Byggande av en vägbank med tillhörande trummor över samfällt vattenområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggande av en vägbank med tillhörande trummor över samfällt vattenområde"

Transkript

1 Beslut Södra Finland Nr 158/2010/4 Dnr ESAVI/3/04.09/2010 Givet efter anslag ÄRENDE SÖKANDE ANTECKNING Byggande av en vägbank med tillhörande trummor över samfällt vattenområde till fastigheten Bråddgrund RNr 1:81 i Rangsby by i Närpes stad samt ständig nyttjanderätt till det för företaget erforderliga vattenområdet Eva Ringvall Västra Finlands miljötillståndsverk har upphört Från och med har Södra Finlands regionförvaltningsverk fortsatt handläggningen av detta ärende. ANSÖKAN Eva Ringvall har med en ansökan som anhängiggjorts vid Västra Finlands miljötillståndsverk och sedermera kompletterats anhållit om tillstånd att bygga en vägbank med tillhörande trumma för att erhålla vägförbindelse till fastigheten Bråddgrund RNr 1:81 i Rangsby by i Närpes stad samt ständig nyttjanderätt till det för vägbanken erforderliga vattenområdet. Redogörelse över projektet Syftet med projektet är att skapa en fast vägförbindelse till den av Eva Ringvall ägda fastigheten Bråddgrund RNr 1:81 i Rangsby by i Närpes stad. Vägförbindelsen skapas genom att bygga en vägbank med tillhörande trumma över det samfällda vattenområdet RNr 876:2 (Rangsby, Närpes), som förvaltas av Rangsby bys samfälligheter och genom att förlänga den till fastigheten Björkskog RNr 1:120 (Rangsby, Närpes) ledande Kampvägen enskilda väg. Vägbanken byggs från den västra stranden av fastigheten Björkskog RNr 1:120 mot väst till sökandens fastighet Bråddgrund RNr 1:81. Till största delen byggs vägbanken på tidigare vattenområde som nu är vassbevuxet och så gott som igenvuxet, men mellan fastigheterna finns även en bukt och en vik med öppet vatten. Ca 20 m söder om den planerade vägbanken finns en annan fastighet, Rörgrundsgrynnorna RNr 1:82. REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND tfn fax ANSVARSOMRÅDET FÖR MILJÖTILLSTÅND Verksamhetsstället i Helsingfors Stinsgatan 14, Helsingfors PB 115, Helsingfors fax

2 I strandgeneralplanen är området där vägbanken börjar vid fastigheten Björkskog RNr 1:120 betecknat som jord- och skogsbruksdominerat område (M-1). Sökandens fastighet och en del tillandningsmark runtomkring den är betecknat som område för semesterbostäder (RA). Fastigheten Rörgrundsgrynnorna RNr 1:82 söder om den planerade vägbanken är belägen på område betecknat som jord- och skogsbruksdominerat område (M-1). En del tillandningsmark söder om den är betecknat som område för semesterbostäder (RA). Området över vilket vägbanken byggs har kartlagts med GPS-mätning Vattendjupet mätt vid medelvattenstånd varierar mellan 0,0 och 1,0 m. Största delen av vattenområdet är vassbevuxet och under en halv meter djupt. Ungefär 5 6 m av sträckningen består av öppet vattenområde utan vass. Vägbanken byggs så att den är 1,7 m över medelvattenstånd. Övre delen av vägbanken är 3,0 m bred och nedre delen 12,0 m bred så att slänterna har sluttningen 1:2. Vägbankens totala längd är 133,0 m. Vägtrumman byggs där vattendjupet är störst så att trummans nedre inre kant ligger på nivån N 60-0,7 m. Trummans diameter är 0,8 m. Byggnadstiden beräknas vara högst en månad. Arbetena utförs på hösten vintern, efter 1.8, för att inte påverka fiskebeståndet. Muddringsmassor nära stranden kalkas under två års tid. 2 Projektets verkningar Vägbanken påverkar inte vattenståndet och inte heller vattenväxlingen i området på grund av att en trumma byggs i den för att underlätta genomströmning. På området finns inga naturskyddsområden, Natura -områden, kulturvärden eller fornminnen, vilka skulle beröras av projektet. Den planerade vägbanken kommer inte att förändra landskapsbilden väsentligt. Grynnor och stenar samt de landområden som binds samman av vägbanken begränsar insynen naturligt, så att den syns på en ca 0,5 km bred sektor. Vattendragets lämplighet för rekreation är dålig och påverkas inte av projektet. HANDLÄGGNING AV ANSÖKAN De vanligaste fiskarterna i området är abborre, gädda och mört. Fritidsfiske förekommer i området, men påverkas inte av projektet. Båttrafiken i området kommer att minska då det blir möjligt att nå fastigheten med bil. Till en del minskar behovet av strandmuddringar framför fritidstomterna då det inte är nödvändigt att med båt nå tomten. Kungörelse Miljötillståndsverket har enligt 16 kap. 6, 7 och 8 vattenlagen med kungörelse i miljötillståndsverket och i Närpes stad berett tillfälle att under tiden anföra påminnelser, yrkanden och åsikter med anledning av ansökan.

3 Påminnelser och yrkanden Förklaring och komplettering Kungörelsen har särskilt tillsänts de myndigheter och i saken delaktiga som framgår av handlingarna. 1) Sjöfartsverket har ansett att det med beaktande av sjötrafiken inte finns hinder för beviljande av tillstånd, eftersom vägbanken inte korsar någon farled. Sjöfartsverket har konstaterat att verket inte tar ställning till huruvida vägbanken är behövlig. Då arbetena utförts skall sjöfartsverkets farledsenhet meddelas därom samt tillställas en karta som utvisar vägbankens samt trummans läge utmärkt i ett kkj-system. 2) Miljövårdsmyndigheten i Närpes stad har föreslagit att trummans dimensionering utvärderas på nytt utgående från geografiska och biologiska faktorer. I övrigt har miljövårdsmyndigheten bedömt att projektet inte har stora negativa effekter på landskapet eller naturvärdena. 3) AA (Björkskog RNr 1:120, Rangsby, Närpes) har informerat om att påminnaren kommit överens med sökanden om att Kampvägen får förlängas över hans fastighet förutsatt att en bro med en 10 meters broöppning byggs på det ställe där vägbanken planeras byggas samt att sökanden deltar i kostnaderna för det befintliga vägavsnittet. En vägbank med en endast 0,8 meters trumma leder till att vattengenomströmningen markant försämras och sundet mellan sökandens och påminnarens fastigheter slammas igen. Det skulle innebära en betydande försämring av både miljön, vattenkvaliteten och påminnarens fastighets värde. Sökandens ansökan är grundlös, eftersom grannarna på samma holme inte har behov av en fast vägförbindelse. Förutsättningarna för en fast vägförbindelse är den överrenskomna bron samt att sökanden avtalar om delägande i de två befintliga privata vägavsnitten. 4) BB (Rörgrundsgrynnorna RNr 1:82, Rangsby, Närpes) har konstaterat att den till ansökan bifogade vattendjupsundersökningen ger en felaktig bild av vattenförhållandet i sundet. Vid normalt vattenstånd är sundet farbart med motorbåt dock med utombordsmotor i lågvattenläge. Påminnaren har yrkat att vägen flyttas 30 m norrut, att sökanden i samband med vägbygget rensar bort vass i sundet mellan holmarna, på vilken den ena påminnarens fastighet är belägen och på den andra sökandes, samt att öppningen i vägbanken skall vara tillräckligt stor för att vattengenomströmningen skall påverkas så lite som möjligt. Öppningen bör vara minst 10 m 2. På begäran av regionförvaltningsverket har sökanden kompletterat ansökan med en justerad plan för vägbanken. För att bättre trygga vattengenomströmningen anläggs, enligt den justerade planen, två trummor med diametern 80 cm, eller ifall regionförvaltningsverket det anser, 100 cm. 3

4 Beträffande 1) Sjöfartsverkets påminnelse har sökanden inte haft något att anmärka. Beträffande påminnelsen av 2) Miljövårdsmyndigheten i Närpes stad har sökanden hänvisat till den justerade planen och konstaterat att eftersom det inte finns någon genomströmning söderut, bör trummorna dimensioneras så att vattenutbyte söder om vägbanken tryggas. I sin förklaring till påminnelsen av 3) AA har sökanden konstaterat att det på påminnarens fastighet inte finns någon byggrätt angiven i strandgeneralplanen, vilken kunde påverkas av vägbygget. Någon överrenskommelse om bro finns inte. Angående delägarskap i de befintliga vägavsnitten är det den påbörjade vägförrättningens uppgift att klarlägga. Angående påminnelsen av 4) BB har sökanden konstaterat att en flyttning av vägbanken 30 m norrut inte förbättrar vattengenomströmningen och ansett att yrkandet på att öppningen i vägbanken bör vara 10 m 2 är grundlöst. Avtal om vassröjning hör inte till detta ärende. Det förekommer inte mera någon vattengenomströmning mellan påminnarens och sökandens holmar. Påminnarens fastighet är bebyggd med tre byggnader. Den största som ligger längst söderut har byggts på samfällighetens mark. Vid denna byggnad har gjorts omfattande muddringar. All båttrafik till påminnarens fastighet sker denna väg. Påståenden om genomfartstrafik med båt genom sundet mellan påminnarens holme och holmen Rörgrundsgrynnorna är grundlösa. Ur strandgeneralplanen framgår att den norra delen av påminnarens holme, mot vägbanken, är belägen på område betecknat som jord- och skogsbruksdominerat område (M-1). Påminnarens byggnad på denna del av holmen bör med tiden försvinna. Sökanden har vidare till sin förklaring bifogat en flygbild, vilken visar hur igenvuxet vattenområdet är och hur grunt vattnet är. 4 Utlåtande Komplettering Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för miljön och naturresurserna har på regionförvaltningsverkets begäran tillställt sitt utlåtande i ärendet. Närings-, trafik- och miljöcentralen har inte förordat byggande av vägbanken enligt planen eftersom den är onödigt massiv. Om regionförvaltningsverket anser att tillstånd kan beviljas, bör vägbanken byggas högst 1,2 m hög mätt från medelvattenstånd. Två trummor med en diameter på 0,8 m bör placeras bredvid varandra för att bevara vattenutbytet. Sökanden har ytterligare kompletterat sin ansökan med nya ritningar över vägbanken och trummorna samt med ett föravtal uppgjort mellan sökanden och Rangsby bys samfälligheter. Enligt ritningarna är vägbankens övre yta 1,2 m över medelvattenstånd, vägbanken mot bottnen är 10,6 m bred och två trummor är placerade bredvid varandra såsom närings-, trafik och miljöcentralen framfört i sitt utlåtande. Enligt föravtalet har Rangsby bys samfälligheter beviljat en i 2 kap. 7 1 mom. vattenlagen avsedd bestående nyttjanderätt till det för byggandet av vägbanken med tillhörande trummor erforderliga vattenområdet om ca 500 m 2 av det samfällda vattenområdet Rangsby bys vattenområden RNr 876:2 i Rangsby by i Närpes stad. Par-

5 REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS AVGÖRANDE terna har förbundit sig att anhålla om inlösning av tillandningen framför fastigheten Bråddgrund RNr 1:81 (Rangsby, Närpes). Under förutsättning att Eva Ringvall beviljas tillstånd att bygga en vägbank till sin fastighet har parterna förbundit sig att fullfölja föravtalet inom två veckor efter att tillståndet vunnit laga kraft. 5 Nyttjanderätt Regionförvaltningsverket förkastar ansökan till den del den avser beviljande av ständig nyttjanderätt för det för vägbanken erforderliga området. Då sökanden ingått ett föravtal med Rangsby bys samfälligheter om åtgärderna beträffande inlösning av tillandning och om nyttjanderätten till det för vägbanken erforderliga vattenområdet, förfaller behovet av att pröva förutsättningarna för beviljande av nyttjanderätt i samband med detta tillstånd. Avgörande av tillstånd Regionförvaltningsverket beviljar Eva Ringvall tillstånd att bygga en vägbank med tillhörande två trummor på det samfällda vattenområdet RNr 876:2 mellan fastigheten Björkskog RNr 1:120 och Ringvalls fastighet Bråddgrund RNr 1:81 i Rangsby by i Närpes stad i enlighet med den till ansökan bifogade situationsplanen i skala 1:500 daterad och kompletterad och samt skärningsritningarna daterade och kompletterade och Byggandet av vägbanken förorsakar inte på förhand sett skada, men eller annan förlust av förmån som skall ersättas enligt vattenlagen. Tillståndshavaren skall följa stadgandena i vattenlagen och tillståndsbestämmelserna nedan. Tillståndsbestämmelser 1) Vägbankens höjd över medelvattenståndet får vara högst 1,2 m. Vägbankens övre del (vägytan) får vara högst 3 m bred och vägbankens nedre del högst 10,6 m bred. Två trummor skall placeras bredvid varandra på den i situationsplanen i skala 1:500 daterad och kompletterad och angivna platsen. Trummornas diameter skall vara minst 0,8 m var. Trummornas nedre inre kant skall ligga 0,7 m under medelvattenstånd. 2) Arbetena skall utföras möjligast kontinuerligt vid sådan tidpunkt och på sådant sätt att fiskbeståndet och havsområdet och dess användning förorsakas så lite skada och men som möjligt. 3) Efter att arbetena slutförts skall byggnadsplatsen och dess omgivning uppsnyggas och försättas i vederbörligt skick. 4) Tillståndshavaren ansvarar för att vägbanken hålls i behörigt skick.

6 5) De skador som eventuellt uppstår av arbetenas utförande och som omedelbart framträder skall utan dröjsmål ersättas, såvida annat ej avtalas. 6) Arbetena skall påbörjas inom fyra år och slutföras inom sex år efter att detta beslut vunnit laga kraft, vid äventyr att tillståndet annars förfaller. 7) Tillståndshavaren skall skriftligen på förhand meddela om inledandet av arbetena till Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för miljön och naturresurserna samt miljövårdsmyndigheten i Närpes stad. 8) Sedan arbetena slutförts skall därom inom 60 dagar meddelas regionförvaltningsverket, Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för miljön och naturresurserna, Trafikverkets Västra Finlands farledsenhet samt miljövårdsmyndigheten i Närpes stad. Till meddelandet skall fogas en karta som utvisar vägbankens och trummornas slutliga läge. 6 Motivering Projektet är behövligt för att skapa en fast vägförbindelse till fastigheten Bråddgrund RNr 1:81 i Rangsby by i Närpes stad. På området finns inga naturskyddsområden som skulle påverkas av projektet. Till följd av projektet minskar behovet av muddringar vid tillståndshavarens fastighet. Enligt kartutskriften från fastighetsdatasystemet har tillståndshavarens fastighet i tiderna varit en holme. Sydost om den fanns en annan holme, fastighet Rörgrundsgrynnorna RNr 1:82, och öster om den ett par mindre holmar och en större holme, på vilken bland andra fastighet Björkskog RNr 1:120 var belägen. Idag har dessa holmar på grund av landhöjningen vuxit ihop. Mellan tillståndshavarens fastighet och fastigheten Rörgrundsgrynnorna RNr 1:82 finns det enligt kartutskriften inget öppet vatten, utan de bildar en klar helhet. Även de i öster före detta två mindre holmarna och den före detta större holmen, på vilken fastighet Björkskog RNr 1:20 är belägen, har till följd av landhöjningen bildat ett helhetligt landområde. Mellan dessa två landområden finns öppet vatten, men landområdena är förenade med varandra med en landremsa. Den planerade 133 m långa vägbanken är belägen på samfällt vattenområde mellan fastigheten Björkskog RNr 1:120 och tillståndshavarens fastighet Bråddgrund RNr 1:81, där vattendjupet enligt den utförda vattendjupsundersökningen är 0,0 1,0 m. Enligt den till ansökan bifogade flygbilden går vägbanken över två ca 15 m breda områden med öppet vatten, medan resten av vägbanken är belägen på rätt så igenvuxet vattenområde. Det ena vattenområdet med öppet vatten bildar en vik som sträcker sig 90 m från vägbanken mot sydost så att dess bredd minskar från femton meter till två meter. Det andra vattenområdet bildar en 15 m bred bukt som sträcker sig 10 m söderut från vägbanken. Enligt den till ansökan bifogade flygbilden och vattendjupsundersökningen är området mellan tillståndshavarens fastighet och fastigheten Rörgrundsgrynnorna RNr

