arbetsmiljön PROVSIDAN Omvärld: Val till EU, Allmänna Val

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "arbetsmiljön PROVSIDAN Omvärld: Val till EU, Allmänna Val"

Transkript

1 8 Konkurrens om arbetskraft 9 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET Så tycker personalen på Servicekontoren om arbetsmiljön Bouppteckningar i Visby Styrelsemöte i Umeå Rut i Västervik Framtidsbilden 20 Verksamhet Personal Organisation Framtidsbild 20 ST inom Skatteverket Omvärld: Registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik Ta hem rationaliseringseffekter Folkbokföring på lägenhet Ytterligare koncentrationer (RA+VE) Upprätthålla produktionen Löneavtal 2010, klart 20 Frihetsgrader i arbetet Brist på förtroende för lönepolitiken Medarbetarflexibilitet/tvångsförflyttningar Visstidsanställningar Otydligare utvecklingsvägar Antal anställda på SKV: 9507 VE Översyn servicekontor Översyn SFR Outsourcing IT Omvärld: Fullgörandekostnader 25% lägre för företag Fler omfattas av kassaregisterlagen Slopad fastighetstaxering av småhus Förändrad beskattning värdepapper Mer nyanserad rekryteringspolitik Utvecklingsplan för avgående chefer Ingen individanpassad arbetsmiljö Kompetensflykt Antal anställda på SKV: 9163 Koncentration av kvalificerad eko-verksamhet Teamarbete Omorganisation Omvärld: Nytt system för tilldelning av IP-adresser Tydligare årsbegrepp Skatta.se All moms redovisas i SKD/bilaga Närvaroliggare för byggbranschen 13 Ledarskap enligt profilen Kontor i mindre attraktiva lägen Kompetensöverföring Fler individuella anpassningar inom kollektivavtalet Antal anställda på SKV: 8924 Medborgarmöten genom fler kanaler Färre skattekontor Ny Skatteförfarandelag 13 Omvärld: Val till EU, Allmänna Val Mångkulturell förvaltning Budget i balans Min sida Decentraliserat borgenärsarbete Mindre uppgiftslämnande Förtroende i lönepolitiken Granskning av företag/ej företeelser Högre krav på inflytande och variation i arbetet Antal anställda på SKV: Decentralisering Skattenämnder avskaffas Arbetsskattekontroll Kapitalvinst automatiskt beräknad Schablonbeskattning viss näringsverksamhet Tyst godkännande All redovisning ska lämnas elektroniskt till SKV för ftg Olika deklarationsinlämningstidpunkter Balans mellan arbete och fritid Attraktiv arbetsplats Barnomsorg och annan personalservice på arbetet Ny struktur för medborgarmöten 2013 Teknik Notes avvecklas Nytt tidsredovisningssystem/ Agresso Företagsombud SKD Webbaserade utbildningar/ handledningar Elektronisk företagsregistering EMCS Teknikutveckling Virtuella mötet utvecklas Elektronisk företagsakt Punktskatter handläggs bara i ett system Omprövningar hanteras elektroniskt Elektroniskt utbyte mellan myndigheter Fler har dubbla skärmar INK1 i TINA 13 Nytt fastighetstaxeringssystem INK3/4 i TINA Skanning alla dokument Gemensamt ärendehanteringssystem Ku-hantering i nytt system Moms one-stop-shop Alla har dockningsbara datorer Enhetligt och användarvänligt gränssnitt

2 ORDFÖRANDEN HAR ORDET VISBY Anställd javisst men bara på visstid...krymper den tillsvidareanställda personalen i takt med att medarbetare går i pension eller säger upp sin anställning av andra skäl. Lagen om anställningsskydd 5, att kunna anställa för viss tid endast om det gällde säsongsarbete eller visst arbete och om det gällde arbete av särskild beskaffenhet, ändrades 1 juli Från 1 juli 2007 kan arbetsgivaren fritt anställa personal under två år i vilket arbete som helst, d.v.s. även ordinarie löpande arbete. Lagen ger också möjlighet att när den tiden går ut anställa samma person som vikarie i två år. Det är med andra ord möjligt att arbeta fyra år hos samma arbetsgivare utan att få en fast anställning. Därefter är det helt fritt att tacka medarbetaren för goda insatser och anställa någon annan istället i fyra år som sedan tackas av för goda insatser osv. Och varför skriver jag nu om detta tänker ni. Det här är väl inget som rör oss som arbetar på Skatteverket på statens och medborgarnas uppdrag. Men se där har ni fel. Det är precis vad vår kära arbetsgivare gör. Man är en flitig användare av denna nya regel i LAS. Skatteverket krymper den tillsvidareanställda personalen i takt med att medarbetare går i pension eller säger upp sin anställning av andra skäl. Istället för att nyanställa på fasta jobb väljer ledningen att använda möjligheten att visstidsanställa. Under denna otrygga anställningsform lever en del av våra nya arbetskamrater. Även om arbetsgivaren skyller på Skatteverkets dåliga ekonomi så är inte det den enda orsaken. Det är en medveten strategi att visstidsanställa medarbetare på s.k. enklare arbetsuppgifter som kommer att automatiseras när vi får bättre datasystem. Att nya datasystem ska rationalisera bort alla enkla arbetsuppgifter har vi som varit med ett tag hört de senaste decennierna. Att med denna motivering inte ge nya medarbetare fasta jobb är, enligt min uppfattning, omoraliskt och något som en arbetsgivare med god personalpolitik inte ägnar sig åt. Ordförande ST inom Skatteverket innehåll 3 På besök innanför ringmuren I Visby finns två sektioner en för bouppteckning och en för skatter. Här finns även IT-service. 4 arbetsmiljöenkät ST inom Skatteverket har frågat medlemmarna om arbetsmiljön på Servicekontoren. 6 styrelsemöte i Umeå Där vi pratade avtalsrörelse och förändringar inom Skatteverket. 7 framtidsbilden Hur kommer arbetet inom Skatteverket se ut i framtiden. Framtidsbilden ger en kvalificerad gissning. skatteverket tur och retur och tur och... Många vändor för Agneta Strandberg i Visby. rut och Rot i Västervik Rut och Rot visade sig innebära många fler arbetstillfällen än vad man trodde från början. 16 Guldnålen Omslagsbild. VisbyFOTO Besök på Skattekontoret i Inte långt utanför ringmuren i Visby ligger det gamla regementet A7 där skattekontoret har sina stora lokaler, både vad gäller höjd och bredd. Det finns både egna rum, delade rum och kontorslandskap. Kontoret som tillhör Östra regionen har i dag två sektioner, en bouppteckningssektion och en skattesektion. Sedan koncentrationen av arbetet med bouppteckningar finns denna arbetsuppgift förutom i Visby även i Kalmar och Härnösand. Medarbetarna på skattesektionen arbetar med fältarbete, dvs. revision, information och besök hos företagen på Gotland. De jobbar också med smala regiongemensamma arbetsuppgifter. De GOTLAND medarbetare vi pratade med saknar sitt egna material som flyttades över till Skattekontoret i Norrköping den 1 januari Än så länge har kontoret en expedition men den stänger när servicekontoret öppnar den 4 november. Ingen av dem som idag arbetar på expedition kommer att följa med till det nya servicekontoret. I Visby har Skatteverket också ITserviceverksamhet med drygt 50 medarbetare som arbetar i samma hus som skattekontoret. Gotlands kommun som täcker hela Gotland har ca bofasta invånare varav lite mer än hälften bor i Visby. Hansestaden Visby finns med på Unesco:s världsarvslista, vilket innebär att platsen ska garanteras skydd och vård för all framtid. Ringmuren, som anlades i etapper är Sveriges största byggnadsminne. Sjömuren är 00 m lång och landmuren är 2000 m. Gotland har flera mil av stränder och är en av de solsäkraste platserna i Sverige. Om man inte vill bada i havet kan man välja något av öns många kalkbrott. På Stora Karlsö finns det 260 olika fågelarter att beskåda. Över hela ön finns det raukområden. Ingemar Bergmans Fårö och närliggande Furillen utgör andra intressanta utflyktsmål. Under sommaren har det varit långa handläggningstider på bouppteckningar då Kalmar har haft andra arbetsuppgifter. Som längst har det varit handläggningstider på över tre månader. På grund av de långa handläggningstiderna blir det många extra telefonsamtal från inte alltid så glada medborgare. Lång väntan på en bouppteckning kan innebära allvarliga ekonomiska konsekvenser för dödsboet som kanske inte kan få ut sina pengar eller göra planerade försäljningar och annat. Dessa samtal ger också mycket merarbete. Medarbetare på mindre kontor är alltid lite oroliga för att inte få finnas kvar i framtiden. Att hela tiden krympa i omfång är inte kul, men nu känns det bättre när skattesektionen för första gången på många år kommer att rekrytera externt. Det framkommer också vid samtal att personalen är mycket nöjda med att ha en engagerad och duktig chef på plats. Det ger en stabilitet och trygghet till kontoret. 2 3

3 ENKÄT ST inom Skatteverket har tillsammans med våra kollegor inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under försommaren genomfört en enkätundersökning för att pejla åsikterna hos våra medlemmar på servicekontoren i frågor som handlar om arbetsmiljö, kompetensutveckling och ledarskap. Resultaten är varierande beroende på bl.a. storleken av servicekontor och beroende på vem som är huvudman för servicekontoret. Text Lars-Göran Fridlund Fackets kommentar till enkäten Hur är det ställt med arbetsmiljön på våra servicekontor i dag? Sammantaget kan dock sägas att resultaten ger en hel del i övrigt att önska framförallt på medelstora och stora servicekontor där arbetsmiljöproblemen synes vara större. Totalt anser: 38 procent av handläggarna att arbetsmiljön är dålig eller ganska dålig. 70 procent anser att bemanningen är otillräcklig. 53 procent känner stress dagligen eller ett par ggr per vecka. 73 procent anser att man inte får eller bara delvis får utrymme för kompetensutveckling. 70 procent är osäkra på om man är kvar som servicehandläggare om fem år. Något som ändå visat sig vara positivt är att 86 procent av handläggarna upplever att kontakten med närmaste chef är bra eller ganska bra. Vad anser då medlemmarna på servicekontoren om det stöd som facket borde ge? Svaret är tyvärr nedslående då 73 procent anser att man inte eller bara delvis får det stöd man önskar från den fackliga organisationen. Det här blir givetvis något för oss alla som arbetar fackligt att ta tag i. Att besöka samtliga 57 servicekontor som Skatteverket kommer att vara huvudman för blir svårt att genomföra på kort tid. Däremot så måste vi tillse att det finns kontaktvägar för samtliga medlemmar att nå oss förtroendevalda i arbetsrelaterade frågor och att alla frågor tas om hand. Ett sätt att göra det är att dra slutsatser och agera efter det enkätresultat som medlemmarna gett uttryck för, vilket bl.a. innebär att uppmana vår arbetsgivare att prioritera arbetsmiljöfrågorna på våra servicekontor. 73 procent anser att man inte eller bara delvis får det stöd man önskar från den fackliga organisationen. Har servicen till medborgare och företag blivit bättre i och med införandet av servicekontor? Knappast! Många servicehandläggare vittnar om att den service man har kapacitet att erbjuda inte står i proportion till de förväntningar som allmänhet och företag förväntar sig. På vissa kontor råkar personalen ständigt ut för kommentarer att systemet är dåligt, väntetiderna är för långa och att det var bättre förr. Att dagligen få denna typ av kommentarer är naturligtvis nedbrytande när man vet att man gör allt för att göra ett bra jobb. På andra kontor fungerar kontakterna med medborgarna förhållandevis bra men det är förvånansvärt svårt att få arbetsgivaren att anpassa arbetsplatsen och tillse att hjälpmedel som telefoner, datorer, möbler, besöksrum och köhanteringssystem kommer på plats. Det finns undantagsvis även orter med servicekontor där besöksfrekvensen väsentligt understiger vad som kan betraktas som rimligt för att upprätthålla ett kontor med enbart service. För att inte klättra på väggarna, som någon uttryckt det, så läggs vissa handläggande arbetsuppgifter ut till dessa arbetsplatser trots att ursprungskonceptet inte medgav det. Detta visar dock att det koncept som ST inom Skatteverket hela tiden försökt att framhålla mycket väl går att genomföra dvs. att ha ett visst mått av överbemanning i stället för det mer vanliga förhållandet underbemanning. Vissa jämkningar, anstånd, mailfrågor och även att besvara telefonsamtal åt Skatteupplysningen är typiska arbetsuppgifter som kan utgöra kompletterande arbetsuppgifter vid en bemanningsberäkning. Att alla på ett servicekontor ska kunna det mesta som rör fler myndigheter verkar vara ett påhitt som också kan ifrågasättas... Finns det ekonomiska eller andra fördelar för myndigheten med servicekontorskonceptet? Vi har svårt att se att så skulle vara fallet. Vid stora reformer kan det vara en fördel att skynda långsamt. Prova på några få orter för att sedan utvärdera och gå vidare. Att ta ner vår symbol skattesnurran på alla hus och försöka göra 95 procent av alla medarbetare osynliga genom att också ta bort adresserna till våra kontor synes också lite överilat. Att alla på ett servicekontor ska kunna det mesta som rör fler myndigheter och att medborgare och företag alltid efterfrågar allt på samma gång och vid samma tillfälle verkar vara ett påhitt som också kan ifrågasättas då det inte heller är tillräckligt utrett. Förmodligen är det så att myndigheterna tänkt ut vad allmänheten ska efterfråga och inte tvärt om. Här är det bara att gå till sig själv för att se rimligheten i konceptet. Att skapa en ändamålsenlig organisation kan vara ett problem i sig. Att servicekontoren ligger under olika huvudmän och att ledning och styrning många gånger inte har rätt koppling till servicekontoret medför ständiga problem med back-up. Extremfallet i detta sammanhang kommer från Försäkringskassan och deras back-up av Visby från Norrköping där man inte på allvar tagit hänsyn till att Visby ligger på en ö. På denna ö kan det sommartid vara svårt att få husrum och även få transport till och från ön. Enligt uppgift så har kassan vid något tillfälle betalt båtplats i Visby hamn för medarbetare som inte lyckats få husrum. Vad tycker vi i ST och vad vill vi arbeta för när det gäller servicekontoren? Att backa klockan vore det allra bästa även om vi vet att man aldrig ska prata om att det var bättre förr. Detta låter sig nog inte göras i det korta perspektivet. Arbetsförmedlingen valde dock att inte gå vidare med konceptet. I detta sammanhang stöder vi arbetsgivarens förslag om en utvärdering av servicekontorskonceptet under 20 men vill också att utvärderingen görs på ett större plan och förutsättningslöst. Vi anser att informationen och rutinerna kring servicekontoren måste förbättras. Allmänheten och medarbetare måste få en större insikt om vilken service dessa kontor kan erbjuda och hur servicekontoren ska passa in i vår verksamhet. Bemanningen måste hela tiden ses över och i detta sammanhang ser vi hellre en viss överbemanning än tvärt om. Eventuell överbemanning kompletteras med handläggande arbetsuppgifter och behörigheter att utföra dessa. Detta löser i flera avseenden andra problem som exempelvis att tillräcklig tid finns för kompetensutveckling och flexmöjlighet. Vi förordar att tillräckliga resurser finns för ledning och styrning av servicekontoren och att det hela tiden finns en framförhållning för långsiktig planering och omvärldsanalys. I konceptet måste det få finnas individuella avvikelser. Alla kontor på motsvarande lika stora orter ska inte behöva se lika ut eftersom inte heller alla orter har likartade förutsättningar. Personalens inflytande måste säkerställas genom ett utvecklat samverkansarbete på ett mellanmyndighetsplan. Vår enkät belyser arbetsmiljöproblem av varierande slag som måste lösas. ST har därför krävt som första åtgärd att skyddsronder ska genomföras nu i höst på samtliga servicekontor. Vi anser att akuta och specifika problem kan lyftas och åtgärdas den vägen. 4 5

4 UMEÅ Umeå är utsedd till European Capital of Culture år 20 och inför detta invigdes den 23 augusti Glashuset, som är ett hus av glas, mitt på Rådhustorget. Huset ska synliggöra alla de krafter som gemensamt ska forma kulturhuvudstadståret i Umeå 20. Det kommer att vara aktiviteter i huset varje dag. FOTO Framtidsbilden är ett planeringsverktyg för såväl fackliga förtroendemän som för verksamhetens VP-arbete. Den är också tänkt att ge en samlad bild av Skatteverkets utveckling på fyra års sikt. TEXT Linda Englund, Eeva Örtenblad, Pär Bergström, Nils-Owe Nilsson Framtidsbild från ST inom Skatteverket FRAMTIDSBILD 20 Styrelsemöte där björkarna susa... I slutet av augusti, på vårt första möte efter sommaren, åkte hela avdelningsstyrelsen till Umeå för att ha styrelsemöte och samtidigt passa på att träffa personalen på skattekontoret. I Umeå har numera vår styrelseledamot Pär Bergström sin hemvist då han före sommaren flyttade dit från Skellefteå. Han har dock arbetat där på halvtid under våren. Tyvärr så var det en gråmulen, kall och regnig stad som mötte oss under de dagar vi var där. Under vår fösta dag i Umeå inbjöd styrelsen till ett medlemsmöte där vi bl.a. gick igenom årets avtalsrörelse och Arbetsgivarverkets yrkanden till försämringar på i princip de flesta områden. ST:s yrkanden gicks också igenom. Mer om avtalet kommer att redovisas i kommande nummer av Skatteyrket. Medlemmarna fick också möjlighet att ställa frågor till styrelsen och en fråga som kom upp var sparad semester. Till eftermiddagskaffet dag två bjöd ST all personal på kanelbulle. Liksom tidigare i Karlstad fick personalen även här lite ST-material samt möjlighet att svara på tipsfrågor med fina vinster. Frågorna är inte så lätta men några fler var det allt som hade alla rätt i Umeå. UMEÅ Med sina björkar i centrum kallas Umeå ofta för Björkarnas stad. Bakgrund till detta är den stora tragedin när en brand 1888 ödelade stora delar av Umeå. När staden byggdes upp igen anlades breda esplanader som brandskydd och längs dessa planterades björkar som skulle hindra elden från att hoppa från hus till hus. Staden har idag ca invånare. Då det finns över studenter är medelåldern endast 38 år. Den är Västerbottens residensstad. Framtidsbilden har tagits fram av ST:s avdelningsstyrelse och är delvis en beskrivning av den kända verkligheten. Där tar vi hänsyn till kända och förväntade förändringar med en omvärldsanalys i botten. För tydlighetens skull har vi gjort ett urval. Det är också en kvalificerad gissning mot bakgrund av fakta i form av direktiv, utredningar, tagna beslut samt förväntade politiska beslut. IT-utvecklingen är ett område som det svårt att förutse eftersom verket har en ansträngd ekonomi kommande åren. Skatteverket bedömer att det är möjligt att få en ekonomi i balans till utgången av 20. Vi har därför lagt in budgetunderskott som en streamer längst ner i framtidsbilden. Avsikten är att ge en bra grund för att fackligt möta framtiden inom Skatteverket. Det ger också enskilda medlemmar möjligheter att finna vägar för sin egen kompetensutveckling. Att kunna se utvecklingsmöjligheter i förändrade yrkesroller var grundmotivet till att ST skapade den första framtidsbilden år ETT LEVANDE MATERIAL Framtidsbilden ska vara ett levande material eftersom omvärlden och framtiden står inför ständiga förändringar. Den är ett led i ST:s fortsatta arbete med att möta framtida teknik, nya yrkesroller, arbetssätt och organisation. Vår förhoppning är att du som läsare ska ha nytta av bilden, för att på hemmaplan skaffa idéer om vad som ska komma. Du har då förhoppningsvis lättare att ställa om till nya utmaningar och vara mer förberedd när det blir aktuellt. Skatteverket står ständigt inför förändringar och det är då viktigt att tänka på att förändringsarbete är en process och inte ett tillstånd. ST försöker analysera vilka konsekvenser dessa förändringar får för medarbetarna och för att lägga upp den fackliga strategin med stöd av framtidsbilden. Pensioneringstakten ökar successivt inom staten och Skatteverket. Vi har därför lagt in antalet anställda i framtidsbilden för att få med detta faktum i helheten. MEDLEMSDEBATT Det är viktigt att du som medlem får möjlighet att ta till dig framtidsbilden i sin helhet. Till din hjälp har vi lagt in kommentarer till flertalet av bilderna då de ibland är kortfattade och kanske inte Vad betyder de olika delarna i Framtidsbilden? Fyra grundbegrepp Bilden är indelad efter de fyra begreppen Verksamhet, Personal, Organisation och Teknik. Dessa begrepp är styrande för ST:s helhetssyn på förändringsarbetet inom Skatteverket. En förändring inom ett område får även återverkningar i de övriga tre. Indelning i genomförandeår Vi har delat in bilden i åren 20 till 20 samt och framåt. Händelser som skrivits in i bilden, är upptagna på det år då ST tror att förändringen slagit igenom fullt ut. alltid lätta att förstå. Har du ändå funderingar eller saknar något så hör av dig så kan vi komma med ett förtydligande. ST vill gärna ha en öppen debatt om konsekvenser och andra funderingar. Använd vårt samarbetsrum ST-skatt medlem riks eller tidningen Skatteyrket till att föra ut din åsikt om vår framtida förvaltning! Vi har som alltid högt i tak. Välkommen med ditt bidrag! Lite historik Hösten 1991 tog ST de första samlade stegen mot en framtidsbild. I ST-SKATT:s tidning Skatteyrket nr presenterade ST-SKATT sin första Framtidsbild för åren 1992 till Vi konstaterade då att Framtidsbilden var ett i högsta grad levande material. Var gång ST inom Skatteverket har bearbetat bilden sedan våren 1992 har förskjutningar och förändringar uppträtt. Nu är det dags att presentera en ny Framtidsbild för åren 20 till och framåt. Moln på framtidshimlen Det finns markerat en del moln. I dessa har vi beskrivit olika former av problem och öppna frågor som dykt upp i diskussionen. Personalkonsekvenser I några rutor har vi satt in beteckningen. De ska utläsas som PersonalKonsekvenser. Vi menar att dessa händelser medför personalkonsekvenser i samband med genomförandet. Vår definition är då strikt att personalen alternativt resurserna kommer att öka eller minska. ST har inte gjort några mer exakta beräkningar av dessa personalkonsekvenser. 6 7

5 Verksamhet Personal Organisation Framtidsbild 20 ST inom Skatteverket Omvärld: Registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik Ta hem rationaliseringseffekter Folkbokföring på lägenhet ytterligare koncentrationer (RA+VE) Upprätthålla produktionen Frihetsgrader i arbetet Brist på förtroende för lönepolitiken Medarbetarflexibilitet/tvångsförflyttningar Visstidsanställningar Otydligare utvecklingsvägar Antal anställda på SKV: 9537 VE Översyn servicekontor Översyn SFR Outsourcing IT Löneavtal 2010, klart 20 Omvärld: Fullgörandekostnader 25% lägre för företag Fler omfattas av kassaregisterlagen Slopad fastighetstaxering av småhus Förändrad beskattning värdepapper Mer nyanserad rekryteringspolitik utvecklingsplan för avgående chefer Ingen individanpassad arbetsmiljö Kompetensflykt Antal anställda på SKV: 93 Koncentration av kvalificerad eko-verksamhet Teamarbete Omorganisation Omvärld: Nytt system för tilldelning av IP-adresser Tydligare årsbegrepp Skatta.se All moms redovisas i SKD/bilaga Närvaroliggare för byggbranschen Medborgarmöten genom fler kanaler Färre skattekontor Ny Skatteförfarandelag 13 Ledarskap enligt profilen 13 Kontor i mindre attraktiva lägen Kompetensöverföring Fler individuella anpassningar inom kollektivavtalet Antal anställda på SKV: Omvärld: Val till EU, Allmänna Val Mångkulturell förvaltning Budget i balans Min sida Decentraliserat borgenärsarbete Mindre uppgiftslämnande Förtroende i lönepolitiken Granskning av företag/ej företeelser högre krav på inflytande och variation i arbetet Antal anställda på SKV: Decentralisering Skattenämnder avskaffas Arbetsskattekontroll Konkurrens om arbetskraft 2013 Kapitalvinst automatiskt beräknad Schablonbeskattning viss näringsverksamhet Tyst godkännande All redovisning ska lämnas elektroniskt till SKV för ftg Olika deklarationsinlämningstidpunkter Balans mellan arbete och fritid Attraktiv arbetsplats Barnomsorg och annan personalservice på arbetet Ny struktur för medborgarmöten Teknik Notes avvecklas Nytt tidsredovisningssystem/ Agresso Företagsombud SKD webbaserade utbildningar/ handledningar Elektronisk företagsregistering EMCS Virtuella mötet utvecklas Elektronisk företagsakt Punktskatter handläggs bara i ett system Omprövningar hanteras elektroniskt Elektroniskt utbyte mellan myndigheter Fler har dubbla skärmar INK1 i TINA 13 Nytt fastighetstaxeringssystem INK3/INK4 i TINA Skanning alla dokument Gemensamt ärendehanteringssystem Ku-hantering i nytt system Moms one-stop-shop Alla har dockningsbara datorer Enhetligt och användarvänligt gränssnitt Teknikutveckling dgetunderskott Budgetunderskott Budgetunderskott Budgetunderskott Budgetunderskott Budgetunderskott Budgetunderskott Budgetundersko 8 9

6 MEDARBETARE FRAMTIDSBILD 20 Kommentarer till Framtidsbilden Ytterligare koncentrationer inom RA och VE. Inom VE: s internservice kommer arbetsuppgifter att föras tillbaka till regionerna. Inom IT-service kommer beslut om färre orter där verksamhet ska bedrivas. Den nya organisationen ställer krav på flexiblare medarbetare eftersom arbetsgivaren vill att vi ska arbeta med många olika arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov. Risk finns att arbetsinnehållet utarmas. Visstidsanställda till fler av myndighetens enklare arbetsuppgifter då arbetsgivaren inte vill tillsvidareanställa till arbetsuppgifter som man tror kommer att ersättas med IT-stöd. Det geografiska avståndet för medborgarna ökar eftersom Skatteverket koncentrerar handläggningen av vissa arbetsuppgifter. En översyn av servicekontoren kommer att genomföras, vilket kan medföra en minskning av antalet kontor. Outsourcing inom IT-service på VE. Notes ersätts av Microsoft Outlook. Webbaserade utbildningar och handledningar används i allt större utsträckning vilket påverkar arbetsmiljön för medarbetarna. Nytt elektroniskt meddelandesystem över gränsöverskridande transporter med temporärt skattebefriade varor, EMCS, är genomfört. 20 Nya regler ger förenklingar av beskattning av värdepapper genom exempelvis schablonbeskattningar och ändringar i kvoteringsregler. Mer nyanserad rekryteringspolitik där rekrytering sker utifrån kompetensbehovet. Teambaserat arbetssätt innebär att samla olika kompetenser i ett och samma team. Med virtuella möten, via t.ex. Communicator (webbkameror) kan medarbetarna sitta kvar på sina arbetsorter och samverka i team, nätverk och tillfälliga projekt. Flexibiliteten och geografisk obundenhet underlättar anpassningen till förändringar i omvärlden. Flytta arbetsuppgifterna flytta inte människorna! 2013 I skatteförfarandelagen används t.ex. inte begreppen inkomstår och taxeringsår utan endast beskattningsår och kalenderår. En webbaserad tjänst, Skatta.se, erbjuds företag som har anställda för att de ska få hjälp att redovisa arbetsgivaravgifter. Uppgifter om moms bryts ut ur inkomstdeklarationen och redovisas separat antingen i SKD eller i särskild bilaga. För att klara kompetensbehovet i framtidens Skatteverk behöver kompetensöverföring mellan generationer ske på ett strukturerat sätt. Inom den närmsta tio års perioden kommer 75 % av personalen att gå i pension. Medborgarmöten genom fler kanaler eftersom Skatteverket har ökad tillgänglighet via telefon, internet, besök mm. Omprövningar skannas in. Diarieföring, uppläggning av akter sker maskinellt. Omprövningar hanteras elektroniskt. En ny Skatteförfarandelag ersätter de förfarandelagar vi har i taxeringslagen (1990:324), skattebetalningslagen (1997:483) och lagen (2001:27) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Punktskatter handläggs i ett system, Kuling. 20 Min sida är ett samarbete mellan Skatteverket, Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Pensionsmyndigheten, Transportstyrelsen och CSN. Syftet är att ha en ingång till myndigheterna och kommunerna. Geografisk decentralisering av arbetsuppgifter efter omorganisation. Skattenämnderna avskaffas och allmänhetens behov av inflytande och insyn i Skatteverkets verksamhet tillgodoses istället genom informella organ som t.ex. Intressentrådet och regionala företagsråd. Arbetsskattekontroll avser kontroll av underlagen för sociala avgifter, avdragen skatt och skatt på tjänst för fysiska personer som arbetsgivaren lämnar månadsvis på individnivå. -> Dagens enda deklarationsdatum ersätts med fem då företag med brutet räkenskapsår föreslås deklarera senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Ny struktur för medborgarmöten genom olika tekniska möjligheter. Förhoppningsvis möter användaren detta år ett enhetligt och användarvänligt gränssnitt i alla verksamhetssystem oberoende av när de är utvecklade. Not. Antalet anställda på skatteverket är hämtat från intranätet övergripande styrning statistik. Förkortningar och projektnamn vad betyder dessa RA: VE: eskd: TINA: EMCS: SKD: KULING: Rätts Avdelningen VErksamhetsstöd Elektronisk SKatteDeklaration Taxering I Ny Applikation. Ett nytt taxeringssystem. Excise Movement and Control System. Kontrollsystem inom EU. SKatteDeklaration (redovisning av moms och arbetsgivaravgifter) datasystem för punktskatter Agneta Strandberg flyttar fram och tillbaka mellan olika arbetsuppgifter. Vem ser helheten och hur tokigt får det bli? Skatteyrket passade vid besöket i Visby på att få en extra pratstund med Agneta Strandberg som det tidigare skrivits om i ST-Press. Agneta arbetade tidigare med folkbokföring och blev uppsagd från Skatteverket då denna arbetsuppgift inte längre utförs i Visby. Att sitta och vänta på den sista dagen att få gå hem från Skatteverket var inget för Agneta utan hon ordnade en praktikplats hos Kronofogden. Därefter fick hon visstidsanställning på kontoret i Visby och arbetar nu med bouppteckningar. I den nya arbetsuppgiften med registrering på lägenhet (Läget) ska Visby ta emot gratispraktikanter från Arbetsförmedlingen för att utföra dessa arbetsuppgifter. Agnetas visstidsanställning upphör vid samma tidpunkt och hon skulle då bli arbetslös. Som tur är har nu Skatteverket, efter ST:s agerande, beslutat att Agneta ska få en fortsatt tillfällig anställning och arbeta med Läget fram till juni 20 då arbetsuppgiften förväntas vara klar. Därefter vet Agneta inte vad som händer. Även Agnetas FOTO kontorschef i Visby arbetade också för att hon skulle få fortsatt anställning. ST inom Skatteverkets inställning är att praktikanternas arbete inte får tränga undan ordinarie arbetsuppgifter. I Agnetas fall ser man hur skevt det kan slå när anställd och kunnig personal inte erbjuds jobb utan arbetsuppgifterna istället går till praktikanter. Eftersom Agneta nu har en tillfällig anställning finns kontakten med Arbetsförmedlingen kvar. Hon har i dagarna fått en inbjudan till information om praktikplatser på Skattekontoret i Visby om att jobba med Läget. Så kan det gå... I Agnetas fall ser man hur skevt det kan slå när anställd och kunnig personal inte erbjuds jobb utan arbetsuppgifterna istället går till praktikanter. Ingemar Hansson alias Ingemar X Hansson Skatteyrket har äntligen fått träffa den riktige Ingemar Hansson, numer av Skatteverket omdöpt och lystrande till det mer hemlighetsfulla och exotiska namnet Ingemar X Hansson. Efter idogt letande hittade vi denne i normalfallet flitigt arbetande skattetjänsteman på semesterferier i bostaden på Vitlöksgatan i Ystad. Hans tjänstgörande hemvist är annars Skattekontoret i Simrishamn där vi kan konstatera att Ingemar är ett välkänt ansikte sedan många år. Under en kortare tid, innan säkerhetstjänsten och Ve:s posthantering på allvar noterat att vi har en dubbelgångare i våra led så befordrades FOTO Lars-göran fridlund Ingemar till generaldirektör. Det är naturligtvis smickrande att helt plötsligt, men naturligtvis av misstag, få del av utredningsförslag och annat spännande material som annars bara är vikt för de mest initierade. Generaldirektör för en dag. Ingemar X Hansson vill dock betona att han under sin korta tid som generaldirektör varken läst eller passat på att fatta några avgörande beslut angående Skatteverkets framtid trots att frestelser funnits. Dessa beslut har han med varm hand överlåtit till Ingemar Hansson. Ingemar X Hansson har inte heller tillskansat sig några förmåner i form av höjd lön eller ändrad BESTA klassificering. Ingemar X Hansson beklagar endast den stora löneskillnaden mellan sig och sin namne. Ser man här något att bita i för det lokala facket månne? X:et i namnet har han inget emot att behålla. Det förstår vi alla som i ungdoms dagar läste serietidningen Agent X 9. Lars-Göran fridlund

