Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 20 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Vallentuna den 9 oktober 2003 Sten-Åke Adlivankin Ordförande Anna Lindholm Kommunsekreterare Tfn: Justerande:... 1 (39)

2 Innehållsförteckning: 1. Justerande: Motion Förhandla om lönesänkningar för de som tjänar mest Motion Komplettering av planutredningsunderlaget för Hagaskolan med en simhall Riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda i kommunstyrelsen Riktlinjer för distans/mobilt arbete för anställda i Vallentuna kommun Förlängd försöksverksamhet med lokala styrelser med elev- respektive föräldramajoritet till juni Sammanträdesplan 2004 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Revisionsrapport, intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering Månadsuppföljning augusti Handikappidrottsföreningar bidrag Förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Stockholms län Citybanan i Stockholm. Järnvägsutredning för pendeltågstunneln. Yttrande En modern nationell storstadspolitik. Yttrande Fler kärnor - remissvar Stockholmsregionens samspel med sin nära omgivning. Yttrande Interreg III C-projekt Strategic Development and co-operation between airport regions in Europe /STRAIR. Förslag Planprogram för centrala området i Vallentuna. Budget för skede Anmälningslista...38 Sid 2 (39)

3 2. Motion Förhandla om lönesänkningar för de som tjänar mest Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. Ärendet Demoex föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar att förhandla med alla kommunanställda som har en månadslön över kronor om en lönesänkning enligt formeln: (Månadslön x 0.8) = ny lön. Avsikten med åtgärden uppges vara att uppnå besparingseffekter för kommunen. I motionen anges bl.a. att Som en jämförelse tjänar Vallentuna kommuns tjänstemän över femtusen kronor mer i månaden än riksgenomsnittet. Kommunstabens synpunkter Löneläget i kommunen Uppgiften om att Vallentuna kommuns tjänstemän skulle tjäna 5000 kr över ett riksgenomsnitt för tjänstemän har kommunen inte tidigare träffat på. Kommunen gör återkommande uppföljningar av lönerna för kommunens anställda. Kommunförbundets lönestatistik för kommuner inom stockholmsregionen visar att Vallentuna i stort har likvärdiga löner med andra kommuner i Stor-Stockholm. Beroende på Vallentunas storlek och ett relativt sett längre avstånd till regionkärnan ligger lönerna för vissa yrkesgrupper snarare lägre än i vissa mer centralt belägna kommuner. Kommunen använder inte begreppet tjänstemän vid lönejämförelser eller i andra sammanhang. Jämförelser görs utifrån vilka yrkesgrupper anställda tillhör eller den funktion och det ansvar t.ex. ledare har. Individuell lönesättning Vallentuna kommun har sedan flera år tillämpat individuell lönesättning. Varje anställd lönesätts vid en årlig löneöversyn. Lönesättningen utgår från fullmäktiges fastställda policy för lönebildning. Även vid nyanställning tillämpas en individuell lönesättning. Fullmäktige policy är bl.a. att Lönebildningen är ett av de viktigaste verktygen för att trygga personalförsörjningen. Lönebildningen används för att kommunen på kort och lång sikt ska kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. 3 (39)

4 Det är viktigt för kommunen - liksom för varje annan arbetsgivare - att med lönen som ett instrument kunna knyta duktiga och kompetenta medarbetare till sig. Detta gäller speciellt i Vallentuna under de närmaste åren då många anställda kommer att gå i pension. Vissa yrkesgrupper är redan idag svåra att få tag på. För att stimulera anställda att ge god service med hög kvalitet är det viktigt för kommunen att genom en resultatanknuten lönesättning visa på möjligheten till ett positivt löneutfall på kort sikt eller på längre sikt. Kommunens möjligheter att rekrytera/behålla bra medarbetare är beroende av ingångslönerna men också vilken löneutveckling som medarbetaren kan förvänta sig senare i anställningen. Lönespannen för olika grupper ger signaler om kommunens intresse av att satsa på duglighet, erfarenhet och ökad kompetens. Det enskilda anställningsavtalet Lönen är en del i det enskilda anställningsavtalet, som träffats mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren kan inte ensidigt försämra eller sänka överenskomna lönevillkor. Löner över kronor/månad Av kommunens ca medarbetare har ca 180 anställda löner över kronor per månad. Av dessa är ca 70 lärare. Ca 50 är ledare - varav 15 är rektorer och 10 är ledare inom vården. 15 är sjuksköterskor, logopeder, psykologer och kuratorer.. I övrigt ingår specialister inom ekonomi, PA, IT, teknik, fritid, kultur, skola, vård och omsorg. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 2 oktober 102 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Motion från Demoex, daterad 26 maj Förhandla om lönesänkningar för de som tjänar mest 4 (39)

5 3. Motion Komplettering av planutredningsunderlaget för Hagaskolan med en simhall Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendet I en motion till kommunfullmäktige från Fritidspartiet i Vallentuna föreslogs att kommunstyrelsen skulle ges i uppdrag att komplettera underlaget för planeringen av Hagaskolan med innehållet en simhall med 8 banor. Motionen bereddes inom kommunstaben efter remiss till samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att återupptas då en detaljplan för området föreligger. Kommunstabens synpunkter Sedan motionen inlämnades har förutsättningarna förändrats. Någon planering för en Hagaskola pågår inte för närvarande och torde inte bli aktuell inom överskådlig framtid. I det nu pågående arbetet med att ta fram en planutredning för centrala Vallentuna kommer däremot frågan om ett eventuellt markreservat för framtida etablering av simhall/badhus att belysas. Kommunstaben anser därför att ärendet avseende behandling av motionen nu kan avskrivas från vidare handläggning. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 2 oktober 104 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Handlingar i ärendet 1. Fritidspartiets motion 5 (39)

6 4. Riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda i kommunstyrelsen Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda i kommunstyrelsen. Ärendet I Vallentuna kommun finns det nu teknisk möjlighet att via Internet kunna komma åt sina dokument, intranätet samt skicka och ta emot post från annan plats än kommunens lokala nätverk. Kommunfullmäktige antog den 26 november 2001 en policy för distansarbete och mobilt arbete för kommunala arbetstagare. Kommunstyrelsen beslöt den 8 april att avsätta kr för att ge de förtroendevalda i kommunstyrelsen tillgång till kommunens intranät samt e-postadresser. Föreliggande förslag innehåller kompletterande riktlinjer. Kommunstyrelsen avgör vem eller vilka förtroendevalda som skall få möjligheten att arbeta på distans/mobilt. Kommunstyrelsen avgör också vilken typ av uppkoppling som är nödvändig. Användarförsäkran Alla som skall använda kommunens distans/mobila arbetsmöjlighet skall skriva på en användarförsäkran. Användarförsäkran består av ett dokument som binder användaren till att lyda vissa regler och ta ansvar för användandet. Dokumentet är uppdelat i ett huvuddokument och ett tillägg för den distans/mobila lösningen. Rättigheter i Active Directory Förtroendevald som använder sig av distans/mobila lösningen kommer att ha en hemkatalog, tillgång till ITorget och en egen e- Säkerhet Förtroendevald som använder sig av distans/mobila lösningen skall ha en egen token-dosa, som genererar engångslösenord, för att logga in mot kommunens nätverk. Kostnadsersättning för Internetaccess i hemmet Kommunen ersätter varje användare med 1800 kr per år. Ersättningen skall täcka slitage på utrustning, pappersförbrukning och bläckpatroner/toner. Förtroendevald som är ansluten till den distans/mobila lösningen ska eftersträva att digitalt ta del av kommunens information, kallelser, protokoll etc. På så sätt kan kostnader för tryck och porto minimeras. 6 (39)

7 Abonnemang Ansluten förtroendevald kommer att ha ett abonnemang hos ITenheten. Abonnemanget kostar 700 kr per år och täcker kostnader för servrar, teknisk service samt token-dosa. Anslutningsmöjligheter Följande möjligheter finns till anslutning: 1) Ny uppringd förbindelse (56K eller ISDN där ingen annan teknik finns att tillgå eller om kapaciteten räcker till). Kommunstyrelsen står för installationskostnaden av ett nytt telefonabonnemang och modem. Förtroendevalda ringer upp en speciell fjärranslutning som fakturerar uppkopplingskostnaden till kommunstyrelsen. Abonnemanget är spärrat för utgående samtal förutom till fjärranslutningen. 2) Ny fast uppkoppling (ADSL/kabelmodem) Kommunstyrelsen betalar installationen, startavgiften och kabelmodemet. Kommunstyrelsen betalar 150 kr per månad i ersättning för månadsavgiften. 3) Befintlig uppringd förbindelse Vid uppringd förbindelse ringer den förtroendevalda upp en speciell fjärranslutning som fakturerar uppkopplingskostnaden till kommunstyrelsen. 4) Befintlig fast uppkoppling Kommunstyrelsen betalar 150 kr per månad i ersättning för månadsavgiften. Support IT-enheten kommer inte att ta något ansvar eller ge någon support till förtroendevalda på deras privata utrustning, dator, skrivare, skärm eller mjukvara. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 2 oktober 115 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag (39)

8 5. Riktlinjer för distans/mobilt arbete för anställda i Vallentuna kommun Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda för anställda i Vallentuna kommun. Ärendet I Vallentuna kommun finns det teknisk möjlighet att via Internet kunna komma åt sina dokument, intranätet samt skicka och ta emot post från annan plats än kommunens lokala nätverk. Kommunfullmäktige antog den 26 november 2001 en policy för distansarbete och mobilt arbete för kommunens arbetstagare. Föreliggande förslag innehåller kompletterande riktlinjer. Vem skall få tillgång till tekniken? Förvaltningschef avgör vem eller vilka anställda som skall få möjligheten att arbeta på distans/mobilt. Förvaltningschefen avgör också vilken typ av uppkoppling som är nödvändig. Användarförsäkran Utöver den ordinarie användarförsäkran ska den anställde underteckna ett kompletterande dokument för den distans/mobila lösningen. Säkerhet Anställd som använder sig av den distans/mobila lösningen ska ha en egen token-dosa, som genererar engångslösenord, för att logga in mot kommunens nätverk. Abonnemang abonnemang hos IT-enheten. Abonnemanget kostar 1500 kr per år och täcker kostnaderna för servrar, teknisk service token-dosa. Kostnadsersättning för Internetaccess i hemmet Följande möjligheter finns till anslutning: 1) Ny uppringd förbindelse (56K eller ISDN där ingen annan teknik finns att tillgå eller om kapaciteten inte räcker till). Förvaltningen står för installationskostnaden av ett nytt telefonabonnemang. IT-enheten betalar modemet. Den anställda ringer upp en fjärranslutning som fakturerar uppkopplingskostnaden till IT-enheten. Abonnemanget är spärrat för utgående samtal förutom till fjärranslutningen. 8 (39)

9 2) Ny fast uppkoppling (ADSL/kabelmodem) Förvaltningen betalar installationen, startavgiften och kabelmodemet. Förvaltningen betalar 150 kr per månad i ersättning till månadsavgiften. 3) Befintlig uppringd förbindelse Vid uppringd förbindelse ringer den anställda upp en speciell fjärranslutning som fakturerar uppkopplingskostnaden till ITenheten. 4) Befintlig fast uppkoppling Förvaltningen betalar 150 kr per månad i ersättning för månadsavgiften. Support IT-enheten kommer inte att ta något ansvar eller ge någon support till anställda på deras privata utrustning, dator, skrivare, skärm eller mjukvara. Normal service och support ges för IT-enhetens utrustning. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 2 oktober 116 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag (39)

10 6. Förlängd försöksverksamhet med lokala styrelser med elev- respektive föräldramajoritet till juni 2007 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga mandatet för den lokala styrelsen vid Lovisedalsskolan till och med den 30 juni Ärendet Lokal styrelse med föräldramajoritet är en försöksverksamhet i grundskolan och obligatoriska särskolan som pågått sedan Försöksperioden har utsträckts till 2007 och Myndigheten för skolutveckling tar över från Skolverket. Alla kommuner och skolor som redan tidigare har inrättat lokala styrelser och som vill att dessa ska kunna fortsätta att verka under de kommande fyra åren, fram till utgången av juni 2007, måste tillse att den lokala styrelsens mandat förlängs genom ett nytt kommunalt beslut. Kommunfullmäktige har den 15 juni godkänt att grundskolenämnden inrättar en försöksverksamhet med lokala styrelser som under nämnden svarar för driften av en skola. I driftansvaret ska även ingå försöksverksamhet och skolbarnomsorg. Lokal styrelse med föräldramajoritet infördes vid Lovisedalsskolan från och med höstterminen I december 2000 gjordes en uppföljning av försöksverksamheten vid Lovisedalsskolan. Rektor Lilian Lundström har den 20 augusti träffat styrelsen. Lokala styrelsen på Lovisedalsskolan önskar ett nytt kommunalt beslut, där mandatet för styrelsen förlängs. Barn- och ungdomsnämndens förslag Barn- och ungdomsnämnden har den 10 september 93 föreslagit kommunfullmäktige att förlänga mandatet för den lokala styrelsen vid Lovisedalsskolan. Nämnden har också beslutat att representanter från den lokala styrelsen ska bjudas in till nämndens sammanträde den 14 oktober. Den lokala styrelsen skall då inkomma med en utvärdering av dess arbete. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben har inget att erinra mot barn- och ungdomsnämndens förslag. Beslutet bör dock kompletteras med att det förlängda mandatet för den lokala styrelsen vid Lovisedalsskolan skall gälla till och med den 30 juni (39)

11 Beslutsgång Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 11 (39)

12 7. Sammanträdesplan 2004 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2004 Dnr Kommunstabens förslag Arbetsutskottet godkänner förslaget vad avser arbetsutskottet. Kommunstyrelsen godkänner förslaget vad avser kommunstyrelsen och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande vad avser kommunfullmäktiges sammanträdestider. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2004 sker i den tidning där kommunens informationssidor samt på kommunens hemsida. Ärendet Kommunstaben har lagt fram ett förslag till sammanträdestider, se nedan, för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är framtaget med hänsyn till tidplanen för kommunplan Kommunstabens förslag Arbetsutskottet godkänner förslaget vad avser arbetsutskottet. Kommunstyrelsen godkänner förslaget vad avser kommunstyrelsen och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande vad avser kommunfullmäktiges sammanträdestider. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2004 sker i den tidning där kommunens informationssidor samt på kommunens hemsida. Handlingar i ärendet 1. Sammanträdesschema för (39)

13 8. Revisionsrapport, intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering AU 105 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar överlämna kommunstabens synpunkter som svar till revisorerna på Komrevs revisionsrapport avseende efterlevnad av redovisningslagen vad gäller fakturahantering. Ärendet Revisorerna i Vallentuna har överlämnat en granskningsrapport upprättad av Komrev, gällande intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen, och begärt svar i form av kommunstyrelsens yttrande samt beslut om åtgärd. I rapporten anser Komrev att kommunens samlade verifikationsmaterial håller en relativt god standard men följande åtgärder rekommenderas: Samtliga nämnder skall i enlighet med attestreglementet fastställa behörighetsattestanter. Behörighetsattestanter skall användas mer konsekvent inom kommunen. Blanketten där fält finns för behörighetsattest skall användas. Underlag till både kassaverifikationer och bokföringsordrar bör förbättras. En uppstramning av rutinen bör ske när det gäller notering om syfte/ändamål och deltagare för fakturor som avser resor, kurser, konferenser och representation. Kommunstabens synpunkter Av rapporten framgår att vissa brister inom fakturahanteringen kan konstateras trots ett dokumenterat regelverk och återkommande utbildningsinsatser för berörd personal. Kommunledningskontoret, genom Konsult & Service Ekonomi, kommer därför att fortsätta med återkommande informations- och utbildningsinsatser för förvaltningarnas personal som arbetar inom området fakturahantering. Vad gäller kommunstyrelsens eget verksamhetsområde så har personalgrupperna inom kommunledningskontoret haft en genomgång av revisionsrapporten och de anmärkningar som avser kommunstyrelsen. Avsikten är också att genom fortlöpande insatser inom ramen för kommunstyrelsens interna kontrollplan nå effekter som i fortsättningen minimerar bristerna vid fakturahanteringen. 13 (39)

14 Beslutsgång Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 14 (39)

15 9. Månadsuppföljning augusti 2003 AU 106 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner rapporten. Ärendet Kommunledningskontoret har sammanställt Månadsuppföljning (MU) efter åtta månader 2003 för samtliga nämnder. I rapporten redovisas bokförda belopp för perioden samt prognoser för helåret. Totalt prognostiseras ett underskott med -14,7 mkr vilket är knappt 2 mkr bättre än i uppföljningen efter 7 månader. Justeringar har gjorts i nämndernas budgetar för uteblivna arvodeshöjningar vilket sänkt ramarna med totalt ca 1,1 mkr. I realiteten är därmed prognosen 3 mkr bättre än föregående månad. Beslutsgång Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att notera informationen till protokollet. Handlingar i ärendet 1. Månadsuppföljning för kommunens samtliga nämnder 15 (39)

16 10. Handikappidrottsföreningar bidrag Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet Stockholms Handikappidrottsförbund och Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer (FSKF) har gemensamt fått i uppdrag av KSL:s styrelse att bl.a. lyfta fram och utreda ett antal frågor rörande regionalt samarbete. En arbetsgrupp har fått i uppdrag att utreda och lämna förslag på att pröva en gemensam stödmodell för handikappidrotten i länet. Arbetsgruppen har inriktat sitt arbete mot att försöka finna en lämplig modell för ett gemensamt verksamhetsbidrag till handikappidrottsföreningar i Stockholms län. Problemet är att förutsättningarna för att kunna bilda handikappidrottsföreningar är olika i våra olika kommuner. Mindre kommuner kan exempelvis ha för få handikappade för att själva kunna bilda olika specialföreningar. Tillgången till anpassade lokaler spelar också en roll. Detta innebär att några kommuner med goda etableringsförutsättningar får dra ett tyngre lass än andra genom att flera föreningsmedlemmar kommer från andra kommuner och därigenom belastar dessa kommuners kostnader för lokaler och föreningsbidrag. En enkät som genomförts i samtliga länets kommuner utom Nykvarn och Södertälje visar, att 560 tkr årligen betalades ut i verksamhetsbidrag till länets handikappidrottsföreningar Om detta belopp fördelas på alla innevånare i de aktuella kommunerna blir bidraget 0,37 kr per medborgare. Arbetsgruppen föreslår därför att varje kommun ska bidra med 0,50 kr per innevånare och år och att dessa medel skall överföras till Stockholms Handikappidrottsförbund, som sedan administrerar bidraget efter normer fastställda av medlemskommunerna. Arbetsgruppens förslag Arbetsgruppen föreslår, att ett gemensamt/generellt verksamhetsbidrag införs för handikappidrottsföreningarna i länet. Medlemskommunerna betalar ett årligt belopp, som baseras på antalet innevånare i respektive kommun multiplicerat med ett visst belopp. Beloppet för 2003 föreslås vara 0,50 kr. Bidragsbeloppets storlek föreslås omräknas vart tredje år. 16 (39)

17 Kommunerna betalar in sina bidragsbelopp till Stockholms Handikappidrottsförbund, som fördelar bidraget efter normer fastställda av medlemskommunerna tillsammans. Samtliga handikappidrottsföreningar ansöker om bidrag hos Stockholms Handikappidrottsförbund. Gruppen föreslår vidare att handikappidrottsföreningarna skall vara anslutna till Stockholms Handikappidrottsförbund för att vara godkända för statligt aktivitetsstöd. Fritidskontorets yttrande Förutsättningen för att kunna bedriva handikappidrott med ett brett urval av föreningar som representerar olika idrottsgrenar kräver samverkan över kommungränserna där alla medverkande kommuner tar ett gemensamt ansvar. Ambitionen att hitta ett enhetligt verksamhetsbidrag för länets handikappidrottsföreningar är ett steg i rätt riktning. Förslaget att beräkna varje kommuns bidrag till en samlad bidragspott utifrån antalet kommuninnevånare kan dock slå väldigt fel. För Vallentunas del skulle detta innebära ett bidrag på ca kronor per år. I dag finns en handikappidrottsförening i kommunen som 2002 erhöll ett bidrag på kronor. Vissa kommuner har en utbyggd fritidsverksamhet för sina funktionshindrade medborgare där handikappidrottsföreningarnas verksamhet utgör en del av ett större utbud medan utbudet i andra kommuner i stort sett omfattas av handikappidrottsföreningarnas verksamhet. I Vallentuna har exempelvis de funktionshindrade ett 20- tal olika fritids- och idrottsaktiviteter att välja mellan. För att åstadkomma en rättvisare beräkning av det kommunala verksamhetsbidraget bör varje kommun i stället betala i förhållande till antalet aktiva deltagare i de olika handikappidrottsföreningarnas verksamhet. Stockholms Handikappidrottsförbund administrerar bidraget och debiterar respektive kommun utifrån andelen aktiva medlemmar i respektive förening, vilket borde vara enkelt att hantera med dagens teknik. Fritidskontorets förslag Vallentuna kommun stöder förslaget att ta fram ett kommungemensamt verksamhetsbidrag för länets handikappidrottsföreningar samt att Stockholms Handikappidrottsförbund administrerar detsamma förutsatt att bidragsnorm och ersättningsnivåer godkänts av samtliga kommuner beräkningsgrunden för det kommunala bidraget skall vara andelen aktiva föreningsmedlemmar rån respektive kommun. 17 (39)

18 Kommunstabens synpunkter Kommunstaben stöder i allt väsentligt fritidskontorets synpunkter och tillstyrker därför att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med fritidskontorets förslag. I det aktuella ärendet kan det vara motiverat med en lösning där kommunerna bidrar till verksamheten i relation till hur många aktiviteter som handikappade från kommunen deltar i. Principiellt är det dock tveksamt med en utveckling där allt fler beslut inom det kommunala kompetensområdet fattas av andra än kommunens valda politiker. Kommunstabens förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar fritidskontorets synpunkter till KSL, vilket innebär följande svar på remissen. Vallentuna kommun stöder förslaget att ta fram ett kommungemensamt verksamhetsbidrag för länets handikappidrottsföreningar, som administreras av Stockholms Handikappidrottsförbund, under förutsättning att: bidragsnorm och ersättningsnivåer godkänts av samtliga kommuner beräkningsgrunden för det kommunala bidraget skall vara andelen föreningsmedlemmar från respektive kommun. Kommunstyrelsen beslutar vidare att kostnaden för bidrag till handikappidrotts-föreningar även i fortsättningen ska täckas inom fritidsnämndens budget. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 2 oktober 108 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 18 (39)

19 11. Förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Stockholms län Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att, som remissvar till Miljödepartementet, anta kommunstabens förslag till yttrande om förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i länet. Ärendet Vallentuna kommun har av Miljödepartementet fått Länsstyrelsens i Stockholms län förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Stockholms län på remiss. Remissen skall besvaras senast den 15 oktober Kommunstaben har inhämtat yttrande från myndighetsnämnden för teknik och miljö. Myndighetsnämnden för teknik och miljö sammanträdde den 4 september Vid sammanträdet riktades långtgående kritik mot länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram, vilket inte godtogs. Nämnden beslöt att ge dess ordförande i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen utforma nämndens förslag till kommunstyrelsen, grundat på diskussionerna i myndighetsnämnde. Bakgrund Förutsättningen för åtgärdsprogrammet har varit att det skall gå att förena med Stockholmsregionens tillväxt. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid skall klaras 1 januari 2006 enligt svensk lagstiftning. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids idag och kommer med stor sannolikhet att överskridas år 2006 på ett antal gator och vägar i länet om inga åtgärder vidtas. Detta gör det nödvändigt att upprätta ett åtgärdsprogram för Stockholmsregionen. Enligt Länsstyrelsen är den enda möjligheten att klara miljökvalitetsnormen i Stockholms län till 2006 att genomföra en kombination av 15 åtgärder, varav åtta huvudåtgärder. De åtta huvudåtgärderna är: 1. Tillfällig höjning av skrotningspremien i länet 2. Höjd fordonsskatt för personbilar utan katalysator 3. Miljözon för personbilar utan katalysator 4. Skärpta krav i miljözonen 5. Miljöavgifter (Trängselavgifter) 6. Översyn av parkeringspolitiken 7. Ökad kontroll av förmånsbeskattning av fri parkering 8. Genomfartsförbud för tunga fordon på Hornsgatan 19 (39)

20 Kommunstabens förslag till yttrande Vallentuna kommun anser att det innebär betydande svårigheter att genomföra samtliga åtta förslag till huvudåtgärder för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid till Vad gäller miljöavgifter (trängselavgifter) finns det en stor opinion i länet mot detta förslag. Kommunen anser därför att andra mer långsiktiga åtgärder måste genomföras. Dessa kommer inte att leda till att normen klaras till 2006, men medför en hållbar sänkning av kvävedioxidhalten åren därefter. Bland de åtgärder som bör genomföras snarast är sådana trafiksatsningar som avlastar Stockholms innerstad. Utökade resurser för detta behöver anslås i de statliga infrastrukturplanerna. Väginvesteringar som är angelägna är bl a förbifart Stockholm (Norrortsleden - Västerleden), Älgviken Fors, Norra länken, Södertörnsleden och tvärförbindelser som Vallentuna Trafikplats/Grana-Hammarby. Det är också mycket angeläget med kraftiga satsningar på kollektivtrafiken. Både in mot stadskärnan, mellan befintliga och nya regionala kärnor samt till Arlanda. Den spårbundna trafiken behöver förbättras och byggas ut med bl a Citybanan, utbyggnad av pendeltågssystemet med och en ny förbindelse till Arninge, upprustning av Roslagsbanan, Mälarbanan och Nynäshamnsbanan och utbyggnad av tvärspårvägar. Dessutom behöver länet resurser för förbättring i den kollektiva busstrafiken med fler bussfiler, ökad turtäthet och bättre omstigningspunkter mellan olika trafikslag, bl a fler infartsparkeringar. Härtill kommer fortsatt teknisk utveckling av bilar och bränsle. Vallentuna kommun instämmer i Länsstyrelsens farhågor att om reglerna för miljökvalitetsnormen tillämpas alltför strikt så skulle det innebära att knappast något ytterligare byggande kan ske i länet. Kommunen anser därför att reglerna måste ses över och att de statliga anslagen för förbättring av trafikinfrastrukturen måste utökas. Detta är nödvändigt för att inte Stockholmsregionens långsiktigt hållbara tillväxt ska hotas och att den internationella konkurenskraften ska försämras. Myndighetsnämndens för miljö och teknik yttrande Samtliga åtta huvudåtgärdsförslag för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid till 2006 kan inte genomföras. Detta betyder att hela åtgärdsprogrammet faller. Andra åtgärder måste tillkomma. Dessa är av mera långisktig karaktär och kommer inte att leda till att normen 20 (39)

21 klaras till 2006 men väl att få betydelse för hållbar sänkning av kvävedioxidhalten åren därefter. Bland de åtgärder som kan komma ifråga är väginvesteringar såsom för kringfart Stockholm (Västerleden-Norrortsleden), Södertörnsleden, Norra länken, Österleden, satsningar på spårbunden trafik såsom pendeltågssystemet, Citybanan, Mälarbanan och Nynäshamnsbanan samt upprustning av Roslagsbanan och Saltsjöbanan, vidare förbättring i den kollektiva busstrafiken med fler bussfiler och ökad turtäthet, ökat antal infartsparkeringar. Härtill kommer fortsatt teknisk utveckling av bilar och bränsle. Myndighetsnämndens för miljö och teknik kommentarer till Länsstyrelsens åtgärdsprogram Syftemålet med Länsstyrelsens åtgärdsprogram är naturligtvis gott. Alla önskar vi oss ren frisk luft oavsett var i länet vi bor. Förorenat vatten och förorenad mark kan vi undvika, men luft måste vi ständigt andas. Länsstyrelsens förslag till program baseras på det faktum att Sverige fastlagt att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid skall klaras under 2006, medan gränsvärdena för kvävedioxid enligt EU-direktivet skall klaras senast Sannolikt har Sverige här tagit på sig ett större engagemang än vad man kan hålla. Enda möjligheten enligt Länsstyrelsen att klara miljökvalitetsnormen i Stockholms län till 2006 är att genomföra en kombination av 15 åtgärder, varav åtta huvudåtgärder. De åtta huvudåtgärderna är: Tillfällig höjning av skrotningspremien i länet Höjd fordonsskatt för personbilar utan katalysator Miljözon för personbilar utan katalysator Skärpta krav i miljözonen Miljöavgifter (Trängselavgifter) Översyn av parkeringspolitiken Ökad kontroll av förmånsbeskattning av fri parkering Genomfartsförbud för tunga fordon på Hornsgatan Länsstyrelsen säger själv att det råder osäkerhet om såväl åtgärdernas effekter som deras genomförande. För att med säkerhet klara miljökvalitetsnormen år 2006 krävs därför att åtgärdsprogrammet genomförs i sin helhet. Man befarar också att om reglerna kring miljökvalitetsnormer tillämpas alltför strikt skulle detta innebära att knappast något ytterligare byggande kan ske i länet. 21 (39)

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl 18.00 21.15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl 18.00 21.15 Kommunstyrelsen 20 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl 18.00 21.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Leif Öhman

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer Wennerholm ÄRENDET Motionärerna föreslår

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Victor Kilén, förvaltningschef

Läs mer

Remiss av utredning om gränslöst/generellt bidrag för handikappidrotten i länet Remiss från Kommunförbundet Stockholms län Remisstid 12 november 2003

Remiss av utredning om gränslöst/generellt bidrag för handikappidrotten i länet Remiss från Kommunförbundet Stockholms län Remisstid 12 november 2003 PM 2003 RII (Dnr 326-2325/2003) Remiss av utredning om gränslöst/generellt bidrag för handikappidrotten i länet Remiss från Kommunförbundet Stockholms län Remisstid 12 november 2003 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-17 DNR KS 2014.480 EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:46 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

Läs mer

2(9) Innehållsförteckning

2(9) Innehållsförteckning 2(9) Innehållsförteckning 1 Justering och fastställande av föredragningslista 3 2 Nya regler om kommunala företag - säkerställande av kommunala principer, förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen samt

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26. Plats och tid för sammanträdet Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 26 maj 2008, kl. 07.30-08.50 Beslutande Per-Olof Björkman (fp),

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2008 kl 15-17

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 21 oktober 2003

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 21 oktober 2003 Fritidsnämnden 21 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004 Utbildningsnämnden 21 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 september 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunfullmäktige 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 19.00-20.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Lars Rundgren (m) Elwe Nilsson

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Yttrande över förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor mellan Arlandakommunerna KS-2013/53

Yttrande över förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor mellan Arlandakommunerna KS-2013/53 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Datum KS-2013/53 2013-01-14 Kommunstyrelsen Yttrande över förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor mellan Arlandakommunerna KS-2013/53 Förslag

Läs mer

Yttrande över remiss om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län

Yttrande över remiss om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län Tjänsteutlåtande Tillväxt- och utvecklingschef 2016-02-03 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:402 20901 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om förslag att ansöka om regionbildning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 31 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 31 oktober 2003 kl. 07.30-10.45 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 3 Yttrande, ersättningstrafik 2014 (KS 2014.029) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-0t-77 8 (20) 56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor (KS 2012.sos) Beslut

Läs mer

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen Ärendet Förslag till avtal föreslås godkännas

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Politisk överenskommelse om en tunnelbanelösning för Ostsektorn Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner är överens om att gemensamt

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndag den

Läs mer

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda.

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda. 2013-03-26 Stockholm Nordost Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Tvärförbindelse Roslagsbanan

Läs mer

Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå PM 2009:1 RI (Dnr 222-2353/2008) Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Stockholms stad

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... EXTRA Kommunstyrelse 2009-11-09

KALLELSE. 1. Justerande:... EXTRA Kommunstyrelse 2009-11-09 EXTRA Kommunstyrelse 2009-11-09 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Vallentuna gymnasium, klassrum invid cafeterian, Vallentuna måndagen den 9 november 2009, kl 17.00 OBS tiden! (före KF)

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 16 september 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 16 september 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 16 september 2002 Ks 94 Dnr KS02/431 012 Information om Region Värmlands strategiarbete Företrädare för Region Värmland informerar kommunstyrelsen om den strategi som ska ligga

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050.

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. 2012-03-01 Till Trafikverket Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. Dags att satsa på Södertörn Södertörnssamverkan -

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

I remissen önskar Trafikverket i första hand få svar på följande:

I remissen önskar Trafikverket i första hand få svar på följande: 2015-09-15 Yttrande över Trafikverkets remiss av förslag till Framkomlighetsprogram för Storstockholm Förslag till beslut Bakgrund Trafikverket, Region Stockholm har sänt ut rubricerade remiss till regionala

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar Remiss från Näringsdepartementet

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar Remiss från Näringsdepartementet PM 2010: RII (Dnr 001-1303/2010) Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar Remiss från Näringsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande 1.

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandaregionen

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandaregionen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014-01-15 DNR KS 2014.011 MATS ERIKSSON SID 1/3 PLANERINGSCHEF 0858785152 MATS.ERIKSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 11 januari 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 11 januari 2004 Socialnämnden 11 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 11 januari 2005 kl 18.30 Genomgång av handlingar kl 17.30. Kallade

Läs mer

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD kv^éc Uppsala KOMMUN t. to KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-05-03 BUN-2012-0132.00 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n Motion, väckt

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-03-31 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Yttrande 2016-03-29 l} 1 (5) -4 G3 VARBERGs KOMMUN Näringsdepartementet Dnr N2016/00179/TIF H!:GERIN-GSi

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen. Helsingborg Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB

Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen. Helsingborg Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen Helsingborg 090923 Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB Vad händer i Stockholm - Mälarregionen Trafikprocessen i Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering ,

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december 2016 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-12.10 Ajournering 10.20-10.30, 10.56-10.58 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Åsa Hååkman Felth

Läs mer

14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret

14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret Sida 21 (31) 14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret Stadsdelsnämndens beslut beslutade att besvara remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:43 1 (19) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Överförande av trafikplanerande verksamhet från regionplane- och trafiknämnden till AB Storstockholms Lokaltrafik Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (19) Ärendelista 28 oktober Ärende till kommunfullmäktige: 14 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Regional

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Granskning av Fullmäktigeberedningarna

Granskning av Fullmäktigeberedningarna Revisionsrapport Granskning av Fullmäktigeberedningarna Tierps kommun Augusti 2010 Roger Burström Johan Spåre (1) 1. INLEDNING...3 1.1 UPPDRAG OCH BAKGRUND...3 1.2 REVISIONSFRÅGA...3 1.3 METOD...4 2. ORGANISATIONEN

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Stockholms län och Försäkringskassan, beträffande personer i behov av andningshjälp

Stockholms län och Försäkringskassan, beträffande personer i behov av andningshjälp PM 2009:184 RVI (Dnr 327-1363/2009) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län och Försäkringskassan beträffande personer i behov av andningshjälp i hemmet Rekommendation

Läs mer

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen PM 2017:213 RI (Dnr 111-1133/2017) Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen Remiss från Stockholms läns landsting Remisstid den 19 oktober 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:64 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 14 augusti 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen

Läs mer