VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS ) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förvaltningens yttrande med redaktionella ändringar som sitt eget och översända det till Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Ärendet i korthet Swedavia AB (Swedavia) har vid Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ansökt om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport på fastigheten Sigtuna Arlanda 2:1. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in. Swedavias yrkanden samt övriga åtaganden i korthet framgår av bilagd kungörelse. Yrkanden Örjan Lid (M) yrkar att föreslå kommunstyrelsen att anta yttrandet med redaktionella ändringar. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag, med Örjan Lids tilläggsyrkande, och finner att utskottet beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling KSAU KS Handlingar 1. Yttrande över ansökan om nytt miljötillstånd 2. Komplettering av ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport - kungörelse 3. Kartor Expedieras till Akt Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING DNR KS ANNA AXELSON SID 1/5 MILJÖ- OCH BYGGLOVCHEF KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande över ansökan om nytt miljötillstånd Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Ärendet i korthet Swedavia AB (Swedavia) har vid Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ansökt om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport på fastigheten Sigtuna Arlanda 2:1. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in. Swedavias yrkanden samt övriga åtaganden i korthet framgår av bilagd kungörelse. Bakgrund Vallentuna kommun bedöms beröras av dels bullerfrågorna och dels av de mer allmänna frågorna kring utsläppstaket. Kommunen väljer därför att enbart yttra sig i de delarna av ansökan. Buller/flygvägar Av ansökan framgår att sk kurvade inflygningar inte kommer att bli aktuella under högtrafik. Swedavia har ansökt om att använda banorna 1 och 3 med parallella mixade operationer dvs samtidiga starter och landningar. Vid detta bananvändningssystem är det inte möjligt med kurvade inflygningar. Det företaget däremot åtar sig är att aktivt medverka i det internationella arbetet med att utveckla tekniker för flygoperativa procedurer för trafikavveckling. I detta ingår utveckling av de kurvade inflygningarna. Antalet inflygningar på respektive bana får inte överstiga 20 % av antalet inflygningar per år till denna bana. Vid in- eller utflygning i enlighet med detta, får tätorter inte överflygas så att maximalljudnivån på marken överstiger 70 db(a) fler än tre gånger per årsmedeldygn. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR, VALLENTUNA VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING DNR KS SID 2/5 För in- och utflygning finns ett antal förutbestämda korridorer (eg SID = Standard Instrument Departure) som ska följas. Dessa korridorer bifogas som kartor. Vid utflygning idag får ett flygplan lämna korridoren när flygplanet nått en höjd av 1850 m och trafiken i övrigt tillåter. I det nya tillståndet vill Swedavia att flygplan ska tillåtas lämna korridoren när respektive flygplan (enligt beräknade värden) alstrar en bullernivå på marken som understiger 70 db(a) som maximal ljudnivå. Detta ger en kortare flygväg för tysta plan, och eftersom flygbränsle är en mycket stor andel av kostnaden för flygbolagen innebär det ett incitament för fler tystare plan. I den flygkorridor som gäller för avgående trafik från bana 19L går flygvägen österut rakt över Frösunda i Vallentuna kommun. Detta innebär att någon utveckling av ett stationssamhälle där inte är möjligt pga risken för flygbuller. När det gäller starter nattetid (kl 22-06) föreslår bolaget att flygplan som går i korridoren mellan Vallentuna och Upplands-Väsby tätorter ska följa korridoren upp till 3050 m höjd oavsett bullernivå, eftersom det finns bebyggelse på ömse sidor. Swedavia vill fortsätta med överflygningar över Upplands-Väsby tätort. En diskussion som varit uppe är möjligheten att förlänga bana 3 norrut för att på så sätt flytta bullerkurvan norrut även bland bebyggelsen. Denna lösning bedöms inte som samhällsekonomiskt lönsam. För att minska bullerbelastningen över Upplands-Väsby tätort föreslås i ansökan att Swedavia på helger ska fördela trafiken så att varannan helg överflygs Upplands-Väsby tätort och varannan helg överflygs Rosersberg i Sigtuna kommun. Utsläpp till luft I ansökan åtar sig Swedavia att upprätta en handlingsplan för minskade utsläpp till luft av fossil koldioxid vid Stockholm Arlanda Airport, och verka för ett genomförande av de åtgärder som beskrivs i handlingsplanen. Åtgärderna kan omfatta Swedavias egen verksamhet som man har direkt rådighet över samt verksamhet som innebär samarbete med andra aktörer på och omkring flygplatsen som Swedavia inte har direkt rådighet över. Ovanstående åtagande ska ersätta nuvarande villkor om det sk utsläppstaket. Swedavia påtalar i ansökan att de bedömer att det med hänsyn tagen till nuvarande

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING DNR KS SID 3/5 rättsläge inte längre finns rättsliga förutsättningar för ett villkor såsom utsläppstak avseende koldioxid. Yttrande Buller/flygvägar Nuvarande tillstånd för Stockholm Arlanda Airport omfattar flygrörelser per år. År 2008, som är basår för ansökan, var antalet flygrörelser st per år. I nu aktuell ansökan ansöker man om flygrörelser samt helikopterrörelser per år. Redan idag har man alltså rätt till en ökning med ytterligare 30 % avseende flygrörelserna. Ett ökat antal flygrörelser kommer påverka de boende i Vallentuna kommun, även om ljudnivåerna kanske inte uppnår eller överstiger gällande riktvärden. Flyger fler plan över kommunen kan det innebära att man upplever sig störd, oavsett ljudnivån. Villkor Swedavias förslag att kunna lämna korridorerna för utflygning tidigare, under förutsättning att bullernivåerna understiger 70 db(a) kan komma att innebära att det blir mer flygtrafik över Lindholmen. Kommunens bedömning är dock att så länge ljudnivåerna inte innebär risk för skador på människors hälsa så väger argumentet om kortare flygvägar och minskad bränsleförbrukning tyngre. Förslaget att inte avvika från korridoren mellan Upplands-Väsby och Vallentuna tätorter nattetid för att på så sätt minska bullerstörningarna anser kommunen vara bra. Villkoret kan alltså godtas i ovanstående delar. Flygkorridoren (SID) som gäller för avgående trafik från bana 19L går flygvägen österut rakt över Frösunda i Vallentuna kommun. Enligt översiktsplanen för Vallentuna ska bebyggelseutvecklingen ske i kollektivtrafiknära lägen, vilket för närvarande inte är möjligt i Frösunda. För att skapa möjligheter för utveckling av ett stationssamhälle önskar Vallentuna kommun att korridoren om möjligt flyttas norrut för att minska bullerpåverkan och möjliggöra byggnation i området runt Frösunda station.

5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING DNR KS SID 4/5 Villkor För att kunna utveckla tekniker för och tillämpningen av t.ex. kurvade inflygningar vill Swedavia få rätt att genomföra upp till 20% av inflygningarna till respektive bana per år som kurvade inflygningar. I villkorsförslaget ingår också att tätorter inte får överflygas så att maximalljudnivån på marken överstiger 70 db(a) fler än tre gånger per årsmedeldygn. Kommunens ställningstagande är att tätorter inte får överflygas alls under nattetid (kl 22-06). Utsläpp till luft Villkor Vallentuna kommun anser att villkoret gällande utsläppstaket, som det nu är utformat, inte är rimligt. Stockholm Arlanda Airport är en viktig förutsättning för tillväxt, inte bara för Stockholmsregionen utan för nationen som helhet. Vallentuna kommun delar Swedavias uppfattning om att en tillämpning av befintligt villkor gällande utsläppstaket skulle förhindra en utveckling av Arlanda och att detta med stor sannolikhet inte skulle leda till några fördelar från miljösynpunkt eftersom resenärerna istället skulle välja att resa till andra flygplatser eller att resa med bil. Närliggande flygplatser är inte bundna till ett liknande krav, varför det är sannolikt att trafiken flyttas till dessa flygplatser och därigenom skulle kunna generera ökade utsläpp eftersom marktransporterna i vissa fall blir längre till och från flygplatserna samt för att det vid dessa flygplatser finns sämre förutsättningar för kollektivtrafiken. En överflyttning skulle även kunna innebära att det finns ett sämre underlag för direktlinjer, vilket vid flera fall skulle innebära att antalet mellanlandningar skulle öka. Det finns således inga garantier för att en begränsning av verksamheten vid Arlanda flygplats skulle leda till att de samlade utsläppen av koldioxid i Sverige minskar. Vallentuna kommun anser dock att det är viktigt att arbetet med att minska utsläppen av koldioxid i samband med flygtrafiken fortsätter. Storstockholms lokaltrafik (SL) studerar i en förstudie, tillsammans med bl.a. Vallentuna kommun och Swedavia, olika alternativ för att förbättra kollektivtrafiken mellan Roslagsbanan och Arlanda.

6 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING DNR KS SID 5/5 En förlängning av Roslagsbanan till Arlanda skulle utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till biltrafik till och från Arlanda flygplats. Åtgärden skulle därmed vara en del i arbetet med att minska utsläpp från marktransporter. Vallentuna kommun verkar aktivt, tillsammans med de övriga kommunerna i Stockholm Nordost (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vaxholm, Österåker) samt i Arlandaregionen (Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby) för att en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda ska bli verklighet. Swedavias förslag till villkor kan godtas. Handlingar 1. Förfrågan inkomma med önskemål om kompletteringar 2. Tjänsteskrivelse Önskemål om komplettering gällande Ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport 3. Yttrande om önskemål om komplettering gällande Ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport 4. Yttrande över ansökan om nytt miljötillstånd Inga-Lill Segnestam Samhällsbyggnadschef Anna von Axelson Miljö- och bygglovchef Ska expedieras till: Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen akt

7

8

9

10

11

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Detta är en förenklad redovisning av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Den kompletta

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-06-15 Dnr 542-3334-10 Rv Stockholm-Arlanda Airport Swedavia Att: Anette Näs 190 45 Stockholm-Arlanda Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt

Läs mer

SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2010-04-19 Tid: kl. 09.00-ca 10.45 Plats: Borås stadshus SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG

Läs mer

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-0t-77 8 (20) 56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor (KS 2012.sos) Beslut

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Avd 9, miljödomstolen, rotel 1 2004-03-03 Meddelad i Stockholm Sida 1(17) Mål nr M 343-03 KLAGANDE Luftfartsverket 190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå,

Läs mer

Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats

Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt Box 2290 103 17 Stockholm Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats

Läs mer

Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd för LFV Arlanda

Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd för LFV Arlanda TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-15 KS 2010.021 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare:

Läs mer

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-08 Närvarande: Från Lunds kommun Björn Berséus, miljöchef

Läs mer

Kap 4 Lokaliserings- och utformningsalternativ

Kap 4 Lokaliserings- och utformningsalternativ Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Kap 4 Lokaliserings- och utformningsalternativ Innehållsförteckning 4.1 Flyttning av verksamhet till

Läs mer

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Skurups kommun Robert Werner,

Läs mer

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn. 1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-01-28 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Tack för bidraget till Fysingedagen. Från Upplands

Läs mer

Synpunkter på ansökan från Luftfartsverket om ändrade villkor för Arlanda flygplats (mål nr M 31129-04)

Synpunkter på ansökan från Luftfartsverket om ändrade villkor för Arlanda flygplats (mål nr M 31129-04) Naturskyddsföreningen i Stockholms län Stockholm 2005-05-31 Stockholms tingsrätt Miljödomstolen Box 8307 104 20 Stockholm Synpunkter på ansökan från Luftfartsverket om ändrade villkor för Arlanda flygplats

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.se S2014/5195/PBB Yttrande över Socialdepartementets

Läs mer

Åtgärdsval Arlanda SATSA stärkt kollektivtrafik i korridoren Stockholm-Arlanda- Uppsala

Åtgärdsval Arlanda SATSA stärkt kollektivtrafik i korridoren Stockholm-Arlanda- Uppsala RTN 2008-0291 Åtgärdsval Arlanda SATSA stärkt kollektivtrafik i korridoren Stockholm-Arlanda- Uppsala Innehåll 2011-11-23 RTN 2008-0291 1 Åtgärdsvalsprocess arbetssätt... 5 1.1 Beskrivning av processen...

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset kl. 18.00-21.30. Ajournering 19.50-20.10. Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

DOM 2012-08-24 Stockholm

DOM 2012-08-24 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060104 DOM 2012-08-24 Stockholm Mål nr F 4949-11 Sid 1 (8) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen dom 2011-05-16 i mål nr F 2043-10, se bilaga A KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2013-2017

Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2013-2017 40)4040 Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2013-2017 Norrköpings kommuns åtgärdsprogram i enlighet med förordningen om omgivningsbuller SFS 2004:675 och EU-direktivet 2002/49/EG Samrådsversion

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 20 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 stockholm.se September 2013 Publikationsnummer: [Fyll i här] Dnr:2012-12643 ISBN: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen

Läs mer

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-13 KS 2013/0732 Kommunstyrelsen Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats Förslag till beslut Kalmar kommun

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-26

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-26 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-26 Ärenderubrik Diarienummer 3 Godkännande av avtal gällande tydligt medlemsansvar i Kommuninvest KS 2011.111 4 Bostadsbyggnadsprognos 2011-2020 KS

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING DEL I

TEKNISK BESKRIVNING DEL I Dokumentnummer D 2011-008000 TEKNISK BESKRIVNING DEL I Flygplats BESKRIVNING 2011-04-20 01.00 D 2011-008000 2(123) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information 01.00 2011-04-20 Slutversion för

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller SKRIVELSE 2013-04-26 Ärendenr: NV-00321-13 Bov 20121-936/2012 Miljödepartementet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller Förord Boverket och Naturvårdsverket

Läs mer