Upprop för digital delak0ghet 25 okt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upprop för digital delak0ghet 25 okt."

Transkript

1 Upprop för digital delak0ghet 25 okt. Sammanställning frågor, förslag och synpunkter från deltagarna Samverkan/pla<orm Samordning - hur löser vi det? Bygg samordning kring.se som redan visat resultat i mindre skala Hur kan man (organisadoner, myndigheter, skolor, landsdng) samla upp den explosion av utveckling som sker på nätet? Lokal samverkan med stöd uppifrån, kommun, län. Folkbildning, föreningar osv Hur skapar man kommunicerande/sociala organisadoner? AK utveckla Sverige in i det digitala gemensamma samhället är ak samhällsprojekt med många inblandade Skapa en bred samling med en stark styrgrupp, (olika aktörer, myndigheter, staten, SKL, banker, operatörer, e- handelsföretag, informadon, Ddningar, IT- företag), som kan arbeta med finansiering och akdva åtgärder. Tydliga och realisdska utvecklingsplaner. Behov av samordning. I min kommun arbetar varje förvaltning med deka, men var för sig. EK nadonellt inidadv med tydliga mål skulle underläka för kommunerna ak styra mot deka gemensamt. Integrera IT i olika områden: skola, vård & omsorg, offentlig förvaltning och få med olika branscher ak delta i diskussionerna. Samordning & nytänkande Högt & lågt PoliDken måste ge uppdraget. Flera aktörer som utbildningsanordnare, bibliotek. Enhetlig support i stället för ak bolla kund mellan olika Vn. nummer. Inga mer det är inte vårt bord I Skåne har vi ek samverkansavtal mellan den idéburna sektorn och Region Skåne. Digital delakdghet borde vara en uppgi[ i det samarbetet. Biblioteken + folkbildningen kan inte ensamma driva den här frågan utan vi måste göra något Dllsammans.

2 Samarbete mellan alla organisadoner, xxxx arbetet med digital delakdghet kanske portal. Gemensam Race online i Sverige. Samverkan nätverket Hur skapar man öppna organisadoner? crowdsourcing Nätverk och samarbete såväl inom sin egna organisadon som över gränserna med andra organisadoner. Mötesplats gemensam för ak dela med sig av goda exempel Ny form NaDonell samordning för ak koppla samman alla open source, creadve commons, xxxxx Vinn- vinn situadoner för alla 3 parter, individ, näringsliv och offentlig sektor samt stat/ kommuner i bl.a. e- tjänster för arbetslivet. Det behövs en samordning av allt som görs idag - pla<orm (där man kan samla alla goda idéer och utveckla nya Dllsammans - crowdsourcing/öppen kunskapsbank/ utbildningsmaterial) Stor fråga bör samordnas e- medborgare synliggöras men ak de finns inom DFS Hur når vi ut Dll dem som är okunniga/skepdska/negadva? Hur hikar vi deras väg in? Och hur gör vi det enkelt för dem ak lära sig? Internet i skolan - och internet för äldre är vikdgt för ak inkludera dem som inte ännu eller inte längre är i arbetslivet. Och mor- och farföräldrar kan få mer gemensamt med barnbarnen och mer generadonsöverskridande band genom ak kommunicera och lära av varandra. Vi behöver sprida informadon om hur den digitala delakdgheten eg. ser ut många vet antagligen inte hur det ser ut, vilka som är med och vilka som står utanför. Helt nya forum för ak väcka nyfikenhet för internet och datoranvändning. Det är en stor diskrepans mellan morgonens beskrivning av det rasande tempot i teknikens framkant och den fakdska lite tungfotade verkligheten. DelakDghet på olika nivåer. Sverige som ly[ i IT:s framkant måste arbeta båda med bredden, men inte minst med frontlinjen. Sverige kommer i kris om vi inte lär av utvecklingen i t.ex. Indien/Pakistan Rundabordssamtal Diskutera i mindre grupper, intressant interakdv avslutning på dagen! Vi behöver arbeta mer med polidkernas aetyder Dll internet. En ideologisk diskussion om varför dessa frågor är vikdga behöver fortsäka. Om folkbildningen ska fungera krävs ak de som inte är delakdga idag får ek eget intresse av ak bli delakdga. Icke delakdga behöver delakdga faddrar som modverar och inspirerar.

3 Det finns många icke delakdga i styrelser hos företag och föreningar som hindrar utvecklingen i sina egna organisadoner behövs inspiradon. Breddmobilisering á la RaceOnline2012.org Visa i siffror: A- kassa, socialt inkluderande, skakeintäkter etc Ur debaken: Frågan måste slå ner i polidkens epicentrum. Ta koncept från race online. KvanDtet, kvalitet, bråkom Vilka ska göra jobbet? Bred folkbildningssatsning kring biblioteken IKT- ly[et Höra e[er om det finns frivilliga mentorer som vill lära andra om IT- tekniken, kanske kan de sika på biblioteken Dllsammans. VikDgt ak stödja frivilliginsatser typ SeniorNet Folkbildningens insatser Folkbildningstanken är bärande. Osäkerhet mellan kollegor om vad bibliotek ska användas Dll. Bibliotek kan användas ak samla in problem och funderingar. De som inte kan lösas på plats skickas vidare Dll ek forum, och på så säk lär vi av varandra på nadonell och/eller regional nivå. Lärande utan begränsningar Skall se mig om på mik eget bibliotek, hur datorerna används där. Hur kan man hika Win/Win läge för biblioteken och folkbildningen i samarbetet för ak främja digital delakdghet. Ge uppdraget Dll utbildningsinst. Folkbildning och biblioteken. Internetbokbuss på helger Kunskapsly[ för nya svenskar på Biblioteke Datasupport på bibl. Dlls. med medborgarkontoret. Utbildning handledare Dll Internetevangelister. PC- hjälp bibliotek SeniorNet m.fl Det handlar om en mångfald av akdon möjligheter. Olika nivåer olika behov olika ingångar

4 Utbildningsformer Kunskap före utveckling och användning, se bilaga Hur skapar man lärande organisadoner? Balansera utbildning så ak det livslånga lärandet får samma status som skolan Arbeta för ak få bort rädslan hos de som inte törs lära sig tekniken. Utveckla lära av varandra. Skapa en motsvarighet Dll kundsupport där t.ex. mormor och barnbarn kan lära nya saker. Ge en möjlighet. Sprida erfarenheter, digital delakdghet från Sverige Dll utvecklingsländer. GeneraDon.Net uppmuntra digitalt medlad interakdon mellan olika generadoner (ex äldre yngre) Digital solidaritet dela med sig av svenska erfarenheter för ak främja global digital delakdghet, inklusive samarbeten mellan t.ex. svenska och afrikanska skolor. Skall kolla på de hemsidor som nämndes under konferensen. Dela metodfrågor utbilda utbildare som utbildar utbildare som Folkbildning 2.0 Hur kan man undersöka digital mediaanvändning bland 6-16 åringar? Undersöka urvalet från och jämföra med 6-16 åringar. Släpp sargen, vill jag säga Dll de som ska folkbilda. 80- talet var en stund sedan. Datakörkort och handböcker är inte Dllräkligt i dag, inaktuellt. Digital delakdghet är en kondnuerlig process, livslångt lärande! Folkbildningen har erfarenhet av massutbildning, glädjande ak många ser dem som naturlig xxxxpunkt. Det behövs utbildare som utbildar handledare Utbildning via nätet Svenska språket från läk Dll svårt. Ingå i Arbetsförmedling etc. GraDsprogram at ladda ner för dem med egen dator. Handledning= AK leda vid handen. Utbilda nya anv. på deras nivå. Fokus på användarnas modvadon och nyfikenhet. Jag upplever ak användarnas tryck är mycket högre på utveckling än vad vi kan svara upp för Passion, passion, passion! Håll den vid liv, vi behöver säkert hjälpa varandra. Ipad + e- utbildning, hyra Ipad - >Folkbildning Låna Ipad på bibliotek för R- utbildning

5 Satsa på handledning och utbildning på folkbiblioteken som därmed behöver mera resurser!! Många klokheter från Illshammar/Knutsson ang. nyckeln: Självförtroende/Dllit, och vikten ak ly[a fram möjligheterna med nätet. Hur kan kreadva lösningar skapas bland personliga digitala bibliotek, gallerier och musei - upplevelser? Tillgänglighet Tillgänglig och användbar IT för alla inklusive personer med funkdonsnedsäkningar. Sprida kunskap om användarcentrerad utvecklingsmetod vid uvormning av IKT- lösningar. AK.se:s webbsändningar görs mer Dllgängliga genom ak sända dem teckentolkade och textade (det finns teknik för deka: We Stream) Tydlighet och Enkelhet är vikdga ingredienser i utvecklingen av framdda e- tjänster. Om det är svårigheter vid användandet av en tjänst på Internet så försvinner kanske Internet. Det är därför vikdgt ak företag/myndigheter använder sig av användarcentrerad design vid framtagandet av tjänsterna för ak minska svårigheterna. Tillgänglighet i lokaler och datasalar Mobila datastudios För ak fler ska kunna använda samma system så bör alla bygga på öppen standard. Människan före tekniken Anpassa inte människan Dll tekniken, utan tekniken Dll människan. Användarvänlighet i användning av IT- resurser (cerdfiering) KvalitaDva studier för bäkre förståelse av användarbehoven hos digitalt marginaliserade grupper. Teknik och mobilvn. dagar på äldreboenden, finnas Dd för ak lära sig i sin egen takt. Användbarhet ska bli ek givet krav i projekt, utgå ifrån användare i stället för teknik! Digital inclusion satsning på grupper i störst behov av förbäkring av Dllgänglighet. Använd Folkhögskolor. Varför inte en gemensam mångspråkig myndighetsportal? Sverige.se Medborgare garanteras idag Dllgång Dll tryckt informadon via de offentlig finansierad biblioteken. Digitalisering av info tenderar ak begränsa medborgarnas info. Dllgång. Ge arbetslösa samt barnfamiljer som inte har Dllgång Dll egen dator, räk och möjlighet ak låna utrustning och bredband.

6 VikDgt får hembesök och lära sig spec. för div. handikappade, syn, hörsel, benen. Användbar/Brukarfokus är mik främsta perspekdv. Allas IT- utbildning. Allas Dllgång Dll utrustning och uppkoppling. På önskelistan: Utmana riksdagsparderna Dll en blocköverskridande överenskommelse. Frågan om digital kompetens för alla måste drivas som en nadonell strategi. Hur ly[er och når vi de grupper som står längst utanför och längst ner på samhällsstegen? Enklare e- leg inloggning i IT- system för äldre och andra behövande HemPC, Workshop, RIT. Avsaknad av datorer? Rädsla? Kan vi erbjuda datorer? Hur finansieras det i så fall? Tillgång Dll fysiska Datorer anpassade för personer som inte har Dllgång Dll xxx Bibliotekens räcker inte Internetsäkerhet måste beaktas i begreppet digital delakdghet. Tillgång Dll lokaler för InterneVöreningar utrustad lokal Servicetekniker (en skild dataanvändare). EK system för underhåll av datorers funkdon. BäKre kundtjänster, besked om felsökning vad gäller nätet. För många avbrok (Södermalm, Stockholm) Säkerhet (uppe?) för Smartphones Primära målgrupper Senior Data för äldre angår alla i samhället e[ersom de äldre skall vara delakdga i samhället, bilaga. Specialsatsning på seniorerna för digital delakdghet Utbildning av äldre vikdg för digital delakdghet för sin egen del i samhället. Mycket intressant med IT- på äldreboende Stödja eldsjälar, t ex Dllgång Dll datorer för SeniorNet. Fler på Biblioteket. Handledare Dll SeniorNet Sweden Lilliann Källermark berörde genom ak beräka om sin vän som behöver uppkoppling på äldreboendet. Goda ex = insikt Det går ak begära ak ek äldreboende ställer en dator Dll de äldres förfogande.

7 Finns SeniorNet i andra länder? SE, NO, DK, UK, FI? Stöd åt lokala klubbar inom SeniorNet för utbildning av äldre via äldre handledare. äldre lär äldre Även näringslivet behöver börja ta in vad internet är. Det digitala samhället i dag är bara en förlängning av irl- samhället. Finansiering Fler polidker tog upp RIT vilket är intressant för ak göra effekdv IT support bl.a. RIT- avdrag utveckling av idéer Finansiering av utvecklingsprojekt via statliga forskningsråd Det räcker inte bara med eldsjälar (som dock är lovvärt). Det behövs kapital för ak samordna & helt komma DllräKa med problemet. Vem tar notan? Hur ska olika verksamheter kunna följa och finansiera den snabba utvecklingen inom IT- området och alla nya företeelser? En del kanske bara är dagsländor. Staten bör uvorma, uppdra o betala folkbildning för ak utbilda medborgarna. Fackföreningarna borde ta av sina miljarder och fortbilda sina medlemmar i Internetanvändning och datoranvändning. Ff har ek stort ansvar här. Ekonomiska bidrag för verksamhet SeniorNet t.ex. E- delegadonen för ak deras idéer ska slå igenom. Mikael von OKer sake huvudet på spiken när han konstaterade ak det kostar pengar ak koppla upp en dryg miljon människor - > Ander s Borg. Bankerna borde vara intresserade av ak förbäkra sin goodwill ak finansiera ak kly[an minskar i stället för ak det löser sig på naturlig väg genom ak vi alla dör när vi blir Dllräckligt gamla 85+ Resurser krävs, målsäkning är vikdgt Statligt projektstöd, privata och statliga finansiärer. Ekonomin, xxxxx NaDonellt uppdrag från polidken är nödvändigt. Projektpengar från stat/privat, skapa best pracdce, folkbildningen är bärande. Det arbete som redan görs, t.ex. på bibliotek behöver fler resurser.

8 Finansiering. Såväl privata sektorn som staten behöver bidra. Ex. be Volvo IT sponsra, bjuda på lokal med datorer. Enorma resurser behövs för utbildning. Dels för våra digitala analfabeter, men även för de som tror sig veta, men som inte har en aning. Ring näringslivet och polidkerna! AK staten ska stå för ak hela landet är uppkopplat. Det behövs en nadonell satsning/riktning som ska adresseras uppifrån. ROT, RUT & RIT (eller Rot, Rut, Knut slå hål på knutarna lö s upp). Bidrag Dll SeniorNet Sweden Det behövs riktade stadsbidrag börja med dem som behöver det mest. Staten bör satsa pengar på NaDonell satsning för ökad digital kompetens som kan användas av bibliotek, studieförbund och föreningar. Kräver resurser statliga insatser. Swedbanks representant ukryckte Krävs inte särskilt mycket för ak klara av banktjänster på nätet. Stämmer inte med den bild vi har på biblioteken. AK dessutom lägga över ansvaret på bibliotek och folkbildning ak ta hand om de som inte klarar av ak använda bankernas tjänster förvånar och förbluffar. CSR? Existerar inte det i bankvärlden? Stå för kostnaderna för ak personer ska kunna använda typ E- tjänster. Men så klart de kunder/personer som inte hanterar tekniken är väl heller inte ekonomiskt intressanta! I något sammanhang bör frågan ställas Dll Swedbank om deka är deras officiella ståndpunkt! PR och marknadsföring För ak nå de icke frälsta nå ut i tradidonell media. Vi måste påverka journalister. Skriva om framgångsexempel. Svensk journalisdk har sån chock och scoop, negadv vi är emot mentalitet. Marknadsför via gammelmedia ak vi har en digital kly[a och hur vi åtgärdar denna. De som står utanför Internet kan inte nås på annat säk än genom pappersddningar, radio, TV. Utrota fördomar om Internet, bäkre beskrivningar av hur realiteten ser ut, om allt det som är Dll nyka. Det räcker inte ak bara komma med ek bra erbjudande, de måste finnas draghjälp i form av ak det inte är farligt, avliva myter genom kunskapspaket som kan påvisa hur det ser ut t.ex. genom samarbete med polis, åklagare, socialsekreterare etc. Hur hikar vi de som inte är delakdga? Hur modverar vi dem? Hur får vi veta vad människor vill/behöver ha hjälp med? Hur sprider vi informadon om arbetet med digital delakdghet? Ex. gruppen lågutbildade äldre bör ha ek stort behov av digital delakdghet, men utan användning. Vad beror det på?

9 Använda internet som ek naturligt verktyg i alla sammanhang. Skolan Skolans roll vikdg och det ly[es oro under dagen ak inte barnen är Dllräckligt förberedda digitalt när de går ut skolan. Utbildning av lärare mycket vikdg i sin roll i skolan. Speciallärare inom IT- som hjälper Dll i skolan Föräldrarna vikdga, ak bara fokusera på lärare/elever är inte Dllräckligt om inte föräldrarna förstår vikten och genom föräldrakontroll begränsar och stryper barnens upptäckarlust osv. HiKa modell för användning av digitala resurser på förskolor. DeKa för ak minska kly[an så Ddigt som möjligt. IT i skolan känns väldigt vikdgt. Utbildningsinst. borde vara drivande. Utbildningsfrågorna, möt eleverna där de står, gärna alla åldrar. Smartphone satsning i klassrum. Testa AK etablera en Wikipedia för #DigitalLiteracy, lärarhandledningar Dllsammans med innehåll Tycker ak den digitala delakdgheten skall vara ek naturligt led av skolan sedan ung ålder. Nu mera tror jag ak inga särskilda kurser behövs i Gymnasiet. AK skola inkluderar datorer i skolarbetet redan från dag ek. Hur stor andel av eleverna har möjlighet ak Dllgodogöra sig IT- utveckling i konkurrens med övriga världen? Vad gör man med resterande elever? B- lag? Av dagens elever som klarar av ak hänga med i utvecklingen. Istället för skakesänkning, satsa på teknikutveckling inom grundskolan. Teknik o konceptutveckling för lärare. Uppgradera hela utbildningssystemet. IKT- kompetens behövs i alla ämnen. VikDgt med insatser i skolan Skolan/utbildningsväsen är A och O fån förskola Dll universitet. Behöver finnas strategier för den digitala kunskapen/tekniken på alla nivåer ner Dll kursplanenivå för alla studier.

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

SeniorNet 20 år! Dataträff 19/ Bild från idg.se. Det här är dagens minsta textstil. SeniorNet Södermalm Dataträff

SeniorNet 20 år! Dataträff 19/ Bild från idg.se. Det här är dagens minsta textstil. SeniorNet Södermalm Dataträff SeniorNet 20 år! Dataträff 19/10 2017 Bild från idg.se SeniorNet Södermalm Dataträff 2017-10-19 1 Det här är dagens minsta textstil Dagens agenda Del 1 13:30 ca 14:15 Inledning Hur startade SeniorNet Södermalm

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Nytta och nöje på nätet Internetguidning

Nytta och nöje på nätet Internetguidning Projektmedel till Östergötland! Nytta och nöje på nätet Internetguidning på östgötabibliotek 500 000 från Stiftelsen för infrastruktur.se Projektperiod 1 okt 2009 30 sept 2010 Nytta och nöje på nätet:

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Kommunala Pensionärsrådet 2015-06-12. Tid och plats: Klockan 09.00-12.05, Rum 114 Rådhus Skåne

PROTOKOLL 1 (9) Kommunala Pensionärsrådet 2015-06-12. Tid och plats: Klockan 09.00-12.05, Rum 114 Rådhus Skåne Kommunala PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats: Klockan 09.00-12.05, Rum 114 Rådhus Skåne Förtroendevalda Marianne Eriksson (ON), ordförande Caroline Hedenström (ON), vice ordförande Ellena Dellios Vukic,( KS)

Läs mer

Elva berättelser. det är viktigt för. oss att nå ut till allmänheten. vi visar våra e-tjänster. kontinuerligt, men under emedborgarveckan har vi

Elva berättelser. det är viktigt för. oss att nå ut till allmänheten. vi visar våra e-tjänster. kontinuerligt, men under emedborgarveckan har vi 8 Elva berättelser VÄSTERNORRLANDS LÄN I Västernorrland arbetar sex kommuner gemensamt i Projekt esamverkan. Kommunal samverkan inom området e-tjänster är rätt väg att gå eftersom få kommuner ensamma har

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Nästa nätverksträff sker den 8 september kl 10-16 i Stockholm.

Nästa nätverksträff sker den 8 september kl 10-16 i Stockholm. Promemoria 2011-06-13 E-delegationen Fi 2009:01 E-delegationen Lena Olofsson Telefon 08-405 10 93 Mobil 070-365 65 93 E-post lena.olofsson@enterprise.ministry.se Korta minnesanteckningar från nätverksträff

Läs mer

Föreningsplattform för nyanlända

Föreningsplattform för nyanlända Föreningsplattform för nyanlända Reviderad projektplan och budget Omvärldsanalys (mars april) Kartlägga samverkansparternas kompetenser och roller i projektet Behovsanalys (målgrupp, föreningsliv, myndigheter

Läs mer

En digital agenda för Sverige

En digital agenda för Sverige En digital agenda för Sverige Norrköping 14 november 2012 IT-politik i Sverige och EU 2000 2010 2011 Ett informationssamhälle för alla Digital agenda för Europa It i människans tjänst en digital agenda

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Övrig kostnad: Porto, transporter, hårdvara/mjukvara,lokaler uppskattas till 10000 kr

Övrig kostnad: Porto, transporter, hårdvara/mjukvara,lokaler uppskattas till 10000 kr Projektidé It- teknik coach. Projektet syftar till att hjälpa äldre med vardagstekniken. Finansiering Projektledare: Lidköping 240 timmar: (beräknat på 15 timmar per vecka i 16 veckor) Övriga projektdeltagare:

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Dokumentation från workshop under konferensen. En vägledning till för alla?

Dokumentation från workshop under konferensen. En vägledning till för alla? Dokumentation från workshop under konferensen En vägledning till för alla? 13 november 2008 Dokumentationen innehåller Session 1: Nutid Session 2: Dåtid Session 3: Framtid Session 4: Omvärld Session 5:

Läs mer

Intro. Hermods. Länk: http://www.youtube.com/watch?v=vu_d3s XXOY

Intro. Hermods. Länk: http://www.youtube.com/watch?v=vu_d3s XXOY Intro Hermods Länk: http://www.youtube.com/watch?v=vu_d3s XXOY Olin och Ravnskov har blivit Carlberg och Olin (bokstavsordning gäller!) Nils Carlberg, Learnways Maria ao Olin, Medieinstitutet e tutet 45

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens.

IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Datum 2009-03-09 1 (6) Krusboda skola Lokal IT-plan HT2009-VT2010 2 (6) En likvärdig skola IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Elever i behov av särskilt

Läs mer

+1 (6) Krusboda skola. Lokal IT plan HT2013 VT2014

+1 (6) Krusboda skola. Lokal IT plan HT2013 VT2014 +1 (6) Krusboda skola Lokal IT plan HT2013 VT2014 +2 (6) En likvärdig skola IT planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Elever i behov av särskilt stöd ska garanteras

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

Varför öva tillsammans?

Varför öva tillsammans? Varför öva tillsammans? - övningsverksamhet i Sverige Niclas Karlsson niclas.karlsson@msb.se Uppdrag Samordna, genomföra och stödja regionala, nationella och internationella övningar inom området samhällsskydd

Läs mer

Sammanställning - handlingsplan

Sammanställning - handlingsplan Sammanställning - handlingsplan På seminariet om hälsosamt åldrande fick alla ni deltagare i uppdrag att skriva ett brev till er själva. Här kommer en sammanställning av det budskap ni tog med er från

Läs mer

Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken

Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken Av Ida Norberg Hela rapporten kan hämtas här, PDF Något om förutsättningarna inför rapportskrivandet: Byte av författare Tidsperspektivet Digital delaktighet:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Digitaliseringen av det offentliga Sverige Öppna data

Digitaliseringen av det offentliga Sverige Öppna data Digitaliseringen av det offentliga Sverige Öppna data Magnus Enzell Enheten för digital förvaltning 1 Hur arbetar regeringen med digitalisering? N Infrastruktur Bostads- och digitaliseringsminister Peter

Läs mer

SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre

SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre Det livslånga åldrandet 1913 - pension 67- år kvinnor 58, män 56 år 1976 - pension 65

Läs mer

ALLA BARN HAR RÄTT ATT BLI TAGNA PÅ ALLVAR

ALLA BARN HAR RÄTT ATT BLI TAGNA PÅ ALLVAR HJÄRTEFRÅGOR ALLA BARN HAR RÄTT ATT BLI TAGNA PÅ ALLVAR UR tar barn och unga på allvar. Genom våra program ska barn och unga få upplevelser som ger kunskap och väcker nyfikenhet. Och de program vi gör,

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Bo Dahlbom. Professor och forskningschef. Sveriges framtid (2007) Aktivera ditt varumärke (2010)

Bo Dahlbom. Professor och forskningschef. Sveriges framtid (2007) Aktivera ditt varumärke (2010) Bo Dahlbom Professor och forskningschef Sveriges framtid (2007) Aktivera ditt varumärke (2010) www.aktivering.se www.sust.se Staying Alive De sista 5 åren med Internet Bloggar, Facebook, Twitter Google,

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

Folkbildningens flexibla lärande

Folkbildningens flexibla lärande Folkbildningens flexibla lärande Digitalisering ger ökat behov av folkbildning Demokratisera digitaliseringen! Stora förväntningar och utmaningar för studieförbunden och folkhögskolorna Utvärdering av

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun 2016-2019 Antagen av FLG 2016-03-16 Dnr: SN 2015-89 1(5) Handlingsplan för ehälsa i Söderköpings kommun 2016-2019 Bakgrund Kommunerna i Östergötland och Region

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg TEKNIKCOLLEGE Vår tradition och stolthet Skaraborg har en stark industriell tradition som befinner sig i en dynamisk utveckling. Etablerade branscher som jordbruk, livsmedel, möbelindustri och

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

Tidiga insatser för asylsökande i Skåne ARBETSMATERIAL RÖK

Tidiga insatser för asylsökande i Skåne ARBETSMATERIAL RÖK Tidiga insatser för asylsökande i Skåne ARBETSMATERIAL RÖK 161118 Målgrupp för tidiga insatser Asylsökande i ABO Asylsökande i EBO Personer med uppehållstillstånd i ABO (Målgruppen är vuxna asylsökande)

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

Presentation av KNUT projektet

Presentation av KNUT projektet Presentation av KNUT projektet Energiting Sydost 5 maj 2011 Kerstin Eriksson Energikontor Sydost Fem aktörer sju län Nationell styrgrupp Regionala styrgrupper FoU Samverkan med andra nationella och regionala

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Gruppdiskussioner instruktioner En sekreterare är utsedd för varje grupp. Varje grupp utser själv

Läs mer

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep 2012 Eiler Jansson och Lena Angviken Vad ville vi med projektet? Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud Öka användningen

Läs mer

Hur få ihop arbetsmarknad, utbildning och näringsliv?

Hur få ihop arbetsmarknad, utbildning och näringsliv? Hur få ihop arbetsmarknad, utbildning och näringsliv? Underlag till Tillväxtverket 17 februari 2015 Henrik Malm Lindberg Ratio Näringslivets forskningsinstitut Stora omvärldsförändringar Globalisering,

Läs mer

Mette Agborg & Lisa Berger

Mette Agborg & Lisa Berger IDA från projekt till levande verksamhet Mette Agborg & Lisa Berger Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås IDA från projekt till levande verksamhet Vuxenstuderande är en viktig målgrupp

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Bredband - resultat av samverkan

Bredband - resultat av samverkan Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 15 oktober 2015 på Missionskyrkan i Linköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Validering för kompetensförsörjning

Validering för kompetensförsörjning Validering för kompetensförsörjning Linda Wiklund Omvärldsanalytiker Anna Kahlson Nationell samordnare validering Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Unionens politik för IT och Telekom

Unionens politik för IT och Telekom Unionens politik för IT och Telekom Unionens politik för IT & Telekom i korthet IT och Telekom är en bransch där digitaliseringen står i fokus och det bidrar till ständig förändring men också tillväxt.

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING 1 Bakgrund... 3 2 Parter... 3 3 Period för partnerskapet... 3 4 Den idéburna organisationens investering i

Läs mer

Folkbildarforum 22 november 2016

Folkbildarforum 22 november 2016 Folkbildarforum 22 november 2016 10 studieförbund 367 medlemsorganisationer 290 kommuner 160 avdelningar Antalet deltagare 2015 1 700 000 730 000 Studiecirklar Annan folkbildning Studieförbundens ekonomi

Läs mer

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11.

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. IKT-plan Bosgårdsskolan 2015-2016 Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Vision... 2 Syfte... 2 Mål... 3 Information... 3 Dokumentation... 3 Kommunikation... 3

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

DigiTrust i ett nötskal

DigiTrust i ett nötskal Vad skapar trygghet och tillit på nätet? PERSPEKTIV FRÅN ETT TVÄRVETENSKAPLIGT FORSKNINGSPROJEKT Professor Per Runeson, inst f Datavetenskap, LTH, http://cs.lth.se/per_runeson DigiTrust i ett nötskal 10

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 15 oktober 2015 på Missionskyrkan i Linköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 2014-08-11 Handlingsplan 2014-2015 Använd bifogade blankett, fyll i. Rutorna växer vartefter ni skriver. Utgå ifrån: Åses mål: Synligt lärande-digitalt lärande-kollegialt lärande-ledarskap Ökad måluppfyllelse

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Vägen till VO-branschen

Vägen till VO-branschen Vägen till VO-branschen De flesta flickor/kvinnor vi frågade har alltid vetat pojkar/män uttryckte ofta att det var slumpen som avgjorde och att de fick testa på yrket: Jag jobbade som kakelsättare men

Läs mer

Sammanställning av anteckningar Open Space-diskussioner oktober 2015 Dialogprocess överenskommelse Värmland

Sammanställning av anteckningar Open Space-diskussioner oktober 2015 Dialogprocess överenskommelse Värmland Digital mötesplats Sammanställning av anteckningar Open Space-diskussioner oktober 2015 Dialogprocess överenskommelse Värmland Förankring så fler är med Folkhälsa Exemplifiering av näringslivsinvolvering

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Den skrift som du håller i din hand är ett strategidokument som anger inriktningen av arbetet med Dalarnas utveckling. Slutresultatet vill Region Dalarna se

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer