KALMAR KOMMUN PROTOKOLL Tid Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-08-17. Tid 10.00 12.00. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 102-117"

Transkript

1 108 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Mona Jeansson (S) Steve Sjögren (S) Kjell Axelsson (S) Jussi Gröhn (S) Ingvar Nilsson (S) Bertil Dahl (V) Jonas Löhnn (MP) Per-Olof Jonsson (M) Jonas Lövgren (M) Kajsa Hedin (M) Anders Andersson (C) Ingemar Einarsson (C) Inger Hilmansson (FP) Monica Bengtsson (KD) Ersättare Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Ingemar Einarsson (C) Anna-Britt Wejdsten (FP) Kerstin Edvinsson (M) Folke Fagerlund (KD) Övriga närvarande Roland Karlsson Christina Karlberg Björn Strimfors Ann-Sofie Dejke Ingvar Johansson

2 Kommunstyrelsen Ola Johansson 102 Britt Johansson 102 Anders Karlsson Pär Hansson Kjell-Ove Petersson Sekreterare Ingvar Johansson Justerat Malin Petersson ordförande Jonas Löhnn Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 september 2009

3 Kommunstyrelsen Godkännande av Kalmarhem AB:s försäljning av Valnötsträdet 7 vid Molinsgatan (Södertull) samt Dampehammar 1:48, 1:53 och 1:60 i Rockneby (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Skrivelse den 5 augusti 2009 från VD Ola Johansson, Kalmar Kommunbolag AB och VD Britt Johansson, Kalmarhem AB. * Utdrag ur protokoll från sammanträde med styrelsen för Kalmar Kommunbolag AB den 11 augusti 2009, 56. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 11 augusti 2009, 129. I ägardirektiven för de kommunala bolagen anges att på grund av Kalmarhems ekonomiska ställning ska bolaget under perioden arbeta aktivt för att sälja sådana fastigheter som förbättrar bolagets ekonomiskt långsiktiga resultat. Svensk Fastighetsförmedling har fått i uppdrag av Kalmarhem att förmedla en försäljning av Valnötsträdet 7 vid Molinsgatan i Kalmar samt Dampehammar 1:48, 1:53 och 1:60 i Rockneby. Efter en öppen budgivning har styrelsen för Kalmarhem AB beslutat om en försäljning av Valnötsträdet 7 till LW Hotellfastigheter AB och av fastigheterna i Rockneby till Ölex Fastighets AB. Överläggning Inger Hilmansson (FP) och Malin Petersson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka att Kalmarhem AB får sälja Valnötsträdet 7 och de aktuella fastigheterna i Rockneby. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kalmarhem AB får sälja Valnötsträdet 7 vid Molinsgatan i Kalmar till LW Hotellfastigheter AB för kronor samt Dampehammar 1:48, 1:53 och 1:60 till Ölex Fastighets AB för kronor.

4 Kommunstyrelsen Försäljning av Släggan 6 på Hagbygärde industriområde (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 23 juni BPK Fastighets AB vill förvärva och förvalta fastigheten Släggan 6 på Hagbygärde industriområde. Företaget planerar att i första etappen bygga kontor och personalutrymmen på ca 400 kvadratmeter. Idag finns det en hyresgäst klar, Bygg-Power Kalmar AB, som är i stort behov av nya lokaler. Kommunledningskontoret tillstyrker att kommunen säljer Släggan 6 till BPK Fastighets AB för kronor. Kalmar kommun säljer Släggan 6 på Hagbygärde industriområde till BPK Fastighets AB för kronor. et gäller under förutsättning att ett nybygge påbörjas senast den 1 februari Försäljning av Husgerådet 4 på Hagbygärde industriområde (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 29 juli Två företag - Unitus AB och Kalmar Industrifastigheter AB - vill förvärva var sin del av fastigheten Husgerådet 4 på sammanlagt ca kvadratmeter på Hagbygärde industriområde. Unitus AB är ett IT-konsultbolag. Företaget hyr idag lokaler på Dagövägen och vill nu bygga och förvalta egna lokaler. Kalmar Industrifastigheter AB är ett fastighetsförvaltningsbolag som idag äger grannfastigheten Husgerådet 2. Avsikten är att iordningställa området till en modern och attraktiv företagspark. Företagets ambition är att långsiktigt äga och förvalta detta för uthyrning. Kommunledningskontoret tillstyrker en försäljning till båda bolagen.

5 Kommunstyrelsen Kalmar kommun säljer ca kvadratmeter av Husgerådet 4 på Hagbygärde industriområde för 115 kronor per kvadratmeter samt 700 kvadratmeter av denna fastighet för 80 kronor per kvadratmeter till Unitus AB. Vidare säljer kommunen ca kvadratmeter av Husgerådet 4 till Kalmar Industrifastigheter AB för 115 kronor per kvadratmeter. et gäller under förutsättning att respektive företag påbörjar sitt nybygge innan den 1 april Försäljning av Borgmästaren 12 på Kvarnholmen (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 9 juni Fastigheten Borgmästaren 12 vid Ölandsgatan är f.n. inte uthyrd och kan därför säljas. Svensk Fastighetsförmedling, som fått i uppdrag av kommunen att förmedla en försäljning, föreslår att fastigheten ska säljas till Magnus Adriansson och Inger Adriansson för kronor. Kommunledningskontoret tillstyrker detta. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunstyrelsen får sälja Borgmästaren 12 vid Ölandsgatan på Kvarnholmen till Magnus Adriansson och Inger Adriansson för kronor. 106 Försäljning av Täljstenen 2 vid Norrlidsvägen i Norrliden (friköp av tomträtt) (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 17 juni Fastigheten Täljstenen 2 är sedan juli 1979 upplåten med tomträtt till Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 22. Föreningen har accepterat att friköpa fastigheten för kronor enligt de riktlinjer för friköp av tomträttsmark som kommunfullmäktige beslutat om i november 2008.

6 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Täljstenen 2 till Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 22 för kronor. 107 Försäljning av Skrivaren 2 på Kvarnholmen (friköp av tomträtt) (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 26 juni Fastigheten Skrivaren 2 är sedan juli 1978 upplåten med tomträtt till Calmar Ekonomiservice HB. Bolaget har accepterat att friköpa fastigheten för kronor enligt de riktlinjer för friköp av tomträttsmark som kommunfullmäktige beslutat om i november Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Skrivaren 2 till Calmar Ekonomiservice HB för kronor. 108 Försäljning av delar av Kalmarsundsparken 2:9 och Stensö 2:3 vid Stensövägen (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 12 augusti En detaljplan för bostäder vid Stensövägen har vunnit laga kraft den 21 april Planen medger att det uppförs sju bostadshus med totalt ca 46 lägenheter. För att kunna genomföra projektet krävs arbeten med om- och nybyggnad av vatten- och avloppsledningar, pumpstation, elledningar, transformatorstation m.m. En lekplats och en mindre fotbollsplan ska flyttas. I samband med exploateringen ska naturområdet runt Lillviken rustas upp och göras mer tillgängligt för allmänheten med gångvägar m.m. Arbetena bekostas av kommunen.

7 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har reserverat området för Lars-Gunnar Svensson. Det förslag till exploatering som legat till grund för planarbetet har tagits fram i samarbete med Skanska. Lars-Gunnar Svensson och Skanska har gemensamt föreslagit att markreservationen övertas av Skanska. Mark- och planeringsenheten föreslår att kommunen ska sälja området till Skanska för 12 miljoner kronor. Förslaget förutsätter att Skanska påbörjar bygget senast den 1 juli Överläggning Birgitta Elfström (S) föreslår - med instämmande av Malin Petersson (M) - att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att omarbeta förslaget enligt de riktlinjer som gäller för reservation och försäljning av mark. Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att återremittera ärendet till kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att omarbeta förslaget enligt de riktlinjer som gäller för reservation och försäljning av mark. 109 Planprogram för Hagby kustland, Vita sand - Norra Kolboda (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 11 juni * Kommunledningskontorets samrådsredogörelse den 8 juni * Förslag den 8 juni 2009 till Planprogram för Hagby kustland, Vita sand - Norra Kolboda. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 16 juni 2009, 120. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2008 att uppdra åt mark- och planeringsenheten att ta fram ett program som ska utreda förutsättningarna för att kunna planlägga för bostadsbebyggelse inom ett kustnära område vid Sandvik, Södra Hagby och Vita sand. Planområdet har senare avgränsats enligt beslut av arbetsutskottet.

8 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret har redovisat ett förslag till planprogram för Hagby kustland. Förslaget redovisar utvecklingsmöjligheter i området, förändringsmöjligheter för befintlig bebyggelse och lämpliga områden för ny permanent bebyggelse. Arbetsutskottet har godkänt kommunledningskontorets samrådsredogörelse och tillstyrkt förslaget till planprogram. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Jonas Löhnn MP), Birgitta Elfström (S) och Mona Jeansson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka förslaget till planprogram. 2. Anders Andersson (C) föreslår - med instämmande av Jonas Lövgren (M) och Monica Bengtsson (KD) - att kommunstyrelsen ska tillstyrka förslaget till planprogram och dessutom föreslå att kommunfullmäktige ska uttala följande: Det är viktigt att alla delar av kommunen får möjlighet att utvecklas. I Hagby kustland kan goda boendemöjligheter skapas. Det är därför viktigt att vi inte skapar onödiga hinder för nybyggnation. Det fortsatta detaljplanearbetet måste präglas av en generös syn. Vi reagerar mot skrivningar i planprogrammet som t.ex. tar upp att en byggnation skulle försvåra kommunens möjligheter att 2030 bli en fossilbränslefri kommun. Vi reagerar också mot de negativa skrivningar som finns mot möjligheterna att bosätta sig permanent i fritidsområdena. Det är viktigt att kommunen har en generös inställning till personer, som söker bygglov och vill bygga på landsbygden. Enligt Kalmar Vatten AB finns bara VA-kapacitet för ytterligare 30 bostäder. Därför är det viktigt att kapaciteten utökas. I yttrandena, vilket till viss del återspeglas i planprogrammet, målas intressekonflikter upp. Enligt vår uppfattning existerar oftast dessa inte i verkligheten. Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka förslaget till planprogram för Hagby kustland.

9 Kommunstyrelsen Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka Anders Anderssons m.fl. tilläggsförslag om ett uttalande i kommunfullmäktige. Hon finner att kommunstyrelsen avstyrker förslaget till uttalande. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontorets förslag till planprogram för Hagby kustland som underlag för den fortsatta planeringen. Reservation Företrädarna för (M), (C) och (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att avstyrka tilläggsförslaget om att kommunfullmäktige ska uttala: Det är viktigt att alla delar av kommunen får möjlighet att utvecklas. I Hagby kustland kan goda boendemöjligheter skapas. Det är därför viktigt att vi inte skapar onödiga hinder för nybyggnation. Det fortsatta detaljplanearbetet måste präglas av en generös syn. Vi reagerar mot skrivningar i planprogrammet som t.ex. tar upp att en byggnation skulle försvåra kommunens möjligheter att 2030 bli en fossilbränslefri kommun. Vi reagerar också mot de negativa skrivningar som finns mot möjligheterna att bosätta sig permanent i fritidsområdena. Det är viktigt att kommunen har en generös inställning till personer, som söker bygglov och vill bygga på landsbygden. Enligt Kalmar Vatten AB finns bara VA-kapacitet för ytterligare 30 bostäder. Därför är det viktigt att kapaciteten utökas. I yttrandena, vilket till viss del återspeglas i planprogrammet, målas intressekonflikter upp. Enligt vår uppfattning existerar oftast dessa inte i verkligheten.

10 Kommunstyrelsen Ändringar i maxtaxan för förskoleverksamhet och fritidshem (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 5 maj * Förslag till Maxtaxa för förskoleverksamhet och fritidshem (med tillämpningsföreskrifter) fr.o.m. den 1 januari * Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 20 maj 2009, 40. * Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 27 maj 2009, 55. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 11 augusti 2009, 134. Avgiften för förskoleverksamhet är idag olika beroende av om barnet är i verksamheten upp till 15 timmar/vecka eller om barnet har en vistelsetid över 15 timmar/vecka. Denna skillnad gäller endast barn mellan ett och tre år. Den lägre avgiften för dessa, dvs. en tidsrelaterad taxa, är ett kommunalt beslut. Det statliga regelverket för Maxtaxa ger utrymme för att ta ut full avgift i förskolan oavsett barnets vistelsetid, enhetstaxa. Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har föreslagit att det ska införas en enhetstaxa i Kalmar kommun fr.o.m. den 1 januari Förslaget berör ca 350 barn i åldern 1-3 år och beräknas öka kommunens intäkter med ca 1,4 miljoner kronor. Generellt bedöms att avgiftsökningen för barn med 15- timmarsplats blir ca 33 procent jämfört med nuvarande taxa. I de båda nämndernas förslag ingår också en del justeringar i tillämpningsföreskrifterna till taxan till följd av beslut om ny lagstiftning på vissa punkter. Arbetsutskottet har tillstyrkt barn- och ungdomsnämndens och Södermöre kommundelsnämnds förslag till ändrad maxtaxa för förskoleverksamhet och fritidshem. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckning:

11 Kommunstyrelsen Birgitta Elfström (S) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet till barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd för att utreda möjligheten till en mer rättvis fördelning av avgiftshöjningen. Jonas Löhnn (MP), Bertil Dahl (V), Monica Bengtsson (KD) och Kajsa Hedin (M) instämmer i förslaget om att återremittera ärendet. 2. Företrädarna för (M), (C), (FP) och (KD) uttalar som en protokollsanteckning: Riksdagen har antagit Alliansens förslag om allmän förskola från det år barnet fyller tre år. Kommunerna får för detta full kostnadskompensation från staten. Med nya avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem vill vänstermajoriteten i Kalmar att ytterligare 1,4 miljoner ska bekostas av Kalmars barnfamiljer. De vill att barnfamiljer ska betala för full dag, trots att de inte utnyttjar mer än 15 timmar i veckan. Det är inte ett rättvist förslag. Hyresgästföreningens rapport visar att barnfamiljerna förlorar i Kalmar. Förslaget om full taxa oavsett antal timmar i förskolan i veckan ökar ett redan högt kostnadsläge för barnfamiljerna. Risk finns att föräldrar anpassar sig och, när förslaget verkställs, tar ut maximal tid. Kommunens kostnader kan då istället öka, vilket innebär att alla då blir förlorare. Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller återremittera det till barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd. Hon finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet. Kommunstyrelsen återremitterar förslaget till ändringar i maxtaxan till barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd för att utreda möjligheten till en mer rättvis fördelning av avgiftshöjningen.

12 Kommunstyrelsen Yttrande över ansökan från Magelungens Behandlingscenter AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundskola (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Skolinspektionens remiss den 22 april * Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 3 juni * Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 24 juni 2009, 50. Kalmar kommun har fått tillfälle att yttra sig över ansökan från Magelungens Behandlingscenter AB om att starta en fristående skola (MBC-skolan). Skolan planerar för 15 elever i år 4-9 med start höstterminen Kommunen ska till Skolinspektionen redovisa de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som en utökning av verksamheten vid fristående skola för med sig. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över ansökan. Barn- och ungdomsnämnden har tillstyrkt detta förslag. Slutsatsen i yttrandet är att MBC-skolan inte skulle medföra avsevärda ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser, med de ekonomiska förutsättningar som anges i yttrandet. Skolinspektionen föreslås därför godkänna ansökan från Magelungens Behandlingscenter AB. Överläggning Birgitta Elfström (S), Malin Petersson (M) och Inger Hilmansson (FP) föreslår att barn- och ungdomsnämndens/-förvaltningens förslag till yttrande ska överlämnas till Skolinspektionen som Kalmar kommuns yttrande. Kommunstyrelsen beslutar att som Kalmar kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Magelungens Behandlingscenter AB överlämna barn- och ungdomsnämndens/-förvaltningens förslag till yttrande.

13 Kommunstyrelsen Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundskola, Norra skolan (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Skolinspektionens remiss den 6 maj * Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 3 juni * Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 24 juni 2009, 49. Kalmar kommun har fått tillfälle att yttra sig över ansökan från CIS Kalmar AB om att starta en fristående skola, Norra skolan. Skolan planerar för 276 elever i år 6-9 med start höstterminen Kommunen ska till Skolinspektionen redovisa de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som en utökning av verksamheten vid fristående skola för med sig. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över ansökan. Barn- och ungdomsnämnden har tillstyrkt detta förslag. Slutsatsen i yttrandet är att en etablering av ytterligare en friskola i norra centralorten skulle medföra avsevärda ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen, varför Skolinspektionen föreslås avslå ansökan från CIS Kalmar AB. Företrädarna för (M), (C), (FP) och (KD) reserverade sig mot barnoch ungdomsnämndens beslut och vill att Skolinspektionen ska bifalla ansökan. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Birgitta Elfström (S), Bertil Dahl (V), Jonas Löhnn (MP) och Mona Jeansson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna barn- och ungdomsnämndens/-förvaltningens förslag till yttrande och överlämna det till Skolinspektionen. Slutsatsen i yttrandet är att en etablering av ytterligare en friskola i norra centralorten skulle medföra avsevärda ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen, varför Skolinspektionen föreslås avslå ansökan från CIS Kalmar AB

14 Kommunstyrelsen Monica Bengtsson (KD) och Inger Hilmansson (FP) hänvisar till den reservation som företrädarna för Alliansen lämnat mot barn- och ungdomsnämndens beslut. De föreslår därför att kommunstyrelsen ska i sitt yttrande till Skolinspektionen tillstyrka ansökan från CIS Kalmar AB om att starta en fristående skola, Norra skolan. Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill att barn- och ungdomsnämndens förslag ska utgöra kommunens yttrande till Skolinspektionen eller om kommunstyrelsen vill tillstyrka ansökan från CIS enligt reservationen i barn- och ungdomsnämnden. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar att barn- och ungdomsnämndens förslag till yttrande ska utgöra kommunens yttrande till Skolinspektionen. Kommunstyrelsen beslutar att som Kalmar kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från CIS Kalmar AB överlämna barn- och ungdomsnämndens/-förvaltningens förslag till yttrande. Reservation Företrädarna för (M), (C), (FP) och (KD) reserverar sig till förmån för förslaget att kommunstyrelsen ska i sitt yttrande föreslå att Skolinspektionen ska bifalla ansökan från CIS Kalmar AB om att starta en fristående skola, Norra skolan. De hänvisar därvid till den reservation som företrädarna för Alliansen redovisat mot barn- och ungdomsnämndens beslut om yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB. 113 Nya gatunamn (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Stadsingenjörens skrivelse den 11 augusti Kommunstyrelsen beslutade i maj 2008 om principer för namnsättning av gator efter nu levande personer. En särskild grupp med företrädare för kommunen, näringsliv, kultur och idrott har tagit fram förslag till två nya gatunamn: Olof Johanssons gata och Jeanette Erlandssons gata. Olof Johanssons gata ska lokaliseras till Södra Möre och Jeanette Erlandssons gata till Rinkabyholm.

15 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen bifaller förslaget om att de nya gatorna ska ha namnen Olof Johanssons gata och Jeanette Erlandssons gata. Stadsingenjören får i uppdrag att återkomma med förslag till lokalisering av gatunamnen när lämpliga gator byggts ut. 114 Kommunikationsplan för Kalmar kommun (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 2 juni * Förslag till Kommunikationsplan för Kalmar kommun. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 9 juni 2009, 115. Informationsenheten har tagit fram ett förslag till kommunikationsplan för Kalmar kommun. Planen tar upp information till anställda och kommuninvånare samt marknadsföring som syftar till rekrytera nya invånare. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget till kommunikationsplan och informationsenhetens förslag till beslut i övrigt. Överläggning Jonas Löhnn (MP) uttalar att informationsenheten bör på lämpligt sätt komplettera texten om Bilar på sidan 8 i kommunikationsplanen med en mening om att när kommunala bilar körs på biogas, så ska detta marknadsföras på bilarna. 1. Kommunstyrelsen antar informationsenhetens förslag till Kommunikationsplan för Kalmar kommun med det tillägg som föreslagits av Jonas Löhnn. 2. För att fullfölja intentionerna i kommunikationsplanen beslutar kommunstyrelsen att - alla kommunens bilar som köps in i framtiden ska ha en enhetlig silvergrå färg och gemensam stripning - kommunledningskontoret får ett tydligare uppdrag med ansvar även för målgruppen presumtiva kalmarbor.

16 Kommunstyrelsen Yttrande över departementsskrivelsen Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Socialdepartementets remiss den 12 maj * Omsorgsnämndens förslag till yttrande den 7 juli Kommunen har fått tillfälle att yttra sig till Socialdepartementet över departementsskrivelsen Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Med anledning av detta har omsorgsnämnden tagit fram ett förslag till yttrande. Omsorgsnämnden ser positivt på Socialdepartementets förtydligande och förslag till ändring i socialtjänstlagen. Kommunstyrelsen beslutar att som Kalmar kommuns yttrande till Socialdepartementet överlämna omsorgsnämndens förslag till yttrande över departementsskrivelsen. 116 Avsägelser från uppdrag som ledamöter i kommunfullmäktige (dnr KS 2009/ och 2009/ ) Handlingar * Kjell Axelssons avsägelse den 24 juni * Bengt-Olof Roos avsägelse den 3 augusti Kjell Axelsson (S) och Bengt-Olof Roos (KD) har avsagt sig sina uppdrag i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: 1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Kjell Axelsson (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige fr.o.m. den 1 oktober Kommunfullmäktige anhåller att länsstyrelsen kallar in en efterträdare till Kjell Axelsson och utser en ny ersättare i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. 2. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Bengt-Olof Roos (KD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

17 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige anhåller att länsstyrelsen kallar in en efterträdare till Bengt-Olof Roos och utser en ny ersättare i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna. 117 Delegationsbeslut och anmälningsärenden Följande protokoll, beslut och ärenden anmäls: a) Arbetsutskottets protokoll den 2, 9 och 16 juni 2009 b) Personaldelegationens protokoll den 17 juni 2009 c) Anmälan om delegationsbeslut: - Borgen för Handelsbolaget Telemarken i Kalmar för lån på 15 miljoner kronor hos Kommuninvest i Sverige AB (omplacering av borgenslån) (dnr KS 2009/ ) - Borgen för Stiftelsen Calmia för ett lån på 1 miljon kronor och ett lån på kronor hos Swedbank (omplacering av borgenslån) (dnr KS 2009/00353 och 2009/ ) - Borgen har tecknats för Kalmarhem AB för lån på kronor hos SEB (dnr KS 2009/ ) - Kommunledningskontorets anmälan om delegationsbeslut om kommunal förköpsrätt och hyresnämndsprövning, nr 40-95/2009 (dnr KS 2009/ ) - Yttranden över ansökningar om tillstånd till allmän kameraövervakning på Öresundstågen och Bauhaus (dnr KS 2009/00390 och 2009/ ) d) Regeringsrättens beslut den 21 juli 2009 om att inte meddela prövningstillstånd i ärendet om Arena i kvarteret Bilen (dnr KS 2008/ ) e) Uppföljning av kommunens placering av pensionspengar i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB - redovisningar den 31 maj, 30 juni och 31 juli 2009 (dnr KS 2009/ )

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-03-10 34 Tid 8.30-12.10 Plats Stadshuset Omfattning 35-40 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL Tid Omfattning 75-86

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL Tid Omfattning 75-86 78 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-05-26 Tid 10.00-11.50 Plats Stadshuset Omfattning 75-86 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Ingvar Nilsson (S) Mona Jeansson

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-01-15 Tid 10.00-12.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 1-24 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-08-28 168 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 164-172 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-04-18 80 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 87-93 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-08-15 160 Tid 8.30-8.45 Plats Stadshuset Omfattning 164-168 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-08-05 152 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset Omfattning 161-167 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-08-31. Tid 17.00-18.30. Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens. Omfattning 95-108

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-08-31. Tid 17.00-18.30. Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens. Omfattning 95-108 KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-08-31 Tid 17.00-18.30 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 95-108 Beslutande Roger Kaliff (S) ordförande Marianne

Läs mer

Anslaget på kommunens anslagstavla 17 mars 2010. intygar

Anslaget på kommunens anslagstavla 17 mars 2010. intygar KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-03-08 Tid 10.00 12.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 22-44 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00-11:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 1-6 ande Jonas Lövgren (M) Dzenita Abaza (S) Johan Persson (S) Anders Andersson (C) Bertil

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-02-27 39 Tid 8.30-10.30 Plats Stadshuset Omfattning 43-52 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-22 94 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 99-106 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 203 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-10-06 Tid 10.00-11.45 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 164-176 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

Servicenämnden. Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten UTDRAG. Dnr SFN 2013/0021

Servicenämnden. Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten UTDRAG. Dnr SFN 2013/0021 UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-01-30 Servicenämnden 10 Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten Dnr SFN 2013/0021 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse 2013-01-15 inkl

Läs mer

2. Information om kommunstyrelsens företagsbesök den 6 oktober Föredragande: Thomas Davidsson. Ajournering för gruppmöten (ca 09.

2. Information om kommunstyrelsens företagsbesök den 6 oktober Föredragande: Thomas Davidsson. Ajournering för gruppmöten (ca 09. 1(9) Rev 2015-08-31 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 1 september 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista 1. Information från Kalmar FF Föredragande:

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 121 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-05-27 Tid 10.00-11.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 106-123 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-25 134 Tid 8.30-9.55 Plats Stadshuset Omfattning 150-158 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Bertil Dahl

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179 198 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-11-23 Tid 10.00-12.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 168-179 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Sal Kalmarflundran, Brofästet Hotell och konferens. Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Malin Petersson

Sal Kalmarflundran, Brofästet Hotell och konferens. Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Malin Petersson KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-11-01 Tid 15:45-15:47 Plats Sal Kalmarflundran, Brofästet Hotell och konferens Omfattning 171-172 Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 februari 2015 kl 08:30-15:15 Ajournering kl 11:30-11:40 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 8-14 Beslutande Lasse Johansson (S),

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-04-13 Tid 8.30 9.10 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 71-76 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2009-06-16. Tid 8.30-10.25. Omfattning 118-128

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2009-06-16. Tid 8.30-10.25. Omfattning 118-128 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-06-16 110 Tid 8.30-10.25 Plats Stadshuset Omfattning 118-128 ande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-11-20 220 Tid 8.00-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 219-225 ande Johan Persson (s) 219-222 Göran Häggfors (m) 219-222 Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-11-08 Tid Kl. 08:00-12:10 Ajournering: 10:15-11:15 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 194-223 ande Johan Persson (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 152 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-11 Tid 10.00 10.55 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 133-146 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Monica Bengtsson (KD)

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Monica Bengtsson (KD) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-01-12 Tid 10.00 11.25 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 1-15 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdesdag 2010-03-29. Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Sammanträdesdag 2010-03-29. Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-03-29 Tid 17.00 20.50 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 16-33 ande Roger Kaliff (S) ordförande 16-23, 25-33

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-10-03 199 Tid 8.30-9.40 Plats Stadshuset Omfattning 201-207 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

1. Information om Boverkets stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder Föredragande: Anette Karlsson, kommunledningskontoret

1. Information om Boverkets stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder Föredragande: Anette Karlsson, kommunledningskontoret 1(6) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 4 mars 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om Boverkets stöd till

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-09-30 189 Tid 8.30-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 192-199 ande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 16 december 2013 kl. 13:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74 65 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-05-04 Tid 10.30-11.50 Plats Länsmuseet Omfattning 61-74 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Mona

Läs mer

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-02-21 37 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 40-45 ande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-08 85 Tid 8.30-9.10 Plats Stadshuset Omfattning 89-93 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(8) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 16 juni 2014 kl. 13:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-04 46 Tid 8.30-10.10 Plats Stadshuset Omfattning 50-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v)

Läs mer

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Anna-Britt Wejdsten (FP) Kerstin Edvinsson (M) Folke Fagerlund (KD)

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Anna-Britt Wejdsten (FP) Kerstin Edvinsson (M) Folke Fagerlund (KD) 31 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-03-09 Tid 10.00 11.50 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 29-40 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-23 Tid 8.30 9.15 Plats Sammanträdesrummet Magistern Omfattning 33-38 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-01-23 15 Tid 8.30-9.50 Plats Stadshuset Omfattning 15-19 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2016-04-20 Dnr 2016:93/53 Sida A GAGNEFS KOMMUN Ank. 2016 -C4-2 7- Bun 43 Medborgarförslag om busskort till alla ungdomar

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 168-181

Sammanträdesprotokoll 168-181 Sammanträdesprotokoll 168-181 Sammanträde med Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Torsdagen den 13 november 2008 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14:00 Närvarande ledamöter Ordförande

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-04-20 Tid 8.30 9.35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 77-83 ande Malin Petersson (M) ordförande Bertil Dahl (V) Anders Andersson

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift 227 Närvarande ledamöter Mattias Adolfson, (S), ordförande Lars Holmberg, (V) Gunilla Johansson, (S) Mats Mårtensson, (S) Roland Peterson, (S) Daphne Thuvesson, (MP) Daniel Strandberg, (MP) Rolf Wallergård,

Läs mer

Protokoll 2011-02-01

Protokoll 2011-02-01 2011-02-01 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2011-02-01, klockan 17:30-19:10 Beslutande Katarina Hansson (S) ej 17 Britt Gelin (S), 17 Sven-Inge Carlsson (S) Christer Fallén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-20 141 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 142-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-01-11 Tid Kl. 10.00 11.40 Plats Sammanträdeslokal Magistern Omfattning 1-17 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) 1:e vice ordförande

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-02-26 Tid 17.00 18.30 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 15-74 ande Roger Kaliff (s) ordförande Marianne

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-10-28 213 Tid 8.30 10.45 Plats Stadshuset Omfattning 215-225 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-25 67 Tid 8.30-10.30 Plats Stadshuset Omfattning 71-78 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 1-11. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 1-11. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 1-11 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-12.00 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-03-06 51 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 53-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (28) Tid Onsdagen den 25 Mars 2015 klockan 15:00 Plats Liljeborgsskolan, Engelbrektsgatan 5, Trelleborg Ärenden 29 Upprop 30 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-06-19 145 Tid 8.30-10.15 Plats Stadshuset Omfattning 140-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-03-03 29 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 30-34 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-09-15 158 Tid 9.00-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 175-178 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-01-28 1 Tid 17.00-20.25 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 1-20 Beslutande Roger Kaliff (s) ordförande Marianne

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-01-14 Tid 10.00-13.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 1-22 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta

Läs mer

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-09-23 Tid kl 13.00-16.30 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 Omfattning 117-134 ande Steve Sjögren (S) ordförande Ingegerd Petersson

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-09-01 142 Tid 8.30-11.15 Plats Stadshuset Omfattning 159-168 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Bertil Dahl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Kerstin Edvinsson (M) Malin Petersson (M) 48-62

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Kerstin Edvinsson (M) Malin Petersson (M) 48-62 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-04-06 Tid 9.00-12.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 45-62 ande Johan Persson (S) ordförande Kerstin Edvinsson (M) 45-47 Malin

Läs mer

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Marianne Brandén SPF Evald Olsson Birgitta Jannesson SPF Erland Ström Birgitta Johansson SKPF

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Marianne Brandén SPF Evald Olsson Birgitta Jannesson SPF Erland Ström Birgitta Johansson SKPF KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-01-16 Tid Kl 09.00 12.00 Plats KS-salen, stadshuset, Kalmar Omfattning 1-13 ande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Hans Johansson

Läs mer

Sammanträdesdag 2009-04-29

Sammanträdesdag 2009-04-29 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-04-29 Tid kl 13.30-16.00 Plats Norrlidshemmet Omfattning 55-67 ande Steve Sjögren (S) ordförande Ingegerd Petersson (C) Jean Welander (MP) Gunnel

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12 PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats Kl 14.00 15.30 Omfattning 1-15 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30-12.10 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Hallerna Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.ordförande Lisbeth Svensson (fp) Bo

Läs mer

1. Återkoppling kring kommunstyrelsens företagsbesök Föredragande: Thomas Davidsson

1. Återkoppling kring kommunstyrelsens företagsbesök Föredragande: Thomas Davidsson 1(8) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 november 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Återkoppling kring kommunstyrelsens

Läs mer

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-01-31 Tid Kl. 17.00 20.40 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 1-13 Beslutande Roger Kaliff (S) ordförande

Läs mer

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar 2011-01-03 1 1-13 Tid 14.00-14.45 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Roger Holmberg (S) Kajsa Hedin (M) Thomas Stjernquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga när- Jonas Löhnn (MP) ersättare varande Inger Hilmansson (FP) ersättare

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga när- Jonas Löhnn (MP) ersättare varande Inger Hilmansson (FP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-03-30 Tid 8.30 9.25 Plats Sammanträdesrummet Magistern Omfattning 60-70 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-24 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande Aliki

Läs mer

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 12 januari 2016 kl. 8:00 12:10 Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 1-22

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 12 januari 2016 kl. 8:00 12:10 Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 1-22 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 12 januari 2016 kl. 8:00 12:10 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 1-22 ande Johan Persson (S), ordförande Christina Fosnes (M), 1:e vice ordförande Bertil Dahl

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-08-13 Tid 10.00 12.15 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 148-167 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid Vetabs sammanträdesrum, kl. 14.00-17.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Dan Ljungström (C), ordförande Percy Karlsson

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid kl. 09:00-13:00 Plats Kalmar Slott. Omfattning 119-132

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid kl. 09:00-13:00 Plats Kalmar Slott. Omfattning 119-132 Omsorgsnämnden Tid kl. 09:00-13:00 Plats Kalmar Slott Omfattning 119-132 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 10:00-11:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 38-44 ande Mattias Adolfson (S) Per-Olof Jonsson (M) Anders Andersson (C) Johan Persson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-06 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 6 november 2007 kl. 13.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (m)

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 20.

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 20. 27 Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 20.00 Ledamöter Göran Wallén (M) ordförande Agneta Lindskog (KD) Erland Stensson (V) Blanka Rutberg (M) ersätter Cecilia Karlsson

Läs mer