Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt."

Transkript

1 Jeanette Nilsson (6) INFORMATION Kommunstyrelsens arbetsutskott Avloppsinventering delredovisning för 2008 RESULTAT Inventeringen omfattar enskilda avlopp i området runt Tingsryd och berör 356 avlopp från både fritidshus och permanentbostäder. Ca 150 av dessa uppfyller inte miljöbalkens krav på rening och av dessa har 7 fastigheter avloppsvatten som går direkt ut i ett dike, vattendrag, skog eller liknande. 6% 9% 36% 33% 6% 10% P1: Utsläpp utan rening el. 1-kammarbrunn P2: 2- eller 3-kammarbrunn, alt. anläggning äldre än 30 år P3: Godkänd anläggning (infiltration, markbädd, sluten tank mm) P4: Inget indraget vatten / Mulltoa / Ödehus P5: Komplettering behövs Ej inventerade Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt. Tingsryds kommun Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro Box 88 Torggatan vx TINGSRYD E-post:

2 Plan- och miljökontoret (6) Ca 130 fastigheter måste skriftligen komplettera med uppgifter då avloppet inte kunnat inventeras på grund av att fastighetsägaren inte varit hemma, att avloppet inte kunnat hittas eller att fastighetsägaren inte vet något om avloppsanläggningen. Ca 20 avlopp har ännu inte inventerats, varav bland annat 2 är belägna på Högön i sjön Ygden, 2 är dödsbo utan adress och resterande är fastigheter som bytt ägare och saknar adress. Ca 20 fastigheter har mulltoa eller saknar indraget vatten. Av sammanlagt 356 fastigheter har endast 36 stycken haft en avloppsanläggning som uppfyller miljöbalkens krav på rening. PRIORITERING Miljö- och byggnämnden kommer framöver att ställa krav på åtgärder för aktuella fastigheter som inte uppfyller kraven. De avlopp som faller i kategori P1, direktutsläpp och 1-kammarbrunnar, ska inkomma med förslag på åtgärd inom 6 månader från delgivning av resultatet av inventeringen. Avlopp i kategori P2, ej godkända och ej akuta, kommer snarast efter inventeringen att informeras om att avloppet inte uppfyller kraven och att åtgärd bör ske inom en snar framtid. Alternativt kommer fastighetsägarna att informeras snarast efter inventeringen om att avloppet kommer att bedömas och att resultat kommer så snart det är gjort. Godkända avlopp, kategori P3, får snarast efter inventering och bedömning information om att åtgärder inte kommer krävas. Fastigheter som inte har indraget vatten, har mulltoalett eller liknande hamnar i kategori P4. Dessa får snarast efter inventering och bedömning information om att åtgärder inte kommer krävas. Fastigheter som hamnar i kategori P5, behöver komplettera och kommer få en checklista skickade till sig som ska fyllas i angående hur avloppsanordningen är utformad.

3 Plan- och miljökontoret (6) BAKGRUND Kommunfullmäktige, Tingsryds kommun har , antagit ett miljöprogram som bland annat anger att utsläpp av kväve i avrinningsområdena till Östersjön ska minska och en del av detta arbete är att ställa krav på enskilda avlopp med bristfällig rening. Enligt punkt 7.3 i miljömålsprogrammet ska Plan- och miljökontoret ha genomfört inventering av enskilda avlopp senast Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar för alla enskilda avlopp enligt miljöbalkens bestämmelser och utöver detta finns nationella och regionala miljömål som ligger till grund för inventeringsarbetet. I Kronobergs län har Växjö kommun avslutat sin inventering av enskilda avlopp. I Älmhult, Alvesta och Ljungby kommun pågår inventering sedan en tid. Lessebo och Uppvidinge kommun har inte påbörjat någon inventering än. Uppskattningsvis finns ca 3500 enskilda avlopp i Tingsryds kommun. För att underlätta inventeringen har kommunen delats upp i ett rutnät, bestående av ca 50 rutor. I kartan har det markerats vilket område som omfattas i sammanställningen.

4 Plan- och miljökontoret (6) SAMMANFATTNING Det finns ca 3500 enskilda avlopp i Tingsryds kommun. Mellan år 2000 och 2008 har Miljö- och byggnämnden gett tillstånd till drygt 330 nya enskilda avlopp. Då dessa är relativt nya avloppsanläggningar har bedömning gjorts att dessa inte att ska ingå i inventeringen. En uppskattning visar att det totalt rör sig om drygt 3000 enskilda avlopp som ska inventeras. Under förutsättning att inventeringen fortsätter i nuvarande tempo kommer det totalt ta ca 2,5 år att inventera alla Tingsryds kommuns enskilda avlopp. Plan- och miljökontoret har under det sista kvartalet av 2008 inventerat drygt 350 fastigheter i området. 42 % av de inventerade avloppen uppfyller inte dagens krav på rening av avloppsvatten. Endast 10 % av avloppsanläggningarna är godkända enligt dagens krav. Av de 36 % av fastigheterna där inventeringen ännu inte är slutförd, inväntas kompletterande uppgifter från fastighetsägarna. Av dem som skickat in kompletterande uppgifter har ca 50 % inte haft en godkänd avloppsanläggning. Skulle statistiken vara jämn över hela kommunen skulle det betyda att ca 60 %, d v s 1500 stycken, av de enskilda avloppen i kommunen inte uppfyller dagens krav på rening av avloppsvatten.

5 Plan- och miljökontoret (6) VERKSAMHETSPLAN Inventeringen av Tingsryds kommuns enskilda avloppsanordningar bedrivs med en projektanställning på heltid som enbart utför inspektion av avloppsanordningarna på plats. Utöver detta lägger Plan- och miljökontoret ca 30 % tjänst för att handlägga inventeringsärendena. Detta innebär bland annat att bestämma inventeringsurval, skriva ut kartunderlag och informationsbrev, handlägga inventeringsmaterial, begära in kompletteringar mm. Utöver den handläggningstid som krävs av miljö- och hälsoskyddsinspektörerna för att bedriva inventeringen kommer ytterligare tid att krävas i form av handläggning av tillståndsansökningar som genereras med anledning av inventeringen. Antalet ansökningar kommer att öka både på grund av krav från Plan- och miljökontoret med anledning av undermåliga avloppsanordningar samt av ytterligare ansökningar om tillstånd att anlägga nytt avlopp från de fastighetsägare som är medvetna om sitt undermåliga avlopp och vill föregå inventeringen. Tingsryds kommuns projektanställde avloppsinventerare har på 3 månader under 2008 inventerat 5 rutor av totalt ca 50 i kommunen. Detta innebär ca 350 inventerade fastigheter. Det är planerat att under 2009 inventera ytterligare ca 15 rutor. Det betyder att på drygt 1 år har ca 40 % av Tingsryds kommuns enskilda avlopp inventerats. För att slutföra inventeringen kommer ytterligare drygt 1 år att krävas i tid, totalt 2,5 år. Projektanställningen löper till och med , men en förlängning året ut är planerad att finansieras inom ramen. Det skulle kunna vara en vision att 80 % av de enskilda avloppen i Tingsryds kommun ska vara godkända inom exempelvis 10 år från att inventeringen slutförts. Detta bör dock rimligtvis bli en politisk fråga när inventeringen är slutförd. Miljö- och byggnämnden har tjänstegarantier för handläggning av avloppstillstånd. Dessa säger att: Vid en komplett ansökan om tillstånd för en avloppsanordning eller anmälan om ändring av avloppsanordning ska besiktning ske inom 10 arbetsdagar och efter det ska beslut fattas inom 10 arbetsdagar. I bokslutet för 2008 har det framkommit att denna garanti inte uppfylls med nuvarande totala arbetsbelastning. Enligt tillsynsutredningen för 2009 visar att handläggningen av en anmälan eller tillståndsansökan handläggs på 6 timmar. Plan- och miljökontoret har de senaste åren handlagt ca anmälningar/tillståndsansökningar angående enskilda avlopp. Det är beräknat att detta antal kommer att öka, med anledning av inventeringen, med ca ansökningar per år, det vill säga antalet ansökningar kommer totalt vara ca stycken per år. Regeringen införde i slutet av 2008 att ROT-avdrag ska gälla för byggarbeten. Det kommer under våren 2009 att utredas exakt vad byggarbeten innebär, och

6 Plan- och miljökontoret (6) förhoppningen är att även anläggande av enskilda avloppsanläggningar ska innefattas av ROT-avdragen. Det skulle i så fall betyda att fastighetsägarna har rätt att göra avdrag för 50 % av arbetskostnaden vid anläggande av avlopp, vilket i det flesta fall är den största kostnaden. PLAN- OCH MILJÖKONTORET Jeanette Nilsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Avloppsinventeringsmanual

Avloppsinventeringsmanual Avloppsinventeringsmanual Juni 2007 Avloppsinventeringsmanual Miljösamverkan Västra Götaland juni 2007 Denna manual har tagits fram av projektgrupp avlopp. Sammanställning och slutlig redigering har projektledare

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer 2014-11-07 Diarienummer 5.7.16-4312/14 Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3 Statens jordbruksverks er (2014:XX) om officiella veterinärer 2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Planerar du att anlägga en avloppsanordning på en plats där anslutning till kommunalt avlopp inte är möjlig? Ditt val av anordning kommer att avgöras av lagar

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer

Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10

Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10 Avloppsguidens användarförening svar på remiss angående Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Avloppsguidens användarförening

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 2 När krävs tillstånd 2 Förhandsförfrågan om bygglov. 2 Innan en ansökan lämnas in.. 3 Ansökan/anmälan 3 Bilagor till

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av hantering av bygglovsansökningar Eslövs kommun Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs

Läs mer

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Revisionsrapport Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Trelleborgs kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga 1 1.3 Metod och

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Finspångs kommun Jukka Törrö Verkställighet och återrapportering av beslut Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Uppdrag och

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

Kommunens handläggning av bostadsanpassningsbidrag

Kommunens handläggning av bostadsanpassningsbidrag Revisionsrapport Kommunens handläggning av bostadsanpassningsbidrag Smedjebackens kommun Maj 2010 Hans Åkerman Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...3 1 Inledning...4 1.1 Granskningens

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning EM2012 W-4.0, 2010-11-22 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning 1. En beskrivning av problemet och

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun Antagen av Miljönämden 2012-12-03 Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte och omfattning... 4 2.1

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer