Rådhuset, 11 juni 2015, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45"

Transkript

1 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 17 juni 2015, kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Annette Knutsson Ordförande Carl-Göran Svensson Justerande Christer Akej Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården Underskrift Annette Knutsson

2 2 Beslutande: Övriga närvarande: Anders Åkerberg (S), tjänstgör för Jan-Erik Persson (S) Christl Bengtsson (S) Klas Göthe (FP) Carl-Göran Svensson (C), ordförande Christer Vigren (ÖP) Hans-Olof Höglund (MP) Christer Akej (M) Bo Håkansson (M) Carl Strömberg (M) Jan-Olof Kellgren (SD), tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD) Lars-Gösta Nilsson (M) tjänstgör för Jacques Öhlund (F!) Britt-Marie Wrahme (S) Erik Persson (S) Agne Johnsson (ÖP) Björn Ericson, enhetschef VA, 85 Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef Johan Lund, trafik- och utredningsingenjör, Simret Kidane, ekonom, 85 Annette Knutsson, nämndsekreterare Elisabeth Wahlström, presentera medborgarförslag, 84

3 3 Innehållsförteckning Ändring av föredragningslista, 83 Sid 4 Presentation av medborgarförslag av Elisabeth Dahlqvist-cykelväg förbi Lindstens hörna-simrislund (dnr 2015/431), 84 Sid 5 Information, 85 Sid 6 Redovisning av delegeringsbeslut (dnr 2015/29), 86 Sid 7 Medborgarförslag från Göran Bengtsson om att skapa ett kommunalt fågel/naturreservat av Ålabodrevet i Simrishamn (dnr 2014/959), 87 Budget 2015, begäran om utökad investeringsbudget redovisning av prioriterad objektlista (dnr 2014/66), 88 Sid 8 Sid 9 Budget 2016 (dnr 2015/218), 89 Sid 10 Försäljning av Rönnebröd 6:9, Skogsbacken St Olof (dnr 2015/514), 90 Stengården, förvärv av fastighet för att tillgodose verksamhetens behov av administrativa lokaler och lagerutrymme (dnr 2015/502), 91 Sid 11 Sid 12

4 4 83 Ändring av föredragningslista SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Följande ärenden tillkommer vid dagens sammanträde: Informationsärenden; 1. Personalsituationen 2. Gångfartsområde 3. Bekämpning av björnlokor 4. Uthyrning Västra Parkskolan Beslutsärenden: Stengården, förvärv av fastighet för att tillgodose verksamhetens behov av administrativa lokaler och lagerutrymme Försäljning av Rönnebröd 6;9, Skogsbacken, St Olof

5 5 84 Dnr 2015/431 Presentation av medborgarförslag Ärendebeskrivning Elisabeth Wahlqvist presenterar sitt medborgarförslag om att anlägga cykelväg förbi Lindstens hörna-simrislund (dnr 2015/431)

6 6 85 Information s sammanträde inleds med information och genomgång av ärendena som finns på nämndens dagordning. Berörda enhetschefer och tjänstemän är närvarande vid genomgången av sina respektive ärenden. 1. Personalsituationen Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef informerar. 2. Gångfartsområde i centrala Simrishamn Johan Lund, trafik- och utredningsingenjör informerar. 3. Bekämpning av björnlokor Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef informerar. 4. Uthyrning Västra Parkskolan Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef informerar.

7 7 86 Dnr 2015/29 Redovisning av delegeringsbeslut SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT godkänner redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

8 8 87 Dnr 2014/959 Medborgarförslag från Göran Bengtsson om att skapa ett kommunalt fågel/naturreservat av Ålabodrevet i Simrishamn Ärendebeskrivning Göran Bengtsson har lämnat in ett medborgarförslag om att skapa ett kommunalt fågel/naturreservat av Ålabodrevet i Simrishamn. Kommunfullmäktige beslutade 29 september 2014, 131 att ärendets beredning och slutgiltiga beslut ska hanteras av samhällsbyggnadsnämnden. Bengtsson presenterade sitt förslag vid nämndens sammanträde 16 april 2015, 27. Nämnden beslutade 21 maj 2015, 69 att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för att inhämta berörd fiskeförenings synpunkter. Föreningen har lämnat sina synpunkter och ser med glädje på förslaget och ser fram emot ett genomförande. Beslutsunderlag Göran Bengtssons medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslut , 31 Förvaltningens skrivelse Nämndens beslut , 21 Simrishamns Fiskeförenings synpunkter, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Medborgarförslaget bifalles. Omfattning och avgränsning av naturreservat ska utredas och beslut härom fattas av samhällsbyggnadsnämnden. Beslutet expedieras till: Göran Bengtsson Kommunfullmäktige (för kännedom)

9 9 88 Dnr 2014/66 Budget 2015, begäran om utökad investeringsbudget redovisning av prioriterad objektlista Ärendebeskrivning Nämnden beslutade 16 april 2015, 31 att begära utökad investeringsbudget för åren Ärendet behandlades av kommunfullmäktige 25 maj 2015, 88 där beslut togs om att samhällsbyggnadsnämnden ska återkomma till kommunfullmäktige i juni med en prioriterad objektlista. Beslutsunderlag Nämndens beslut, , 31 Kommunfullmäktiges beslut, , 88 Redovisning av objekt, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. Anteckning till protokollet Nämnden godkänner att Moderaterna lämnar protokollsanteckning enligt följande: Vi anser att det måste göras en tydligare redovisning med prioriteringar över de olika objekt som ska ingå i den beslutade lånefinansierade extra investeringen på 119 mkr. Vidare måste det finnas en konsekvensbeskrivning över ändrade driftkostnader. Vid KF i maj utlovades en redovisning över tänkta investeringsobjekt till KF i juni. Vi kan inte se att detta material uppfyller dessa löften. Fortfarande är det en svepande översiktlig redovisning utan möjlighet att närmare se vilka enskilda objekt som ska ingå. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

10 10 89 Dnr 2015/218 Budget 2016 Ärendebeskrivning Föreligger utkast, daterad 28 maj 2015, till budgetskrivelse för Beslutsunderlag Utkast budgetskrivelse , Överläggningar Genomgång av budgetens olika delar. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Utkast budgetskrivelse överlämnas till budgetberedningen. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

11 11 90 Dnr 2015/514 Försäljning av Rönnebröd 6:9, Skogsbacken St Olof Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att sälja fastigheten Rönnebröd 6:9. Efter annonsering, visning och budgivning finns det nu ett av köpare undertecknat köpekontrakt på kronor. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 173 Av köpare undertecknat köpekontrakt SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Sälja Rönnebröd 6:9 (Skogsbacken Sankt Olof) till Hans Andersson för kronor. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Hans Andersson (för kännedom) Svensk Fastighetsförmedling (för kännedom)

12 12 91 Dnr 2015/502 Stengården, förvärv av fastighet för att tillgodose verksamhetens behov av adminsitrativa lokaler och lagerutrymme Ärendebeskrivning Kommunen har möjlighet att förvärva grannfastigheterna, Simris 25:34, 25:33 och 18:17. Fastigheterna ligger i direkt anslutning till Stengårdens reningsverk. Ett förvärv skulle säkerställa avloppsreningsverket Stengårdens kommande behov av säkerhetsavstånd (biogasproduktion) till närboende genom att ca, 4.8 ha mark ingår. Investeringen ger en ekonomisk vinning på kort och lång sikt och säkerställer Stengårdens behov av ny administrativ byggnad och akuta behov av lagerutrymmen ca, kvm, på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. Beslutsunderlag Mäklarpresentation fastigheterna Simris 25:34, 25:33 och 18:17 (samhällsbyggnadsnämndens beslut , 41 Powerpoint-presentation, kalkyl, fördelar Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT s ordförande får i uppdrag att i samråd med presidiet sköta budgivning och eventuellt sluta avtal om köp med säljaren. Finansiering sker inom VA-enhetens investeringsbudget och omfördelning inom beslutade ramar. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Godkänna eventuellt köp av fastigheterna Simris 25:34, 25:33 och 18:17 i enlighet med upprättat köpeavtal. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00

Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Blad 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2007-09-19 Plats och tid Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00 Beslutande John Nyman, ordförande Annelie Wallberg,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 1 (19) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/16 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering, kl 14.25 14.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12 2011-01-26 1-12 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Utses att justera Cecilia Gustafsson (S) och Ann-Louise

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer