Byggande av en vägbank med tillhörande trummor över samfällt vattenområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggande av en vägbank med tillhörande trummor över samfällt vattenområde"

Transkript

1 Beslut Södra Finland Nr 158/2010/4 Dnr ESAVI/3/04.09/2010 Givet efter anslag ÄRENDE SÖKANDE ANTECKNING Byggande av en vägbank med tillhörande trummor över samfällt vattenområde till fastigheten Bråddgrund RNr 1:81 i Rangsby by i Närpes stad samt ständig nyttjanderätt till det för företaget erforderliga vattenområdet Eva Ringvall Västra Finlands miljötillståndsverk har upphört Från och med har Södra Finlands regionförvaltningsverk fortsatt handläggningen av detta ärende. ANSÖKAN Eva Ringvall har med en ansökan som anhängiggjorts vid Västra Finlands miljötillståndsverk och sedermera kompletterats anhållit om tillstånd att bygga en vägbank med tillhörande trumma för att erhålla vägförbindelse till fastigheten Bråddgrund RNr 1:81 i Rangsby by i Närpes stad samt ständig nyttjanderätt till det för vägbanken erforderliga vattenområdet. Redogörelse över projektet Syftet med projektet är att skapa en fast vägförbindelse till den av Eva Ringvall ägda fastigheten Bråddgrund RNr 1:81 i Rangsby by i Närpes stad. Vägförbindelsen skapas genom att bygga en vägbank med tillhörande trumma över det samfällda vattenområdet RNr 876:2 (Rangsby, Närpes), som förvaltas av Rangsby bys samfälligheter och genom att förlänga den till fastigheten Björkskog RNr 1:120 (Rangsby, Närpes) ledande Kampvägen enskilda väg. Vägbanken byggs från den västra stranden av fastigheten Björkskog RNr 1:120 mot väst till sökandens fastighet Bråddgrund RNr 1:81. Till största delen byggs vägbanken på tidigare vattenområde som nu är vassbevuxet och så gott som igenvuxet, men mellan fastigheterna finns även en bukt och en vik med öppet vatten. Ca 20 m söder om den planerade vägbanken finns en annan fastighet, Rörgrundsgrynnorna RNr 1:82. REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND tfn fax ANSVARSOMRÅDET FÖR MILJÖTILLSTÅND Verksamhetsstället i Helsingfors Stinsgatan 14, Helsingfors PB 115, Helsingfors fax

2 I strandgeneralplanen är området där vägbanken börjar vid fastigheten Björkskog RNr 1:120 betecknat som jord- och skogsbruksdominerat område (M-1). Sökandens fastighet och en del tillandningsmark runtomkring den är betecknat som område för semesterbostäder (RA). Fastigheten Rörgrundsgrynnorna RNr 1:82 söder om den planerade vägbanken är belägen på område betecknat som jord- och skogsbruksdominerat område (M-1). En del tillandningsmark söder om den är betecknat som område för semesterbostäder (RA). Området över vilket vägbanken byggs har kartlagts med GPS-mätning Vattendjupet mätt vid medelvattenstånd varierar mellan 0,0 och 1,0 m. Största delen av vattenområdet är vassbevuxet och under en halv meter djupt. Ungefär 5 6 m av sträckningen består av öppet vattenområde utan vass. Vägbanken byggs så att den är 1,7 m över medelvattenstånd. Övre delen av vägbanken är 3,0 m bred och nedre delen 12,0 m bred så att slänterna har sluttningen 1:2. Vägbankens totala längd är 133,0 m. Vägtrumman byggs där vattendjupet är störst så att trummans nedre inre kant ligger på nivån N 60-0,7 m. Trummans diameter är 0,8 m. Byggnadstiden beräknas vara högst en månad. Arbetena utförs på hösten vintern, efter 1.8, för att inte påverka fiskebeståndet. Muddringsmassor nära stranden kalkas under två års tid. 2 Projektets verkningar Vägbanken påverkar inte vattenståndet och inte heller vattenväxlingen i området på grund av att en trumma byggs i den för att underlätta genomströmning. På området finns inga naturskyddsområden, Natura -områden, kulturvärden eller fornminnen, vilka skulle beröras av projektet. Den planerade vägbanken kommer inte att förändra landskapsbilden väsentligt. Grynnor och stenar samt de landområden som binds samman av vägbanken begränsar insynen naturligt, så att den syns på en ca 0,5 km bred sektor. Vattendragets lämplighet för rekreation är dålig och påverkas inte av projektet. HANDLÄGGNING AV ANSÖKAN De vanligaste fiskarterna i området är abborre, gädda och mört. Fritidsfiske förekommer i området, men påverkas inte av projektet. Båttrafiken i området kommer att minska då det blir möjligt att nå fastigheten med bil. Till en del minskar behovet av strandmuddringar framför fritidstomterna då det inte är nödvändigt att med båt nå tomten. Kungörelse Miljötillståndsverket har enligt 16 kap. 6, 7 och 8 vattenlagen med kungörelse i miljötillståndsverket och i Närpes stad berett tillfälle att under tiden anföra påminnelser, yrkanden och åsikter med anledning av ansökan.

3 Påminnelser och yrkanden Förklaring och komplettering Kungörelsen har särskilt tillsänts de myndigheter och i saken delaktiga som framgår av handlingarna. 1) Sjöfartsverket har ansett att det med beaktande av sjötrafiken inte finns hinder för beviljande av tillstånd, eftersom vägbanken inte korsar någon farled. Sjöfartsverket har konstaterat att verket inte tar ställning till huruvida vägbanken är behövlig. Då arbetena utförts skall sjöfartsverkets farledsenhet meddelas därom samt tillställas en karta som utvisar vägbankens samt trummans läge utmärkt i ett kkj-system. 2) Miljövårdsmyndigheten i Närpes stad har föreslagit att trummans dimensionering utvärderas på nytt utgående från geografiska och biologiska faktorer. I övrigt har miljövårdsmyndigheten bedömt att projektet inte har stora negativa effekter på landskapet eller naturvärdena. 3) AA (Björkskog RNr 1:120, Rangsby, Närpes) har informerat om att påminnaren kommit överens med sökanden om att Kampvägen får förlängas över hans fastighet förutsatt att en bro med en 10 meters broöppning byggs på det ställe där vägbanken planeras byggas samt att sökanden deltar i kostnaderna för det befintliga vägavsnittet. En vägbank med en endast 0,8 meters trumma leder till att vattengenomströmningen markant försämras och sundet mellan sökandens och påminnarens fastigheter slammas igen. Det skulle innebära en betydande försämring av både miljön, vattenkvaliteten och påminnarens fastighets värde. Sökandens ansökan är grundlös, eftersom grannarna på samma holme inte har behov av en fast vägförbindelse. Förutsättningarna för en fast vägförbindelse är den överrenskomna bron samt att sökanden avtalar om delägande i de två befintliga privata vägavsnitten. 4) BB (Rörgrundsgrynnorna RNr 1:82, Rangsby, Närpes) har konstaterat att den till ansökan bifogade vattendjupsundersökningen ger en felaktig bild av vattenförhållandet i sundet. Vid normalt vattenstånd är sundet farbart med motorbåt dock med utombordsmotor i lågvattenläge. Påminnaren har yrkat att vägen flyttas 30 m norrut, att sökanden i samband med vägbygget rensar bort vass i sundet mellan holmarna, på vilken den ena påminnarens fastighet är belägen och på den andra sökandes, samt att öppningen i vägbanken skall vara tillräckligt stor för att vattengenomströmningen skall påverkas så lite som möjligt. Öppningen bör vara minst 10 m 2. På begäran av regionförvaltningsverket har sökanden kompletterat ansökan med en justerad plan för vägbanken. För att bättre trygga vattengenomströmningen anläggs, enligt den justerade planen, två trummor med diametern 80 cm, eller ifall regionförvaltningsverket det anser, 100 cm. 3

4 Beträffande 1) Sjöfartsverkets påminnelse har sökanden inte haft något att anmärka. Beträffande påminnelsen av 2) Miljövårdsmyndigheten i Närpes stad har sökanden hänvisat till den justerade planen och konstaterat att eftersom det inte finns någon genomströmning söderut, bör trummorna dimensioneras så att vattenutbyte söder om vägbanken tryggas. I sin förklaring till påminnelsen av 3) AA har sökanden konstaterat att det på påminnarens fastighet inte finns någon byggrätt angiven i strandgeneralplanen, vilken kunde påverkas av vägbygget. Någon överrenskommelse om bro finns inte. Angående delägarskap i de befintliga vägavsnitten är det den påbörjade vägförrättningens uppgift att klarlägga. Angående påminnelsen av 4) BB har sökanden konstaterat att en flyttning av vägbanken 30 m norrut inte förbättrar vattengenomströmningen och ansett att yrkandet på att öppningen i vägbanken bör vara 10 m 2 är grundlöst. Avtal om vassröjning hör inte till detta ärende. Det förekommer inte mera någon vattengenomströmning mellan påminnarens och sökandens holmar. Påminnarens fastighet är bebyggd med tre byggnader. Den största som ligger längst söderut har byggts på samfällighetens mark. Vid denna byggnad har gjorts omfattande muddringar. All båttrafik till påminnarens fastighet sker denna väg. Påståenden om genomfartstrafik med båt genom sundet mellan påminnarens holme och holmen Rörgrundsgrynnorna är grundlösa. Ur strandgeneralplanen framgår att den norra delen av påminnarens holme, mot vägbanken, är belägen på område betecknat som jord- och skogsbruksdominerat område (M-1). Påminnarens byggnad på denna del av holmen bör med tiden försvinna. Sökanden har vidare till sin förklaring bifogat en flygbild, vilken visar hur igenvuxet vattenområdet är och hur grunt vattnet är. 4 Utlåtande Komplettering Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för miljön och naturresurserna har på regionförvaltningsverkets begäran tillställt sitt utlåtande i ärendet. Närings-, trafik- och miljöcentralen har inte förordat byggande av vägbanken enligt planen eftersom den är onödigt massiv. Om regionförvaltningsverket anser att tillstånd kan beviljas, bör vägbanken byggas högst 1,2 m hög mätt från medelvattenstånd. Två trummor med en diameter på 0,8 m bör placeras bredvid varandra för att bevara vattenutbytet. Sökanden har ytterligare kompletterat sin ansökan med nya ritningar över vägbanken och trummorna samt med ett föravtal uppgjort mellan sökanden och Rangsby bys samfälligheter. Enligt ritningarna är vägbankens övre yta 1,2 m över medelvattenstånd, vägbanken mot bottnen är 10,6 m bred och två trummor är placerade bredvid varandra såsom närings-, trafik och miljöcentralen framfört i sitt utlåtande. Enligt föravtalet har Rangsby bys samfälligheter beviljat en i 2 kap. 7 1 mom. vattenlagen avsedd bestående nyttjanderätt till det för byggandet av vägbanken med tillhörande trummor erforderliga vattenområdet om ca 500 m 2 av det samfällda vattenområdet Rangsby bys vattenområden RNr 876:2 i Rangsby by i Närpes stad. Par-

5 REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS AVGÖRANDE terna har förbundit sig att anhålla om inlösning av tillandningen framför fastigheten Bråddgrund RNr 1:81 (Rangsby, Närpes). Under förutsättning att Eva Ringvall beviljas tillstånd att bygga en vägbank till sin fastighet har parterna förbundit sig att fullfölja föravtalet inom två veckor efter att tillståndet vunnit laga kraft. 5 Nyttjanderätt Regionförvaltningsverket förkastar ansökan till den del den avser beviljande av ständig nyttjanderätt för det för vägbanken erforderliga området. Då sökanden ingått ett föravtal med Rangsby bys samfälligheter om åtgärderna beträffande inlösning av tillandning och om nyttjanderätten till det för vägbanken erforderliga vattenområdet, förfaller behovet av att pröva förutsättningarna för beviljande av nyttjanderätt i samband med detta tillstånd. Avgörande av tillstånd Regionförvaltningsverket beviljar Eva Ringvall tillstånd att bygga en vägbank med tillhörande två trummor på det samfällda vattenområdet RNr 876:2 mellan fastigheten Björkskog RNr 1:120 och Ringvalls fastighet Bråddgrund RNr 1:81 i Rangsby by i Närpes stad i enlighet med den till ansökan bifogade situationsplanen i skala 1:500 daterad och kompletterad och samt skärningsritningarna daterade och kompletterade och Byggandet av vägbanken förorsakar inte på förhand sett skada, men eller annan förlust av förmån som skall ersättas enligt vattenlagen. Tillståndshavaren skall följa stadgandena i vattenlagen och tillståndsbestämmelserna nedan. Tillståndsbestämmelser 1) Vägbankens höjd över medelvattenståndet får vara högst 1,2 m. Vägbankens övre del (vägytan) får vara högst 3 m bred och vägbankens nedre del högst 10,6 m bred. Två trummor skall placeras bredvid varandra på den i situationsplanen i skala 1:500 daterad och kompletterad och angivna platsen. Trummornas diameter skall vara minst 0,8 m var. Trummornas nedre inre kant skall ligga 0,7 m under medelvattenstånd. 2) Arbetena skall utföras möjligast kontinuerligt vid sådan tidpunkt och på sådant sätt att fiskbeståndet och havsområdet och dess användning förorsakas så lite skada och men som möjligt. 3) Efter att arbetena slutförts skall byggnadsplatsen och dess omgivning uppsnyggas och försättas i vederbörligt skick. 4) Tillståndshavaren ansvarar för att vägbanken hålls i behörigt skick.

6 5) De skador som eventuellt uppstår av arbetenas utförande och som omedelbart framträder skall utan dröjsmål ersättas, såvida annat ej avtalas. 6) Arbetena skall påbörjas inom fyra år och slutföras inom sex år efter att detta beslut vunnit laga kraft, vid äventyr att tillståndet annars förfaller. 7) Tillståndshavaren skall skriftligen på förhand meddela om inledandet av arbetena till Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för miljön och naturresurserna samt miljövårdsmyndigheten i Närpes stad. 8) Sedan arbetena slutförts skall därom inom 60 dagar meddelas regionförvaltningsverket, Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för miljön och naturresurserna, Trafikverkets Västra Finlands farledsenhet samt miljövårdsmyndigheten i Närpes stad. Till meddelandet skall fogas en karta som utvisar vägbankens och trummornas slutliga läge. 6 Motivering Projektet är behövligt för att skapa en fast vägförbindelse till fastigheten Bråddgrund RNr 1:81 i Rangsby by i Närpes stad. På området finns inga naturskyddsområden som skulle påverkas av projektet. Till följd av projektet minskar behovet av muddringar vid tillståndshavarens fastighet. Enligt kartutskriften från fastighetsdatasystemet har tillståndshavarens fastighet i tiderna varit en holme. Sydost om den fanns en annan holme, fastighet Rörgrundsgrynnorna RNr 1:82, och öster om den ett par mindre holmar och en större holme, på vilken bland andra fastighet Björkskog RNr 1:120 var belägen. Idag har dessa holmar på grund av landhöjningen vuxit ihop. Mellan tillståndshavarens fastighet och fastigheten Rörgrundsgrynnorna RNr 1:82 finns det enligt kartutskriften inget öppet vatten, utan de bildar en klar helhet. Även de i öster före detta två mindre holmarna och den före detta större holmen, på vilken fastighet Björkskog RNr 1:20 är belägen, har till följd av landhöjningen bildat ett helhetligt landområde. Mellan dessa två landområden finns öppet vatten, men landområdena är förenade med varandra med en landremsa. Den planerade 133 m långa vägbanken är belägen på samfällt vattenområde mellan fastigheten Björkskog RNr 1:120 och tillståndshavarens fastighet Bråddgrund RNr 1:81, där vattendjupet enligt den utförda vattendjupsundersökningen är 0,0 1,0 m. Enligt den till ansökan bifogade flygbilden går vägbanken över två ca 15 m breda områden med öppet vatten, medan resten av vägbanken är belägen på rätt så igenvuxet vattenområde. Det ena vattenområdet med öppet vatten bildar en vik som sträcker sig 90 m från vägbanken mot sydost så att dess bredd minskar från femton meter till två meter. Det andra vattenområdet bildar en 15 m bred bukt som sträcker sig 10 m söderut från vägbanken. Enligt den till ansökan bifogade flygbilden och vattendjupsundersökningen är området mellan tillståndshavarens fastighet och fastigheten Rörgrundsgrynnorna RNr

7 1:82 så grunt och igenvuxet att det inte längre finns något öppet vatten mellan dem. Även enligt fastighetsdatasystemet är den ovan nämnda viken och bukten de enda förekomsterna av öppet vatten söder om vägbanken. Vid vägbanken är bredden på viken och bukten mätt enligt kartutskriften från fastighetsdatasystemet ca 15 m var. De andra områdena som vägbanken är belägen på är avgränsade som markområden. För att vägbanken inte skall förhindra vattenutbyte i viken, har tillståndshavaren ålagts att bygga två trummor enligt tillståndsbestämmelse 1). Vägbanken påverkar inte tillträde med båt till den närmast vägbanken belägna fastigheten Rörgrundsgrynnorna RNr 1:82. Enligt utredningen erhållen i ärendet färdas man till fastigheten sjövägen en annan rutt. Fastigheten Björkskog RNr 1:120 och en del av fastigheten Rörgrundsgrynnorna RNr 1:82 belägna på östra sidan om viken är obebyggda. I planen är området där tillståndshavarens fastighet är belägen betecknad som område för fritidsbosättning. De andra områdena som kan beröras av projektet är betecknade som jord- och skogsbruksdominerat område. Projektet strider inte mot planen. Projektet har ingen inverkan på målsättningarna i förvaltningsplanen för Kumo älv Skärgårdshavet Bottenhavets vattenförvaltningsområde. På grund av att grynnor och stenar samt de landområden som binds samman av den planerade vägbanken begränsar insynen naturligt, kommer projektet inte att påverka landskapsbilden negativt. Vägbankens höjd får vara högst 1,2 m över medelvattenstånd. Tillståndshavaren har ingått ett föravtal med Rangsby bys samfälligheter om ständig nyttjanderätt till det för vägbanken erforderliga vattenområdet, vilket fullföljs inom två veckor efter att detta tillstånd vunnit laga kraft. Med beaktande av det som ovan sagts, förorsakar projektet inte skada, men eller annan förlust av förmån som skall ersättas. Nyttan av projektet är avsevärt större än de skador, men eller andra förluster av förmåner som projektet eventuellt medför. Därmed föreligger förutsättningarna för beviljande av tillstånd. 7 Lagrum 2 kap. 6 2 mom. vattenlagen Utlåtande om påminnelser och yrkanden Regionförvaltningsverket har beaktat de av 1) Sjöfartsverket och 2) Miljövårdsmyndigheten i Närpes stad framförda påminnelserna på det sätt som framgår av tillståndsbestämmelserna ovan. Beträffande påminnelsen av 3) AA konstaterar regionförvaltningsverket att förutsättningarna för beviljande av tillstånd föreligger på de grunder som framförts ovan i motiveringen. Den del av påminnarens fastighet som berörs av projektet är i strandgeneralplanen betecknat som jord- och skogs-

8 HANDLÄGGNINGSAVGIFT bruksdominerat område. Inrättandet av vägen och tillståndshavarens delägarskap i de befintliga vägavsnitten hör inte till detta ärende inte heller till regionförvaltningsverkets behörighet utan handläggs vid vägförrättningen. Beträffande påminnelsen av 4) BB onstaterar regionförvaltningsverket att sökanden inte kan åläggas att bygga vägbanken 30 meter norr om den planerade platsen. Regionförvaltningsverket prövar endast huruvida förutsättningarna föreligger för beviljande av tillstånd att bygga vägbanken på den plats som avses i ansökan. Rensning av vass på upplandningsområdet hör inte till detta ärende. Förutsättningar för beviljande av den tillståndsenliga vägbanken föreligger på de grunder som framförts ovan i motiveringen. Handläggningsavgiften är euro, vilken Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning fakturerar senare. 8 Motivering För beslutet uppbärs i enlighet med miljöministeriets förordning om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer (1388/2006) och bilagan till nämnda förordning, vilken tillämpas, eftersom ärendet anhängiggjorts före , den avgift som stadgats för bro eller transportanordning. MEDDELANDE OM TILLSTÅNDSBESLUT Beslut Eva Ringvall Kopia av beslutet Meddelande om beslut Närpes stad Miljövårdsmyndigheten i Närpes stad Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral/ ansvarsområdet för miljön och naturresurserna (per e-post) Trafikverkets Västra Finlands farledsenhet Finlands miljöcentral (per e-post) Enligt dpoesavi Annonsering på anslagstavlor Beslutet kungörs på de officiella anslagstavlorna vid Södra Finlands regionförvaltningsverks ansvarsområde för miljötillstånd och i Närpes stad.

9 9 SÖKANDE AV ÄNDRING Ändring i detta beslut kan sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Bilaga Besvärsanvisning Birgitta Vauhkonen Juha Helin Pamela Westerlund Ärendet har avgjorts av miljöråden Birgitta Vauhkonen och Juha Helin. Ärendet har föredragits av föredragande Pamela Westerlund. PW/tr

10 BILAGA BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet Besvärstid Besvärsrätt Ändring i Södra Finlands regionförvaltningsverks beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvär över den avgift som tas ut för handläggningen av ärendet anförs i samma ordning som besvär över huvudsaken. Tiden för anförande av besvär är trettio (30) dagar från den dag då beslutet gavs, dock så att sagda dag inte räknas med. Besvärstiden utgår Besvär med anledning av beslutet kan anföras av dem vilkas rätt eller fördel saken kan beröra, samt av registrerade föreningar eller stiftelser vilkas syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön inom det område som påverkas, av vederbörande kommuner, närings-, trafik- och miljöcentraler, kommunala miljövårdsmyndigheter och av andra myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet. Besvärsskriftens innehåll Bilagor till besvärsskriften I besvärsskriften, som riktas till Vasa förvaltningsdomstol, skall anges - det beslut i vilket ändring söks - ändringssökandens namn och hemkommun - den postadress och det telefonnummer samt den eventuella e-postadress under vilka ändringssökanden kan tillställas meddelanden i saken (om kontaktinformationen ändras skall Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, Vasa, e-postadress underrättas) - till vilka delar ändring söks i beslutet - vilka ändringar som yrkas i beslutet - de grunder på vilka ändring yrkas - ändringssökandens, den lagliga företrädarens eller ombudets underskrift, om inte besvärsskriften tillställs elektroniskt (per telefax eller e-post) Till besvärsskriften skall fogas - de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten - fullmakt för eventuellt ombud eller, om besväret tillställs elektroniskt, en utredning över ombudets behörighet. Hur besvärsskriften skall tillställas regionförvaltningsverket Besvärsskriften med bilagor skall i två exemplar lämnas in till Södra Finlands regionförvaltningsverks registratorskontor. Besvärsskriften skall vara framme under tidsfristens sista dag före tjänstetidens slut. Besvärsskriften med bilagor kan också sändas per post, telefax eller e-post. En besvärsskrift som tillställs elektroniskt (per telefax eller e-post) skall tillställas så att den finns till förfogande i den mottagande anordningen eller datasystemet under tidsfristens sista dag före tjänstetidens slut. Södra Finlands regionförvaltningsverks ansvarsområde för miljötillstånds kontaktinformation besöksadress: Stinsgatan 14, Helsingfors postadress: PB 115, Helsingfors telefon: (växel) telefax: (09) e-post: öppettid: kl Rättegångsavgift För behandlingen av ärendet vid Vasa förvaltningsdomstol tas av ändringssökanden ut en rättegångsavgift på 89 euro. I lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer bestäms särskilt om vissa fall i vilka avgift inte uppbärs.

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft Tillståndsbeslut Södra Finland Nr 120/2010/4 Dnr ESAVI/253/04.09/2010 Givet efter anslag 5.7.2010 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39. Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39. Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39 Givet efter anslag 31.3.2006 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu

Läs mer

Beslut. Nr 240/2010/4 Dnr ESAVI/343/04.09/2010. Södra Finland. Givet efter anslag 8.12.2010

Beslut. Nr 240/2010/4 Dnr ESAVI/343/04.09/2010. Södra Finland. Givet efter anslag 8.12.2010 Beslut Södra Finland Nr 240/2010/4 Dnr ESAVI/343/04.09/2010 Givet efter anslag 8.12.2010 ÄRENDE SÖKANDE Byggande av en bro samt vägbank mellan Vallmo och Ramsö i Nagu och inledande av arbetena innan beslutet

Läs mer

Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur

Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur Södra Finland Beslut Nro 180/2010/4 Dnro ESAVI/183/04.09/2010 Givet efter anslag 19.10.2010 ÄRENDE SÖKANDE Förbättring av anslutningsvägen till Havets Hus och byggande av en led för lättrafik från Replot

Läs mer

ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN

ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN Beslut Västra och Inre Finland Nr 36/2013/2 Dnr LSSAVI/103/04.09/2012 Givet efter anslag 20.5.2013 ÄRENDE Förlängning av tidfristen att inleda och slutföra byggandet av Djupsjöbacka vattenkraftverk, Kronoby

Läs mer

Anläggande av ett tryckavlopp under Lappfjärds å i staden Kristinestad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft.

Anläggande av ett tryckavlopp under Lappfjärds å i staden Kristinestad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft. Tillståndsbeslut Södra Finland Nr 27/2010/4 Dnr ESAVI/292/04.09/2010 Givet efter anslag 16.3.2010 ÄRENDE SÖKANDE ANTECKNING Anläggande av ett tryckavlopp under Lappfjärds å i staden Kristinestad samt inledande

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet VÄSTRA FINLANDS TILLSTÅNDSBESLUT MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet 16.10.2007 ÄRENDE SÖKANDE Inledande av arbetena med strandkajen för båtar, innan det av Västra Finlands

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 1/2008/3 Dnr LSY 2006 Y 353

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 1/2008/3 Dnr LSY 2006 Y 353 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 1/2008/3 Dnr LSY 2006 Y 353 Givet efter anslag 14.1.2008 ÄRENDE Byggande av Storå bro för lätt trafik över Malax å samt inledande av

Läs mer

BESLUT. Nr 173/2013/2 Dnr ESAVI/52/04.09/2013 Givet efter anslag

BESLUT. Nr 173/2013/2 Dnr ESAVI/52/04.09/2013 Givet efter anslag BESLUT Södra Finland Nr 173/2013/2 Dnr ESAVI/52/04.09/2013 Givet efter anslag 26.8.2013 ÄRENDE Förlängning av tiden för slutförandet av muddringsarbetena i Södra viken i Raseborgs stad i enlighet med Västra

Läs mer

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax Beslut Nr 35/2011/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/127/04.09/2010 Givet efter anslag 21.4.2011 ÄRENDE Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax SÖKANDE Bergö Båtklubb r.f. ANSÖKAN

Läs mer

BESLUT Nr 51/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/6/04.09/2013

BESLUT Nr 51/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/6/04.09/2013 BESLUT Nr 51/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/6/04.09/2013 Givet efter anslag 18.6.2013 ÄRENDE SÖKANDE Byggande av vattenledning under Tjöcköfjärden i Kristinestad och tillstånd att inleda arbetet

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 172/2007/3 Dnr LSY 2005 Y 351

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 172/2007/3 Dnr LSY 2005 Y 351 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 172/2007/3 Dnr LSY 2005 Y 351 Givet efter anslag 5.12.2007 ÄRENDE SÖKANDE Utvidgning och fördjupning av Skagens färjled mellan Norrby

Läs mer

Ansökan om förvaltningstvång för avlägsnande av utfyllnad av det samfällda vattenområdet RNr 876:2:0 i Degervikens båthamn i Petalax by i Malax kommun

Ansökan om förvaltningstvång för avlägsnande av utfyllnad av det samfällda vattenområdet RNr 876:2:0 i Degervikens båthamn i Petalax by i Malax kommun Beslut Södra Finland Nr 21/2010/4 Dnr ESAVI/197/04.09/2010 1.3.2010 ÄRENDE SÖKANDEN MOTPART Ansökan om förvaltningstvång för avlägsnande av utfyllnad av det samfällda vattenområdet RNr 876:2:0 i Degervikens

Läs mer

BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012. Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo

BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012. Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012 Givet efter anslag 28.11.2012 ÄRENDE Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo SÖKANDE Kenneth Liljekvist ANHÄNGIGGÖRANDE

Läs mer

Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön

Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön BESLUT Södra Finland Nr 51/2013/2 Dnr ESAVI/33/04.09/2012 Givet efter anslag 11.3.2013 ÄRENDE Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön SÖKANDE Krängbänken Ab ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN

Läs mer

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 Översättning av regionförvaltningsverkets avgörande i ärendet Dnr LSSAVI/56/04.09/2012 Givits efter framläggande till påseende 17.5.2013 ÄRENDE SÖKANDE Byggande

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 81/2004/3 Dnr LSY-2003-Y-306 Helsingfors Givet efter anslag

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 81/2004/3 Dnr LSY-2003-Y-306 Helsingfors Givet efter anslag VÄSTRA FINLANDS TILLSTÅNDSBESLUT MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 81/2004/3 Dnr LSY-2003-Y-306 Helsingfors Givet efter anslag 1.12.2004 ÄRENDE Byggande av en träkaj inklusive brygga vid fastigheten Solberg RNr 2:136

Läs mer

Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012

Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012 Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012 Givet efter anslag 27.11.2012 ÄRENDE Förlängning av tillståndets giltighetstid som är beviljad i tillståndsvillkoret 7

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293 Givet efter anslag 29.5.2007 ÄRENDE SÖKANDE Byggande av en strandkaj för båtar och utfyllnad av vattenområde

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 73/2008/3 Dnr LSY 2008 Y 72

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 73/2008/3 Dnr LSY 2008 Y 72 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 73/2008/3 Dnr LSY 2008 Y 72 Givet efter anslag 10.7.2008 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en vattenledning under Sunnanåviken och Norrfjärden

Läs mer

Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo

Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo Västra och Inre Finland Beslut Nr 1/2012/2 Dnr LSSAVI/82/04.09/2011 Givet efter anslag 2.1.2012 ÄRENDE SÖKANDE ANSÖKAN PLAN Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo Larsmo

Läs mer

Regionforvaltningsverket

Regionforvaltningsverket Regionforvaltningsverket Nr 15/2015/2 Vastra och Inre Finland Dnr LSSAVI/4491/04.09/2014 Givet efter anslag 17.3.2015 Arende Sokande Byggande av en cykel- och gangbro over Narpes a i Portom, Narpes Portom

Läs mer

Tillståndsbeslut. Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010. Södra Finland

Tillståndsbeslut. Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010. Södra Finland Tillståndsbeslut Södra Finland Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010 ÄRENDE SÖKANDE ANTECKNING Anläggande av en hushålls- och råvattenledning och ett tryckavlopp under Prästgårdsfjärden,

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 13/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-92. Anläggande av en vattenledning och ett tryckavlopp i havet öster om Skåldö färja i Raseborgs stad.

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 13/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-92. Anläggande av en vattenledning och ett tryckavlopp i havet öster om Skåldö färja i Raseborgs stad. VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 13/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-92 Givet efter anslag 6.4.2009 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en vattenledning och ett tryckavlopp i havet öster

Läs mer

FÖRBEHÅLLSBESLUT. Beslut 1 (5) Utfärdat efter anslag Tillståndskod VA2013:0002

FÖRBEHÅLLSBESLUT. Beslut 1 (5) Utfärdat efter anslag Tillståndskod VA2013:0002 Beslut Utfärdat efter anslag 7.10.2013 1 (5) Tillståndskod VA2013:0002 Oy Fennoscandian Resources Ab Plåtslagarevägen 35 A1 20320 Åbo FÖRBEHÅLLSBESLUT Till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har 14.1.2013

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 124/2008/3 Dnr LSY 2007 Y 372

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 124/2008/3 Dnr LSY 2007 Y 372 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 124/2008/3 Dnr LSY 2007 Y 372 Givet efter anslag 16.12.2008 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en grundvattentäkt och tagande av grundvatten

Läs mer

Byggande av en vattenledning i havet mellan Hemlandsskatan och Värlax i Korsholms kommun

Byggande av en vattenledning i havet mellan Hemlandsskatan och Värlax i Korsholms kommun Västra och Inre Finland Beslut Nr 45/2011/2 Dnr LSSAVI/131/04.09/2010 Givet efter anslag 26.5.2011 ÄRENDE SÖKANDE ANSÖKAN PLAN Byggande av en vattenledning i havet mellan Hemlandsskatan och Värlax i Korsholms

Läs mer

BESLUT Nr 39/2014/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/21/04.09/2013. Kvarhållande av en befintlig båthamn i Västerhankmo by, Korsholm

BESLUT Nr 39/2014/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/21/04.09/2013. Kvarhållande av en befintlig båthamn i Västerhankmo by, Korsholm BESLUT Nr 39/2014/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/21/04.09/2013 Givet efter anslag 16.4.2014 ÄRENDE Kvarhållande av en befintlig båthamn i Västerhankmo by, Korsholm SÖKANDE Uno Sand och Rea Ann-Katrin

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 116/2005/3 Dnr LSY-2004-Y-283 Helsingfors Givet efter anslag

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 116/2005/3 Dnr LSY-2004-Y-283 Helsingfors Givet efter anslag VÄSTRA FINLANDS BESLUT MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 116/2005/3 Dnr LSY-2004-Y-283 Helsingfors Givet efter anslag 27.10.2005 ÄRENDE SÖKANDE Inrättande av Västanviks farled som en allmän lokal farled väster om

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 93/2005/3 Dnr LSY-2004-Y-121 Helsingfors Givet efter anslag

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 93/2005/3 Dnr LSY-2004-Y-121 Helsingfors Givet efter anslag VÄSTRA FINLANDS TILLSTÅNDSBESLUT MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 93/2005/3 Dnr LSY-2004-Y-121 Helsingfors Givet efter anslag 2.9.2005 ÄRENDE Tagande av grundvatten på fastigheterna Gubbmossen RNr 2:183, Östbo RNr

Läs mer

Beslut Nr 92/2012/2 Dnr ESAVI/553/04.09/2010. Givet efter anslag 24.4.2012

Beslut Nr 92/2012/2 Dnr ESAVI/553/04.09/2010. Givet efter anslag 24.4.2012 Södra Finland Beslut Nr 92/2012/2 Dnr ESAVI/553/04.09/2010 Givet efter anslag 24.4.2012 ÄRENDE Breddning och fördjupning av Skagens färjeled mellan Norrby Jumo och dumpning av muddringsmassorna i havet

Läs mer

KUNGÖRELSE OCH FRAMLÄGGANDE

KUNGÖRELSE OCH FRAMLÄGGANDE 1 (1) Följebrev Tillståndsbeteckning Karleby PB 43 67101 KARLEBY KUNGÖRELSE OCH FRAMLÄGGANDE Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) verkställer en kungörelse om beslutet enligt bifogade kungörelsedokument.

Läs mer

Beslut Nr 201/2012/2 Dnr ESAVI/392/04.09/2010. Givet efter anslag 2.10.2012

Beslut Nr 201/2012/2 Dnr ESAVI/392/04.09/2010. Givet efter anslag 2.10.2012 Södra Finland Beslut Nr 201/2012/2 Dnr ESAVI/392/04.09/2010 Givet efter anslag 2.10.2012 ÄRENDE Muddring av Kyrkvikens enskilda farled och inrättande av denna som en allmän lokal farled samt invallning

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 57/2008/3 Dnr LSY 2007 Y 77

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 57/2008/3 Dnr LSY 2007 Y 77 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 57/2008/3 Dnr LSY 2007 Y 77 Givet efter anslag 28.5.2008 ÄRENDE Kvarhållande, förbättring och förnyande av Hjulfors broarna över Esse

Läs mer

Beslut Nr 57/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/21/04.09/2011. Kvarhållande av en vågbrytare och en brygga samt muddring i Kantlax, Nykarleby

Beslut Nr 57/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/21/04.09/2011. Kvarhållande av en vågbrytare och en brygga samt muddring i Kantlax, Nykarleby Beslut Nr 57/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/21/04.09/2011 Givet efter anslag 13.8.2012 ÄRENDE SÖKANDE Kvarhållande av en vågbrytare och en brygga samt muddring i Kantlax, Nykarleby Gunder och

Läs mer

Beslut Nro 25/2011/2 Dnro LSSAVI/12/04.09/2010. Givet efter anslag

Beslut Nro 25/2011/2 Dnro LSSAVI/12/04.09/2010. Givet efter anslag Västra och Inre Finland Beslut Nro 25/2011/2 Dnro LSSAVI/12/04.09/2010 Givet efter anslag 22.3.2011 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en grundvattentäkt på fastigheten Vattentag RNr 4:88, belägen på Hedorna

Läs mer

Beslut Nr 59/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/53/04.09/2012

Beslut Nr 59/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/53/04.09/2012 Beslut Nr 59/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/53/04.09/2012 Givet efter anslag 22.8.2013 ÄRENDE Kvarhållande av en vågbrytare och en brygga samt muddring på Bockskär i Iskmo, Korsholm SÖKANDE

Läs mer

Avledande av vatten från havet till Oy Metsä Botnia Ab:s massafabrik, Kaskö

Avledande av vatten från havet till Oy Metsä Botnia Ab:s massafabrik, Kaskö VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors Översättning TILLSTÅNDSBESLUT Nr 24/2007/1 Dnr LSY 2005 Y 162 Givet efter anslag 13.6.2007 ÄRENDE Avledande av vatten från havet till Oy Metsä Botnia Ab:s

Läs mer

Muddring och utfyllning i Fagerö hamn Rangsby, Närpes

Muddring och utfyllning i Fagerö hamn Rangsby, Närpes Beslut Nr 31/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/33/04.09/2011 Givet efter anslag 25.5.2012 ÄRENDE SÖKANDE Muddring och utfyllning i Fagerö hamn Rangsby, Närpes Skärgårdens Vänner r.f. ANSÖKAN Skärgårdens

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Beslut Nr 46/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2011

Beslut Nr 46/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2011 Beslut Nr 46/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2011 Givet efter anslag 13.6.2013 ÄRENDE Muddring och utfyllande av strandlinjen samt kvarhållande av en brygga och byggande av en ny pontonbrygga,

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 38/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-335

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 38/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-335 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 38/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-335 Givet efter anslag 17.9.2009 ÄRENDE SÖKANDE Utökande av tagande av grundvatten från Vandnabba grundvattentäkt

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 96/2008/3 Dnr LSY 2006 Y 243

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 96/2008/3 Dnr LSY 2006 Y 243 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 96/2008/3 Dnr LSY 2006 Y 243 Givet efter anslag 29.10.2008 ÄRENDE SÖKANDE Byggande av en bro med därtill hörande vägbankar mellan Övre

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 85/2008/3 Dnr LSY 2007 Y 186

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 85/2008/3 Dnr LSY 2007 Y 186 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 85/2008/3 Dnr LSY 2007 Y 186 Givet efter anslag 24.9.2008 ÄRENDE Byggande av en småbåtshamn och anläggande av en restaurangbåt i hamnen

Läs mer

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja)

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) BESLUT OM INTAGNING FÖR VÅRD Blankett M3 (fyll i på blankettens språk) 1. Den undersöktas personuppgifter Efternamn Förnamn Personbeteckning

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 21/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-232

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 21/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-232 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 21/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-232 Givet efter anslag 12.5.2009 ÄRENDE SÖKANDEN Byggande av en pontonbrygga på vattenområdet RNr 876:1 framför

Läs mer

Beslut. Nätavdelningen / Utvecklingsenheten

Beslut. Nätavdelningen / Utvecklingsenheten Nätavdelningen / Utvecklingsenheten Risto Murto Beslut x.x.2016 1(6) LVM/292/07/2016 KONCESIONSBESLUT OM ÄNDRING AV KONCESSIONER FÖR DET DIGITALA MARKBUNDNA TELEVISIONSNÄTET I LANDSKAPET ÅLAND KONCESSIONSHAVARE

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT VATTENLAGEN FÖR BRYGGA, MUDDRING OCH UTFYLLNAD AV VATTENOMRÅDE

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT VATTENLAGEN FÖR BRYGGA, MUDDRING OCH UTFYLLNAD AV VATTENOMRÅDE 1 27.2.2013 ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT VATTENLAGEN FÖR BRYGGA, MUDDRING OCH UTFYLLNAD AV VATTENOMRÅDE Behov av tillstånd Behovet av tillstånd för byggande i vattendrag bedöms utgående från om ett projekt

Läs mer

Beslut Nr 88/2012/2 Dnr LSSAVI/17/04.09/2011. Givet efter anslag 9.11.2012

Beslut Nr 88/2012/2 Dnr LSSAVI/17/04.09/2011. Givet efter anslag 9.11.2012 Västra och Inre Finland Beslut Nr 88/2012/2 Dnr LSSAVI/17/04.09/2011 Givet efter anslag 9.11.2012 ÄRENDE SÖKANDEN ANSÖKAN Ändring av tillståndsvillkoren vid Stadsfors kraftverk samt byggande av tilläggsmaskineri

Läs mer

BESLUT Nr 34/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/101/04.09/2012. Restaurering av befintlig båthamn på Storsanden i Malax skärgård, Malax

BESLUT Nr 34/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/101/04.09/2012. Restaurering av befintlig båthamn på Storsanden i Malax skärgård, Malax BESLUT Nr 34/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/101/04.09/2012 Givet efter anslag 17.5.2013 ÄRENDE Restaurering av befintlig båthamn på Storsanden i Malax skärgård, Malax SÖKANDE Storsandens Vänner

Läs mer

Översättning Beslut Nr 104/2017/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/5090/2016

Översättning Beslut Nr 104/2017/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/5090/2016 Översättning Beslut Nr 104/2017/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/5090/2016 Givet efter anslag 14.9.2017 ÄRENDE Anläggande av broarna mellan Fårholmen och Tjuvören samt tillstånd till förberedelser,

Läs mer

x)0 /0/0 /od/0ii VASA FÖRVALT NINGSDOMST OL BESLUT Nr 13/0083/2 Korsholmsesplanaden 43

x)0 /0/0 /od/0ii VASA FÖRVALT NINGSDOMST OL BESLUT Nr 13/0083/2 Korsholmsesplanaden 43 VASA FÖRVALT NINGSDOMST OL BESLUT Nr 13/0083/2 Korsholmsesplanaden 43 Givet PB 204, 65101 VASA Telefon 029 56 4261 1 Fax 029 56 42760 Email vaasa.hao@oikeus.fi 8.2.2013 00150112/4111 ÄRENDE Besvär angående

Läs mer

ÄRENDE Byggande av en energibrunn på fastigheten Korsmansgatan 60 belägen på ett grundvattenområde, Hangö

ÄRENDE Byggande av en energibrunn på fastigheten Korsmansgatan 60 belägen på ett grundvattenområde, Hangö BESLUT Södra Finland Nr 91/2014/2 Dnr ESAVI/171/04.09/2013 Givet efter anslag 12.6.2014 ÄRENDE Byggande av en energibrunn på fastigheten 78-3-319-2 Korsmansgatan 60 belägen på ett grundvattenområde, Hangö

Läs mer

STATSRÅDETS BESLUT OM ÄNDRING AV NÄTKONCESSIONER FÖR DET DIGITALA MARKBUNDNA MASSKOMMUNIKATIONSNÄTET I LANDSKAPET ÅLAND

STATSRÅDETS BESLUT OM ÄNDRING AV NÄTKONCESSIONER FÖR DET DIGITALA MARKBUNDNA MASSKOMMUNIKATIONSNÄTET I LANDSKAPET ÅLAND STATSRÅDETS BESLUT OM ÄNDRING AV NÄTKONCESSIONER FÖR DET DIGITALA MARKBUNDNA MASSKOMMUNIKATIONSNÄTET I LANDSKAPET ÅLAND Datum 19.5.2016 Diarienummer LVM/292/07/2016 NÄTKONCESSIONSHAVARE Ålands Radio och

Läs mer

1(5) BESLUT. Datum ÄRENDE. Tillämpning av förfarandet för miljökonsekvensbedömning PROJEKTANSVARIG. Kraftnät Åland Ab PB Mariehamn

1(5) BESLUT. Datum ÄRENDE. Tillämpning av förfarandet för miljökonsekvensbedömning PROJEKTANSVARIG. Kraftnät Åland Ab PB Mariehamn 1(5) BESLUT Nummer Diarienummer 1/YVA LOS-2009-J-16-53 Datum 13.5.2009 ÄRENDE Tillämpning av förfarandet för miljökonsekvensbedömning PROJEKTANSVARIG Kraftnät Åland Ab PB 71 22100 Mariehamn BESKRIVNING

Läs mer

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Församlingsrådet 23 15.03.2016 Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning Fr 23 FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING Grunderna för förbudet Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet

Läs mer

ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN

ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN ENLIGT DISTRIBUTIOIN BESLUT (3 sidor) angående vattendrag som är lax- eller sikförande 25.4.2008 Dnr 2219/5715/2008 BEHOVET AV ETT BESLUT Enligt

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

BESLUT GRUNDEN FÖR ANSÖKAN OM ÄNDRING AV TILLSTÅND

BESLUT GRUNDEN FÖR ANSÖKAN OM ÄNDRING AV TILLSTÅND BESLUT Västra och Inre Finland Nr 194/2013/1 Dnr LSSAVI/183/04.08/2012 Givet efter anslag 28.11.2013 ÄRENDE Affärsverket Jakobstads Vattens Åminne vattenverk, ändring av tillståndsbestämmelser i gällande

Läs mer

Ärende. Part. Aktualiseringsdatum. Beskrivning av ärendet. Motiveringar. Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Storgatan JAKOBSTAD

Ärende. Part. Aktualiseringsdatum. Beskrivning av ärendet. Motiveringar. Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Storgatan JAKOBSTAD Energiamarkkinavirasto Beslut 1 (4) Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Storgatan 8 68600 JAKOBSTAD Ärende Part Aktualiseringsdatum Fastställande av metoderna för bestämning av avkastningen i nätinnehavarens verksamhet

Läs mer

Odling av fisk i nätbassänger i havet norr om Patlot och Stenskär i Sörerby by i Pargas stad

Odling av fisk i nätbassänger i havet norr om Patlot och Stenskär i Sörerby by i Pargas stad Södra Finland Översättning Transumt BESLUT Nr 49/2014/2 Dnr ESAVI/246/04.08/2011 Givet efter anslag 8.4.2014 ÄRENDE Odling av fisk i nätbassänger i havet norr om Patlot och Stenskär i Sörerby by i Pargas

Läs mer

Ab Esse Vatten, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, Pedersöre Vatten Ab, Pedersöre kommun och Affärsverket Jakobstads Vatten

Ab Esse Vatten, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, Pedersöre Vatten Ab, Pedersöre kommun och Affärsverket Jakobstads Vatten Södra Finland Beslut Nr 115/2010/4 Dnr ESAVI/160/04.09/2010 Givet efter anslag 1.7.2010 ÄRENDE SÖKANDE ANTECKNING Anläggande av vatten- och avloppsledningar under Esse å, Purmo å, Kovjoki å och Bockholmskanalen

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Beslutsnummer Diarienummer ÅMH-Pn 9/08 2008-0128. Beslutsdatum Postningsdag 27.02.2008 28.02.2008

Beslutsnummer Diarienummer ÅMH-Pn 9/08 2008-0128. Beslutsdatum Postningsdag 27.02.2008 28.02.2008 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, 22 100 Mariehamn Tel. (018) 528600 växel, Fax. (018) 528601 www.miljohalsoskydd.ax MILJÖTILLSTÅND Beslutsnummer Diarienummer ÅMH-Pn

Läs mer

givet efter anslag 9.8.2012

givet efter anslag 9.8.2012 STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUT givet efter anslag 9.8.2012 ÄRENDE Beslut gällande ansökan om marktäkt enligt 4 marktäktslagen (555/1981)samt ansökan om att inleda verksamheten innan

Läs mer

Västra Finlands miljötillståndsverk har upphört 31.12.2009. Från och med 1.1.2010 har Södra Finlands regionförvaltningsverk fortsatt handläggningen

Västra Finlands miljötillståndsverk har upphört 31.12.2009. Från och med 1.1.2010 har Södra Finlands regionförvaltningsverk fortsatt handläggningen Södra Finland Beslut Nr 73/2010/3 Dnr ESAVI/43/04.08/2010 Givet efter anslag 3.12.2010 ÄRENDE Sökande Miljötillstånd för odling av fisk i nätbassänger (Kroks anläggning) i havet på vattenområdet tillhörande

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

ENERGIAMARKKINAVIRASTO BESLUT Dnro 613/432/2010 ENERGIMARKNADSVERKET

ENERGIAMARKKINAVIRASTO BESLUT Dnro 613/432/2010 ENERGIMARKNADSVERKET ENERGIAMARKKINAVIRASTO BESLUT Dnro 613/432/2010 27.1.2010 ÄRENDE Fastställelse av metoderna för bestämning av de avgifter som nätinnehavaren debiterar för anslutning av elproduktion PART Jakobstads Energiverk

Läs mer

Beslut Nr 192/2010/4 Dnr ESAVI/249/04.09/2010. Givet efter anslag 28.10.2010

Beslut Nr 192/2010/4 Dnr ESAVI/249/04.09/2010. Givet efter anslag 28.10.2010 Södra Finland Beslut Nr 192/2010/4 Dnr ESAVI/249/04.09/2010 Givet efter anslag 28.10.2010 ÄRENDE SÖKANDEN ANTECKNING ANSÖKAN Byggande av en bro jämte brobankar försedda med trummor över sundet mellan Yttre

Läs mer

Beslut Nr 44/2012/2 Dnr LSSAVI/31/04.09/2010. Givet efter anslag 27.6.2012

Beslut Nr 44/2012/2 Dnr LSSAVI/31/04.09/2010. Givet efter anslag 27.6.2012 Västra och Inre Finland Beslut Nr 44/2012/2 Dnr LSSAVI/31/04.09/2010 Givet efter anslag 27.6.2012 ÄRENDE SÖKANDEN ANTECKNING Byggande av en vägbank försedd med en bro och trummor i sundet mellan Pirklot

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Torsdagen den 8.1.2015 kl. 12.00 Sammanträdesplats: E-mötesförfarande Ärendets nr 1. 1 Sammanträdets öppnande 2. 2 Sammanträdets laglighet

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

Beslut Nr 65/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/76/04.09/2012

Beslut Nr 65/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/76/04.09/2012 Beslut Nr 65/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/76/04.09/2012 Givet efter anslag 28.8.2013 ÄRENDE Muddring i Hinjärvträsket, Närpes SÖKANDE Överträsk Skifteslag Bodbackavägen 136 64610 Övermark

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 71 Helsingfors/Mariehamn 29.10.2007 Nr 36/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 19.9.2007, nr 327/2007. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

MILJÖTILLSTÅND. A. Uppgifter om sökanden. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

MILJÖTILLSTÅND. A. Uppgifter om sökanden. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax MILJÖTILLSTÅND A Ansökan kan lämnas in

Läs mer

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 25 08.02.2017 Utlåtande till Vasa förvaltningsdomstol med anledning av Oy Porta Marina Ab:s och Stormälön Mariina Oy:s besvär över Södra Finlands regionförvaltningsverks beslut enligt

Läs mer

Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar /946

Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar /946 Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar 14.6.1991/946 På föredragning av handels och industriministern stadgas med stöd av 14 och 46 lagen den 11 januari 1991 om ensamrätt till

Läs mer

KUNGÖRELSE Vattenlagsenlig tillståndsansökan

KUNGÖRELSE Vattenlagsenlig tillståndsansökan Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/93/04.09/2013 15.4.2014 KUNGÖRELSE Vattenlagsenlig tillståndsansökan Sökande Staden Kristinestad Kaskö stad Ärende Inrättande av farleder i havet utanför Kristinestad

Läs mer

Giltighet Detta tillstånd gäller i 5 år efter att beslutet vunnit laga kraft.

Giltighet Detta tillstånd gäller i 5 år efter att beslutet vunnit laga kraft. ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel. växel (018) 528 600, Fax. (018) 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax / www.amhm.ax MILJÖTILLSTÅND Beslut nummer

Läs mer

ANSÖKAN OM MILJÖGRANSKNING AV MUDDRING ELLER ANNAT VATTENFÖRETAG*

ANSÖKAN OM MILJÖGRANSKNING AV MUDDRING ELLER ANNAT VATTENFÖRETAG* Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax Diarienummer (ifylles av myndighet): Handlingar

Läs mer

Ärendenummer MPN-04-24

Ärendenummer MPN-04-24 ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax.nr. (018) 16595 BESLUT Ärendenummer MPN-04-24 Beslutsdatum 23.11.2004 Postningsdag 24.11.2004

Läs mer

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 februari 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 februari 2014 140/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift Utfärdad i Helsingfors den 19 februari 2014

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 10.06.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs, tv-studion Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund,

Läs mer

Diarienr: 104-107/1/06 Givet: 28.8.2006 Liggare: 2169

Diarienr: 104-107/1/06 Givet: 28.8.2006 Liggare: 2169 28.8.2006/2169 HFD:2006:59 Vattenhushållningsärende - Byggande i vattendrag - Bro - Brobank - Utsikt - Landskap - Fastighet - Område utanför fastigheten - Enbart till utsikten hänförligt men - Förlust

Läs mer

Ärendenummer MPN-04-38

Ärendenummer MPN-04-38 ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax. (018) 16595 BESLUT Ärendenummer MPN-04-38 Beslutsdatum 16.06.2005 Postningsdag 16.06.2005 Sökanden

Läs mer

Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning. Länsstyrelsen medger att bildmaterial bevaras tillsvidare.

Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning. Länsstyrelsen medger att bildmaterial bevaras tillsvidare. 1(5) Arkivbeteckning 211 Sveriges lantbruksuniversitet Skogsmarksgränd 1 901 83 Umeå Tillstånd till kameraövervakning Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning. Länsstyrelsen medger att bildmaterial

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

2) Arbetet ska utföras under perioden 1 september - 16 april.

2) Arbetet ska utföras under perioden 1 september - 16 april. ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 maj 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi BESLUT Datum 19.08.2004 Ärendenummer MPN-01-57 Sökanden Ålands Vindenergi Andelslag

Läs mer