Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen"

Transkript

1 Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som kan används hela året. Samtidigt har många hushåll avlopp från 60- eller 70-talet som är en potentiell fara för miljön och som snart kommer behöva bytas ut. Ett antal hushåll på Holmen har redan fått sina avlopp underkända, och fler avlopp kommer med stor sannolikhet att underkännas vid nästa inventering från Sigtuna kommun. Att anlägga ett gemensamt avlopp kan innebära en rad fördelar för alla på Holmen, oavsett om man själv är i behov av att delta i den eller inte. Bättre skydd av vårt dricksvatten och miljön Gamla avlopp och många enskilda avlopp betyder en förhöjd risk för att vårt gemensamma dricksvatten utsätts för föroreningar genom att det uppstår fel på anläggningar, de missköts mm med risk för bakterier i vårt vatten. Oavsett orsaken innebär det allvarliga konsekvenser för oss alla som bor på Holmen. Vi har redan haft förekomst av kolibakterier i vårt dricksvatten. En gemensam avloppsanläggning skulle avsevärt minska riskerna för framtida föroreningar att vårt gemensamma dricksvatten. Långsiktig säkra att vi lever upp till myndighetskrav Vid 2011 års inventering av områdets avlopp konstaterade kommunen att sju avlopp inte lever upp till dagens krav. Samtidigt fick flera holmenbor besked att en majoritet av hushållen inte kommer att klara nästa besiktning. Miljökontoret passade samtidigt på att rekommendera en gemensam lösning, alltså att vi i samfälligheten anlägger ett ledningsnät kopplat till ett gemensamt reningsverk. Utöver de redan nämnda miljömässiga fördelar, betyder en sådan anläggning också att man lättare kan säkra sig att alla anslutna lever upp till lagens krav, oavsett vilka de blir i framtiden. Ett exempel på de ökande krav och miljörelaterade kostnader är den av Hav och Vattenmyndigheten föreslagna miljöskatt, som kan komma drabba alla med anläggningar som är mer än 10 år gamla (se också Hav & Vattens pressmeddelande). De fastigheter som har idag har en äldre enskild avloppsanläggning kommer förmodligen att få betala den föreslagna miljöskatten. Avgiftsnivån är ännu inte beslutad, men mot bakgrund av Havoch vattenmyndighetens resonemang är det är ett rimligt antagande att en föreslagen nivå sätts så pass högt att det motiverar till att investera i en ny och miljövänlig anläggning, dvs. ett antal tusen kronor årligen. Ett annat exempel är att Sigtuna kommun jobbar på en ny plan för Holmen, som kan betyda att flera hushåll kommer bli en del av vattenskyddszonen med höjda krav till följd.

2 Är du osäker på om din anläggning levar upp till kraven eller kommer bli underkänd vid nästa inventering? Se bifogade "Lathund för äldre enskilda avlopp". Gemensam avloppsanläggning och värdering av fastigheten Att fastigheten är anslutet till en gemensam avloppsanläggning är något som i de allra flesta fall gör den mer attraktiv vid försäljning, och därmed leder det ofta till en högre värdering. En anslutning till en gemensam anläggning betyder mindre miljöbelastning vilket i sin tur leder till ökade möjligheter att kunna göra förändringar i detaljplanen (så att det finns möjlighet att bygga ut eller bygga större). Detta då avloppet har stor påverkan på byggnormen. Detta i sig kan också vara ett sätt att göra bostaden mer attraktiv vid försäljning. Givet tidigare resonemang kan det också finnas positiva effekter för den anslutne vad gäller miljöskatter/avgifter. Enskilt reningsverk eller tank vs. gemensam anläggning Med aviserade framtida regler kan ett enskilt reningsverk/ tank vara troliga alternativ för många Holmenbor. Med en gemensam anläggning slipper man tex luktgener och besvär med att hålla koll på när ev. tank ska tömmas. Om man jämför kostnader är de årliga kostnaderna för service normalt lägre för ett gemensamt avlopp då man slipper kostnader för tanktömning Kostnadsberäkning* Gemensam anläggning (per hushåll) kr per år Förutsättningar: Ca kr om året för service och kemikalier. Ca kr. årligt till att täcka kostnader för ränta och amortering (lån på ca kr. pr. hushåll i en gemensam anläggning som drivs inom ramen för existerande samfällighet och där denna samfällighet står som låntagare) Enskilt reningsverk kr per år Förutsättningar: Ca 8000 kr om året för service och kemikalier. Ca 4000 kr. årligt till tömning av toalettank Ca kr årligt till ränta och amortering på lån på kr. för anläggningen (att låna själv, alternativt ta från besparingar, då borträknas kostnader för räntor). *Observera att den årliga kostnaden för att delta i en gemensam anläggning (GA) inom ramen för samfälligheten bestäms av årsstämman i en denna samfällighet och beror på faktorer som antal deltagande hushåll, finansieringsmodell, storlek av fondering m.m. Kostnadsförslaget är framtaget av JAP Entreprenad baserat på scenario att stomnät läggs för hela Holmen med deltagande hushåll. Kostnaden hamnar i den beräkningen på 5-6 MSEK och osäkerheten i detta är i sin tur beroende på antal anslutna och vilka som ansluter (dvs hur fastigheterna är placerade). Utgifter till lån är ungefärligt och beror på ränteläge, amorteringstakt och andra avgifter. NOTERA: Kostnader och risker knutna till gemensam avloppsanläggning (GA) inom ramen för samfälligheten skall endast belastas fastigheter anslutna till denna.

3 Argument för en gemensam avloppsanläggning summerat - Bättre skydd av vårt gemensamma dricksvatten - Långsiktig säkra att vi lever upp till myndighetskrav, och därmed bland annat undvika att drabbas av den föreslagna miljöskatten på äldre anläggningar - Enklare hantering, inga tanktöminger eller underhåll av egna anläggningar - Lägre årliga kostnader än för enskilt reningsverk - Värdeökning på bostäder som är anslutna Tid att agera Även om detta är ett projekt som kommer ta flera år att förverkliga är det viktigt att vi agerar nu. Många på Holmen är i färd med att göra egna investeringar och det minskar underlaget för en gemensam anläggning. Värt att notera är att flertalet av dessa ovan nämnda investeringarna innebär större kostnader för det enskilda hushållet än en gemensam anläggning. Väntar vi med ett beslut till om ett par år riskerar vi att stå inför ett scenario där nya skärpta krav kombinerat med miljöskatter gör att många hushåll på Holmen är intresserade av en gemensam lösning, men då är underlaget för litet då många hushåll redan uppdaterat sina anläggningar. Mot bakgrund av ovanstående argument som framkommit under arbetsgruppens arbete, och i och med att en avloppsanläggning inte kan administreras inom ramarna av våra befintliga gemensamhetsanläggningar (GA1-3), så genomför Avloppsgruppen härmed en intresseanmälan. Ett tänkt förlopp: 1. Du som är intresserad av gemensamt avlopp ska fylla i intresseanmälan nedan och skicka den till den angivna adressen senast 15 oktober Avloppsgruppen kommer sedan att värdera svaren och meddela ett resultat. Finns ett tillräckligt stort antal intresserade går arbetet vidare. 3. Nästa steg att lämna in en ansökan hos Lantmäteriet om anläggandet av en gemensam avloppsanläggning och bildandet av en GA inom ramen för samfälligheten. Detta är ett omfattande arbete med mycket dokumentation och för detta behövs konsulthjälp. För att täcka kostnader för konsulthjälpen och framtagande av nödvändiga handlingar hos lantmäteriet tas in en avgift från alla intressenter på ca kr (belopp beror på antal deltagare och hur dessa fördelas på Holmen). Om hela beloppet inte används, kommer överskottet betalas tillbaka till intressenterna. 4. Samtliga intresserade skall sedan gemensamt utvärdera det material som tas fram och därefter skall en formell ansökan sändas in till Lantmäteriet om en ny gemensamhetsanläggning. Denna skall undertecknas av alla intressenter. 5. I detta skede kommer Lantmäteriet att fakturera samtliga intressenter för bildande av en gemensamhetsanläggning. Hur stor kostnaden blir beror på omfattningen av anläggningen, antal deltagare och hur dessa fördelar sig på Holmen. Därför kan vi

4 idag inte exakt beräkna hur stor denna kostnad blir, men en kvalificerad uppskattning är mellan kr. pr. hushåll. 6. Om Lantmäteriet beslutar att en gemensam ska bildas, kommer styrelsen påläggas att ta fram förslag på finansiering av projektet, ge prognos på villkor och debiteringslängd/avgift för att delta i gemensamhetsanläggning för beslut på följande årsstämma, alternativt vid en extrastämma. Avgift för GA kommer bara tas ut för de hushåll som är anslutna en gemensamhetsanläggning. 7. När denna process är klar kan upphandling av entreprenörer påbörjas. Avloppsgruppen tänker föreslå att det skall finnas möjlighet för hushåll som ligger i nära anslutning till stomnätet i en gemensam avloppsanläggning att ansluta sig till denna (och bli medlemmar av GA) vid en senare tidpunkt. För dessa hushåll föreslås att det tas ut en startavgift som är något högre än de kostnader som hushåll har som är med i bildandet av GA. Med vänliga hälsningar Avloppsgruppen Avloppsgruppen består av Annika Sahlström, Christer Mohlin, Jakob Bruntse och Thomas Melzer

5 INTRESSEANMÄLAN TILL GEMENSAMT AVLOPP PÅ HOLMEN, SIGTUNA Namn: Fastighetsbeteckning: Adress på Holmen: Annan adress (om ej fastboende på Holmen): Telefon (helst mobil): Genom att underteckna denna anmälan till gemensamt avlopp på Holmen är nedanstående fastighetsägare medveten om nedanstående villkor: 1. Jag/vi önskar att det byggs en gemensam avloppsanläggning på Holmen och önskar att mitt/vårt hushåll tillkopplas ett sådant. 2. I det fall antal intressenter är stort nog för en gemensam avloppsanläggning förbinder jag/vi mig att betala mig att betala ca kr. i startavgift per deltagande fastighet på senare angivet datum för att täcka konsultkostnader för ansökan om ett GA hos Lantmäteriet. Jag/vi är medveten om att det dessutom tillkommer kostnader direkt till lantmäteriet för att bilda GA enligt beskrivning ovan. 3. Jag/vi är medveten om - att beloppen ovan endast är startutgifter, och att deltagande hushåll framöver kommer debiteras en årlig avgift till bl.a. finansiering och underhåll av anläggningen samt - att det är Lantmäteriet som avgör om en anläggssamfällighet ska finnas på Holmen. Det betyder att det även (mot förmodan) kan bli avslag på ansökan att bilda en GA. Kostnader för att ansöka skall dock betalas oavsett, om det blir beslut om en GA4 eller inte. Datum, plats och signatur från minst en fastighetsägare pr. fastighet Ort och datum: Signatur:

6 Skickas till medlem av avloppsgruppen Christer Molin senast 15 oktober 2013: Christer Mohlin Konvaljvägen Sigtuna

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Vägledning för nätförstärkningslån

Vägledning för nätförstärkningslån Vägledning för nätförstärkningslån Förord Den elproducent som vill ansluta till ett nät som saknar ledig kapacitet får genom en anslutningsavgift betala de merkostnader som anslutningen orsakar nätbolaget.

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer