Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 20 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Vallentuna den 9 oktober 2003 Sten-Åke Adlivankin Ordförande Anna Lindholm Kommunsekreterare Tfn: Justerande:... 1 (39)

2 Innehållsförteckning: 1. Justerande: Motion Förhandla om lönesänkningar för de som tjänar mest Motion Komplettering av planutredningsunderlaget för Hagaskolan med en simhall Riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda i kommunstyrelsen Riktlinjer för distans/mobilt arbete för anställda i Vallentuna kommun Förlängd försöksverksamhet med lokala styrelser med elev- respektive föräldramajoritet till juni Sammanträdesplan 2004 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Revisionsrapport, intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering Månadsuppföljning augusti Handikappidrottsföreningar bidrag Förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Stockholms län Citybanan i Stockholm. Järnvägsutredning för pendeltågstunneln. Yttrande En modern nationell storstadspolitik. Yttrande Fler kärnor - remissvar Stockholmsregionens samspel med sin nära omgivning. Yttrande Interreg III C-projekt Strategic Development and co-operation between airport regions in Europe /STRAIR. Förslag Planprogram för centrala området i Vallentuna. Budget för skede Anmälningslista...38 Sid 2 (39)

3 2. Motion Förhandla om lönesänkningar för de som tjänar mest Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. Ärendet Demoex föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar att förhandla med alla kommunanställda som har en månadslön över kronor om en lönesänkning enligt formeln: (Månadslön x 0.8) = ny lön. Avsikten med åtgärden uppges vara att uppnå besparingseffekter för kommunen. I motionen anges bl.a. att Som en jämförelse tjänar Vallentuna kommuns tjänstemän över femtusen kronor mer i månaden än riksgenomsnittet. Kommunstabens synpunkter Löneläget i kommunen Uppgiften om att Vallentuna kommuns tjänstemän skulle tjäna 5000 kr över ett riksgenomsnitt för tjänstemän har kommunen inte tidigare träffat på. Kommunen gör återkommande uppföljningar av lönerna för kommunens anställda. Kommunförbundets lönestatistik för kommuner inom stockholmsregionen visar att Vallentuna i stort har likvärdiga löner med andra kommuner i Stor-Stockholm. Beroende på Vallentunas storlek och ett relativt sett längre avstånd till regionkärnan ligger lönerna för vissa yrkesgrupper snarare lägre än i vissa mer centralt belägna kommuner. Kommunen använder inte begreppet tjänstemän vid lönejämförelser eller i andra sammanhang. Jämförelser görs utifrån vilka yrkesgrupper anställda tillhör eller den funktion och det ansvar t.ex. ledare har. Individuell lönesättning Vallentuna kommun har sedan flera år tillämpat individuell lönesättning. Varje anställd lönesätts vid en årlig löneöversyn. Lönesättningen utgår från fullmäktiges fastställda policy för lönebildning. Även vid nyanställning tillämpas en individuell lönesättning. Fullmäktige policy är bl.a. att Lönebildningen är ett av de viktigaste verktygen för att trygga personalförsörjningen. Lönebildningen används för att kommunen på kort och lång sikt ska kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. 3 (39)

4 Det är viktigt för kommunen - liksom för varje annan arbetsgivare - att med lönen som ett instrument kunna knyta duktiga och kompetenta medarbetare till sig. Detta gäller speciellt i Vallentuna under de närmaste åren då många anställda kommer att gå i pension. Vissa yrkesgrupper är redan idag svåra att få tag på. För att stimulera anställda att ge god service med hög kvalitet är det viktigt för kommunen att genom en resultatanknuten lönesättning visa på möjligheten till ett positivt löneutfall på kort sikt eller på längre sikt. Kommunens möjligheter att rekrytera/behålla bra medarbetare är beroende av ingångslönerna men också vilken löneutveckling som medarbetaren kan förvänta sig senare i anställningen. Lönespannen för olika grupper ger signaler om kommunens intresse av att satsa på duglighet, erfarenhet och ökad kompetens. Det enskilda anställningsavtalet Lönen är en del i det enskilda anställningsavtalet, som träffats mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren kan inte ensidigt försämra eller sänka överenskomna lönevillkor. Löner över kronor/månad Av kommunens ca medarbetare har ca 180 anställda löner över kronor per månad. Av dessa är ca 70 lärare. Ca 50 är ledare - varav 15 är rektorer och 10 är ledare inom vården. 15 är sjuksköterskor, logopeder, psykologer och kuratorer.. I övrigt ingår specialister inom ekonomi, PA, IT, teknik, fritid, kultur, skola, vård och omsorg. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 2 oktober 102 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Motion från Demoex, daterad 26 maj Förhandla om lönesänkningar för de som tjänar mest 4 (39)

5 3. Motion Komplettering av planutredningsunderlaget för Hagaskolan med en simhall Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendet I en motion till kommunfullmäktige från Fritidspartiet i Vallentuna föreslogs att kommunstyrelsen skulle ges i uppdrag att komplettera underlaget för planeringen av Hagaskolan med innehållet en simhall med 8 banor. Motionen bereddes inom kommunstaben efter remiss till samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att återupptas då en detaljplan för området föreligger. Kommunstabens synpunkter Sedan motionen inlämnades har förutsättningarna förändrats. Någon planering för en Hagaskola pågår inte för närvarande och torde inte bli aktuell inom överskådlig framtid. I det nu pågående arbetet med att ta fram en planutredning för centrala Vallentuna kommer däremot frågan om ett eventuellt markreservat för framtida etablering av simhall/badhus att belysas. Kommunstaben anser därför att ärendet avseende behandling av motionen nu kan avskrivas från vidare handläggning. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 2 oktober 104 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Handlingar i ärendet 1. Fritidspartiets motion 5 (39)

6 4. Riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda i kommunstyrelsen Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda i kommunstyrelsen. Ärendet I Vallentuna kommun finns det nu teknisk möjlighet att via Internet kunna komma åt sina dokument, intranätet samt skicka och ta emot post från annan plats än kommunens lokala nätverk. Kommunfullmäktige antog den 26 november 2001 en policy för distansarbete och mobilt arbete för kommunala arbetstagare. Kommunstyrelsen beslöt den 8 april att avsätta kr för att ge de förtroendevalda i kommunstyrelsen tillgång till kommunens intranät samt e-postadresser. Föreliggande förslag innehåller kompletterande riktlinjer. Kommunstyrelsen avgör vem eller vilka förtroendevalda som skall få möjligheten att arbeta på distans/mobilt. Kommunstyrelsen avgör också vilken typ av uppkoppling som är nödvändig. Användarförsäkran Alla som skall använda kommunens distans/mobila arbetsmöjlighet skall skriva på en användarförsäkran. Användarförsäkran består av ett dokument som binder användaren till att lyda vissa regler och ta ansvar för användandet. Dokumentet är uppdelat i ett huvuddokument och ett tillägg för den distans/mobila lösningen. Rättigheter i Active Directory Förtroendevald som använder sig av distans/mobila lösningen kommer att ha en hemkatalog, tillgång till ITorget och en egen e- Säkerhet Förtroendevald som använder sig av distans/mobila lösningen skall ha en egen token-dosa, som genererar engångslösenord, för att logga in mot kommunens nätverk. Kostnadsersättning för Internetaccess i hemmet Kommunen ersätter varje användare med 1800 kr per år. Ersättningen skall täcka slitage på utrustning, pappersförbrukning och bläckpatroner/toner. Förtroendevald som är ansluten till den distans/mobila lösningen ska eftersträva att digitalt ta del av kommunens information, kallelser, protokoll etc. På så sätt kan kostnader för tryck och porto minimeras. 6 (39)

7 Abonnemang Ansluten förtroendevald kommer att ha ett abonnemang hos ITenheten. Abonnemanget kostar 700 kr per år och täcker kostnader för servrar, teknisk service samt token-dosa. Anslutningsmöjligheter Följande möjligheter finns till anslutning: 1) Ny uppringd förbindelse (56K eller ISDN där ingen annan teknik finns att tillgå eller om kapaciteten räcker till). Kommunstyrelsen står för installationskostnaden av ett nytt telefonabonnemang och modem. Förtroendevalda ringer upp en speciell fjärranslutning som fakturerar uppkopplingskostnaden till kommunstyrelsen. Abonnemanget är spärrat för utgående samtal förutom till fjärranslutningen. 2) Ny fast uppkoppling (ADSL/kabelmodem) Kommunstyrelsen betalar installationen, startavgiften och kabelmodemet. Kommunstyrelsen betalar 150 kr per månad i ersättning för månadsavgiften. 3) Befintlig uppringd förbindelse Vid uppringd förbindelse ringer den förtroendevalda upp en speciell fjärranslutning som fakturerar uppkopplingskostnaden till kommunstyrelsen. 4) Befintlig fast uppkoppling Kommunstyrelsen betalar 150 kr per månad i ersättning för månadsavgiften. Support IT-enheten kommer inte att ta något ansvar eller ge någon support till förtroendevalda på deras privata utrustning, dator, skrivare, skärm eller mjukvara. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 2 oktober 115 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag (39)

8 5. Riktlinjer för distans/mobilt arbete för anställda i Vallentuna kommun Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda för anställda i Vallentuna kommun. Ärendet I Vallentuna kommun finns det teknisk möjlighet att via Internet kunna komma åt sina dokument, intranätet samt skicka och ta emot post från annan plats än kommunens lokala nätverk. Kommunfullmäktige antog den 26 november 2001 en policy för distansarbete och mobilt arbete för kommunens arbetstagare. Föreliggande förslag innehåller kompletterande riktlinjer. Vem skall få tillgång till tekniken? Förvaltningschef avgör vem eller vilka anställda som skall få möjligheten att arbeta på distans/mobilt. Förvaltningschefen avgör också vilken typ av uppkoppling som är nödvändig. Användarförsäkran Utöver den ordinarie användarförsäkran ska den anställde underteckna ett kompletterande dokument för den distans/mobila lösningen. Säkerhet Anställd som använder sig av den distans/mobila lösningen ska ha en egen token-dosa, som genererar engångslösenord, för att logga in mot kommunens nätverk. Abonnemang abonnemang hos IT-enheten. Abonnemanget kostar 1500 kr per år och täcker kostnaderna för servrar, teknisk service token-dosa. Kostnadsersättning för Internetaccess i hemmet Följande möjligheter finns till anslutning: 1) Ny uppringd förbindelse (56K eller ISDN där ingen annan teknik finns att tillgå eller om kapaciteten inte räcker till). Förvaltningen står för installationskostnaden av ett nytt telefonabonnemang. IT-enheten betalar modemet. Den anställda ringer upp en fjärranslutning som fakturerar uppkopplingskostnaden till IT-enheten. Abonnemanget är spärrat för utgående samtal förutom till fjärranslutningen. 8 (39)

9 2) Ny fast uppkoppling (ADSL/kabelmodem) Förvaltningen betalar installationen, startavgiften och kabelmodemet. Förvaltningen betalar 150 kr per månad i ersättning till månadsavgiften. 3) Befintlig uppringd förbindelse Vid uppringd förbindelse ringer den anställda upp en speciell fjärranslutning som fakturerar uppkopplingskostnaden till ITenheten. 4) Befintlig fast uppkoppling Förvaltningen betalar 150 kr per månad i ersättning för månadsavgiften. Support IT-enheten kommer inte att ta något ansvar eller ge någon support till anställda på deras privata utrustning, dator, skrivare, skärm eller mjukvara. Normal service och support ges för IT-enhetens utrustning. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 2 oktober 116 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag (39)

10 6. Förlängd försöksverksamhet med lokala styrelser med elev- respektive föräldramajoritet till juni 2007 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga mandatet för den lokala styrelsen vid Lovisedalsskolan till och med den 30 juni Ärendet Lokal styrelse med föräldramajoritet är en försöksverksamhet i grundskolan och obligatoriska särskolan som pågått sedan Försöksperioden har utsträckts till 2007 och Myndigheten för skolutveckling tar över från Skolverket. Alla kommuner och skolor som redan tidigare har inrättat lokala styrelser och som vill att dessa ska kunna fortsätta att verka under de kommande fyra åren, fram till utgången av juni 2007, måste tillse att den lokala styrelsens mandat förlängs genom ett nytt kommunalt beslut. Kommunfullmäktige har den 15 juni godkänt att grundskolenämnden inrättar en försöksverksamhet med lokala styrelser som under nämnden svarar för driften av en skola. I driftansvaret ska även ingå försöksverksamhet och skolbarnomsorg. Lokal styrelse med föräldramajoritet infördes vid Lovisedalsskolan från och med höstterminen I december 2000 gjordes en uppföljning av försöksverksamheten vid Lovisedalsskolan. Rektor Lilian Lundström har den 20 augusti träffat styrelsen. Lokala styrelsen på Lovisedalsskolan önskar ett nytt kommunalt beslut, där mandatet för styrelsen förlängs. Barn- och ungdomsnämndens förslag Barn- och ungdomsnämnden har den 10 september 93 föreslagit kommunfullmäktige att förlänga mandatet för den lokala styrelsen vid Lovisedalsskolan. Nämnden har också beslutat att representanter från den lokala styrelsen ska bjudas in till nämndens sammanträde den 14 oktober. Den lokala styrelsen skall då inkomma med en utvärdering av dess arbete. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben har inget att erinra mot barn- och ungdomsnämndens förslag. Beslutet bör dock kompletteras med att det förlängda mandatet för den lokala styrelsen vid Lovisedalsskolan skall gälla till och med den 30 juni (39)

11 Beslutsgång Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 11 (39)

12 7. Sammanträdesplan 2004 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2004 Dnr Kommunstabens förslag Arbetsutskottet godkänner förslaget vad avser arbetsutskottet. Kommunstyrelsen godkänner förslaget vad avser kommunstyrelsen och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande vad avser kommunfullmäktiges sammanträdestider. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2004 sker i den tidning där kommunens informationssidor samt på kommunens hemsida. Ärendet Kommunstaben har lagt fram ett förslag till sammanträdestider, se nedan, för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är framtaget med hänsyn till tidplanen för kommunplan Kommunstabens förslag Arbetsutskottet godkänner förslaget vad avser arbetsutskottet. Kommunstyrelsen godkänner förslaget vad avser kommunstyrelsen och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande vad avser kommunfullmäktiges sammanträdestider. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2004 sker i den tidning där kommunens informationssidor samt på kommunens hemsida. Handlingar i ärendet 1. Sammanträdesschema för (39)

13 8. Revisionsrapport, intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering AU 105 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar överlämna kommunstabens synpunkter som svar till revisorerna på Komrevs revisionsrapport avseende efterlevnad av redovisningslagen vad gäller fakturahantering. Ärendet Revisorerna i Vallentuna har överlämnat en granskningsrapport upprättad av Komrev, gällande intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen, och begärt svar i form av kommunstyrelsens yttrande samt beslut om åtgärd. I rapporten anser Komrev att kommunens samlade verifikationsmaterial håller en relativt god standard men följande åtgärder rekommenderas: Samtliga nämnder skall i enlighet med attestreglementet fastställa behörighetsattestanter. Behörighetsattestanter skall användas mer konsekvent inom kommunen. Blanketten där fält finns för behörighetsattest skall användas. Underlag till både kassaverifikationer och bokföringsordrar bör förbättras. En uppstramning av rutinen bör ske när det gäller notering om syfte/ändamål och deltagare för fakturor som avser resor, kurser, konferenser och representation. Kommunstabens synpunkter Av rapporten framgår att vissa brister inom fakturahanteringen kan konstateras trots ett dokumenterat regelverk och återkommande utbildningsinsatser för berörd personal. Kommunledningskontoret, genom Konsult & Service Ekonomi, kommer därför att fortsätta med återkommande informations- och utbildningsinsatser för förvaltningarnas personal som arbetar inom området fakturahantering. Vad gäller kommunstyrelsens eget verksamhetsområde så har personalgrupperna inom kommunledningskontoret haft en genomgång av revisionsrapporten och de anmärkningar som avser kommunstyrelsen. Avsikten är också att genom fortlöpande insatser inom ramen för kommunstyrelsens interna kontrollplan nå effekter som i fortsättningen minimerar bristerna vid fakturahanteringen. 13 (39)

14 Beslutsgång Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 14 (39)

15 9. Månadsuppföljning augusti 2003 AU 106 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner rapporten. Ärendet Kommunledningskontoret har sammanställt Månadsuppföljning (MU) efter åtta månader 2003 för samtliga nämnder. I rapporten redovisas bokförda belopp för perioden samt prognoser för helåret. Totalt prognostiseras ett underskott med -14,7 mkr vilket är knappt 2 mkr bättre än i uppföljningen efter 7 månader. Justeringar har gjorts i nämndernas budgetar för uteblivna arvodeshöjningar vilket sänkt ramarna med totalt ca 1,1 mkr. I realiteten är därmed prognosen 3 mkr bättre än föregående månad. Beslutsgång Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att notera informationen till protokollet. Handlingar i ärendet 1. Månadsuppföljning för kommunens samtliga nämnder 15 (39)

16 10. Handikappidrottsföreningar bidrag Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet Stockholms Handikappidrottsförbund och Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer (FSKF) har gemensamt fått i uppdrag av KSL:s styrelse att bl.a. lyfta fram och utreda ett antal frågor rörande regionalt samarbete. En arbetsgrupp har fått i uppdrag att utreda och lämna förslag på att pröva en gemensam stödmodell för handikappidrotten i länet. Arbetsgruppen har inriktat sitt arbete mot att försöka finna en lämplig modell för ett gemensamt verksamhetsbidrag till handikappidrottsföreningar i Stockholms län. Problemet är att förutsättningarna för att kunna bilda handikappidrottsföreningar är olika i våra olika kommuner. Mindre kommuner kan exempelvis ha för få handikappade för att själva kunna bilda olika specialföreningar. Tillgången till anpassade lokaler spelar också en roll. Detta innebär att några kommuner med goda etableringsförutsättningar får dra ett tyngre lass än andra genom att flera föreningsmedlemmar kommer från andra kommuner och därigenom belastar dessa kommuners kostnader för lokaler och föreningsbidrag. En enkät som genomförts i samtliga länets kommuner utom Nykvarn och Södertälje visar, att 560 tkr årligen betalades ut i verksamhetsbidrag till länets handikappidrottsföreningar Om detta belopp fördelas på alla innevånare i de aktuella kommunerna blir bidraget 0,37 kr per medborgare. Arbetsgruppen föreslår därför att varje kommun ska bidra med 0,50 kr per innevånare och år och att dessa medel skall överföras till Stockholms Handikappidrottsförbund, som sedan administrerar bidraget efter normer fastställda av medlemskommunerna. Arbetsgruppens förslag Arbetsgruppen föreslår, att ett gemensamt/generellt verksamhetsbidrag införs för handikappidrottsföreningarna i länet. Medlemskommunerna betalar ett årligt belopp, som baseras på antalet innevånare i respektive kommun multiplicerat med ett visst belopp. Beloppet för 2003 föreslås vara 0,50 kr. Bidragsbeloppets storlek föreslås omräknas vart tredje år. 16 (39)

17 Kommunerna betalar in sina bidragsbelopp till Stockholms Handikappidrottsförbund, som fördelar bidraget efter normer fastställda av medlemskommunerna tillsammans. Samtliga handikappidrottsföreningar ansöker om bidrag hos Stockholms Handikappidrottsförbund. Gruppen föreslår vidare att handikappidrottsföreningarna skall vara anslutna till Stockholms Handikappidrottsförbund för att vara godkända för statligt aktivitetsstöd. Fritidskontorets yttrande Förutsättningen för att kunna bedriva handikappidrott med ett brett urval av föreningar som representerar olika idrottsgrenar kräver samverkan över kommungränserna där alla medverkande kommuner tar ett gemensamt ansvar. Ambitionen att hitta ett enhetligt verksamhetsbidrag för länets handikappidrottsföreningar är ett steg i rätt riktning. Förslaget att beräkna varje kommuns bidrag till en samlad bidragspott utifrån antalet kommuninnevånare kan dock slå väldigt fel. För Vallentunas del skulle detta innebära ett bidrag på ca kronor per år. I dag finns en handikappidrottsförening i kommunen som 2002 erhöll ett bidrag på kronor. Vissa kommuner har en utbyggd fritidsverksamhet för sina funktionshindrade medborgare där handikappidrottsföreningarnas verksamhet utgör en del av ett större utbud medan utbudet i andra kommuner i stort sett omfattas av handikappidrottsföreningarnas verksamhet. I Vallentuna har exempelvis de funktionshindrade ett 20- tal olika fritids- och idrottsaktiviteter att välja mellan. För att åstadkomma en rättvisare beräkning av det kommunala verksamhetsbidraget bör varje kommun i stället betala i förhållande till antalet aktiva deltagare i de olika handikappidrottsföreningarnas verksamhet. Stockholms Handikappidrottsförbund administrerar bidraget och debiterar respektive kommun utifrån andelen aktiva medlemmar i respektive förening, vilket borde vara enkelt att hantera med dagens teknik. Fritidskontorets förslag Vallentuna kommun stöder förslaget att ta fram ett kommungemensamt verksamhetsbidrag för länets handikappidrottsföreningar samt att Stockholms Handikappidrottsförbund administrerar detsamma förutsatt att bidragsnorm och ersättningsnivåer godkänts av samtliga kommuner beräkningsgrunden för det kommunala bidraget skall vara andelen aktiva föreningsmedlemmar rån respektive kommun. 17 (39)

18 Kommunstabens synpunkter Kommunstaben stöder i allt väsentligt fritidskontorets synpunkter och tillstyrker därför att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med fritidskontorets förslag. I det aktuella ärendet kan det vara motiverat med en lösning där kommunerna bidrar till verksamheten i relation till hur många aktiviteter som handikappade från kommunen deltar i. Principiellt är det dock tveksamt med en utveckling där allt fler beslut inom det kommunala kompetensområdet fattas av andra än kommunens valda politiker. Kommunstabens förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar fritidskontorets synpunkter till KSL, vilket innebär följande svar på remissen. Vallentuna kommun stöder förslaget att ta fram ett kommungemensamt verksamhetsbidrag för länets handikappidrottsföreningar, som administreras av Stockholms Handikappidrottsförbund, under förutsättning att: bidragsnorm och ersättningsnivåer godkänts av samtliga kommuner beräkningsgrunden för det kommunala bidraget skall vara andelen föreningsmedlemmar från respektive kommun. Kommunstyrelsen beslutar vidare att kostnaden för bidrag till handikappidrotts-föreningar även i fortsättningen ska täckas inom fritidsnämndens budget. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 2 oktober 108 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 18 (39)

19 11. Förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Stockholms län Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att, som remissvar till Miljödepartementet, anta kommunstabens förslag till yttrande om förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i länet. Ärendet Vallentuna kommun har av Miljödepartementet fått Länsstyrelsens i Stockholms län förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Stockholms län på remiss. Remissen skall besvaras senast den 15 oktober Kommunstaben har inhämtat yttrande från myndighetsnämnden för teknik och miljö. Myndighetsnämnden för teknik och miljö sammanträdde den 4 september Vid sammanträdet riktades långtgående kritik mot länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram, vilket inte godtogs. Nämnden beslöt att ge dess ordförande i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen utforma nämndens förslag till kommunstyrelsen, grundat på diskussionerna i myndighetsnämnde. Bakgrund Förutsättningen för åtgärdsprogrammet har varit att det skall gå att förena med Stockholmsregionens tillväxt. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid skall klaras 1 januari 2006 enligt svensk lagstiftning. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids idag och kommer med stor sannolikhet att överskridas år 2006 på ett antal gator och vägar i länet om inga åtgärder vidtas. Detta gör det nödvändigt att upprätta ett åtgärdsprogram för Stockholmsregionen. Enligt Länsstyrelsen är den enda möjligheten att klara miljökvalitetsnormen i Stockholms län till 2006 att genomföra en kombination av 15 åtgärder, varav åtta huvudåtgärder. De åtta huvudåtgärderna är: 1. Tillfällig höjning av skrotningspremien i länet 2. Höjd fordonsskatt för personbilar utan katalysator 3. Miljözon för personbilar utan katalysator 4. Skärpta krav i miljözonen 5. Miljöavgifter (Trängselavgifter) 6. Översyn av parkeringspolitiken 7. Ökad kontroll av förmånsbeskattning av fri parkering 8. Genomfartsförbud för tunga fordon på Hornsgatan 19 (39)

20 Kommunstabens förslag till yttrande Vallentuna kommun anser att det innebär betydande svårigheter att genomföra samtliga åtta förslag till huvudåtgärder för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid till Vad gäller miljöavgifter (trängselavgifter) finns det en stor opinion i länet mot detta förslag. Kommunen anser därför att andra mer långsiktiga åtgärder måste genomföras. Dessa kommer inte att leda till att normen klaras till 2006, men medför en hållbar sänkning av kvävedioxidhalten åren därefter. Bland de åtgärder som bör genomföras snarast är sådana trafiksatsningar som avlastar Stockholms innerstad. Utökade resurser för detta behöver anslås i de statliga infrastrukturplanerna. Väginvesteringar som är angelägna är bl a förbifart Stockholm (Norrortsleden - Västerleden), Älgviken Fors, Norra länken, Södertörnsleden och tvärförbindelser som Vallentuna Trafikplats/Grana-Hammarby. Det är också mycket angeläget med kraftiga satsningar på kollektivtrafiken. Både in mot stadskärnan, mellan befintliga och nya regionala kärnor samt till Arlanda. Den spårbundna trafiken behöver förbättras och byggas ut med bl a Citybanan, utbyggnad av pendeltågssystemet med och en ny förbindelse till Arninge, upprustning av Roslagsbanan, Mälarbanan och Nynäshamnsbanan och utbyggnad av tvärspårvägar. Dessutom behöver länet resurser för förbättring i den kollektiva busstrafiken med fler bussfiler, ökad turtäthet och bättre omstigningspunkter mellan olika trafikslag, bl a fler infartsparkeringar. Härtill kommer fortsatt teknisk utveckling av bilar och bränsle. Vallentuna kommun instämmer i Länsstyrelsens farhågor att om reglerna för miljökvalitetsnormen tillämpas alltför strikt så skulle det innebära att knappast något ytterligare byggande kan ske i länet. Kommunen anser därför att reglerna måste ses över och att de statliga anslagen för förbättring av trafikinfrastrukturen måste utökas. Detta är nödvändigt för att inte Stockholmsregionens långsiktigt hållbara tillväxt ska hotas och att den internationella konkurenskraften ska försämras. Myndighetsnämndens för miljö och teknik yttrande Samtliga åtta huvudåtgärdsförslag för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid till 2006 kan inte genomföras. Detta betyder att hela åtgärdsprogrammet faller. Andra åtgärder måste tillkomma. Dessa är av mera långisktig karaktär och kommer inte att leda till att normen 20 (39)

21 klaras till 2006 men väl att få betydelse för hållbar sänkning av kvävedioxidhalten åren därefter. Bland de åtgärder som kan komma ifråga är väginvesteringar såsom för kringfart Stockholm (Västerleden-Norrortsleden), Södertörnsleden, Norra länken, Österleden, satsningar på spårbunden trafik såsom pendeltågssystemet, Citybanan, Mälarbanan och Nynäshamnsbanan samt upprustning av Roslagsbanan och Saltsjöbanan, vidare förbättring i den kollektiva busstrafiken med fler bussfiler och ökad turtäthet, ökat antal infartsparkeringar. Härtill kommer fortsatt teknisk utveckling av bilar och bränsle. Myndighetsnämndens för miljö och teknik kommentarer till Länsstyrelsens åtgärdsprogram Syftemålet med Länsstyrelsens åtgärdsprogram är naturligtvis gott. Alla önskar vi oss ren frisk luft oavsett var i länet vi bor. Förorenat vatten och förorenad mark kan vi undvika, men luft måste vi ständigt andas. Länsstyrelsens förslag till program baseras på det faktum att Sverige fastlagt att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid skall klaras under 2006, medan gränsvärdena för kvävedioxid enligt EU-direktivet skall klaras senast Sannolikt har Sverige här tagit på sig ett större engagemang än vad man kan hålla. Enda möjligheten enligt Länsstyrelsen att klara miljökvalitetsnormen i Stockholms län till 2006 är att genomföra en kombination av 15 åtgärder, varav åtta huvudåtgärder. De åtta huvudåtgärderna är: Tillfällig höjning av skrotningspremien i länet Höjd fordonsskatt för personbilar utan katalysator Miljözon för personbilar utan katalysator Skärpta krav i miljözonen Miljöavgifter (Trängselavgifter) Översyn av parkeringspolitiken Ökad kontroll av förmånsbeskattning av fri parkering Genomfartsförbud för tunga fordon på Hornsgatan Länsstyrelsen säger själv att det råder osäkerhet om såväl åtgärdernas effekter som deras genomförande. För att med säkerhet klara miljökvalitetsnormen år 2006 krävs därför att åtgärdsprogrammet genomförs i sin helhet. Man befarar också att om reglerna kring miljökvalitetsnormer tillämpas alltför strikt skulle detta innebära att knappast något ytterligare byggande kan ske i länet. 21 (39)

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26. Plats och tid för sammanträdet Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 26 maj 2008, kl. 07.30-08.50 Beslutande Per-Olof Björkman (fp),

Läs mer

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda.

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda. 2013-03-26 Stockholm Nordost Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Tvärförbindelse Roslagsbanan

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-0t-77 8 (20) 56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor (KS 2012.sos) Beslut

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandaregionen

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandaregionen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014-01-15 DNR KS 2014.011 MATS ERIKSSON SID 1/3 PLANERINGSCHEF 0858785152 MATS.ERIKSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 14 augusti 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-09-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:8 Dnr. KS 2012/0540 Utdrag: akten, KS Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda Ärende

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. Bo Weiåker, socialchef Carina Altius, ekonom Monika Fernlund, enhetschef Nina Thompson, förvaltningssekreterare

Genomgång av handlingar kl 17.30. Bo Weiåker, socialchef Carina Altius, ekonom Monika Fernlund, enhetschef Nina Thompson, förvaltningssekreterare Socialnämnden 8 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 8 mars 2005 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30. Kallade tjänstemän

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer N2013/2942/TE Nationell plan för transportsystemet

Läs mer

STRAIR Strategic Development and Cooperation between Airport Regions

STRAIR Strategic Development and Cooperation between Airport Regions PM - slutrapport Regionplane- och trafikkontoret Caroline Olsson STRAIR Strategic Development and Cooperation between Airport Regions Stockholms läns landsting Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån EMELIE HALLIN SID 1/4 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbacka rummet, stadshuset Klockan 8.30-11.55, paus 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering kl. 15.45-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk t o m 17.25

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen Regeringsbeslut 17 2004-12-09 M2003/1912/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Västra Götalands län 403 40 GÖTEBORG Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen 1 bilaga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Larissa Karimson (MP) om att alla offentliganstäilda i Sollentuna

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Henrik Lennermark, tf kanslichef Marita Holmgren, assistent Mats Lundström,

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat.

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat. Socialnämnden 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30 OBS! Arbetsutskottets

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer