Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 20 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Vallentuna den 9 oktober 2003 Sten-Åke Adlivankin Ordförande Anna Lindholm Kommunsekreterare Tfn: Justerande:... 1 (39)

2 Innehållsförteckning: 1. Justerande: Motion Förhandla om lönesänkningar för de som tjänar mest Motion Komplettering av planutredningsunderlaget för Hagaskolan med en simhall Riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda i kommunstyrelsen Riktlinjer för distans/mobilt arbete för anställda i Vallentuna kommun Förlängd försöksverksamhet med lokala styrelser med elev- respektive föräldramajoritet till juni Sammanträdesplan 2004 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Revisionsrapport, intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering Månadsuppföljning augusti Handikappidrottsföreningar bidrag Förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Stockholms län Citybanan i Stockholm. Järnvägsutredning för pendeltågstunneln. Yttrande En modern nationell storstadspolitik. Yttrande Fler kärnor - remissvar Stockholmsregionens samspel med sin nära omgivning. Yttrande Interreg III C-projekt Strategic Development and co-operation between airport regions in Europe /STRAIR. Förslag Planprogram för centrala området i Vallentuna. Budget för skede Anmälningslista...38 Sid 2 (39)

3 2. Motion Förhandla om lönesänkningar för de som tjänar mest Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. Ärendet Demoex föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar att förhandla med alla kommunanställda som har en månadslön över kronor om en lönesänkning enligt formeln: (Månadslön x 0.8) = ny lön. Avsikten med åtgärden uppges vara att uppnå besparingseffekter för kommunen. I motionen anges bl.a. att Som en jämförelse tjänar Vallentuna kommuns tjänstemän över femtusen kronor mer i månaden än riksgenomsnittet. Kommunstabens synpunkter Löneläget i kommunen Uppgiften om att Vallentuna kommuns tjänstemän skulle tjäna 5000 kr över ett riksgenomsnitt för tjänstemän har kommunen inte tidigare träffat på. Kommunen gör återkommande uppföljningar av lönerna för kommunens anställda. Kommunförbundets lönestatistik för kommuner inom stockholmsregionen visar att Vallentuna i stort har likvärdiga löner med andra kommuner i Stor-Stockholm. Beroende på Vallentunas storlek och ett relativt sett längre avstånd till regionkärnan ligger lönerna för vissa yrkesgrupper snarare lägre än i vissa mer centralt belägna kommuner. Kommunen använder inte begreppet tjänstemän vid lönejämförelser eller i andra sammanhang. Jämförelser görs utifrån vilka yrkesgrupper anställda tillhör eller den funktion och det ansvar t.ex. ledare har. Individuell lönesättning Vallentuna kommun har sedan flera år tillämpat individuell lönesättning. Varje anställd lönesätts vid en årlig löneöversyn. Lönesättningen utgår från fullmäktiges fastställda policy för lönebildning. Även vid nyanställning tillämpas en individuell lönesättning. Fullmäktige policy är bl.a. att Lönebildningen är ett av de viktigaste verktygen för att trygga personalförsörjningen. Lönebildningen används för att kommunen på kort och lång sikt ska kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. 3 (39)

4 Det är viktigt för kommunen - liksom för varje annan arbetsgivare - att med lönen som ett instrument kunna knyta duktiga och kompetenta medarbetare till sig. Detta gäller speciellt i Vallentuna under de närmaste åren då många anställda kommer att gå i pension. Vissa yrkesgrupper är redan idag svåra att få tag på. För att stimulera anställda att ge god service med hög kvalitet är det viktigt för kommunen att genom en resultatanknuten lönesättning visa på möjligheten till ett positivt löneutfall på kort sikt eller på längre sikt. Kommunens möjligheter att rekrytera/behålla bra medarbetare är beroende av ingångslönerna men också vilken löneutveckling som medarbetaren kan förvänta sig senare i anställningen. Lönespannen för olika grupper ger signaler om kommunens intresse av att satsa på duglighet, erfarenhet och ökad kompetens. Det enskilda anställningsavtalet Lönen är en del i det enskilda anställningsavtalet, som träffats mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren kan inte ensidigt försämra eller sänka överenskomna lönevillkor. Löner över kronor/månad Av kommunens ca medarbetare har ca 180 anställda löner över kronor per månad. Av dessa är ca 70 lärare. Ca 50 är ledare - varav 15 är rektorer och 10 är ledare inom vården. 15 är sjuksköterskor, logopeder, psykologer och kuratorer.. I övrigt ingår specialister inom ekonomi, PA, IT, teknik, fritid, kultur, skola, vård och omsorg. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 2 oktober 102 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Motion från Demoex, daterad 26 maj Förhandla om lönesänkningar för de som tjänar mest 4 (39)

5 3. Motion Komplettering av planutredningsunderlaget för Hagaskolan med en simhall Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendet I en motion till kommunfullmäktige från Fritidspartiet i Vallentuna föreslogs att kommunstyrelsen skulle ges i uppdrag att komplettera underlaget för planeringen av Hagaskolan med innehållet en simhall med 8 banor. Motionen bereddes inom kommunstaben efter remiss till samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att återupptas då en detaljplan för området föreligger. Kommunstabens synpunkter Sedan motionen inlämnades har förutsättningarna förändrats. Någon planering för en Hagaskola pågår inte för närvarande och torde inte bli aktuell inom överskådlig framtid. I det nu pågående arbetet med att ta fram en planutredning för centrala Vallentuna kommer däremot frågan om ett eventuellt markreservat för framtida etablering av simhall/badhus att belysas. Kommunstaben anser därför att ärendet avseende behandling av motionen nu kan avskrivas från vidare handläggning. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 2 oktober 104 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Handlingar i ärendet 1. Fritidspartiets motion 5 (39)

6 4. Riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda i kommunstyrelsen Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda i kommunstyrelsen. Ärendet I Vallentuna kommun finns det nu teknisk möjlighet att via Internet kunna komma åt sina dokument, intranätet samt skicka och ta emot post från annan plats än kommunens lokala nätverk. Kommunfullmäktige antog den 26 november 2001 en policy för distansarbete och mobilt arbete för kommunala arbetstagare. Kommunstyrelsen beslöt den 8 april att avsätta kr för att ge de förtroendevalda i kommunstyrelsen tillgång till kommunens intranät samt e-postadresser. Föreliggande förslag innehåller kompletterande riktlinjer. Kommunstyrelsen avgör vem eller vilka förtroendevalda som skall få möjligheten att arbeta på distans/mobilt. Kommunstyrelsen avgör också vilken typ av uppkoppling som är nödvändig. Användarförsäkran Alla som skall använda kommunens distans/mobila arbetsmöjlighet skall skriva på en användarförsäkran. Användarförsäkran består av ett dokument som binder användaren till att lyda vissa regler och ta ansvar för användandet. Dokumentet är uppdelat i ett huvuddokument och ett tillägg för den distans/mobila lösningen. Rättigheter i Active Directory Förtroendevald som använder sig av distans/mobila lösningen kommer att ha en hemkatalog, tillgång till ITorget och en egen e- Säkerhet Förtroendevald som använder sig av distans/mobila lösningen skall ha en egen token-dosa, som genererar engångslösenord, för att logga in mot kommunens nätverk. Kostnadsersättning för Internetaccess i hemmet Kommunen ersätter varje användare med 1800 kr per år. Ersättningen skall täcka slitage på utrustning, pappersförbrukning och bläckpatroner/toner. Förtroendevald som är ansluten till den distans/mobila lösningen ska eftersträva att digitalt ta del av kommunens information, kallelser, protokoll etc. På så sätt kan kostnader för tryck och porto minimeras. 6 (39)

7 Abonnemang Ansluten förtroendevald kommer att ha ett abonnemang hos ITenheten. Abonnemanget kostar 700 kr per år och täcker kostnader för servrar, teknisk service samt token-dosa. Anslutningsmöjligheter Följande möjligheter finns till anslutning: 1) Ny uppringd förbindelse (56K eller ISDN där ingen annan teknik finns att tillgå eller om kapaciteten räcker till). Kommunstyrelsen står för installationskostnaden av ett nytt telefonabonnemang och modem. Förtroendevalda ringer upp en speciell fjärranslutning som fakturerar uppkopplingskostnaden till kommunstyrelsen. Abonnemanget är spärrat för utgående samtal förutom till fjärranslutningen. 2) Ny fast uppkoppling (ADSL/kabelmodem) Kommunstyrelsen betalar installationen, startavgiften och kabelmodemet. Kommunstyrelsen betalar 150 kr per månad i ersättning för månadsavgiften. 3) Befintlig uppringd förbindelse Vid uppringd förbindelse ringer den förtroendevalda upp en speciell fjärranslutning som fakturerar uppkopplingskostnaden till kommunstyrelsen. 4) Befintlig fast uppkoppling Kommunstyrelsen betalar 150 kr per månad i ersättning för månadsavgiften. Support IT-enheten kommer inte att ta något ansvar eller ge någon support till förtroendevalda på deras privata utrustning, dator, skrivare, skärm eller mjukvara. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 2 oktober 115 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag (39)

8 5. Riktlinjer för distans/mobilt arbete för anställda i Vallentuna kommun Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda för anställda i Vallentuna kommun. Ärendet I Vallentuna kommun finns det teknisk möjlighet att via Internet kunna komma åt sina dokument, intranätet samt skicka och ta emot post från annan plats än kommunens lokala nätverk. Kommunfullmäktige antog den 26 november 2001 en policy för distansarbete och mobilt arbete för kommunens arbetstagare. Föreliggande förslag innehåller kompletterande riktlinjer. Vem skall få tillgång till tekniken? Förvaltningschef avgör vem eller vilka anställda som skall få möjligheten att arbeta på distans/mobilt. Förvaltningschefen avgör också vilken typ av uppkoppling som är nödvändig. Användarförsäkran Utöver den ordinarie användarförsäkran ska den anställde underteckna ett kompletterande dokument för den distans/mobila lösningen. Säkerhet Anställd som använder sig av den distans/mobila lösningen ska ha en egen token-dosa, som genererar engångslösenord, för att logga in mot kommunens nätverk. Abonnemang abonnemang hos IT-enheten. Abonnemanget kostar 1500 kr per år och täcker kostnaderna för servrar, teknisk service token-dosa. Kostnadsersättning för Internetaccess i hemmet Följande möjligheter finns till anslutning: 1) Ny uppringd förbindelse (56K eller ISDN där ingen annan teknik finns att tillgå eller om kapaciteten inte räcker till). Förvaltningen står för installationskostnaden av ett nytt telefonabonnemang. IT-enheten betalar modemet. Den anställda ringer upp en fjärranslutning som fakturerar uppkopplingskostnaden till IT-enheten. Abonnemanget är spärrat för utgående samtal förutom till fjärranslutningen. 8 (39)

9 2) Ny fast uppkoppling (ADSL/kabelmodem) Förvaltningen betalar installationen, startavgiften och kabelmodemet. Förvaltningen betalar 150 kr per månad i ersättning till månadsavgiften. 3) Befintlig uppringd förbindelse Vid uppringd förbindelse ringer den anställda upp en speciell fjärranslutning som fakturerar uppkopplingskostnaden till ITenheten. 4) Befintlig fast uppkoppling Förvaltningen betalar 150 kr per månad i ersättning för månadsavgiften. Support IT-enheten kommer inte att ta något ansvar eller ge någon support till anställda på deras privata utrustning, dator, skrivare, skärm eller mjukvara. Normal service och support ges för IT-enhetens utrustning. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 2 oktober 116 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag (39)

10 6. Förlängd försöksverksamhet med lokala styrelser med elev- respektive föräldramajoritet till juni 2007 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga mandatet för den lokala styrelsen vid Lovisedalsskolan till och med den 30 juni Ärendet Lokal styrelse med föräldramajoritet är en försöksverksamhet i grundskolan och obligatoriska särskolan som pågått sedan Försöksperioden har utsträckts till 2007 och Myndigheten för skolutveckling tar över från Skolverket. Alla kommuner och skolor som redan tidigare har inrättat lokala styrelser och som vill att dessa ska kunna fortsätta att verka under de kommande fyra åren, fram till utgången av juni 2007, måste tillse att den lokala styrelsens mandat förlängs genom ett nytt kommunalt beslut. Kommunfullmäktige har den 15 juni godkänt att grundskolenämnden inrättar en försöksverksamhet med lokala styrelser som under nämnden svarar för driften av en skola. I driftansvaret ska även ingå försöksverksamhet och skolbarnomsorg. Lokal styrelse med föräldramajoritet infördes vid Lovisedalsskolan från och med höstterminen I december 2000 gjordes en uppföljning av försöksverksamheten vid Lovisedalsskolan. Rektor Lilian Lundström har den 20 augusti träffat styrelsen. Lokala styrelsen på Lovisedalsskolan önskar ett nytt kommunalt beslut, där mandatet för styrelsen förlängs. Barn- och ungdomsnämndens förslag Barn- och ungdomsnämnden har den 10 september 93 föreslagit kommunfullmäktige att förlänga mandatet för den lokala styrelsen vid Lovisedalsskolan. Nämnden har också beslutat att representanter från den lokala styrelsen ska bjudas in till nämndens sammanträde den 14 oktober. Den lokala styrelsen skall då inkomma med en utvärdering av dess arbete. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben har inget att erinra mot barn- och ungdomsnämndens förslag. Beslutet bör dock kompletteras med att det förlängda mandatet för den lokala styrelsen vid Lovisedalsskolan skall gälla till och med den 30 juni (39)

11 Beslutsgång Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 11 (39)

12 7. Sammanträdesplan 2004 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2004 Dnr Kommunstabens förslag Arbetsutskottet godkänner förslaget vad avser arbetsutskottet. Kommunstyrelsen godkänner förslaget vad avser kommunstyrelsen och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande vad avser kommunfullmäktiges sammanträdestider. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2004 sker i den tidning där kommunens informationssidor samt på kommunens hemsida. Ärendet Kommunstaben har lagt fram ett förslag till sammanträdestider, se nedan, för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är framtaget med hänsyn till tidplanen för kommunplan Kommunstabens förslag Arbetsutskottet godkänner förslaget vad avser arbetsutskottet. Kommunstyrelsen godkänner förslaget vad avser kommunstyrelsen och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande vad avser kommunfullmäktiges sammanträdestider. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2004 sker i den tidning där kommunens informationssidor samt på kommunens hemsida. Handlingar i ärendet 1. Sammanträdesschema för (39)

13 8. Revisionsrapport, intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering AU 105 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar överlämna kommunstabens synpunkter som svar till revisorerna på Komrevs revisionsrapport avseende efterlevnad av redovisningslagen vad gäller fakturahantering. Ärendet Revisorerna i Vallentuna har överlämnat en granskningsrapport upprättad av Komrev, gällande intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen, och begärt svar i form av kommunstyrelsens yttrande samt beslut om åtgärd. I rapporten anser Komrev att kommunens samlade verifikationsmaterial håller en relativt god standard men följande åtgärder rekommenderas: Samtliga nämnder skall i enlighet med attestreglementet fastställa behörighetsattestanter. Behörighetsattestanter skall användas mer konsekvent inom kommunen. Blanketten där fält finns för behörighetsattest skall användas. Underlag till både kassaverifikationer och bokföringsordrar bör förbättras. En uppstramning av rutinen bör ske när det gäller notering om syfte/ändamål och deltagare för fakturor som avser resor, kurser, konferenser och representation. Kommunstabens synpunkter Av rapporten framgår att vissa brister inom fakturahanteringen kan konstateras trots ett dokumenterat regelverk och återkommande utbildningsinsatser för berörd personal. Kommunledningskontoret, genom Konsult & Service Ekonomi, kommer därför att fortsätta med återkommande informations- och utbildningsinsatser för förvaltningarnas personal som arbetar inom området fakturahantering. Vad gäller kommunstyrelsens eget verksamhetsområde så har personalgrupperna inom kommunledningskontoret haft en genomgång av revisionsrapporten och de anmärkningar som avser kommunstyrelsen. Avsikten är också att genom fortlöpande insatser inom ramen för kommunstyrelsens interna kontrollplan nå effekter som i fortsättningen minimerar bristerna vid fakturahanteringen. 13 (39)

14 Beslutsgång Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 14 (39)

15 9. Månadsuppföljning augusti 2003 AU 106 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner rapporten. Ärendet Kommunledningskontoret har sammanställt Månadsuppföljning (MU) efter åtta månader 2003 för samtliga nämnder. I rapporten redovisas bokförda belopp för perioden samt prognoser för helåret. Totalt prognostiseras ett underskott med -14,7 mkr vilket är knappt 2 mkr bättre än i uppföljningen efter 7 månader. Justeringar har gjorts i nämndernas budgetar för uteblivna arvodeshöjningar vilket sänkt ramarna med totalt ca 1,1 mkr. I realiteten är därmed prognosen 3 mkr bättre än föregående månad. Beslutsgång Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att notera informationen till protokollet. Handlingar i ärendet 1. Månadsuppföljning för kommunens samtliga nämnder 15 (39)

16 10. Handikappidrottsföreningar bidrag Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet Stockholms Handikappidrottsförbund och Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer (FSKF) har gemensamt fått i uppdrag av KSL:s styrelse att bl.a. lyfta fram och utreda ett antal frågor rörande regionalt samarbete. En arbetsgrupp har fått i uppdrag att utreda och lämna förslag på att pröva en gemensam stödmodell för handikappidrotten i länet. Arbetsgruppen har inriktat sitt arbete mot att försöka finna en lämplig modell för ett gemensamt verksamhetsbidrag till handikappidrottsföreningar i Stockholms län. Problemet är att förutsättningarna för att kunna bilda handikappidrottsföreningar är olika i våra olika kommuner. Mindre kommuner kan exempelvis ha för få handikappade för att själva kunna bilda olika specialföreningar. Tillgången till anpassade lokaler spelar också en roll. Detta innebär att några kommuner med goda etableringsförutsättningar får dra ett tyngre lass än andra genom att flera föreningsmedlemmar kommer från andra kommuner och därigenom belastar dessa kommuners kostnader för lokaler och föreningsbidrag. En enkät som genomförts i samtliga länets kommuner utom Nykvarn och Södertälje visar, att 560 tkr årligen betalades ut i verksamhetsbidrag till länets handikappidrottsföreningar Om detta belopp fördelas på alla innevånare i de aktuella kommunerna blir bidraget 0,37 kr per medborgare. Arbetsgruppen föreslår därför att varje kommun ska bidra med 0,50 kr per innevånare och år och att dessa medel skall överföras till Stockholms Handikappidrottsförbund, som sedan administrerar bidraget efter normer fastställda av medlemskommunerna. Arbetsgruppens förslag Arbetsgruppen föreslår, att ett gemensamt/generellt verksamhetsbidrag införs för handikappidrottsföreningarna i länet. Medlemskommunerna betalar ett årligt belopp, som baseras på antalet innevånare i respektive kommun multiplicerat med ett visst belopp. Beloppet för 2003 föreslås vara 0,50 kr. Bidragsbeloppets storlek föreslås omräknas vart tredje år. 16 (39)

17 Kommunerna betalar in sina bidragsbelopp till Stockholms Handikappidrottsförbund, som fördelar bidraget efter normer fastställda av medlemskommunerna tillsammans. Samtliga handikappidrottsföreningar ansöker om bidrag hos Stockholms Handikappidrottsförbund. Gruppen föreslår vidare att handikappidrottsföreningarna skall vara anslutna till Stockholms Handikappidrottsförbund för att vara godkända för statligt aktivitetsstöd. Fritidskontorets yttrande Förutsättningen för att kunna bedriva handikappidrott med ett brett urval av föreningar som representerar olika idrottsgrenar kräver samverkan över kommungränserna där alla medverkande kommuner tar ett gemensamt ansvar. Ambitionen att hitta ett enhetligt verksamhetsbidrag för länets handikappidrottsföreningar är ett steg i rätt riktning. Förslaget att beräkna varje kommuns bidrag till en samlad bidragspott utifrån antalet kommuninnevånare kan dock slå väldigt fel. För Vallentunas del skulle detta innebära ett bidrag på ca kronor per år. I dag finns en handikappidrottsförening i kommunen som 2002 erhöll ett bidrag på kronor. Vissa kommuner har en utbyggd fritidsverksamhet för sina funktionshindrade medborgare där handikappidrottsföreningarnas verksamhet utgör en del av ett större utbud medan utbudet i andra kommuner i stort sett omfattas av handikappidrottsföreningarnas verksamhet. I Vallentuna har exempelvis de funktionshindrade ett 20- tal olika fritids- och idrottsaktiviteter att välja mellan. För att åstadkomma en rättvisare beräkning av det kommunala verksamhetsbidraget bör varje kommun i stället betala i förhållande till antalet aktiva deltagare i de olika handikappidrottsföreningarnas verksamhet. Stockholms Handikappidrottsförbund administrerar bidraget och debiterar respektive kommun utifrån andelen aktiva medlemmar i respektive förening, vilket borde vara enkelt att hantera med dagens teknik. Fritidskontorets förslag Vallentuna kommun stöder förslaget att ta fram ett kommungemensamt verksamhetsbidrag för länets handikappidrottsföreningar samt att Stockholms Handikappidrottsförbund administrerar detsamma förutsatt att bidragsnorm och ersättningsnivåer godkänts av samtliga kommuner beräkningsgrunden för det kommunala bidraget skall vara andelen aktiva föreningsmedlemmar rån respektive kommun. 17 (39)

18 Kommunstabens synpunkter Kommunstaben stöder i allt väsentligt fritidskontorets synpunkter och tillstyrker därför att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med fritidskontorets förslag. I det aktuella ärendet kan det vara motiverat med en lösning där kommunerna bidrar till verksamheten i relation till hur många aktiviteter som handikappade från kommunen deltar i. Principiellt är det dock tveksamt med en utveckling där allt fler beslut inom det kommunala kompetensområdet fattas av andra än kommunens valda politiker. Kommunstabens förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar fritidskontorets synpunkter till KSL, vilket innebär följande svar på remissen. Vallentuna kommun stöder förslaget att ta fram ett kommungemensamt verksamhetsbidrag för länets handikappidrottsföreningar, som administreras av Stockholms Handikappidrottsförbund, under förutsättning att: bidragsnorm och ersättningsnivåer godkänts av samtliga kommuner beräkningsgrunden för det kommunala bidraget skall vara andelen föreningsmedlemmar från respektive kommun. Kommunstyrelsen beslutar vidare att kostnaden för bidrag till handikappidrotts-föreningar även i fortsättningen ska täckas inom fritidsnämndens budget. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 2 oktober 108 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 18 (39)

19 11. Förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Stockholms län Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att, som remissvar till Miljödepartementet, anta kommunstabens förslag till yttrande om förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i länet. Ärendet Vallentuna kommun har av Miljödepartementet fått Länsstyrelsens i Stockholms län förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Stockholms län på remiss. Remissen skall besvaras senast den 15 oktober Kommunstaben har inhämtat yttrande från myndighetsnämnden för teknik och miljö. Myndighetsnämnden för teknik och miljö sammanträdde den 4 september Vid sammanträdet riktades långtgående kritik mot länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram, vilket inte godtogs. Nämnden beslöt att ge dess ordförande i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen utforma nämndens förslag till kommunstyrelsen, grundat på diskussionerna i myndighetsnämnde. Bakgrund Förutsättningen för åtgärdsprogrammet har varit att det skall gå att förena med Stockholmsregionens tillväxt. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid skall klaras 1 januari 2006 enligt svensk lagstiftning. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids idag och kommer med stor sannolikhet att överskridas år 2006 på ett antal gator och vägar i länet om inga åtgärder vidtas. Detta gör det nödvändigt att upprätta ett åtgärdsprogram för Stockholmsregionen. Enligt Länsstyrelsen är den enda möjligheten att klara miljökvalitetsnormen i Stockholms län till 2006 att genomföra en kombination av 15 åtgärder, varav åtta huvudåtgärder. De åtta huvudåtgärderna är: 1. Tillfällig höjning av skrotningspremien i länet 2. Höjd fordonsskatt för personbilar utan katalysator 3. Miljözon för personbilar utan katalysator 4. Skärpta krav i miljözonen 5. Miljöavgifter (Trängselavgifter) 6. Översyn av parkeringspolitiken 7. Ökad kontroll av förmånsbeskattning av fri parkering 8. Genomfartsförbud för tunga fordon på Hornsgatan 19 (39)

20 Kommunstabens förslag till yttrande Vallentuna kommun anser att det innebär betydande svårigheter att genomföra samtliga åtta förslag till huvudåtgärder för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid till Vad gäller miljöavgifter (trängselavgifter) finns det en stor opinion i länet mot detta förslag. Kommunen anser därför att andra mer långsiktiga åtgärder måste genomföras. Dessa kommer inte att leda till att normen klaras till 2006, men medför en hållbar sänkning av kvävedioxidhalten åren därefter. Bland de åtgärder som bör genomföras snarast är sådana trafiksatsningar som avlastar Stockholms innerstad. Utökade resurser för detta behöver anslås i de statliga infrastrukturplanerna. Väginvesteringar som är angelägna är bl a förbifart Stockholm (Norrortsleden - Västerleden), Älgviken Fors, Norra länken, Södertörnsleden och tvärförbindelser som Vallentuna Trafikplats/Grana-Hammarby. Det är också mycket angeläget med kraftiga satsningar på kollektivtrafiken. Både in mot stadskärnan, mellan befintliga och nya regionala kärnor samt till Arlanda. Den spårbundna trafiken behöver förbättras och byggas ut med bl a Citybanan, utbyggnad av pendeltågssystemet med och en ny förbindelse till Arninge, upprustning av Roslagsbanan, Mälarbanan och Nynäshamnsbanan och utbyggnad av tvärspårvägar. Dessutom behöver länet resurser för förbättring i den kollektiva busstrafiken med fler bussfiler, ökad turtäthet och bättre omstigningspunkter mellan olika trafikslag, bl a fler infartsparkeringar. Härtill kommer fortsatt teknisk utveckling av bilar och bränsle. Vallentuna kommun instämmer i Länsstyrelsens farhågor att om reglerna för miljökvalitetsnormen tillämpas alltför strikt så skulle det innebära att knappast något ytterligare byggande kan ske i länet. Kommunen anser därför att reglerna måste ses över och att de statliga anslagen för förbättring av trafikinfrastrukturen måste utökas. Detta är nödvändigt för att inte Stockholmsregionens långsiktigt hållbara tillväxt ska hotas och att den internationella konkurenskraften ska försämras. Myndighetsnämndens för miljö och teknik yttrande Samtliga åtta huvudåtgärdsförslag för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid till 2006 kan inte genomföras. Detta betyder att hela åtgärdsprogrammet faller. Andra åtgärder måste tillkomma. Dessa är av mera långisktig karaktär och kommer inte att leda till att normen 20 (39)

21 klaras till 2006 men väl att få betydelse för hållbar sänkning av kvävedioxidhalten åren därefter. Bland de åtgärder som kan komma ifråga är väginvesteringar såsom för kringfart Stockholm (Västerleden-Norrortsleden), Södertörnsleden, Norra länken, Österleden, satsningar på spårbunden trafik såsom pendeltågssystemet, Citybanan, Mälarbanan och Nynäshamnsbanan samt upprustning av Roslagsbanan och Saltsjöbanan, vidare förbättring i den kollektiva busstrafiken med fler bussfiler och ökad turtäthet, ökat antal infartsparkeringar. Härtill kommer fortsatt teknisk utveckling av bilar och bränsle. Myndighetsnämndens för miljö och teknik kommentarer till Länsstyrelsens åtgärdsprogram Syftemålet med Länsstyrelsens åtgärdsprogram är naturligtvis gott. Alla önskar vi oss ren frisk luft oavsett var i länet vi bor. Förorenat vatten och förorenad mark kan vi undvika, men luft måste vi ständigt andas. Länsstyrelsens förslag till program baseras på det faktum att Sverige fastlagt att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid skall klaras under 2006, medan gränsvärdena för kvävedioxid enligt EU-direktivet skall klaras senast Sannolikt har Sverige här tagit på sig ett större engagemang än vad man kan hålla. Enda möjligheten enligt Länsstyrelsen att klara miljökvalitetsnormen i Stockholms län till 2006 är att genomföra en kombination av 15 åtgärder, varav åtta huvudåtgärder. De åtta huvudåtgärderna är: Tillfällig höjning av skrotningspremien i länet Höjd fordonsskatt för personbilar utan katalysator Miljözon för personbilar utan katalysator Skärpta krav i miljözonen Miljöavgifter (Trängselavgifter) Översyn av parkeringspolitiken Ökad kontroll av förmånsbeskattning av fri parkering Genomfartsförbud för tunga fordon på Hornsgatan Länsstyrelsen säger själv att det råder osäkerhet om såväl åtgärdernas effekter som deras genomförande. För att med säkerhet klara miljökvalitetsnormen år 2006 krävs därför att åtgärdsprogrammet genomförs i sin helhet. Man befarar också att om reglerna kring miljökvalitetsnormer tillämpas alltför strikt skulle detta innebära att knappast något ytterligare byggande kan ske i länet. 21 (39)

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Arbete med regionförstoring

Arbete med regionförstoring Boverket Arbete med regionförstoring Exempel från översiktlig planering i Ånge, Vallentuna och Helsingborg Arbete med regionförstoring Exempel från översiktlig planering i Ånge, Vallentuna och Helsingborg

Läs mer

Detta är en rapport från Forskargruppen för STADSREGIONER OCH UTVECKLINGSKRAFT 2010: 1 Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för

Detta är en rapport från Forskargruppen för STADSREGIONER OCH UTVECKLINGSKRAFT 2010: 1 Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för 1 Detta är en rapport från Forskargruppen för STADSREGIONER OCH UTVECKLINGSKRAFT 2010: 1 Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för Samhällsplanering och Milj; Drottning Kristinas väg 30 100 44 Stockholm

Läs mer

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012 Planeringsdirektiv med budget 2010 2012 Sammanfattning Alliansen tror på Halmstad. Vi tror på att Halmstads redan goda livsmiljö kan förbättras. Vi är säkra på att Halmstad även i fortsättningen kommer

Läs mer

Rapport 2008:23. Läget i länet

Rapport 2008:23. Läget i länet Rapport 2008:23 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2008 Rapport 2008:23 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2008 Ansvarig redaktion Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp

Läs mer

Rapport 2001:01 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen

Rapport 2001:01 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen Rapport 2001:01 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen 1 (24) Enheten för bostadsfrågor 2012-02-15 405-32188-2011 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen Redovisning

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-10-27, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Stock holm. region i till växt. Planering och ut veck ling 1993-2003. Göran Johns on Bo Malm sten

Stock holm. region i till växt. Planering och ut veck ling 1993-2003. Göran Johns on Bo Malm sten Stock holm region i till växt Planering och ut veck ling 1993-2003 Göran Johns on Bo Malm sten Stockholm region i tillväxt Stockholm region i tillväxt Planering och utveckling 1993-2003 Göran Johnson

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Kommunstyrelsen 2007-03-12 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare - En studie av samverkan mellan kommuner och näringsliv i bostads- och infrastrukturplanering. Rapport 2009: 3 Förord Norrortsgruppen är ett samarbete mellan

Läs mer

12 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Solna stad 2015-2018 med utblick mot 2020 (KS/2014:233)

12 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Solna stad 2015-2018 med utblick mot 2020 (KS/2014:233) SOLNA STAD Kommunfullmäktige PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-01-26 12 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Solna stad 2015-2018 med utblick mot 2020 (KS/2014:233) Sammanfattning Kommunerna ska, enligt

Läs mer

GIS-strategi för Gävle kommun

GIS-strategi för Gävle kommun GIS-strategi för Gävle kommun GIS skapar framtidens samhälle i Gävle FÄRDVÄGEN MOT VISION OCH MÅL - BESLUTSUNDERLAG 2012-03-13 Systematisk användning av GIS i kommunens verksamhet möjliggör att varje beslut

Läs mer

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-0t-77 8 (20) 56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor (KS 2012.sos) Beslut

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer