Beslut Nr 201/2012/2 Dnr ESAVI/392/04.09/2010. Givet efter anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut Nr 201/2012/2 Dnr ESAVI/392/04.09/2010. Givet efter anslag 2.10.2012"

Transkript

1 Södra Finland Beslut Nr 201/2012/2 Dnr ESAVI/392/04.09/2010 Givet efter anslag ÄRENDE Muddring av Kyrkvikens enskilda farled och inrättande av denna som en allmän lokal farled samt invallning av strandområdena och kvarhållande av Nagu Kyrkvikens båthamn, Pargas SÖKANDE ANSÖKAN Pargas stad Väståbolands stad har med en ansökan, som anhängiggjorts vid regionförvaltningsverket och senare kompletterats, anhållit om tillstånd för muddring av Kyrkvikens enskilda farled och ändring av denna till en allmän lokal farled samt invallning av strandområdena och kvarhållande av Nagu Kyrkvikens båthamn i Väståbolands stad. Väståbolands stad har antagit namnet Pargas stad. TIDIGARE BESLUT Västra Finlands vattendomstol har med sitt utslag nr 68/1982 C av beviljat dåvarande Nagu kommun tillstånd att uppmuddra Kyrkviken i Väcklax och Ernholms enstaka hemman samt i Prestgårdens by i Nagu kommun. Vattendomstolen har med sitt beslut nr 56/1990/3 av förlängt den i ovan nämnda beslut förelagda tiden för utförandet av arbetena t.o.m Muddringsarbetena har utförts åren Nagu kommun har vid Västra Finlands vattendomstol anhållit om tillstånd att fördjupa den muddrade vattenleden från pt 0.0 pt 3.0 så att vattendjupet vid normalvattenstånd skulle vara 2,0 m. Motiveringen till ansökan var att det med stöd av beslut nr 68/1982 uppmuddrade vattendjupet hade visat sig vara otillräckligt för de segelbåtar som hade bryggplats vid pt 4.0, med den påföljden att de vid lågvatten var instängda i Kyrkviken. Under handläggningen av denna ansökan yrkades det i en handräckningsansökan vid Västra Finlands vattendomstol gällande de redan utförda muddringsarbetena att Nagu kommun vid vite skulle åläggas utföra vissa åtgärder för återställande av förhållandena i tidigare skick. Västra Finlands vattendomstol har i sitt beslut nr 78 79/1995/3 av med anledning av de nämnda ansökningarna förordnat att en slutsyn i enlighet med vattenlagen skulle verkställas beträffande de med stöd av beslut nr REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND, ANSVARSOMRÅDET FÖR MILJÖTILLSTÅND tfn fax Huvudverksamhetsstället i Tavastehus Birger Jaarlin katu 15 PB 150, Tavastehus Verksamhetsstället i Helsingfors Bangårdsvägen 9 PB 110, Helsingfors

2 68/1982 C utförda muddringsarbetena och har samtidigt avslagit Nagu kommuns ansökan om fördjupande av vattenleden. Vattenöverdomstolen har med sitt beslut nr 88/1996 av upphävt vattendomstolens beslut till den del det gällde avslående av Nagu kommuns ansökan och har återförvisat ärendet till vattendomstolen. Vattendomstolen skulle utan anmälan fortsätta handläggningen av ärendet efter att ärendet gällande slutsyn avgjorts. Västra Finlands miljötillståndsverk har med sitt beslut nr 47/2001/3 av gällande slutsyn beträffande muddringen av Kyrkviken utfärdat bestämmelser om det sätt, på vilket slutförandet av det muddringsprojekt som avses i Västra Finlands vattendomstols utslag nr 68/1982 C av skulle utföras. Framom annat skulle stränderna i Korssunden iståndsättas och förstärkas. Miljötillståndsverket har därtill förordnat att ersättningar skulle utbetalas åt ägarna till vissa fastigheter. Vasa förvaltningsdomstol har med beslut nr 02/0279/4 av vidhållit beslutet. Västra Finlands miljötillståndsverk har på grund av vattenöverdomstolens beslut nr 88/1996 återupptagit Nagu kommuns ansökan av och med sitt beslut nr 68/2004/3 av beviljat Nagu kommun tillstånd till muddring av småbåtsfarleden i Kyrkviken och förstärkning av stränderna under medelvattenståndet i Korssunden i Ernholm by på det samfällda vattenområdet RNr 876:2 i Nagu kommun på området mellan pålarna Det beviljade tillståndet gällde sundområdet mellan Korssund och Bredviken. Västra Finlands miljötillståndsverk har genom sitt beslut nr 81/2004/3 beviljat tillstånd bland annat för byggande av en träkaj inklusive brygga vid fastigheten Solberg RNr 2:136 på det samfällda området RNr 876:9 i Prästgården by i Nagu kommun. Nagu kommun har från och med början av år 2009 blivit en del av Väståbolands stad. 2 PLAN Beskrivning av projektet Sökanden har för avsikt att fördjupa den enskilda farleden från Korssundet till Kyrkvikens båthamn och genom sundet mellan Kyrkviken och Blömans fladan. Sökanden har även anhållit om tillstånd för inrättande av farleden som en allmän lokal farled, invallning av strandområdena längs farleden och kvarhållande av den redan byggda Kyrkvikens småbåtshamn. Projektets syfte är att underlätta båttrafiken till båthamnen och förbättra hamnens användbarhet. Projektet förbättrar även båttrafikens säkerhet i området. De planerade strandslänterna och stödmuren förhindrar strändernas fortsatta erosion och snyggar upp området.

3 Båthamnen Kyrkvikens båthamn har byggts på norra stranden av Kyrkviken för att betjäna båtförare, som uträttar ärenden i Nagu kyrkby. Hamnen har byggts i flere olika etapper. Den östra delen av den nuvarande hamnen har byggts med stöd av det ovan nämnda tillståndet, som beviljats av Västra Finlands miljötillståndsverk genom beslut nr 81/2004/3. Tillståndshavaren Nagu kommun, senare Väståbolands stad och numera Pargas stad, har förverkligat den västra hälften av träkajen, som beslutet gällde. 3 Farleden och muddringsarbetena Denna ansökan gäller en strandbrygga och två pontonbryggor väster om den tidigare byggda träkajen. Strandbryggans längd är 76 m och dess däck är på nivån N 60 +1,0 m. Pontonbryggorna är 40 m respektive 33 m långa. Båtplatsernas sammanlagda antal är ca 45 st. Därtill har sökanden anhållit om tillstånd för kvarhållande av två båtramper, som är belägna på östra och på västra sidan om den med stöd av Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 81/2004/3 byggda bryggan. I den ursprungliga ansökan ingick även en 33 m lång strandbrygga, som mestadels är belägen på fastigheten Kassan RNr 2:64 i Prästgården by i Pargas stad. Till denna del har sökanden återtagit ansökan Den nuvarande båtrutten, som i söder viker av från Erstan Nötö-farleden och går i riktning nordväst och sedan nordost genom Korssundet och Kyrkviken till Nagu gästhamn i Blömans fladan, har inget fastställt seglationsdjup. Farleden används huvudsakligen av lokala småbåtar för genomfartstrafik och trafik till Kyrkvikens båthamn. Vid farledens trånga passager har det uppstått erosion på grund av vattenströmningen och vågorna orsakade av båtar. På farledsområdet har utförts flere muddringar på och talen och massorna har deponerats på land. Farledens södra del från Korssundet till Bredviken har tidigare muddrats till ramningsdjupet MW ,0 m och stränderna har invallats eller skyddats med stödmurar. Det planerade farledsområdet är i medeltal m brett och som smalast i sunden ca 5 m. Farledens längd är ca 4 km och seglationsdjup 1,3 m. Farledsområdet norr om Korssundet muddras till ramningsdjupet MW ,8 m. Muddringsområdets storlek är ca 21 ha och muddermassorna uppgår till ca m 3 ftr. Muddringen utförs som sugmuddring. På två ställen på farledsområdet, i sundet mellan Kyrkviken och Blömans fladan samt i farledsdelen längst i väster i Kyrkviken, schaktas sammanlagt ca 100 m 3 berg. På en del ställen längs farledsområdet utförs även grävning av markområden. Muddermassorna deponeras på tre olika deponeringsområden. På deponeringsområde A, vars areal är ca m 2, kan deponeras ca m 3 massor till nivån MW ,63 m. På deponeringsområde B, vars areal är ca m 2, kan deponeras ca m 3 massor till nivån MW ,13 m. På deponeringsområde C, vars areal är ca m 2, kan deponeras ca

4 4 900 m 3 massor till nivån MW ,13 m. Deponeringsområdena förses med kantvallar, eftersom muddermassorna innehåller rikligt med vatten. Överströmningsvattnet leds kontrollerat tillbaka till havet. Deponeringsområdena anpassas till miljön efter att de torkat. 4 Strandslänterna Fastighetsuppgifter Längs med farledsområdet, särskilt i sunden, formas strandslänterna i lutningen 1:2 eller 1:3 och bekläs med stenmaterial. I sundet mellan Blömansfladan och Kyrkviken på det samfällda området RNr 876:8 i Prästgården by på den plats, där det schaktas berg, byggs en stödmur. Bryggorna, som detta ärende gäller, är belägna på de av sökanden ägda fastigheterna Nagu torg RNr 2:145 och Kyrkviken RNr 6:178 i Prästgården by i Pargas stad. Båtramperna är belägna på det samfällda vattenområdet RNr 876:9 i Prästgården by i Pargas stad på ett område, till vilket Nagu kommun redan beviljats bestående nyttjanderätt genom Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 81/2004/3. Den planerade farledens vattenområden hör till fastigheterna Ernholm RNr 1:179 i Ernholm by och Kyrkviken RNr 6:178 i Prästgården by samt till de samfällda vattenområdena RNr 876:8, 876:9 och 876:10 i Prästgården by och det samfällda vattenområdet , samtliga i Pargas stad. Muddring utförs längs hela farleden. Deponeringsområde A är beläget på den av Birgitta Franzén och Yngve Franzéns dödsbo ägda fastigheten Ernholm RNr 1:179 i Ernholm by i Pargas stad. Birgitta Franzén och dödsbodelägarna har gett skriftliga samtycken till deponering av muddermassor på den ifrågavarande fastigheten. Deponeringsområde B är beläget på fastigheterna Skuggäng RNr 2:101, Vikhem 2:132 och Kyrkviken 6:178, vilka ägs av sökanden samt på det samfällda vattenområdet RNr 876:10; samtliga belägna i Prästgården by i Pargas stad. Deponeringsområde C är beläget på det samfällda vattenområdet RNr 876:9 i Prästgården by och på fastigheten Ernholm RNr 1:179 i Ernholm by i Pargas stad. Det sammanlagda andelstalet för vardera samfällda vattenområdet (RNr 876:9 och 876:10) är 0, Den av sökanden ägda fastigheten Strandäng RNr 2:142 har en andel om 0, i vardera samfällda vattenområdet. Kim Lindblom, som äger fastigheten Solberg RNr 2:136, vars andel i vardera samfällda vattenområdet är 0,019200, har gett skriftligt samtycke till deponering av muddermassor på de samfällda vattenområdena. Catarina Ståhle-Nieminen, som äger 1/3 av fastigheten Fiskartorpet RNr 2:24, vars andel i vardera samfällda vattenområdet är 0,000600, har likaså gett skriftligt samtycke till deponering av muddermassor på de samfällda vattenområdena. Sökanden har anhållit om nyttjanderätt till de för projektet behövliga fastigheterna enligt följande:

5 5 Fastighetsbeteckning Areal (m 2 ) Användningsändamål Invallning av strandområden 300 Markområde som omvandlas till vattenområde 60 Vattenområde som omvandlas till markområde Invallning av strandområden 700 Markområde som omvandlas till vattenområde 100 Vattenområde som omvandlas till markområde Invallning av strandområden 10 Markområde som omvandlas till vattenområde Invallning av strandområden och stödmur 100 Markområde som omvandlas till vattenområde 100 Vattenområde som omvandlas till markområde Sökanden har ansett att fastigheternas värden och användbarhet ökar som en följd av projektet och har därför inte framfört något förslag till ersättningar för nyttjanderätten till de behövliga områdena. Planläggning I Nagu strandgeneralplan godkänd är stränderna invid projektområdet betecknade som områden för vattentrafik, by- eller småbåtshamn (LV), byområde (AT), områden för fritidsbebyggelse (RA) och rekreationsområden (V). Enligt detaljplaneändringen för Nagu centrum, som godkänts , har hamnområdet i Kyrkviken betecknats som småbåtshamn (LV). Havsområdet och dess användning Havsområdet utgörs av typisk innerskärgård, vars vattendjup i medeltal är 1,5 m. Stränderna är mestadels täckta av vass. Enligt den ekologiska klassificeringen av vattendrag har vattenkvaliteten utanför Pargas under åren varit nöjaktig. Kustvattnens tillstånd i Sydvästra Finland försämras huvudsakligen av lantbrukets diffusa belastning, men även av avloppsvatten från bosättning och industri, fiskodling samt näringsämnen, som kommer med vattenströmmarna från norra Östersjön. Havsvattennivåerna vid Åbo mareograf har under åren varit följande: HW (högvattenstånd) MHW (medelhögvattenstånd) MW 2005 (medelvattenstånd) MNW (medellågvattenstånd) NW (lågvattenstånd) +1,30 m +0,80 m 0,00 m - 0,49 m - 0,74 m Massorna, som ska muddras, består mestadels av lera och gyttjelera. Eftersom det utförts flere muddringar på området på och 2000-talen förekommer det enligt sökandens bedömning inte förorenade massor i ytsedimenten.

6 6 De vanligaste fiskarterna som påträffas i havsområdet vid Pargas är sik, öring, gös, abborre och gädda. Projektområdet utgör inte en betydande förekomstplats för fisk och det idkas inte heller betydande rekreations- eller yrkesfiske i området. På projektområdet finns inte sådana konstruktioner eller anordningar, vilka skulle orsakas skador eller men som borde ersättas. Det utförs inga åtgärder i anslutning till bron, som hör till regionalväg 180 St Karins Korpo. Det förekommer inga skyddsområden eller Natura 2000 områden i närheten av projektområdet. Projektets verkningar Projektet medför inte skadliga verkningar i havsområdets och strandområdenas tillstånd. Byggandet av stödmurar och strandslänter minskar strändernas erosion. Projektet medför inga förändringar i vattennivåerna, men strömningen i sunden förväntas öka. Den av muddrings- och deponeringsarbetena orsakade uppgrumlingen av vattnet är tillfällig och har inte någon betydelse för tillståndet i Kyrkvikens vattenområde. Efter fördjupningen av vattenområdena kommer vattenväxlingen att öka, vilket antas förbättra vattenkvaliteten. Vattenförvaltningsplanen TILLKÄNNAGIVANDE AV ANSÖKAN Projektet förbättrar förutsättningarna för båttrafiken i Kyrkviken genom att det möjliggör trafikering av större båtar än hittills. Under byggnadsarbetenas gång måste båttrafiken tidvis avbrytas på projektområdet. Projektet inverkar på fiskbeståndet och fisket genom att uppgrumlingen på grund av muddringen samt det eventuella bullret från arbetsmaskiner fördriver fisken från muddringsområdet och områdena invid deponeringsområdena. Dessa verkningar är tillfälliga och i övrigt försämrar projektet inte vattenområdets fiskproduktion och fiskeförhållanden. Projektet försämrar inte möjligheterna till rekreationsbruk av området. Projektområdet hör till Kumo älv Skärgårdshavet Bottenhavets vattenförvaltningsområde. Områdets ekologiska tillstånd har klassificerats som måttligt och det kemiska tillståndet som gott. Målet för vattenvården är att försämringen av vattnens tillstånd förhindras och att klassen måttlig/god uppnås år Projektet försvårar inte förverkligandet av de i planen presenterade åtgärderna för uppnående av målsättningarna. Regionförvaltningsverket har enligt 16 kap. 6, 7 och 8 vattenlagen tillkännagivit ansökan med en kungörelse i regionförvaltningsverket och i Pargas stad och berett tillfälle att under tiden anföra påminnelser, yrkanden och åsikter med anledning av ansökan. Kungörelsen har särskilt tillsänts de myndigheter och i saken delaktiga som framgår av handlingarna.

7 PÅMINNELSER, YRKANDEN OCH ÅSIKTER 7 SÖKANDENS FÖRKLARING 1) Ansvarsområdet för miljön och naturresurserna vid Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral har ansett att tillstånd för projektet kan beviljas. Enligt förvaltningsplanen för Kumo älv Skärgårdshavet Bottenhavets vattenförvaltningsområde klassas Stor- och Lill-Nagu vattenområdets ekologiska tillstånd som måttligt. Målet är att klassen god uppnås med nuvarande vattenförvaltningsåtgärder och tilläggsåtgärder senast år Projektet orsakar verkningar på vattendraget huvudsakligen under arbetstiden och utgör därmed inte ett hinder för uppnåendet av förvaltningsplanens målsättning. Deponeringsområdenas funktion bör uppföljas under arbetets gång. Då en bassäng blir fylld med vatten- och jordblandning bör pumpningen avbrytas för undvikande av okontrollerad överströmning eller alternativt bör pumpningen fortsätta till en annan bassäng. 2) Trafikverkets farledsenhet har förordat ansökan. Sökanden bör tillställa Trafikverkets kontor i Åbo ett farledsförslag för godkännande. Anläggande av officiella farledssäkerhetsanordningar är beroende av tillstånd. Farledshållaren ansvarar för upprätthållande av farleden och dess säkerhetsanordningar samt årliga service- och kontrollåtgärder. 3) AA (Björkkulla RNr 1:42, Ernholm by, Pargas) har framfört att vattnet i sundet mellan Blömansfladan och Kyrkviken fortsättningsvis har varit lerigt och ogenomskinligt. Före den i sundet utförda muddringen var vattnet klart. Påminnaren har befarat att den på hennes fastighet belägna simstranden har fördärvats för flere årtionden framåt. 4) BB och CC (Wikgrund RNr 2:35, Prästgården by, Pargas) samt DD har bett att passagen till fastigheten Wikgrund RNr 2:35 säkras vid förverkligandet av projektet och att den inte äventyras genom t.ex. deponering av muddermassor. Påminnarna har önskat att deras ombud i ärendet kontaktas i det skede då projektet förverkligas. Sökanden har tillställt sin förklaring med anledning av påminnelserna och yrkandena. Sökanden har ansett att anmärkningen, som framförts av Ansvarsområdet för miljön och naturresurserna vid Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral gällande noggrann planering och arbetstida uppföljning av muddermassornas hantering är motiverad. Sökanden kommer att fästa uppmärksamhet vid detta. Trafikverkets farledsenhet kommer att tillställas uppgifter om ramningen av den färdiga farleden samt övriga uppgifter gällande inrättandet av farleden som en officiell farled då projektet är slutfört. Sökanden har med anledning av AAs påminnelse konstaterat att menet på grund av att leran blandas i vattnet är tillfälligt och att fördjupandet av vat-

8 REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS AVGÖRANDE tenområdena främjar havsvattnets genomströmning, vilket är till nytta för viken. Sökanden har ansett att det inte orsakas oskäligt men av att enskilda rotklumpar sköljs ned i vattnet. Sökanden har med anledning av BB, CC och DD påminnelse uppgivit att spångarna som går till fastigheten Wikgrund RNr 2:35 har beaktats i deponeringsplanen. Deponeringsområdet sträcker sig inte till spångarna. Då deponeringsmassorna har torkat bildas det via deponeringsområdet en bättre passage till fastigheten än längs de nuvarande spångarna. Sökanden kommer att fästa uppmärksamhet vid den arbetstida passagen till fastigheten och vara i kontakt med påminnarnas ombud såsom i påminnelsen önskats. Processuellt avgörande Regionförvaltningsverket lämnar sökandens ansökan därhän till den del den gäller kvarhållande av den redan byggda bryggan invid fastigheten Kassan RNr 2:64 i Prästgården by i Pargas stad. 8 Motivering Sökanden har återtagit ansökan till denna del. Lagrum 16 kap. 22 vattenlagen (264/1961) Inrättande av allmän lokal farled Regionförvaltningsverket bestämmer på Pargas stads ansökan att Kyrkvikens farled i Pargas stad skall inrättas som allmän lokal farled och fastställer farledens läge och farledsområdet såsom dessa framförts i de till ansökan bifogade farledsplaneringsritningen nr 241 av i skala 1:2 000 och farledsplaneringsritningen nr 242 av i skala 1: Farledens seglationsdjup är MW ,3 meter. Farledens läge framgår av bilaga 2 och 3 till detta beslut. Inrättandet av farleden som en allmän lokal farled kan inte på förhand sett anses förorsaka skada, men eller annan förlust av förmån som skall ersättas enligt vattenlagen. Avgörande av tillstånd Regionförvaltningsverket beviljar Pargas stad tillstånd för 1) kvarhållande av de redan byggda bryggorna i Kyrkvikens båthamn i Nagu på fastigheterna Nagu torg RNr 2:145 och Kyrkviken RNr 6:178 i Prästgården by i enlighet med den till kompletteringen av bifogade situationsplanen av båthamnen (bilaga 6B) daterad (skala 1:500), 2) kvarhållande av de redan byggda båtramperna i Kyrkvikens båthamn i Nagu på det samfällda vattenområdet RNr 876:9 i Prästgården by, 3) muddring av vattenområdena längs Kyrkvikens farledsområde,

9 4) grävning av markområden som hör till fastigheterna Ernholm RNr 1:179 i Ernholm by och Kyrkviken RNr 6:178 i Prästgården by samt de samfällda vattenområdena RNr 876:8 och 876:9 i Prästgården by och det allmänna området , 5) anläggande av strandslänter på fastigheterna Ernholm RNr 1:179 i Ernholm by och Kyrkviken RNr 6:178 i Prästgården by samt på de samfällda vattenområdena RNr 876:8 och 876:9 i Prästgården by och det allmänna området och 6) byggande av en stödmur på det samfällda vattenområdet RNr 876:8 i Prästgården by, samtliga fastigheter och områden belägna i Pargas stad, i enlighet med den till ansökan bifogade planen samt den daterade plankartan nr 220 (skala 1:1 000), den daterade ritningen över områdena som skall muddras nr 221 (skala 1:1 000) och typtvärsnittsritningarna nr , daterade Regionförvaltningsverket beviljar tillståndshavaren bestående nyttjanderätt till de för ändring av markområden till vattenområden, utfyllnad av vattenområden till markområden och byggande av en stödmur behövliga områdena som hör till den fastighet och de samfällda vattenområden samt det allmänna område, vilka framgår av tillståndsbestämmelse 11) nedan. Om ersättning för den beviljade bestående nyttjanderätten förordnas i tillståndsbestämmelse 11). På förhand bedömt förorsakar byggnads-, muddrings- och deponeringsarbetena inte annan skada, men eller förlust av förmån som enligt vattenlagen skall ersättas. Tillståndshavaren skall följa stadgandena i vattenlagen och tillståndsbestämmelserna nedan. 9 Tillståndsbestämmelser Farleden 1) Pargas stad skall hålla farleden och till den hörande anordningar i tillbörligt skick och för egen del sörja för att farleden används på så sätt att därav förorsakas minsta möjliga men och störning för den övriga användningen av havsområdet. Farleden skall utmärkas i enlighet med de bestämmelser som givits av trafikverket. 2) Farleden kan tas i bruk när muddringen, till vilken tillstånd har beviljats genom detta beslut, har utförts och farleden har utmärkts på behörigt sätt. 3) Pargas stad är ansvarig för skada, men och annan förlust av förmån som farleden och användningen av denna eventuellt medför.

10 Muddrings-, deponerings- och byggnadsarbeten 4) Pargas stad skall göra en skriftlig anmälan om ibruktagandet av farleden till regionförvaltningsverket, ansvarsområdet för miljön och naturresurserna vid Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral, miljövårdsmyndigheten i Pargas stad och Trafikverkets farledsenhet, kontoret i Åbo, inom 60 dagar efter ibruktagandet. Till anmälan skall fogas en karta som utvisar farledens slutliga läge och ett sjökort över farledsområdet. 5) Tillståndshavaren ansvarar för att hamn- och övriga konstruktioner hålls i behörigt skick. 6) Muddrings-, gräv-, utfyllnads- och deponeringsarbetena skall utföras möjligast kontinuerligt under tiden på ett sådant sätt att havsområdet och dess användning förorsakas minsta möjliga men. Arbetena, som utförs på vägområdet bör utföras i samarbete med väghållaren. 7) Mudder- och grävmassorna får deponeras i enlighet med planen på deponeringsområde A. Massorna får även deponeras på deponeringsområdena B och C under förutsättning att ägarna gett sina samtycken därtill eller på markområde som ägs av tillståndshavaren eller annat markområde på ett med ägaren avtalat sätt. Massorna ska deponeras så att de smälter in i miljön och så att de inte kan rinna tillbaka ut i havet. Tillståndshavaren bör under arbetstiden uppfölja deponeringsområdenas funktion. Då en deponeringsbassäng är full bör pumpningen av muddermassor avbrytas. 8) Tillståndshavaren bör under byggtiden utföra kontroll av arbetenas inverkan på vattenområdet på ett av ansvarsområdet för miljön och naturresurserna vid Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral godkänt sätt. Ett förslag till kontroll skall tillställas närings-, trafik- och miljöcentralen i god tid på förhand för godkännande. 9) Efter slutförande av varje enskilt arbetsskede skall muddrings- och deponeringsområdena samt byggnadsplatserna och dessas omgivningar uppsnyggas och försättas i vederbörligt skick. Flytande växtlighet som lösgörs i samband med muddringsarbetena bör uppsamlas från vattenområdet. Byggnadsavfall skall avlägsnas. 10) De skador som eventuellt uppstår av arbetenas utförande och som omedelbart framträder skall utan dröjsmål ersättas, såvida annat ej avtalas. 11) Tillståndshavaren skall för den bestående nyttjanderätten till de för projektet behövliga områdena betala engångsersättningar enligt följande: 10

11 Fastighetsbeteckning Areal Ägare Ersättning m 2 Birgitta Franzén Yngve Franzéns dödsbo 510 euro m 2 Delägarna euro m 2 Finska staten/trafikverket 15 euro m 2 Delägarna 475 euro Motivering Ersättningarna för nyttjanderätten till de samfällda vattenområdena RNr 876:8 och 876:9 skall betalas till delägarna i förhållande till deras andelar. Ersättningarna skall betalas före inledandet av arbetena, dock senast ett år efter att detta beslut vunnit laga kraft. På de försenade beloppen skall i enlighet med 4 1 mom. räntelagen betalas en årlig dröjsmålsränta, som är sju procentenheter högre än den i 12 avsedda referensränta som gäller vid tidpunkten i fråga. 12) Tillståndshavaren skall uppgöra regler för användningen av Kyrkvikens båthamn och utse en person som ansvarar för övervakningen av att reglerna följs. Reglerna samt den ansvarige personens namn och kontaktuppgifter skall finnas till påseende i hamnen samt tillställas miljövårdsmyndigheten i Pargas stad. 13) Arbetena skall påbörjas inom fyra år och slutföras inom fem år efter att detta beslut vunnit laga kraft, vid äventyr att tillståndet och den beviljade nyttjanderätten annars förfaller. 14) Tillståndshavaren skall skriftligen på förhand meddela om inledandet av arbetena till ansvarsområdet för miljön och naturresurserna vid Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral samt miljövårdsmyndigheten i Pargas stad och på ett ändamålsenligt sätt till ägarna till de fastigheter, på vilka arbeten utförs. 15) Sedan arbetena slutförts skall därom inom 60 dagar skriftligen meddelas regionförvaltningsverket, ansvarsområdet för miljön och naturresurserna vid Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral, Trafikverkets farledsenhet, kontoret i Åbo samt miljövårdsmyndigheten i Pargas stad. Till meddelandet skall bifogas en karta och en ritning, av vilken framgår gräv-, muddrings- och deponeringsområdenas exakta lägen. Inrättande av farleden Kyrkvikens farled är nödvändig att hålla öppen för allmän båttrafik och inrättande av farleden som allmän lokal farled ökar säkerheten i sjötrafiken.

12 Den ifrågavarande delen av havsområdet uppfyller efter de muddringsarbeten, för vilka beviljats tillstånd genom detta beslut, skäligen de krav som kan ställas på en allmän lokal farled med beaktande av samfärdseln på havsområdet. Inrättandet av farleden förorsakar inte skada för utnyttjande av enskild fiskerätt och inte heller annan i 4 kap. 8 vattenlagen avsedd skada. Kvarhållande av båthamnen, muddringen och byggnadsarbetena Kvarhållandet av Kyrkvikens båthamn medför nytta i och med att personer som färdas med båt och anlitar tjänster i Nagu centrum erbjuds båtplatser i en fungerande och ordnad hamnmiljö. Muddringen av farleden förbättrar förutsättningarna för båttrafik i området samt underlättar båttrafiken till hamnen och förbättrar hamnens användbarhet. Invallningen av strandslänterna och byggande av stödmuren förhindrar strändernas fortsatta erosion på grund av vattenströmningen och båtarnas vågor samt snyggar upp området. Vattenområdet, på vilket båthamnen är belägen, har i strandgeneralplanen betecknats som områden för vattentrafik, by- eller småbåtshamn (LV) och i detaljplanen för Nagu centrum som småbåtshamn (LV). Kvarhållandet av hamnen kan inte anses orsaka betydande olägenheter i och med att genomförandet av projektet endast möjliggör sådan verksamhet som vattenområdet är ämnat för i planerna. Muddringen av vattenområdena och grävningen av markområdena samt det småskaliga utfyllandet av vattenområdena längs farledsområdet orsakar lokal uppgrumling av vattnet, som dock endast varar under arbetstiden och en kort tid därefter. Tidsperioden, under vilken gräv-, muddrings- och deponeringsarbetena får utföras har begränsats för att minska de av arbetena förorsakade menen. Tillståndshavaren äger de för båthamnen behövliga fastigheterna Nagu torg RNr 2:145 och Kyrkviken RNr 6:178 i Prästgården by i Pargas stad. Nagu kommun har genom Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 81/2004/3 beviljats bestående nyttjanderätt till det område av det samfällda vattenområdet RNr 876:9 i Prästgården by i Pargas stad på vilket båtramperna är byggda. Bestående nyttjanderätt till det för stödmuren behövliga området och områdena, som omvandlas från markområden till vattenområden samt vattenområdena, som fylls ut kan beviljas, eftersom byggandet i anslutning till Kyrkvikens farled är påkallat av allmänt behov. Regionförvaltningsverket har ålagt tillståndshavarna att erlägga ägarna till de behövliga områdena en ersättning om 1 euro/m 2 för den bestående nyttjanderätten. Beträffande de markområden, vilka ändras till vattenområden samt det för stödmuren behövliga markområdet, som tas i bestående bruk, har ersättningen beräknats till halvannan gång områdenas värde. Mudder- och grävmassorna får deponeras i enlighet med planen på deponeringsområde A på den i Ernholm by belägna fastigheten Ernholm RNr 1:179, vilkas ägare har gett samtycke därtill. Deponering av massor på deponeringsområdena B och C eller andra markområden, som inte ägs av 12

13 Vattenförvaltningsplanen Intresseavvägning tillståndshavaren, förutsätter överenskommelser med samtliga ägare av områdena. Enligt förvaltningsplanen för Kumo älv Skärgårdshavet Bottenhavets vattenförvaltningsområde klassas Stor- och Lill-Nagu vattenområdets ekologiska tillstånd som måttligt. Målet är att klassen god uppnås med nuvarande vattenförvaltningsåtgärder och tilläggsåtgärder senast år Projektet orsakar verkningar på vattendraget huvudsakligen under arbetstiden och utgör därmed inte ett hinder för uppnåendet av förvaltningsplanens målsättning. På basen av det som ovan sagts är nyttan som fås av projektet betydande i förhållande till de skador, men eller andra förluster av förmåner som projektet förorsakar. Lagrum 19 kap. 3 1 mom. vattenlagen (587/2011) Utlåtande om påminnelser och yrkanden HANDLÄGGNINGSAVGIFT 2 kap. 6 2 mom., 8 och 11a, 4 kap. 2, 2a, 3 och 6 samt 11 kap. 3, 6, 14 och 14 a vattenlagen (264/1961) Regionförvaltningsverket konstaterar med anledning av BB, CC och DD påminnelse att deponeringsområde B enligt tillståndshavarens uppgift inte sträcker sig till spångarna som leder till fastigheten Wikgrund RNr 2:35 i Prästgården by i Pargas stad. Deponeringsområdet ifråga får användas endast om tillståndshavaren avtalar därom med samtliga delägare i det samfällda vattenområdet RNr 876:10 i Prästgården by i Pargas stad. Regionförvaltningsverket har i övrigt beaktat det i påminnelserna och yrkandena framförda på det sätt som framgår av motiveringen till avgörandet och tillståndsbestämmelserna ovan. Handläggningsavgiften är euro, vilken Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning fakturerar senare. 13 Motivering Enligt 7 2 momentet statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2012 och 2013 (1572/2011) tas, om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning, avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. Då ansökan blev anhängig tillämpades statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverket (1145/2009).

14 MEDDELANDE OM BESLUT Då beslutshandlingen omfattar flera sådana beslut som är avgiftsbelagda och som hänför sig till en helhet som tjänar samma ändamål, skall för behandlingen av ärendet ta ut en avgift som motsvarar avgiften för behandling av ett ärende i den högsta avgiftsklassen. Enligt tabellen i förordningens bilaga är handläggningsavgiften för ärendet i den högsta avgiftsklassen, bestämmande av allmän lokal farled, euro. Eftersom den arbetsinsats som behandlingen krävt har varit större än den som nämns i avgiftstabellen, har avgiften fastställts till ett 35 procent högre belopp än vad som anges i tabellen. 14 Beslut Pargas stad Kopia av beslutet Meddelande om beslut Pargas stad Miljövårdsmyndigheten i Pargas stad Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral/ ansvarsområdet för miljön och naturresurserna (per e-post) Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral/ Fiskerienheten (per e-post) Finlands miljöcentral (per e-post) Trafikverket, farledsenheten/kontoret i Åbo Trafikverket, vägavdelningen Enligt dpoesavi Annonsering på anslagstavlor Uppgift om givande av beslutet offentliggörs på anslagstavlan vid Södra Finlands regionförvaltningsverks ansvarsområde för miljötillstånd och beslutet kungörs på Pargas stads officiella anslagstavla.

15 SÖKANDE AV ÄNDRING 15 Ändring i detta beslut kan sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Bilagor 1) Besvärsanvisning 2) Karta över farleden Jukka Leinonen Hannu Kokko Nina Engberg Ärendet har avgjorts av miljöråden Jukka Leinonen (ordförande) och Hannu Kokko. Ärendet har föredragits av miljöjurist Nina Engberg. NE/sl

16 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet Besvärstid Besvärsrätt Bilaga 1 Ändring i Södra Finlands regionförvaltningsverks beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvär över den avgift som tas ut för handläggningen av ärendet anförs i samma ordning som besvär över huvudsaken. Tiden för anförande av besvär är trettio (30) dagar från den dag då beslutet gavs, dock så att sagda dag inte räknas med. Besvärstiden utgår Besvär med anledning av beslutet kan anföras av dem vilkas rätt eller fördel saken kan beröra, samt av registrerade föreningar eller stiftelser vilkas syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön inom det område som påverkas, av vederbörande kommuner, närings-, trafik- och miljöcentraler, kommunala miljövårdsmyndigheter och av andra myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet. Besvärsskriftens innehåll Bilagor till besvärsskriften I besvärsskriften, som riktas till Vasa förvaltningsdomstol, skall anges - det beslut i vilket ändring söks - ändringssökandens namn och hemkommun - den postadress och det telefonnummer samt den eventuella e-postadress under vilka ändringssökanden kan tillställas meddelanden i saken (om kontaktinformationen ändras skall Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, Vasa, e-postadress underrättas) - till vilka delar ändring söks i beslutet - vilka ändringar som yrkas i beslutet - de grunder på vilka ändring yrkas - ändringssökandens, den lagliga företrädarens eller ombudets underskrift, om inte besvärsskriften tillställs elektroniskt (per telefax eller e-post) Till besvärsskriften skall fogas - de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten - fullmakt för eventuellt ombud eller, om besväret tillställs elektroniskt, en utredning över ombudets behörighet. Hur besvärsskriften skall tillställas regionförvaltningsverket Besvärsskriften med bilagor skall i två exemplar lämnas in till Södra Finlands regionförvaltningsverk. Besvärsskriften skall vara framme under tidsfristens sista dag före tjänstetidens slut. Besvärsskriften med bilagor kan också sändas per post, telefax eller e-post. En besvärsskrift som tillställs elektroniskt (per telefax eller e-post) skall tillställas så att den finns till förfogande i den mottagande anordningen eller datasystemet under tidsfristens sista dag före tjänstetidens slut. Södra Finlands regionförvaltningsverks kontaktinformation besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors postadress: PB 110, Helsingfors telefon: (växel) fax: e-post: öppettid: kl Rättegångsavgift För behandlingen av ärendet vid Vasa förvaltningsdomstol tas av ändringssökanden ut en rättegångsavgift på 90 euro. I lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer bestäms särskilt om vissa fall i vilka avgift inte uppbärs.

17 Bilaga 2

18 Bilaga 2

Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur

Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur Södra Finland Beslut Nro 180/2010/4 Dnro ESAVI/183/04.09/2010 Givet efter anslag 19.10.2010 ÄRENDE SÖKANDE Förbättring av anslutningsvägen till Havets Hus och byggande av en led för lättrafik från Replot

Läs mer

Beslut Nr 92/2012/2 Dnr ESAVI/553/04.09/2010. Givet efter anslag 24.4.2012

Beslut Nr 92/2012/2 Dnr ESAVI/553/04.09/2010. Givet efter anslag 24.4.2012 Södra Finland Beslut Nr 92/2012/2 Dnr ESAVI/553/04.09/2010 Givet efter anslag 24.4.2012 ÄRENDE Breddning och fördjupning av Skagens färjeled mellan Norrby Jumo och dumpning av muddringsmassorna i havet

Läs mer

Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön

Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön BESLUT Södra Finland Nr 51/2013/2 Dnr ESAVI/33/04.09/2012 Givet efter anslag 11.3.2013 ÄRENDE Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön SÖKANDE Krängbänken Ab ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN

Läs mer

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax Beslut Nr 35/2011/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/127/04.09/2010 Givet efter anslag 21.4.2011 ÄRENDE Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax SÖKANDE Bergö Båtklubb r.f. ANSÖKAN

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293 Givet efter anslag 29.5.2007 ÄRENDE SÖKANDE Byggande av en strandkaj för båtar och utfyllnad av vattenområde

Läs mer

BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012. Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo

BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012. Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012 Givet efter anslag 28.11.2012 ÄRENDE Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo SÖKANDE Kenneth Liljekvist ANHÄNGIGGÖRANDE

Läs mer

Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012

Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012 Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012 Givet efter anslag 27.11.2012 ÄRENDE Förlängning av tillståndets giltighetstid som är beviljad i tillståndsvillkoret 7

Läs mer

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 Översättning av regionförvaltningsverkets avgörande i ärendet Dnr LSSAVI/56/04.09/2012 Givits efter framläggande till påseende 17.5.2013 ÄRENDE SÖKANDE Byggande

Läs mer

Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo

Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo Västra och Inre Finland Beslut Nr 1/2012/2 Dnr LSSAVI/82/04.09/2011 Givet efter anslag 2.1.2012 ÄRENDE SÖKANDE ANSÖKAN PLAN Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo Larsmo

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 13/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-92. Anläggande av en vattenledning och ett tryckavlopp i havet öster om Skåldö färja i Raseborgs stad.

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 13/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-92. Anläggande av en vattenledning och ett tryckavlopp i havet öster om Skåldö färja i Raseborgs stad. VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 13/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-92 Givet efter anslag 6.4.2009 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en vattenledning och ett tryckavlopp i havet öster

Läs mer

Tillståndsbeslut. Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010. Södra Finland

Tillståndsbeslut. Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010. Södra Finland Tillståndsbeslut Södra Finland Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010 ÄRENDE SÖKANDE ANTECKNING Anläggande av en hushålls- och råvattenledning och ett tryckavlopp under Prästgårdsfjärden,

Läs mer

BESLUT Nr 39/2014/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/21/04.09/2013. Kvarhållande av en befintlig båthamn i Västerhankmo by, Korsholm

BESLUT Nr 39/2014/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/21/04.09/2013. Kvarhållande av en befintlig båthamn i Västerhankmo by, Korsholm BESLUT Nr 39/2014/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/21/04.09/2013 Givet efter anslag 16.4.2014 ÄRENDE Kvarhållande av en befintlig båthamn i Västerhankmo by, Korsholm SÖKANDE Uno Sand och Rea Ann-Katrin

Läs mer

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

Beslut Nr 88/2012/2 Dnr LSSAVI/17/04.09/2011. Givet efter anslag 9.11.2012

Beslut Nr 88/2012/2 Dnr LSSAVI/17/04.09/2011. Givet efter anslag 9.11.2012 Västra och Inre Finland Beslut Nr 88/2012/2 Dnr LSSAVI/17/04.09/2011 Givet efter anslag 9.11.2012 ÄRENDE SÖKANDEN ANSÖKAN Ändring av tillståndsvillkoren vid Stadsfors kraftverk samt byggande av tilläggsmaskineri

Läs mer

Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft Tillståndsbeslut Södra Finland Nr 120/2010/4 Dnr ESAVI/253/04.09/2010 Givet efter anslag 5.7.2010 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39. Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39. Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39 Givet efter anslag 31.3.2006 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu

Läs mer

BESLUT. Nr 173/2013/2 Dnr ESAVI/52/04.09/2013 Givet efter anslag

BESLUT. Nr 173/2013/2 Dnr ESAVI/52/04.09/2013 Givet efter anslag BESLUT Södra Finland Nr 173/2013/2 Dnr ESAVI/52/04.09/2013 Givet efter anslag 26.8.2013 ÄRENDE Förlängning av tiden för slutförandet av muddringsarbetena i Södra viken i Raseborgs stad i enlighet med Västra

Läs mer

Västra Finlands miljötillståndsverk har upphört 31.12.2009. Från och med 1.1.2010 har Södra Finlands regionförvaltningsverk fortsatt handläggningen

Västra Finlands miljötillståndsverk har upphört 31.12.2009. Från och med 1.1.2010 har Södra Finlands regionförvaltningsverk fortsatt handläggningen Södra Finland Beslut Nr 73/2010/3 Dnr ESAVI/43/04.08/2010 Givet efter anslag 3.12.2010 ÄRENDE Sökande Miljötillstånd för odling av fisk i nätbassänger (Kroks anläggning) i havet på vattenområdet tillhörande

Läs mer

Beslut Nr 44/2012/2 Dnr LSSAVI/31/04.09/2010. Givet efter anslag 27.6.2012

Beslut Nr 44/2012/2 Dnr LSSAVI/31/04.09/2010. Givet efter anslag 27.6.2012 Västra och Inre Finland Beslut Nr 44/2012/2 Dnr LSSAVI/31/04.09/2010 Givet efter anslag 27.6.2012 ÄRENDE SÖKANDEN ANTECKNING Byggande av en vägbank försedd med en bro och trummor i sundet mellan Pirklot

Läs mer

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel. växel (018) 528 600, Fax. (018) 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax / www.amhm.ax MILJÖTILLSTÅND Beslut nummer

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 81/2004/3 Dnr LSY-2003-Y-306 Helsingfors Givet efter anslag

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 81/2004/3 Dnr LSY-2003-Y-306 Helsingfors Givet efter anslag VÄSTRA FINLANDS TILLSTÅNDSBESLUT MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 81/2004/3 Dnr LSY-2003-Y-306 Helsingfors Givet efter anslag 1.12.2004 ÄRENDE Byggande av en träkaj inklusive brygga vid fastigheten Solberg RNr 2:136

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet VÄSTRA FINLANDS TILLSTÅNDSBESLUT MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet 16.10.2007 ÄRENDE SÖKANDE Inledande av arbetena med strandkajen för båtar, innan det av Västra Finlands

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 149/2006/3 Dnr LSY 2005 Y 175

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 149/2006/3 Dnr LSY 2005 Y 175 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 149/2006/3 Dnr LSY 2005 Y 175 Givet efter anslag 17.11.2006 ÄRENDE Miljötillstånd för odling av fisk i nätbassänger i havet i anläggningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 juni 2011 587/2011 Vattenlag Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 1/2008/3 Dnr LSY 2006 Y 353

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 1/2008/3 Dnr LSY 2006 Y 353 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 1/2008/3 Dnr LSY 2006 Y 353 Givet efter anslag 14.1.2008 ÄRENDE Byggande av Storå bro för lätt trafik över Malax å samt inledande av

Läs mer

Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd

Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd Ympäristölautakunta 67 13.04.2016 Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd 2790/11.01.00/2016 Ympäristölautakunta 13.04.2016 67 Beredare

Läs mer

ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN

ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN Beslut Västra och Inre Finland Nr 36/2013/2 Dnr LSSAVI/103/04.09/2012 Givet efter anslag 20.5.2013 ÄRENDE Förlängning av tidfristen att inleda och slutföra byggandet av Djupsjöbacka vattenkraftverk, Kronoby

Läs mer

Utvidgning av verksamheten vid Dalsbruks avloppsvattenreningsverk och justering av villkoren i miljötillståndet för reningsverket, Kimitoön

Utvidgning av verksamheten vid Dalsbruks avloppsvattenreningsverk och justering av villkoren i miljötillståndet för reningsverket, Kimitoön Södra Finland Översättning från finska till svenska TRANSUMT Beslut Nr 7/2015/2 Dnr ESAVI/243/04.08/2013 Givet efter anslag 29.1.2015 ÄRENDE Utvidgning av verksamheten vid Dalsbruks avloppsvattenreningsverk

Läs mer

Beslut Nr 192/2010/4 Dnr ESAVI/249/04.09/2010. Givet efter anslag 28.10.2010

Beslut Nr 192/2010/4 Dnr ESAVI/249/04.09/2010. Givet efter anslag 28.10.2010 Södra Finland Beslut Nr 192/2010/4 Dnr ESAVI/249/04.09/2010 Givet efter anslag 28.10.2010 ÄRENDE SÖKANDEN ANTECKNING ANSÖKAN Byggande av en bro jämte brobankar försedda med trummor över sundet mellan Yttre

Läs mer

Anläggande av ett tryckavlopp under Lappfjärds å i staden Kristinestad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft.

Anläggande av ett tryckavlopp under Lappfjärds å i staden Kristinestad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft. Tillståndsbeslut Södra Finland Nr 27/2010/4 Dnr ESAVI/292/04.09/2010 Givet efter anslag 16.3.2010 ÄRENDE SÖKANDE ANTECKNING Anläggande av ett tryckavlopp under Lappfjärds å i staden Kristinestad samt inledande

Läs mer

Beslut. Nr 240/2010/4 Dnr ESAVI/343/04.09/2010. Södra Finland. Givet efter anslag 8.12.2010

Beslut. Nr 240/2010/4 Dnr ESAVI/343/04.09/2010. Södra Finland. Givet efter anslag 8.12.2010 Beslut Södra Finland Nr 240/2010/4 Dnr ESAVI/343/04.09/2010 Givet efter anslag 8.12.2010 ÄRENDE SÖKANDE Byggande av en bro samt vägbank mellan Vallmo och Ramsö i Nagu och inledande av arbetena innan beslutet

Läs mer

Krister Velander, c/o DKCO Advokatbyrå Ab, PB 236, 22101 Mariehamn

Krister Velander, c/o DKCO Advokatbyrå Ab, PB 236, 22101 Mariehamn ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida www.mpn.aland.fi MILJÖTILLSTÅND Datum 15.04.2004 Ärendenummer MPN-03-68 Sökanden Krister Velander, c/o

Läs mer

Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn

Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn 2013-04-14 Hårte fiskehamnsförening upa /Staffan Berg, ordförande Anmälan vattenverksamhet Reviderad 2012-04-05 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 801 70 Gävle Anmälan, muddring

Läs mer

Krister Velander, c/o DKCO Advokatbyrå Ab, PB 236, 22101 Mariehamn

Krister Velander, c/o DKCO Advokatbyrå Ab, PB 236, 22101 Mariehamn ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida www.mpn.aland.fi MILJÖTILLSTÅND Datum 08.04.2003 Ärendenummer MPN-02-24 Sökanden Ärende Krister Velander,

Läs mer

BESLUT Nr 51/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/6/04.09/2013

BESLUT Nr 51/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/6/04.09/2013 BESLUT Nr 51/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/6/04.09/2013 Givet efter anslag 18.6.2013 ÄRENDE SÖKANDE Byggande av vattenledning under Tjöcköfjärden i Kristinestad och tillstånd att inleda arbetet

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 172/2007/3 Dnr LSY 2005 Y 351

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 172/2007/3 Dnr LSY 2005 Y 351 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 172/2007/3 Dnr LSY 2005 Y 351 Givet efter anslag 5.12.2007 ÄRENDE SÖKANDE Utvidgning och fördjupning av Skagens färjled mellan Norrby

Läs mer

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi BESLUT Ärendenummer MPN-04-22 Beslutsdatum 16.06.2005 Postningsdag 16.06.2005 Sökanden

Läs mer

Tillstånd till täktverksamhet, Pargas stads tekniska enhet

Tillstånd till täktverksamhet, Pargas stads tekniska enhet Byggnämnden/Rakennuslautakunta 116 09.12.2015 Tillstånd till täktverksamhet, Pargas stads tekniska enhet 2509/10.03.00.10/2015 Byggnämnden/Rakennuslautakunta 09.12.2015 116 Beredare Tf. miljövårdsinspektör

Läs mer

i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag 26.1.2006 I svinhuset kommer det att finnas 2960 slaktsvin.

i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag 26.1.2006 I svinhuset kommer det att finnas 2960 slaktsvin. L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06-367

Läs mer

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Adoptionslag Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syftet med adoption Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom

Läs mer

MILJÖTILLSTÅND. Sökanden Peter Sundin Pålsbölevägen 85 22310 Pålsböle. Ärende

MILJÖTILLSTÅND. Sökanden Peter Sundin Pålsbölevägen 85 22310 Pålsböle. Ärende ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, 22 100 Mariehamn Tel. (018) 528600 växel, Fax. (018) 528601 www.miljohalsoskydd.ax MILJÖTILLSTÅND Beslut nummer Diarienummer ÅMH-Pn

Läs mer

Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax

Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax Restaurering av fiskvandringsleder i Malax 1 Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax Malax Fiskargille r.f. har ansökt och erhållit finansiering för ett ERUF-finansierat projekt 2007-2013 via Södra

Läs mer

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi BESLUT Datum 28.05.2004 Ärendenummer MPN-03-52 Sökanden Ärende Beslut Mariepark och

Läs mer

Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna.

Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna. Miljönämnden 27 03.02.2016 Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna. 2597/11.01.02/2015 Miljönämnden 03.02.2016 27 Beredare Miljövårdsinspektör

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT VATTENLAGEN FÖR BRYGGA, MUDDRING OCH UTFYLLNAD AV VATTENOMRÅDE

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT VATTENLAGEN FÖR BRYGGA, MUDDRING OCH UTFYLLNAD AV VATTENOMRÅDE 1 27.2.2013 ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT VATTENLAGEN FÖR BRYGGA, MUDDRING OCH UTFYLLNAD AV VATTENOMRÅDE Behov av tillstånd Behovet av tillstånd för byggande i vattendrag bedöms utgående från om ett projekt

Läs mer

Översvämningsskydd för Arvika stad

Översvämningsskydd för Arvika stad Översvämningsskydd för Arvika stad Bakgrund Hösten år 2000 drabbades Arvika av en kraftig översvämning där vattennivån i Glafsfjorden nådde mer än tre meter över normalvattennivån. Efter denna erfarenhet

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

FISKESTÄLLEN Ett paraplyprojekt inom Leader Åland r.f

FISKESTÄLLEN Ett paraplyprojekt inom Leader Åland r.f FISKESTÄLLEN Ett paraplyprojekt inom Leader Åland r.f PRESENTATION DELPROJEKTEN AV Reviderad Projektplan Leader Åland r.f. Presentation av delprojekten 4.5.2012-15.12.2013 INNEHÅLL PARAPLYPROJEKTET...

Läs mer

MILJÖTILLSTÅND. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25127, Fax.nr.(018) 16595 Hemsida. www.mpn.aland.fi.

MILJÖTILLSTÅND. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25127, Fax.nr.(018) 16595 Hemsida. www.mpn.aland.fi. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25127, Fax.nr.(018) 16595 Hemsida. www.mpn.aland.fi MILJÖTILLSTÅND Datum 01.10.2002 Ärendenummer MPN-00-100 Sökanden Ärende Djurholms

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesdatum: 16.02.2011 Nr: 2 Paragrafer: 15-27 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Onsdagen den 27 januari 2016 kl. 19.00 19.30 Kommungården. Enligt uppdrag, Hammarland den 21.01.2016 Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Onsdagen den 27 januari 2016 kl. 19.00 19.30 Kommungården. Enligt uppdrag, Hammarland den 21.01.2016 Kommuntekniker/byggnadsinspektör HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 21 januari 2016 Byggnadstekniska nämnden 27.01.2016 1-13 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 27 januari 2016 kl.

Läs mer

VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 83/2007/3 Dnr LSY 2001 Y 204. Återställande av en sötvattenbassäng till havsvik, Pargas

VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 83/2007/3 Dnr LSY 2001 Y 204. Återställande av en sötvattenbassäng till havsvik, Pargas VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors BESLUT Nr 83/2007/3 Dnr LSY 2001 Y 204 Givet efter anslag 29.6.2007 ÄRENDE SÖKANDE Återställande av en sötvattenbassäng till havsvik, Pargas Pargas Vatten

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2/2015 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 mars 2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Byggnadsordning för Pargas stad

Byggnadsordning för Pargas stad Byggnadsordning för Pargas stad Stadsstyrelsen 2.10.2001 Godkänd av stadsfullmäktige 6.11.2001 Tillämpas fr.o.m. 13.1.2005 ALLMÄNT 1 Förutom stadgandena i Markanvändnings- och byggnadslagen (MoBL) och

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE

Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Norra svenska fiskeområde och dess förvaltningshemort är Larsmo kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet; SFS 1998:812 Utkom från trycket den 7 juli 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

INGÅ KOMMUN Byggnadstillsyn BYGGNADSTILLSYNSTAXA

INGÅ KOMMUN Byggnadstillsyn BYGGNADSTILLSYNSTAXA INGÅ KOMMUN Byggnadstillsyn BYGGNADSTILLSYNSTAXA Godkänd av byggnads- och miljönämnden i Ingå 17.1.2012 Tillämpas från den 18.1.2012 AVGIFTSGRUNDER FÖR MYNDIGHETSUPPGIFTER INOM BYGGNADSTILLSYNEN 2 Innehåll

Läs mer

Process Guide Rensmuddring

Process Guide Rensmuddring COPENHAGEN MALMÖ PORT AB Process Guide Rensmuddring Myndighetsgodkännande i Sveriges Hamnar 2013-07-04 Innehåll 1. Generellt om beslutsordning... 1 2. Rensmuddring... 1 3. Utfyllnad av muddermassor på

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0601 2014-12-09 Stockholm Mål nr P 5880-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-27 i mål nr P 179-14, se bilaga

Läs mer

Vårdö kommun. Tillstånd beviljas i enlighet med ansökan.

Vårdö kommun. Tillstånd beviljas i enlighet med ansökan. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax. (018) 16595 BESLUT Ärendenummer MPN-05-1 Beslutsdatum 16.06.2005 Postningsdag 16.06.2005 Sökanden

Läs mer

Byggande av en vägbank med tillhörande trummor över samfällt vattenområde

Byggande av en vägbank med tillhörande trummor över samfällt vattenområde Beslut Södra Finland Nr 158/2010/4 Dnr ESAVI/3/04.09/2010 Givet efter anslag 30.9.2010 ÄRENDE SÖKANDE ANTECKNING Byggande av en vägbank med tillhörande trummor över samfällt vattenområde till fastigheten

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 82-91 24.10.2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Torsdagen den 24.10.2013 kl.19.45-21.00 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 8 februari kl 18.00. Agneta Rydström viceordförande (N) Seija Vuori-Karlsson ersättare

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 8 februari kl 18.00. Agneta Rydström viceordförande (N) Seija Vuori-Karlsson ersättare BYGGNADSNÄMNDEN 08.02.2011 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 8 februari kl 18.00 Närvarande (N) Richard Björklund ordförande Mikael Söderholm ersättare(n) Agneta Rydström viceordförande

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2011 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 18 april 2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

DOM 2012-12-10 Stockholm

DOM 2012-12-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0612 2012-12-10 Stockholm Mål nr P 3639-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen dom 2012-03-29 i mål nr P 2257-11, se bilaga

Läs mer

DJURÖ 4:65 & DJURÖ 4:238, skifte 2: Ansökan om strandskyddsdispens för muddring och uppläggning av muddermassor på land

DJURÖ 4:65 & DJURÖ 4:238, skifte 2: Ansökan om strandskyddsdispens för muddring och uppläggning av muddermassor på land Datum Dnr 2014-08-13 STR.2014.1463 489 Karolina Norrman karolina.norrman@varmdo.se 08-570 482 20 Miljöinspektör REK + MB HANS NICLAS HAMMARSTRÖM HÖGMALMSVÄGEN 19 13973 DJURHAMN DJURÖ 4:65 & DJURÖ 4:238,

Läs mer

tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013

tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013 tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013 Preciserande tjänstekollektivavtal gällande lönen för offentliga rättsbiträden. Avtalet uppgjordes den 25 mars 2013 mellan justitieministeriet och Förhandlingsorganisationen

Läs mer

FÖRBEHÅLLSBESLUT. Beslut 1 (5) Utfärdat efter anslag Tillståndskod VA2013:0002

FÖRBEHÅLLSBESLUT. Beslut 1 (5) Utfärdat efter anslag Tillståndskod VA2013:0002 Beslut Utfärdat efter anslag 7.10.2013 1 (5) Tillståndskod VA2013:0002 Oy Fennoscandian Resources Ab Plåtslagarevägen 35 A1 20320 Åbo FÖRBEHÅLLSBESLUT Till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har 14.1.2013

Läs mer

Postnummer och postanstalt. Tfn. Stadsdelens/byns namn

Postnummer och postanstalt. Tfn. Stadsdelens/byns namn Kontaktuppgifter och ansvarig organisation Namn TASO Anmälan om skogsdikning 1/4 Adress Postnummer och postanstalt Ansvarig organisation Tfn E-post PROJEKTETS ALLMÄNNA UPPGIFTER OCH LÄGE Kommun Stadsdelens/byns

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Resturang Marina s, Terjärv

Resturang Marina s, Terjärv SAMMANTRÄDES 1/2014 Organ Sammanträdesdatum Sida Byggnadsnämnden 4.2.2014 1 Sammanträdestid Tisdagen den 4 februari 2014 kl. 17.30-18.45 Sammanträdesplats Resturang Marina s, Terjärv Beslutande Ersättare

Läs mer

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde Pöyry Finland Oy Väinönkatu 1 B FI-40100 Jyväskylä Finland Hemort Vanda, Finland FO-nummer 0625905-6 DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV Planförslag 15.2.2013 Sida 1 (7) Sammandrag av planbeskrivningen

Läs mer

DOM 2012-12-05 Stockholm

DOM 2012-12-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2012-12-05 Stockholm Mål nr P 6124-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-20 i mål nr P 6589-11, se

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:13 M FL, STRÖMSVATTNETS NORRA STRAND ANTAGANDEHANDLING STRÖMSTADS KOMMUN GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:13 M FL, STRÖMSVATTNETS NORRA STRAND ANTAGANDEHANDLING STRÖMSTADS KOMMUN GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:13 M FL, STRÖMSVATTNETS NORRA STRAND STRÖMSTADS KOMMUN GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN Upprättad av Gränsland Arkitektkontor 1997-06-15 ANTAGEN AV KF 1997-12-18

Läs mer

Beslutsdatum 02.09.2009

Beslutsdatum 02.09.2009 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

Läs mer

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 11 juli 2008, kl. 13.00-13.45

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 11 juli 2008, kl. 13.00-13.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 11 juli 2008, kl. 13.00-13.45 ande Övriga Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson, bop

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.5.2014

Sammanträdesdatum 22.5.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3/2014 3/38 Sammanträdestid Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 19-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1/6 REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Ingå fiskeområde och dess förvaltningshemort är Ingå kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts den 6 april

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 juli 2011 914/2011 Lag om ändring av fastighetsbildningslagen Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i fastighetsbildningslagen

Läs mer

Tumlarobservationer i Finlands vattenområden på 2000- talet

Tumlarobservationer i Finlands vattenområden på 2000- talet 2.2.2015 Natur > Arter > Skydd av arter > Skydd av enskilda arter > Skyddet av tumlare > Tumlarobservationer > Tumlarobservationer på Finlands vattenområden på 2000-talet Tumlarobservationer i Finlands

Läs mer

Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag

Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag FÖR VILKET ÄNDAMÅL BEVILJAS RESTAURERINGSBIDRAG? Bidragen är avsedda för reparation och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31 Helsingfors/Mariehamn 29.10.2012 Nr 30/12 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 21.9.2012, nris 158/2012. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14 Sammanträdestid Onsdag 1.10.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

2 1991 rd - RP 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Sida ALLMÄN MOTIVERING... 2. Ikraftträdande... LAGTEXTER...

2 1991 rd - RP 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Sida ALLMÄN MOTIVERING... 2. Ikraftträdande... LAGTEXTER... 1991 rd - RP 49 Regeringens proposition till Riksdagen med iörslag till lagar om ändring av 5 kap. ärvdabalken och 6 lagen om iniöraode av ärvdabalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL A v sikten med

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och lagen angående vissa grannelagsförhållanden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 2015-10-26. Lennart Strand./. Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun m.fl. angående strandskyddsdispens

UNDERRÄTTELSE 2015-10-26. Lennart Strand./. Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun m.fl. angående strandskyddsdispens NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen UNDERRÄTTELSE 2015-10-26 Aktbilaga 18 Mål nr M 58-15 Avdelning 4 Anges vid kontakt med domstolen Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun 134 81 Gustavsberg

Läs mer

DOM 2015-02-25 Stockholm

DOM 2015-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2015-02-25 Stockholm Mål nr M 8665-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-02 i mål nr M 1231-14, se bilaga

Läs mer

Regionforvaltningsverket

Regionforvaltningsverket Regionforvaltningsverket Nr 15/2015/2 Vastra och Inre Finland Dnr LSSAVI/4491/04.09/2014 Givet efter anslag 17.3.2015 Arende Sokande Byggande av en cykel- och gangbro over Narpes a i Portom, Narpes Portom

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 6/2016 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Nyholm Dan, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. x Bromels Marcus x Sirén Siw x Mörn Inger -

Läs mer

Beslut Nr 46/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2011

Beslut Nr 46/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2011 Beslut Nr 46/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2011 Givet efter anslag 13.6.2013 ÄRENDE Muddring och utfyllande av strandlinjen samt kvarhållande av en brygga och byggande av en ny pontonbrygga,

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

Genmäle till Vasa förvaltningsdomstol med anledning av utlåtande och bemötanden i en dikningstvist på Rosklax grundvattenområde i Korpo

Genmäle till Vasa förvaltningsdomstol med anledning av utlåtande och bemötanden i en dikningstvist på Rosklax grundvattenområde i Korpo Miljönämnden 49 09.03.2016 Genmäle till Vasa förvaltningsdomstol med anledning av utlåtande och bemötanden i en dikningstvist på Rosklax grundvattenområde i Korpo 760/11.01.01/2013 Miljönämnden 09.03.2016

Läs mer