Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)"

Transkript

1 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT Tid Plats Stadshuset Omfattning ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) Övriga närvarande Roland Karlsson Urban Sparre Ann-Sofie Dejke Ingvar Johansson Lars Bergström Bengt-Olof Roos Monica Bengtsson Per Gjörloff Fredrik Persson Magnus Rydén 178 Sekreterare Ingvar Johansson Justerat Göran Häggfors ordförande Bertil Dahl Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 oktober 2007

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Medborgarförslag om att avsluta den passiva användningen av persondatorer inom barnens lekmiljö i förskoleverksamheten (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Susanna Råbergs medborgarförslag den 5 april * Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 4 juni * Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 20 juni 2007, 52. Susanna Råberg föreslår i sitt medborgarförslag att barn- och ungdomsförvaltningen avslutar den passiva användningen av persondatorer inom barnens lekmiljö i förskoleverksamheten. Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska besvara medborgarförslaget genom att hänvisa till Kalmar kommuns inköpsavtal av Svanenmärkt datorutrustning. Kommunen följer därmed de idag gällande miljökraven. Barn- och ungdomsnämnden föreslår också att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att uppdatera informationssäkerhetspolicyn så att datorutrustnings energisparfunktioner beaktas samt att datorutrustning bör stängas av så att de inte står oanvända längre än en viss tid. Arbetsutskottet remitterar ärendet till kommunledningskontoret/ IT-enheten för yttrande. 179 Medborgarförslag om att kommunen ska inrätta tre lågstrålande zoner (dnr KS 2006/ ) Handlingar * Susanna Råbergs m.fl. medborgarförslag den 14 juni * Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 19 mars * Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 18 april 2007, 101.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Susanna Råberg m.fl. föreslår att kommunen ska inrätta tre lågstrålande zoner där människor som upplever obehag från mobiltelefonnätets elektromagnetiska strålning kan återhämta sig. Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över förslaget och hänvisar bl.a. till att de centrala myndigheterna inte anser att det behöver inrättas några särskilda lågstrålande zoner. Vidare hänvisar nämnden till vad Germund Persson, jurist på Sveriges Kommuner och Landsting, redovisat om förutsättningarna för en kommun att i en översiktsplan markera strålningsfria eller lågstrålande zoner, liksom att i detaljplaner lägga in skyddsavstånd för olika störningar i anslutning till bostäder, skolor och förskolor. Samtidigt är det inte säkert att beslut i en översiktsplan om lågstrålande områden får någon juridisk betydelse. I sitt yttrande uttalar samhällsbyggnadsnämnden vidare att vid prövning av bygglov eftersträvas en samordning av olika operatörers master så att det totala antalet master minimeras. Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige besvarar Susanna Råbergs m.fl. medborgarförslag genom att hänvisa till vad samhällsbyggnadsnämnden redovisat i sitt yttrande. 180 Ingen avgift i den allmänna trafiken för ledsagare till färdtjänstberättigade och rätt att använda färdtjänstens periodkort i den allmänna trafiken (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 13 september Kommunledningskontoret föreslår att ledsagare till färdtjänstberättigade inte ska behöva betala någon avgift vid resor i den allmänna trafiken. Vidare ska färdtjänstens periodkort vara giltigt också i den allmänna trafiken. Dessa båda förslag syftar till att ge fler personer möjlighet och stimulans att använda den allmänna trafiken som alternativ till den särskilda trafiken (färdtjänsten). Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige ska besluta:

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott I den allmänna trafik som Kalmar kommun ansvarar för får färdtjänstberättigad mot uppvisande av färdtjänstbevis och erläggande av betalning för sin resa åtföljas av en ledsagare som då inte behöver betala någon avgift. 2. Kommunfullmäktige beslutar att färdtjänstens periodkort får användas i den allmänna trafiken. Som en följd av detta beslutar kommunfullmäktige att komplettera punkt 10 f) i färdtjänstreglementet, så att denna punkt får följande lydelse: Periodkort/månadskort/årskort för personer som behöver resa till arbete, skola eller dylikt, kan erhållas efter ansökan. Kortet gäller i färdtjänsten endast mellan två i förväg bestämda destinationer. Kortet är även giltigt i den allmänna trafiken med ett fritt val av destinationer inom de zoner kortet gäller för. Om kortet avser ett i förväg begränsat antal resor i färdtjänsten, dubbleras antalet resor med fördelningen hälften särskild hälften allmän trafik. Ansökan om periodkort/månadskort/årskort görs hos Kalmar Läns Trafik AB minst tre veckor innan avsedd månad. Uppehåll av debitering av arbetsresor ska ske vid minst fyra veckors uppehåll, varvid kortet ska återsändas. 181 Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Näringsdepartementets skrivelse den 6 juli Regeringen har uppdragit åt Banverket, Vägverket, Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket att ta fram ett underlag inför regeringens kommande proposition om inriktning av åtgärderna i järnvägs- och väginfrastrukturen under planeringsperioden Näringsdepartementet har för kännedom översänt redovisningarna från Banverket, Vägverket och SIKA till samtliga kommuner. Samtidigt har bl.a. regionala organ fått inriktningsunderlaget på en formell remiss t.o.m. den 10 oktober.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Överläggning Lars Bergström informerar om det utkast till yttrande som tagits fram av regionförbundet efter samråd med länsstyrelsen och länets kommuner. Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 182 Redovisning av uppdrag: Rutin för förfarandet vid rekrytering av personal (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Kommunchefens skrivelse den 3 september * Förslag till komplettering av rutin för rekrytering (ingår i kommunledningskontorets verksamhetshandbok). Kommunstyrelsen beslutade i augusti med anledning av tillsättandet av två förvaltningschefer - att uppdra åt kommunchefen att redovisa ett förslag till rutin för förfarandet vid framtida rekryteringar. Kommunchefen har föreslagit att den rutin för rekrytering som ingår i kommunledningskontorets verksamhetshandbok ska kompletteras med följande text under rubriken Chefsbefattningar: Vid rekrytering av chefer ska dessa ske öppet och med möjlighet till full insyn för politiker, fackliga representanter, anställda och kommuninvånare. Ansökningshandlingarna är därför alltid offentliga. Om det finns behov av att anlita rekryteringsföretag ska kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott dessförinnan fatta särskilt beslut om detta. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ska besluta: Kommunstyrelsen godkänner kommunchefens förslag till komplettering av rutinen för rekrytering med följande justeringar: - Rubriken Chefsbefattningar ska tas bort. - Första meningen ska ändras så att den istället får följande lydelse: All rekrytering ska ske öppet och med möjlighet till full

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott insyn för politiker, fackliga representanter, anställda och kommuninvånare. 183 Redovisning av uppdrag om praktikplatser inom kommunens verksamhet för elever i grundskolan och särskolan (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Kommunchefens skrivelse den 10 september I den ekonomiska planeringen har uttalats att alla elever i grundskolan och särskolan ska erbjudas en praktikplats inom kommunal verksamhet. Syftet är att ge information och kunskap samt att marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsplats. Kommunledningskontoret har tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd haft detta uppdrag. Kommunchefen har i sin skrivelse bl.a. hänvisat till den redovisning för detta uppdrag som barn- och ungdomsnämnden lämnat i sin årsredovisning. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ska besluta: Kommunstyrelsen godkänner kommunchefens redovisning för uppdraget om praktikplatser inom kommunens verksamhet. Kommunledningskontoret får i uppdrag att redovisa en uppföljning av hur många elever i grundskolan och särskolan som under senaste läsåret haft praktikplats inom kommunens verksamhet. 184 Ekonomienhetens verksamhet Överläggning Urban Sparre informerar om ekonomienhetens verksamhet. Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 185 Anmälningsärenden För kännedom anmäls:

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott a) Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en förstärkt vårdgaranti till barn- och ungdomspsykiatrin b) Alectas ansökan om ändring av detaljplan för Giraffen 26 (dnr KS 2007/ ) c) Ingvar Kamprad, IKEA har tackat ja till att få en gata uppkallad efter sig i Kalmar (dnr KS 2007/ )

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-03-06 51 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 53-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-01-14 Tid 10.00-13.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 1-22 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 24 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-02-04 Tid 10.00-11.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 23-35 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning 208-227

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning 208-227 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 208-227 ande Johan Persson (S), ordförande Per-Olof Jonsson (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-53 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 08.30 Plats: Dubbelgöken 1 i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 26 mars 2014 kl. 17:00-19:00 Plats Björkhaga samlingssal Påryd Omfattning 23-41 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2010-06-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 48 Allmänhetens frågestund 49 Enkät om värdskapsutbildningen, information 50 Härjegårdar Fastighets AB, information

Läs mer

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55. Beslutande

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55. Beslutande Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Ingrid Noord Silversten (s) Stefan Arnoldsson (s) Catrin Strömvall (s) Magnar Sivertsen (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-03-27 kl. 09.00 11.50 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter Åberg (S) Patrik Persson

Läs mer