Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V)"

Transkript

1 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT Tid Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) Övriga närvarande Inger Hilmansson (FP) ersättare Monica Bengtsson Sekreterare Anette Mellström Justerat Johan Persson ordförande Anders Andersson Anslaget på kommunens anslagstavla den 31 augusti 2010

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Motion och medborgarförslag om att hundar ska ha koppel på offentlig plats (dnr KS 2007/ , KS 2007/ och KS 2009/ ) Handlingar Motion från Anna-Britt Wejdsten (FP) och Sebastian Hallén (FP) den 15 januari Medborgarförslag från Pierre Edström den 16 januari Medborgarförslag från Eva Egnell den 24 oktober Kommunledningskontorets skrivelse den 9 augusti Folkpartiet har i sin motion föreslagit: - Att ett tillägg görs i Lokala ordningsföreskrifter för Kalmar kommun 14 där det bl.a. framgår att hundar ska hållas kopplade alla tider på året på offentlig plats samt områden och anläggningar som jämställs med offentlig plats. - Att föroreningar efter hundar på offentlig plats skall plockas upp. - Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna till inhägnade rastplatser i kommunen där hundar ska tillåtas gå lösa. Vidare har Pierre Edström lämnat in ett medborgarförslag om att det bör införas en bestämmelse i de lokala ordningsföreskrifterna om ett generellt kopplingstvång för hundar på offentliga platser i Kalmar kommun. Härutöver har det inkommit en mängd andra medborgarförslag från Eva Egnell m.fl. med i huvudsak följande innehåll: Jag föreslår att förslaget till koppeltvång för hundar ändras enligt följande: Hundar ska med därför avsett halsband och koppel hållas kopplade på följande platser inom Kalmar kommun: Kvarnholmen, Ängö, Malmen, Gamla stan och Bremerlyckan. Därutöver ska hundar på samma sätt hållas kopplade inom parker, fritidsområden och motionsanläggningar där särskilt anslag om att hundar skall hållas kopplade finns anslaget. Ärendet har tidigare behandlats av kommunstyrelsen som remitterade det till f.d. gatu- och parknämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Efter att nämnderna behandlat ärendet beslutade kommunstyrelsen den 10 maj 2010 att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunledningskontoret har härefter yttrat sig och tagit fram ett förslag till svar på den inkomna motionen och medborgarförslagen. Överläggning Birgitta Elfström (S) och Bertil Dahl (V) föreslår att arbetsutskottet ska ställa sig bakom kommunledningskontorets förslag.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunfullmäktige beslutar att ändra den första meningen i 14 i de lokala ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun från följande lydelse Hundar ska hållas kopplade inom parker och planteringar till Hundar ska hållas kopplade inom parker och planteringar inom Kalmar kommun samt på offentlig plats inom Kvarnholmen, Ängö, Malmen, Gamla stan och Bremerlyckan. Dessutom ska de lokala ordningsföreskrifterna kompletteras med: Avföring som hundar lämnar efter sig på offentlig plats ska plockas upp. Kommunen ska inte utreda möjligheterna till inhägnade rastplatser i kommunen där hundar ska tillåtas gå lösa. Kommunfullmäktige avslår därför detta förslag i motionen. Motionen från Anna-Britt Wejdsten och Sebastian Hallén samt inkomna medborgarförslag ska därmed anses besvarade. 143 Partimotion (FP) om torget som mötesplats (dnr KS 2009/ ) Handlingar Partimotion (FP) den 25 augusti Serviceförvaltningens skrivelse den 8 juni Utdrag ur servicenämndens protokoll den 16 juni Folkpartiet Liberalerna har i en partimotion föreslagit: - att gatu- och parkförvaltningen får i uppdrag att undersöka intresset för en torghandel i Norrlidens centrum - att gatu- och parkförvaltningen får i uppdrag att undersöka och redovisa de kostnader som kan förknippas med förberedelser till torghandel i Norrlidens centrum - att kommunen ställer sig positiv till att anvisa en plats för torghandel i anslutning till Norrlidens centrum Serviceförvaltningen har yttrat sig och servicenämnden har därefter beslutat - att föreslå kommunfullmäktige att ge servicenämnden i uppdrag att på försök öppna upp för torghandel i Norrlidens centrum helgfria fredagar och lördagar under ett år och att nämnden utformar ett regelverk kring detta försök som baseras på den ordningsföreskrift som gäller för torghandeln på Stortorget. - att kommunfullmäktige vidare ger nämnden i uppdrag att inför försöksperiodens slut återkomma med utvärdering inför beslut om fortsättning.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: - att servicenämnden får i uppdrag att på försök öppna upp för torghandel i Norrlidens centrum helgfria fredagar och lördagar under ett år och att nämnden utformar ett regelverk kring detta försök som baseras på den ordningsföreskrift som gäller för torghandeln på Stortorget. - att vidare får servicenämnden i uppdrag att inför försöksperiodens slut återkomma med utvärdering inför beslut om fortsättning. Motionen ska därmed anses besvarad. 144 Partimotion (FP) om att anpassa befintliga bostäder efter behoven (dnr KS 2009/ ) Handlingar Partimotion (FP) den 5 oktober Kommunledningskontorets skrivelse den 30 juni Folkpartiet Liberalerna har i en partimotion föreslagit: - att Kalmar kommun främst genom Kalmarhem AB undersöker intresset och underlättar ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i områden där detta saknas. - att Kalmar kommun främst genom Kalmarhem AB underlättar möjligheten att bygga om små lägenheter till större för att bättre motsvara behoven för barnfamiljer. Omvänt bör en anpassning till den egna första bostaden också prövas där detta saknas. - att Kalmar kommun ser över ägardirektiven för Kalmarhem AB i syfte att underlätta olika upplåtelseformer och i övrigt tillgodose nya behov i befintligt boende. Kommunledningskontoret har - i samverkan med Kalmarhem AB - yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår bl.a. att Kalmarhem enligt ägardirektiven har ett särskilt ansvar för att ordna bostäder till studerande liksom andra grupper med särskilda behov, t.ex. äldre och funktionshindrade. Ofta är det små lägenheter som efterfrågas. Idag är efterfrågan på små lägenheter betydligt större än efterfrågan på större lägenheter. Behovet av små lägenheter är stort, särskilt under de kommande åren med etableringen av Linnéuniversitetet samt den allt större andelen äldre i samhället vilket också innebär ett större behov av mindre lägenheter. Det är viktigt att få en större valfrihet både i nyproduktion och befintlig bebyggelse. Frågan är angelägen att bevaka och hållas aktuell såväl i kommunens planering som i Kalmarhems planering. Även vid ombyggnader av befintlig bebyggelse - såväl bostäder som omvandling från kontor till

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott bostäder - ska denna fråga finnas med. Det gäller inte bara Kalmarhems bestånd utan fastighetsbeståndet i sin helhet. Överläggning Bertil Dahl (V) och Birgitta Elfström (S) föreslår att arbetsutskottet ska tillstyrka kommunledningskontorets förslag till yttrande som svar på motionen. Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på motionen. Motionen ska därmed anses besvarad. 145 Motion (M) om att skapa och placera ut internetskyltar (dnr KS 2010/ ) Handlingar Tamás Lakatos (M) motion den 23 februari Kommunledningskontorets skrivelse den 8 juni Tamás Lakatos har i sin motion föreslagit att Kalmar kommun inrättar e-skyltar för att hjälpa allmänheten att lättare hitta redan existerande och framtida kommunikationspunkter. Skyltarna kan placeras ut som vägvisare till närmaste uppkopplingsställen. Designen bör vara anpassad efter kravet på trafikskyltar. Kommunledningskontoret har yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår att Kalmar kommun erbjuder trådlös uppkoppling gratis på stadsbiblioteket och att Destination Kalmar erbjuder tjänsten till sina båtgäster i gästhamnen mot en avgift. I övrigt vet man inte var de privata aktörerna erbjuder detta och det är därför svårt att skylta dessa platser. Ytterligare ett skäl för att detta inte bör göras är att alltfler idag använder mobilt bredband och då inte är beroende av ett trådlöst nät. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom kommunledningskontorets förslag till svar. Motionen ska därmed anses besvarad. 146 Medborgarförslag om ny brandstation i kvarteret Ugglan (dnr KS 2010/ ) Handlingar Christer Elmquists medborgarförslag den 17 maj Serviceförvaltningens skrivelse den 25 maj 2010.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur servicenämndens protokoll den 16 juni Christer Elmquist har i sitt medborgarförslag lämnat förslag på placering av ny brandstation på Malmen i kvarteret Ugglan. Serviceförvaltningen har yttrat sig över förslaget. Av yttrandet framgår att servicenämnden/brandkåren fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på ny huvudbrandstation. Dock är en placering i kvarteret Ugglan inte möjlig då den inte uppfyller de krav som finns för en ny lokalisering av huvudbrandstation. Servicenämnden har beslutat att lämna förslaget utan åtgärd och anta serviceförvaltningens skrivelse som nämndens svar till förslagsställaren. Arbetsutskottet fattar inte något beslut i ärendet. 147 Medborgarförslag om tillskapande av Ivar Kreugermuseum (dnr KS 2007/ ) Handlingar Bengt Nordlöws medborgarförslag den 24 september Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 25 maj Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 10 juni Bengt Nordlöw har i sitt medborgarförslag föreslagit att Kalmar kommun undersöker möjligheten att tillskapa ett Ivar Kreugermuseum med forskningsarkiv i centrala Kalmar. Kultur- och fritidsnämnden har bett Länsmuseet om synpunkter på medborgarförslaget. Länsmuseet menar att det utöver Ivar Kreuger finns ett antal prominenta individer och släkter med anknytning till Kalmar och att det är omöjligt att värdera den ena som viktigare än den andra. Ett museum med forskningsarkiv blir med de säkerhetskrav som ställs också mycket dyrbart. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat föreslå att kommunfullmäktige lämnar förslaget utan åtgärd. Kommunfullmäktige beslutar att lämna medborgarförslaget utan åtgärd. Medborgarförslaget ska därmed anses besvarat.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Medborgarförslag om fritidsgård för äldre ungdomar (dnr KS 2010/ ) Handlingar Alexander Holm Broeres medborgarförslag den 22 april Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 19 maj Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 10 juni Alexander Holm Broere har i sitt medborgarförslag föreslagit att det i Kalmar skapas en fritidsgård för äldre ungdomar som går på gymnasiet. Kultur- och fritidsförvaltningen har yttrat sig över förslaget. Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att lämna följande yttrande till förslagsställaren: I planeringen av det framtida kulturcentrumet kommer kultur- och fritidsförvaltningen att föra dialog med äldre ungdomar och vara lyhörda för deras önskemål och behov. Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lämna följande yttrande till förslagsställaren som svar på medborgarförslaget: I planeringen av det framtida kulturcentrumet kommer kultur- och fritidsförvaltningen att föra dialog med äldre ungdomar och vara lyhörda för deras önskemål och behov. Medborgarförslaget ska därmed anses besvarat. 149 Servicetjänster för personer 75 år och äldre utan individuell behovsprövning (dnr KS 2010/ ) Handlingar Omsorgsförvaltningens skrivelse den 7 juni Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 17 juni Södermöre kommundelsförvaltnings skrivelse den 7 juni Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 16 juni Den 1 juli 2006 trädde lagen om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre i kraft. Lagen innebär att en kommun får befogenhet att

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott utan föregående behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. Med servicetjänster avses sådana sysslor som man kunnat utföra själv, till exempel städning, men som man inte längre vill eller kan utföra på grund av risker för skador, olycksfall eller ohälsa. Omsorgsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning föreslår nu att ett försöksprojekt ska startas med tillhandahållande av servicetjänster. Projektet ska pågå under ett år, fr.o.m. den 1 oktober Målgruppen ska vara 75 år och äldre. De tjänster som erbjuds är städning, tvättpaket och hemhandling. Avgiften för den enskilde föreslås bli 175 kronor per timme inkl. moms. Åtta timmar per månad kan beviljas totalt. Omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med förvaltningarnas förslag. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Birgitta Elfström (S) och Bertil Dahl (V) föreslår att arbetsutskottet ska tillstyrka förslaget. 2. Anders Andersson (C) och Malin Petersson (M) föreslår att arbetsutskottet ska avstyrka förslaget. 3. Inger Hilmansson (FP) uttalar som en protokollsanteckning: Det tillför inte äldreomsorgen något nytt. Förslaget är i och för sig vällovligt, men bäst före-datum passerades den dag då systemet med RUTavdrag infördes. Inte bara de som fyllt 75 år, utan alla hushåll har möjlighet att få RUT-avdrag för i stort sett samtliga de tjänster som förslaget innehåller. Dessutom kan man med RUT få insatser som servicetjänsteförslaget inte innehåller. Som exempel kan nämnas fönsterputsning. Den föreslagna avgiften på 175 kronor i timmen är ungefär densamma som marknadspriset för RUT-tjänster. Varför skall vi frivilligt använda kommunala pengar till något som staten redan tar kostnaden för? Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om arbetsutskottet vill tillstyrka eller avstyrka omsorgsnämndens och Södermöre kommundelsnämnds förslag att införa ett försöksprojekt. Han finner att arbetsutskottet tillstyrker nämndernas förslag. Kommunfullmäktige godkänner att - omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd startar ett försöksprojekt med tillhandahållande av servicetjänster för personer 75 år och äldre upp till 8 timmar per månad utan individuell behovsprövning. Servicetjänsterna omfattar städning, tvättpaket och hemhandling. Projektet löper under ett års tid från och med den 1 oktober 2010.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott avgiften/kostnaden för servicetjänsterna uppgår till 175 kronor per timma inklusive moms. - utvärdering görs efter nio månader för att ge underlag för beslut om eventuell förlängning eller permanentning av försöksprojektet avseende servicetjänster. Reservation Malin Petersson (M) och Anders Andersson (C) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut och uttalar följande: Det tillför inte äldreomsorgen något nytt. Förslaget är i och för sig vällovligt, men bäst före-datum passerades den dag då systemet med RUT-avdrag infördes. Inte bara de som fyllt 75 år, utan alla hushåll har möjlighet att få RUTavdrag för i stort sett samtliga de tjänster som förslaget innehåller. Dessutom kan man med RUT få insatser som servicetjänsteförslaget inte innehåller. Som exempel kan nämnas fönsterputsning. Den föreslagna avgiften på 175 kronor i timmen är ungefär densamma som marknadspriset för RUT-tjänster. Varför skall vi frivilligt använda kommunala pengar till något som staten redan tar kostnaden för? 150 Anmälningsärenden För kännedom anmäls: a) Utdrag ur protokoll från regeringssammanträde om bemyndigande att ingå en överenskommelse om att stärka barnets rättigheter b) Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:50 - Komplettering av bidragsvillkor för fristående verksamheter c) Utdrag ur protokoll från kommunstyrelsen i Karlskrona kommun om framtida former för kvalitets- och kostnadsjämförelser mellan 3KVHkommunerna (Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) d) Överenskommelse mellan Migrationsverket och Kalmar kommun om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 24 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-02-04 Tid 10.00-11.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 23-35 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-01-14 Tid 10.00-13.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 1-22 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning 208-227

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning 208-227 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 208-227 ande Johan Persson (S), ordförande Per-Olof Jonsson (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

Anslaget på kommunens anslagstavla den / 2011 intygar:

Anslaget på kommunens anslagstavla den / 2011 intygar: KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-04-20 Tid kl 13.00-15.40 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 43-56 ande Steve Sjögren (S) ordförande Folke Fagerlund (KD) Birgitta Axelsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M)

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) Protokoll 1 (36) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl.09.00-16.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Kristina Holmsten (MP), t o m 50 Birgitta Medin (M) Petrah

Läs mer

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-03-26 Tid kl 13.00-16.15 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 Omfattning 37-54 ande Steve Sjögren (S) ordförande Gunnel Akinder (S)

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer