56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-0t-77 8 (20) 56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor (KS 2012.sos) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner remissyttrande dels från Stockholm Nordost och dels från Arlandaregionen angående Handlingsplan för regionala stadskärnor. Ärendet i korthet Tillväxt- och regionplaneutskottet, inom Stockholms läns landsting, beslutade den z oktober att utan eget ställningstagande skicka förslaget till handlingsprogram Regionala stadskärnor på remiss under perioden t november 1212 till3r januari zor3. Ledningsgruppen inom Stockholm Nordost godkände 2or2-t2-o7 förslaget till gemensamt yttrande. Ett förslag till gemensamt yttrande har också utarbetats för kommunerna inom Arlandaregionen, dvs Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse. zorz-rz Yttrande över förslag till Handlingsprogram Regionala stadskärnor 3. Yttrande över förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor, zot3-ot-o8 Expedieras till Akten TMR Stockholm Nordost Justerandes sign &, Justeran Utdragsbestyrka nde

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DNR KS SHULA GLADNIKOFF SID 1/2 PLANERINGSSTRATEG KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Regionala stadskärnor Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner remissyttrande dels från Stockholm Nordost och dels från Arlandaregionen angående Handlingsplan för regionala stadskärnor. Ärendet i korthet Tillväxt- och regionplaneutskottet, inom Stockholms läns landsting, beslutade den 2 oktober att utan eget ställningstagande skicka förslaget till handlingsprogram Regionala stadskärnor på remiss under perioden 1 november 1212 till 31 januari Ledningsgruppen inom Stockholm Nordost godkände förslaget till gemensamt yttrande. Ett förslag till gemensamt yttrande har också utarbetats för kommunerna inom Arlandaregionen, dvs Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Bakgrund Den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010, redovisar utveckling av åtta yttre regionala stadskärnor, utöver den centrala regionkärnan. Till de åtta yttre regionala stadskärnorna hör bl.a. Arlanda - Märsta och Täby centrum - Arninge. Denna inriktning för bl. a. bebyggelseutveckling och utbyggnad av trafikinfrastruktur har stöd i Vallentunas översiktsplan och i Stockholm Nordosts gemensamma vision för tillväxt , Framtid, Framgång, Framkomlighet. I remissförslaget till Handlingsprogram Regionala stadskärnor redovisas fyra handlingsområden som kräver kraftsamling och samverkan av regionens aktörer för utveckling av en flerkärnig region. Ökad tillgänglighet, en förutsättning för tillväxt i de regionala stadskärnorna. Synergier mellan investeringar i de regionala stadskärnorna. Stadsutveckling SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, VALLENTUNA VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DNR KS SID 2/2 Utveckla det kunskaps- och tjänsteintensiva näringslivet Remissperiodens syfte är att ge regionens aktörer möjlighet att ta ställning till förslaget till handlingsprogram och att få besked från regionens aktörer om de är beredda att bidra till genomförandet. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Yttrande över förslag till Handlingsprogram Regionala stadskärnor 3. Yttrande över förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor, Inga-Lill Segnestam Samhällsbyggnadschef Mats Eriksson Planeringschef Ska expedieras till: Akten TMR Stockholm Nordost

4 Handläggare: Mikael Engström Mobil: Shula Gladnikoff Mobil: Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Regionala stadskärnor Bakgrund 1(4) Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Box Stockholm I den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010, finns åtagandet Utveckla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen. Där redovisas önskvärd utveckling från Stockholmregionens enkärnighet till flerkärnighet. En av de föreslagna åtta yttre regionala stadskärnorna är Täby centrum-arninge. Ett led i att förvekliga stadskärnorna är att ta fram ett handlingsprogram som organiserar insatser för dessa. I det förslag till handlingsprogram som är på remiss presenteras bl.a.: Förslag till mål för utveckling av de yttre regionala stadskärnorna 1. De yttre regionala stadskärnornas andel av länets befolkning ska öka från dagens 6 procent till 10 procent år De yttre regionala stadskärnornas andel av länets sysselsättning ska öka från dagens 13 procent till 25 procent år Tillgängligheten med kollektivtrafik till de yttre regionala stadskärnorna ska öka så att restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil ska minska från dagens 2,2 till 1,5 år Varför flerkärnighet är att föredra framför enkärnighet samt varför ett handlingsprogram behövs. För de yttre regionala stadskärnorna innebär åtagandet främst att kommunerna måste samverka med andra aktörer, för att 1. Skapa attraktiva lokaliseringsalternativ som alternativ till den centrala regionkärnan, 2. Utveckla transportsystem som stödjer flerkärnighet 3. Utveckla urbana värden samt 4. Resurseffektivisera och motverka spridning. Fyra handlingsområden för att skapa en flerkärnig Stockholmsregion samt involverade aktörer 1. Ökad tillgänglighet, en förutsättning för tillväxt i de regionala stadskärnorna. Förslag till ansvarig aktör: Trafikförvaltningen inom landstingen och SL. Medverkande aktörer: Trafikverket, Länsstyrelsen, kärnkommunerna och TMR. 2. Synergier mellan investeringar i de regionala stadskärnorna. Förslag till ansvarig aktör: TMR. Medverkande aktörer: Länsstyrelsen, näringslivsorganisationer och kärnkommuner 3. Stadsutveckling Förslag till ansvarig aktör: En kärnkommun. Medverkande aktörer: fastighetsägare, företagare, byggherrar, Trafikverket, länets kommuner, TMR och SL. 4. Utveckla det kunskaps- och tjänsteintensiva näringslivet Förslag till ansvarig aktör: En kärnkommun. Medverkande aktörer: länets kommuner, TMR, SL och övriga delar av landstinget, Trafikverket, näringslivsorganisationer, fastighetsägare, byggherrar, centrum ägare, Stockholms Akademiska Forum (StaAF) och SSCO. Stockholm Nordost Kommunledningskontoret Täby kommun Stationsvägen Täby Kommun

5 Svar på frågor från remissen Stockholm Nordost Kommunledningskontoret Täby kommun Stationsvägen Täby Kommun 2(4) 1. Bedömer ni att de föreslagna handlingsområdena är relevanta och de viktigaste att fokusera på? Stockholm Nordost anser de fyra handlingsområdena vara väl identifierade kärnfrågor för samarbete i detta utvecklingsskede. Samtliga är kopplade till varandra vilket också framgår i remissen. Det första handlingsområdet - Ökad tillgänglighet, en förutsättning för tillväxt i de regionala stadskärnorna - ser vi som en förutsättning för att regionen ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftigt i jämförelse med övriga Europa. En god tillgänglighet är även en grundförutsättning för en hållbar, regional utveckling. Stockholm Nordost instämmer i konstaterandet att De yttre regionala stadskärnorna måste få bättre tillgänglighet och tydligare kopplingar till det spårburna kollektiva trafiksystemet med järnväg, tunnelbana och spårväg och till det regionala vägnätet. Det är också nödvändigt med bra förbindelser mellan de yttre regionala stadskärnorna, till exempel med spårtrafik. De yttre regionala stadskärnorna föreslås också bli knutpunkter för kollektivtrafiken. Stockholm Nordost vill understryka att den blivande regionala stadskärnan Täby centrum - Arninge är den enda i RUFS utpekade kärnan som idag saknar en tydlig koppling till det regionala spårsystemet via spårväg, tunnelbana eller järnväg. Den inriktning som anges i RUFS med en utbyggnad av spår till nordostsektorn måste därför fullföljas samt kompletteras med en utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda. En avgrening till Arlanda skulle på ett tydligt sätt koppla ihop nordostsektorn med kärnan Arlanda-Märsta, Uppsala, Mälardalen och även internationellt. Stockholm Nordost kommer att förskottera det anslag på 20 mkr som finns angivet i länsplanen för en fördjupad idéstudie som ska visa på vilka spårlösningar som behöver genomföras för att nordostsektorn och den regionala stadskärnan Täby centrum Arninge ska få en regional och kapacitetsstark kollektivtrafik. Dessa infrastrukturutbyggnader skulle avsevärt öka omlandet för den regionala stadskärnan Täby centrum - Arninge. Inom Stockholm Nordost samverkar kommunerna Danderyd, Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna, Täby och Österåker. Redan idag samverkar kommunerna kring såväl nordostsektorns som den regionala stadskärnans utveckling. Stockholm Nordost har konstaterat att det går att bygga fler bostäder och arbetsplatser inom den regionala stadskärnan i Täby samt inom övriga nordostsektorn. Men det förutsätter att ovanstående regionala och kapacitetsstarka spårsystem byggs ut samt att tillgängligheten med kollektiva transportmedel från nordostkommunerna till kärnan förstärks. I den kommungemensamma visionen bejakas därför stadsutveckling, ett regionalt kapacitetsstarkt spårsystem, effektiva transporter med ökad kollektivtrafikandel, bostadsbyggande och näringslivsutveckling. För Täby centrum - Arninge finns en handlingsplan framtagen som samtliga nordostkommuner står bakom. I planen finns flera projekt formulerade som kopplar till handlingsområdet stadsutveckling.

6 (4) Vad gäller handlingsområde 4: Utveckla det kunskaps- och tjänsteintensiva näringslivet har Stockholm Nordost i sin vision formulerat en näringslivsprofil för varje kommun. Nordostkommunerna har också tagit fram en näringslivsstudie i samverkan med TMR. I det fortsatta arbetet ska kommunerna inom Stockholm Nordost gemensamt verka för ökad företagsamhet i sektorn samt inrätta en gemensam strategisk näringslivsfunktion. 2. Är de föreslagna aktörerna de mest relevanta, saknas några aktörer? Stockholm Nordost anser de identifierade ansvariga aktörerna vara de bäst lämpade för åtagandet för samtliga fyra handlingsområden. För handlingsområde 4: Utveckla det kunskaps- och tjänsteintensiva näringslivet, föreslås att Täby och förslagsvis ytterligare någon kommun utses till ansvariga kärnkommuner. Vad gäller förslag till medverkande aktörer har vi synpunkter avseende handlingsområde 3: Stadsutveckling. Lärosäten som till exempel Tekniska högskolan och Stockholms universitet bör ingå som medverkande aktörer. Dels för att det vore kreativt att koppla in forskningsvärlden och dels för att de är viktiga aktörer i en attraktiv region. Detta skulle exempelvis kunna ske genom att involvera forskare inom ämnena miljömässig och social hållbarhet. Ytterligare ett område som skulle kunna ingå är kultursektorn. Stockholm Nordost är positivt inställd till de områden som definierats som TMR:s fortsatta arbetsområden för att utveckla en flerkärnig region: - Kommunikationen av handlingsprogrammet och nyttan av för regionala stadskärnor - Utvecklingen av den regionala processen - Uppföljningen och lärandet i arbetet med att utveckla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Kommunikationen internt och externt är av stor vikt. De kommunikationsplaner som utvecklas behöver synkroniseras med befintliga sådana. Exempelvis har Täby kommun formulerat ett projekt om att ta fram en kommunikationsplattform kopplat till den regionala stadskärnan. Projektet är en del av Handlingsplan Regionala stadskärnan Täby centrum - Arninge. Uppföljning och lärande i arbetet med att utveckla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen är av stor vikt vad gäller utvecklingen av de regionala stadskärnorna. Nordostkommunerna har även sin egen handlingsplan inkluderande styrning och uppföljning, men ett behov finns av gemensamma indikatorer. TMR spela en central roll för att utveckla dem. Stockholm Nordost Kommunledningskontoret Täby kommun Stationsvägen Täby Kommun

7 (4) 3. Hur kan er organisation bidra till utvecklingen av de regionala stadskärnorna? Nordostkommunerna har redan påbörjat samverka kring utvecklingen av den regionala stadskärnan Täby centrum - Arninge. Exempel på detta är den gemensamma visionen för nordostkommunerna, Framtid, framkomlighet, framgång samt handlingsplanen för den regionala stadskärnan. samverkan med SL och Trafikverket med att genomföra studier för att öka den regionala tillgängligheten till den regionala stadskärnan och till övriga nordostsektorn. Arbeta för koppling mellan kärnorna Täby centrum - Arninge och Märsta - Arlanda via avgrening av Roslagsbanan. Kontakter med högskolor och planering för studentbostäder. Täby kommun är, med stöd av övriga nordostkommuner, beredd att ta på sig rollen som ansvarig aktör, alternativt medverka i handlingsområde 4, dvs. att utveckla det kunskaps- och tjänsteintensiva näringslivet. Den regionala stadskärnan Täby centrum - Arninge har med sitt läge i anslutning till flera högskolor, som KTH och Stockholms Universitet, goda förutsättningar att öka samarbetet med högskolorna och att koppla detta till utveckling av det kunskapsintensiva näringslivet. För kommunerna inom Stockholm Nordost Örjan Lid Ordförande Stockholm Nordost 2012 Kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna kommun Bilagor. Stockholm Nordost! En vision för tillväxt Handlingsplan Regionala stadskärnan Täby centrum - Arninge Stockholm Nordost Kommunledningskontoret Täby kommun Stationsvägen Täby Kommun

8 Yttrande över förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR), Stockholms läns landsting har genom remiss för yttrande senast den 31 januari 2013 överlämnat förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor. Ärendet har beretts i samråd mellan Arlandakommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Knivsta som upprättat förslag till ett gemensamt yttrande i ärendet. Bakgrund Stockholms län har de senaste åren vuxit med invånare per år. Alla prognoser tyder på en fortsatt kraftig befolkningstillväxt och år 2030 förväntas länet ha drygt 2,6 miljoner invånare. För att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling behöver Stockholmsregionen, som idag är starkt enkärnig, bli mer flerkärnig. Avsikten är att koncentrera utvecklingen utanför den centrala regionkärnan till de yttre regionala stadskärnorna och motverka utspridningen av verksamheter och bebyggelse. En fortsatt utspridning av bebyggelsen leder till växande transportbehov och ett ökat bilberoende. Utvecklingen av yttre regionala stadskärnorna främjar även tjänsteutbyte, möten, stadskvaliteter och stadsliv. Den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010, redovisar utveckling av åtta yttre regionala stadskärnor, utöver den centrala regionkärnan. De yttre kärnorna är Arlanda- Märsta, Barkarby- Jakobsberg, Kista- Sollentuna- Häggvik, Täby centrum - Arninge, Kungens kurva - Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum och Södertälje. Ett led i att förverkliga stadskärnorna är att ta fram ett handlingsprogram som organiserar insatser för dessa. I det förslag till handlingsprogram som är på remiss presenteras bl.a.: Förslag till mål för utveckling av de yttre regionala stadskärnorna 1. De yttre regionala stadskärnornas andel av länets befolkning ska öka från dagens 6 procent till 10 procent år De yttre regionala stadskärnornas andel av länets sysselsättning ska öka från dagens 13 procent till 25 procent år Tillgängligheten med kollektivtrafik till de yttre regionala stadskärnorna ska öka så att restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil ska minska från dagens 2,2 till 1,5 år Varför flerkärnighet är att föredra framför enkärnighet samt varför ett handlingsprogram behövs. För de yttre regionala stadskärnorna innebär åtagandet främst att kommunerna måste samverka med andra aktörer, för att 1(5)

9 1. Skapa attraktiva lokaliseringsalternativ som alternativ till den centrala regionkärnan, 2. Utveckla transportsystem som stödjer flerkärnighet 3. Utveckla urbana värden 4. Resurseffektivisera och motverka spridning. I förslaget till handlingsprogram redovisas fyra handlingsområden som kräver kraftsamling och samverkan av regionens aktörer för utveckling av en flerkärnig region. 1. Ökad tillgänglighet, en förutsättning för tillväxt i de regionala stadskärnorna. Förslag till ansvarig aktör: Trafikförvaltningen inom landstinget och SL. Medverkande aktörer: Trafikverket, Länsstyrelsen, kärnkommunerna och TMR. 2. Synergier mellan investeringar i de regionala stadskärnorna. Förslag till ansvarig aktör TMR. Medverkande aktörer: Länsstyrelsen, näringslivsorganisationer, och kärnkommuner. 3. Stadsutveckling. Förslag till ansvarig aktör: En kärnkommun. Medverkande aktörer: fastighetsägare, företagare, byggherrar, Trafikverket, länets kommuner, TMR och SL. 4. Utveckla det kunskaps- och tjänsteintensiva näringslivet. Förslag till ansvarig aktör: En kärnkommun. Medverkande aktörer: länets kommuner, TMR, SL, och övriga delar av landstinget, Trafikverket, näringslivsorganisationer, fastighetsägare, byggherrar, centrumägare, Stockholms Akademiska Forum (StaAF) och SSCO. Handlingsprogrammet Regionala stadskärnor är en del av genomförandet av RUFS Arbetet med förslag till handlingsprogram och handlingsområden har skett i samråd med berörda kärnkommuner och Storstockholms lokaltrafik. Det är kommunerna som ansvarar för utvecklingen av de regionala stadskärnorna men det krävs ett aktivt deltagande av flera regionala aktörer. Remissperiodens syfte är Att ge regionens aktörer en möjlighet att ta ställning till förslaget till handlingsprogram. Att få besked från regionens aktörer om de är beredda att bidra till genomförandet. Remissinstanserna uppmanas att särskilt beakta följande frågeställningar i remissen: 1. Bedömer ni att de föreslagna handlingsområdena är relevanta och de viktigaste att fokusera på? 2. Är de föreslagna aktörerna de mest relevanta, saknas några aktörer? 3. Hur kan er organisation bidra till utvecklingen av de regionala stadskärnorna? Arlandakommunernas synpunkter Inledningsvis får Arlandakommunerna framföra att det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett särskilt ansvar. Utvecklingen av 1(5)

10 Arlanda-Märsta är därför ett gemensamt åtagande för Arlandakommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Knivsta samt Swedavia, Stockholm Arlanda flygplats. Arlanda-Märsta har goda förutsättningar och stor potential att utvecklas till en regional stadskärna. För att nå dit behöver vi arbeta tillsammans mot samma vision och mål. Vi behöver enas om hur vi ska agera och ansvarsfördela. Kostnader, risker och samverkansformer behöver analyseras och utvecklas framöver. Vad betyder det för våra kommuner att vi ska utveckla en regional stadskärna hos oss? Vad betyder det för övriga aktörer? Arlandakommunerna har i en rapport år 2011 tagit fram ett första underlag som stöd för ett fortsatt arbete med ett handlingsprogram för den regionala stadskärnan Arlanda- Märsta. Airport City Stockholm AB har i dialog med de tre ägarna - Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding - under 2012 låtit ta fram en stadsbyggnadsstrategi för området mellan Arlanda-Märsta-Rosersberg. Syftet med denna strategi är att den ska vara vägledande för arbetet med utvecklingen av flygplatsstaden Airport City Stockholm. Fråga 1 Bedömer ni att de föreslagna handlingsområdena är relevanta och de viktigaste att fokusera på? Arlandakommunerna anser de fyra handlingsområdena vara väl identifierade kärnfrågor för samarbete i ett nuvarande utvecklingsskede. Samtliga handlingsområden är kopplade till varandra, vilket framgår i remissen, och bedöms därmed kunna bidra till eftersträvade synergieffekter i arbetet med att utveckla de regionala stadskärnorna. Handlingsområdet Ökad tillgänglighet, en förutsättning för tillväxt i de regionala stadskärnorna - ser Arlandakommunerna som en nödvändig förutsättning för att regionen ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftigt i jämförelse med övriga Europa. En god tillgänglighet är även en grundförutsättning för en hållbar, regional utveckling och bedöms enligt Arlandakommunernas mening som särskilt viktig för den regionala stadskärnan Arlanda- Märsta. Arlandakommunerna instämmer också i konstaterandet att de yttre regionala stadskärnorna måste få bättre tillgänglighet genom det spårburna kollektiva trafiksystemet och goda kopplingspunkter med smidiga omstigningsmöjligheter till annan kollektivtrafik i den halvcentrala/centrala citykärnan samt bra kopplingar till det regionala vägnätet med förbättrade tvärförbindelser. De yttre regionala stadskärnorna har också goda förutsättningar att bli viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken. Arlandakommunerna anser att dagens infrastruktur till och från Stockholms C behöver kompletteras med trafikförbindelser i tvärled för att minska belastningen på centrala Stockholm och öka tillgängligheten mellan länets regionala stadskärnor. Arlanda/Märsta är i detta sammanhang en av de åtta yttre regionala stadskärnor som utpekats i den regionala utvecklingsplanen RUFS 20lO och som är av strategisk betydelse för regionen och Arlandakommunerna. Den regionala stadskärnan Arlanda- Märsta måste få en kraftfullt förbättrad infrastruktur för kollektivtrafik, dels för att avlasta den centrala delen av regionen och dels för att minska marktransporternas miljöpåverkan och därmed möjliggöra förbättrad kapacitet för flygtrafiken. En avgrening av Roslagsbanan skulle kunna ingå i en gemensam och samordnad planering av åtgärder för ny järnvägsinfrastruktur. En ny sådan tvärförbindelse förbättrar också lägesegenskaperna för de regionala stadskärnorna och binder samman stadskärnorna Täby/Arninge och Arlanda-Märsta. Samtidigt kan den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta på detta sätt ges en ytterligare förstärkt funktion som bytespunkt mellan både flyg och fjärr-, regional-, pendel och lokaltåg samt buss. Arlandakommunerna anser också att det behövs en strategi för en tydlig stationshierarki i regionen och där Arlandaområdet mycket väl kan utgöra plats för en "Stockholm Nord" 1(5)

11 utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och som bytespunkt och trafiknod för många olika tåg och förbindelser. I Arlandaområdet är det inte bara Arlanda C som är en viktig nod i trafiksystemet utan också Märsta station vid Ostkustbanan utgör en mycket viktig bytespunkt i regionens trafiksystem för både regionaltågstrafiken och pendeltågstrafiken som behöver värnas och utvecklas för att tillgodose behovet av ett ökat resande i stråket Uppsala Knivsta Märsta Stockholm. För att förbättra tillgängligheten behöver även investeringar för ytterligare spårbunden trafik ske mellan Märsta och Arlanda flygplats genom ett förverkligande av den s k Norra böjen. Fråga 2 Är de föreslagna aktörerna de mest relevanta, saknas några aktörer? Arlandakommunerna har i sak inga synpunkter eller förslag på ytterligare aktörer i arbetet med handlingsprogram för regionala stadskärnor utan anser de identifierade ansvariga aktörerna vara de bäst lämpade för samtliga fyra handlingsområden. För den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta får dock Arlandakommunerna påpeka att Swedavia, Stockholm- Arlanda flygplats är en självklar nyckelaktör i detta arbete, vilket inte direkt framgår i remisshandlingen över föreslagna relevanta aktörer. Arlandakommunerna är vidare positivt inställd till de områden som definierats som TMR:s fortsatta arbetsområden för att utveckla en flerkärnig region: Kommunikationen av handlingsprogrammet och nyttan av för regionala stadskärnor Utvecklingen av den regionala processen Uppföljningen och lärandet i arbetet med att utveckla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Kommunikation internt och externt är av stor vikt. De kommunikationsplaner som utvecklas behöver synkroniseras med befintliga sådana och så småningom också med motsvarade arbete i den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta. Uppföljning och lärande i arbetet med att utveckla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen är även av stor vikt, där TMR:s nätverk för de regionala stadskärnorna har en viktig roll och uppgift i detta sammanhang som stöd för kommunerna eget arbete. Arlandakommunerna behöver också utveckla en handlingsplan för den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta inkluderande metoder för styrning och uppföljning, och behov finns av att gå vidare i arbetet med att utveckla gemensamma indikatorer för de regionala stadskärnorna. TMR spelar här en viktig roll för att utveckla dessa verktyg och annat metodstöd för kommunernas arbete. Fråga 3 Hur kan er organisation bidra till utvecklingen av de regionala stadskärnorna? Företrädare för Arlandakommunerna ska fortsatt utgöra en aktiv aktör i TMR:s nätverk för kommuner med regionala stadskärnor. Arlandakommunerna är vidare beredda att ta på sig ett större ansvar att som aktör driva på arbetet inom handlingsområde 1 Ökad tillgänglighet, en förutsättning för tillväxt i de regionala stadskärnorna. Arlandakommunerna vill med detta åtagande generellt bidra till utvecklingen av de regionala stadskärnorna och specifikt göra detta mot bakgrund av Arlandas viktiga roll som kommunikationsnav i Stockholmsregionen och där behovet av tillgänglighet både till och inom den regionala stadskärnan är av stor betydelse. 1(5)

12 Lars Bryntesson Kommunstyrelsens ordförande Sigtuna kommun Örjan Lid Kommunstyrelsens ordförande Vallentuna kommun Per-Erik Kanström Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby kommun Göran Nilsson Kommunstyrelsens ordförande Knivsta kommun 1(5)

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg.

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg. Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm Vi lovar att ta vårt ansvar för tillväxten i regionen, men för att klara det så krävs att vi får en

Läs mer

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare - En studie av samverkan mellan kommuner och näringsliv i bostads- och infrastrukturplanering. Rapport 2009: 3 Förord Norrortsgruppen är ett samarbete mellan

Läs mer

RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet

RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2013-11-22 3 11) CK2103-0327 Sida 75 RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet Beslut Kollektivtrafiknämnden

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Kommunstyrelsen Datum 1 (12) Kommunledningskontoret Näringsliv KS/KF2008:226 Lennart Nilsson, 016-710 83 37 Kommunstyrelsen YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG

Läs mer

Arbete med regionförstoring

Arbete med regionförstoring Boverket Arbete med regionförstoring Exempel från översiktlig planering i Ånge, Vallentuna och Helsingborg Arbete med regionförstoring Exempel från översiktlig planering i Ånge, Vallentuna och Helsingborg

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Att spåra kollektiva lösningar! Om val av kollektivtrafik i en växande storstadsregion

Att spåra kollektiva lösningar! Om val av kollektivtrafik i en växande storstadsregion Att spåra kollektiva lösningar! Om val av kollektivtrafik i en växande storstadsregion Dokumentation av SATSA-konferens 2010-11-24, Konferens Odenplan Öppet arrangemang för att sprida information om SATSA

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 - beslutad 2 Innehåll Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen 1 1. Inledning

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 143 Klimat- och energistrategi för Stockholms län - antagande (KS 2013.179)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 143 Klimat- och energistrategi för Stockholms län - antagande (KS 2013.179) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 143 Klimat- och energistrategi för Stockholms län - antagande (KS 2013.179)

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Regional cykelplan. för Stockholms län

Regional cykelplan. för Stockholms län Regional cykelplan för Stockholms län Ett SATSA II-finansierat samarbete mellan Trafikverket, Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009 Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys Tyréns Temaplan Februari 2009 Innehåll nulägesanalys Södertälje Syd 1. Sammanfattning och slutsatser 2. Inledning 3. Omvärldsanalys 3.1 Konjunktur

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län Vår verksamhet i Region Stockholm 202 Stockholms och Gotlands län Förord Att skapa ett hållbart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem är ett övergripande mål för transportpolitiken, och grunden

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender

2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2.1 MARKANVÄNDNING I Österåkers kommun bor ca 38 000 personer. Majoriteten bor i tätorten Åkersberga och dess omedelbara närhet. I Vallentuna kommun bor

Läs mer

Regeringens uppdrag till Stockholms läns landsting Uppdrag om att viss utredningsoch samordningsverksamhet ska avse bostadsbyggandet i Stockholms län

Regeringens uppdrag till Stockholms läns landsting Uppdrag om att viss utredningsoch samordningsverksamhet ska avse bostadsbyggandet i Stockholms län YTTRANDE Ärende 5 2012-11-08 Dnr: KSL/12/0175 Kopia: registrator.lsf@sll.se Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550 104 22 STOCKHOLM Regeringens uppdrag till Stockholms

Läs mer

Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12

Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12 Barkarby College Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf Slutrapport April -12 2012-03-13 1 (24) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...4

Läs mer