Förändringar i Milkos externa logistik vid en produktionsflytt från Östersund till Sundsvall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändringar i Milkos externa logistik vid en produktionsflytt från Östersund till Sundsvall"

Transkript

1 2003:202 CIV EXAMENSARBETE Förändringar i Milkos externa logistik vid en produktionsflytt från Östersund till Sundsvall LINUS PALM CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell logistik 2003:202 CIV ISSN: ISRN: LTU - EX / SE

2 Denna rapport är slutresultatet av 20 veckors examensarbete på Milko i Östersund. Examensarbetet är i sin tur slutresultatet av fyra års studier vid Luleå tekniska universitet till civilingenjör inom teknisk fysik med inriktning mot industriell logistik. Tack till Anders Mattsson som har varit en bra och konstruktiv handledare på Milko. Jag vill även tacka Torbjörn Wiberg på Luleå tekniska universitet för ett mycket gott handledarskap. Ytterligare tack riktas till övrig personal på Milko i Östersund, främst Danny Algotsson, Göran Holmgren, Jörgen Kristensson och Egon Ottosson för er hjälp med uppgifter och övrig handledning. Linus Palm Östersund,

3 Sammanfattning Sammanfattning Detta examensarbete syftade till att undersöka och beräkna kostnads-, resurs- och tidsförändringar på inleverans, mellantransport och distribution för Milkos egendistribuerade produkter vid en produktionsflytt från Östersund till Sundsvall. Projektarbetet syftade även till att undersöka hur en flytt skulle påverka möjligheten att transportera externa varuägares produkter. Arbetet mynnade ut i ett förslag som beskriver hur de externa transporterna kan lösas vid en eventuell produktionsflytt. För intransporterna av råmjölk presenterades ett förslag där liter i veckan ska styras om från Östersund till Sundsvall med påföljden att årskostnaden ökar med knappt 1,5 miljoner kronor. I distributionsupplägget ingick ett uppförande av en omlastningscentral i Ånge och ökat utnyttjande av den befintliga centralen i Sollefteå. Enligt förslaget kan leveransservicen upprätthållas och Milko kan även fortsättningsvis distribuera externa varuägares produkter. Kostnadsökningen för mellantransporterna och distributionen uppgick i förslaget till drygt 4,5 miljoner kronor. Författarens slutsats var att eftersom årskostnaden för den externa logistiken kommer att öka med nästan 6 miljoner kronor, i förhållande till dagens nivå, krävs en grundlig genomgång av hur stor kostnadsbesparingen blir i produktion och personal. Detta eftersom en besparing på uppemot 6 miljoner kronor är nödvändig inom dessa områden för att en produktionsflytt ska bli företagsekonomiskt motiverad.

4 Abstract Abstract The aim of this dissertation is to explore the effect of moving Milko s production from Ostersund to Sundsvall. It aims to explore and calculate the effects on cost, resources and timing for the delivery of raw materials to the factory as well as transportation and final distribution of Milko s own products. The study results in a proposal describing how the external transportation problems can be solved during a hypothetical change of production location. A suggestion is presented where the delivery of litres of raw-milk per week can be rerouted from Ostersund to Sundsvall resulting in an annual expenditure increase of less than 1.5 million SKr. The distribution proposal entails the establishment of a re-loading centre in Ange and increased use of the existing re-loading centre in Solleftea. The proposal suggests a maintained delivery service in addition to the future potential for Milko to distribute products from other companies. The increased cost for transportation and distribution was just above 4.5 million SKr. The author concludes that the total annual expenditure on external logistics will increase by ca 6 million SKr. A thorough economic review of production costs and staffing will be required to ascertain whether the change of location is economically feasible, since the company will have to offset the increased logistics costs by saving nearly 6 million SKr. on annual production costs and staffing.

5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. INLEDNING BAKGRUND SYFTE MÅL AVGRÄNSNINGAR TYPOGRAFISKA KONVENTIONER OCH LÄSANVISNINGAR Typografi Läsanvisningar METOD FORSKNINGSMETODIK ARBETSMETOD Teoristudier Observationer och intervjuer Analys av befintliga data Tidsaxel TEORETISK REFERENSRAM LOGISTIK ABC-ANALYS RUTTPLANERING Ruttplanering utan tidsaspekt Ruttplanering med tidsaspekt Prioritering BÄRIGHETSKLASSNING AV SVERIGES VÄGAR TRÅNG SEKTOR DISTRIBUTION I GLESBYGD Samdistribution Transport av externt gods ABC-KALKYLERING FÖRETAGSBESKRIVNING AFFÄRSIDÉ FÖRETAGET KORT HISTORIK PRODUKTER OCH FÖRSÄLJNING Mjölk Filmjölk Yoghurt Gräddeprodukter Matfett Bredbar ost Mesvaror Ost Övriga produkter ANLÄGGNINGAR Bollnäs Hedemora... 16

6 Innehållsförteckning Karlstad Stockholm Sundsvall Östersund DISTRIBUTIONSMODELLER ORGANISATION Medlemsorganisation Ledningsorganisation NULÄGESBESKRIVNING TILLVERKNING INTRANSPORT AV RÅMJÖLK Råmjölk KRAV-mjölk Grädde och KRAV-grädde Hantering av vassle DISTRIBUTION Fordon Kunder Kundpostning och linjepostning Områden EXTERNT GODS SQM Burmans charkuteri Skogaholms bröd SAMDISTRIBUTION MELLANTRANSPORT AV OST OCH INKÖPTA VAROR RESULTAT TILLVERKNING INTRANSPORT AV RÅMJÖLK Fördelning över veckan Rutter som berörs KRAV-mjölk Grädde och KRAV-grädde Hantering av vassle DISTRIBUTION Fordon Kunder Kundpostning och linjepostning Omlastningscentraler Områden MELLANTRANSPORTER OCH MORGONDISTRIBUTION FORDONSUTNYTTJANDE EXTERNT GODS SAMDISTRIBUTION MELLANTRANSPORT AV OST OCH INKÖPTA VAROR KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING... 47

7 Innehållsförteckning 6.10 KÄNSLIGHETSANALYS DISKUSSION RESULTATET FORTSATT ARBETE REFERENSER LITTERATUR ÖVRIG LITTERATUR HEMSIDOR PERSONLIGA REFERENSER (URVAL) APPENDIX A. TIDSFÖRBRUKNING VID LOSSNING AV KUNDPOSTAT GODS... 56

8 1. Inledning 1. Inledning 1.1 Bakgrund Milko är Sveriges största helsvenska mejeriföretag med omkring 1000 anställda och en omsättning på drygt tre miljarder kronor. Milko har tillverkningsanläggningar och försäljningskontor i Bollnäs, Hedemora, Karlstad, Stockholm, Sundsvall och Östersund. Företaget har sitt huvudkontor och sin logistikavdelning i Östersund. Bakgrunden till detta examensarbete är att Milko söker efter en möjlighet att renodla de olika mejeriernas verksamhet för att genom en mer storskalig tillverkning uppnå skalfördelar i tillverkningen. Milko undersöker som en del i denna renodling möjligheten att samordna tillverkningen av konsumtionsförpackad mjölk, filmjölk, ekologisk mjölk och filmjölk, Fjällyoghurt, Fjällfil och grädde till Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Att projektet genomförs vid detta tillfälle beror dessutom på att en ombyggnad av mejerikylen vid anläggningen i Östersund är nödvändig. Milko väljer därför att undersöka möjligheten att flytta delar av tillverkningen för att minska ombyggnadsbehovet i Östersund. En flytt av produktionen påverkar förutom behovet av lagringsutrymme vid mejerierna i Östersund och Sundsvall även personalbehov och den externa logistiken. 1.2 Syfte Arbetet syftar till att undersöka och beräkna kostnads-, resurs- och tidsförändringar på inleverans, mellantransporter och distribution av egendistribuerade produkter vid en flytt av tillverkningen från Östersund till Sundsvall. Projektarbetet syftar även till att undersöka hur en flytt skulle påverka möjligheten att transportera externa varuägares produkter. 1.3 Mål Målet med examensarbetet är att presentera ett kostnadseffektivt förslag för hur Milko efter en produktionsflytt kan lösa sina externa transporter. Målet är även att tidsåtgång och resurskrav kan preciseras. Målet vid omdirigering av intransporterna för råmjölk är att göra denna omställning så kostnadseffektiv som möjligt, samtidigt som brist vid något av Milkos övriga mejerier inte ska uppstå. Målet är alltså att den råmjölk som ska dirigeras till Sundsvall i dagsläget levereras till mejeriet i Östersund. Vid utformande av distributionsupplägget är målet att Milko ska kunna upprätthålla en hög leveranssäkerhet. Att Milko även fortsättningsvis ska ha möjlighet att transportera externa varuägares produkter ligger som delmål vid beräkningar av distributionen. 1

9 1. Inledning 1.4 Avgränsningar För att examensarbetet ska vara möjligt att genomföra inom beräknad tid krävs vissa avgränsningar. För att kunna beräkna en optimal kostnad för distributionen av Milkos varor krävs utskick av offerter till ett stort antal åkerier. Till detta finns inte möjlighet, varför denna kostnad beräknas enligt nuvarande kostnadsläge. Vid beräkningar av nya distributionsrutter används samma leveransdagar som i dagsläget. Vid beräkningar av lönekostnad för de olika chaufförerna används två olika lönelägen. I verkligheten har alla förare olika bruttolöner, men av integritetsskäl används endast två olika. Dessa ligger sedan som schablon för att fastställa övriga lönekostnader. De försäljningssiffror som används är baserade på ett genomsnitt för två veckor. 1.5 Typografiska konventioner och läsanvisningar Typografi Brödtexten i rapporten skrivs i 12 punkters Times New Roman med 16 punkters radavstånd. Vänster och höger sidmarginal är 2,6 centimeter. Topp- och bottenmarginal är 3,0 centimeter. Dessa konventioner baseras på Luleå tekniska universitets rekommendationer, presenterade i Manual för utförande av examensarbete (2001). Källhänvisningar i löpande text sker med huvudförfattarens, ibland även medförfattares, efternamn följt av källans publiceringsår. Vid hänvisning till en hemsida sker referens till företaget som driver hemsidan, följt av det datum då information hämtades från sidan. Dessa konventioner överensstämmer med riktlinjer uppsatta i Merkel (2002) Läsanvisningar Rapportens upplägg är utformat för personer med olika bakgrund. En läsare med dåliga förkunskaper kan med fördel börja med teoriavsnittet där en kortare genomgång sker av de teorier som används i rapporten. För läsare som inte är anställda på Milko rekommenderas företagsbeskrivningen och nulägesbeskrivningen, innan resultatet och diskussionen studeras. Läsare som redan är insatta i projektet och dess bakgrund rekommenderas i första hand resultatet och diskussionen, även om nulägesbeskrivningen bör kunna ge en del ny information även till dessa läsare. 2

10 2. Metod 2. Metod För att uppnå syftet med arbetet krävdes förutom teoristudier och analys av data även intervjuer och tidsstudier. I detta kapitel preciseras de olika metoder som används i projektarbetet, samt författarens förhållningssätt inför arbetet. 2.1 Forskningsmetodik Vilket förhållningssätt en författare har till sin rapport är avgörande för arbetets utformning. En indelning i kvantitativa och kvalitativa modeller är då vanlig för att klargöra arbetets upplägg. En kvantitativ modell är baserad på enbart kvantitativa variabler, det vill säga en variabel som kan graderas med hjälp av siffror. Modellen blir således kvalitativ när inte alla variabler är kvantitativa (Wiedersheim-Paul och Eriksson, 1991). En kvantitativ modell kan naturligtvis kompletteras med tillhörande text för att göra modellen fullständig och möjlig att förstå (ibid). Vilken av dessa modeller som är bäst att använda måste avgöras från fall till fall och beror även på modellbyggarens inställning. En positivist använder i högre utsträckning kvantitativa modeller, medan en hermeneutiker oftare ser en kvalitativ modell som användbar. I tabell 1 visas skillnader och likheter mellan positivister och hermeneutiker. Tabellen är hämtad från Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991). Positivism Vetenskapsideal Prövning Observation Hermeneutik Tolkning Objektiverande Subjektiverande Verklighetsbild Värdeneutral Systemmekanismer Värdeneutral Livsvärden Orsakslagar Avsiktsförklaringar Legitimeringar Tabell 1. Jämförelse mellan positivism och hermeneutik. 3

11 2. Metod Denna rapport är baserad på en kvantitativ modell, detta för att alla variabler är mätbara. Beräkningar av kostnader baseras på faktiska värden och inte på utsagor. Författarens mål är en positivistisk inställning, för att undvika att personliga åsikter har inverkan på resultatet. 2.2 Arbetsmetod Nedan beskrivs de huvudsakliga delar som projektarbetet bestod av Teoristudier Distribution av färskvaror i glesbygd berör en mängd olika teoretiska områden, varför en omfattande teoristudie var nödvändig. Teoretiska områden som studerades var bland annat distribution i glesbygd, ABC-analys, ABC-kalkylering och ruttplanering. Behandlingen av dessa studier redovisas i det teoretiska avsnittet. Teoristudierna låg i huvudsak tidigt i arbetsordningen, då en djupare kunskap inom vissa områden var nödvändig för att klara av det fortsatta arbetet. Vissa kompletterande studier var dock nödvändiga under tiden projektet framskred Observationer och intervjuer För att få förstahandsinformation om tider vid exempelvis i- och urlastning, genomfördes tidsstudier och intervjuer med åkare och lagerpersonal. De värden som framkom ur tidsstudierna och de därpå följande uträkningarna låg som grund till det efterföljande arbetet med utformande av rutter Analys av befintliga data Övriga fakta, såsom försäljningssiffror på en speciell ort, hämtades ur Milkos intranät. Dessa siffror analyserades för att användas vid ruttplanering och prioritering/klassning av kunder Tidsaxel Vecka 3, 2003: Examensarbetet inleddes med information om projektet. Vecka 4-5: Studier av tidigare gjorda projekt och av företaget. Började även skriva lite på rapporten. Sammanställde ett första utkast till handledaren på universitetet. Vecka 6-7: Under dessa veckor låg tyngdpunkten på teoristudier och på informationssökning. De teoretiska bitarna börjar falla på plats i rapporten. Vecka 8-9: Dessa veckor ägnades åt beräkningar och utformning av förslag för intransporterna samt beräkningar på dessa förslag. Rapportskrivningen fortsatte. Vecka 10: Inför beräkningarna på distributionen genomfördes tidsstudier och intervjuer med vissa chaufförer. Tidsstudierna sammanställdes. Även denna vecka ägnades tid åt rapportskrivningen. Vecka 11-13: Baserade på kända försäljningssiffror och föregående veckas tidsstudier utformades förslag till ny distributionslösning. 4

12 2. Metod Vecka 14-17: Beräkningar av distributionsförslagen. Utvärdering av dessa för att klargöra vilka förslag som var bäst. Rapportskrivningen fortsatte. Vecka 18-21: Dessa veckor ägnades helt åt rapportskrivning och sammanställning av material. Vecka 22: Redovisning för Milkos ledning. 5

13 3. Teoretisk referensram 3. Teoretisk referensram I detta kapitel behandlas de teorier som användes i arbetet med projektet. 3.1 Logistik Det finns en mängd olika definitioner av begreppet logistik. En definition kommer från the Council of Logistics Management (CLM), med säte i Bellevue, Washington. Enligt dem är logistik that part of the supply chain process that plans, implements, and controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services, and related information between the point of origin and the point of consumption to meet customers requierments. (Vitasek, 2002) Storhagen definierade logistikbegreppet 1995 såsom De aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service på rätt plats i rätt tidpunkt och i rätt kvantitet till lägsta möjliga kostnad. Skillnaden mellan dessa båda definitioner är att CLM beskriver vad som kan uträttas inom logistikområdet medan Storhagen specificerar logistikens mål. Gemensamt för de båda är att logistiken ska svara mot kundernas krav. 3.2 ABC-analys ABC-analys är en mycket omskriven metod som baseras på 80/20-regeln. Om ABC-analys kan exempelvis läsas i Segerstedt (1999) och Storhagen (1987). 80/20-regeln säger att ett fåtal av företagets kunder står för den allra största delen av omsättningen. Inom ABC-analysen klassas kunderna istället efter hur stor del av totala omsättningen de motsvarar. De viktigaste kunderna, exempelvis de 5-20 procent som står för största delen av omsättningen får klassningen A. De procent som omsättningsmässigt kommer därefter B-klassas och övriga får klassningen C. Anledningen till de stora procentuella skillnaderna är att användaren väljer själv hur många kunder eller procent av kunder som ska tillhöra de olika intervallerna. För det levererande företaget är det viktigast att de A-klassade kunderna får den leveransservice de kräver, eftersom de annars kan vända sig till en annan leverantör, vilket skulle ha stor inverkan på det egna företagets omsättning. Små kunder har däremot sämre förhandlingsstyrka gentemot leverantören och kan därför få anpassa sig till leverantörens villkor. I tabell 2 illustreras ABC-analysen med ett modifierat exempel från Storhagen (1987). Exemplet baseras på försäljning till 15 olika kunder, där leverantören valt att de tre största kunderna ska A-klassas, nästkommande sex B- och de övriga C-klassas. 6

14 3. Teoretisk referensram Kundnummer Försäljningsrangordning Försäljning per år, tkr Ackumulerad procent av totala försäljningen, tkr Ackumulerad procent av antalet Klassificering kunder, st X ,2 6,7 A X ,7 13,3 A X ,0 20,0 A X ,8 26,7 B X ,8 33,3 B X ,6 40,0 B X ,2 46,7 B X ,1 53,3 B X ,9 60,0 B X ,9 66,7 C X ,8 73,3 C X ,5 80,0 C X ,1 86,7 C X ,7 93,3 C X ,0 100,0 C 3.3 Ruttplanering Tabell 2. Exempel på ABC-klassificering Ruttplanering utan tidsaspekt Vid transport av gods exempelvis från en fabrik till ett flertal kunder krävs en genomtänkt transportväg för att minimera körsträckan. Ruttplanering möjliggör leverans till ett flertal kunder utan att transportören behöver hämta nytt gods emellan. Modellen kallas enligt Bellmore och Melhauser (1968) the travelling salesman problem och går ut på att först reducera antalet kilometer under en rutt för att nå ett visst antal kunder och därefter reducera antalet rutter. För att en ruttplanering ska vara genomförbar är det nödvändigt att vissa fakta är kända. Antal distributionscentraler och kunder. Det är viktigt att känna till från hur många orter distribution ska ske och hur många kunder som ska ta emot varorna. Volym. Hur stora volymer som finns att tillgå samt hur mycket den enskilde mottagaren ska tilldelas. 7

15 3. Teoretisk referensram Kapacitet. Vilken kapacitet transportfordonen och lagringsutrymmen har. Detta är direkt avgörande för hur många kunder som kan samtransporteras på en rutt. Mottagning. Vid val av transportfordon är det viktigt att känna till vilka sorters fordon kunden har möjlighet att ta emot. Detta gäller inte bara vid valet mellan exempelvis tåg, lastbil eller båt, utan även vid val mellan olika lastbilsstorlekar. Om kunden har en trångt placerad lastkaj kan lossning direkt från ett släpvagnsflak vara omöjligt. Kostnader. Hur mycket olika transportmedel kostar att använda. Här ingår exempelvis fasta lastnings- och lossningsavgifter vid användning av hamnar och milkostnad vid lastbilstransporter. (Storhagen, 1987) Då dessa fem punkter är kända kan en ruttplanering utan tidsaspekt utföras. Ruttberäkningar blir snabbt komplexa med en mängd olika lösningsalternativ. För mer omfattande beräkningar kan det därför vara lämpligt att använda datorbaserade hjälpmedel. En av de i dagsläget största programserierna för datorbaserad ruttplanering är Route LogiX (Transportlogistik; ). Illustration av hur en ruttplanering sker genom ett enkelt exempel med en distribution från ett lager, L, till två kunder, A och B. Exemplet visas grafiskt i figur km B A 75 km 50 km L Figur 1. Exempel på ruttplanering I lagret finns 2000 kilogram av en viss vara tillgängligt. Till kund A ska 500 kilogram levereras och till kund B 1200 kilogram. Det finns således en tillräcklig mängd av varan för att tillgodose kundernas behov. Lastbilen som används vid distributionen rymmer 5000 kilogram och utrymme finns därför för transport av produkten till de båda kunderna. Från L till A är avståndet 50 kilometer och från L till B 75 kilometer. Avståndet mellan A och B är 30 kilometer. Om leverans först sker till kund A och lastbilen sedan åker tillbaka till lagret för att hämta varorna som ska till kund B blir den totala körsträckan 2*50 + 2*75 kilometer, totalt 250 kilometer. Om lastbilen istället lastas med både As och Bs varor direkt blir den 8

16 3. Teoretisk referensram totala sträckan 155 kilometer ( ). Besparingen i exemplet blev således 95 kilometer. Vid mer omfattande ruttplanering följs ofta följande modell: Beräkning av rutt startar med att de två kunder där den största besparingen kan göras länkas ihop och därefter fylls rutten på med den näst högsta och så vidare. Detta görs ända till tids-, avstånds-, eller kapacitetstaket är nått (Storhagen, 1987). Ruttplanering kompliceras dels av antalet kunder och möjliga utgångspunkter (lager), men även av vägnätets utsträckning. I tätbebyggda områden finns ett flertal möjliga alternativ mellan två punkter, ett problem som mindre ofta uppstår i glesbygd Ruttplanering med tidsaspekt Vid transport av varor till en kund krävs oftast en anpassning till kundens öppettider. Är det en mataffär kan dessutom kravet vara att varorna levereras på förmiddagar för att affären ska ha möjlighet att sälja dem under dagen. Detta medför ytterligare en dimension vid planering av rutter, tiden. Det gäller nu att ha kunskap om hur snabbt distributionsfordonet kan köra på olika vägar, öppettider för butiker, tider för i- och urlastning med mera. Detta medför kraftiga restriktioner på hur långa rutterna kan vara och när start av leverans till kunder längs en särskild rutt kan påbörjas Prioritering Då de allra flesta rutter är vändbara, kan det vara av avgörande betydelse i vilken riktning rutten körs. Tidsmässigt är det lättare att planera för de första stoppen på en rutt, eftersom risken för att något oförutsett ska ha inträffat då är mindre. Förseningar vid leverans kan påverka förhållandet mellan leverantör och kund, eftersom kunderna vill ha varorna levererade på avtalad tid. Enligt ABC-analysen, se ovan, bör de största kunderna tillgodoses i första hand, vilket innebär att de ska komma så tidigt som möjligt på rutten, när detta är möjligt. 3.4 Bärighetsklassning av Sveriges vägar Förutom beaktande av lastbilens maximala tillåtna vikt vid lastning måste även vägarnas kondition tas med i åtanke. I Sverige är vägarna uppdelade i tre bärighetsklasser, BK1, BK2 och BK3. Vägverket sköter klassningen av de svenska vägarna och publicerar regelbundet information om vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon. Enligt sammanställningen Lasta lagligt från 2001 av Vägverkets avdelning för kollektiv- och yrkestrafik har, om inte annat anges, de allmänna vägarna bärighetsklass 1, BK1. Övriga allmänna vägar har bärighetsklass 2, BK2 och i undantagsfall klass 3. Vilken bärighetsklass en väg har påverkar speditörernas val av fordon, då maximala tillåtna lasten varierar mellan de olika vägtyperna. I tabell 3 visas ett utdrag av vikt- och dimensionsbestämmelser utgivna av Vägverket (2001). Boggitryck är när lastbilen har två hjulpar bak och det totala trycket från dessa båda hjulpar läggs då ihop. 9

17 3. Teoretisk referensram Axeltryck BK1 BK2 BK3 a. Axel som inte är drivande 10 ton 10 ton 8 ton b. Drivande axel 11,5 ton 10 ton 8 ton Boggitryck a. Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter 11,5 ton 11,5 ton 11,5 ton b. Avståndet mellan axlarna är mellan 1,0 och 1,3 meter 16 ton 16 ton 12 ton c. Avståndet mellan axlarna är mellan 1,3 och 1,8 meter 18 ton 16 ton 12 ton Tabell 3. Maximal tillåten last. De treaxliga bilarna i Milkos ägo har ett axelavstånd på mellan 1,3 och 1,8 meter. Detta medför ett totalt tillåtet axeltryck på 18 ton för dessa lastbilar. 3.5 Trång sektor En trång sektor, eller flaskhals, är en sektion som utgör en begränsning på det totala utflödet av producerade produkter i anläggningen (Segerstedt, 1999). Detta innebär att det är flaskhalsen som bestämmer i vilken takt nyproducerade varor kan bli färdiga. Även om alla andra maskiner utnyttjas till 100 procent färdigställs inte fler varor, eftersom flaskhalsen inte har samma kapacitet som övriga maskiner i tillverkningskedjan. Genom att använda två vanligt förekommande citat från Persson och Virum (1996) kan flaskhalsens centrala roll i produktionen åskådliggöras. En förlorad produktionstimma i en flaskhals är en förlorad timma för hela systemet. En intjänad produktionstimma i en ickeflaskhals är en oanvändbar timma, besparingen är alltså en illusion. Detta innebär alltså att det är viktigt att ha så hög beläggning som möjligt på flaskhalsarna, eftersom om en av dessa står stilla går den tiden förlorad i hela produktionskedjan. Vid produktionsoptimering är det alltså viktigt för företaget att det är medvetet om sina flaskhalsar och att det utnyttjar dessa på bästa sätt. Genom att underordna alla andra arbetsmoment under flaskhalsarna och sedan höja systemets begränsningar kan produktionskapaciteten ökas. Efter eliminering av en flaskhals är det viktigt att arbeta vidare och identifiera nästa begränsande faktor. (Persson & Virum, 1996; Goldratt, 1998) 10

18 3. Teoretisk referensram 3.6 Distribution i glesbygd För att öka lönsamheten eller minska kostnaden vid distribution i glesbygd kan ett par alternativa modeller vara användbara, samdistribution och transport av externt gods. Båda modellerna går även att använda vid transporter i större tätorter, men fokus ligger här på glesbygd Samdistribution Vid distribution i glesbygd är avstånden mellan mottagarna ofta långa. Dessutom körs lastbilarna ibland halvfulla ena vägen och tomma tillbaka (Cordi, 2000). För att råda bot på dessa ineffektiva transporter kan samdistribution vara aktuellt. Samdistribution innebär att flera leverantörer transporterar sina varor gemensamt ut till kunderna. Detta kan exempelvis lösas genom att de inblandade leverantörerna transporterar sina varor till en central där uppdelning på kund sker. I figur 2 och 3 visas en enkel jämförelse mellan transport från leverantör till kund då samdistribution inte används respektive används. Leverantörer Leverantörer Samlastningscentral Kunder Kunder Figur 2. Distribution utan samlastningscentral. Figur 3. Distribution med samlastningscentral. I praktiken är det dock inte lika enkelt. För att börja samdistribuera gods krävs dels en central där godset stuvas om, men även en samarbetsvilja mellan de olika leverantörerna. Alla leverantörer måste vara överens om att det gynnar deras särintressen. Enligt Cordi och Hageback (2000) har många försök till samdistribution tidigt stupat på grund av att företagen anser att det är bra som det är eller att leverans- och produktkrav går före kostnadsbesparingar i distributionsledet. I en förstudie om samdistribution i glesbygd av Cordi och Hageback från år 2000 gjordes bland annat intervjuer med distributörer, leverantörer, varuköpare och samlastare. De var alla överens om att samlastningen innebar positiva effekter för miljön och för företagens ekonomi, samt att olyckrisken minskar på grund av färre tunga bilar på vägarna. 11

19 3. Teoretisk referensram Mottagarna tyckte det var stressigt att få alla varor levererade på samma gång, då varorna ofta ska snabbt in i kyl- och frysskåp. Mottagarna trodde dock att om varorna anländer i bra skick är det mest en fråga om tid innan de kommer in i de nya rutinerna. (Cordi, 2000) Även en rapport av Bolin och Svedin (2002) på Institutet för transportforskning (TFK) visar att ekonomi- och miljöfaktorerna är de starkaste drivkrafterna för samdistribution och svårigheterna ligger, enligt dem, i företagens basvärderingar. Med basvärderingar menas här konkurrens, kontroll samt känslan av ägande. Eftersom dessa värderingar är så djupt rotade i företagens värderingar är det lätt att hamna i en konfliktsituation för att en samordning ska vara möjlig. Enligt samma rapport kan denna konflikt väldigt lätt vara av arten att den orsakar ett haveri av hela samarbetet över företagsgränserna Transport av externt gods En annan metod för att minska de ineffektiva transporterna i glesbygd är att i det egna företagets distributionsapparat även ta med externa varuägares gods. Detta innebär exempelvis att om två tillverkande företag levererar till samma eller delvis samma kunder kan de utnyttja endast det ena företagets distributionssystem. Transport av externt gods skapar positiva effekter för både det större, transportägande företaget, och det mindre som hyr in sig i distributionen. Fördelarna för det mindre företaget blir att det inte behöver upprätthålla ett eget, olönsamt, transportsystem samt att de troligtvis kan uppnå bättre leveransservice vid nyttjande av det större företagets transporter. Fördelen för det större företaget är att det får in intäkter, utan att behöva öka sina resurser vid distributionen. En fara för samarbetet är om det ena eller båda företagens försäljning ökar. Detta kan medföra att utrymmesbrist kan uppstå på vissa turer, vilket kan medföra att det större företaget måste säga upp hela eller delar av samarbetet då de prioriterar leveransen av sina egna varor. Påföljden blir minskade intäkter för det större företaget och ökade kostnader för det mindre. 3.7 ABC-kalkylering Aktivitetsbaserad kalkylering eller ABC-kalkylering (från engelskans Activity Based Costing) är en kalkyleringsmodell där produkterna får bära kostnaden för de aktiviteter de förorsakar (Olsson, 1995). Enklare betyder detta att en produkt som kräver stora resurser inom exempelvis lagerhållning, marknadsföring och tillverkning även får ett högt pris. Vid fordonskalkylering med hjälp av ABC-kalkylering ses det enskilda fordonet som en produkt, eller kostnadsbärare. Beroende på, bland annat, hur långt fordonet kör, vilken lön chauffören har och vilka reparationskostnader det enskilda fordonet har varierar milkostnaden för fordonet. 12

Modell för lagervärdesberäkning i butik vid Runsvengruppen AB

Modell för lagervärdesberäkning i butik vid Runsvengruppen AB Modell för lagervärdesberäkning i butik vid Runsvengruppen AB Linnea Jämtner Nathalie Johansson, 870319-7460 Linnea Jämtner, 870701-1923 Handledare: Magnus Berglund Examinator: Håkan Aronsson Examensarbete

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning

EXAMENSARBETE. Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning EXAMENSARBETE 2006:011 CIV Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning Maria Bäck Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB. Anders Hannerfors

EXAMENSARBETE. Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB. Anders Hannerfors 2003:229 CIV EXAMENSARBETE Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB Anders Hannerfors Civilingenjörsprogrammet Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Fredrik Adevåg Amir Mujakic Kodia Temo

Fredrik Adevåg Amir Mujakic Kodia Temo Kartläggning och effektivisering av bilar inom äldreomsorg Mapping and efficiency improvement of cars in the geriatric care Fredrik Adevåg Amir Mujakic Kodia Temo Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng

Läs mer

En jämförelse av olika transportsätt

En jämförelse av olika transportsätt En jämförelse av olika transportsätt En jämförelse ur ett miljövänligt, kostnadseffektivt och tids perspektiv Erik Meyer Examensarbete Företagsekonomi 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras?

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning,, VT 2007 Författare: Johan Andersson, 790601 Johan

Läs mer

Vart tog träden vägen?

Vart tog träden vägen? Vart tog träden vägen? - En uppsats om stormen Gudruns påverkan på skogsindustrins distributionssystem - Kandidatuppsats i företagsekonomi Växjö universitet EKL 361 Logistik, VT 06 Handledare: Leif Enarsson

Läs mer

UPPDRAG. Utvärdering av projektet Lolog i Falköpings och Vänersborgs kommuner. Rapport P300334. Christoffer Widegren 2014-02-20 SIK

UPPDRAG. Utvärdering av projektet Lolog i Falköpings och Vänersborgs kommuner. Rapport P300334. Christoffer Widegren 2014-02-20 SIK UPPDRAG P300334 Utvärdering av projektet Lolog i Falköpings och Vänersborgs kommuner Rapport Christoffer Widegren 2014-02-20 SIK Projektinformation Projekt påbörjat December 2013 Granskad av Gustaf Zettergren

Läs mer

SAMTRA - samordning av godstransporter:

SAMTRA - samordning av godstransporter: SAMTRA - samordning av godstransporter: Undersökning av möjligheter och hinder för samordnad varudistribution i centrala Uppsala David Ljungberg Girma Gebresenbet Henrietta Eriksson Publ nr 2002:45, ISSN

Läs mer

MILJÖÅTGÄRDER FÖR GODSTRANSPORTER

MILJÖÅTGÄRDER FÖR GODSTRANSPORTER MILJÖÅTGÄRDER FÖR GODSTRANSPORTER SAMMANSTÄLLNING AV PRAKTISKA OCH TEORETISKA EXEMPEL Magnus Blinge Åsa Svensson Transek AB for CPM - Centre for Environmental Assessment of Product and Material Systems

Läs mer

EXAMENSARBETE. Returhantering vid LensLogistics AB

EXAMENSARBETE. Returhantering vid LensLogistics AB EXAMENSARBETE 2008:151 CIV Returhantering vid LensLogistics AB - en process- och flödesutredning för förbättringar Daniel Mühlbach Oskar Mühlbach Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Byggnadslogistiskt arbete för minskat slöseri

Byggnadslogistiskt arbete för minskat slöseri Byggnadslogistiskt arbete för minskat slöseri En studie över arbetsfördelningen vid innerväggsmontage på Tuve Bygg AB:s projekt Stapelbädden etapp 3 Construction logistical work to reduce waste A study

Läs mer

Kandidatuppsats 15 hp Ledarskap Vårterminen 2011. Logistik och Ekonomiprogrammet. Att sätta gränser. - Transporter i egen regi eller genom

Kandidatuppsats 15 hp Ledarskap Vårterminen 2011. Logistik och Ekonomiprogrammet. Att sätta gränser. - Transporter i egen regi eller genom Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Ledarskap Vårterminen 2011 Logistik och Ekonomiprogrammet Att sätta gränser - Transporter i egen regi eller genom outsourcing?

Läs mer

Examensarbete. Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia. Christoffer Kronqvist (E-00)

Examensarbete. Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia. Christoffer Kronqvist (E-00) Examensarbete Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia Författare: Handledare LTH: Handledare Faurecia: Examinator: Niklas Gudmundsson (E-01) Christoffer Kronqvist (E-00) Bengt

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics

Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik

Läs mer

Fyllnadsgrad inom väg- och flygtransport - en studie av möjliga åtgärder för att öka fyllnadsgraden. Fill rate in road- and air freight

Fyllnadsgrad inom väg- och flygtransport - en studie av möjliga åtgärder för att öka fyllnadsgraden. Fill rate in road- and air freight Källa: Continental, 2010 Källa: Mysterious age, 2011 Fyllnadsgrad inom väg- och flygtransport - en studie av möjliga åtgärder för att öka fyllnadsgraden Fill rate in road- and air freight - a study of

Läs mer

Returns Management inom e-handeln ett sätt att skapa en mer effektiv returhantering?

Returns Management inom e-handeln ett sätt att skapa en mer effektiv returhantering? Returns Management inom e-handeln ett sätt att skapa en mer effektiv returhantering? En kvalitativ studie om hur e-handelsföretag kan utveckla ett systematiskt Returns Management-arbete med sina konsumentreturer

Läs mer

Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001

Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001 EXAMENSARBETE 2006:085 CIV Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001 ELLINOR RÖNNKVIST CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Ergonomisk design och produktion Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Samlade laster. nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter

Samlade laster. nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter Samlade laster nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter Samlade laster nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter Upplysningar om innehållet: Cecilia Mårtensson,

Läs mer

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Handledare: Susanne Åberg Författare: Jasmin Biberic och Hampus Hodell Uppsats på C-nivå, 10 poäng Hösten 2006,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Leveransförbättringar för effektivare flöden. En studie vid Trafikverket Materialservice. Madeleine Älgamo 2015

EXAMENSARBETE. Leveransförbättringar för effektivare flöden. En studie vid Trafikverket Materialservice. Madeleine Älgamo 2015 EXAMENSARBETE Leveransförbättringar för effektivare flöden En studie vid Trafikverket Materialservice Madeleine Älgamo 2015 Civilingenjörsexamen Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Hantering av okritiska produkter vid e-handelsbaserat inköp Examensarbete utfört vid Telia Koncernstab Köp & Logistik

Hantering av okritiska produkter vid e-handelsbaserat inköp Examensarbete utfört vid Telia Koncernstab Köp & Logistik Hantering av okritiska produkter vid e-handelsbaserat inköp Examensarbete utfört vid Telia Koncernstab Köp & Logistik Carl-Johan Berg Carl Saldeen LiTH-EKI-Ex-2000:25 2000-03-24 Examinator och handledare

Läs mer

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 -

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 - Förord Detta examensarbete har arbetats fram under våren 2003 som den avslutande delen i maskinteknisk civilingenjörsutbildning med inriktning industriell ekonomi. Arbetet omfattar 20 poäng och har skett

Läs mer

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 Länsstyrelsen i Stockholms Län Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 STOCKHOLM November 2010 Sweco Eurofutures AB Peter Sandén Kajsa Forsberg Markus Burman 1 (24)

Läs mer

ICAs konsumentpackade kött

ICAs konsumentpackade kött ICAs konsumentpackade kött en utvärdering i butiksledet Robert Petersson SLU, Institutionen för ekonomi Examensarbete 404 Företagsekonomi Uppsala 2005 D-nivå, 20 poäng ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX--404--SE

Läs mer

försörjningssystem för

försörjningssystem för Samcity- Hållbart försörjningssystem för attraktiv stad Slutrapport 2014-01-27 1. Bakgrund... 2 2. Projektmål... 2 3. Aktörer... 3 4. Utmaningen... 4 5. Lärdomar från andra citylogistikprojekt... 6 Utmaningar

Läs mer

Impulshandel av livsmedel på Internet med hjälp av senarelagda beställningsstopp- En fallstudie av ICA- Rottne

Impulshandel av livsmedel på Internet med hjälp av senarelagda beställningsstopp- En fallstudie av ICA- Rottne Impulshandel av livsmedel på Internet med hjälp av senarelagda beställningsstopp- En fallstudie av ICA- Rottne 1 Författare: Linus Alm Författare: Hampus Nilsson Författare: Jesper Rylander Handledare:

Läs mer

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Elin Larsson Emelie Rising Examensarbete för civilingenjörsutbildning vid Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet Lunds Universitet Lunds Tekniska

Läs mer