7 1:82 så grunt och igenvuxet att det inte längre finns något öppet vatten mellan dem. Även enligt fastighetsdatasystemet är den ovan nämnda viken och bukten de enda förekomsterna av öppet vatten söder om vägbanken. Vid vägbanken är bredden på viken och bukten mätt enligt kartutskriften från fastighetsdatasystemet ca 15 m var. De andra områdena som vägbanken är belägen på är avgränsade som markområden. För att vägbanken inte skall förhindra vattenutbyte i viken, har tillståndshavaren ålagts att bygga två trummor enligt tillståndsbestämmelse 1). Vägbanken påverkar inte tillträde med båt till den närmast vägbanken belägna fastigheten Rörgrundsgrynnorna RNr 1:82. Enligt utredningen erhållen i ärendet färdas man till fastigheten sjövägen en annan rutt. Fastigheten Björkskog RNr 1:120 och en del av fastigheten Rörgrundsgrynnorna RNr 1:82 belägna på östra sidan om viken är obebyggda. I planen är området där tillståndshavarens fastighet är belägen betecknad som område för fritidsbosättning. De andra områdena som kan beröras av projektet är betecknade som jord- och skogsbruksdominerat område. Projektet strider inte mot planen. Projektet har ingen inverkan på målsättningarna i förvaltningsplanen för Kumo älv Skärgårdshavet Bottenhavets vattenförvaltningsområde. På grund av att grynnor och stenar samt de landområden som binds samman av den planerade vägbanken begränsar insynen naturligt, kommer projektet inte att påverka landskapsbilden negativt. Vägbankens höjd får vara högst 1,2 m över medelvattenstånd. Tillståndshavaren har ingått ett föravtal med Rangsby bys samfälligheter om ständig nyttjanderätt till det för vägbanken erforderliga vattenområdet, vilket fullföljs inom två veckor efter att detta tillstånd vunnit laga kraft. Med beaktande av det som ovan sagts, förorsakar projektet inte skada, men eller annan förlust av förmån som skall ersättas. Nyttan av projektet är avsevärt större än de skador, men eller andra förluster av förmåner som projektet eventuellt medför. Därmed föreligger förutsättningarna för beviljande av tillstånd. 7 Lagrum 2 kap. 6 2 mom. vattenlagen Utlåtande om påminnelser och yrkanden Regionförvaltningsverket har beaktat de av 1) Sjöfartsverket och 2) Miljövårdsmyndigheten i Närpes stad framförda påminnelserna på det sätt som framgår av tillståndsbestämmelserna ovan. Beträffande påminnelsen av 3) AA konstaterar regionförvaltningsverket att förutsättningarna för beviljande av tillstånd föreligger på de grunder som framförts ovan i motiveringen. Den del av påminnarens fastighet som berörs av projektet är i strandgeneralplanen betecknat som jord- och skogs-

8 HANDLÄGGNINGSAVGIFT bruksdominerat område. Inrättandet av vägen och tillståndshavarens delägarskap i de befintliga vägavsnitten hör inte till detta ärende inte heller till regionförvaltningsverkets behörighet utan handläggs vid vägförrättningen. Beträffande påminnelsen av 4) BB onstaterar regionförvaltningsverket att sökanden inte kan åläggas att bygga vägbanken 30 meter norr om den planerade platsen. Regionförvaltningsverket prövar endast huruvida förutsättningarna föreligger för beviljande av tillstånd att bygga vägbanken på den plats som avses i ansökan. Rensning av vass på upplandningsområdet hör inte till detta ärende. Förutsättningar för beviljande av den tillståndsenliga vägbanken föreligger på de grunder som framförts ovan i motiveringen. Handläggningsavgiften är euro, vilken Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning fakturerar senare. 8 Motivering För beslutet uppbärs i enlighet med miljöministeriets förordning om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer (1388/2006) och bilagan till nämnda förordning, vilken tillämpas, eftersom ärendet anhängiggjorts före , den avgift som stadgats för bro eller transportanordning. MEDDELANDE OM TILLSTÅNDSBESLUT Beslut Eva Ringvall Kopia av beslutet Meddelande om beslut Närpes stad Miljövårdsmyndigheten i Närpes stad Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral/ ansvarsområdet för miljön och naturresurserna (per e-post) Trafikverkets Västra Finlands farledsenhet Finlands miljöcentral (per e-post) Enligt dpoesavi Annonsering på anslagstavlor Beslutet kungörs på de officiella anslagstavlorna vid Södra Finlands regionförvaltningsverks ansvarsområde för miljötillstånd och i Närpes stad.

9 9 SÖKANDE AV ÄNDRING Ändring i detta beslut kan sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Bilaga Besvärsanvisning Birgitta Vauhkonen Juha Helin Pamela Westerlund Ärendet har avgjorts av miljöråden Birgitta Vauhkonen och Juha Helin. Ärendet har föredragits av föredragande Pamela Westerlund. PW/tr

10 BILAGA BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet Besvärstid Besvärsrätt Ändring i Södra Finlands regionförvaltningsverks beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvär över den avgift som tas ut för handläggningen av ärendet anförs i samma ordning som besvär över huvudsaken. Tiden för anförande av besvär är trettio (30) dagar från den dag då beslutet gavs, dock så att sagda dag inte räknas med. Besvärstiden utgår Besvär med anledning av beslutet kan anföras av dem vilkas rätt eller fördel saken kan beröra, samt av registrerade föreningar eller stiftelser vilkas syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön inom det område som påverkas, av vederbörande kommuner, närings-, trafik- och miljöcentraler, kommunala miljövårdsmyndigheter och av andra myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet. Besvärsskriftens innehåll Bilagor till besvärsskriften I besvärsskriften, som riktas till Vasa förvaltningsdomstol, skall anges - det beslut i vilket ändring söks - ändringssökandens namn och hemkommun - den postadress och det telefonnummer samt den eventuella e-postadress under vilka ändringssökanden kan tillställas meddelanden i saken (om kontaktinformationen ändras skall Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, Vasa, e-postadress underrättas) - till vilka delar ändring söks i beslutet - vilka ändringar som yrkas i beslutet - de grunder på vilka ändring yrkas - ändringssökandens, den lagliga företrädarens eller ombudets underskrift, om inte besvärsskriften tillställs elektroniskt (per telefax eller e-post) Till besvärsskriften skall fogas - de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten - fullmakt för eventuellt ombud eller, om besväret tillställs elektroniskt, en utredning över ombudets behörighet. Hur besvärsskriften skall tillställas regionförvaltningsverket Besvärsskriften med bilagor skall i två exemplar lämnas in till Södra Finlands regionförvaltningsverks registratorskontor. Besvärsskriften skall vara framme under tidsfristens sista dag före tjänstetidens slut. Besvärsskriften med bilagor kan också sändas per post, telefax eller e-post. En besvärsskrift som tillställs elektroniskt (per telefax eller e-post) skall tillställas så att den finns till förfogande i den mottagande anordningen eller datasystemet under tidsfristens sista dag före tjänstetidens slut. Södra Finlands regionförvaltningsverks ansvarsområde för miljötillstånds kontaktinformation besöksadress: Stinsgatan 14, Helsingfors postadress: PB 115, Helsingfors telefon: (växel) telefax: (09) e-post: öppettid: kl Rättegångsavgift För behandlingen av ärendet vid Vasa förvaltningsdomstol tas av ändringssökanden ut en rättegångsavgift på 89 euro. I lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer bestäms särskilt om vissa fall i vilka avgift inte uppbärs.

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

Diarienr: 104-107/1/06 Givet: 28.8.2006 Liggare: 2169

Diarienr: 104-107/1/06 Givet: 28.8.2006 Liggare: 2169 28.8.2006/2169 HFD:2006:59 Vattenhushållningsärende - Byggande i vattendrag - Bro - Brobank - Utsikt - Landskap - Fastighet - Område utanför fastigheten - Enbart till utsikten hänförligt men - Förlust

Läs mer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre.

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre. BESLUT Västra och Inre Finland Nr 198/2012/1 Dnr LSSAVI/209/04.08/2011 Givet efter anslag 17.12.2012 ÄRENDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre. SÖKANDE Hommelholms Pälsfarm Ab Kyrkvärdsvägen

Läs mer

Justering av miljötillståndsbestämmelserna för slaktsvinproduktion, Nykarleby

Justering av miljötillståndsbestämmelserna för slaktsvinproduktion, Nykarleby MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT Västra och Inre Finland Nr 78/2012/1 Dnr LSSAVI/385/04.08/2010 Givet efter anslag 13.6.2012 ÄRENDE SÖKANDE Justering av miljötillståndsbestämmelserna för slaktsvinproduktion, Nykarleby

Läs mer

Regionförvaltningsverket Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket Västra och Inre Finland Regionförvaltningsverket Västra och Inre Finland BESLUT Nr 7/2010/1 Dnr LSSAVI/82/04.08/2010 Givet 5.2.2010 ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen för utvidgning av pälsdjursfarmning.

Läs mer

givet efter anslag 9.8.2012

givet efter anslag 9.8.2012 STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUT givet efter anslag 9.8.2012 ÄRENDE Beslut gällande ansökan om marktäkt enligt 4 marktäktslagen (555/1981)samt ansökan om att inleda verksamheten innan

Läs mer

Vattenlag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Vattenlag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Vattenlag Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja, ordna och samordna användningen

Läs mer

BESLUT. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax.nr.

BESLUT. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax.nr. Sökanden Ärende Beslut ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax.nr. (018) 16595 BESLUT Tommy och Inger Pettersson (Snäckvik 1:19 och

Läs mer

Beslutsnummer Diarienummer ÅMH-Pn 9/08 2008-0128. Beslutsdatum Postningsdag 27.02.2008 28.02.2008

Beslutsnummer Diarienummer ÅMH-Pn 9/08 2008-0128. Beslutsdatum Postningsdag 27.02.2008 28.02.2008 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, 22 100 Mariehamn Tel. (018) 528600 växel, Fax. (018) 528601 www.miljohalsoskydd.ax MILJÖTILLSTÅND Beslutsnummer Diarienummer ÅMH-Pn

Läs mer

Mässkär lotsstations avloppsreningsverk, miljötillstånd för justering av tillståndsbestämmelserna, 1 1 mom. punkt 13 a) i miljöskyddsförordningen.

Mässkär lotsstations avloppsreningsverk, miljötillstånd för justering av tillståndsbestämmelserna, 1 1 mom. punkt 13 a) i miljöskyddsförordningen. Beslut Västra och Inre Finland Nr 158/2012/1 Dnr LSSAVI/508/04.08/2010 Givet efter anslag 30.10.2012 ÄRENDE SÖKANDE Mässkär lotsstations avloppsreningsverk, miljötillstånd för justering av tillståndsbestämmelserna,

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag 11.4.2014

STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag 11.4.2014 STADEN JAKOBSTAD BESLUT MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag 11.4.2014 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen som gäller djurstall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 8.2.2011. Grankvist, Mona-Lisa Koivusalo, Mats Sjölund, Jan, frånv. Wistbacka, Inger Wassborr, Ossian

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 8.2.2011. Grankvist, Mona-Lisa Koivusalo, Mats Sjölund, Jan, frånv. Wistbacka, Inger Wassborr, Ossian SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2011 1/1 Sammanträdestid Tisdagen den 8 februari 2011 kl. 13.00-14.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Grankvist, Mona-Lisa Koivusalo, Mats Sjölund, Jan,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1384 1598 INNEHÅLL Nr Sidan 1384 Lag om ändring av 12 i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen

Läs mer

Nr 58/2009/3 Dnr LSY-2006-Y-217 30.11.2009

Nr 58/2009/3 Dnr LSY-2006-Y-217 30.11.2009 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors Översättning TILLSTÅNDSBESLUT Nr 58/2009/3 Dnr LSY-2006-Y-217 Givet efter anslag 30.11.2009 ÄRENDE SÖKANDE Översyn av tillståndsvillkoren i Västra Finlands

Läs mer

Ansökan om miljötillstånd för fortsatt fiskodling i havet vid Bråttö och Rödskär, Föglö.

Ansökan om miljötillstånd för fortsatt fiskodling i havet vid Bråttö och Rödskär, Föglö. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25127 Fax nr (018) 16595 Hemsida www.mpn.aland.fi MILJÖTILLSTÅND Datum 10.06.2003 Ärende nummer MPN- 01-62 Sökanden Ålands Fiskförädling

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen 68601 JAKOBSTAD Beslutet givet efter anslag 24.05.2013

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen 68601 JAKOBSTAD Beslutet givet efter anslag 24.05.2013 STADEN JAKOBSTAD BESLUT MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 PB 87 miljöskyddslagen 68601 JAKOBSTAD Beslutet givet efter anslag 24.05.2013 1 ÄRENDE Ansökan om justering av bestämmelser i miljötillstånd

Läs mer

Ansökan har anhängiggjorts vid miljöprövningsnämnden den 22.12 2000 och har kompletterats den 12.06.2001 och 05.07.2001.

Ansökan har anhängiggjorts vid miljöprövningsnämnden den 22.12 2000 och har kompletterats den 12.06.2001 och 05.07.2001. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax.nr. (018) 16595 MILJÖTILLSTÅND Datum 31.10.2002 Ärendenummer MPN-00-134 Sökanden Ålands Fiskförädling

Läs mer

Ansökan om miljötillstånd för fortsatt fiskodling vid två olika lokaliteter i Lappo by, Brändö kommun.

Ansökan om miljötillstånd för fortsatt fiskodling vid två olika lokaliteter i Lappo by, Brändö kommun. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25127 Fax nr (018) 16595 Hemsida www.mpn.aland.fi MILJÖTILLSTÅND Datum 17.12.2002 Ärendenummer MPN-01-75 Sökanden Ärende Brändö

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2000 Nr 86 113 INNEHÅLL Nr Sidan 86 Miljöskyddslag... 272 87 Lag om miljötillståndsverken... 298 88 Lag om ändring av vattenlagen...

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 25.03.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 117 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 166 118 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Ärendenummer MPN-03-39

Ärendenummer MPN-03-39 ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax. (018) 16595 BESLUT Ärendenummer MPN-03-39 Beslutsdatum 29.08.2006 Postningsdag 29.08.2006 Sökanden

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.10.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 486 300 Val av två protokolljusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 5.5.2015. Kommungården, nämndrummet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 5.5.2015. Kommungården, nämndrummet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3/2015 3/35 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 10.00-11.50 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wistbacka, Inger Enfors,

Läs mer

DOM 2010-06-22 meddelad i Östersund

DOM 2010-06-22 meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT meddelad i Östersund Mål nr SÖKANDE Njurunda Skärgård ekonomisk förening, 769613-3151 c/o Peter Brugge Galtströmsvägen 140 862 96 Njurunda Ombud: Advokat Leif Andersson Heilborns

Läs mer

Ansökan om miljötillstånd för fortsatt fiskodling i Flisö, Föglö.

Ansökan om miljötillstånd för fortsatt fiskodling i Flisö, Föglö. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25127 Fax nr (018) 16595 Hemsida www.mpn.aland.fi MILJÖTILLSTÅND Datum 29.04.2003 Ärendenummer MPN-97-10 och MPN-01-76 Sökanden

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SSTYR, 2015-04-14 18:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SSTYR, 2015-04-14 18:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING SSTYR, 2015-04-14 18:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 68 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 2 69 Protokollets justering... 3 70 Bokslut och verksamhetsberättelse för år

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 16.6.2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 16.6.2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4/2015 4/59 Sammanträdestid Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 10.00-12.00 Sammanträdesplats Maggies Grillcafé Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wistbacka, Inger, frånv. Enfors,

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Byggande, elsäkerhet, expropriation, hyra och arrende

Byggande, elsäkerhet, expropriation, hyra och arrende 273 Byggande, elsäkerhet, expropriation, hyra och arrende 1 Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Lagens syfte Syftet med denna lag är att reglera markanvändningen

Läs mer

Godkänt i gemensamma kyrkofullmäktige den 19 april 2012 och fastställt av domkapitlet i Helsingfors stift den 13 juni 2012.

Godkänt i gemensamma kyrkofullmäktige den 19 april 2012 och fastställt av domkapitlet i Helsingfors stift den 13 juni 2012. HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET REGLEMENTE FÖR BEGRAVNINGSVÄSENDET Godkänt i gemensamma kyrkofullmäktige den 19 april 2012 och fastställt av domkapitlet i Helsingfors stift den 13 juni 2012. 1 Bestämmelser

Läs mer