminskning på Byanätet etc. I den mån anskaffningskostnaden finansierats med lån kan Föreningen, i syfte att betala tillbaka lånet (amorteringar) och täcka kostnaderna för detsamma (ränta mm), komma att ta ut en avgift som inkluderas i Byanätsavgiften. För anslutningar som inte är Aktiva utgår ingen byanätsavgift. På denna avgift tillkommer moms. Avgiften fastställs fortlöpande av Föreningens stämma och betalas i enlighet med Föreningens stadgar Förberedande anslutningar För förberedande anslutningar betalas ingen byanätsavgift. När Förb.Ansl. övergår i Full.Ansl betalas byanätsavgift enligt punkt Medlemsavgift Såväl medlem med Full.Ansl. som medlem med Förb.Ansl. ska betala medlemsavgift enligt Föreningens stadgar Avgifter vid avtalsbrott Det är inte tillåtet att använda någon tjänst i anslutningar utan att betala Byanätsavgift, utan skriftligt tillstånd från Föreningen. Det är inte tillåtet att använda någon tjänst i anslutningar om Medlemmen inte betalt insats eller installationsavgift för anslutningen, utan skriftligt tillstånd från Föreningen. Vid brott mot någon av ovanstående regler så har Föreningen rätt att retroaktivt fakturera Medlemmen insats, avgifter och dröjsmålsränta enligt kap Betalningsvillkor För alla fakturor gäller 30 dagars betalningsfrist, om inget annat anges. Vid utebliven betalning har Föreningen rätt att ta ut påminnelseavgift och dröjsmålsränta, enligt konsumentverkets rekommendationer. För fakturor över SEK kan Medlemmen begära att utan dröjsmålsränta få fakturan uppdelad på två månader. Om Medlemmen efter upprepade påminnelser inte betalat faktura har Föreningen rätt att tillfälligt stänga av Medlemmens anslutning, till dess full betalning erhållits. 5 (6)

6 7 Avtalets giltighet Detta avtal är villkorat av att medlemmen beviljas medlemskap i Föreningen och gäller under den tid Medlemmen är medlem i Föreningen. Medlemmen kan avsluta sitt medlemskap i Föreningen och avtalet upphör då samtidigt som Medlemmen utträder ur Föreningen enligt stadgarna 10 eller genom att andelen i Föreningen förvärvas av annan som beviljas medlemskap, (se punkt 4 i detta avtal,) varvid rättigheter och skyldigheter på grund av medlemskapet och detta avtal övergår på förvärvaren. Föreningen kan med omedelbar verkan häva avtalet på grund av upprepade allvarliga brott mot villkoren i detta avtal eller genom att utesluta Medlemmen ur Föreningen enligt stadgarna 9, varvid avtalet upphör att gälla. Föreningen eller Medlemmen har rätt att häva detta avtal om Fastigheten inte kan anslutas enligt detta avtal senast inom de ekonomiska ramar och de villkor som Föreningen fastställer. 8 Övrigt I den mån Föreningen inte kan fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som Föreningen inte råder över kan Föreningen inte göras skadeståndsskyldig eller ansvarig för därav föranledd skada. Föreningen kan aldrig göras skadeståndsskyldig eller betalningsskyldig för handlingar eller kostnader som uppstår vid användning av Medlemmens anslutning. Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Medlemmen bekräftar genom underskrift nedan att Medlemmen har läst och accepterat Föreningens stadgar (dessa finns publicerade på Särskilda villkor Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Underskrifter Ort och datum Ort och datum Medlemmens underskrift Föreningens underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande 6 (6)

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 05

Elanslutningsvillkor AV 05 Elanslutningsvillkor AV 05 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa villkor skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbrukningsplats till ett eldistributionsnät

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid försäljning av monteringsfärdigt trähusmaterial. Utöver dessa avtalsvillkor bör inga ytterligare

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer