Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)"

Transkript

1 121 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve Sjögren (s) Kjell Axelsson (s) Christina Magnusson (s) Jussi Gröhn (s) Bertil Dahl (v) Jonas Löhnn (mp) Per-Olof Jonsson (m) Jonas Lövgren (m) Kajsa Hedin (m) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) Bengt-Olof Roos (kd) Ersättare Jussi Gröhn (s) Ingvar Nilsson (s) Cecilia Strömberg (s) Jessica Rydell (mp) Anita Wollin (c) Anna-Britt Wejdsten (fp) Monica Bengtsson (kd) Övriga närvarande Roland Karlsson Ingvar Johansson Ann-Sofie Lagercrantz Anders Karlsson Patrik Ihrman Jan G Nilsson

2 Kommunstyrelsen Sekreterare Ingvar Johansson Justerat Johan Persson ordförande Bertil Dahl Anslaget på kommunens anslagstavla den 3 juni 2008

3 Kommunstyrelsen Försäljning av Byamålet 4 på Vimpeltorpet (friköp av tomträtt) (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 14 maj Fastigheten Byamålet 4 på Vimpeltorpet är upplåten med tomträtt till Patrik Andersson och Katarina Magnusson. De har accepterat att friköpa fastigheten för kronor. 1. Kalmar kommun säljer tomträttsfastigheten Byamålet 4 till Patrik Andersson och Katarina Magnusson för kronor. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med mark- och exploateringsingenjör Anders Karlsson underteckna erforderliga handlingar i samband med försäljningen. 2. Det budgeterade beloppet för tomträttsavgälder för bostäder ska till följd av försäljningen av Byamålet 4 minskas med kronor per år. 107 Försäljning av mark för bostäder i östra delen av kvarteret Magistern på Kvarnholmen (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 20 maj Samhällsbyggnadsnämnden har i maj 2007 antagit en ny detaljplan för kvarteret Magistern (Stadshuskvarteret). För östra delen av kvarteret innebär detaljplanen att byggrätter skapas för totalt elva lägenheter mot Proviantgatan och Norra Långgatan. Kommunstyrelsen har tidigare reserverat den del av kvarteret som ska bebyggas med bostäder för Riksbyggen/NCC. Efter förhandlingar föreslår kommunledningskontoret att kommunen ska sälja den blivande fastigheten Magistern 6 till Riksbyggen, som avser att bilda en bostadsrättsförening för projektet, för kronor. Priset grundar sig på extern värdering. Hänsyn har tagits till att projektet har anpassats till intilliggande äldre bebyggelse.

4 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunstyrelsen får sälja blivande fastigheten Magistern 6 på Kvarnholmen till Riksbyggen Ekonomisk Förening för kronor. Försäljningen får genomföras under förutsättning att bygget av bostäder påbörjas inom ett år från kommunfullmäktiges beslut. 108 Försäljning av Husgerådet 4 på Hagbygärde industriområde (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 20 maj Kommunen har tidigare reserverat mark i kvarteret Husgerådet på Hagbygärde industriområde för Golvbolaget i Kalmar AB. Kommunledningskontoret föreslår nu att kommunen säljer fastigheten Husgerådet 4 på ca kvadratmeter till bolaget för kronor. Kalmar kommun säljer Husgerådet 4 på Hagbygärde industriområde till Golvbolaget i Kalmar AB för kronor. et gäller under förutsättning att ett nybygge påbörjas innan den 1 december Försäljning av Kartongen 3 på Smedby industriområde (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 21 maj Franssons Maskinbearbetning i Kalmar AB utför högprecisionsarbeten inom framtagning av maskin- och verktygsdelar. Bolaget har växt ur sina nuvarande lokaler på Gamla industriområdet och behöver bygga nytt.

5 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret föreslår att kommunen ska sälja fastigheten Kartongen 3 på Smedby industriområde till Franssons Maskinbearbetning i Kalmar AB. Kalmar kommun säljer Kartongen 3 på Smedby industriområde till Franssons Maskinbearbetning i Kalmar AB för kronor. et gäller under förutsättning att ett nybygge påbörjas innan den 1 december Reservation av mark för byggande av seniorbostäder i Trekanten (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 6 maj I Trekanten finns efterfrågan på bostäder lämpliga för äldre, s.k. seniorbostäder. Efter förhandlingar med tre företag föreslår kommunledningskontoret att kommunen ska reservera del av Harby 1:81 för PSB Byggservice AB i Trekanten. Bolaget vill här bygga och förvalta tio seniorbostäder med hyresrätt. I projektet ingår också en gemensam samlingslokal. Kommunstyrelsen reserverar del av Harby 1:81 för PSB Byggservice AB i Trekanten t.o.m. den 1 december Ny bolagsordning för Kalmar Energi Holding AB (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Förslag till ny bolagsordning för Kalmar Energi Holding AB. Kommunledningskontoret har i samråd med företrädare för Kalmar Energi tagit fram ett förslag till ny bolagsordning för Kalmar Energi Holding AB.

6 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny bolagsordning för Kalmar Energi Holding AB. 112 Kriterier för namnsättning av gatunamn efter nu levande personer (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Stadsingenjörens och informationschefens skrivelse den 31 mars * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 6 maj 2008, 123. Kommunen vill uppmärksamma personer som på olika sätt bidrar till att utveckla och marknadsföra Kalmar. Stadsingenjör Jan G Nilsson och informationschef Christina Karlberg har med anledning av detta redovisat ett förslag till allmänna och särskilda kriterier för namnsättning av gatunamn efter nu levande personer. En grupp med representanter för kommunen, näringsliv, kultur och idrott ska ta fram förslag på tänkbara personer och allmänheten kan på olika sätt engageras i arbetet med nya gatunamn. Kommunstyrelsen fattar sedan beslut utifrån juryns förslag. Arbetsutskottet har tillstyrkt stadsingenjörens och informationschefens förslag. Överläggning Bengt-Olof Roos (kd) föreslår att kommunen inte ska ge några gator namn efter nu levande personer. Som en följd av detta föreslår han att kommunstyrelsen ska avslå arbetsutskottets förslag. Johan Persson (s) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till kriterier för namnsättning av gatunamn efter nu levande personer. Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå arbetsutskottets förslag till beslut. Han finner att kommunstyrelsen bifaller detta förslag.

7 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner stadsingenjörens och informationschefens förslag till kriterier för namnsättning av gatunamn efter nu levande personer. Reservation Bengt-Olof Roos (kd) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Han reserverar sig till förmån för förslaget att kommunen inte ska ge några gator namn efter nu levande personer. 113 Handlingsprogram för brandkåren (förebyggande verksamhet och räddningstjänst) (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Brandkårens skrivelse den 1 april * Förslag till handlingsprogram för brandkåren enligt lagen om skydd mot olyckor (förebyggande verksamhet och räddningstjänst). * Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 21 april 2008, 91. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 maj 2008, 124. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommunen för varje mandatperiod anta ett handlingsprogram för såväl förebyggande verksamhet som för räddningstjänst. I dessa program ska anges mål, riktlinjer och organisation för kommunens verksamheter. Samhällsbyggnadsnämnden har redovisat ett förslag till handlingsprogram för brandkåren (förebyggande verksamhet och räddningstjänst) för mandatperioden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till handlingsprogram för brandkåren enligt lagen om skydd mot olyckor (förebyggande verksamhet och räddningstjänst) för innevarande mandatperiod.

8 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2007 och verksamhetsplan 2008 för enheten Skydd och säkerhet (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Årsredovisning 2007 och verksamhetsplan * Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 27 mars 2008, 64. Enheten Skydd och säkerhet har lämnat en redovisning för sin verksamhet 2007 och en information om planerad verksamhet Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Skydd och säkerhet Partimotion (kd) om införande av kommunalt vårdnadsbidrag (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Partimotion (kd) den 27 mars * Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 3 april * Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 16 april 2008, 30. * Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 29 april 2008, 58. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 maj 2008, 125. * Cirkulär 08:36 från Sveriges Kommuner och Landsting: Kommunalt vårdnadsbidrag. Kristdemokraterna föreslår i sin partimotion att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att analysera vilka förberedelser som behövs och återkomma till kommunfullmäktige med förslag som syftar till införande av kommunalt vårdnadsbidrag i vår kommun.

9 Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsförvaltningen har i ett yttrande över motionen behandlat frågan om ett kommunalt vårdnadsbidrag främst ur ett kommunalekonomiskt och administrativt perspektiv. En slutsats i yttrandet är att införandet av ett sådant bidrag innebär stora ekonomiska konsekvenser för Kalmar kommun. Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd föreslår att kommunfullmäktige ska avslå förslaget i partimotionen (kd) om att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag i Kalmar kommun. Även kommunstyrelsens arbetsutskott har avstyrkt förslaget om att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckningar: 1. Birgitta Elfström (s) och Bertil Dahl (v) föreslår att kommunstyrelsen ska avstyrka förslaget i partimotionen (kd) om att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag i Kalmar kommun. 2. Bengt-Olof Roos (kd) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för att det ska kompletteras med en barnchecklista. Monica Bengtsson (kd) - som är ersättare i kommunstyrelsen - uttalar som en protokollsanteckning att hon ställer sig bakom Bengt-Olof Roos förslag. 3. Bertil Dahl (v), Jonas Löhnn (mp) och företrädarna för (kd) redovisar följande protokollsanteckningar: - Bertil Dahl (v) uttalar att han ställer sig bakom den protokollsanteckning som företrädarna för (v) i barnoch ungdomsnämnden redovisat på nämndens sammanträde den 16 april. - Jonas Löhnn (mp) uttalar att han ställer sig bakom den protokollsanteckning som företrädarna för (mp) i barn- och ungdomsnämnden redovisat på nämndens sammanträde den 16 april. - Företrädarna för (kd) hänvisar till den reservation som Nadja Mirghasemi m.fl. lämnat mot barn- och ungdomsnämndens beslut den 16 april att avstyrka förslaget i partimotionen (kd).

10 Kommunstyrelsen Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller återremittera det för en komplettering med en barnchecklista. Han finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, medan den som vill återremittera det röstar nej. Vid omröstningen avges sju ja-röster och sju nej-röster, medan en ledamot avstår från att rösta: Ja Birgitta Elfström (s), Mona Jeansson (s), Steve Sjögren (s), Kjell Axelsson (s), Jussi Gröhn (s), Bertil Dahl (v) och Johan Persson (s). Nej Göran Häggfors (m), Per-Olof Jonsson (m), Jonas Lövgren (m), Kajsa Hedin (m), Anders Andersson (c), Inger Hilmansson (fp) och Bengt-Olof Roos (kd). Avstår Jonas Löhnn (mp). Detta innebär att kommunstyrelsen - med ordförandens utslagsröst - beslutar att avgöra ärendet idag. Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka förslaget i partimotionen (kd). Han finner att kommunstyrelsen avstyrker förslaget om att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag i Kalmar kommun. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige avslår förslaget i partimotionen (kd) om att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag i Kalmar kommun. Reservation Företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till beslut. De vill återremittera ärendet och anför i sin reservation följande: Vi reserverar oss mot att denna fråga, som i högsta grad berör barn, inte belysts utifrån ett barnperspektiv och att barnchecklista inte upprättats i enlighet med tidigare principbeslut i kommunfullmäktige. Vi vill därför återremittera ärendet för komplettering.

11 Kommunstyrelsen Utredning om ändrad ansvarsfördelning mellan omsorgsnämnden och socialnämnden (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 14 maj * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 20 maj 2008, 135. Omsorgsnämndens verksamhet är mycket omfattande och har nyligen utökats med hemsjukvården. Vidare finns en del gränsdragningsproblem mellan omsorgsnämnden och socialnämnden som gäller LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och sociallagstiftningen. Kommunstyrelsen har tidigare fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att dela omsorgsnämnden och beskriva konsekvenserna av detta. Med anledning av detta har Kerstin Björklund, kommunledningskontoret redovisat ett förslag till hur en sådan utredning kan bedrivas. I uppdragsbeskrivningen anges att uppdraget är att utreda förutsättningarna för att - överföra LSS-verksamheten i sin helhet eller delar av den från omsorgsnämnden till socialnämnden - överföra hela eller delar av kommunens stöd till psykiskt sjuka/psykiskt funktionshindrade från omsorgsnämnden till socialnämnden. Vidare innehåller förslaget till uppdragsbeskrivning bl.a. vilken tidsplan och projektorganisation som ska gälla samt att förändringen ska ske inom befintliga resursramar. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget till uppdragsbeskrivning. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till uppdragsbeskrivning för utredningen om ändrad ansvarsfördelning mellan omsorgsnämnden och socialnämnden.

12 Kommunstyrelsen Inriktning och utvecklingsområden för äldreomsorgen (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Omsorgsförvaltningens skrivelse den 19 februari * Utredningen Inriktning och utvecklingsområden för äldreomsorgen * Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 27 februari 2008, 27. * Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 28 februari 2008, 22. Omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har redovisat utredningen Inriktning och utvecklingsområden för äldreomsorgen Syftet med denna utredning har varit att ge underlag för lång- och kortsiktig planering och att utforma mål och strategier för kommunens äldreomsorg. För perioden är följande tolv områden prioriterade för äldreomsorgen: - Tillgodose behov av såväl nybyggnation och ersättningsboende i särskilt boende genom att skapa 40 bostäder i särskilt boende vartannat år fram till Utöka dagverksamheter för personer med demenssjukdom - Erbjuda varierande aktiviteter i särskilt boende - Fortsatt inriktning att stödja till kvarboende i ordinärt boende - Utveckla stöd till närstående/anhöriga som vårdar äldre - Utveckla förebyggande insatser - Utveckla hemrehabilitering - Utveckla uppsökande verksamhet - Inrätta palliativa platser - Kompetensutveckling - Förstärka samverkan inom organisationen - Fortsatt samverkan med utbildningsanordnare. Omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har beslutat att utredningen ska tjäna som underlag i kommande verksamhetsplaner och årsbudget. Vidare har omsorgsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning fått i uppdrag att upprätta handlingsplaner för utvecklingsområdena i utredningen.

13 Kommunstyrelsen Arbetsutskottet har tillstyrkt omsorgsnämndens och Södermöre kommundelsnämnds förslag om att anta de principiella inriktningarna i utredningen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige antar de principiella inriktningarna i utredningen. Vidare uttalar kommunfullmäktige att inom de prioriterade områdena ska punkten Förstärka samverkan inom organisationen utvidgas så att den också omfattar förstärkt samverkan med andra intressenter, som t.ex. anhöriga, organisationer, landstinget m.fl. Omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd ska rymma kostnaden för aktuella åtgärder inom de ekonomiska ramar som gäller för de båda nämnderna enligt kommunfullmäktiges beslut. 118 Partimotion (kd): Hospice i Kalmar för trygg vård i livets slutskede (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Partimotion (kd) den 25 mars * Omsorgsförvaltningens skrivelse den 15 april * Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 24 april 2008, 57. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 20 maj 2008, 137. Kristdemokraterna föreslår i sin partimotion att kommunen ska undersöka möjligheten att i samverkan med landstinget starta hospice i Kalmar. Omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla den. Även kommunstyrelsens arbetsutskott har tillstyrkt motionen, med det tillägget att kostnaden för kommande förslag ska rymmas inom de ekonomiska ramar som gäller för de berörda nämnderna enligt kommunfullmäktiges beslut.

14 Kommunstyrelsen Överläggning Bengt-Olof Roos (kd), Steve Sjögren (s) och Jonas Lövgren (m) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige bifaller förslaget i partimotionen (kd) om att undersöka möjligheten att i samverkan med landstinget starta hospice i Kalmar. Kostnaden för kommande förslag ska rymmas inom de ekonomiska ramar som gäller för de berörda nämnderna enligt kommunfullmäktiges beslut. 119 Partimotion (kd): Stadsvandring för nyinflyttade Kalmarbor (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Partimotion (kd) den 25 mars * Turistchef Wiola Hägglöfs yttrande den 5 maj * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 20 maj 2008, 138. Kristdemokraterna föreslår i sin partimotion att kommunen ska erbjuda nyinflyttade kommunmedborgare en gratis stadsvandring. Turistchef Wiola Hägglöf har yttrat sig över motionen. Hon föreslår att nyinflyttade ska få en värdecheck för att delta vid någon av de redan schemalagda vandringarna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige bifaller förslaget i partimotionen (kd) om att erbjuda nyinflyttade kommunmedborgare en gratis stadsvandring. Detta ska ske genom att nyinflyttade får en värdecheck - enligt turistchefens förslag - för att delta vid någon av de redan schemalagda vandringarna.

15 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns jämställdhetspris 2008 (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 22 maj Enligt Kalmar kommuns jämställdhetsprogram ska kommunstyrelsen årligen dela ut ett jämställdhetspris. Det ska stimulera till att utveckla metoder och arbetssätt som förstärker jämställdheten på olika arenor inom samhällslivet. Årets jämställdhetspris kommer att delas ut på Stadsfesten den 9 augusti. Kommunledningskontoret föreslår att det ska tilldelas Maria Hedlin, Högskolan i Kalmar. Hon är doktorand i genusforskning/pedagogik och kom 2006 ut med boken Jämställdhet en del av skolans värdegrund. Vidare har hon genom sin rapport Lilla Genushäftet inspirerat Kalmars förskolor och skolor på ett intresseväckande sätt. Detta pedagogiska verktyg bidrar till att arbetet med jämställdheten vidareutvecklas inom dessa verksamheter enligt intentionerna i skollag och läroplaner. Kommunstyrelsen beslutar att Kalmar kommuns jämställdhetspris 2008 ska tilldelas Maria Hedlin, Kalmar. 121 Årsredovisning och revisionsberättelse 2007 för Kalmarsunds gymnasieförbund (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Årsredovisning * Revisionsberättelse. Kalmarsunds gymnasieförbund har överlämnat sin årsredovisning 2007 till kommunfullmäktige i de fyra medlemskommunerna. Revisorerna föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen (förbundsdirektionen) ansvarsfrihet.

16 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) för Kalmarsunds gymnasieförbund och enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2007 och godkänner årsredovisningen Gästfrihet i samband med Götalandsmästerskapen i konståkning (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Kalmar Konståkningsklubbs skrivelse den 27 mars * Kommunledningskontorets skrivelse den 20 maj Kalmar Konståkningsklubb arrangerar den november Götalandsmästerskapen i konståkning. Arrangören har ansökt om ett gästfrihetsbidrag till en kamratmåltid i samband med tävlingarna. Kalmar kommun bidrar med högst kronor till en måltid i samband med Götalandsmästerskapen i konståkning i Kalmar den november Kostnaden ska täckas ur anslaget för gästfrihet. 123 Delegationsbeslut och anmälningsärenden Följande protokoll och ärenden anmäls: a) Arbetsutskottets protokoll den 6, 13 och 20 maj 2008 b) Länsrätten har den 15 maj 2008 beslutat att avskriva frågan om laglighetsprövning av överklagat beslut om avtal mellan kommunen och Migrationsverket (dnr KS 2008/ ) c) Uppföljning av kommunens placering av pensionspengar i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB - redovisning den 30 april 2008 (dnr KS 2008/ )

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-08-05 152 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset Omfattning 161-167 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 203 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-10-06 Tid 10.00-11.45 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 164-176 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-04 46 Tid 8.30-10.10 Plats Stadshuset Omfattning 50-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v)

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-08-17. Tid 10.00 12.00. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 102-117

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-08-17. Tid 10.00 12.00. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 102-117 108 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-08-17 Tid 10.00 12.00 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 102-117 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Mona

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-03-06 51 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 53-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-03-03 29 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 30-34 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-22 94 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 99-106 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-25 134 Tid 8.30-9.55 Plats Stadshuset Omfattning 150-158 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Bertil Dahl

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74 65 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-05-04 Tid 10.30-11.50 Plats Länsmuseet Omfattning 61-74 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Mona

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-10-28 213 Tid 8.30 10.45 Plats Stadshuset Omfattning 215-225 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Anna-Britt Wejdsten (FP) Kerstin Edvinsson (M) Folke Fagerlund (KD)

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Anna-Britt Wejdsten (FP) Kerstin Edvinsson (M) Folke Fagerlund (KD) 31 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-03-09 Tid 10.00 11.50 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 29-40 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-10-03 199 Tid 8.30-9.40 Plats Stadshuset Omfattning 201-207 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande. Övriga närvarande Inger Hilmansson (FP) ersättare

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande. Övriga närvarande Inger Hilmansson (FP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-10-12 Tid 8.30 10.00 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 184-189 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S)

Läs mer

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-02-21 37 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 40-45 ande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-01-30 20 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset Omfattning 20-28 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-04-20 Tid 8.30 9.35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 77-83 ande Malin Petersson (M) ordförande Bertil Dahl (V) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-20 141 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 142-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-04-18 80 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 87-93 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-08-15 160 Tid 8.30-8.45 Plats Stadshuset Omfattning 164-168 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunhälsan, f.d. Posthuset. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Kommunhälsan, f.d. Posthuset. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-01 73 Tid 8.30-10.00 Plats Kommunhälsan, f.d. Posthuset Omfattning 79-88 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-08 85 Tid 8.30-9.10 Plats Stadshuset Omfattning 89-93 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-23 Tid 8.30 9.15 Plats Sammanträdesrummet Magistern Omfattning 33-38 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179 198 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-11-23 Tid 10.00-12.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 168-179 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-06-19 145 Tid 8.30-10.15 Plats Stadshuset Omfattning 140-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-11-20 220 Tid 8.00-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 219-225 ande Johan Persson (s) 219-222 Göran Häggfors (m) 219-222 Birgitta

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-01-15 Tid 10.00-12.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 1-24 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-08-13 Tid 10.00 12.15 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 148-167 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-09-30 189 Tid 8.30-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 192-199 ande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-29 103 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 107-120 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-16 Tid 8.30 8.55 Plats IT-enhetens sammanträdesrum Omfattning 28-32 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-04-24 KS 2012/0776 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna 6-9 i Smedby Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-24 Tid 8.30 9.10 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 151-155 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2009-06-16. Tid 8.30-10.25. Omfattning 118-128

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2009-06-16. Tid 8.30-10.25. Omfattning 118-128 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-06-16 110 Tid 8.30-10.25 Plats Stadshuset Omfattning 118-128 ande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-17 Tid 8.30 8.45 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 142-150 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-03-10 34 Tid 8.30-12.10 Plats Stadshuset Omfattning 35-40 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Monica Bengtsson (KD)

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Monica Bengtsson (KD) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-01-12 Tid 10.00 11.25 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 1-15 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 75 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-04-07 Tid 10.00 12.25 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 65-88 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Birgitta Elfström (s) 192-195 Jonas Löhnn (mp) 196-197. Anders Andersson

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Birgitta Elfström (s) 192-195 Jonas Löhnn (mp) 196-197. Anders Andersson KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-02 192 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 192-197 ande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-01-14 Tid 10.00-13.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 1-22 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 14 maj 2013 kl. 8:30 10:45 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 51-56 ande Anders Andersson (C) Anette Lingmerth (S) Tara Braem (MP) Inger Hilmansson (FP)

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-04-25 86 Tid 8.00-11.30 Plats Stadshuset Omfattning 94-102 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-10-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 8:30-8:55 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 110-111 Beslutande Anders Andersson (C) Per-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 8:30-9:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 134-137 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 212 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2006-10-09 Tid 10.00-11.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 189-205 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-08-28 168 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 164-172 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-01-23 15 Tid 8.30-9.50 Plats Stadshuset Omfattning 15-19 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 83 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-04-02 Tid 10.00-12.55 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 78-97 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-10-26 KS 2015/1051 Kommunfullmäktige Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-09-15 158 Tid 9.00-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 175-178 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 8:30-9:45 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 86-91 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-02-27 39 Tid 8.30-10.30 Plats Stadshuset Omfattning 43-52 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 67-73 ande Jonas Lövgren (M) ordförande Ingemar Einarsson (C) 67-68 Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 10:00-11:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 38-44 ande Mattias Adolfson (S) Per-Olof Jonsson (M) Anders Andersson (C) Johan Persson (S)

Läs mer

Sammanträdesdag 2008-06-26

Sammanträdesdag 2008-06-26 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-06-26 Tid kl 13.00-16.15 Plats Magistern Omfattning 91-105 ande Steve Sjögren (s) ordförande Ingegerd Petersson (c) Jean Welander (mp) Gunnel

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-09-01 142 Tid 8.30-11.15 Plats Stadshuset Omfattning 159-168 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-31 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 156-165 ande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kerstin Gustafsson (v) Kent Pettersson (fp) Rolf Wahlberg (m) Ann-Mari Jeansson (kd) Justerat Steve Sjögren Gunnel Akinder Ordförande

Kerstin Gustafsson (v) Kent Pettersson (fp) Rolf Wahlberg (m) Ann-Mari Jeansson (kd) Justerat Steve Sjögren Gunnel Akinder Ordförande KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2006-02-23 Tid kl 13.00-16.20 Plats Omsorgskontoret Omfattning 13-22 ande Steve Sjögren (s) ordförande Ingegerd Petersson (c) Ann Hellenborg (mp)

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-25 67 Tid 8.30-10.30 Plats Stadshuset Omfattning 71-78 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-05-11 Tid 8.30 10.25 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 97-107 ande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-17 Tid 17.00 21.45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 211-231 ande Roger Kaliff (s) ordförande Marianne

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga när- Jonas Löhnn (MP) ersättare varande Inger Hilmansson (FP) ersättare

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga när- Jonas Löhnn (MP) ersättare varande Inger Hilmansson (FP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-03-30 Tid 8.30 9.25 Plats Sammanträdesrummet Magistern Omfattning 60-70 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M)

Läs mer

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gunilla Svensson 2013-01-15 SFN 2013/0021 0480-450 513 Servicenämnden Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten Förslag till

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Motion från Birgitta Nordlöw (FP) och Anna-Britt Wejdsten (FP): Välja mat självklart

Motion från Birgitta Nordlöw (FP) och Anna-Britt Wejdsten (FP): Välja mat självklart TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-12-18 KS 2013/0583 50044 Kommunfullmäktige Motion från Birgitta Nordlöw (FP) och Anna-Britt Wejdsten (FP): Välja mat självklart Förslag

Läs mer

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-19 264 Tid 8.30-11.15 Plats Stadshuset Omfattning 268-277 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Jonas Löhnn (mp)

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Jonas Löhnn (mp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-02-28 44 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 46-55 ande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 89-93 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 138-140 ande Roger Kaliff (S), ordförande Ann-Marie Engström (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(9) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 13:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern. 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

Sammanträdeslokalen Magistern. 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Beslutsnivå: Kommunfullmäktige Kallelse Rev. 2015-01-30 Tid Tisdagen den 3 februari 2015 kl. 08:00 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén sekreterare Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning 208-227

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning 208-227 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 208-227 ande Johan Persson (S), ordförande Per-Olof Jonsson (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL Tid Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens. Omfattning 80-94

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL Tid Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens. Omfattning 80-94 KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-06-15 Tid 10.00-16.10 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 80-94 ande Roger Kaliff (S) ordförande Marianne

Läs mer

Anslaget på kommunens anslagstavla 17 mars 2010. intygar

Anslaget på kommunens anslagstavla 17 mars 2010. intygar KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-03-08 Tid 10.00 12.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 22-44 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 24 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-02-04 Tid 10.00-11.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 23-35 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer