Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden"

Transkript

1 Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Kommun: Malmö Län: Skåne Kallelse Som sakägare kallas Ni till lantmäterisammanträde. Någon skyldighet att närvara vid sammanträdet, personligen eller via ombud, föreligger inte. Dag och tid Torsdagen den 2 oktober 2014 Klockan Plats Rönnebäck Golf Club, inomhushallen, adress Rönnebäcksvägen 2, Oxie. Att behandla Vid sammanträdet kommer följande att behandlas: Information om sökt lantmäteriförrättning. Kort lägesrapport om den planerade utbyggnaden av fibernät. (Ni har ju också en hemsida som uppdateras kontinuerligt) Information om reglerna i anläggningslagen (Den lag som tillämpas när man bildar en gemensamhetsanläggning. Information om detta lämnas också nedan i denna kallelse). Tillträde och utförandetid. Om och när beslut skall meddelas. Beslut kan antingen meddelas på detta sammanträde, alternativt vid ett senare tillfälle. Eventuellt kommer nytt sammanträde också att hållas. Information om att beslut har meddelats kommer att skickas ut när det är klart. Bildande av samfällighetsförening som skall förvalta gemensamhetsanläggningen. Lantmäteriförrättningens fortsättning efter att fibernätet har byggts ut. Närmare information om förrättningen, se nedan. Viktiga upplysningar Sökande till förrättningen är: Samtliga fastighetsägare som nu kallas Lantmäterimyndigheten Malmö stad Malmö stad Malmö Besök: August Palms plats 1 Telefon växel: Telefon direkt: Mobiltelefon: E-post:

2 Malmö stad Sida 2 och som skall delta i anläggningen. Fullmakt Kan Ni inte själv närvara vid sammanträdet kan Ni sända ett ombud. Blankett för fullmakt bifogas. Ombud och företrädare ska ha dokumentation med sig som styrker ombudets/företrädarens behörighet, t.ex. fullmakt, registreringsbevis eller bouppteckning. Uppgiftsskyldighet mm Ni är skyldig att lämna uppgifter om vilka som har rätt att använda den del av fastigheten som berörs av förrättningen, t.ex. arrendatorer eller servitutshavare. Om Ni inte lämnar sådana uppgifter kan Ni bli skadeståndsskyldig mot rättighetshavaren. Om Ni överlåter fastigheten eller ansöker om nya inteckningar under handläggningen av förrättningen, är vi tacksamma för besked. Om Ni inte kommer till sammanträdet kan ärendet ändå avgöras. Om den som sökt förrättningen inte kommer till sammanträdet kan hela förrättningen inställas. Vid handläggningen behandlas personuppgifter enligt reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). Information om förrättningen Vad är en gemensamhetsanläggning? En gemensamhetsanläggning (GA) är, som namnet antyder, en anläggning som ägs gemensamt av flera fastigheter. Ibland används också begreppet anläggningssamfällighet. Det är samma sak som GA. Eftersom anläggningen ägs gemensamt av flera fastigheter, innebär det minst två fastigheter. En GA skall tillgodose ett ändamål av stadigvarande betydelse. Om man säljer sin fastighet, så säljer man inte bara det som man dagligdags anser vara fastigheten (marken och huset) utan också den andel man har i en gemensamhetsanläggning. Denna ingår med automatik i försäljningen. Vanliga gemensamhetsanläggningar i andra sammanhang är vägar och vatten-/avloppsanordningar.

3 Malmö stad Sida 3 Vilka villkor skall vara uppfyllda för att inrätta en gemensamhetsanläggning? Väsentlighetsvillkoret (5 AL) Båtnadsvillkoret (6 1 st AL) Ett antal villkor i anläggningslagen (AL) måste vara uppfyllda för att en gemensamhetsanläggning skall kunna inrättas. Dessa är väsentlighetsvillkoret, båtnadsvillkoret, lokaliseringsvillkoret, opinionsvillkoret. Vidare får det inte strida mot de gällande planerna (stadsplan, detaljplan och dylikt) och anläggningen (i detta fall bredbandsnätet) får inte orsaka synnerligt men. Att det inte strider mot gällande planer kan jag konstatera redan nu. Väsentlighetsvillkoret innebär att Gemensamhetsanläggning får ej inrättas för annan fastighet än sådan för vilken det är av väsentlig betydelse att ha del i anläggningen. Det är idag tveksamt om man kan ansluta en fastighet om inte ägaren är med på det. Möjligen är detta idag möjligt eftersom såväl EU som regeringen och kommuner försöker verka för en snabbare utbyggnad av bredbandsnät. T.ex. så är det övergripande målet att Sverige ska ha bredband i världsklass. Målet är att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Enligt de yrkanden som i dagsläget föreligger kommer endast de som vill vara med i gemensamhetsanläggningen att anslutas till denna. Därmed behöver inte väsentlighetsvillkoret prövas närmare. Båtnadsvillkoret innebär att Gemensamhetsanläggning får inrättas endast om fördelarna av ekonomisk och annan art av anläggningen överväger de kostnader och olägenheter som anläggningen medför. Till skillnad från väsentlighetsvillkoret och övriga villkor nedan, så är detta villkor s.k. indispositivt, d.v.s. det kan inte avtalas bort. Den prövning man skall göra är en bedömning av fördelarna, t.ex. att det är en värdeökning för en fastighet att ha tillgång till bredbandsnät och väga det mot kostnader och olägenheter. Observera att Lantmäterimyndigheten inte gör en prövning av den eller den operatören utan ser mer generellt och stadigvarande på att fastigheten kommer att vara delägare i ett bredbandsnät. I de förrättningar som hittills gjorts i Sverige rörande bredband så har detta villkor bedömts som uppfyllt. Opinionsvillkoret (7 AL) Opinionsvillkoret innebär att gemensamhetsanläggning inte får inrättas om ägarna av de fastigheter som skall delta i anläggningen mera allmänt motsätter sig åtgärden och har beaktansvärda skäl för det. Här gäller samma som för väsentlighetsvillkoret. Under förutsättning att deltagandet är frivilligt behöver inte opinionsvillkoret prövas närmare.

4 Malmö stad Sida 4 Lokaliseringsvillkoret (8 AL) Ersättningar Samfällighetsförening Lokaliseringsvillkoret innebär att gemensamhetsanläggning skall förläggas och utföras på ett sådant sätt att ändamålet med anläggningen vinnes med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Åtgärd för att underlätta framtida tillbyggnad eller ökat utnyttjande av anläggningen får vidtas om åtgärden medför endast ringa ökning av kostnaden. Förhoppningen är att bredbandsnätet från början kan utformas så att även de fastigheter, som idag av olika skäl inte önskar delta, i framtiden skall kunna ansluta sig. Så gör man t.ex. i fritidsområden där man drar fram kommunalt avloppsnät och där vissa har egna fungerande avloppsanläggningar. Den dag man måste förnya sin egen anläggning väljer de flesta att ansluta till det kommunala avloppsnätet. Lantmäterimyndigheten skall också bevaka om ersättning för ökat intrång och andra skador uppkommer. I första hand är det en fråga mellan den enskilde fastighetsägaren och gemensamhetsanläggningen, men om man inte kommer överens så skall Lantmäterimyndigheten värdera och besluta. Lantmäterimyndigheten skall också bilda en samfällighetsförening. Denna skall svara för förvaltningen av gemensamhetsanläggningen. Lantmäterimyndigheten beslutar inte om den eller de operatörerna skall få använda nätet, utan detta görs av samfällighetsföreningen. Om det är många fastigheter, som i detta ärende, så måste man ha en samfällighetsförening för att förvaltningen skall fungera. På sammanträdet kommer sålunda stadgar att antas och styrelse, revisor m m att väljas. Stadgarna baseras på de normalstadgar som Lantmäteriet har tagit fram centralt och som i stora delar är lagreglerade. Normalstadgarna finns på lantmäteriets hemsida, skriv in sökordet stadgar, så hittar Ni dem. Vad som kännetecknar Ert förslag till stadgar är namnet (förslag: 101net Käglinge samfällighetsförening), att styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt högst tre suppleanter, revision (en revisor och en revisorssuppleant), att föreningsstämma hålls årligen under april-maj.

5 Malmö stad Sida 5 Enligt stadgarna skall kallelse ske med E-post om medlemmen anmält sådan till styrelsen, annars skriftligen på traditionellt sätt. Kallelse skall ske senast 2 veckor före stämman. Vidare att motioner skall lämnas senast under februari månad. Detta är huvuddragen i stadgarna som arbetsgruppen tagit fram i samråd med mig. Förslaget på stadgar till Er förening kommer att finnas på Om Ni önskar ett exemplar av stadgarna direkt från Lantmäteriet, så kontakta mig ( , ), eller om jag för tillfället inte är anträffbar, någon av mina kollegor (Lantmäteriets telefontid kundtelefon , ). Val av lokal Vid valet av lokal har jag bedömt att det är bättre att använda en lokal i närområdet för att hålla sammanträdet. Alternativet hade varit att hålla det i en stor lokal inne i Malmö. Nackdelen är att om alla kommer så får vi inte plats. Erfarenhetsmässigt så brukar dock inte alla komma, så bedömningen är att lokalen skall räcka till. Sammanträdet kommer till största delen enbart att handla om formalia, d.v.s. att juridiskt bilda/inrätta gemensamhetsanläggningen och bilda samfällighetsföreningen, så att ni kommer vidare i processen. Information om utbyggnaden kommer att lämnas vid andra tillfällen och i andra sammanhang utan Lantmäteriets medverkan Handläggare Handläggare i lantmäteriförrättningen är Gösta Jönsson, tel , Med vänlig hälsning Gösta Jönsson

6

7 Malmö stad Sida 7 Fullmakt Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Kommun: Malmö Län: Skåne Ombud Ombudets namn Adress Postnummer och postadress Telefonnummer Personnummer Fullmakten gäller rätt att (stryk det som inte ska gälla!) företräda mig vid sammanträdet Torsdagen den 2 oktober företräda mig vid hela förrättningen. Ombudet har rätt att för min räkning (stryk det som inte ska gälla!) ingå överenskommelser. överlåta mark. förvärva mark. godkänna förrättningsbeslut. Fullmaktsgivare Ort och datum Underskrift Namnförtydligande «Namnfört» Fastighetsbeteckning «Fastighet»

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Daniel Johansson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5239 SE copyright

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Hållpunkter Gemensamt enskilt vatten och avlopp Gemensamhetsanläggning- så här funkar det 20 mars 2015 Ingrid Öhlund Ruth Arvidsson Kommunens VA-planering Olika förutsättningar; genomförande/huvudmannaskap/förvaltning/

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar

Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar Johannes Dahlström Viktor Skult 2013 Johannes Dahlström & Viktor Skult Författarna har gemensamt bidragit till hela examensarbetet. Institutionen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Linda Fahlqvist Vt 2010 Examensarbete, 30 hp Handledare: Signe Lagerkvist Juristprogrammet 270 hp 1Inledning...4 1.1Bakgrund...4

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

DOM 2015-06-16 Stockholm

DOM 2015-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2015-06-16 Stockholm Mål nr M 11808-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-03 i mål nr M 646-14, se

Läs mer

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Enligt miljöbalken 16 kap 4 ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer