Yttrande över remiss om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över remiss om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Tillväxt- och utvecklingschef Gösta Norén Dnr: KS/2015: Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka att landstinget ansöker om en att bilda region för Stockholms län från den 1 januari 2018 och i övrigt anta yttrandet. 2. Yttrandet skickas till Stockholms läns landsting. Sammanfattning av ärendet Upplands Väsby kommun har beretts tillfälle att till Stockholms läns landsting senast den 29 februari yttra sig över remiss om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län. I en Stockholmsstudie för flera år lyftes det tydligt fram att en utveckling av regionala organisationen och regionala styrningen (regional governance) är avgörande för en fortsatt bra internationell konkurrenskraft. Just bristen på en tydlig regional kraftsamling är en av Stockholmsregionens allvarligaste svagheter och utmaningar för att kunna nå ökad konkurrenskraft i en globaliserad omvärld. Pågående snabba förändringar kring regionbildningar runt om i landet visar också på att Stockholmsregionen om inga förändringar sker här i frågan om regionbildning, framöver skulle kunna bli det enda län i landet där det regionala utvecklingsansvaret vilar på den statliga myndigheten länsstyrelsen. Samtidigt föreligger det faktum att landstinget i Stockholms län enligt lagstiftningen har ett särskilt regionplaneansvar och att den regionala utvecklingsplanen (RUFS), som av antas av landstingsfullmäktige också är strategin för länet utveckling (regionalt utvecklingsprogram, RUP). Detta utgör en uppdelning och arbetsordning som i idag är svårförståelig för länets olika aktörer med en uppenbar otydlighet var olika ansvar ligger och som Upplands Väsby kommun ser allvarligt på för regionens samlade utveckling. Enligt 1

2 kommunens uppfattning förstärker detta sedan lång tid på ett olyckligt sätt bristen på nödvändig gemensam kraftsamling i Stockholmsregionen. En förutsättning för att landstinget ska kunna ges ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna är att detta i grunden vilar på ett lokalt och regionalt initiativ och att kommunerna bereds tillfälle att yttra sig innan landstingsfullmäktige beslutar att ansöka om att bilda region. Upplands Väsby kommun tillstyrker att en ansökan om regionbildning i Stockholms län görs och att Stockholms län ansöker hos regeringen om att den 1 januari 2018 få överta det regionala utvecklingsansvaret. Därmed kan det i Stockholms län, i likhet med flertalet andra län, bildas en region med direktvalt regionfullmäktige, vilket är en avgörande fördel ur ett demokratiskt perspektiv genom att utvecklingsansvaret då istället ligger på ett politiskt organ som är valt av regionens invånare. En uppenbar fördel med och en konsekvens av en överflyttning av det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen till landstinget torde vara att landstinget därmed ges en permanent samlande roll i infrastrukturplaneringen, som är en stor och viktig fråga i Stockholmsregionen. Landstinget får också ett starkare tryck på att integrera sina nuvarande verksamheter, bl.a. hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken, med ett regionalt utvecklingsperspektiv vilket är helt nödvändigt. Kommunen anser att det är helt avgörande för en långsiktigt hållbar utveckling i regionen att alla inblandade parter håller sin del av överenskommelserna. Detta är särskilt viktigt för kommunernas ansvar att bygga tillräckligt med bostäder, som måste paras med att kollektivtrafiken fungerar på såväl kort som lång sikt och att trafiken inte helt plötsligt dras in med kort varsel. Detta skapar en osäkerhet för såväl kommunerna som tar fram planerna för nya bostadsområden som för de byggherrar som investerar i bostäderna och för de invånare som skall bo i dessa bostäder. Förutsägbarhet är mycket viktigt, för att minska riskerna med att bygga nya bostäder och därmed även för tillkomsten av nybyggda bostäder. Kommunen bedömer att förslaget totalt sett är positivt för en hållbar tillväxt i regionen och bör genomföras. Beslutet skickas till: Stockholms läns landsting Ärendet i sin helhet Upplands Väsby kommun har beretts tillfälle att till Stockholms läns landsting senast den 29 februari yttra sig över remiss om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län. 2

3 Landstingsfullmäktige har i budget 2016 angett att arbete ska påbörjas i dialog med länets kommuner att pröva frågan om att bilda region. En regionbildning medför att Stockholms läns landsting, förutom nuvarande arbetsuppgifter, också kommer att ha det regionala utvecklingsansvaret som idag ligger på staten via myndigheten Länsstyrelsen. I föreliggande remiss ställs frågan till remissinstanserna om kommunen tillstyrker att Stockholms läns landsting ansöker om att den 1 januari 2018 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar (SFS 201:360) och därmed att det i Stockholms län, i likhet med flertalet andra län, bildas en region med direktvalt regionfullmäktige. Kommunens synpunkter I remissen konstateras att Landstinget är en kommunform där primärkommunerna är en annan kommunform och att Landstinget inte är överordnat kommunerna och det förhållandet ändras inte om Landstinget får det regionala utvecklingsansvaret. Det konstateras vidare i remissen att kommunerna tillsammans är den klart viktigaste offentliga aktören för regionens utveckling. För att landstinget ska kunna fullgöra ett regionalt utvecklingsansvar krävs en utökad samverkan såväl med enskilda kommuner som med deras samverkansorgan Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) och de andra kommunala samverkansorgan som finns i delar av länet. Landstingets samarbete med kommunerna behöver utvecklas betydligt. Upplands Väsby kommun anser att dessa konstateranden är viktiga och stämmer väl överens med vår uppfattning. Det är mycket viktigt att Landstinget för att kunna bli en legitim och kraftfull företrädare för regionens intressen just förmår samla och bli överens med kommunerna om den långsiktiga utvecklingen av regionen. Den överenskommelsen måste vara hållbar över tid och inte störas av allehanda kortsiktiga förhandlingslösningar som löser ett antal frågor i taget men inte alltid stämmer överens med den långsiktiga inriktningen för regionens utveckling. Det är också viktigt att Landstinget självt inom de områden man har eget ansvar dv s. inom sjukvården, kollektivtrafiken håller sig till den uppgörelse regionen kommit fram till i t.ex. RUFS 2010 och som landstinget själva antagit i Landstingsfullmäktige. Lite historik Stockholms län har ju sedan många år haft en regionplanering enligt en särskild lagstiftning som enbart gällt för Stockholms län. Upplands Väsby kommun som är en förhållandevis liten kommun i Stockholmsregionen har under de senaste 30 åren blivit allt aktivare i regionala frågor eftersom frågor som rör infrastruktur och trafikering med kollektivtrafik är helt avgörande förutsättningar för att kommunerna skall kunna fullgöra sin roll som ansvarig för t.ex. bostadsförsörjningen, skolor, förskolor och omsorg för äldre och funktionshindrade. Dessa frågor är även 3

4 helt avgörande för att få ett fungerande näringsliv i vår kommun. För en liten kommun är det därför mycket viktigt med såväl en fungerande regional utvecklingsplanering, som förmågan att genomföra densamma. Upplands Väsby kommun har tidigare tillstyrkt bildande av ett kommunalförbund med landstinget, och kommunerna i Stockholms län som medlemmar och som skulle ta över ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna från Landstinget samt Länsstyrelsens regionala utvecklingsansvar. Detta förslag genomfördes aldrig, p.g.a. av att bl.a. Stockholms stad sa nej till ett sådant kommunalförbund. Utifrån Upplands Väsby kommuns synvinkel så har vi uppfattat att processerna för såväl RUFS 2001 och RUFS 2010 var ett stort framsteg jämfört med tidigare regional planering eftersom kommunerna involverades tidigt och var aktiva i framtagandet av dessa planer och därför kan man påstå att RUFS 2010 hade en relativt bra förankring bland kommunerna i Stockholms län. Däremot har vi och många andra kommuner framfört synpunkter om att genomförandet av t.ex. RUFS 2010 inte fungerar lika bra. Inte minst verkar landstingets egna ansvarsområden sjukvård och kollektivtrafik inte så intresserade av att genomföra det som Tillväxt- och regionplanenämnden med dess kontor Tillväxt- och regionplaneförvaltningen kommit fram till i t.ex. RUFS 2001 och RUFS Mot denna bakgrund är det mycket viktigt om Landstinget skall ta över det regionala utvecklingsansvaret från staten att man verkligen ser till att det som vi kommer överens om i regionen i den kommande RUFS 2050 också gäller för Landstingets egna delar. Upplands Väsby kommun vill i detta sammanhang peka på några exempel där samverkan med Landstinget fungerat bra och några exempel där det fungerat mindre bra. För kommunens del är det viktigt att det som kom fram vad gäller infrastruktursatsningar i RUFS 2010 och som i sin tur hade som en av grunderna den av Carl Cederschiöld ledda Stockholmsförhandlingen som avslutades 2007 och som Upplands Väsby kommun deltog i och hade godkänt också genomförs. Efter att RUFS 2010 antagits har en ny Stockholmsförhandling 2013 ägt rum som delvis frångår såväl RUFS 2010 och Stockholmsförhandlingen 2007 där alla kommuner i länet deltog. I denna Stockholmsförhandling 2013 (en snabb process under kort tid) var det staten med två förhandlingsmän, landstinget och fyra kommuner (Stockholm, Nacka, Solna och Järfälla) som deltog (gällde i första hand tunnelbane-utbyggnad) men en stor del av finansieringen skulle ske med höjda trängselskatter som alla boende i regionen skall bidra till. Övriga 22 kommuner deltog inte i dessa förhandlingar och var inte heller delaktiga i godkännandet av denna överenskommelse som är så viktig för hela regionen. Ur ett Upplands Väsby perspektiv är ett annat exempel, där dialogen mellan landstinget och dess företrädare och berörda kommuner skulle kunnat fungera bättre, nedläggningen av akutsjukhusdelen på Löwenströmska 4

5 sjukhuset under 1990-talet trots tydliga invändningar från berörda kommuner som Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna kommuner. Nedläggningen av akutsjukhusdelen ledde också till nedläggning av de avdelningar bl.a. förlossningsavdelningen som är beroende av akutdelen sju dagar i veckan 24 timmar om dygnet. Denna nedläggning betydde en sämre service för invånarna i Upplands Väsby, Sigtuna och Sollentuna kommuner (som tillsammans har över invånare) och den medförde också förändringar på den delregionala och lokala arbetsmarknaden i norra Stockholmsregionen. Även när det gäller utvecklingen av Löwenströmska sjukhusområdets övriga delar kunde dialogen mellan landstingets företrädare och kommunen varit bättre och där vissa delar sålts till privata aktörer och nu finns det delar av detta område som inte bidrar vare sig till ett attraktivt område runt Löwenströmska sjukhuset eller för Upplands Väsby kommun i sin helhet. Det senaste exemplet på en inte i alla delar bra dialog mellan landstingets företrädare och kommunerna är den snabba processen för minskningar av utbudet av busstrafik inom kommunerna. För vår del innebar det en halverad busstrafik i rusningstid på inte mindre än nio busslinjer från januari De underlag som tagits fram för dessa beslut och den tid för inhämtande av synpunkter som avsatts och den tid som var emellan att synpunkterna skulle delges trafikförvaltningen på landstinget innan beställning av busstrafiken för 2016 var minst sagt undermåliga. För att skapa en långsiktigt hållbar och attraktiv region är kollektivtrafiken en av de viktigaste förutsättningarna. Denna typ av snabba och drastiska neddragningar för våra invånare och företag som är beroende av busstrafiken är oacceptabla. Några bra exempel är som vi tidigare nämnt processerna för att ta fram underlag till RUFS 2001 och Även den ABC-samverkan som Upplands Väsby deltagit i sedan 2002 är ett bra exempel på där dialogen mellan landstingets företrädare och kommunala företrädare har skötts på ett bra sätt. Denna samverkan har bl.a. resulterat i att Upptåget startade 2006 där UL började köra pendeltåg från Gävle/Tierp via Uppsala, Knivsta, Arlanda och till Upplands Väsby och tvärtom. Denna nya trafikering blev en succé då det blev betydligt lättare för invånare längs denna sträcka att åka tåg från norra Stockholmsregionen till Arlanda och Uppsala och omvänt, att invånare boende i Knivsta och Uppsala lättare kunde nå Arlanda och norra stockholmsregionen med tåg. Från 2013 började SL köra ny pendeltågstrafik från Tumba/Älvsjö till Uppsala via Arlanda vilket förbättrade utbudet av tågtrafik högst väsentligt i hela ABC-stråket. För att understryka hur viktiga de regionala utvecklingsfrågorna är för en kommun som Upplands Väsby har kommunerna inom Arlandaregionen (Upplands Väsby, Sigtuna, Vallentuna och Knivsta) och Swedavia Stockholm Airport (Arlanda) samarbetat sedan 2007 runt ett antal viktiga delregionala och därmed regionala utvecklingsfrågor. I februari 2014 beslutade dessa parter att fördjupa sitt samarbete genom att tillsammans ta fram en delregional utvecklingsplan (DUP) för Arlandaregionen med fokus på följande områden: infrastruktur och trafikering, bostadsbyggande, näringsliv och arbetsmarknad samt hållbar utveckling. Ambitionen är att 5

6 denna delregionala utvecklingsplan skall antas av respektive part under första halvåret 2016 för att vara vår gemensamma plattform i olika typer av regionala utvecklingsfrågor inte minst i RUFS Målet till 2030 är att regionen skall planera för minst invånare (ca invånare idag) och åstadkomma minst nya bostäder under perioden under förutsättning att kapaciteten på infrastrukturen och trafikeringen med bl.a. kollektivtrafik också byggs ut i tillräcklig omfattning. Slutsats Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) lyfte i sin Stockholmsstudie för flera år sedan tydligt fram den regionala organisationen som avgörande för en fortsatt bra internationell konkurrenskraft. Just bristen på en tydlig regional kraftsamling är en av Stockholmsregionens allvarligaste svagheter och utmaningar för att kunna nå ökad konkurrenskraft i en globaliserad omvärld. Pågående snabba förändringar kring regionbildningar runt om i landet visar också på att Stockholmsregionen om inga förändringar sker här i frågan om regionbildning, framöver skulle kunna bli det enda län i landet där det regionala utvecklingsansvaret vilar på den statliga myndigheten länsstyrelsen. Samtidigt föreligger det faktum att landstinget i Stockholms län enligt lagstiftningen har ett särskilt regionplaneansvar och att den regionala utvecklingsplanen (RUFS), som av antas av landstingsfullmäktige också är strategin för länet utveckling (regionalt utvecklingsprogram RUP). Detta utgör en uppdelning och arbetsordning som i idag är svårförståelig för länet olika aktörer med en uppenbar otydlighet var olika ansvar ligger och som Upplands Väsby kommun ser allvarligt på för regionens samlade utveckling. Enligt kommunens uppfattning förstärker detta sedan lång tid på ett olyckligt sätt bristen på nödvändig gemensam kraftsamling i Stockholmsregionen. En förutsättning för att landstinget ska kunna ges ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna är att detta i grunden vilar på ett lokalt och regionalt initiativ och att kommunerna bereds tillfälle att yttra sig innan landstingsfullmäktige beslutar att ansöka om att bilda region. Upplands Väsby kommun tillstyrker att en ansökan om regionbildning i Stockholms län görs och att Stockholms län ansöker hos regeringen om att den 1 januari 2018 få överta det regionala utvecklingsansvaret. Därmed kan det i Stockholms län, i likhet med flertalet andra län, bildas en region med direktvalt regionfullmäktige, vilket är en avgörande fördel ur ett demokratiskt perspektiv genom att utvecklingsansvaret då istället ligger på ett politiskt organ som är valt av regionens invånare. En uppenbar fördel med och en konsekvens av en överflyttning av det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen till landstinget torde vara att landstinget därmed ges en permanent samlande roll i infrastrukturplaneringen, som är en stor och viktig fråga i Stockholmsregionen. Landstinget får också ett starkare tryck på att integrera sina nuvarande verksamheter, bl.a. hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken, med ett regionalt utvecklingsperspektiv vilket är helt nödvändigt. Kommunen anser att det är avgörande för en långsiktigt hållbar 6

7 utveckling i regionen att alla inblandade parter håller sin del av överenskommelserna. Detta är särskilt viktigt för kommunernas ansvar att bygga tillräckligt med bostäder också måste paras med att kollektivtrafiken fungerar på såväl kort som lång sikt och att trafik inte helt plötsligt dras in med kort varsel. Detta skapar en osäkerhet för såväl kommunerna som tar fram planerna för nya bostadsområden som för de byggherrar som investerar i bostäderna och för de invånare som skall bo i dessa bostäder. Förutsägbarhet är mycket viktigt, för att minska riskerna att bygga nya bostäder och därmed även, för tillkomsten av nybyggda bostäder. Kommunen bedömer att förslaget att genomföra en regionbildning totalt sett är positivt för en hållbar tillväxt i regionen. Upplands Väsby kommun vill mot bakgrund av vad som påpekas i remissunderlaget särskilt betona att en regionbildning inte förväntas innebära någon förändring av kommunernas uppgifter och ansvar. Landstinget är inte överordnat kommunerna och förhållandet påverkas heller inte om landstinget från länsstyrelsen nu övertar det regionala utvecklingsansvaret. Kommunen anser dock att detta förhållande ställer höga krav på att regionen i form av landstinget måste ha en stark och lokalt väl förankrad legitimitet, med en förändrad självbild, så att man har förutsättningar för att kunna uttala sig gemensamt för regionens räkning och samlat kunna företräda länet alla kommuner i överläggningar med staten och andra aktörer. Länets kommuner är tillsammans den klart viktigaste offentliga aktören för regionens utveckling. Samverkansbehoven med Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och med andra kommunala samverkansorgan som finns i olika delar av länet behöver enligt kommunens bestämda uppfattning därför förtydligas och utökas i den nya roll som landstinget kan få för det regionala utvecklingsansvaret. Kommunen har i nuläget inte funnit anledning att göra några överväganden vare sig i frågan hur en eventuellt formaliserad samverkan mellan kommunerna och det direktvalda regionen skulle kunna utformas eller i frågan om hur en framtida ny regional organisation skall benämnas. Under förutsättning av att en ansökan inlämnas om regionbildning i Stockholms län utgår kommunen från att en allsidig och närmare prövning sker i alla frågor som hänger ihop med en regionbildning. Detta behöver ske i en fortsatt process och avgörande för resultatet är att den sker i en aktiv dialog med länets alla kommuner om de förväntningar som finns på regionen och vad som krävs för att regionen ska uppfylla dessa förväntningar. Processen framåt är således mycket viktig för att vi ska kunna hålla ihop hela Stockholmsregionen på lång sikt. Barnrättsperspektivet Barnrättsperspektivet har inte utretts i samband med detta yttrande över remissen men kommer att beaktas i en framtida verkställighet av en regionbildning. Bilaga: 7

8 Remiss av förslag att ansöka om Regionbildning i Stockholms län Kommunledningskontoret Hillevi Engström Kommundirektör Gösta Norén Chef för tillväxt och regional utveckling 8

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 9 (36) 2016-01-25 Kf Ks Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/309-010 Landstingsfullmäktige beslutade den 3 juni 2015 att tillsammans

Läs mer

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282)

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2012-11-12 1(2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Ärendebeskrivning

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (6)

Stockholms läns landsting 1 (6) Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-23 LS 2015-0997 Handläggare: Clara Wahren Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2M

Läs mer

Yttrande över förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor mellan Arlandakommunerna KS-2013/53

Yttrande över förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor mellan Arlandakommunerna KS-2013/53 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Datum KS-2013/53 2013-01-14 Kommunstyrelsen Yttrande över förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor mellan Arlandakommunerna KS-2013/53 Förslag

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten.

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten. PROJEKTDIREKTIV 1 (5) Projektnamn: Region Norrbotten. Projektägare: Landstingsdirektören. 1. Grundläggande information 1.1. Bakgrund Landstinget har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala

Läs mer

Svar på remiss om Regional Utvecklingsplan för Stockholm -RUFS underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet

Svar på remiss om Regional Utvecklingsplan för Stockholm -RUFS underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet Kommunstyrelseförvaltningen Planering och samhällsutveckling Sid 1 (5) Ärendenummer: 171/2013-211 Handläggare: Anna Eklund 2013-11-19 Kommunstyrelsen Svar på remiss om Regional Utvecklingsplan för Stockholm

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandaregionen

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandaregionen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014-01-15 DNR KS 2014.011 MATS ERIKSSON SID 1/3 PLANERINGSCHEF 0858785152 MATS.ERIKSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (6) l Handläggare: Ulrika Palm Tillväxt- och regionplanenämnden Samråd om samrådsförslag RUFS 2050 Ärendebeskrivnmg Ärendet omfattar samrådsförslag för RUFS 2050, ny regional

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut 1 (6) Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige har i budget för 2017 gett uppdrag

Läs mer

Yttrande över tillämpning av villkor i miljötillstånd för Arlanda flygplats, Sigtuna kommun (Er beteckning )

Yttrande över tillämpning av villkor i miljötillstånd för Arlanda flygplats, Sigtuna kommun (Er beteckning ) Tjänsteutlåtande Tillväxt- och utvecklingschef 2016-05-30 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.noren@upplandsvasby.se KS/2015:84 31933 Kommunstyrelsen Yttrande över tillämpning av villkor i miljötillstånd

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län 1 (3) Handläggare: Björn Sax Kaijser Tillväxt- och regionplanenämnden Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Kommunkontaktmöte 7 september 2017

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Kommunkontaktmöte 7 september 2017 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Kommunkontaktmöte 7 september 2017 Välkomna till RUFS-rummet! Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Dagens punkter Vad händer under utställningen? Kort

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:43 1 (19) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Överförande av trafikplanerande verksamhet från regionplane- och trafiknämnden till AB Storstockholms Lokaltrafik Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen PM 2017:213 RI (Dnr 111-1133/2017) Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen Remiss från Stockholms läns landsting Remisstid den 19 oktober 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434)

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:434 218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens

Läs mer

RUFS erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering

RUFS erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering RUFS 2010 - erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering Reglab 3 september 2014 Bette Malmros och Ulrika Palm TMR i Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Dagens presentation

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Regional bedömning av behovet av nya bostäder Genomfördes juni-dec 2012 av SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt,

Läs mer

Version 1.0

Version 1.0 1(5) 2015-06-14 Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg Bakgrund År 2017 planeras Citybanan öppna för trafik, vilket innebär att pendeltågen trafikerar egna spår. Därmed frigörs kapacitet

Läs mer

Projekt Region Uppsala 2017

Projekt Region Uppsala 2017 2015-04-21 Projekt Region Uppsala 2017 Bakgrund Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 27 januari 2015

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län Konstitutionsutskottets betänkande Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län _ Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar

Läs mer

Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3

Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3 BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben 2016-03-17 Dnr: TSN 2016-22 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3 Region Östergötland har beretts

Läs mer

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914 Regeringsuppdrag bostadsbehov Dnr LS 1206-0914 RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Antogs/Godkändes 2010 av Stockholms läns landstings och Länsstyrelsen i Stockholms län VISION Europas

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2016-09-20 37 Dnr KS/2016:160/00 Ks 134 Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) yttrande Kommunstyrelsens beslut 1. Anta

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36)

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Utlåtande 2004: RIII (Dnr 314-1934/2002) Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion 2002:36 av Per Ohlin (v) anses

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en sammanställning av några kortare texter som beskriver vilka lagar och regler som styr det regionala utvecklingsuppdraget som

Läs mer

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB Datum Beteckning 2015-10-07 Dnr 15-2-8 Yttrande Dnr N2015/5036/PUB Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets

Läs mer

Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig

Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig 2016-12-15 Upplägg idag Allmänt om tunnelbanans utbyggnad i Stockholm Tunnelbanan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 1 (8) HANDLÄGGARE Marika Norrberg 08-535 365 65 Marika.norrberg @huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Förslag till beslut Nämnden beslutar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 3 Yttrande, ersättningstrafik 2014 (KS 2014.029) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att

Läs mer

Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)

Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Landstingsstyrelsen 1 (4) Näringsdepartementet Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Sammanfattning Stockholms läns landsting är i

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Yttrande över förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor

Yttrande över förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor gg Sigtuna kornmun Datum 2013-01-28 Ankom Stockholms läns landsting 2013-01- 3 1 Dnri UöVÖW3 Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550 104 22 Stockholm Yttrande över förslag

Läs mer

Yttrande från Ludvika kommun angående regional indelning

Yttrande från Ludvika kommun angående regional indelning Kommunstyrelsens stab Åke Sandberg YTTRANDE Datum 2016-09-08 Ert datum Diarienummer KS 2016/ Er referens Fi2016/0258/K Sida 1(4) Kopia till Samtliga nämnder och kommunala bolag Finansdepartementet Yttrande

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Politisk överenskommelse om en tunnelbanelösning för Ostsektorn Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner är överens om att gemensamt

Läs mer

Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden SS^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden SS^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden SS^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING PROTOKOLLSUTDRAG 10/2013 16 SAMMANTRÄDESDAG 2013-12-11 Justerat Filippa Reinfeldt (M) Dag Larsson (S) Anslagsdatum 2013-12-11 16 Yttrande

Läs mer

Ansökan till regeringen

Ansökan till regeringen Bilaga Ansökan till regeringen Till Regeringen Hemställan För att samordna och stärka det regionala tillväxtarbetet på bland annat de områden som här redovisas ansöker Örebro läns landsting om att från

Läs mer

Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen. Helsingborg Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB

Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen. Helsingborg Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen Helsingborg 090923 Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB Vad händer i Stockholm - Mälarregionen Trafikprocessen i Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda Airport,

Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda Airport, Datum 2016-11-15 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Johan Stock Kommunstyrelsen Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0142 Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till Järfalla/Barkarby Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndag den

Läs mer

Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS

Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS 2017.373 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-11-20 208 Svar på motion (V) busstur till Arlanda (KS 2017.373) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige

Läs mer

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län (RJL) har getts möjlighet att yttra sig över remissen Regional indelning tre nya län. Regionen har tagit

Läs mer

Remiss: Regionbildning i Uppsala län

Remiss: Regionbildning i Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Frändén Bo Datum 2015-05-04 Diarienummer KSN-2015-0683 Kommunfullmäktige Remiss: Regionbildning i Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 1 (3) Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017 2020 Ärendebeskrivning Stockholms läns

Läs mer

Yttrande över remiss - Landstingets ansökan till regeringen om att bilda region

Yttrande över remiss - Landstingets ansökan till regeringen om att bilda region Kommunstyrelsen 2017-05-26 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:286 Marita Skog 016-710 55 19 1 (3) Kommunstyrelsen Yttrande över remiss - Landstingets ansökan till regeringen om att bilda region Förslag

Läs mer

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Strategi- och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Lena Skott Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-02-03 SDN 2006-02-16 Dnr 310-023/2006 FÖRSLAG TILL STRATEGI FÖR AGENDA

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Victor Kilén, förvaltningschef

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (4)

JIL Stockholms läns landsting i (4) JIL Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Grönstrukturplan för Nynäshamns stad Arendebeskrivning

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands kommuner och landsting inför mandatperioden 2014 2018 Västmanlands kommuner och landsting har alltid arbetat

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen Ärendet Förslag till avtal föreslås godkännas

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

Region Norrbotten ett bokslut

Region Norrbotten ett bokslut Region Norrbotten ett bokslut Ansvarig minister meddelade i slutet av september att de inte avser godkänna landstingets ansökan att få överta det regionala utvecklingsuppdraget från 2015. Det innebär att

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN. Vi översänder vårt svar på remissen tillsammans med kommunstyrelsens beslut. Med vänliga hälsningar.

BOTKYRKA KOMMUN. Vi översänder vårt svar på remissen tillsammans med kommunstyrelsens beslut. Med vänliga hälsningar. 1[1] 2013-02-06 Dnr KS/2012:496 Referens Lena Bogne Mottagare Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550 104 22 STOCKHOLM Svar på remiss - Förslag till handlingsprogram för

Läs mer

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Samrådsförslag RUFS 2050 en del i en större planprocess RUFS 2010 Aktualitetsarbetet Program ny

Läs mer

uppitifi KF JUNI 2015

uppitifi KF JUNI 2015 uppitifi KF 62 15 JUNI 2015 Kommunfullmäktige Nr 62. Regionbildning i Uppsala län - Remiss KSN-2015-0683 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

e"; 1. Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) om "mjuka linjen" 2. Motion angående lokal busslinje - "Mjuka linjen" VALLENTUNA KOMMUN g t73

e; 1. Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) om mjuka linjen 2. Motion angående lokal busslinje - Mjuka linjen VALLENTUNA KOMMUN g t73 Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-1 1-05 22 (33) g t73 Svar på motion (V) om "mjuka linjen" (KS 2015.213) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att Kommunstyrelsen

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 LS 2015-0142 FUT 1501-0024 Handläggare: Anna Nylén Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till

Läs mer

Remiss angående förslag till ny översiktsplan för Upplands Väsby kommun

Remiss angående förslag till ny översiktsplan för Upplands Väsby kommun 2017-02-07 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Stadsbyggnadskontoret Frida Svensson Kommunstyrelsen Remiss angående förslag till ny översiktsplan för Upplands Väsby kommun Dnr: KS/2016:676 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:18 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten

Läs mer

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-0t-77 8 (20) 56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor (KS 2012.sos) Beslut

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Tjänsteutlåtande Tillväxt och utvecklingschef 2015-09-07 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:325 31101 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd

Läs mer

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens 2017-03-30 Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör Regionförbundet Sörmland Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör Regionförbundet Sörmland Eva

Läs mer

xstockholms läns landsting i (G)

xstockholms läns landsting i (G) Stockholms läns landsting i (G) Handläggare: David Schubert Tillvät- och regionplanenämnden Landsbygd- och skärgårdsstrategi - inriktningsbeslut för fortsatt arbete Ärendebeskrivning Tillvät- och regionplanenämnden

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar - ansökan om att bilda regionkommun - alternativt förslag

Regionalt utvecklingsansvar - ansökan om att bilda regionkommun - alternativt förslag 1(6) 2011-06-17 Regeringen Regionalt utvecklingsansvar - ansökan om att bilda regionkommun - alternativt förslag (KD, C, FP, MP och V) Inledning hemställan Riksdagen har genom lag om regionalt utvecklingsansvar

Läs mer

Resurser till fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandakommunerna KS-2014/45

Resurser till fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandakommunerna KS-2014/45 Sida 1 av 1 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johan Elfström Datum KS-2014/45 2014-01-10 Kommunstyrelsen Resurser till fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandakommunerna

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Inledning Regionförbundet Sörmland har funnits sedan 2003. En interrimstyrelse tillsattes för de förberedande aktiviteterna och den 12 juni ägde

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Genom remiss 30 juni 206, har Finansdepartementet berett Stockholms läns landsting tillfälle att avge yttrande i rubricerade ärende.

Genom remiss 30 juni 206, har Finansdepartementet berett Stockholms läns landsting tillfälle att avge yttrande i rubricerade ärende. Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling LSF Kansli BREV 2016-09-22 1 (1) Diarienummer LS 2016-0929 Finansdepartementet Fi2016/02568/K Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

Läs mer