Vatten Avlopp Kretslopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20"

Transkript

1 Hållpunkter Gemensamt enskilt vatten och avlopp Gemensamhetsanläggning- så här funkar det 20 mars 2015 Ingrid Öhlund Ruth Arvidsson Kommunens VA-planering Olika förutsättningar; genomförande/huvudmannaskap/förvaltning/ Gemensamhetsanläggning och Lantmäteriförrättning Framgångsfaktorer Förrättningsexempel Avtalssituation Med inslag av tvång Anläggningslagen, villkor och processen Utifrån lantmäteriperspektiv VA-planering viktigt Glöm inte genomförandefrågorna. Olika huvudmannaskap med ägande och förvaltning Tidsplan Öka medvetandekunskapen om lantmäteriförrättning och regler kring gemensamhetsanläggning och vad anläggningsbeslutet ska och kan omfatta Samråd, viktig del i VA-planeringen och inför anläggningsbeslutet för att bilda gemensamhetsanläggning. Flera kompetenser involverade. Kommunens VA-planering Kommunens ansvar ökat Planering av hela kommunens VA-försörjning Många berörda kompetenser Genomförande-huvudmannaskap-förvaltning Olika förutsättningar /tidsplan/ huvudmannaskap Utbyggnad -förankring i VA-planen Minskar risken för tillämpning av 51 LAV Olika förutsättningar Kommunen bygger ut Kommunen bygger ut om xx antal år. Hur löses det under tiden? Gemensamhetsanläggning? Kommunen bygger inte ut Avtalslösning, en grupp fastigheter ansluter sig till kommunal VA-anläggning via ett enskilt gemensamt ledningsnät- gemensamhetsanläggning Flera fastigheter ordnar en enskild gemensam VAanläggning gemensamhetsanläggning Solitär enskild VA-anläggning (en fastighet) Vad är gemensamhetsanläggning? Anläggning till nytta för flera fastigheter t.ex. vägar, vatten, avlopp 1 AL Ägs gemensamt av flera fastigheter Fastighetsägarna samverkar och har regler för att bygga och sköta anläggningen Kan förvaltas genom en Bildas genom lantmäteriförrättning 1

2 Framgångsfaktorer med gemensamhetsanläggning Förvalta att bygga och sköta tillsammans Ekonomiska fördelar att bygga och att sköta Sparar miljön genom samverkan Snabbare genomförande Tydliga regler, både för investeringar och framtida kostnader för ägande och förvaltning Fastigheterna är anslutna, inte fastighetsägaren gäller även för framtida ägare Kommunens krav på anläggningen kan tillgodoses i GA-beslutet Delägarförvaltning - få deltagare, enkla förhållanden Föreningsförvaltning - Ökar fastighetens värde Fastighetsägarna beslutar själva Tryggad rättighet (för de fastigheter som deltar Andelstal för drift och underhåll innebär att kostnaderna fördelas efter användande (kan fördelas efter förbrukning) Framgångsfaktorer Förvaltningen kan fungera smidigt trots att alla inte alltid är överens. Föreningen blir juridisk person vid registreringen i sregistret, blir t.ex. avtalspart Banker får en god säkerhet för lån, ingen särskild borgen eller pant erfordras Föreningen har möjlighet att driva in obetalda räkningar Föreningen kan och i vissa fall ska bygga upp fonder för framtida behov Föreningen kan teckna försäkringar för att skydda sig mot skador Exempel Överenskommelse mellan ägare Exempel Gemensamhetsanläggning, tvång ÖN Ev läggs kartan in här eller tas den som ett eget dokument 2

3 ANLÄGGNINGSLAGEN (AL) (SFS 1973:1149) En gemensamhetsanläggning: Väsentlig betydelse för fastigheterna (5 AL) Fördelar ska vara större än olägenheter och kostnader (6 AL) Inte för stor opinion, ha beaktansvärda skäl (7 AL) Utföras med minsta intrång och olägenhet utan oskäliga kostnader (8 AL) Utrymme som behövs måste avstås (12 AL) Andelstal efter nyttan vid utförandet. Andelstal efter användning vid drift och underhåll (15 AL) Anläggningsbeslut Omfattning och ändamål: Vatten- och avloppsledning med tillbehör, dimensioner -tillhandahålla vatten för normhushåll, i lägst kvalitet som hälsoskyddsmyndighet kan godkänna, -släppa ut avlopp, renas året om och uppfylla krav som hälsoskyddsmyndighet kan ställa Utrymme: upplåts till meters bredd för ledningar, utrymme för pumpstation Föreskrifter: Anläggningen gäller under förutsättning att tillstånd, dispens fås. Den ska utföras så att den uppfyller kraven ur miljö. Får omprövas även om ändrade förhållanden inte inträtt. Utförandetid: utföras inom angiven tid, annars förfaller beslutet Förrättningsprocessen Ansökan Utreda Berörda ägare, Kallelse Sammanträde 1, 2 Beslut 1, 2 Frågor? Samråd med myndigheter, Juridisk prövning Berörda Samråd ägare, Deltagande, Belastade, Yrkanden Förordna sakkunnig Samråd ägare, Yrkanden Information Anläggningsbeslut Ersättningsbeslut Tillträde till mark Kostnadsfördelningsbeslut (Tas ofta som prel.-fråga) Ersättningsbeslut Besluten går att överklaga. Resultat registreras i FR Tänk på VA-planering-inkludera genomförandefrågor/ägande och förvaltning-tydlig viljeinriktning om kommunen ska ta över en enskild anläggning VA-rådgivare-etablera kontakter med lokala lantmäteriet-ordna informationstillfällen-vad kostar en utbyggnad i enskild regi Sök lantmäteriförrättning i tidigt skede när fastighetsägarna söker information och råd om tekniska lösningar, information om juridiken - använd informationsmaterial kommunen kan ansöka om lantmäteriförrättning Detta kan ni förvänta er från oss Förrättningsförfarandet sker opartiskt, med kunnig och enhetlig hantering av frågeställningar, samråder och tar myndighetskontakter Gemensamhetsanläggning ger fastighetsägarna ett hållbart förvaltningsverktyg på lång sikt- en försäkring för fastighetsägarna Säkerställer utrymme för anläggningen och offentliggörs i Fastighetsregistret 3

4 Vattenområdet Lantmäteriet arbetar med Ökad vattenrättslig kompetens hos förrättningslantmätarna Internt Vattennätverk Effektiviserar förrättningshandläggningen Ny organisation, ledningsstöd med bla verksamhetsutvecklare Tack för oss! Informationsbroschyrer Fördjupade kontakter JBV mfl Förslag i vattenverksamhetsutredningen, markavvattning-al Deltar/medverkar i externa branschevenemang Deltar i utvecklingsprojekt Ersättning för ianspråktagen mark Ledningsrätt (allmänna ledningar) - utrymmet ersätts med marknadsvärdeminskningen + 25% och ev. annan skada Gemensamhetsanläggning (enskilda ledningar) utrymmet ersätts med marknadsvärdeminskningen och del i vinsten och ev. annan skada Ekonomisk förening Samfällighetsförening Har ett syfte- ägande av anläggningen? Frivillig att delta i Stadgar skapar själva Lån? Obetalda avgifter, drivs in via inkasso Har ett förvaltningsobjekt Deltagandet knuten till fastigheten, endast LM kan ändra Formaliserade stadgar Lån med säkerhet i delägarnas fastigheter Obetalda avgifter, drivs in direkt av Kronofogden Vad är ledningsrätt? En rättighet att använda annans mark för att anlägga, behålla, underhålla och reparera ledningar Gäller tills den ändras eller upphävs av Lantmäteriet Endast allmännyttiga ledningar 4

5 Vad är ledningsrätt? Knyts till ledningshavare eller fastighet Rättssäkert förfarande genom förrättning Tydlig och redovisad i fastighetsregistret Upplåts i alla typer av mark, även vattenområde Ersättning för intrång/skada i fastighet - Värdering Följa detaljplan Synnerligt men får inte uppkomma för fastighet Fördelarna ska vara större än nackdelarna Ledningsrättslagen (SFS1973:1144) 5

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Daniel Johansson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5239 SE copyright

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL

Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL Finns en tydlig koppling mellan lag om förvaltning av samfälligheter och anläggningslagen. 1 SFL är dock tillämplig på fler samfälligheter:

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Linda Fahlqvist Vt 2010 Examensarbete, 30 hp Handledare: Signe Lagerkvist Juristprogrammet 270 hp 1Inledning...4 1.1Bakgrund...4

Läs mer

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Enligt miljöbalken 16 kap 4 ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun

Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Samrådshandling Oktober 2012 Munkedals kommun 1(11) Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer