KALMAR KOMMUN PROTOKOLL Tid Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179"

Transkript

1 198 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Mona Jeansson (S) Steve Sjögren (S) Jussi Gröhn (S) Christina Magnusson (S) Bertil Dahl (V) Jonas Löhnn (MP) Per-Olof Jonsson (M) Jonas Lövgren (M) Kajsa Hedin (M) Anders Andersson (C) Inger Hilmansson (FP) Monica Bengtsson (KD) Ersättare Ingvar Nilsson (S) Cecilia Strömberg (S) Lars Holmberg (V) Ingemar Einarsson (C) Anna-Britt Wejdsten (FP) Kerstin Edvinsson (M) Folke Fagerlund (KD) Övriga närvarande Roland Karlsson Carina Åresved-Gustavsson Jonas Agerhed Ingvar Johansson Christina Rosenqvist

2 Kommunstyrelsen Patrik Ihrman Björn Strimfors Ann-Sofie Dejke Jörgen Madebrink Bengt-Åke Selldahl Annette Andersson Sten Niemi Sekreterare Ingvar Johansson Justerat Johan Persson ordförande Anders Andersson Anslaget på kommunens anslagstavla den 11 januari 2010

3 Kommunstyrelsen Markförvärv i södra Ljungbyholm (del av Kulltorp 6:1) (dnr KS 2009/ ) * Kommunledningskontorets skrivelse den 13 november * Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Kulltorp 6:1 och Ljungby 16:236. Kommunledningskontoret har träffat en överenskommelse med ägaren till Kulltorp 6:1 om att kommunen köper ca 9,2 hektar mark i södra Ljungbyholm för kronor. I ortsanalysen för Ljungbyholm är det aktuella området betecknat som utredningsområde för ny bostadsbebyggelse. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunstyrelsen får köpa ca 9,2 hektar av Kulltorp 6:1 på de villkor som framgår av förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan Kulltorp 6:1 och Ljungby 16:236. Kommunens utgift på kronor för köpet ska täckas genom att kronor tas ur anslaget för markförvärv i budgeten för 2010 och genom att budgetramen 2010 för kommunstyrelsen/ kommunledningskontoret för investeringar/markförvärv utökas med kronor. 169 Kalmarhem AB:s försäljning av Braxen 6 vid Jenny Nyströms gränd (dnr KS 2009/ ) * Skrivelse den 5 november 2009 från VD Ola Johansson, Kalmar Kommunbolag AB och VD Britt Johansson, Kalmarhem AB. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 17 november 2009, 227. I ägardirektiven för de kommunala bolagen anges att på grund av Kalmarhems ekonomiska ställning ska bolaget under perioden arbeta aktivt för att sälja sådana fastigheter som förbättrar bolagets ekonomiskt långsiktiga resultat.

4 Kommunstyrelsen Bostadsrättsföreningen Jennygränd har erbjudits att köpa fastigheten Braxen 6, Jenny Nyströms gränd 4-8. Styrelsen för Kalmarhem AB har tillstyrkt en försäljning av den aktuella fastigheten till bostadsrättsföreningen för kronor. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kalmarhem AB får sälja fastigheten Braxen 6 till Bostadsrättsföreningen Jennygränd för kronor. 170 Markreservation för Skanska Sverige AB på del av Kvarnholmen 2:1 (godsmagasinstomten) (dnr KS 2008/ ) * Kommunledningskontorets skrivelse den 18 november Kommunstyrelsen beslutade den 8 december som en del i Ett Kalmaritiskt stimulanspaket - att reservera mark i Kalmar tätort för olika bolag. För Skanska Sverige AB gällde markreservationen för del av Kvarnholmen 2:1 (godsmagasinstomten) fram till den 31 augusti Kommunledningskontoret föreslog den 3 november att kommunstyrelsen ska reservera mark på del av Kvarnholmen 2:1 (godsmagasinstomten) för Skanska Sverige AB till den 31 augusti Kommunstyrelsen beslutade dock den 9 november att återremittera ärendet till kommunledningskontoret som till nästa sammanträde ska justera beslutsunderlaget. Kommunledningskontoret har den 18 november överlämnat en skrivelse som innehåller en del tillägg och andra justeringar jämfört med tidigare skrivelse om den aktuella markreservationen. Förslaget till beslut är däremot samma som redovisades till kommunstyrelsens sammanträde den 9 november. Överläggning Till protokollet antecknas att i de riktlinjer för reservation och försäljning av mark som kommunfullmäktige beslutade anta den 27 oktober 2008, 164 ingår följande om markreservationer: En markreservation innebär att kommunen reserverar mark för en intressent och därmed åtar sig att inte sälja marken till någon annan under en viss given tid. När tiden för reservationen går ut

5 Kommunstyrelsen är kommunen fri att sälja till annan, men inte skyldig. Under tiden för reservationen kan kommunen överväga om behov av ny eller ändrad detaljplan föreligger. Det kan också finnas behov av att intressenten närmare preciserar och utreder sitt förslag. En konsekvens av detta är att en markreservation inte innebär en skyldighet för kommunen att sälja det reserverade området, varken i sin helhet eller delar av det. Vidare poängterar ordföranden att markreservationerna kommer att återkomma till politiken, detta i samband med fördjupad översiktsplan, detaljplan och slutligen försäljning. Under överläggningen redovisas följande förslag till beslut: 1. Johan Persson (S) föreslår - med instämmande av Jonas Löhnn (MP), Bertil Dahl (V), Birgitta Elfström (S), Mona Jeansson (S) och Malin Petersson (M) - att kommunstyrelsen ska bifalla kommunledningskontorets förslag om att reservera mark på del av Kvarnholmen 2:1 (godsmagasinstomten) för Skanska Sverige AB till den 31 augusti Inger Hilmansson (FP) föreslår - med instämmande av Monica Bengtsson (KD) och Anders Andersson (C) - att kommunstyrelsen ska avslå kommunledningskontorets förslag till beslut. Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå kommunledningskontorets förslag till beslut. Han finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunstyrelsen reserverar mark - enligt kommunledningskontorets förslag - på del av Kvarnholmen 2:1 (godsmagasinstomten) för Skanska Sverige AB till den 31 augusti Reservation Företrädarna för (C), (FP) och (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. I sin reservation anför de följande: Vi tror på Kalmar och Kalmar kommuns utveckling. En del i denna utveckling är hur vår stad byggs upp och planeras. Arbetet med översiktsplaneringen för stadens fysiska utveckling pågår. Bland mycket annat är det viktigt att uppmärksamma och inse vikten av stadens gröna lungor och blåa vattenblänk. I Alliansens

6 Kommunstyrelsen vision för vår kommun ingår bland annat att göra Kalmars attraktiva lägen tillgängliga och till exempel lyfta fram staden som den kuststad den är. Förutom Översiktsplanen arbetas det med planprogram för Malmfjärden och Kvarnholmen - liksom med kommunens Grönstrukturplan. Dessa planer (där det även ingår att utse en lämplig placering för vårt nya universitet) måste vara klara och är nödvändiga för att ta ett klokt beslut med en tydlig helhetsbedömning. Vid Gästhamnen och Systraströmmen bör kommunen ha en tydlig strategi, med tanke på framtida utveckling i dessa områden. Vi är därför inte beredda att bifalla markreservationer vid Gästhamnen och Systraströmmen. 171 Ny va-taxa (dnr KS 2009/ ) * Kalmar Vatten AB:s skrivelse den 3 november * Kalmar Vatten AB:s förslag till ny va-taxa. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 10 november 2009, 222. Kalmar Vatten AB har lagt fram ett förslag till ny va-taxa. För brukningsavgiften innehåller den en höjning av den fasta årliga avgiften från 1.280,00 till 1.472,50 kronor. Vidare höjs avgiften per kubikmeter med sammanlagt 1,47 kronor, från 24,64 till 26,11 kronor. Detta innebär att brukningsavgiften sammanlagt höjs med 8 procent (den fasta avgiften höjs med 15 procent och den rörliga avgiften med 6 procent). Anläggningsavgifterna kommer enligt förslaget till ny va-taxa att höjas med åtta procent I förslaget till va-taxa ingår också att fr.o.m. den 1 januari 2011 införs en ny dagvattenavgift dels för den som svarar för allmän platsmark, dels för fastigheter som ligger inom område där allmänna dagvattenledningar avleder vatten från gatorna i området (paragraferna 9, 14.1 d och 15 i va-taxan). Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget till ny va-taxa.

7 Kommunstyrelsen Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Jonas Löhnn (MP), Johan Persson (S), Mona Jeansson (S) och Bertil Dahl (V) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka förslaget till ny va-taxa. 2. Anders Andersson (C), Inger Hilmansson (FP), Malin Petersson (M) och Monica Bengtsson (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet till Kalmar Vatten AB. De anför följande skäl för en återremiss: - Det är viktigt att va-taxan utformas så att den uppmuntrar till hushållning. Kalmar Vatten AB ska därför se över relationen mellan fast och rörlig avgift i va-taxan. - Kalmar Vatten AB ska redovisa hur omfattande bolagets verksamhet är inom den privata marknaden. Vi vill inte ha en situation där avgiftspengar från va-kollektivet används för att konkurrera med privata företag. - Kalmar Vatten AB ska redovisa hur tidigare avgiftshöjning används. Den ska enligt tidigare beslut gå till förnyelse av vårt va-nät. De föreslår vidare att kommunstyrelsen ska tillstyrka följande tilläggsförslag: Kommunfullmäktige uttalar att i fortsättningen ska beslut om en ny va-taxa tas i så god tid, att allmänheten kan informeras om en taxeändring tre månader innan ett sådant beslut börjar gälla. Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller återremittera det till Kalmar Vatten AB. Han finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Kommunstyrelsen beslutar därefter att tillstyrka förslaget till ny va-taxa samt Anders Anderssons m.fl. tilläggsförslag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: 1. Kommunfullmäktige bifaller Kalmar Vatten AB:s förslag till ny va-taxa. Den ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2010, med undantag för paragraferna 9, 14.1 d) och 15 som ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2011.

8 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige uttalar att i fortsättningen ska beslut om en ny va-taxa tas i så god tid, att allmänheten kan informeras om en taxeändring tre månader innan ett sådant beslut börjar gälla. 172 Utökning av verksamhetsområdet för Kalmar Vatten AB:s allmänna va-anläggning (dnr KS 2009/ ) * Kalmar Vatten AB:s skrivelse den 3 november 2009 (med förslag till utökade verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten). * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 10 november 2009, 223. Enligt Lagen om allmänna vattentjänster är det numera kommunfullmäktige och inte huvudmannen för vatten och avlopp som fastställer verksamhetsområdet för vatten, avlopp och dagvatten. Som en följd av den nya lagen har Kalmar Vatten AB redovisat ett förslag till utökade verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. Förslaget bygger på att det under åren tillkommit nya bostads- och industriområden i kommunen och att Kalmar Vatten AB byggt ut va-ledningar till dessa områden. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige fastställer Kalmar Vatten AB:s förslag till utökade verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. 173 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande (dnr KS 2009/ ) * Flyktingsamordnare Lars-Ove Angrés skrivelse den 12 november * Förslag till överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.

9 Kommunstyrelsen * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 17 november 2009, 226. Kalmar kommun har en överenskommelse med Migrationsverket och länsstyrelsen om att kommunen tar emot 175 flyktingar/år. Överenskommelsen gäller t.o.m. den 31 december Länsstyrelsen har lämnat ett förslag till överenskommelse om mottagande 2010 av flyktingar och andra skyddsbehövande. Överenskommelsen är ettårig, eftersom det pågår en översyn av hur flyktingmottagandet ska organiseras. Ett förslag väntas från regeringen och det beräknas träda ikraft den 1 december I förslaget till överenskommelse åtar sig Kalmar kommun att ta emot 175 flyktingar, varav ca 80 anvisas genom Migrationsverket, dvs. genom asylmottagning eller kvotflyktingar, och 10 inom ramen för organiserad vidareflyttning från andra särskilt utvalda kommuner. Resterande platser utnyttjas för anknytningar till tidigare mottagna flyktingar, ensamkommande barn samt andra som bosätter sig själva i kommunen, s.k. eget boende. Arbetsutskottet har den 17 november tillstyrkt förslaget till överenskommelse med Migrationsverket och länsstyrelsen. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde den 14 december. 174 Budgetuppföljning 2009 (dnr KS 2009/ ) * Kommunledningskontorets rapport: Budgetuppföljning efter oktober med prognos för bokslutet Kommunledningskontoret har redovisat en sammanställning av de olika nämndernas och förvaltningarnas prognoser efter oktober månad om det beräknade budgetutfallet för Av sammanställningen framgår bl.a. att årets resultat förväntas bli 36,4 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse med - 11,2 miljoner kronor.

10 Kommunstyrelsen Negativa avvikelser mot budgeten förväntas för i första hand socialnämnden och exploateringsverksamheten med 23,1 miljoner kronor respektive 13,6 miljoner kronor. Prognoserna för kommunledningskontoret, fastighets- och inköpskontoret, gatu- och parknämnden, kultur- och fritidsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd pekar på positiva avvikelser mot budgeten. För skatteintäkter och kommunal utjämning förväntas negativa budgetavvikelser på sammanlagt 36,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets rapport om budgetuppföljningen 2009 till kommunfullmäktige. 175 Internbudget 2010 för kommunledningskontoret med tilläggsbudget för 2010 samt internbudget 2010 för fastighets- och inköpskontoret (dnr KS 2009/00608 och 2009/ ) * Förslag till internbudget 2010 för kommunledningskontoret samt tilläggsbudget för * Förslag till internbudget 2010 för fastighets- och inköpskontoret. Kommunledningskontoret har redovisat sitt förslag till internbudget för Driftbudgeten är på 179,5 miljoner kronor och investeringsbudgeten på 78,4 miljoner kronor. Dessutom har kommunledningskontoret redovisat ett förslag till tilläggsbudget för 2010 på 5,1 miljoner kronor. Vidare har fastighets- och inköpskontoret redovisat sitt förslag till internbudget för Driftbudgeten är på + 3,6 miljoner kronor (netto) och investeringsbudgeten på 225,1 miljoner kronor. Överläggning Roland Karlsson och Jonas Agerhed informerar om kommunledningskontorets förslag till internbudget och tilläggsbudget för Vidare redovisar Annette Andersson förslaget till internbudget 2010 för fastighets- och inköpskontoret. Monica Bengtsson (KD) föreslår - med instämmande av Inger Hilmansson (KD), Malin Petersson (M) och Anders Andersson (C) -

11 Kommunstyrelsen att kommunstyrelsen ska besluta att göra följande ändring i bilaga 2 Kommunledningskontorets handlingsplan för att uppnå målen i Budget 2010 och ekonomisk planering : På sidan 9, kolumn 4 ska för målet om att öka valdeltagandet bland förstagångsväljare göras den justeringen att för studiebesök i stadshuset för gymnasieelever i åk 2 och 3 ska meningen Studiebesök som någon av de heltidsengagerade politikerna ska delta i ändras till Studiebesök som såväl företrädare för majoritet som opposition ska delta i. Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bifalla fastighets- och inköpskontorets förslag till internbudget samt kommunledningskontorets förslag till internbudget och tilläggsbudget efter att bilaga 2 ändrats enligt Monica Bengtssons m.fl. förslag. 1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till internbudget 2010 för fastighets- och inköpskontoret. 2. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till internbudget 2010 för kommunledningskontoret med tilläggsbudget för I bilaga 2 Kommunledningskontorets handlingsplan för att uppnå målen i Budget 2010 och ekonomisk planering ska dock göras följande ändring på sidan 9: I kolumn 4 ska för målet om att öka valdeltagandet bland förstagångsväljare göras den justeringen att för studiebesök i stadshuset för gymnasieelever i åk 2 och 3 ska meningen Studiebesök som någon av de heltidsengagerade politikerna ska delta i ändras till Studiebesök som såväl företrädare för majoritet som opposition ska delta i. 176 Finansiell profil, Kalmar kommun (dnr KS 2009/ ) * Rapport från KommunForskning i Västsverige. KommunForskning i Västsverige har redovisat en rapport Finansiell profil som speglar starka och svaga finansiella nyckeltal och perspektiv i de fem kommunerna Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad. Profilen innehåller

12 Kommunstyrelsen åtta vanligt förekommande finansiella nyckeltal inom kommunsektorn och fyra perspektiv som är viktiga för att bedöma kommunernas ekonomi. De perspektiv som belyses i rapporten handlar om lång- och kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållanden samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av rapporten. 177 Vad kostar verksamheten i Kalmar kommun? Bokslut (dnr KS 2009/ ) * Ekonomienhetens sammanställning: Vad kostar verksamheten i din kommun? Ekonomienheten har redovisat en sammanställning över kommunens kostnader för olika verksamheter: - Ekonomisk analys utifrån Räkenskapssammandraget Statistik över kommunens nettokostnader jämfört med riket, jämförbara kommuner och jämförelsekommunerna Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad. Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomienhetens redovisning. 178 Svar på revisionsrapport om granskning av budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten (dnr KS 2009/ ) * Kommunledningskontorets skrivelse den 18 november Kommunens revisorer har överlämnat en rapport till kommunstyrelsen om granskning av budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten. Kommunledningskontoret har redovisat ett förslag till svar till kommunens revisorer om vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rapporten.

13 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att överlämna följande svar till kommunens revisorer: Kommunledningskontoret kommer, i enlighet med den i rapporten sammanfattande revisionella bedömningen, att vidta de åtgärder som revisorerna rekommenderar. Arbetet med åtgärderna kommer att påbörjas snarast och vara färdigt senast under första kvartalet Utdelning ur donationsfonder (dnr KS 2009/ ) * Protokoll från sammanträde den 20 oktober 2009 med donationskommittén för Stiftelsen August Peterssons donationsfond och Stiftelsen Axel Åkessons donationsfond. * Utdrag ur protokoll från sammanträde den 11 november 2009 med donationskommittén för stiftelser m.m. * Delegationsbeslut den 6 november 2009 om utdelning ur Dahmska fonden. * Kommunledningskontorets förslag den 17 november 2009 till utdelning ur förvaltade donationsstiftelser. * Protokoll från sammanträde den 17 november 2009 med delegationen för Syskonen Karlbergs donationsfond. 1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige bifaller förslagen till utdelning ur August Peterssons donationsfond, Axel Åkessons donationsfond, Dahmska fonden och Appeltoffts donationsfond. 2. Kommunstyrelsen bifaller de förslag till utdelning ur olika fonder som redovisats av donationskommittén för stiftelser m.m. och delegationen för Syskonen Karlbergs donationsfond. 3. Kommunstyrelsen bifaller kommunledningskontorets förslag till utdelning ur olika fonder: Fru Anna Kjells fond

14 Kommunstyrelsen Emelie och Sofia Nilssons fond Hilma och Hilbert Reis fond Rosén - Sellgrenska bokfonden Sociala centralnämndens samfond Fågelskyddsfonden Föreningen Kalmar Sommarstugas samfond Fröken Hulda Nilssons fond Gertrud och Hans Nordins fond Wollinska pensionsfonden

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL Tid Omfattning 75-86

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL Tid Omfattning 75-86 78 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-05-26 Tid 10.00-11.50 Plats Stadshuset Omfattning 75-86 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Ingvar Nilsson (S) Mona Jeansson

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-11-20 220 Tid 8.00-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 219-225 ande Johan Persson (s) 219-222 Göran Häggfors (m) 219-222 Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-08-17. Tid 10.00 12.00. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 102-117

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-08-17. Tid 10.00 12.00. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 102-117 108 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-08-17 Tid 10.00 12.00 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 102-117 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Mona

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-10-28 213 Tid 8.30 10.45 Plats Stadshuset Omfattning 215-225 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-04 46 Tid 8.30-10.10 Plats Stadshuset Omfattning 50-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v)

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-10-03 199 Tid 8.30-9.40 Plats Stadshuset Omfattning 201-207 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-22 94 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 99-106 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-23 Tid 8.30 9.15 Plats Sammanträdesrummet Magistern Omfattning 33-38 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-25 134 Tid 8.30-9.55 Plats Stadshuset Omfattning 150-158 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Bertil Dahl

Läs mer

Sal Kalmarflundran, Brofästet Hotell och konferens. Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Malin Petersson

Sal Kalmarflundran, Brofästet Hotell och konferens. Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Malin Petersson KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-11-01 Tid 15:45-15:47 Plats Sal Kalmarflundran, Brofästet Hotell och konferens Omfattning 171-172 Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-08 85 Tid 8.30-9.10 Plats Stadshuset Omfattning 89-93 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74 65 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-05-04 Tid 10.30-11.50 Plats Länsmuseet Omfattning 61-74 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Mona

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 203 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-10-06 Tid 10.00-11.45 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 164-176 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-09-30 189 Tid 8.30-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 192-199 ande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-20 141 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 142-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 121 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-05-27 Tid 10.00-11.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 106-123 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-08-28 168 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 164-172 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-03-03 29 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 30-34 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-03-06 51 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 53-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-03-10 34 Tid 8.30-12.10 Plats Stadshuset Omfattning 35-40 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-02-21 37 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 40-45 ande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-04-18 80 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 87-93 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-09-15 158 Tid 9.00-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 175-178 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2009-06-16. Tid 8.30-10.25. Omfattning 118-128

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2009-06-16. Tid 8.30-10.25. Omfattning 118-128 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-06-16 110 Tid 8.30-10.25 Plats Stadshuset Omfattning 118-128 ande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-04-20 Tid 8.30 9.35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 77-83 ande Malin Petersson (M) ordförande Bertil Dahl (V) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-08-05 152 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset Omfattning 161-167 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-06-19 145 Tid 8.30-10.15 Plats Stadshuset Omfattning 140-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-08-15 160 Tid 8.30-8.45 Plats Stadshuset Omfattning 164-168 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-09-01 142 Tid 8.30-11.15 Plats Stadshuset Omfattning 159-168 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande. Övriga närvarande Inger Hilmansson (FP) ersättare

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande. Övriga närvarande Inger Hilmansson (FP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-10-12 Tid 8.30 10.00 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 184-189 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S)

Läs mer

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Anna-Britt Wejdsten (FP) Kerstin Edvinsson (M) Folke Fagerlund (KD)

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Anna-Britt Wejdsten (FP) Kerstin Edvinsson (M) Folke Fagerlund (KD) 31 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-03-09 Tid 10.00 11.50 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 29-40 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-24 Tid 8.30 9.10 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 151-155 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-01-23 15 Tid 8.30-9.50 Plats Stadshuset Omfattning 15-19 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 89-93 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-25 67 Tid 8.30-10.30 Plats Stadshuset Omfattning 71-78 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Monica Bengtsson (KD)

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Monica Bengtsson (KD) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-01-12 Tid 10.00 11.25 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 1-15 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern. 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

Sammanträdeslokalen Magistern. 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Beslutsnivå: Kommunfullmäktige Kallelse Rev. 2015-01-30 Tid Tisdagen den 3 februari 2015 kl. 08:00 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén sekreterare Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL Tid Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL Tid Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 166 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-11-09 Tid 10.00-13.00 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 143-167 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) 143-146,

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 152 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-11 Tid 10.00 10.55 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 133-146 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-29 103 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 107-120 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-31 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 156-165 ande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(8) Tid Måndagen den 29 februari 2016 kl. 11:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 67-73 ande Jonas Lövgren (M) ordförande Ingemar Einarsson (C) 67-68 Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-01-30 20 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset Omfattning 20-28 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-17 Tid 8.30 8.45 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 142-150 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-10-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 8:30-8:55 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 110-111 Beslutande Anders Andersson (C) Per-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 15 september 2015 kl. 8:30-9:20 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 67-70 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gunilla Svensson 2013-01-15 SFN 2013/0021 0480-450 513 Servicenämnden Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten Förslag till

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 16 december 2013 kl. 13:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 29 september 2015 kl. 10:00-10:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 52-59 ande Mattias Adolfson (S) Ingemar Einarsson (C) Johan Persson (S) Anders Andersson (C) Bertil Dahl (V) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 maj 2017 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 61-63 Beslutande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 november 2012 kl. 8:30-09:50. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 november 2012 kl. 8:30-09:50. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 november 2012 kl. 8:30-09:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 131-138 ande Per-Olof Jonsson (M), ordförande Anette Lingmerth (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Anslaget på kommunens anslagstavla 17 mars 2010. intygar

Anslaget på kommunens anslagstavla 17 mars 2010. intygar KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-03-08 Tid 10.00 12.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 22-44 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-01-15 Tid 10.00-12.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 1-24 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-16 Tid 8.30 8.55 Plats IT-enhetens sammanträdesrum Omfattning 28-32 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 20 november 2018 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 107-112 ande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-01-11 Tid Kl. 10.00 11.40 Plats Sammanträdeslokal Magistern Omfattning 1-17 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 10 november 2015 kl. 8:30-9:30 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 92-96 ande Anders Andersson (C) ordförande Christina Fosnes (M) vice ordförande Johan

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 10:00-11:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 38-44 ande Mattias Adolfson (S) Per-Olof Jonsson (M) Anders Andersson (C) Johan Persson (S)

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 100 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-05-05 Tid 10.00 11.50 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 89-105 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Kommunhälsan, f.d. Posthuset. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Kommunhälsan, f.d. Posthuset. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-01 73 Tid 8.30-10.00 Plats Kommunhälsan, f.d. Posthuset Omfattning 79-88 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 2 december 2014 kl. 8:00 11:15 Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 216-229

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 2 december 2014 kl. 8:00 11:15 Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 216-229 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 2 december 2014 kl. 8:00 11:15 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 216-229 ande Johan Persson (S), ordförande Christina Fosnes (M), 1:e vice ordförande Bertil Dahl

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 8:30-8:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 21-23 ande Anders Andersson (C) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Birgitta Elfström (s) 192-195 Jonas Löhnn (mp) 196-197. Anders Andersson

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Birgitta Elfström (s) 192-195 Jonas Löhnn (mp) 196-197. Anders Andersson KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-02 192 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 192-197 ande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

2. Information från Kalmar Hamn AB Föredragande: Mats Gustafson, VD i Kalmar Hamn AB. Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

2. Information från Kalmar Hamn AB Föredragande: Mats Gustafson, VD i Kalmar Hamn AB. Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) 1(8) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 1 december 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång av beslutsärenden

Läs mer

Servicenämnden. Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten UTDRAG. Dnr SFN 2013/0021

Servicenämnden. Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten UTDRAG. Dnr SFN 2013/0021 UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-01-30 Servicenämnden 10 Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten Dnr SFN 2013/0021 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse 2013-01-15 inkl

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 138-140 ande Roger Kaliff (S), ordförande Ann-Marie Engström (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 december 2017 kl. 8:30 10:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 149-153 ande Ingemar Einarsson (C), ordförande Christina Fosnes (M), vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2017 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 19-23 ande Anders Andersson (C) ordförande, 19-20, 22-23 Christina Fosnes (M) ordförande, 21 Johan Persson (S) Dzenita

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 18 augusti 2015 kl. 8:30-9:40 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 54-57 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL Tid Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens. Omfattning 80-94

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL Tid Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens. Omfattning 80-94 KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-06-15 Tid 10.00-16.10 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 80-94 ande Roger Kaliff (S) ordförande Marianne

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-05-11 Tid 8.30 10.25 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 97-107 ande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 24 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-02-04 Tid 10.00-11.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 23-35 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 15 maj 2012 kl. 8:00-9:10 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 57-63 ande Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 26 januari 2015 kl. 11:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Jonas Löhnn (mp)

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Jonas Löhnn (mp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-02-28 44 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 46-55 ande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-04-24 KS 2012/0776 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna 6-9 i Smedby Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-04-25 86 Tid 8.00-11.30 Plats Stadshuset Omfattning 94-102 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunfullmäktige

HJO KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Medborgarhuset Park, kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter utom: Ida Hägne ( s) Jörgen Fransson (s) Karl Johan Froh (m) Anna Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 8:30-9:45 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 86-91 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 8:00-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 5-12 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer