Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)"

Transkript

1 203 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Jussi Gröhn (s) Kjell Axelsson (s) Christina Magnusson (s) Bertil Dahl (v) Jonas Löhnn (mp) Per-Olof Jonsson (m) Jonas Lövgren (m) Kajsa Hedin (m) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) 164, Anna-Britt Wejdsten (fp) 165 Bengt-Olof Roos (kd) Ersättare Cecilia Strömberg (s) Lars Holmberg (v) Anita Wollin (c) Anna-Britt Wejdsten (fp) 164, Monica Bengtsson (kd) Kerstin Edvinsson (m) Övriga närvarande Roland Karlsson Urban Sparre Carina Åresved-Gustavsson Christina Karlberg

2 Kommunstyrelsen Ann-Sofie Dejke Ingvar Johansson Arne Wandin Anders Karlsson Ola Johansson Lars Malmborg Björn Strimfors Christina Rosenqvist Sekreterare Ingvar Johansson Justerat Johan Persson ordförande Kajsa Hedin Anslaget på kommunens anslagstavla den 22 oktober 2008

3 Kommunstyrelsen Detaljplan för del av Varvsholmen 1, Norra Kajen m.m. på Varvsholmen (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Förslag till detaljplan den 23 september * Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 23 september * Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 september 2008, 224. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska anta nämndens förslag till detaljplan för del av Varvsholmen 1, Norra Kajen m.m. på Varvsholmen. Planen är, liksom tidigare detaljplaner, utformad med en inriktning mot att fullfölja att en attraktiv stadsmiljö kan utvecklas på Varvsholmen. Planen syftar till att möjliggöra bebyggelse av bostäder och verksamheter i ett attraktivt strandläge. Bebyggelsen ska ha höga kvalitéer anpassat till Varvsholmens marina förutsättningar. Varvsholmen blir allmänt tillgänglig genom torg/platser. Det blir också möjligt att promenera längs kaj och strand samt nå platser med fri utsikt åt många håll. Överläggning Företrädarna för (fp) uttalar som en protokollsanteckning: Parkeringsytor har inte tillskapats i tillräcklig omfattning och detta är nu en begränsning när det sista området på Varvsholmen planeras. Den aktuella detaljplanen medger ett underskott på 80 parkeringsplatser, vilket kan få stora konsekvenser för de boende och för utvecklingen i området. Hur detta skall lösas bör beskrivas i detaljplanen. Vi anser att kommunen också bör ha en planberedskap i området för framtida behov av t.ex. ytor för lek, rekreation och boende för äldre. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av Varvsholmen 1, Norra Kajen m.m. på Varvsholmen.

4 Kommunstyrelsen Detaljplan för del av Malmen 2:1 intill kvarteret Siken på Norrgårdsgärdet (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Förslag till detaljplan den 27 februari * Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 19 maj * Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 september 2008, 222. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska anta nämndens förslag till detaljplan för del av Malmen 2:1 intill kvarteret Siken på Norrgårdsgärdet. Planen syftar till att göra det möjligt att bygga ca 30 lägenheter för äldre i anslutning till kvarteret Siken i stadsdelen Norrgårdsgärdet. Förslaget innebär att det får uppföras två punkthus i fyra respektive sex våningar. Förslaget till detaljplan syftar även till att bevara parkkaraktären och förstärka kontakten med Gustavsbergsparken. Överläggning Innan överläggningen påbörjas meddelar Inger Hilmansson (fp) att hon inte kommer att delta i handläggningen av detta ärende och lämnar sammanträdeslokalen. Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckning: 1. Johan Persson (s) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan. Vidare redovisar han - med instämmande av Jonas Löhnn (mp) - följande förslag till uttalande: Kommunstyrelsen uttalar att kommunledningskontoret/markoch planeringsenheten ska inför kommande försäljning av mark ta initiativ till en dialog som syftar till att få till stånd ett energisnålt och hållbart byggande. 2. Anna-Britt Wejdsten (fp) uttalar som en protokollsanteckning: Jag hänvisar till Folkpartiet liberalernas yttrande över förslaget till program för del av Norrgårdsgärdet. Vi vill ytterligare betona att den enda platsen för idrott och lek försvinner i närområdet samt att parkeringsfrågorna inte är lösta.

5 Kommunstyrelsen Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan. Vidare beslutar kommunstyrelsen att göra det uttalande som redovisats av Johan Persson. 1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av Malmen 2:1 intill kvarteret Siken på Norrgårdsgärdet. 2. Kommunstyrelsen uttalar att kommunledningskontoret/markoch planeringsenheten ska inför kommande försäljning av mark ta initiativ till en dialog som syftar till att få till stånd ett energisnålt och hållbart byggande. 166 Tillgänglighetsprogram för Kalmar kommun (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Förslag till tillgänglighetsprogram. * Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 20 maj 2008, 121. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 9 september 2008, 186. Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2008 att rapporten Planering för seniorbostäder och andra boendeformer för äldre ska ligga till grund för planeringen av seniorbostäder och andra boendeformer för äldre. I underlaget för rapporten uttalades att ett förslag till tillgänglighetsprogram senare kommer att redovisas och att det ska antas av samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Kommunledningskontorets mark- och planeringsenhet har under våren 2008 i samarbete med samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag till tillgänglighetsprogram. Detta innehåller råd och riktlinjer: - Lyfter tillgänglighetsfrågor

6 Kommunstyrelsen Samordnar byggande, regelverk och omsorg - Tillämpar, kompletterar och sammanfattar lagar, regler och förordningar - Stärker arbetsprocessen och ger stöd vid projektering, handläggning och utförande - Kompletterar tidigare fastlagda dokument. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt förslaget till tillgänglighetsprogram och arbetsutskottet har föreslagit att även kommunstyrelsen ska göra det. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till tillgänglighetsprogram för Kalmar kommun. 167 Delårsbokslut, januari-augusti 2008 med prognos för 2008 (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Delårsbokslut, januari-augusti 2008 med prognos för * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 30 september 2008, 195. I delårsbokslutet ingår bl.a. - förvaltningsberättelse - verksamhetsberättelser från kommunens nämnder och koncernens hel- och delägda bolag m.fl. - finansiella rapporter för kommunen och koncernen. I delårsbokslutet för januari-augusti 2008 framgår bl.a. att resultatet efter åtta månader är för kommunen + 5,2 miljoner kronor och för koncernen + 46,4 miljoner kronor. Nämndernas och förvaltningarnas prognoser för helåret 2008 pekar på att resultatet för i år blir + 0,2 miljoner kronor för kommunen. Detta är 26,6 miljoner kronor sämre än enligt den reviderade budgeten för Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslutet för januari-augusti 2008 med prognos för 2008 till kommunfullmäktige. 168 Riktlinjer för reservation och försäljning av mark

7 Kommunstyrelsen (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 29 september * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 30 september 2008, 194. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinjer för reservation och försäljning av mark. Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra förutsättningarna för reservation av mark och i förlängningen - försäljning av mark. I riktlinjerna ingår bl.a. följande avsnitt: - Huvudregeln = försäljning - Kommunen eller utomstående intressent kan initiera ett ärende om reservation/försäljning av mark - Hur går en markreservation till? - Hur handläggs markreservationer? - Under hur lång tid kan mark reserveras? - Vad kostar marken? - Kostnader för iordningställande - Kostnader för exploatering - Vem beslutar om markreservation/köp av mark? Arbetsutskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag med ett par justeringar. Överläggning Johan Persson (s) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka förslaget till riktlinjer för reservation och försäljning av mark, med den ändringen att tredje punkten i avsnittet I övrigt gäller istället ska ha följande lydelse: Kommunen kan som villkor för att sälja mark ställa specifika krav, t.ex. vad gäller mångfald och miljö, specialbostäder, lokaler för barn- och äldreomsorg och/eller vissa kategoribostäder, t.ex. seniorbostäder. Dessa krav måste uppfyllas även om det innebär viss ekonomisk belastning för övriga delar i projektet. Bengt-Olof Roos (kd) och Mona Jeansson (s) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka förslaget till riktlinjer för reservation och försäljning av mark.

8 Kommunstyrelsen Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka förslaget till riktlinjer för reservation och försäljning av mark med den ändring som föreslagits av Johan Persson. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige antar förslaget till riktlinjer för reservation och försäljning av mark med den ändringen att tredje punkten i avsnittet I övrigt gäller istället ska ha följande lydelse: Kommunen kan som villkor för att sälja mark ställa specifika krav, t.ex. vad gäller mångfald och miljö, specialbostäder, lokaler för barn- och äldreomsorg och/eller vissa kategoribostäder, t.ex. seniorbostäder. Dessa krav måste uppfyllas även om det innebär viss ekonomisk belastning för övriga delar i projektet. Som en följd av detta upphäver kommunfullmäktige den del av sitt tidigare beslut den 23 april 2007, 90 som gäller riktvärden vid försäljning av mark på arbetsplatsområden, liksom tidigare beslut om priser vid försäljning av mark för flerbostadshus. 169 Delårsrapport, januari-juni 2008 för Regionförbundet i Kalmar län (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Regionförbundets skrivelse den 23 september * Utdrag ur protokoll från sammanträde med Regionförbundets styrelse den 4 september 2008, 92. * Delårsrapport för Regionförbundet i Kalmar län, januari-juni * Revisorernas utlåtande den 18 september Regionförbundet har redovisat sin delårsrapport för perioden 1 januari -30 juni 2008 och överlämnat den till landstinget och länets kommuner.

9 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten, januari-juni 2008 för Regionförbundet i Kalmar län till kommunfullmäktige. 170 Godkännande av avtal mellan Industriparken i Kalmar AB och Fanerdun Marketing & Management AB. Köp av Tehuset 1 i södra Vimpeltorpet samt reservation av mark för Fanerdun. (dnr KS 2008/ ) Handlingar * VD Lars Malmborgs skrivelse den 30 september * Avtal mellan Industriparken i Kalmar AB och Fanerdun Marketing & Management AB. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 30 september 2008, 198. Det kommunägda företaget Industriparken i Kalmar AB har beslutat om uppsägning av hyreskontrakt mellan bolaget och Fanerdun Marketing & Management AB. Hyreskontraktet upphör den 1 november 2008 och Fanerdun ska tömma byggnaden från egen utrustning och egna tillhörigheter senast den 1 december Industriparken i Kalmar AB har träffat ett avtal med Fanerdun Marketing & Management AB om villkoren för uppsägning av hyreskontraktet. I avtalet ingår att den sammanlagda hyresskulden inklusive ränta uppgår till 6,4 miljoner kronor och kommer att betalas den 1 december I samband med detta kommer Industriparken i Kalmar AB att köpa Tehuset 1 för 6,6 miljoner kronor och betalningen kommer att kvittas mot hyresskulden. I avtalet med Fanerdun ingår bl.a. att Industriparken AB kommer att föreslå och verka för överföring av fastigheten till Kalmar kommun och därutöver föreslå Kalmar kommun att Fanerdun skall erhålla en markreservation omfattande fastigheten Tehuset 1 för priset 6,6 MSEK längst till Arbetsutskottet har den 30 september föreslagit att kommunfullmäktige ska godkänna avtalet mellan Industriparken och Fanerdun.

10 Kommunstyrelsen Överläggning Bengt-Olof Roos (kd), Inger Hilmansson (fp) och Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: 1. Kommunfullmäktige godkänner avtalet mellan Industriparken i Kalmar AB och Fanerdun Marketing & Management AB. 2. Kommunstyrelsen får köpa Tehuset 1 i södra Vimpeltorpet av Industriparken i Kalmar AB för 6,6 miljoner kronor. Som en följd av detta ska budgetramen för investeringar 2008 för kommunstyrelsen utökas med 6,6 miljoner kronor plus kostnaden för att erhålla lagfart för kommunens förvärv av Tehuset Kommunen reserverar mark för Fanerdun för Tehuset 1 i södra Vimpeltorpet längst till den 1 maj Ny taxa för brandkårens tillsynsverksamhet (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Brandkårens skrivelse den 12 september * Förslag till ny taxa för brandkårens tillsynsverksamhet. * Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 september 2008, 220. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska godkänna ett förslag till ny taxa för brandkårens tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Taxan utgår från ett grundbelopp (för 2009 uppgår det till 900 kronor) som multipliceras med en objektsfaktor vilken varierar beroende på omfattningen av tillsynen. Överläggning Företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd) uttalar som en protokollsanteckning: Det är viktigt att en analys av den nya taxans konsekvenser görs efter tio månader och redovisas för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta:

11 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige bifaller samhällsbyggnadsnämndens förslag till taxa för brandkårens tillsynsverksamhet. Denna taxa ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2009 och den ersätter nu gällande Taxa för brandkårens tillsyn. 172 Fördelning av de pengar som kommunen övertagit vid avvecklingen av Stiftelsen Kalmar Djurhem - bidrag till Djurskyddet Kalmar (dnr KS 2005/613 och 2008/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 30 september * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 30 september 2008, 197. Kommunfullmäktige beslutade i mars i enlighet med ett förslag från Stiftelsen Kalmar Djurhem - att godkänna att stiftelsens tillgångar överläts till kommunen som fick förbinda sig att använda dessa pengar för djursjukvård eller djurskyddsändamål. Stiftelsen kunde därefter avvecklas. De tillgångar som överlåtits till kommunen uppgår till kronor, som fördelas på en kassabehållning på kronor och en fordran på Kalmar Djursjukhus AB för ett lån på kronor. Djurskyddet Kalmar har därefter ansökt om bidrag för sin verksamhet och att kommunen skulle hjälpa föreningen med lokalkostnaden för Djurhemmet på Skälby. Kommunledningskontoret konstaterar i sin skrivelse den 30 september: Ett stöd till Djurskyddet Kalmars verksamhet uppfyller helt och hållet vad som kommunen förbundit sig att använda de överlåtna tillgångarna till. Förslaget är därför att stödja Djurskyddet Kalmar med årliga bidrag motsvarande föreningens lokalkostnader för Djurhemmet i Skälby så långt pengarna räcker. För 2008 beräknas lokalkostnaden till drygt 100 tkr vilket betyder att tillgångarna räcker till ca 6 årliga bidrag. Arbetsutskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.

12 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att de tillgångar som Stiftelsen Kalmar Djurhem överlåtit till kommunen ska användas till att lämna årliga bidrag till Djurskyddet Kalmar motsvarande lokalkostnaden för Djurhemmet på Skälby så länge som pengarna räcker. 173 Yttrande till länsrätten med anledning av överklagade beslut (dnr KS 2008/ och 2008/ ) Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2008 om Arena i kvarteret Bilen och ridanläggning i Smedby har överklagats till länsrätten. Överklagandena av dessa båda ärenden har överlämnats till kommunen som ska yttra sig till länsrätten. Kommunstyrelsen beslutar med hänsyn till att tiden för att yttra sig till länsrätten går ut innan nästa sammanträde i början på november - att uppdra åt arbetsutskottet att avge kommunens yttranden till länsrätten över överklagandena av kommunfullmäktiges beslut om Arena i kvarteret Bilen och ridanläggning i Smedby. 174 Avtal med Vägverket om förändrat väghållningsområde inom Kalmar kommun väg 585, delen Karlsro Smedby (Kläckebergavägen) (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Gatu- och parkförvaltningens skrivelse den 16 september * Avtal med Vägverket Region Sydöst om förändrat väghållningsområde inom Kalmar kommun. * Utdrag ur gatu- och parknämndens protokoll den 24 september 2008, 82. Kommunen och Vägverket har kommit överens om ett förslag till avtal som innebär att Kalmar kommun övertar väghållningsansvaret för den nuvarande statliga vägen 585, delen Karlsro Smedby (Kläckebergavägen) inklusive den gång- och cykelväg som går utmed den aktuella vägen. Som ersättning för övertagandet får kommunen kronor.

13 Kommunstyrelsen Gatu- och parknämnden har föreslagit att kommunstyrelsen ska godkänna avtalet med Vägverket. Kommunstyrelsen godkänner avtalet med Vägverket Region Sydöst om förändrat väghållningsområde inom Kalmar kommun. 175 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Nadja Mirghasemis skrivelse den 29 september Nadja Mirghasemi (kd) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Nadja Mirghasemi (kd) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige anhåller att länsstyrelsen kallar in en efterträdare till Nadja Mirghasemi och utser en ny ersättare i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna. 176 Delegationsbeslut och anmälningsärenden Följande protokoll, beslut och ärenden anmäls: a) Arbetsutskottets protokoll den 26 augusti samt 2, 9 och 16 september 2008 b) Anmälan om delegationsbeslut: - Borgen för Kalmarhem AB för lån på 50 miljoner kronor hos Kommuninvest (dnr KS 2008/ )

14 Kommunstyrelsen Borgen för Kalmarhem AB för ett lån på kronor och ett lån på kronor hos SEB (omplacering av borgenslån) (dnr KS 2008/ ) - Fullmakt för advokatfirman Andermyr Gustafsson Lindén ärendet om överklagande av kommunfullmäktiges beslut om Arena i kvarteret Bilen (dnr KS 2008/ ) - Kalmarsunds gymnasieförbunds yttranden den 21 augusti 2008 över ansökningar om att starta fristående gymnasieskolor i Kalmar och Karlskrona c) Uppföljning av kommunens placering av pensionspengar i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB redovisning den 31 augusti 2008 (dnr KS 2008/ ) d) Rapport från KommunForskning i Västsverige: Finansiell profil, Kalmar kommun (dnr KS 2008/ ) e) Ekonomienhetens sammanställning Ekonomisk analys 2007 (dnr KS 2008/ )

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-01-14 Tid 10.00-13.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 1-22 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 24 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-02-04 Tid 10.00-11.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 23-35 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning 208-227

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning 208-227 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 208-227 ande Johan Persson (S), ordförande Per-Olof Jonsson (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-17 Tid 8.30 8.45 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 142-150 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-03-06 51 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 53-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313 Protokoll Ks 1365/2009 Kommunstyrelsen Datum: 2009-12-15 Klockan: 15:00 15.35 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lotta Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering

Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering 1(20) Revisionsrapport Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering Kalmar kommun Februari 2009 Olle Nilsson Pär Sturesson 2(20) 2009-02-24 Olle Nilsson Senior Manger Pär Sturesson Certifierad

Läs mer