MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström. Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström. Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt"

Transkript

1 MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt

2

3 DOMSTOLSAKADEMIN Mark- och miljödomstolen Vänersborg Geografiskt område: Västra Götaland, Halland och Värmland samt halva Örebro län ( Askersund, Degerfors, Hällefors, Karlskoga och Laxå)

4 DOMSTOLSAKADEMIN Förväntad målinströmning Vänersborg 420 miljömål 230 fastighetsmål 480 PBL-mål

5 Mark- och miljödomstolarna Mål och ärenden inleds genom ansökan (domstolen är första instans) eller överklagande (domstolen är andra instans)

6 Mark- och miljödomstolarna Förstainstansmål Ansökningsmål enligt miljöbalken Stämningsmål enligt miljöbalken Vissa fastighetsmål, t.ex. expropriationsmål, mål om tomträttsavgälder och klander av stämmobeslut Vitesmål enligt miljöbalken och PBL Gatukostnadsmål enligt PBL Ärenden, t.ex. ansökan om ersättning av bygdeavgiftsmedel

7 Mark- och miljödomstolarna Överklagningsmål Miljöbalksmål PBL-mål (byggnadsmål och mål om rättsverkande planer) Fastighetsmål (t.ex. Lantmäteriets beslut)

8 Mark- och miljödomstolarna Rätten består oftast av två personer; Ordförande jurist Tekniskt råd (f.d. miljöråd resp fastighetsråd eller PBL-råd ) I förstainstansmål normalt även Särskilda ledamöter (i andra måltyper vid behov) Övriga kring målen Beredningsjurister Handläggare Registrator Inga nämndemän

9 Mark- och miljödomstolarna Vid behov hålls sammanträde (enl tidigare lag huvudförhandling resp muntlig förberedelse ) Målet avgörs genom dom (enl tidigare lag utslag ) Klagotiden är tre veckor från domens dag (förr fyra) För prövning i mark- och miljööverdomstolen krävs prövningstillstånd Mark- och miljööverdomstolens dom kan inte överklagas till HD om inte Mark- och miljööverdomstolen ger tillstånd pga av att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen (sk ventil)

10 De vanligaste överklagade lantmäteriförrättningarna och fastighetsmålen DOMSTOLSAKADEMIN Anläggningsförrättningar (vägar) Fastighetsbestämningar (gränser, bryggor) Ledningsrätt (ledningar, master, telestationer) Avstyckning/fastighetsreglering allmänt/enskilt intresse strandskyddsområden, jord- och skog klyvning Lantmäterikostnader (ökande antal!) Stämningsmål: Klander mot samfällighetsförening, tomträttsmål, expropriationsmål

11 Några rättsfall

12 Södermöja MÖD F Domstols beslut att återförvisa förrättningen till LM för hänskjutande enligt 4:25 a FBL får inte överklagas. Ett beslut där domstolen återförvisar ett mål utan att avgöra någon fråga som inverkar på målets utgång får inte överklagas. Överklagandet avvisades. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

13 HD Ö Behörigt ombud måste underrättas om LM:s beslut Grundläggande att kommunikation med part som anlitat ombud sker genom ombudet. HD fann att klaganden haft anledning att utgå från att hans ombud skulle underrättas om LM:s beslut i ärendet. Laga förfall för att inte överklagandet inkom i rätt tid. Den försuttna tiden ska därför återställas.

14 Järnhandlaren MÖD F Handelsfastighet i två skiften inom detaljplan godtogs Aktuell fastighetsbildning avser en köpcentrumfastighet i 2 skiften avskilda enbart av en lokalgata som i huvudsak är avsedd för köpcentrumets trafikförsörjning. Det finns en tydlig verksamhetsrelaterad koppling som framstår som långsiktig. Sökt fastighetsbildning strider ej mot 3:1 och 3:2 FBL. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

15 Kårtylla MÖD F Inrättande av gemensamhetsanläggning för fyra fastigheter tilläts. Den omständighet att det finns meningsskiljaktigheter mellan de fastigheter som använder vägen för utfart avseende hur vägens förvaltning sköts talar för att en gemensamhetsanläggning ska inrättas. Båtnadsvillkoret får anses uppfyllt eftersom fördelarna för resp fastighet med ordnad förvaltning får anses överväga kostnaderna för inrättandet av anläggningen. Vägen redan anlagd och inrättandet av anläggningen medför inte andra kostnader än förrättningskostnader. Opinionsvillkoret ansågs uppfyllt då beaktansvärda skäl emot inrättandet saknades. VÄNERSBORGS

16 HD T Preskriptionstid för förrättningsfaktura LM inte längre motpart vid överklagande av beslut om debitering av förrättningskostnader. LM har dock intresse av prövningen och har rätt överklaga enligt 36 ärendelagen. Den offentliga maktutövningen vid en lantmäteri-förrättning är i en del fall så påtaglig att förhållandet mellan LM och den betalningskyldige sakägaren skiljer sig väsentligt från en privaträttslig relation. LM:s fordran avseende förrättningskostnaden bör inte ses som en konsumentfordran i preskriptionslagens mening. För sådan fordran gäller i stället huvudregeln om 10 års preskription. Bestämmelsen i 36 konsumenttjänstlagen torde därför inte vara tillämplig vid lantmäterifakturor (bestämmelsen om 15% avvikelse från lämnad ungefärlig prisuppgift) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

17 Fågelvik-Rud MÖD F 9445 LM beslutat om inrättande av ga för väg och parkering i anslutning till brygganläggning MMD gjorde bedömningen att upplåtelsen av parkeringsplatserna utgjorde allt för stor inskränkning i den belastade fastigheten. MÖD ansåg det vara av väsentlig betydelse för delägarna i bryggan att även få rätt till plats för biluppställning. Upplåtelsen av utrymmet ansågs inte medföra sådan påverkan av marknadsvärdet att hinder föreligger mot upplåtelsen. MÖD beslutade om mindre inskränkning av upplåtelsen (12 platser 3 x 6 meter) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

18 Karta Fågelviks Rud VÄNERSBORGS

19 Fältöversten Svea Hovrätt F1243 Flexibel ledningsrätt inte möjlig En ledningsrätt gäller för all framtid. Den kan bara ändras eller upphävas genom en förrättning. Att i ledningsbeslutet tillhandahålla en flexibel ledningsrätt genom att rättighetsförändringar får ske i samförstånd mellan fastighetsägaren och rättighetshavaren innebär att den enskilde ges rätt att besluta i frågor som enligt lag ska avgöras av det allmänna genom förrättning. Den flexibla lösningen står i strid med bestämmelserna i LL. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

20 Pågående mål bryggservitut Servitutsupplåtelse år 1946 för 4 avstyckade tomter rätt att anlägga erforderliga båtbryggor vid saltsjön utanför styckningsfastighetens strandlinje LM nu bestämt att ett 4 x 15 meter område får användas för brygga och båtplatser för vardera tomt. Förrättningen överklagad av tomtägare och markägare. Sammanträde och syn har hållits på platsen Servitutet omfattar enligt lm-beslutet fysisk brygga och visst begränsat vattenområde för mindre båt VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

21 Karta bryggupplåtelse VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

22 HD Mål T Malmö Limhamn Lr Teknikhus + mast 8,5 kvm markupplåtelse HD: Ledningsrätt kan upplåtas också inom allmän plats och de särskilda intressen som är knutna till den allmänna platsen får föras in i bedömningen enligt ledningsrättslagen. Kommunens invändningar var inte tillräckligt konkreta för att hindra att utrymmet uppläts med ledningsrätt. I normalfallet saknas stöd för att avslå en ansökan om ledningsrätt på den grunden att det finns alternativa upplåtelseformer som ger operatören tillgång till utrymmet. VÄNERSBORGS

23 MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN slut

DOM 2015-06-16 Stockholm

DOM 2015-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2015-06-16 Stockholm Mål nr M 11808-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-03 i mål nr M 646-14, se

Läs mer

DOM 2014-03-06 Stockholm

DOM 2014-03-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2014-03-06 Stockholm Mål nr F 8744-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2014-06-26 Stockholm

DOM 2014-06-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2014-06-26 Stockholm Mål nr P 7998-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-13 i mål nr P 1034-13, se bilaga KLAGANDE Alberthallen

Läs mer

Tvistemål och fastighetsbestämningar som berör servitut

Tvistemål och fastighetsbestämningar som berör servitut Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 251 Samhällsbyggnadsprogrammet Magisternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Tvistemål och fastighetsbestämningar som berör servitut - En

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

DOM 2015-05-18 Stockholm

DOM 2015-05-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-05-18 Stockholm Mål nr P 7611-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-04 i mål P 266-14, se bilaga KLAGANDE Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2014-05-08 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-05-08 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT KLAGANDE Bro Hof Slott AB DOM 2014-05-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 5729-10 Ombud: Advokat Mikael Lundholm Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB Sveavägen 17, 11 tr 111 57 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-09-08 meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-08 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 2014-09-08 meddelad i Stockholm Mål nr P 11115-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-15 i mål nr P 949-13,

Läs mer

DOM 2013-01-02 Stockholm

DOM 2013-01-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-01-02 Stockholm Mål nr P 5507-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-25 i mål nr

Läs mer

DOM 2014-10-31 Stockholm

DOM 2014-10-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2014-10-31 Stockholm Mål nr F 5614-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr F 2584-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM 2012-10-22 Stockholm

DOM 2012-10-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2012-10-22 Stockholm Mål nr M 9474-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-11-02 i mål nr M 6283-10, se

Läs mer

DOM 2015-05-11 Stockholm

DOM 2015-05-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-05-11 Stockholm Mål nr M 10598-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-30 i mål M 2360-14, se bilaga KLAGANDE R N Ombud: G S

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Daniel Johansson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5239 SE copyright

Läs mer

DOM 2013-12-23 Stockholm

DOM 2013-12-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060107 DOM 2013-12-23 Stockholm Mål nr F 6799-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-17 i mål nr F 161-13, se bilaga A KLAGANDE Vattenfall Eldistribution

Läs mer

DOM 2009-11-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-11-19 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Meddelad i Stockholm Mål nr T 9980-08 PARTER KÄRANDE 1. Ann Runquist, 420308-0520 Box 2138 103 14 Stockholm 2. Anders Garpe, 420528-1498 Peterséns väg 6 127 41 Skärholmen Ombud:

Läs mer

DOM 2012-09-13 Stockholm

DOM 2012-09-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 DOM 2012-09-13 Stockholm Mål nr M 3413-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-19 i mål nr M 1335-11,

Läs mer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer Bredbandsutbyggnad på landsbygden en jämförelse av olika föreningsformer Inledning Regeringen har i Bredbandsstrategi för Sverige, satt upp som mål att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

DOM 2014-06-19 Stockholm

DOM 2014-06-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 DOM 2014-06-19 Stockholm Mål nr P 8269-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-21 i mål nr P 551-13, se

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

En modernare rättegång

En modernare rättegång En modernare rättegång Hovrättsprocessen 2010-12-01 2 Innehåll 1 INLEDNING... 5 2 PROCESSUELLA FRÅGOR... 6 2.1 Inledning... 6 2.2 Presentation av muntlig bevisning m.m. i hovrätten... 6 2.2.1 Referat...

Läs mer

DOM 2008-12-22 Stockholm

DOM 2008-12-22 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1304 DOM 2008-12-22 Stockholm Mål nr Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom den 20 december 2007 i mål nr M 1304-07, se bilaga KLAGANDE Nämnden för

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Linda Fahlqvist Vt 2010 Examensarbete, 30 hp Handledare: Signe Lagerkvist Juristprogrammet 270 hp 1Inledning...4 1.1Bakgrund...4

Läs mer

DOM 2015-04-09 Stockholm

DOM 2015-04-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060103 DOM 2015-04-09 Stockholm Mål nr F 7896-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-01 i mål nr F 478-14 KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 juli 2015 T 3708-14 KLAGANDE Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén, 802001-1071 Ombud: Advokat K M MOTPARTER 1. N K 2. Ö K Ombud för

Läs mer

DOM 2013-10-14 Stockholm

DOM 2013-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2013-10-14 Stockholm Mål nr M 11581-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr M 4232-12, se bilaga

Läs mer