7 Skatteyrket hittade skatten i Västervik FOTO Längs Astrid Lindgrens kända platser som Bullerbyn kom Skatteyrkets redaktion till småländska Västervik. Imina tankar är Västervik en mindre stad vilket också stämmer med sina invånare. Skattekontoret består av sex sektioner och åtta medarbetare på verksamhetsstöd (VE). Kontoret har två rikskoncentrationer, två sektioner med föreningar och stiftelser och två sektioner med husarbete (RUT o ROT). Kontoret har också en geografinära sektion och en revisionssektion. Antalet anställda är just nu cirka 90 medarbetare, och är en sammanslagning av de tidigare kontoren Västervik, Oskarshamn och Vimmerby. RUT och ROT När avdrag för husarbete infördes beräknades en resurs på 13 personer i hela landet. Nu är det cirka 130 personer som arbetar med detta på heltid i Västervik och Kalmar. En grov uppskattning av fördelning på de olika uppgifterna från personalen ger cirka 10 procent på RUT och 90 procent på ROT. För att förstå omfattningen av ärendemängden har VE i Västervik den näst största posthanteringen i landet. Vissa dagar har det varit över 100 lådor med post mot normalt sex-sju lådor. Medarbetarna på VE hjälps åt med alla arbetsuppgifter som finns inom VE och i början av året hade de även hjälp från Proffice. Den stora postmängden smittar också av sig på andra arbetsgivare då även Posten i Västervik har fått mer att göra. Föreningar och stiftelser Arbetet med föreningar och stiftelser fanns tidigare som en koncentration i Oskarshamn men flyttades när kontoret stängdes. Cirka 10 av dem som arbetade i Oskarshamn följde med till Västervik. Sektionerna har 30 medarbetare men är underbemannade och skulle behöva utökas med minst 10 personer. Hjälp över sektionsgränserna Personalen säger att man släcker många bränder vilket innebär att alla får rycka in och arbeta med t ex RUT och ROT. Medarbetarna är vana med att hjälpa varandra med olika arbetsuppgifter och ser detta enbart som positivt. Hela kontoret utstrålar en positiv anda som kan förklaras med att alla är glada över att kontoret finns kvar och har blivit så mycket större. Då känns det inte som ett problem att arbeta med olika arbetsuppgifter även om dessa kan variera mycket på en dag. Detta intygar även kontorschefen som ser positivt på verksamheten som trots stor arbetsbelastning med husarbetet även klarar av kontorets övriga arbetsuppgifter. Ja, det där med att hitta skatten, visst gjorde vi det där regnbågen slutade. Vi hittade ju skattekontoret som vi skulle besöka. Ur Grönköpings Veckoblad RUT helt onödigt! Stadsråd får städat Det är fullständigt onödigt att ge mig någon skatterabatt för att jag ska leja personal i syfte att få städning m.fl. sysslor av hushållskaraktär utförda, säger hr stadsrådet Joel Eriksson (S) med emfas till Veckobladet. Se där en politiker som lever som han lär! Har jag då aldrig behövt använda mig av något som helst pig-avdrag, då hela städningen av mina bostäder (stadsvåningen samt sommarresidenset Lilla Rödmyra), till fullo ombesörjs av min hustru Zelinda. Under mången god kväll har jag från min TV fåtölj observerat, hur hon farit fram med moppar, hinkar, trasor m.fl. redskap som behövt för att hålla smutsen och dammet stången. Hon har således gott och väl hunnit med att å detta sätt hålla rent, trots att hon utfört städningen efter det att hon kommit hem från dagens nog så krävande heltidsarbete i telefonväxeln. Då hon städat färdigt för kvällen, fortsätter hr stadsr. E., har hon dessutom ofta hunnit ge sig av för att sammanträda med kvinnornas (S)-förening, där hon tjänstgjort som den ordförande hon förvisso är. Så något tjänstehjon har jag aldrig behövt städsla, och tror jag följaktligen inte heller, att andra medborgare har något behov därav, då dessa rimligen torde ha långt ifrån så betungande arbetsuppgifter som jag har i mitt ämbete. Vill dock å det bestämdaste försvara dem som utnyttjar det s.k. RUT avdraget, i de fall de har den rätta andan (S). Därest avdraget används i syfte att låta oss av ansvarsfulla arbetsuppgifter så tyngda män slippa den ansträngande snöskottningen, må det vara hänt att ovannämnda avdrag görs, när det nu en gång olyckligtvis införts. Förväntar mig dock, att den helt onödiga skatterabatten kommer att omreformeras till det bättre efter valet. Kunniga forskare å det meteorologiska området hävdar, att det troligtvis kommer att dröja åtskilliga år, innan vi får uppleva en så snörik vinter som den nyligen passerade, varför något avdrag för snöskottning knappast kommer att behövas inom närmaste framtiden, profeterar hr E. grönköpings veckoblad 13

8 AGENDA Vinnare i sommarkrysset agenda avdelningsstyrelsen ST inom Skatteverket HÖST 2010 OKTOBER Ordförande Skattekontor 10, STOCKHOLM Tel: , Fax: E-post: Kerstin Nilsson Skattekontoret Box Norrköping Tel: , Fax: E-post: Ansvarsområden/ arbetsgrupper Arbetsmiljö: Kerstin Nilsson Vinnare i korsordet som får var sin dubbeltriss. Elin Andersson, Skattkontoret i Borås Vivi Andersson, Skattekontoret i Gävle Berit Källström, Skattekontor 1 i Uppsala Bertil Järnström, Skattekontor 2 i Örebro Birgitta Fimmerstad, Växeln i Mariestad Avdelningsstyrelse 21 CPO 10 PAN NOVEMBER CPO Verksledningsträff Avdelningsstyrelse 19 NSO-arbetsgrupp STs ordförandekonferens 25 CPO 29 NSO-ordförandekonferens Vice ordförande Lars-Göran Fridlund Skattekontoret, Box 500, SUNDSVALL Tel: , Fax: E-post: Sekreterare Skattekontoret, Box 29, BORÅS Tel: , Fax: E-post: Linda Englund Skattekontoret Box 105, Åmål Tel: Fax: E-post: Bodil Nilsson Upplysningssektion 3 Box Helsingborg Tel Fax: E-post: Anders Nilsson Skattekontoret Östersund Tel , Fax: E-post: Eeva Örtenblad Skatteverket Uppsala Tel , Fax: E-post: Chefer/ledare: Medlemsvård/rekrytering: Pär Bergström Anders M Nilsson Löne- och villkorsfrågor: Lars-Göran Fridlund Trygghet Lars-Göran Fridlund ÅRGÅNG 15 Utges av Fackförbundet ST inom Skatteverket Box 5308, Stockholm Ansvarig utgivare telefon , Redaktion Lars-Göran Fridlund telefon , telefon , Linda Englund telefon , Layout Winform AB Tryck Rolf Tryckeri AB, Skövde Upplaga.000 exemplar, ISSN Tidningen är öppen för alla i Skatteverket. Ditt bidrag ska vara i wordformat och undertecknat med ditt namn. Skriver du under signatur måste du ändå uppge ditt namn för ansvarig utgivare. ST förbehåller sig rätten till text- och bildmaterial. Vi förbehåller oss rätten att stryka ner inkomna bidrag. Tidningen får fritt citeras med angivande av källa. 30 Internutredningsrådet DECEMBER 1-2 Lönekonferens 2 Centrala arbetsmiljökommittén 8 CPO 15 Avdelningsstyrelse Ordförandekonferens Frågor Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta STs representant på din arbetsplats. Pär Bergström Skattekontoret Umeå Tel , Fax: E-post: E-post till skatteyrket: 15

9 ST:s guldnål 2010 ST inom Skatteverket beslutade i våras att själva börja dela ut ST:s förtjänsttecken för lång facklig tjänst. Det består sen några år tillbaka av en guldnål som det står ST på. Fackförbundet ST:s kriterier för att erhålla guldnålen är att man har varit förtroendevald i en avdelningsstyrelse eller ST:s gamla distrikt i minst 15 år. Då distrikten numera är borttagna är det svårt att få utmärkelsen då det bara är avdelningsstyrelsearbete som nålen kan ges för. Avdelningsstyrelsen kriterier för att få nålen är att man varit aktiv, och fortfarande är det, i en sektionsstyrelse i minst 15 år. Denna första gång blev det därför många som uppfyllde kraven med 15 års erfarenhet. 19 personer tilldelades guldnålen och av dem deltog och firades extra på avdelningsrådet som hölls utanför Stockholm den 8 9 juni. Med på bild är från vänster, Stockholm, Anneli Dahlskog, Östra regionen, Lars-Göran Fridlund, Norra regionen, Lena Berntson, Västra regionen, Margareta Karlsson, Norra regionen, Vivianne Andersson och Bo Davidsson, Mittregionen, Kerstin Nilsson, Östra regionen, Magnus Söderkvist, Mälardalen samt Tore Davidsson och Lena Gahnström Persson båda från Södra regionen. Förutom ovanstående personer har också Ros-Marie Robertsson och Kristina Larsson från Stockholm, Kaj Andersson och Birgitte Berndtsson från Östra regionen, Karin Gunnarsson, Hans Nilsson och Eva Nilsson från Södra regionen och sist men inte minst Ann- Mari Gert från Mittregionen fått guldnålen. ST inom Skatteverket ST inom Skatteverket är en av de största avdelningarna i Fackförbundet ST. De flesta av STs omkring medlemmar arbetar inom statliga verksamheter, till exempel på myndigheter, i affärsverk, på högskolor och universitet eller i statligt ägda bolag. ST är fackförbundet för alla som jobbar på Skatteverket. Vi välkomnar alla anställda att bli medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Idag är vi cirka medlemmar. Det gör oss till ett fack att räkna med. Vill du också bli medlem? Under dina sex första månader som ny medlem betalar du bara 50 kronor per månad i förbundsavgift plus a-kasseavgift 3 kronor i månaden. Som medlem i ST inom Skatteverket har du nära till facket. Vi har nio sektioner, en på huvudkontoret och en på varje skatteregion. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta STs representant på din arbetsplats. Du kan också ringa eller mejla till ST Direkt. Telefon: E-post: Öppet alla vardagar kl Vi genomför lokala förhandlingar och har överläggningar med arbetsgivaren. Och vi jobbar med frågor som är viktiga för dig.

3/13. ST besöker Skåneland. Framtidsbilden för de kommande fyra åren riv ur och spara FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET.

3/13. ST besöker Skåneland. Framtidsbilden för de kommande fyra åren riv ur och spara FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET. 3/13 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET ST besöker Skåneland Verksamhet Framtidsbild 20 2018 ST inom Skatteverket 20 20 2016 2017 2018 17 16 17 Omvärld: Val till EU, Allmänna Val Olika

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 8/2012 Omfattar perioden 20-24 februari 20 februari Verksamhetsdag med ST (Thomas Åding deltog) Vid årsskiftet skickade Fackförbundet

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET. Vad händer när

FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET. Vad händer när FACKTIDNINGEN 3/09 FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET Vad händer när Svininfluensan slår till? Skatteyrket har tittat närmare på verkets beredskap Framtidsbilden är tänkt att ge en samlad bild av Skatteverkets

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 40/2011 Omfattar perioden den 31 okt - 4 nov 2011 samt en komplettering från den 24 oktober Komplettering från den 24 oktober

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

ST inom åklagarväsendet

ST inom åklagarväsendet ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 6-2010 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 8-9 september i Stockholm (EBMs lokaler på Hantverkargatan) Närvarande Veronica Yng Gisslin

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 2-3 september 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Protokoll nr 4 konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Ordförande Anders Wikström Af Bygg/Fackexp Vice ordförande Lotta Andersson Af Bygg, förhinder Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Rationaliseringar inom Försäkringskassan

Rationaliseringar inom Försäkringskassan Försäkringskassan Klara V. Kyrkogatan 11 111 21 Stockholm Rationaliseringar inom Försäkringskassan Bakgrund Strömsunds kommun har tagit del av Försäkringskassans förslag till åtgärder med hänsyn till föreslagen

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

KONFERENS. Schablonbeskattning viss. näringsverksamhet Övertagande av passhante. Konceptkontor fullt utbyggt. Förändrad kontrolluppgifts

KONFERENS. Schablonbeskattning viss. näringsverksamhet Övertagande av passhante. Konceptkontor fullt utbyggt. Förändrad kontrolluppgifts 9 3/14 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET SU KONFERENS Verksamhet Framtidsbild 2015 2019 ST inom Skatteverket Teknik Organisation Personal 2015 2016 2017 2018 2019 Omvärld: Genomslag ny

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Minnesanteckningar från Visions yrkesnätverk för tolkar i Örebro den 13-14 februari.

Minnesanteckningar från Visions yrkesnätverk för tolkar i Örebro den 13-14 februari. Minnesanteckningar från Visions yrkesnätverk för tolkar i Örebro den 13-14 februari. Närvarande: Ivar Wästhed, Eva Matsa, Maria Ehn, Elisabeth Ingels, Angelica Grann, Johanna Hållén från förbundskansliet

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 28/2010 Omfattar perioden: 30 aug - 3 sept 2010 samt kompletteringar från den 25 och 26 augusti Kompletteringar från den

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Skatteverket; SFS 2003:1106 Utkom från trycket den 16 december 2003 utfärdad den 27 november 2003. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Protokoll nr 11 Styrelsemöte 131017+18 Plats: Varberg Ordförande Anders Wikström Af Bygg Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare Kerstin Bernehag Af City Studieorganisatör

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer

Projekt elitutveckling Föreningarnas ekonomi PM Skatterevision hur går revision till och vad revideras och vilka slutsatser kan vi dra?

Projekt elitutveckling Föreningarnas ekonomi PM Skatterevision hur går revision till och vad revideras och vilka slutsatser kan vi dra? Projekt elitutveckling Föreningarnas ekonomi PM Skatterevision hur går revision till och vad revideras och vilka slutsatser kan vi dra? Bakgrund och syfte med Skatteverkets elitprojektet Skatteverket genomför

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

1/10. Ny kapten på skutan i norr. Pekka Kairento kastar loss. det gäller att vara flexibel och ha lätt för att samarbeta... Magdalena Andersson

1/10. Ny kapten på skutan i norr. Pekka Kairento kastar loss. det gäller att vara flexibel och ha lätt för att samarbeta... Magdalena Andersson 1/10 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET Pekka Kairento kastar loss Ny kapten på skutan i norr det gäller att vara flexibel och ha lätt för att samarbeta... Magdalena Andersson ORDFÖRANDEN

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 2014-05-05 1 (17) Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

1 Öppnande Mattias hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte, och förklarade mötet för öppnat.

1 Öppnande Mattias hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte, och förklarade mötet för öppnat. 1(5) ST inom Försäkringskassan SEKTION 22, VÄSTERNORRLAND Styrelsemöte 2009-03-31 08.45-16.00 Plats LFC Sundsvall Ledamöter Ordförande Kristina Erbell Rose-Mari Forsman- Andersson Delvis närvarande Sekreterare

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

Korta nyheter från ST Nr 7 2009

Korta nyheter från ST Nr 7 2009 Veckans Knyst Korta nyheter från ST Nr 7 2009 Ordförandeord Hej igen alla medlemmar! En av fackets uppgifter är att granska ledningen, t.ex att den håller sig till avtal och överenskommelser att den visar

Läs mer